فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ندا رضازاده، جواد بهارآرا*، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی صفحات 246-256

  سیس پلاتین به عنوان یک داروی شیمی درمانی بدلیل عوارض جانبی در مراحل پیشرفته بیماری مشکلاتی ایجاد می کند. اخیرا گیاه آرتمیزیا به دلیل داشتن ترکیبات فعال زیستی، اثرات ضد تکثیری و ضد التهابی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد سرطانی و آنتی متاستازی گیاه آرتمیزیا و سیس پلاتین به تنهایی و به صورت ترکیبی در رده سلولی A2780 سرطان تخمدان انسان است. زیستایی سلول های A2780 پس از تیمار با عصاره متانولی اندام های هوایی آرتمیزیا، سیس پلاتین و توام آن توسط آزمون MTT ارزیابی شد و تغییرات ریخت شناسی هسته سلول با رنگ آمیزی DAPI بررسی شد. القای آپوپتوز توسط آزمون انکسین، اثرات ضد تهاجمی به وسیله سنجش مهاجرت سلولی و تغییرات سطح بیان ژن های آپوپتوزی (Bax و P53) و ژن های درگیر در متاستاز  (MMP2 و MMP9) با استفاده از Real-time PCR مورد سنجش قرار گرفت. داده های آزمایش MTT  نشان داد که عصاره آرتمیزیا، سیس پلاتین و توام آن منجر به مرگ نیمی از سلول ها شدند. تست DAPI و انکسین V، قطعه قطعه شدن DNA و افزایش درصد آپوپتوز سلولی نسبت به گروه کنترل را نشان داد. در آزمون مهاجرت و Real-time PCR  غلظت های تیماری منجر به کاهش تهاجم، افزایش بیان ژن های آپوپتوزی (Bax و P53) و کاهش بیان ژن های درگیر در متاستاز (MMP2 و MMP9) در سلول های سرطانی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره گیاه آرتمیزیا و داروی سیس پلاتین به تنهایی دارای اثر ضد تکثیری، القا کننده آپوپتوز و دارای اثر آنتی متاستازی مناسب در رده سلولی A2780 است. همچنین، استفاده توام از این گیاه همراه با سیس پلاتین علاوه بر داشتن اثرات مذکور باعث کاهش غلظت سیس پلاتین و عوارض جانبی ناشی از آن در درمان این بیماری می شود.

  کلیدواژگان: آزمون انکسین، آزمون مهاجرت، ترکیبات فعال زیستی، ریخت شناسی هسته سلول، زیستایی سلول
 • مائده پریشان*، محمود ناطقی صفحات 257-266

  هدف این تحقیق شناسایی ژن پمپ های MRPA و PGP در ایزوله های بالینی لیشمانیا است. از جمله ی این ژن های دخیل در مقاومت (MRPA) pgpa و (PGP) mdr1 هستند، که محصول آنها  به عنوان انتقال دهنده  وابسته   به  ABC TransporterATP در افلاکس   دارو از سیتوزول به خارج غشا نقش دارند. در این راستا 40 داوطلب مبتلا به سالک به طور اتفاقی انتخاب گردیدند. ابتدا آماستیگوت ها با میکروسکوپ نوری بررسی گردیدند، سپس به محیط کشت دو فازی اختصاصیNNN تلقیح شدند. ‎ DNA ها به روش فنل-کلروفرم استخراج شدند و با پرایمرهای اختصاصی ناحیه ITS عامل ایجاد زخم تعیین هویت گردیدند. سپس فراوانی دو پمپ دخیل در مقاومت دارویی به کمک PCR  بررسی شد. در این مطالعه ژن mdr1 که پیش از این در سویه های آزمایشگاهی مقاوم ‎ شده به دارو نشان داده شده بود، نسبت به pgpa  فراوانی بیشتری را دارا   بودند که یکی از دلایل افزایش را می توان به علت حضور پمپ MDR در سطح غشای پلاسمایی اشاره کرد ، که مواد و دارو را از لایه های داخلی غشای دو لایه لیپیدی به لایه های خارجی انتقال  می دهد و غلظت دارو را در داخل سلول کم می کند و باعث مقاومت دارویی می شود در حالی که پمپ MRPA در غشا اندامک سلولی است.

