فهرست مطالب

مجله علوم و فنون دریایی
سال بیست و یکم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • خاطره مهربانی، محمد خسروی زاده*، وحید یاوری، سید مهدی حسینی، امید بیرقدار کشکولی صفحات 1-16

  مطالعه حاضر با هدف تخمین میزان و ترکیب گونه های دورریز صید در تور ترال کف و پارامترهای زیستی برخی گونه ها در منطقه بوسیف در آب های ساحلی استان خوزستان صورت پذیرفت. داده ها بر اساس نمونه های حاصل از صید تجاری و به وسیله لنج های صیادی ترال کف در سه فصل پاییز و زمستان سال 96 و تابستان سال 97 جمع آوری شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نمونه های دورریز شده شامل 33 گونه از 28 خانواده بودند. بر اساس نتایج حاصل گونه های سنگسر چهارخط و پنجزاری باله نارنجی بیشترین فراوانی را داشتند. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد میانگین طولی اغلب گونه ها دورریز شده در این مطالعه کمتر از 30 سانتیمتر بود. همچنین میزان دورریز به ازای واحد تلاش صیادی در فصل های پاییز، زمستان و تابستان به ترتیب 33/87±57/9، 50/64±27/16 و 7/50±32/33 کیلوگرم در ساعت بود. همچنین میزان صید دورریز به ازای واحد سطح در پاییز، زمستان و تابستان به ترتیب 0/064/±2/77، 0/39±0/73 و 0/44±1/73 کیلوگرم بر مایل مربع محاسبه شد. میزان این شاخص ها در فصل زمستان به طور معنی داری نسبت به فصول پاییز و تابستان کمتر بود (0/05>p). نتایج مطالعه حاضر به طور کلی نشان دهنده فشار بالای صیادی بر گونه های مهم اکولوژیک (مخصوصا در مراحل بحرانی چرخه زیستی) در منطقه بوسیف می باشد که احتمالا در طولانی مدت با اثرات منفی بر ساختار و عملکرد اکوسیستم همراه خواهد بود.

  کلیدواژگان: صید دورریز، ترکیب گونه ای، ماهیگیری، تور ترال کف، خوزستان
 • پیمان درخشان نیک*، رشید ذوالفقاری زعفرانی، علیرضا افشارنژاد صفحات 17-31

  رقابت پذیری حمل و نقل دریایی درگرو ارایه خدمات ایمن به ذینفعان است و صاحبان کالا و مالکان کشتی این مهم را به عنوان یک اصل جدا نشدنی از مدیریت برای خود در نظر می گیرند. در این راستا اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی (ISM Code) یکی از راهکارهایی است که دست یابی به این هدف را تقویت می کند. اجرای این هدف وابسته به عملکرد صحیح فرمانده و پرسنل کشتی است. مدیریت اجرای این دستور العمل بر روی کشتی، چگونگی اجرا، انتقال مفاهیم و اهمیت آن به پرسنل بر عهده فرمانده است. در اصل نقش فرمانده در ارتباط با اجرای این دستور العمل، به عنوان ضابط مسیول بین خشکی (شرکت کشتیرانی) و دریا (دریانوردان شاغل بر روی کشتی و خود کشتی) است. مدیریت صحیح در برقراری این ارتباط نقش ضروری در اجرای این دستور العمل دارد. بدین منظور مراتب در قالب پنج گویه یا دسته اجرایی شامل دستور العمل مدیریت منابع انسانی روی کشتی، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی، نقش مدیریت ایمنی در شرکت کشتیرانی و ایمنی و امنیت دریانوردی از طریق نظر سنجی از گروهی از فرماندهان کشتی ها، به عنوان افراد مطلع و مجری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ضمنا با درنظر داشتن نگرش مدیریتی حاکم بر این پژوهش، نقش انگیزش در اجرای بهینه این دستور العمل نیز بررسی شد. در بخش دوم پژوهش، معنی دارا بودن هریک از عوامل انگیزش مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS16 و AMOS استفاده شد. نتایج به دست آمده با توجه به معنی دار بودن مقادیر آماره آزمون کای دو و درجه آزادی (5=df) نشان می دهد که اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی و ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی، تاثیر بسزایی در افزایش ایمنی روی کشتی و به تبع آن ایمنی دریانوردی برای دریانوردان ایرانی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت ایمنی بین المللی روی کشتی، انگیزه کاری، پرسنل دریایی
 • محمدتقی منصوری کیا*، حمیدرضا شیبانی، الهام رجبی صفحات 32-40

