فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 1 (پیاپی 124، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا سالاری اصل، تقی طریحی* صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  سلول درمانی یکی از روش های درمانی امیدوار کننده  جهت درمان ضایعات نخاعی به شمار می رود. اما به دلیل وقوع مرگ سلولی پس از انتقال سلول ها به محل آسیب و هم چنین مهاجرت این سلول ها به نواحی دیگر غیر از محل ضایعه بعلت نبود یک بستر مناسب برای سلول ها استفاده از این روش محدود شده است. حدودا 30 سال است که مهندسی بافت با استفاده از داربست ها و ناقل های سلولی جهت انتقال سلول های موردنظر به بدن میزبان به کمک سلول درمانی آمده است. از رایج ترین ناقل های سلولی مورد استفاده در مهندسی بافت، هیدروژل ها هستند. در این مطالعه از هیدروژل آلژینات استفاده شده و اثر حفاظتی آن بر سلول های انکپسوله در مقابل رادیکال های آزاد مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  سلول های بنیادی عصبی مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در هیدروژل آلژینات کپسول دار شدند و تحت القای والپروییک اسید به مدت یک هفته به نورون تمایز یافتند؛ سلول ها با روش های ایمونوسیتوشیمی و واکنش زنجیره ای پلی مراز معکوس ارزیابی شدند. القای آپوپتوز توسط پراکسیدهیدروژن انجام شد و میزان بقای سلول ها با روش MTT بررسی شد. سپس اثر حفاظتی هیدروژل در محیط آلژینات بر سلول های کپسول دار شده  در مقابل H2O2 بررسی شد و با سلول های کشت شده در محیط کشت دوبعدی با استفاده از روش های MTT وFrap  مقایسه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان حیات سلول های قرار گرفته در هیدروژل، تفاوت معناداری با میزان حیات سلولی در محیط کشت دوبعدی داشت. هم چنین نتایج RT-PCR بیان  mRNA ژن های Survivin و Bcl2 را در گروه سلول های کپسول دار شده در هیدروژل آلژینات و بیان mRNA ژن Bax را در گروه سلول های کشت شده در محیط کشت دوبعدی نشان داد که نشان دهنده افزایش آپوپتوز در گروه کشت شده دوبعدی و تفاوت آن با سلول های کپسول دار شده بود .همچنین نتایج تست Frap گروه سلول های اکپسول دار شده در هیدروژل با گروه سلول های دو بعدی تفاوت معناداری داشت که نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی هیدروژل آلژینات بود و در بررسی میزان  ROS  بین دو گروه دو بعدی و سه بعدی تفاوت معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  هیدروژل آلژینات از ناقل های سلولی مناسب جهت کشت سلول های بنیادی عصبی است که اثرات مفیدی در حفاظت سلول ها در مقابل H2O2 دارد.

  کلیدواژگان: هیدروژل آلژینات، حفاظت عصبی، کشت سه بعدی، القا، سلول های بنیادی عصبی، والپروئیک اسید
 • ویدا عبدی، پروین دهقان*، بهزاد ذوالفقاری، مهرنوش ماهرالنقش، اصغر حیدریان صفحات 20-29
  زمینه و هدف

   گونه های کاندیدا   ازمخمر های  فرصت طلب بوده که در صورت مناسب شدن شرایط و ضعف سیستم ایمنی می توانند ایجاد بیماری کنند. گیاه گشنیز از خانواده امبلی فرا  بوده  و اسانس ، عصاره برگ ها و دانه های این گیاه  دارای فعالیت ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضدقارچی فلوکونازول به تنهایی و همراه با اسانس گشنیز بر روی39  گونه از کاندیدا های جدا شده از دهان افرادHIV  مثبت می باشد .

  مواد و روش ها

  در  این تحقیق با استفاده از روش میکرودایلوشن براث طبق استاندارد CLSI M27-S3 کمترین غلظت بازدارندگی (MIC) داروی فلوکونازول به تنهایی و همراه با اسانس گشنیز (سینرژیسم)  ، برای هر ایزوله کاندیدا  تعیین گردید . برای این منظور با استفاده از دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با بخار آب، اسانس دانه های گیاه گشنیز استخراج شد و سپس تاثیر سینرژیسم اسانس و فلوکونازول بر ایزوله های کاندیدای جداشده از دهان افراد HIV مثبت بررسی گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تحلیل نتایج از آزمون من ویتنی، آزمون تعقیبی توکی و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها:

   از تعداد  39 کاندیدای مورد بررسی در این تحقیق 69/2٪ ایزوله ها به فلوکونازول حساس، 17/9٪ مقاوم و 12/9٪ حساس وابسته به دوز تشخیص داده شد. میانگین MIC کل ایزوله های کاندیدا در فلوکونازول27/3 μg/ml  ، در اسانس گشنیز32/7 μg/ml  و سینرژیسم9/39  μg/ml  بود.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به اینکه اسانس گشنیز بر روی همه ی ایزوله های بکار رفته در این تحقیق اثر مهاری داشته می توان آن را اسانسی موثر، به ویژه همراه با فلوکونازول، بر روی قارچ کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی معرفی و بررسی های بالینی و اثرات ضدقارچی آن را توصیه نمود.

  کلیدواژگان: گونه های کاندیدا، ایدز، گشنیز، آنتی میکروبیال، فلوکونازول
 • حسام الدین باقری پور، عباس علیمرادیان، مهدی صادق* صفحات 30-39
  زمینه و هدف

  اثرات ضدتشنجی نورواستروییدها در مدل های حیوانی نشان داده شده است. اندوکانابینوییدها سبب تعدیل تحریک پذیری نورون ها می شوند. در این مطالعه هم افزایی ناشی از کاربرد همزمان پالمیتوییل اتانول آمید (PEA) بعنوان یک اندوکانابینویید و نورواسترویید گاناگزولون را بر شاخص های تشنج های تونیک- کلونیک القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ) بررسی کردیم.