  کلیدواژگان: انتقال دهنده ABC، ژن mdr1، ژن pgpa، گلوکانتیم، لیشمانیوز جلدی
 • مهدی علی جانیان زاده*، علیرضا جلالوند، رسول خلیل زاده، مریم عبدلی راد صفحات 267-278

  پروتیین های لایه سطحی Deinococcus radiodurans یکی از بهترین سیستم های خودآرایی در بین پروتیین های دیگر هستند که نقش اساسی در ساخت نانوسیم ها دارند. بنابراین لازم است این پروتیین ها خالص سازی شوند. هدف از این تحقیق بهینه سازی خالص سازی پروتیین لایه سطحی از D. radiodurans با روش سطح پاسخ است. ابتدا سه عامل غلظت SDS، زمان انکوباسیون و درصد جرم در پنج سطح در نظر گرفته شد و 20 اجرا با نرم افزار Design-Expert با روش مرکب مرکزی طراحی شد. هر مرحله شامل کشت میکروب، آماده سازی سلول انبوه، انکوباسیون میکروب در غلظت خاص SDS و زمان و درصد جرم، جداسازی باکتری از مواد شوینده با سانتریفیوژ در g5000، ته نشینی پروتیین های لایه سطحی از محلول شوینده با سانتریفیوژ در g20000، تعیین غلظت و خلوص پروتیین به ترتیب با روش برادفورد و SDS-PAGE است. در نهایت داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر فاکتور غلظت ماده شوینده بر درصد پروتیین خالص شده بیشتر از سایر عوامل بود. نتایج بهینه سازی فاکتورها بدین صورت بود: غلظت SDS 64/5 درصد، درصد جرم 7/33 درصد و 3 ساعت زمان انکوباسیون. در شرایط بهینه، غلظت پروتیین و درصد خلوص به ترتیب mg/ml 0/584 و 47/61 درصد به دست آمد.

  کلیدواژگان: الکتروفورز، پروتئین لایه سطحی، تخلیص، سطح پاسخ، شوینده
 • مهری فرزندی، رضا خاک ور*، ابولقاسم محمدی، توماس راتای صفحات 279-288

  دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه شور دنیا است. برای شناسایی باکتری ‏های کاملا شور پسند دریاچه از طریق غربال با مارکرهای مولکولی، طی فصول مختلف سال های 1397 و 1398 از آب، لجن و خاک مناطق مختلف دریاچه نمونه هایی جمع ‏آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. با استفاده از محیط های کشت عمومی جدایه های باکتریایی از نمونه ها جداسازی و  برای بررسی تنوع گونه ‏ای از نشانگر مولکولی ERIC استفاده گردید. پس از خوشه‏ بندی ژنتیکی گونه ‏ها، از هر خوشه یک باکتری به عنوان نماینده انتخاب و با رمزینه ‏گذاری ناحیه 16srDNA  مورد شناسایی قرار گرفتند. تست‏ های بیوشیمیایی برای تایید نتایج مولکولی انجام گردید. در مجموع، 102 جدایه باکتری از نمونه ها جداسازی شد که فقط 29 جدایه بسیار شورپسند بودند. نشانگر مولکولی ERIC نشان داد که جدایه ها می ‏توانند به پنج گروه منتسب شوند. پنج جدایه منتخب از هر خوشه، با آغازگر های ناحیه 16SrDNA تکثیر و توالی یابی شدند که نتایج نشان داد که پنج جدایه منتخب با اطمینان 99 درصد متعلق به گونه های Microbulbifer halophilus،Halomonas salina، Bacillus sonorensis،Salinivibrio costicola و Bacillus aquimaris هستند. نتایج شناسایی مولکولی با نتایج آزمون های بیوشیمیایی مطابقت داشت.