  رود کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. سابقه کشتیرانی درکارون به قبل از ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد. تغییرات آب و هوایی و خشکسالی، برداشت های بیشتر از آب رودخانه و کاهش دبی آن، وجود راه آهن و اتوبان های جدید به عنوان رقبای اصلی حمل بار از بندرهای ماهشهر و خرمشهر به اهواز سبب از رونق افتادن ترابری آبی رودخانه ای گشته است. مطالعات اندکی در زمینه ترابری آبی کارون وجود دارد. در این تحقیق ابتدا بخشی از نتایج آنها به شکل کلی مطرح شده است. سپس بر مبنای پذیرش جدیدترین تحقیقات، مهم ترین موانع فیزیکی موجود برای ترابری رودخانه ای شناسایی و راهکارهای اصلاح آنها با توجه به شرایط روز مطرح شده است. ضمنا علایم کشتیرانی موردنیاز و وسایل کمکی برای کشتیرانی نیز پیشنهاد گردیده اند. مطالعات پیشین شامل: مطالعات سازه پردازی ایران (1383) و مطالعات Adabdanan Consulting Engineers (2004) بوده و خصوصا مطالعات Piesold (2005) که مبین ضررهای سنگین ترابری آبی خصوصا در تناژهای بالای باربری سالیانه بوده، بررسی گردیده است. به روزترین مطالعه، بررسی های درحال انجام در سازمان آب وبرق خوزستان توسط Mansouri Kia (2018) نشان می دهد که ترابری نیمه سنگین (در سناریوی بدبینانه 700 هزارتن و در سناریوی خوشبینانه حدود 2133 هزار تن در سال هدف 1425) همراه با توسعه گردشگری، می تواند فاقد ضررهای اقتصادی مطالعات پیشین باشد. سال مبنای محاسبات اقتصادی برای ترابری آبی 1399 است. قبلا زیان های مالی سنگین برای ترابری رودخانه ای فرض شده بود. از مهم ترین نتایج تحقیقات اخیر زیرسوال بردن این زیان ها با اصلاح ابعاد شناور طرح است. نتیجه مهم دیگر در تحقیق حاضر، تعیین مشکلات فیزیکی پیش روی ترابری آبی رودخانه ای ایران (بجز رسوب برداری که در تحقیق دیگری در حال بررسی است) و ارایه راهکارهای حل آن هاست. با به کارگیری نتایج تحقیق در حل موانع فیزیکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی (یا سایر راه کارهای تامین مالی)، امکان احیای ترابری آبی درکارون وجود دارد.

  کلیدواژگان: خوزستان، موانع ترابری رودخانه ای، کارون، شناور، کشتیرانی
 • راضیه صالح پور، نرگس امراللهی بیوکی*، مهدی محمدی، عقیل دشتیان نسب، پدرام ابراهیم نژاد، احمد قاسمی صفحات 41-54

  پژوهش حاضر باهدف بررسی سطوح مختلف فوکوییدان جیره غذایی بر روی عملکرد رشد، زنده مانی و پارامترهای بیوشیمیایی میگو پاسفید غربی، Litopenaus vannamei انجام گرفت. میگوها با متوسط وزن اولیه حدود 8 گرم با چهار جیره غذایی مختلف که حاوی چهار سطح فوکوییدان (صفر، 0/1 %، 0/2 % و 0/4 0%) به مدت 30 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج  نشان داد که عملکرد رشد (وزن انتهایی، وزن به دست آمده، ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه) میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی فوکوییدان به طور معنی داری (P < 0.01) نسبت به میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی شاهد بهبود یافتند. بهترین عملکرد رشد در میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 0/4 % فوکوییدان مشاهده شد. زنده مانی در بین گروه های تغذیه شده با مکمل فوکوییدان و شاهد تفاوت معنی داری را نشان ندادند (P > 0.05). پارامترهای بیوشیمیایی همولنف ازجمله گلوکز، تری گلیسیرید و کلسترول به طور معنی داری در میگوهای تغذیه شده با سطوح مختلف فوکوییدان در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشته است. اما میزان پروتیین در گروه-های تغذیه شده با مکمل فوکوییدان نسبت به شاهد افزایش نشان داد. فعالیت آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در همولنف میگوهای شاهد نسبت به میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی فوکوییدان بالاتر بود. به طورکلی، نتایج تحقیق حاضر آشکار ساخت که جیره غذایی حاوی سطوح مختلف فوکوییدان به ویژه 0/4 % منجر به افزایش شاخص های رشد و بهبود پارامترهای بیوشیمیایی همولنف و درنتیجه بهبود وضعیت سلامت میگو گردیده است.