  مواد و روش ها

  موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شدند. تشنج تونیک- کلونیک با یک تزریق PTZ (mg/kg, i.p 80) ایجاد و مراحل تشنجی به مدت 30 دقیقه ثبت شدند. گاناگزولون (mg/kg 10) و PEA (mg/kg 40) بصورت محلول در DMSO به تنهایی و همراه با هم 15 دقیقه قبل از PTZ تزریق داخل صفاقی شدند. تاخیر زمانی بروز مراحل تشنج، مدت هر مرحله و میزان مرگ ناشی از تشنج ها اندازه گیری شد.

  یافته ها

  PEA تاثیر معناداری بر شاخص های تشنجی نداشت. گاناگزولون قبل از PTZ سبب افزایش معنادار تاخیر رسیدن به مراحل 1 تا 4 شد و کاهش معنادار مدت زمان مرحله 5 ایجاد کرد، همچنین مرگ ناشی از تشنج در مقایسه با گروه PTZ از 50 به 16 درصد رسید. تزریق همزمان PEA و گاناگزولون تاخیر رسیدن به مراحل 1 تا 5 تشنج را بطور معناداری در مقایسه با گروه PTZ و گروه گاناگزولون افزایش داد و کاهش معناداری در طول مرحله 5 ایجاد کرد. همچنین مرگ ناشی از تشنج در مقایسه با گروه PTZ از 50 درصد به صفر رسید.

  نتیجه گیری

  تزریق PEA به همراه گاناگزولون سبب افزایش اثرات ضدتشنجی گاناگزولون و کاهش مرگ ناشی از تشنج  شد.

  کلیدواژگان: آناندامید، اندوکانابینوئید، صرع، نورواستروئید
 • جعفر احمدی، الهام جعفری، محمودرضا حیدری، مهسا اسکندری، فاطمه یوسفی، سمیه کرمی مهاجری* صفحات 40-54
  سابقه و اهداف

  مسمومیت باآلومینیوم فسفید بواسطه تولید گاز فسفین و ایجاد افت فشارخون مقاوم به درمان، مرگ و میر بالایی دارد. با توجه به اثر دی هیدروکسی استون بر درمان افت فشار خون و احیای سیتوکروم  Cاکسیداز، اثر آن در این مطالعه بر سطح شاخص های استرس اکسیداتیو و بافت شناسی قلب و کبد موش صحرایی نر مسموم شده با آلومینیوم فسفید بررسی شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه 24 عدد موش صحرایی به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل (روغن ذرت)، گروه آلومینیوم فسفید (15 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه دی هیدروکسی استون (50 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه مسموم تیمار شده (آلومینیوم فسفید (15 میلی گرم بر کیلوگرم) + دی هیدروکسی استون (50 میلی گرم بر کیلوگرم)) تقسیم شدند. 24 ساعت بعد از تیمار حیوانات جهت جمع آوری نمونه های خون، پلاسما، قلب و کبد و ارزیابی شاخص های استرس اکسیداتیو و مطالعات بافت شناسی قلب و کبد کشته شدند.

  یافته ها:

   مسمومیت با آلومینیوم فسفید، سبب افزایش پرکسیداسیون چربی در گلبول های قرمز (0/001=p) و بافت کبد (0/023=p) و افزایش کربونیلاسیون پروتیین در پلاسما (0/005=p) و گلبول های قرمز (0/001=p) گردید که پس از تجویز دی هیدروکسی استون، پراکسیداسیون چربی در گلبول های قرمز (0/001=p) و کبد (0/001=p) و کربونیلاسیون پروتیین ها در گلبول های قرمز (0/003=p) و پلاسما (0/019=p) کاهش یافت. تغییر قابل ملاحظه ای در ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما و سطوح کربونیلاسیون کبد و قلب و پراکسیداسیون چربی در بافت قلب مشاهده نگردید. همچنین تیمار با دی هیدروکسی استون سبب بهبود قابل توجه تغییرات بافت شناسی کبد و قلب شد.

  نتیجه گیری: 

  دی هیدروکسی استون علاوه بر جلوگیری از مرگ و میر ناشی از فسفین، سبب بهبود استرس اکسیداتیو و کاهش شدت تغییرات بافت شناسی کبد و قلب می گردد.

  کلیدواژگان: قرص برنج، فسفین، فومیگانت، سیتوکروم C اکسیداز، دی هیدروکسی استون
 • نسرین مقیمی، عزت الله رحیمی*، جمیل اسلامی پور، ناصر رشادمنش، افشین سعیدی صفحات 55-64
  زمینه و هدف

  هیدروکسی کلروکین برای درمان بسیاری از بیماری های روماتولوژی بکار می روند این دارو بخصوص در درمان آرتریت روماتویید و لوپوس کاربرد گسترده ای یافته است. یکی از مهمترین عوارض این داروها رتینوپاتی و تغییرات میدان بینایی است. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز عوارض چشمی ناشی از هیدروکسی کلروکین و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه همگروهی آینده نگر، تعداد 505 بیمار مبتلا آرتریت روماتویید و لوپوس بررسی شدند. این بیماران به صورت دوره ای و به فاصله هر شش ماه تحت معاینات کامل چشم پزشکی قرار گرفتند. در صورتیکه یافته های اختصاصی وجود داشت به عنوان رتینوپاتی و نقص میدان بینایی ثبت می شد. اگر یافته های پریمتری در تست مجدد غیر اختصاصی بود برای بیماران توموگرافی انسجام نوری انجام گردید.