  کلیدواژگان: اریک پی سی آر، دریاچه ارومیه، میکروبیوم، شورپسند
 • فرشته حیدرقلی نژاد*، یوسف حمیداوغلی، ولی الله قاسمی عمران، پوریا بی پروا صفحات 289-295

  گیاه آب بشقابی به واسطه تولید ترکیبات ارزشمندی نظیر آسیاتیکوزید، آسیاتیک اسید، مادکاسوزید و مادکازیک اسید از گیاهان دارویی ارزشمند به حساب می آید. این گیاه دارای خواص دارویی فراوان از جمله افزایش حافظه و یادگیری، آرام بخش، کاهش فشارخون، آنتی اکسیدان قوی و ضدسرطان است. بهینه سازی روش های کشت بافت به منظور آسان نمودن استحصال ترکیبات دارویی آن، فرایند انتقال ژن و نیز بهبود صفات دارویی گیا ه ، حایز اهمیت است. کالوس های تهیه شده از گیاهان دارویی مختلف را می توان به منظور افزایش مواد موثره در کشت سوسپانسیون سلولی و انتقال ژن مورد استفاده قرار داد. باتوجه به این که آب بشقابی به عنوان گیاه دارویی ارزشمندی شناخته شده و پژوهش های محدودی در زمینه کشت بافت آن انجام شده است، هدف از انجام این آزمایش بررسی غلظت های مختلف دو هورمون BAP و NAA از ریزنمونه برگ برای تولید کالوس، یکی از منابع مهم تولید متابولیت های ثانویه است. بدین منظور، از ریزنمونه برگ در محیط MS همراه با غلظت های مختلف BAP در شش سطح 0، 0/5، 1، 1/5، 2/5 و 3/5 میلی گرم بر لیتر به همراه NAA در پنج سطح، 0/25، 0/5، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد بهترین کالوس دهی در ریزنمونه برگ با درصد القاکالوس 100 درصد، وزن تر 1/457 گرم و قطر 1/459 سانتی متر در ترکیب هورمونی 5/1 میلی گرم بر لیتر BAP و 5/0 میلی گرم بر لیتر NAA به دست آمد. نتایج نشان داد دو هورمون BAP و NAA اثرات سینرژیکی در افزایش و تولید کالوس های باکیفیت و مناسب دارند.

  کلیدواژگان: آب بشقابی، اکسین، ترکیبات ثانویه، سیتوکنین، کشت بافت
 • شیوا طباطبائی رودسری، علیرضا ایرانبخش*، منصوره شمیلی، زهرا اوراقی اردبیلی صفحات 296-306

  سلنیوم جزء عناصر غیرضروری برای گیاهان و ضروری برای انسان و جانوران به شمار می رود. اگرچه هنوز نقش سلنیوم در گیاهان به درستی شناخته نشده است اما نتایج تحقیقات نشان داده که این عنصر در فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان موثر است. درپژوهش حاضر تاثیر محلول پاشی نانو سلنیوم (0، 5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) و سلنات سدیم (0، 5، 10 و20 میلی گرم در لیتر) بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه فلفل دلمه ای (Capcicum anumm) مورد برررسی قرار گرفت. اثرات تیمارهای اعمال شده بر شاخص های مختلف رشدی و بیوشیمیایی ارزیابی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمارهای سلنیوم در غلظت های 10 و 20 میلی گرم در لیتر باعث کاهش تجمع بیومس در ریشه و اندام هوایی شد. این تیمارها همچنین موچب افزایش درمحتوای پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدیید شد. استفاده از سلنیوم موچب افزایش در میزان فنل، پرولین و تیول ها شد. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شامل کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و نیز آنزیم پروتیاز در پاسخ به تیمارهای سلنیوم افزایش یافت.