  کلیدواژگان: فوکوئیدان، آنزیم های همولنف، Litopenaus vanname، پارامتر های رشد
 • سمیه عمادی*، ظهراب گوهری، محمد سجادیان صفحات 55-67
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل روسای هیات شنای استان و شهرستان ها و مدیران باشگاه ها، برابر با 60 نفر و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه، برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. (0/86=α). از درصد فراوانی، روش استقرای منطقی و شورای راهبردی، جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در ورزش شنای استان فارس، 4 منظر مالی و توسعه، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری، 35 هدف استراتژیک و 38 سنجه تعیین وجود دارد نهایتا 47 اقدام و ابتکار جهت دستیابی به اهداف، تدوین گردید. می توان نتیجه گرفت که مدل ارایه شده علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقق اهداف بلند مدت ورزش شنای فارس را دارد.
  کلیدواژگان: استان فارس، اهداف استراتژیک، هیات شنا، کارت امتیازی متوازن
 • مهناز رشیدی*، علی مشهدی صفحات 68-80
  شانه دار مهاجم دریای خزر نمونه ای از گونه های بیگانه مهاجم می باشد که از اواسط دهه نود میلادی، از طریق آب توازن کشتی ها از کانال ولگا- دن به دریای خزر منتقل شد. این گونه پلانکتون خوار با ایجاد اختلال در زنجبره غذایی، بسیاری از موجودات دریای خزر از جمله ماهیان کیلکا، خاویار و فک این دریا را در معرض خطر انقراض قرار داده است. با توجه به اثرات شدید زیست محیطی و اقتصادی گونه های بیگانه مهاجم، سوال اصلی این پژوهش آن است که حقوق بین الملل چه تکالیفی را بر عهده دولت های ساحلی خزر در راستای مدیریت این گونه ها قرار می دهد؟ در پاسخ،  با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل آمد که کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر به عضویت برخی معاهدات زیست محیطی جهانی و منطقه ای درآمده اند که به طور صریح یا ضمنی، تعهداتی را برای پیشگیری، کنترل و حذف گونه های بیگانه مهاجم بر عهده آنها قرار می دهد. همچنین قواعد عرفی بین المللی و اصول کلی حقوقی نیز تعهداتی را در جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، احتیاطی و کنترلی بر عهده این دولت ها قرار داده است. نقض هر یک از این تعهدات اولیه یا اقدام به فعالیت های موجد خسارت توسط کشورهای اطراف خزر می تواند منجر به طرح مسیولیت بین المللی دولت ناقض تعهد یا ایجادکننده خسارت شود. بنابراین حقوق بین الملل از نظر وجود قواعد الزام آور در رابطه با مدیریت گونه های مهاجم در دریای خزر با چالش مواجه نیست اما اجرای موثر این قواعد نیازمند همکاری بیشتر دولت های عضو می باشد.
  کلیدواژگان: گونه بیگانه، شانه دار مهاجم (Mnemiopsis Leidyi، دریای خزر، آب توازن، حقوق بین الملل محیط زیست
 • ادریس رحیمی کیا صفحات 81-98

  گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) از خانواده گل مروارید، یکی از داروهای گیاهی مورد استفاده در کشور های مختلف است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره سرخارگل در جیره غذایی بر رشد و وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) انجام شد. تعداد 360 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 0/2 ± 6/25 گرم، در چهار گروه آزمایشی شامل یک گروه شاهد و سه گروه تجربی تقسیم شدند که عصاره سرخارگل به جیره غذایی آنها با دوزهای 0/5، 1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم افزوده شد. پس از 8 هفته آزمایش، پارامترهای رشد و شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی شامل کاتالاز پلاسما، سوپراکسید دیسموتاز و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در بافت خون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که عصاره سرخارگل بر برخی از شاخص های رشد تاثیر می گذارد به گونه ای که شاخص های نرخ تبدیل خوراک و ضریب شرایط اختلاف معنی نشان نمی دهند ولی میانگین شاخص نرخ رشد ویژه در تیمار تغذیه شده با دوز 2 گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه سرخار گل، به طور معنی داری بیشتر از سایر دوزهای آزمایشی بود. همچنین فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت تاثیر عصاره گیاه سرخارگل در تیمارهای مختلف با هم تفاوت معنی داری نشان داد (p≤0.05).

