فهرست مطالب

مجله علوم و فنون دریایی
سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد پاکدل، حامد محقق نیا*، بهرام یوسفی، لنا عبدالخانی صفحات 1-11
  از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون گفتمان های مختلفی برای مقابله با تهدیدات و نیز تامین منافع ملی شکل گرفته است. منطقه خلیج فارس یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. استراتژی که برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس مطرح است، به کارگیری تیوری بازدارندگی است. استراتژی بازدارندگی باعث ایجاد توازن در مقابله با ایالات متحده امریکا و نیز کشورهای منطقه خلیج فارس و تامین و حفظ امنیت خلیج فارس و منافع ملی می گردد؛ چراکه سه کشور عربستان، امارات و بحرین تلاش می کنند تا مانع برقراری یک توافق امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس شوند و  تلاش این کشورها این است که همواره پای آمریکا به خلیج فارس باز باشد تا به زعم خود مانع نفوذ ایران شوند. لذا به کارگیری استراتژی بازدارندگی جهت مقابله با عوامل بحران آفرین و بی ثبات کننده و ارتقای جایگاه ایران الزامی است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر باید گفت: تاثیر محیط امنیتی استراتژیک خلیج فارس بر سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران این است که اولا استراتژی ما را به سمت استراتژی تدافعی برده و ثانیا سیستم بازدارندگی ما را به سمت بازدارندگی مثلثی و بازدارندگی شبکه ی رهنمون می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس شده است.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، بازدارندگی، خلیج فارس، آمریکا
 • محبوبه محمدی، غلامرضا شریفی سیرچی*، مرتضی یوسف زادی صفحات 12-22

  پدیده بیوفولینگ خسارت اقتصادی بزرگی را روی ساخت و سازهای مصنوعی ایجاد می نماید به طوری که با کاهش قدرت مانور شناورها و در نتیجه کاهش سرعت آن ها موجب افزایش مصرف سوخت و هم چنین افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است که مهم ترین آن ها، شناسایی ترکیبات آنتی فولینگی طبیعی است. در این مطالعه، خواص ضد فولینگ گیاه دارویی حنا با (Lawsonia inermis) استفاده از حلال های آن هگزان، اتیل استات، متانول و آبی بررسی شدند. تیمارها در 3 تکرار انجام شد. پس از 24 ساعت، در زیر میکروسکوپ نوری، تعداد جلبک ها به وسیله لام نیوبار شمارش گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار SAS انجام شد و مقایسه داده ها به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت. بررسی تجزیه آماری عصاره های گیاه دارویی حنا روی میکروجلبک Chlorella vulgaris، نشان داد که در سطح احتمال 0/001، بین تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد. بررسی نتایج مربوط به تغییرات رشد نشان داد که با اعمال تیمارها، رشد این جلبک به میزان قابل توجهی مهار شده است. عصاره اتیل‎استاتی با غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر، عصاره ان هگزانی با غلظت 20 میلی گرم بر میلی لیتر و عصاره متانولی با غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر و عصاره آبی با غلظت 160 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی بر زنده مانی میکروجلبک Chlorella vulgaris را دارا بودند.

  کلیدواژگان: حنا، عصاره، بیوفولینگ های دریایی، ضدجلبک
 • سمیه صفار*، محسن سلیمانی باورصاد، محمد محمودیان شوشتری، محمدحسین پورمحمدی، روزیه ریاضی صفحات 23-32

  سرریزهای جانبی برای کنترل سطح آب و همچنین انحراف آب برای مصارف مختلف در کانال ها و رودخانه ها استفاده می شوند.  با توجه به پیچیدگی شرایط جریان در سرریزهای جانبی، در این تحقیق به منظور ساده نمودن محاسبات و بالا بردن کارایی آن، این سازه  در شرایط کانال همگرا مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی دقیق این موضوع پارامترهای هندسی سرریز و  هیدرولیکی جریان متفاوت، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس پارامترهای هندسی سرریز، سناریوهای آزمایشات در نظر گرفته شدند. براساس سناریوها، 5 طول سرریز، 4 ارتفاع تاج سرریز، 3عرض کانال پایین دست سرریز جانبی در نظر گرفته شد که در دبی های مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به اینکه پارامتر های مختلف هندسی و هیدرولیکی در این آزمایشات متغیر فرض شدند، اثر هر کدام بر روی سازه آنالیز شده و راهکارهایی برای انتخاب ابعاد بهینه در کانال معرفی شد. براساس نتایج آزمایشات، این نتیجه حاصل شد که با به ازاء یک ارتفاع آب بالادست ثابت با 19 درصد کاهش عرض کانال پایین دست سرریز جانبی، میزان نسبت انحراف جریان به کانال جانبی 30 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است تغییر در مقطع جریان با همگرا کردن کانال عبوری باعث می گردد پروفیل طولی سطح آب در تمام طول سازه دارای نوسان ارتفاعی حداقلی باشد.