  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، کاتالاز، فنل، مالون دی آلدئید
 • راهله احمدپور، رویا قلاوند، سعیدرضا حسین زاده*، نظام آرمند صفحات 307-316

  جوانه زنی موفق عامل اصلی در استقرار مناسب و عملکرد گیاهچه است. اطلاعات ناشی از نحوه جوانه زنی بذرها در مواجهه با تغییرات دمایی در زمان کاشت، راهکاری برای شناسایی ارقام مناسب تر جهت کشت در منطقه مورد نظر است. به این منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار جهت بررسی تغییرات دمایی بر شاخص های جوانه زنی و رشدی ارقام پرکاربرد گیاه عدس در دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان طراحی شد. تیمارهای مورد بررسی پنج رقم عدس: گچساران، کیمیا، رباط، زیبا و بیله سوار و دما در سه سطح 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد (مشابه با شرایط پاییز استان خوزستان) در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی ارقام مورد بررسی در دماهای 20 و 30 درجه سانتی گراد نسبت به دمای 25 درجه سانتی گراد کاهش معنی داری در تمامی صفات مورد بررسی (درصد و سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، آندوسپرم مصرفی، طول ساقه چه و ریشه چه، طول گیاهچه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه) داشتند. در برهم کنش اثرات رقم و دما مشاهده شد که رقم بیله سوار بیشترین شاخص های جوانه زنی و رشدی را در دمای 25 درجه سانتی گراد نسبت به سایر ارقام مورد بررسی داشت. این برتری در صفاتی نظیر سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، وزن خشک ساقه چه و طول ریشه چه نسبت به سایر ارقام معنی دار بود. رتبه دوم بالاترین شاخص های جوانه زنی و رشدی به رقم گچساران در شرایط 25 درجه سانتی گراد اختصاص داشت که نسبت به سایر ارقام مورد بررسی (کیمیا، رباط و زیبا) افزایش معنی داری داشت. با توجه به کشت پاییزه عدس و نوسانات دمایی در این فصل (محدوده دمایی 20 تا 30 درجه سانتی گراد)، استفاده از ارقام بیله سوار و گچساران در شرایط دمایی 25 درجه سانتی گراد، به عنوان ارقامی با شاخص های عملکردی بالاتر نسبت به ارقام زیبا، کیمیا و رباط جهت کشت توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آندوسپرم مصرفی، بنیه جوانه زنی، بیله سوار، دمای کاردینال، شاخص بنیه بذر
|
 • Neda Rezazadeh, Javad Baharara*, Khadijeh Nejad Shahrokhabadi Pages 246-256

  Cisplatin, as a chemotherapy drug, causes serious side effects in the advanced stages of the cancer. Recently, Artemisia has been considered for its bioactive compounds, anti-proliferative and anti-inflammatory effects. The aim of this study was to evaluate the anti-cancer and anti-metastatic effects of the methanolic extract of aerial organs of Artemisia and cisplatin, either alone or in combination, in human ovarian cancer cell line A2780. The viability of A2780 cells after treatment with Artemisia extract, cisplatin and their combination was evaluated by MTT assay and the alterations in the morphology of the cell nuclei were examined by DAPI staining. The induction of apoptosis was assessed by Annexin V test, cell migration and changes in expression levels of apoptotic genes (Bax and P53) and metastasis (MMP2 and MMP9) using real-time PCR. MTT test data showed that Artemisia extract, cisplatin and their combination decreased the viability of ovarian cancer cells. DAPI and Annexin V indicated the DNA fragmentation and increased percentage of cellular apoptosis in comparison with the control group. The migration and real-time PCR data showed a decline in thr cell invasion and expression of genes involved in metastasis (MMP2 and MMP9) in cancer cells while the expression of apoptotic genes (Bax and P53) was increased in the treated groups. The results of this study showed that while both Artemisia extract and cisplatin posses anti-proliferative effect, apoptotic and suitable anti-metastatic effects on their own in A2780 cell line, their combination have synergic effects and posses those desired properties in lower concentration of cisplatin, which can reduce the side effects of cisplatin in cancer treatment.

  Keywords: Annexin test, Bioactive compounds, Cell biology, Cell nucleus morphology, Immigration test
 • Maede Parishan*, Mahmoud Nateghi Pages 257-266

  This study aimed to identify PGP and MRPA genes in clinical isolates of Leishmania. The genes of pgpa (MRPA) and mdr1 (PGP) are involved in the drug resistance, their products act as dependent transporters of ATP (ABC Transporter) in the reflux of drugs from the cytosol to the outer space of the cell. Hence, 40 volunteers with leishmaniasis were randomly selected. Firstly, Amastigotes were examined under a light microscope, then inoculated into NNN-specific biphasic culture medium. Deoxy ribonucleic acids were extracted by phenol-chloroform method and were determined by ITS-specific primers. Then the frequency of two pumps involved in "drug resistance" was investigated by PCR. In this study, the mdr1 gene, which had previously been shown to be present in the in vitro resistant strains, was shown to have a higher frequency of pgpas, which could be due to the presence of MDR. It transports the drug from the inner layers of the lipid bilayer membrane to the outer layers, reducing the concentration of the drug inside the cell and causing drug resistance, while the MRPA pump is in the membrane of the cell organelles.