  یافته ها

  تعداد 51 مورد (10/09%) مشکل چشمی، 24 نفر (4/75%) مشکلات غیر از رتینوپاتی داشتند. در 27 نفر (5/34%) از بیماران مشکل در پریتمری یا نقص در میدان بینایی گزارش شد که در این افراد پریتمری تکرار شد و 15 نفر یافته های اختصاصی پریمتری مرتبط با دارو در آنها گزارش گردید. نتایج نشان داد که از نظر بیماری زمینه ای و ارتباط آن با بروز عوارض چشمی در بیماران، بین نارسایی مزمن کلیوی و بروز عوارض ارتباط معنی داری مشاهده شد (0/022=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که میزان بروز رتینوپاتی ناشی از هیدروکسی کلروکین در منطقه ما نسبتا بالا باشد. با توجه به ارتباط معنی دار با نارسایی مزمن کلیه، در این افراد غربالگری با دقت بیشتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: رتینوپاتی، هیدروکسی کلروکین، آرتریت روماتوئید
 • حمیدرضا قاسمی بصیر، محمدمهدی مجذوبی، عباس مرادی، سعدی حسامی نوین، علی سعادتمند* صفحات 65-73
  زمینه و هدف

  بروسلوز یکی از بیماری های شایع عفونی مشترک بین انسان و دام در ایران است. به دلیل مشکلات تشخیصی بروسلوز به ویژه در مناطق اندمیک استفاده از روش های تشخیصی جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو این مطالعه با هدف بررسی مقایسه حساسیت و اختصاصیت تست بروسلا کپچر با تست استاندارد آگلوتیناسیون لوله ای رایت در تشخیص بیماری بروسلا انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی از ابتدا تا انتهای سال 1399 در مجموع 100 سرم از افرادی که دارای علایم مشکوک به بیماری بروسلوز و فاقد تایید آزمایشگاهی بودند مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون رایت (Wright)، کومبس رایت  Coombs wright)), بروسلا کپچر (BrucellacapT) در تیترهای آستانه تشخیصی160/1 و 80/1  انجام شد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی بررسی شد. سپس ضریب همبستگی نتایج در تشخیص بیماری با تست توافقی کاپا در نرم افزار  SPSS ورژن 14 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  در مجموع 100 بیمار وارد مطالعه شد که 45 درصد زن و 55 درصد مرد بودند. در تیتر160/1 آزمون رایت مثبت به عنوان آستانه تشخیصی، حساسیت، ویژگی و مقادیر پیش بینی مثبت و منفی برای آزمون BrucellacapT به ترتیب درصدهای97/95، 86/27 ،87/27  و 97/77بود و در تیتر 80/1  تست رایت مثبت به عنوان آستانه تشخیصی حساسیت، ویژگی و مقادیر پیش بینی مثبت و منفی آزمون BrucellacapT به ترتیب درصدهای 98/43، 97/50، 95/45 و97/05 بود.

  نتیجه گیری: 

  یافته ها نشان داد که تست BrucellacapT در نقاط برش مورد مطالعه حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی قابل قبولی جهت تشخیص بیماری بروسلوز دارد و قدرت تشخیصی و دقت این تست در تیتر 160/1  نیز به تست Coombs Wright بسیار نزدیک است.

  کلیدواژگان: بروسلوز، رایت، کومبس رایت، BrucellacapT
 • گلایول اسدی، سارا فلاحی، میثاق رجبی نژاد، پریسا فیض الهی، سید حمیدرضا مرتضوی، علی گرگین کرجی، فرهاد سالاری، علیرضا رضایی منش* صفحات 74-86
  زمینه و هدف

  رینیت آلرژیک شایع ترین اختلال التهابی مزمن مخاط بینی است. RNA های طویل غیرکدکننده (lncRNA) گروهی از RNA های غیرکدکننده می باشند که در پاتوژنز بیماری های التهابی مختلف نقش دارند. در این مطالعه قصد داریم میزان بیان RNA های غیر کد کننده طویل NEAT1، H19 و MALAT1 را در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک قبل و بعد از درمان با ترکیب دارویی فکسوفنادین و فلوتیکازون پروپیونات در مقایسه با ترکیب دارویی فکسوفنادین و بودسوناید بررسی نماییم.

  مواد و روش ها

  از 53 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک (شامل 29 بیمار تحت درمان با بودسوناید و فکسوفنادین و 24 بیمار تحت درمان با فلوتیکازون پروپیونات و فکسوفنادین) قبل و یک ماه بعد از شروع درمان نمونه خون گرفته شد. سطح بیانRNA  های NEAT1، H19 و MALAT1 قبل و یک ماه بعد از شروع درمان با استفاده از تکنیک Real-Time PCR اندازه گیری شد.  

  یافته ها

  نتایج مطالعه ی ما نشان داد که سطح بیان RNA  های H19 و MALAT1 بعد از درمان با بودسوناید و فکسوفنادین به طور معناداری افزایش یافت (به ترتیب0/001 = p  و 0/002 =p) در حالی که سطح بیان RNA  های NEAT1 وH19  بعد از درمان با فلوتیکازون پروپیونات و فکسوفنادین به طور معناداری کاهش یافت (به ترتیب 0/014= pو 0/036 =p).

  نتیجه گیری

  ترکیب بودسوناید و فکسوفنادین با افزایش سطح بیان MALAT1 و ترکیب فلوتیکازون پروپیونات و فکسوفنادین با کاهش سطح بیان NEAT1 وH19  در کاهش علایم بالینی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک موثر بودند.

  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، LncRNA، گلوکوکورتیکوئید، NEAT1، H19، MALAT1
 • نیره قمیان، الهه زندیه، مصطفی زمرشیدی، مجید خادم رضاییان* صفحات 87-97
  زمینه و هدف

   بسیاری از مطالعات ارتباط بین pH پایین خون بند ناف و مرگ و میر کوتاه مدت در کنار اختلالات نورولوژیک بلندمدت را نشان داده اند، اما مطالعاتی که ارتباط بین لاکتات بالا و نتایج نامطلوب کوتاه مدت را نشان بدهد محدود است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین لاکتات خون بندناف طی ساعت اول تولد در نوزادان متولد شده با آپگار دقیقه 5 کم تر از 7 و عوارض زودرس نوزادی می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی، 49 مادر باردار بالای 37 هفته مراجعه کننده به زایشگاه مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شروع دردهای زایمانی، در صورتی که آپگاردقیقه 5 نوزاد متولد شده کمتراز 7 بود پس از کسب رضایت آگاهانه، به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات اولیه ثبت و نمونه خون شریان بندناف گرفته شد و میزان pH، pCO2، بیکربنات و لاکتات آن اندازه گیری شد. پیامدها و عوارض نوزادی و پیامد نهایی (ترخیص یا مرگ نوزاد) ارزیابی شد.