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان اکیناسه، پورپوره، آنتی اکسیدان، رشد
|
 • Khatereh Mehrabani, Mohammad Khosravizadeh *, Vahid Yavari, Seyed Mehdi Hosseini, Omid Beyraghdar Kashkooli Pages 1-16

  The aim of this study was to estimate the amount and species composition of discards in bottom trawl fisheries in the Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. Furthermore, the biological parameters of discarded species were assessed. Specimens were collected from commercial catch data of trawl vessels in three seasons, autumn and winter 2017 and summer 2018. The results showed that discarded samples included 33 species from 28 families. Orangefin Pony fish and striped piggy species were the most frequent species in this study. The results also showed that the mean length of most of the discards species was below 30 centimeters. The amount of discards per unit of catching effort was 57.33±9.87, 27.50±16.64 and 32.33±7.50 in the autumn, winter and summer seasons, respectively. The catch per surface area in autumn, winter and summer were 2.77 ± 0.064, 0. 73 ±0.39 and 1.73 ± 0.44 kg/nm2, respectively. The results showed that CPUE and CPUA in winter were significantly higher than those in autumn and summer (p<0.05). In general, the results of this study represent high fishing pressure on ecologically important species in Bosif fishing ground especially in their critical life cycle which may affect local ecosystem structure and function in future.

  Keywords: Discards, Species composition, Trawl, Khuzestan, Persian Gulf
 • Peyman Derakhshan Nik *, Rashid Zolfaghari Zafarani, Alireza Afsharnejad Pages 17-31

  Marine Transport terms in competition of presenting safer services to its stake holders. The cargo and ship owners are considering the issue as their main concerns. Implementing the ISM Code is a way of achieving  and improving mentioned safety goals. Implementation of these goals, would be in hands of correct operation of the ship’s masters and their crews. Management and responsibility of implementation of the ISM Code would be on shoulder of the ship masters and how they transfer the concept and importance of the Code to their crews. The role of a master is to intermediate between the shipping company and the seafarer and the ship as an individual. Appropriate management of inter relation plays a sensitive role on implementing the ISM Code. In line with the above, there are five categories for implementation of the code which, the following should be taken into consideration; human resource management on board of vessel, training of seafarers, the role of safety management in shipping companies and safety and security matters. These data collection has been carried out from a group of Iranian Ship masters as expertise’s, and the answers  were obtained for the analysis. The role of motivation in improving the implementing of the code has been considered as a challenging point. In the second part of the research, notably the reliability of each part and motivation theory, has been taken into the consideration. To analyze the collected data, the SPSS 16 and AMOS software’s were utilized. The collected statistics showed that implementing of ISM Code by the Iranian seafarers is realized and the calculated amount of chi-square and the degree of freedom (df) indicates the virtually of the research. Therefore, implementation of the ISM Code along with motivation would have a positive effect in the safety on board of the ships and would result in the safety of navigation for Iranian seafarers.

  Keywords: International Safety management on Board the vessels, motivations, Seafarers
 • MohammadTaghi Mansouri Kia *, HamidReza Sheybani, Elham Rajabi Pages 32-40

  The only navigable river is the Karun River in Iran. Karun shipping history dates back to Nasser al-Din Qajar Shah. Climate change and drought, harvests more water and reduce its capacity, the existence of new railways and highways as the main competitors of cargo from the port of Mahshahr and Khorramshahr to Ahvaz due to the boom in river water transport has been falling. There are few studies on water transport in Karun river. In this study, some of their results are discussed in general. Then, based on the acceptance of the latest research, the most important physical barriers to river transportation have been identified and their remediation strategies adapted to the current situation. Then shipping Signs required of navigation and auxiliary's equipment for sailing have also been offered. Previous studies included :(Iranian structural consulting engineers, 2004; Adabdanan Consulting Engineers, 2004) and Especially (Scott Wilson and Piesold, 2005) It has been attributed to the heavy losses of water transportation, especially in the high tonnage of annual freight. The most recent study, ongoing surveys at the Khuzestan Water and Power Organization (Mansouri Kia, 2018) show that the transport medium (in the pessimistic scenario optimistic scenario about 700 thousand tons and 2133 thousand tons in the target year 1425), together with previous studies is the development of tourism can be no economic losses. Water transport is the base year 2020. Heavy financial losses were previously assumed for river transportation. The most important results of recent research suggest that these losses are reduced by modifying the design vessel dimensions.Another important result of the present study is identifying the physical problems for the Iranian rivers transportation and to provide solutions (except for the sediment removal problem that is being investigated at another study). Applying the research results on solving physical barriers and financial support by private investment (or other financing options), revive water transportation in Karun it is possible.