  Keywords: ABC transporter, cutaneous leishmaniasis, glucantim, mdr1 gene, pgpa gene
 • Mahdi Alijanianzadeh*, Alireza Jalalvand, Rasoul Khalilzadeh, Maryam Abdolirad Pages 267-278

  S-layer proteins of Deinococcus radiodurans are the best self-assemble systems among other proteins that have an essential role in the fabrication of nanowires. Therefore, the purification of these proteins is necessary. The purpose of this research was to optimize the purification of s-layer protein from D. radiodurans with the response surface method. The three factors of SDS concentration, incubation time and mass percent in five levels were considered, and 20 runs were designed by Design-Expert software with a central composite method. Each run includes microbe culture, mass cell preparation, microbe incubation in specific SDS concentration and time and mass percent, separation of the bacteria from detergent with a centrifuge at 5000g, sedimentation of s-layer proteins from detergent solution with a centrifuge at 20000g, determination of protein concentration, and protein purity by Bradford and SDS-PAGE methods, respectively. Finally, the data obtained were analyzed.  Analysis of the results demonstrated that at the 95% confidence level, the effect of the detergent concentration factor on the purified protein percent was more than other factors. The optimization results of factors are 5.64% SDS concentration, 7.33% mass percent, and 3 hours incubation time. At optimized conditions the protein concentration and purity percent were obtained 0.584 mg/ml and 47.61% respectively.

  Keywords: electrophoresis, detergent, purification, response surface, surface layer protein
 • Mehri Farzadi, Reza Khakvar*, Abolghasem Mohammadi, Thomas Rattai Pages 279-288

  Urmia Lake is the largest lake in the Iranian plateau and the second largest Salt Lake in the world. This study was conducted to identify hypersaline bacteria in the lake through the screening with molecular markers. For the molecular study of the bacterial microbiome of the lake, samples were collected from water, sludge and soil of the different parts of the lake during different seasons of 2018 and 2019, and then transferred to the laboratory under standard conditions. Bacterial isolates were purified from the samples using universal culture media. ERIC molecular marker was used to study the species diversity. After clustering analysis of the species on the basis of their genetic markers, one bacterium from each cluster was selected as the representative of each cluster and then identified by DNA barcoding method using the 16srDNA. Biochemical tests were performed to confirm the molecular results. In total, 102 bacterial isolates were isolated and purified from the samples, of which only 29 isolates were extremely-halophilic. The molecular diversity of isolates, based on ERIC molecular marker, showed that isolates can be assigned to five different clusters. Five isolates selected from each cluster were selected and their 16SrDNA region were amplified and sequenced with 16SrDNA-specific primers. The results showed that the five selected isolates with 99% similarity belonged to the species Microbulbifer halophilus, Halomonas salina, Bacillus sonorensis, Salinivibrio costicola and Bacillus aquimaris. The results of molecular identification were consistent with the results of biochemical tests.

  Keywords: ERIC-PCR, Halotolerant, Microbiome, Urmia Lake
 • Fereshteh Heidargholinezhad*, Yousef Hamidoghli, Valliollah Ghasemiomran, Pouria Biparva Pages 289-295