  یافته ها:

   در کل،25 نوزاد پسر (51/0 درصد) و24 نوزاد دختر(49/0 درصد) با میانگین سن حاملگی1/1± 39/3 هفته وارد مطالعه شدند. غلظت لاکتات خون بندناف در نوزادان با انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک، نوزادانی با نیاز به انتوباسیون-ونتیلاسیون، نوزادان با هیپوترمی، آسپیراسیون مکونیال، بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان و فوت شده به طور معنی داری بیشتر از گروه مقابل بود (0/05P<). بهترین نقطه برش لاکتات جهت پیش بینی انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک و نیاز به انتوباسیون4/55 میلیگرم در دسی لیتر و جهت پیش بینی فوت نوزاد 6/19 میلیگرم در دسی لیتر با حساسیت 100 درصد و ویژگی 97/4 درصد بود.

  نتیجه گیری:

   سنجش میزان لاکتات خون شریانی بند ناف می تواند معیاری با دقت بالا جهت تعیین پیامد و عوارض زودرس نوزادی باشد که تا حد زیادی به ارزیابی وضعیت سلامت نوزادان با آپگار نامطلوب در هنگام تولد، پیش آگهی آنان و مدیریت درمان کمک کند.

  کلیدواژگان: خون بند ناف، لاکتات، عوارض نوزادی، آپگار
 • فاطمه محمدی، کژال حسامی، شعله شاه غیبی، خالد رحمانی، روناک شاهوی* صفحات 98-109
  زمینه و هدف

  طولانی شدن حاملگی با عوارض زیادی برای مادر و جنین همراه است. شروع زایمان و پیشرفت آن نیازمند رسیدگی سرویکس است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کپسول خوراکی گل مغربی بر میزان رسیدگی سرویکس در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز منتخب شهرسنندج، سال 1399 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور بود که بر روی 80 خانم نخست زای مراجعه کننده به مراکز منتخب شهر سنندج در سال 1399 با سن بارداری 39 هفته تا 39 هفته و 6 روز انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله (گل مغربی) و کنترل (پلاسبو) تقسیم شدند. پیامد مورد بررسی رسیدگی سرویکس بود که برای هر دو گروه مورد بررسی در فاصله زمانی قبل از مداخله، یک هفته بعد از مداخله و زمان بستری ارزیابی شد. به منظور بررسی رسیدگی سرویکس از جدول نمره دهی بیشاپ استفاده شد. تجزیه و تحلیل  داده ها با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و آزمون های تی مستقل، تست دقیق فیشر و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری انجام شد.

   یافته ها: 

  نمره بیشاپ یک هفته بعداز مصرف کپسول ها در گروه مداخله (0/90±3/73) تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل (1/35±2/88) نداشت (0/05± 4/56و در گروه کنترل 1/22± 3/13بود و تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود داشت (0/005=P).

  نتیجه گیری: 

  مصرف کپسول خوراکی گل مغربی بر میزان امتیاز بیشاپ و رسیدگی سرویکس موثر است و می توان جهت رسیدگی سرویکس از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: گل مغربی، رسیدگی سرویکس، حاملگی، زنان نخست زا
 • نسرین عبدی، فرزانه غریبی، یدالله زارع زاده*، لادن فتوحی صفحات 110-125
  زمینه و هدف

  شناسایی نیازهای آموزشی اعضای هییت علمی یکی از فعالیت های ضروری در برنامه های توسعه ای اعضای هییت علمی است.

   مواد و روش ها:

   دراین مطالعه کیفی که به شیوه تحلیل محتوای قراردادی انجام شد، داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به دو روش بحث های گروهی و مصاحبه های عمیق فردی از اعضای هییت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان جمع آوری شد. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری آن ها با روش تحلیل محتوی قراردادی انجام شد.

  یافته ها: 

  از تجزیه وتحلیل داده های تحقیق 5 درون مایه اصلی، 16 طبقه و 11 زیر طبقه بدست آمد. درون مایه ها شامل توسعه فردی، برنامه ریزی و مدیریت، جو مناسب برای تعاملات دانشگاهی، محیط مناسب دانشگاهی، تسهیلات و امکانات بود

   نتیجه گیری: 

  اعضای هییت علمی از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی کشور به شمار می روند لذا توجه به نیازهای آنان در ابعاد  مختلف آموزشی، مدیریتی و رفاهی گامی اساسی و ضروری است. مفاهیم استخراج شده از این مطالعه دریچه های زیادی از نیازهای یک استاد را به روی گروه تحقیق گشود.  یک عضو هییت علمی درصورتی می تواند شرح وظایف خود را به نحو عالی اجرا کند که ساختارهای حمایتی در ابعاد اجتماعی، سازمانی و روحی و روانی وجود داشته باشد. شناسایی نیازهای آموزشی، گامی مهم در برنامه ریزی برای برنامه های رشد اعضای هییت علمی بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد

  کلیدواژگان: نیازسنجی، اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی، توسعه فردی، بهبود عملکرد
 • سروه ملایی، مظاهر خدابنده لو*، هیمن سلیمی زند صفحات 126-134
  زمینه و هدف

  عفونت های باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، درمان آن ها را دشوار و گاهی غیرممکن می سازد. دانشمندان به دنبال یافتن رو ش های تازه برای مبارزه با این باکتری ها هستند. فاژ درمانی می تواند جایگزین آنتی بیوتیک به ویژه در درمان باکتری های مقاوم به چند دارو باشد. بنابراین هدف ما جداسازی و شناسایی باکتریوفاژ موثر بر باکتری های گرم منفی شایع بود.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه آزمایشگاهی 250 میلی لیتر از فاضلاب بیمارستانی و فاضلاب شهری نمونه گیری انجام شد. نمونه های فاضلاب با دور 4000 به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شدند و مایع رویی آن ها با فیلتر 0/22 میکرومتر فیلتره شدند. سپس برای تقویت باکتریوفاژ 50 میلی لیتر آب فیلتر شده را با حجم دو برابر نوترینت براث و باکتری میزبان در 37 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت در انکوباتور شیکردار گذاشته شد. برای دیدن پلاک باکتریوفاژ از آگار دو لایه استفاده شد. برای بررسی ویژگی باکتریوفاژ جدا شده از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد.

