فهرست مطالب

اقتصاد پنهان - سال هفتم شماره 28 (بهار 1401)
 • سال هفتم شماره 28 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • امین نصر *، راضیه قاسمی صفحات 7-30

  قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تاثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای به بررسی ابهامات و چالش های تقنینی پیش روی در این قانون می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم ترین ابهامات وارده بر این قانون است.

  کلیدواژگان: قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست جنایی، پیشگیری
 • محمدعلی میرزایی مقدم* صفحات 31-46

  امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تایید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.

  کلیدواژگان: مدل درگیری- استدلالی، رفتار مصرف کنندگان، تبلیغات کالای خارجی یا قاچاق، انگیزه خرید کالای کیفی ایرانی
 • مجتبی عابدینی* صفحات 47-70

  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی - پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تایید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.

  کلیدواژگان: پولشویی، معاملات مشکوک، تحلیل سلسله مراتبی
 • زهرا خداکرمی فرد* صفحات 71-93

  قاچاق کالا، حاصل یک فرآیند اقتصادی ناپسند و زیان بار است که خسارت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد می کند. اقتصاد کشور ما با حجم گسترده ای از انواع قاچاق کالا مواجه است. در میان کالاهای قاچاق، کالاهای سلامت محور مشتمل بر دارو، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی علاوه بر مشکلات اقتصادی، تاثیرات بسیار سویی بر سلامت جامعه دارند. مقابله جدی با قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت از اهمیت بالایی برای بهبود وضعیت سلامت جامعه برخوردار است.
  هدف اصلی این مطالعه، استفاده از ابزارها و آمارها و داده کاوی در حوزه های مختلفی مانند شناسایی و اولویت بندی عوامل قاچاق کالا و آثار آن و همچنین یافتن شیوه هایی مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت است. نمونه آماری این تحقیق، 100 نفر از دانشگاهیان و افراد درگیر با قاچاق کالای سلامت محور هستند. ابتدا دلایل فعالیت های تجاری قاچاق مورد بحث قرار می گیرد، سپس آثار و پیامدهای قاچاق کالا بررسی شده و در پایان شیوه هایی برای پیشگیری از قاچاق کالا ارایه می شود.

  کلیدواژگان: آمار، قاچاق، داده کاوی، کالاهای سلامت محور
|
 • Amin Nasr * Pages 7-30

  Smuggling, as one of the most important elements of the hidden economy, has always caused a lot of damage to the healthy economy and dynamism of the countries of the world. One of the most important crimes that have openly, directly and for a long time undermined the security of the country is the phenomenon of smuggling of goods and currency, which has also negatively affected various social, economic, political and cultural spheres of the country. Is; At present, smuggling of goods and currency has become a serious and threatening problem in the country's economy, so that combating it is one of the priorities of the three powers. With the passage of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling adopted in 2013, new horizons were opened in terms of preventing and combating the harmful phenomenon of commodity and currency smuggling, and significant innovations were revealed in this law. However, we always face many ambiguities in this area, which has challenged the prevention and confrontation of this ominous phenomenon; Therefore, the leading article examines the ambiguities and legislative challenges of progress in this law with a descriptive-analytical method and library collection tools. The findings of the study indicate that instability in the legislature, disproportion between crimes and punishments, criminal approach to trafficking and ambiguity in the psychological element, etc. are among the most important ambiguities in this law

  Keywords: Commodity, Currency Smuggling, Anti-Currency, Currency Smuggling Law, Criminal policy, Prevention
 • Mohammad- Ali Mirzaee Moghaddam * Pages 31-46

  Today, the phenomenon of goods smuggling in the country is an obvious fact that has been formed due to various cultural, social, economic and sometimes political reasons, especially in recent years, thereby, it has had consequences for the people and the government. However, the influential variables on the attitudes leading to the understanding of consumer behavior is rooted in dealing with domestic, foreign and smuggled goods. In this campaign, missionaries by proposing arguments try to convince consumers that foreign and smuggled goods are the best option. Consumers, however, hold different attitude by relying on arguments that are in line with their involvement goal in purchasing. Therefore, persuasive arguments in the advertisements of smuggled goods should be proportional to the level and type of people's involvement with buying motivation. Involvement is a motivational state that shows the needs, values and interests; variables that determine why and how consumers get involved. Previously, in a research, the argumentative biases of smuggled goods consumers were studied based on the general level of involvement (high/low) and its type (consequential and valuative), in the form of involvement -argument model and classified into four groups and each category was named: biases of importers, obligees, demands-Satisfiers and person-oriented. In the present article with the aim of empirically verifying the model, first, the reasoning biases of people by studying previous researches was determined, and then using two different scales, the general level and type of involvement was studied. The results of the multi-valued analysis showed that the four reasoning biases are related to the level and type of involvement. In the advertisement of smuggled goods in online stores, by using this model, it is possible to design proper messages for different groups of consumers, hereby the quality of involvement in the purchase of high quality goods of national production can be increased and the consumption of smuggled goods can be decreased. By using this model, it is also possible to analyze the sales promotion of online stores, such as Baslam, Digi-Kala, Goldtech, etc.

  Keywords: Involvement -argument model, consumers behavior, advertising of foreign or smuggled goods, motivation to buy Iranian high quality goods
 • Mojtaba Abedini * Pages 47-70

  The aim of this research is to identify and prioritize the ways to fight money laundering. The statistical population is all the experts and specialists active in the field of money laundering in the Economic Security Police of the Police Force (especially the Anti-Smuggling Police and the Anti-Economic Crimes and Customs Police) throughout the country and the experts of the Anti-Money Laundering Supreme Council, that are around 150 people. The method of conducting the research is of applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the method, and the data were collected by field method and questionnaire tool. The validity of the designed questionnaire has been confirmed by the opinions of respected professors and advisors, and its reliability has been confirmed by the inconsistency rate of less than 0.1. The data analysis method is hierarchical analysis. The result of calculating the and ranking shows that among the 6 identified methods of combating money laundering, reporting of suspicious transactions with a score of 0.2425 ranks first, complete identification of customers with a score of 0.2407 ranks second, initial identification of customers with a score of 0.2370 ranks third, reporting transactions by cash instruments ranks fourth with a score of 0.1200, recording information and events ranks fifth with a score of 0.0860, and adopting a risk-based approach ranks sixth with a score of 0.0739.

  Keywords: Money Laundering, suspicious transactions, hierarchical analysis
 • Zahra Khodakarami * Pages 71-93

  Smuggling of goods is the result of an unpleasant and harmful economic process that causes extensive economic, social and cultural damage to countries. Our country's economy is facing a large volume of goods smuggling. Among the smuggled goods, health-oriented goods including medicine, food and beverages, cosmetic and health products, medical equipment and necessities, in addition to economic problems, have very negative effects on the health of the society. Serious fighting with the smuggling of health-related goods is of great importance to improve the health status of the society.
  The main goal of this study is to use tools and statistics and data mining in various fields such as identifying and prioritizing the factors of smuggling goods and their effects, as well as finding suitable methods to prevent the smuggling of health-related goods. The statistical sample of this research is 100 academicians and people involved in the smuggling of health oriented goods. First, the reasons for the commercial activities of smuggling are discussed. Then the effects and consequences of the smuggling of goods are examined and at the end methods to prevent the smuggling of goods are presented.

  Keywords: statistics, Smuggling, Data mining, health-oriented goods