  Keywords: Khuzestan, river transportation barriers, Karun, Vessel, Shipping
 • Razieh Salehpour, Narges Amrollahi Biuki *, Mehdi Mohammadi, Aghil Dashtiannasab, Pedram Ebrahimnejad, Ahmad Ghasemi Pages 41-54

  The aim of this study was to investigate the different levels of dietary fucoidan on growth performance, survival and biochemical parameters of Litopenaus vannamei. Shrimps with a mean initial weight about 8 g were fed with four different diets containing four levels of fucoidan (0, 0.1%, 0.2% and 0.4%) for 30 days in a completely randomized design with triplicates. The results showed that the growth performance (final weight, weight gain, feed conversion ratio and specific growth rate) of shrimp fed with diet containing fucoidan was significantly (P <0.01) improved compared to shrimps fed with control diet. The best growth performance was observed in shrimps fed diet containing 0.4% fucoidan. Survival did not show a significant difference between the groups fed with fucoidan supplementation and control (P> 0.05). The biochemical parameters of hemolymph including glucose, triglyceride and cholesterol were significantly reduced in shrimps fed with different levels of fucoidan compared to the control group. However, the amount of protein in the groups fed with fucoidan supplementation increased compared to the control. The activity of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes in hemolymph of control shrimp was higher than shrimps fed with fucoidan diet. In general, the results of the present study revealed that diets containing different levels of fucoidan, especially 0.4%, led to the increment of growth indices and the improvement of hemolymph biochemical parameters, thus improving of the health status of shrimp.

  Keywords: Fucoidan, Hemolymph enzymes, Litopenaus vannamei, Growth parameters
 • Somayeh Emadi *, Zohrab Gohari, Mohammad Sajjadian Pages 55-67
  The purpose of this study was to design a strategic map and implement swimming sports strategies in Fars province with a balanced scorecard approach. The research method is descriptive and applied in terms of purpose. Research data were collected in the field and in a mixed manner (quantitative and qualitative). The statistical population in the quantitative part, including the heads of the swimming boards of the province and cities and the managers of the clubs, was equal to 60 people and in the qualitative part, 12 experts. Due to the limitation of members, the statistical population was equal to the sample. The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 10 university professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. (86/0 = α). Frequency percentage, logical induction method and strategic council were used to analyze the data. The results showed that in swimming province of Fars province, there are 4 perspectives of finance and development, customer, internal processes and growth and learning, 35 strategic goals and 38 criteria of determination. And 47 actions and initiatives were developed to achieve the goals. It can be concluded that the proposed model, in addition to implementing the strategy, has the ability to create the ground for achieving the long-term goals of Persian swimming.
  Keywords: Fars province, Strategic Objectives, Swimming Committee, Balanced Scorecard
 • Mahnaz Rashidi *, Ali Mashhadi Pages 68-80
  Mnemiopsis leidyi in Caspian Sea is an example of invasive alien species that was moved to Caspian Sea by ballast water of ships through Volga- Don canal in the 1990th decade. This Plankton-eating species put many of creatures of Caspian Sea such as Common Kilkas, Sturgeons and Caspian seals at risk of distinction by disrupting the food chain. Due to the hard environmental and economic impacts of invasive alien species, the main question of this research is what obligations does international law impose on the Caspian coastal states to manage such species? In response, by using descriptive- analytical method and library resources, it was concluded that the Islamic Republic of Iran and other countries along Caspian Sea have become members of some global and regional environmental agreements which explicitly or implicitly, assigns them obligations on prevention, control and elimination of alien invasive species. International customary rules and general legal principles also impose obligations on these states to take preventive, precautionary and control measures. Violations any of primary obligations by countries or causing damage, can lead to the international responsibility of offending state or causing damage state. Therefore, international law is not challenged about existence of binding rules regarding the management of invasive alien species in Caspian Sea, but effective implementation of these rules requires further cooperation between member states.
  Keywords: Invasive alien species, (Mnemiopsis Leidyi, Caspian Sea, Ballast water, International Environmental Law
 • Edris Rahimi kia Pages 81-98

  Echinacea purpurea (EP) a member of the Asteraceae family is one of the most popular herbal medicines. This study was done to evaluate the effects of dietary EP on growth and antioxidant defence status in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. A total number of 360 O. mykiss (mean weight 6.25 ± 0.02 g) were divided into four experimental groups including a control and 3 experimental groups that EP was incorporated in their diet at 0.5, 1 and 2 mg/kg. After 8 weeks of experiment growth parameters and antioxidant defence indices including plasma catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity were measured. Our results showed that EP extract affect growth indices as the highest value of weight gain and SGR was seen in fish fed 2 mg/kg EP. Activity of catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase did not affect by EP. Results indicated that feeding rainbow trout with EP enriched diets at 0.5, 1.0 and 2.0 g. kg-1 levels significantly enhance the growth but had no effect on antioxidant defence.

  Keywords: Rainbow Trout, Echinacea Purpurea, Antioxidant, Growth