  یافته ها: 

  با انجام آزمایش روی فاضلاب شهری باکتریوفاژ لیتیک علیه باکتری شیگلا سونیی پیدا شد. میکروسکوپ الکترونی نشان داد که این باکتریوفاژ از خانواده میکروویریده است. ولی در آزمایش روی نمونه های فاضلاب بیمارستانی باکتریوفاژ علیه باکتری های گرم منفی دیگر پیدا نشد.

  نتیجه گیری:

   باکتریوفاژ یافت شده اثر لیتیک اختصاصی علیه شیگلا سونیی دارد، این باکتریوفاژ می تواند در مطالعه فاژ درمانی علیه عفونت باکتری شیگلا مقاوم به آنتی بیوتیک به کار آید.

  کلیدواژگان: باکتریوفاژ، اثر ضد باکتریایی، باکتری های مقاوم به چند دارو، شیگلا، فاژ درمانی
 • غلامرضا کریم مهربانخواهی، مصطفی لیلی*، رضا شکوهی، علیرضا رحمانی، قاسم آذریان، نسرین شیرمحمدی خرم، محمود رضوی صفحات 135-155
  زمینه و هدف

  آموکسی سیلین آنتی بیوتیکی است که در پزشکی و دامپزشکی برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شود. هدف این مطالعه طراحی سل الکتروشیمیایی ویژه ای بود که بتوان واحد فرآیندی و واحدعملیاتی را با هم ادغام نمود تا امکان کاهش غلظت های COD و حذف آنتی بیوتیک از فاضلاب بیمارستان علیمرادیان نهاوند فراهم گردد.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش تجربی در دو بخش انجام گرفت. در مرحله اول فاضلاب سنتتیک تهیه شد و تاثیر پارامترهای مختلف از جمله زمان ماند، غلظت اولیه آنتی بیوتیک، دانسیته جریان، نوع الکترود و pH بر کارایی روش مورد بررسی قرار گرفت. برای بهینه سازی پارامترهای راهبری از روش طرح مرکب مرکزی رویه پاسخ استفاده شد. در مرحله دوم، کارایی روش در حذف آنتی بیوتیک و کاهش COD از فاضلاب واقعی بیمارستان علیمرادیان نهاوند مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  با استفاده از روش طرح مرکب مرکزی، شرایط بهینه با استفاده از داده های آزمایشگاهی به صورت زیر تعیین شد: زمان واکنش 30 دقیقه،7/5 = pH ، دانسیته ی جریان (CD) 2/31 میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و غلظت اولیه ی آموکسی سیلین 54/66 میلی گرم بر لیتر. کارایی حذف آزمایشگاهی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین 90/56% بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط بهینه، میزان حذف COD و TOC از فاضلاب سنتتیک به ترتیب 65/5 و 44/5 درصد و در پساب واقعی بیمارستان علیمرادیان نهاوند به ترتیب 47/7 و 38 درصد بدست آمد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان داد میزان حذف COD و TOC از فاضلاب سنتتیک بیشتر از پساب واقعی می باشد که دلیل این اختلاف راندمان، احتمالا به خاطر وجود برخی از ترکیبات مقاوم در پساب واقعی می باشد. این مطالعه تجربی نشان داد فرآیند الکتروکواگولاسیون یکجا می تواند روش موثرتری در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و غلظت COD ناشی از آن از محلول های آبی و فاضلاب بیمارستانی باشد.

  کلیدواژگان: فرآیند الکتروشیمیایی، بهینه سازی، بیمارستان علیمرادیان، روش پاسخ سطح-طرح مرکب مرکزی (RSM-CCD)
|
 • Leila Salari Asl, Taki Tiraihi* Pages 1-19
  Background and Aim

  Cell therapy is a feasible method for the treatment of spinal cord injury as well as other neurological disorders. Because of the cell death reported to be in the cell transplants, the use of +scaffolds can be useful to improve cell protection, resulting in an increase in their survival and growth, and differentiation. Since alginate hydrogel biopolymer was reported to be effective in treating spinal cord lesions, in this study, we intended to evaluate the protectivity of alginate hydrogel against free radicals in the cultured neural stem cells (NSCs) induced into neuronal phenotype using valproic acid as inducer, and improvement of their survival will be assessed.

  Materials and Methods

  Bone marrow stromal stem cell-derived neural stem cells encapsulated in alginate hydrogel, were used in this study. The encapsulated cells were induced by valproic acid and the cells were evaluated by immunocytochemical methods and reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). The induction of apoptosis was achieved by hydrogen peroxide (H2O2), and the cell viability was evaluated by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT). The Protective Effect of alginate hydrogel in front of H2O2 was evaluated by Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) and MTT. The control groups were two-dimensional (2-D) cultured of the induced NSCs into neuronal phenotype by valproic acid as well as induction of apoptosis by H2O2

  Results

  The results showed that the viability of neuronal phenotype treated by H2O2 in alginate hydrogel was higher than that of cells cultured under the same condition in 2-D culture, also, the expression of Bcl2 and survivin was higher, while the expression of Bax was lower. Similar results were noticed with the FRAP technique

  Conclusion

  The results showed that alginate hydrogel has a protective effect on the induced NSCs into neuron-like cells, following induction of apoptosis by H2O2. The results of gene expression and FRAPwere consistent with the above results

  Keywords: Alginate hydrogel, neuroprotection, 3D culture, induction, neural stem cell, Valproic acid
 • Vida Abdi, Parvin Dehghan*, Behzad Zolfaghari, Mehrnoush Maheronnaghsh, Asghar Heidarian Pages 20-29
  Background and Aim

  Candida species are opportunistic yeasts that can cause opportunistic infections when the host becomes debilitated or immunocompromised. Coriander is a plant belonging to the Umbelliferae family and its leaves and seeds are widely used in traditional medicine. Coriander essential oil (E.O.) has shown antibacterial, antifungal, and antioxidant activities. This study aimed to evaluate the antifungal effect of fluconazole alone and with coriander E.O on 39 Candida species isolated from the mouth of Human Immunodeficiency Virus (HIV) positive individuals.