  کلیدواژگان: سرریز جانبی، ضریب دبی، مدل آزمایشگاهی، کنترل سطح آب، اندازه گیری دبی، جریان متغیر تدریجی
 • محمدتقی سراجیان، علیرضا مسجدی*، محمد حیدرنژاد، هوشنگ حسونی زاده صفحات 33-43

  در این تحقیق آزمایش ها جهت تعیین دبی ورودی به آبگیر در قوس 90 درجه همگرا با هدف بررسی تاثیر خصوصیات جریان بر نسبت دبی انحرافی در شرایط با صفحه و بدون صفحه مستغرق انجام گرفت. متغیرهای موثر در این تحقیق عدد فرود، همگرایی و زاویه صفحات بود. جهت انجام این تحقیق از یک کانال مستطیلی با قوس 90 درجه استفاده شد که با استفاده از چهار دبی مختلف، چهار زاویه متفاوت صفحات مستغرق و چهار درجه همگرایی انتهای کانال به بررسی متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان داد با همگرا کردن کانال آزمایشگاهی دبی انحرافی به آبگیر افزایش پیدا کرده است. هر چه انتهای کانال همگراتر شود باعث افزایش بیشتر دبی انحرافی می شود، به طوریکه با همگرا کردن کانال (b/B) از صفر به 0/75 دبی انحرافی به آبگیر به طور متوسط از 64/9 به 81/4 درصد رسیده است که نشان دهنده افزایش 16/5درصدی دبی انحرافی به آبگیر می باشد. با نصب صفحات مستغرق دبی انحرافی به آبگیر کاهش پیدا کرده است. هر چه زاویه صفحات مستغرق کمتر شد، دبی انحرافی نیز کاهش پیدا کرد، به طوریکه با نصب صفحات مستغرق با زاویه 25، 30، 45 و 60 درجه دبی انحرافی به آبگیر به طور متوسط به ترتیب نسبت به مدل بدون صفحه مستغرق  14/9، 9/9، 6/8 و 2/3 درصد کاهش داشته است. همچنین با افزایش عدد فرود از 0/14 به0/23 دبی انحرافی به آبگیر به طور متوسط 5/3 درصد کاهش داشته است.

  کلیدواژگان: آبگیر، دبی انحرافی، صفحه مستغرق، قوس رودخانه، همگرایی
 • حمید خانی پور، پروانه گلرد*، مهدی باقری صفحات 44-53