  Centella asiatica, is well known to be a valuable medicinal plant for producing valuable compounds such as asiaticoside, asiatic acid, madcasoside and madcasic acid. The plant is believed to improve memory, lower blood pressure, be a strong antioxidant and anticancer. Therefore, it is important to optimize tissue culture methods in order to facilitate the extraction of medicinal compounds, gene transfer as well as improvement of medicinal properties of the plant. Calli prepared from various medicinal plants can be used to increase the amount of medicinal compounds in the cell suspension culture and gene transfer. The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of two hormones, BAP and NAA, on leaf explant for callus initiation, as one of the important sources of secondary metabolites production. For this purpose, leaf explants were treated with 6 different concentrations of BAP (0, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3.5 mg/L) and 5 different concentrations of NAA (0, 0.25, 0.5, 1, 2 mg/L). The results of this study showed that the best callus was obtained by the combination 1.5 mg/L of BAP and 0.5 mg/L of NAA, resulting in the leaf explants with callus induction of 100%, fresh weight of 1.457 gr and callus diameter of 1.459 cm. The results showed that two hormones of BAP and NAA have synergistic effects on the increase of the quality and quantity of the produced calli.

  Keywords: auxin, cytokinin, secondary metabolites, tissue culture
 • Shiva Tabatabaie Roodsati, Alireza Iranbakhsh*, Mansoureh Shamili, Zahra Oraghi Ardabili Pages 296-306

  Selenium, a non-essential element for plants, is essential for animals as well as human beings. Although the role of selenium in plants is yet to be properly understood, previous researches have shown that this element can affect plant growth and metabolism. In this study, the effect of foliar application of selenium nanoparticles (0, 5, 10, and 20 mg/L) and sodium selenate (0, 5, 10, and 20 mg/L) on the physiological and biochemical responses of bell pepper (Capsicum anumm L.) was investigated. The potential changes in various growth and biochemical indices were evaluated in response to the treatments. According to the results, selenium treatments at concentrations of 10 and 20 mg/L reduced the biomass accumulation in both roots and shoots. These treatments also increased the content of hydrogen peroxide and malondialdehyde. The foliar application of selenium led to the increase of the concentrations of soluble phenols, proline and thiols. The activity of antioxidant enzymes including catalase, peroxidase, ascorbate peroxidase, and polyphenol oxidase were increased in response to the selenium treatments. The protease activity displayed a similar upward trend following the selenium treatments.

  Keywords: ascorbate peroxidase, catalase, malondialdehyde, peroxidase, phenol, polyphenol oxidase
 • Raheleh Ahmadpour, Roya Ghalavand, Saeed Reza Hosseinzadeh*, Nezam Armand Pages 307-316

  Successful germination is the main factor in proper establishment and seedling yield. Information on seed germination, in the face of temperature changes at the time of planting, is a way to identify more suitable cultivars for cultivation at the planting site. For this purpose, a factorial experiment was performed based on completely randomized design with 3 replications. This experiment was conducted to investigate the temperature changes on the germination and growth indicators of lentil cultivars at Khatam Al-Anbia University of Behbahan. The studied treatments included five lentil cultivars of Gachsaran, Kimia, Robat, Ziba and Bilehsevar, and the temperature levels were 20, 25 and 30 °C, similar to the autumn conditions of Khuzestan Province. The results showed that all the seedlings of investigated cultivars cultivated at temperatures of 20 and 30 °C had a significant decrease in all the investigated traits, i.e., germination percent, germination rate, germination vigor, seed vigor index, endosperm consumption, plumule length, radicle length, seedling length, plumule dry weight and radicle dry weight, in comparison with those seedlings cultivated in 25 °C. The study of the interaction of cultivar-temperature effects showed that Bilehsevar cultivar had the highest germination and growth indices at 25°C compared to other investigated cultivars. This increase in traits such as germination rate, germination vigor, seed vigor index, plumule dry weight and radicle length was more significant in Bilehsevar cultivar compared to other cultivars. The second rank of the highest germination and growth indices was assigned to Gachsaran cultivar under 25°C conditions, which had a significant increase compared to other cultivars (Kimia, Robat and Ziba). Considering the autumn cultivation of lentils and the changes of temperature in that season (temperature range of 20 to 30 °C) in the studied area, the use of Bilehsevar and Gachsaran cultivars under the temperature of 25 °C, due to their higher germination indicators compared to the other cultivars, i.e., Ziba, Kimia and Robat, could be recommended.

  Keywords: Actinobacter, cytotoxic effect, medicinal plant, Microbacterium, symbiosis