  Materials and Methods

  In this study, the broth microdilution tests according to the CLSI M27-S3 were applied to find the amount of Minimum inhibitory concentration (MIC) of fluconazole alone and together with coriander E.O (synergism) for each Candida isolate. For this purpose, the E.O. of Coriander seeds was extracted using a Clevenger apparatus by steam hydro-distillation, and then the synergism effect of E.O. and fluconazole on Candida isolates was investigated. Data were analyzed by SPSS-25 software. Mann-Whitney, and Tukey post hoc tests, and the one-way analysis of variance were used to analyze the results.

  Results

  Susceptibility of fluconazole was determined as follows: 69.2% of the Candida isolates were sensitive, 17.9% were resistant and 12.9% were susceptible dose-dependent (SDD). The MIC mean was 27.3 μg/ml for fluconazole, 32.7 μg/ml for coriander E.O, and 9.39 μg/ml for the combined effect of fluconazole and Coriander E.O (synergistic effects).

  Conclusion

  The fact that Coriander E.O has an inhibitory effect on all Candida isolates used in this study, it can be considered a capable antifungal, especially in combination with fluconazole (synergistic effects), and the antifungal effect of Coriander E.O is proposed to investigate in treating candidiasis for future clinical trials.

  Keywords: Candida species, AIDS, Coriander, Antimicrobial, Fluconazole
 • Hesamodin Bagheripoor, Abbas Alimoradian, Mehdi Sadegh* Pages 30-39
  Background and Aim

  Anticonvulsive effects of neurosteroids were shown in animal models. Endocannabinoids modulate neuronal excitability. In this study, we investigated the synergism of the simultaneous application of Palmitoylethanolamide (PEA) as an endocannabinoid and Ganaxolone as a neurosteroid, on tonic-clonic seizures induced by PTZ. 

  Materials and Methods

  Adult male Wistar rats were used. The tonic-colonic seizure was induced through a single injection of PTZ (80 mg/kg) and seizure stages were monitored for 30 minutes. Ganaxolone (10 mg/kg) and PEA (40 mg/kg) dissolved in DMSO were injected alone and simultaneously intra-peritoneal 15 minutes before the PTZ injection. Delay to the seizure stages, duration of the stages, and mortality due to seizures were measured.

  Results

  PEA had no significant effect on seizure indices. Ganaxolone significantly increased delay to seizure stages 1-4 and reduced the duration of stage 5, also mortality of seizures was reduced in comparison with PTZ group from 50% to 16%.  Simultaneous injection of PEA and Ganaxolone significantly delayed seizure stages 1-5 in comparison with both PTZ and Ganaxolone groups and reduced the duration of stage 5. Also, mortality due to seizures was reduced in comparison with PTZ group from 50% to 0%.

  Conclusion

  PEA injection with Ganaxolone increased the anticonvulsive effects of Ganaxolone, and reduced mortality due to seizures.

  Keywords: Anandamide, Endocannabinoid, Epilepsy, Neurosteroid
 • Jafar Ahmadi, Elham Jafari, MahmoudReza Heidari, Mahsa Eskandari, Fatemeh Yousefi, Somayeh Karami Mohajeri* Pages 40-54
  Background and Aim

  Aluminum phosphide poisoning has a high mortality rate because of the production of phosphine gas and refractory hypotension. Based on the effect of dihydroxyacetone on the treatment of hypotension and reduction of cytochrome C oxidase, the effects of dihydroxyacetone on the level of oxidative stress factors and histology of heart and liver tissue in aluminum phosphide-poisoned male rats were investigated.

  Materials and Methods

  In this study, 24 rats were randomly divided into 4 groups including control (corn oil), aluminum phosphide (15 mg/kg), dihydroxyacetone (50 mg/kg) and also poisoned and treated group (aluminum phosphide (15 mg/kg) + dihydroxyacetone (50 mg/kg)). After 24 hours, the animals were sacrificed and the blood, plasma, heart, and liver samples were collected then oxidative stress factors and histology of the heart and liver were investigated.

  Results

  Aluminum phosphide poisoning increased lipid peroxidation in red blood cells (p=0.001) and liver tissue (p=0.023) and also increased protein carbonylation in plasma (p =0.005) and red blood cells (p=0.001). After administration of dihydroxyacetone, lipid peroxidation in red blood cells (p=0.001) and liver (p=0.001) and carbonylation of proteins in red blood cells (p=0.003) and plasma (p=0.019) decreased. No significant change was observed in total plasma antioxidant capacity, carbonylation levels of the liver and heart, and lipid peroxidation in heart tissue. In addition, treatment with dihydroxyacetone significantly improved the histological changes in liver and heart tissue.

  Conclusion

  Dihydroxyacetone not only prevents phosphine-induced deaths but also improves oxidative stress and histology of liver and heart tissue.

  Keywords: Rice table, Phosphine, Fumigant, cytochrome c oxidase, Dihydroxyacetone
 • Nasrin Moghimi, Ezzat Rahimi*, Jamil Eslamipour, Naser Reshadmanesh, Afshin Saeidi Pages 55-64
  Background and Aim

  Hydroxychloroquine is used to treat many rheumatic diseases. This drug has been widely used, especially in the treatment of rheumatoid arthritis and lupus. One of the most important side effects of these drugs is retinopathy and changes in the visual field. This study aimed to determine the incidence of ocular complications caused by hydroxychloroquine and its related factors.

  Materials and Methods

  In this prospective study, 505 patients were investigated. These patients underwent complete ophthalmological examinations periodically every six months. If patients had impaired visual field in the perimeter, the visual field examination was repeated two weeks later. If there were specific findings, it was recorded as retinopathy and visual field defect. Optical Coherence Tomography (OCT) was performed for patients if the perimeter findings in the retest were nonspecific.