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر  جهت گیری، کاربردی و از نظر هدف  توصیفی- پیمایشی بوده و به روش کمی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری داده ها  پرسشنامه است که با همکاری تعداد 306 نفر از دانشگران سازمانی و کارکنان صورت پذیرفت. در بحث تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با به کارگیری مدل تحلیل عاملی و استفاده از نرم افزار Smart PLS نسبت به رتبه بندی مولفه های شناسایی شده اقدام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی دارای پنج بعد و یازده مولفه  است. نتایج حاضر نشان داد که مولفه های  روش های ضمن خدمت و عوامل فردی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین اولویت در طراحی مدل شناسایی شده بودند.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، دانشگران سازمانی، تحلیل عاملی، سازمان بنادر و دریانوردی ایران
 • حسام الدین روانبخش* صفحات 54-61
  محاسبه نیروهای وارد از طرف سیال به سازه های مختلف، زمینه مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران می باشد. نیروی های لیفت و درگ مهم ترین پارامتر در مبحث هیدروفویل ها محسوب می شوند. با توجه به اینکه فرض سیال نیوتنی در اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متداول است. در این مقاله، نیروی های وارد بر یک هیدروفویل در جریان آرام سیال غیر نیوتنی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل انتخابی برای سیال غیر نیوتنی، پاورلا است و شبیه سازی برای سه نوع سیال رقیق شونده، نیوتنی و غلیظ شونده، در زوایای حمله صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درجه و شاخص های رفتاری 0/5، 1و 1/5 در نظر گرفته شده است.  ایجاد مش، پردازش و محاسبات پس پردازش این تحقیق توسط سه نرم افزار رایگان و متن باز بترتیب جی مش، اپنفوم و پاراویو انجام پذیرفته است. جهت اعتبارسنجی، مشاهده می شود، ضرایب لیفت و درگ، در شاخص رفتاری یک، یعنی سیال نیوتنی، با نتایج مشابه تطابق دارد. با افزایش زاویه، پدیده جدایش سیال رقیق شونده زودتر رخ می دهد. همچنین کاهش ضریب لیفت برای این سیال غلیظ شونده در زاویه حمله بزرگتری اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: هیدروفویل، سیال پاورلا، لیفت، درگ، جریان آرام
 • سمیه زنگنه، سلماز کاکشیان، سولماز شیرعلی*، احمد سواری، حسین نجف زاده ورزی، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری صفحات 62-70
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف فیتواستروژن های سویا و سیر بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) صورت گرفت. تعداد 105 قطعه ماهی شانک زردباله به هفت گروه، شامل یک گروه شاهد که غذای استاندارد فاقد عصاره را دریافت می کردند و شش گروه تیمار که هر یک دوز متفاوتی از عصاره هیدروالکلی سویا (2/5، 5 و 7/5 درصد) و سیر (0/5، 1 و 2 درصد) را دریافت می کردند، تقسیم شدند. ماهیان به میزان 3 درصد وزن بدن، به طور روزانه دو بار در روز به مدت چهارده روز غذا دهی شدند. نمونه گیری در روزهای 0، 7، 10 و 14 صورت گرفت. در هر نوبت، قطعه ای از قسمت مرکزی گناد جهت بررسی بافت شناسی برداشته می شد. نتایج نشان داد که  دوزهای مختلف فیتواستروژن های سویا و سیر اثرات متفاوتی بر رشد و توسعه گناد در ماهی شانک زردباله به عنوان یک ماهی هرمافرودیت پروتاندروس ایفا می کنند. به طوری که افزایش دوز و مدت زمان مصرف خوراکی غذای حاوی عصاره هیدروالکلی سیر سبب افزایش تعداد فولیکول های زرده سازی و در نهایت رشد و توسعه گناد گردید. در صورتی که مصرف غذای حاوی عصاره هیدروالکلی سویا سبب مشاهده بافت بیضه و تخمدان های نابالغ حاوی فولیکول های پیش زرده سازی گردید. به نظر می رسد که عصاره هیدروالکلی سویا مانع از پیشبرد گناد ماهی هرمافرودیت پروتاندروس از گناد نر به گناد ماده می گردد.
  کلیدواژگان: فیتواستروژن، سویا، سیر، تخمدان، شانک زردباله
|
 • Mohammad Pakdel, Hamed Mohagheghnia *, Bahram D Yousefi, Lena Abdolkhani Pages 1-11
  From the beginning of the formation of Islamic independence, various discourses have been formed to counter the threats as well as to secure the national interests. The Persian Gulf region has been one of the priorities of the Islamic Republic. The strategy that has been proposed to ensure the security of the Persian Gulf region is to apply the theory of deterrence. The deterrent strategy balances the confrontation with the United States as well as the countries of the Persian Gulf region and ensures and maintains the security of the Persian Gulf. As the three countries, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain, are trying to prevent a security agreement between Iran and the Gulf countries, and their effort is to keep the United States open to the region in order to prevent Iranian influence. Therefore, it is necessary to use a deterrent strategy to deal with crisis-causing and destabilizing factors and to promote Iran's position. According to the research, it should be said that the impact of the strategic security environment of the Persian Gulf on the deterrence system of the Islamic Republic of Iran is that firstly our strategy leads us to a defensive strategy and secondly, our deterrence system leads to triangular and network deterrence. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to study the deterrent system of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, Deterrence, Persian Gulf, USA
 • Mahbobeh Mohamadi, GholamReza Sharifi-Sirchi *, Morteza Yosefzadi Pages 12-22

  The biofouling phenomenon causes great economic damage to artificial structures, so that by reducing the maneuverability of vessels and thus reducing their speed, it increases fuel consumption as well as increases maintenance costs. Today, many studies have been done to solve the problems of biofouling, the most important of which is to identify natural antifouling compounds. In this study, the anti-folling properties of henna (Lawsonia inermis) were investigated using n-hexane, ethyl acetate, methanol and aqueous. Treatments were performed in 3 replications. After 24 hours, under a light microscope, the number of algae was counted by a neobar slide. Data were analyzed using SAS software and data were compared by Duncan's multiple range test. Statistical analysis of henna extracts on Chlorella vulgaris showed that there was a statistically significant difference between the treatments at the probability level of 0.001. Examination of the results related to growth changes showed that with the application of treatments, the growth of this algae was significantly inhibited. Ethyl acetate extract with a concentration of 5 mg/ml, deoxygenate extract with a concentration of 20 mg/ml and methanolic extract with a concentration of 80 mg/ml and aqueous extract with a concentration of 160 mg/ml were the most inhibitory effect on the survival of Chlorella vulgaris.