  Results

  Several of the 51 cases (10.09%) had eye problems, and 24 (4.75%) had problems other than retinopathy. Problems in perimetry or visual field defects were reported in 27 patients (5.34%) who had recurrent perimetry and 15 patients reported specific drug-related perimetry findings. The results showed that in terms of the underlying disease and its relationship with the incidence of ocular complications in patients, a significant relationship was observed between chronic renal failure and the incidence of complications (P=0.022).

  Conclusion

  The incidence of hydroxychloroquine-induced retinopathy appears to be relatively high in our region. Due to the significant association with chronic renal failure, screening should be done more carefully in these patients.

  Keywords: Retinopathy, Hydroxychloroquine, Rheumatoid Arthritis
 • HamidReza Ghasemi Basir, MohammadMahdi Majzoobi, Abbas Moradi, Sadi Hesami Novin, Ali Saadatmand* Pages 65-73
  Background and Aim

  Brucellosis is one of the most common infectious diseases between humans and livestock in Iran. Because of the diagnostic problems of brucellosis, especially in endemic areas, the use of new diagnostic methods is of great importance. Therefore, this study was performed to compare BrucellacapT sensitivity and specificity with the standard Wright tube agglutination test in the diagnosis of Brucella.

  Materials and Methods

  A total of 100 sera from a patient with suspected symptoms of brucellosis and without laboratory confirmation were studied. Wright, Coombs wright, and BrucellacapT tests were performed at diagnostic threshold titers of 1.160 and 1.80 Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values were evaluated and finally, data were analyzed with SPSS software version 14.

  Results

  A total of 100 patients were included in the study, of which 45% were female and 55% were male. In titrate 1.160 positive Wright test as a diagnostic threshold, sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values for the BrucellacapT test were 97.95, 86.27, 87.27, and 97.97 percent, respectively. In titrate 1.80 positive Wright test as a diagnostic threshold, sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of BrucellacapT test were 98.43, 97.50, 95.45, and 97.05 percent, respectively.

  Conclusion

  The results showed that the BrucellacapT test in the studied cut points has acceptable sensitivity, specificity, and positive and negative predictive value for the diagnosis of brucellosis and the diagnostic and accuracy of this test in the titrate 1.160 is very close to the Coombs Wright test.

  Keywords: Brucellosis, Wright, Coombs Wright, BrucellacapT
 • Gelayol Asadi, Sara Falahi, Misagh Rajabinejad, Parisa Feizollahi, Seyyed Hamidreza Mortazavi, Ali Gorgin Karaji, Farhad Salari, Alireza Rezaiemanesh* Pages 74-86
  Background and Aim

  Allergic rhinitis is the most common chronic inflammatory disorder of the nasal mucosa. Long non-coding RNAs (lncRNA) are a group of non-coding RNAs involved in the pathogenesis of various inflammatory diseases. This study intended to evaluate the expression of long non-coding RNAs NEAT1, H19, and MALAT1 in patients with allergic rhinitis (AR) before and after treatment with budesonide and fexofenadine in comparison with fluticasone propionate and fexofenadine.

  Materials and Methods

  Blood samples were taken from 53 patients with allergic rhinitis (including 29 patients treated with budesonide and fexofenadine and 24 patients treated with fluticasone propionate and fexofenadine) before and one month after the initiation of treatment. The mRNA expression levels of NEAT1, H19, and MALAT1 were measured by the Real-Time PCR method.

  Results

  Our results showed that mRNA expression levels of H19 and MALAT1 significantly increased after treatment with budesonide and fexofenadine (p= 0.001, p = 0.002, respectively), while mRNAs expression levels of NEAT1 and H19 significantly decreased after treatment with fluticasone propionate and fexofenadine (p= 0.014, p= 0.036, respectively). 

  Conclusion

  The combination of budesonide and fexofenadine by increasing the expression levels of MALAT1 and the combination of fluticasone propionate and fexofenadine by decreasing the expression level of NEAT1 and H19 were effective in reducing the clinical symptoms of allergic rhinitis patients.

  Keywords: Allergic Rhinitis, LncRNA, Glucocorticoid, NEAT1, H19, MALAT1
 • Nayereh Ghomian, Elahe Zandieh, Mostafa Zemorshidi, Majid Khadem-Rezaiyan* Pages 87-97
  Background and Aim

  Most studies showed that low cord blood pH was associated with short-term mortality as well as long-term neurological disorders, but few studies showed associations between high cord blood lactate and adverse short-term outcomes. This study aimed to determine the association between umbilical cord blood lactate during the first hour of birth in infants with 5th-minute Apgar scores <7 and short-term neonatal complications.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 49 pregnant women over 37 weeks gestation referred to the maternity wards of Academic Hospitals of the Mashhad university of medical sciences with the onset of labor, whose neonates scored below 7 in 5th-minute Apgar, were included after obtaining informed consent, by convenient sampling method. Preliminary information was recorded. Also, a blood sample was taken from the umbilical artery and its pH, pCO2, bicarbonate, and lactate levels were measured. The neonatal outcomes and complications and outcomes (discharge or infant death) were evaluated.

  Results

  Overall, 25 male (51.0%) and 24 female neonates (49.0%) with a mean gestational age of 39.3±1.1 weeks were studied. Cord blood lactate concentrations were significantly higher in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy, intubation-ventilation, hypothermia, meconial aspiration, NICU admission, and those who died compared with the opposite groups (P<0.05). The best lactate cut-off point for predicting hypoxic ischemic encephalopathy and intubation was 4.55mg/dl, while for predicting neonatal death it was 6.19mg/dl with 100% sensitivity and 97.4% specificity.

  Conclusion

  Umbilical cord blood lactate measurement can be a highly accurate measure of neonatal outcome and early complications that can greatly help with the health status assessments of infants with adverse Apgar scores at birth, their prognosis, and management.

  Keywords: Umbilical cord blood, Lactate, Neonatal complication, Apgar
 • Fatemeh Mohammadi, Kajal Hesamy, Shole Shahgheibi, Khaled Rahmani, Roonak Shahoei* Pages 98-109
  Background and Aim

  Prolonged pregnancy is associated with many complications for both mother and fetus. The onset and progression of labor require cervical ripening. This study was performed to evaluate the effect of oral evening primrose capsules on the ripening of the cervix in primiparous women referring to selected centers in Sanandaj, 2020.

  Materials and Methods

  This study was a single-blind randomized clinical trial That was performed on 80 primiparous women referring to selected centers in Sanandaj in 2020 with a gestational age of 39 weeks to 39 weeks and 6 days. Subjects were randomly assigned to intervention (evening primrose) and control (placebo) groups. The outcome of the study was the ripening of the Cervix which was evaluated for both groups during the period before the intervention, one week after the intervention, and the time of hospitalization. A Bishop scoring table was used to evaluate was ripening of the Cervix. Data analysis was performed using STATA software version 14 and independent t-tests, Fisher's exact test, and Repeated measure ANOA.

  Results

  Bishop score one week after taking the capsules in the intervention group (3.73±0.90) was not significantly different from the control group (2.88±1.35) (P>0.05), But the bishop score at the time of admission of the intervention group was higher than the control group; The bishop score in the intervention group was 4.56±1.29 and in the control group was 3.13±1.22 and there was a statistically significant difference between the two groups (P=0.005).

  Conclusion

  the use of oral capsules of evening primrose is effective on bishop score and cervical ripening And it can be used for cervical ripening.

  Keywords: Evening primrose, Ripening of the Cervix, pregnancy, Primiparous women
 • Nasrin Abdi, Farzaneh Gharibi, Yadolah Zarezadeh*, Ladan Fotoho Pages 110-125
  Background and Aim

  Identifying the faculty members’ educational needs is an indispensable activity in planning faculty development curricula. 

  Materials and methods

  In this qualitative content analysis, data were collected through group discussions and individual in-depth interviews among the faculty members of Kurdistan University of Medical Sciences. Data analysis was done concurrently with data collection using the content analysis method. 

  Results

  Five major themes, 16 categories, and 11 subcategories were obtained from the data analysis. The themes included personal development, planning and management, a favorable atmosphere for academic interactions, a suitable academic environment, and facilities and equipment. 

  Conclusion

  Faculty members are one of the main and important factors in the educational structure of the country, so paying attention to their needs in various aspects of education, management, and welfare is a fundamental and necessary step. The concepts extracted here opened many windows of a professor's needs to the research team. A faculty member can perform his or her job description perfectly if there are support structures in the social, organizational, psychological, and psychological dimensions. Identifying educational needs is an important step in planning faculty development programs and plays an important role in improving the quality of education.

  Keywords: Needs Assessment, Medical Faculty members, Personal Development, Performance Improvement
 • Serveh Molai, Mazaher Khodabandehloo*, Hime Salimizand Pages 126-134
  Background and Aim

  Infections of antibiotic-resistant bacteria make their treatment difficult and sometimes impossible. So, scientists are looking for new solutions to fight these bacteria. Phage therapy can replace antibiotic therapy, especially in multidrug-resistant bacteria. Therefore, we aimed to isolate bacteriophage that is effective against common gram-negative bacteria.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 250 ml of hospital and municipal wastewater samples were gathered. The samples were centrifuged at 4000 rpm for 10 minutes, the supernatants were filtered through a 0.22 μm filter. To phage enrichment, 50 ml of filtered water twice the volume of nutrient broth and host bacteria were incubated at 37 C for 24 hours in a shaker incubator. The double-layer agar method was used to see bacteriophage plaque. Transmission electron microscopy was used to investigate the characteristics of the isolated bacteriophage.

  Results

  Lytic bacteriophage effective to Shigella sonei was found by testing on municipal wastewater. Electron microscopy showed that the bacteriophage belonged to the family Microviridae. However, bacteriophage against other Gram-negative bacteria was not found in the test on hospital wastewater samples.

  Conclusion

  The found bacteriophage had a specific lytic effect against Shigella sonei, this bacteriophage could be used for the study of phage therapy for Shigella infection with antibiotic resistance.

  Keywords: Bacteriophage, Antibacterial Effect, Multidrug Resistant Bacteria, Shigella, Phage Therapy
 • Gholamreza Karim Mehrabankhahi, Mostafa Leili*, Reza Shokooni, Alireza Rahmani, Ghasem Azarian, Nasrin Shirmohammadi Khorram, Mahmood Razavi Pages 135-155
  Background and Aim

  Amoxicillin antibiotic is one of the antibiotics which is used in medicine and veterinary medicine to treat bacterial infectious diseases. In this study, a special electrochemical cell design was used as it could integrate the process units and the operation units to reduce COD and amoxicillin antibiotic residues from the wastewater of Alimoradian Hospital. Also, to optimize the operational parameters, the central composite design of response surface methodology (RSM) was used.

  Materials and Methods

  This experimental study was conducted in two parts. In the first stage, synthetic wastewater was prepared from Amoxicillin antibiotics to investigate the effect of various parameters such as reaction time, initial antibiotic concentration, current density, and pH on the efficiency of the method. In the second stage, the efficiency of the method in removing the antibiotic and reducing COD from the actual wastewater of Alimoradian hospital was evaluated.

  Results

  Using the RSM, the optimal conditions of the laboratory findings were determined as follows: reaction time = 30 min, pH = 7.5, current density = 2.31 mA/cm2, and initial concentration of amoxicillin = 54.66 mg/L. Under these conditions, the removal amount of amoxicillin was 90.56%. The results also showed that under optimal conditions, the removal rate of COD and TOC from synthetic wastewater is 65.5% and 44.5%, respectively, and in the effluent of Alimoradian hospital is 47.7% and 38%, respectively. The reason for this difference is probably due to the presence of some resistant compounds in the real wastewater.

  Conclusion

  This experimental study showed that the combined electrocoagulation process can be a more effective method in removing the amoxicillin antibiotic and COD from aqueous solutions and hospital wastewater.

  Keywords: Electrocoagulation process, Optimization, Alimoradian hospital, RSM-CCD