  Keywords: Henna, Extract, Marine Biofouling, Anti-algae
 • Somayyeh Saffar *, Mohsen Solimani Babarsad, Mohammad Mahmoodian Shooshtari, MohammadHosein Poormohammadi, Roozbeh Riazi Pages 23-32

  Side weirs are used to control water levels as well as water diversion for various uses in canals and rivers. Due to the complexity of flow conditions inside weirs, in this study, in order to simplify the calculations and increase its efficiency, this structure was investigated in convergent channel conditions. To investigate this issue, different geometric parameters of weir and hydraulic currents were investigated. Based on the geometric parameters of the side weir, experimental scenarios were considered. Based on the scenarios, 5 side weir lengths, 4 side weir heights, and 3 downstream channel widths were considered as side weirs that were tested at different discharges. Due to the fact that different geometric and hydraulic parameters were assumed to be variable in these experiments, the effect of each on the structure was analyzed and solutions for selecting the optimal dimensions in the channel were introduced. Based on the experimental results, it was found that for a fixed upstream water height with a 19% reduction in the width of the downstream channel, the ratio of the flow deflection to the lateral channel increases by 30%. It should be noted that the change in the flow section by converging the passage channel causes the longitudinal profile of the water surface to have a minimum height fluctuation along the entire length of the structure.

  Keywords: Side Weir, Flow coefficient, Experimental Model, Water level control, Flow Measurement, Gradually varied flow
 • MohammadTaghi Serajian, Alireza Masjedi *, Mohammad Heidarnejad, Hooshang Hasonizadeh Pages 33-43

  In this study, experiments are carried out to determine the deviation flow into the intake in a 90º convergent bend, aiming to investigate the effect of flow characteristics on deviation flow with and without submerged vanes. The effective variables include Froude number, convergence, and submerged vanes’ angle. For this research, a Rectangular channel with a 90º arc was used, which was studied using four different discharges, four different angles of submerged vanes and four degrees of convergence of the end of the channel. According to the results, the deviation flow to the intake increases by converging the laboratory flume. As the end of the flume is converged, the deviation flow is further increased. As the flume is converged (b/B) from 0 to 0.75, the deviation flow is increased from 64.9 to 81.4%, showing a 16.5% increase. Deviation flow is decreased by installing submerged vanes. A decrease in submerged vanes’ angle reduces the deviation flow. Compared to the model without a submerged vane, deviation flow is decreased by 14.9, 9.9, 6.8, and 2.3% by installing submerged vanes at angles of 25, 30, 45 and 60º, respectively. Deviation flow is also decreased by increasing the Froude number, such that it decreases by 5.3% with the increase of Froude number from 0.14 to 0.23.

  Keywords: Intake, deviation flow, Submerged vane, River bend, Convergence
 • Hamid Khanipour, Parvaneh Gelard *, Mehdi Bagheri Pages 44-53

  The purpose of this study is to identify and rank the components of the model of succession management of organizational knowledge workers in the Ports and Maritime Organization of Iran. The present research is applied in terms of orientation and descriptive-survey in terms of purpose and has been done in a quantitative method. Data collection tool is a questionnaire that was conducted with the cooperation of 306 organizational knowledge workers and staff.  In the analysis of the collected data, the identification components are ranked using the factor analysis model and the use of Smart PLS software. According to the results, the model of succession management of organizational knowledge workers in the Ports and Maritime Organization has five dimensions and eleven components and the results showed that the components of in-service methods and individual factors had the highest and lowest priority in model design, respectively.

  Keywords: Succession Management, Organizational Knowledge Workers, Factor analysis, Port, Maritime Organization of Iran
 • Hesamoddin Ravanbakhsh * Pages 54-61
  Calculating the forces acting from the fluid to different structures is a field of interest to many researchers. Lift and drag forces are the most important parameters in the hydrofoil issues. Given that the Newtonian Fluid assumption is common in most studies in this field; in this paper, the forces imposed on a hydrofoil in a laminar non-Newtonian fluid flow have been investigated. The model is Power law for non-Newtonian fluid, and is simulated for three dilatants, Newtonian and pseudo plastic fluid at angles of attack of zero, 5, 10, 15, 20 and 25 degrees, and behavior indexes of 0.5, 1 and 1.5 is considered. Creating Mesh, Processing, and Post-Processing Computing This research is done by three free and open source softwares, G-Mesh, Open FOAM, and Para view. For validation, the lift and drag coefficients in the behavior index 1, that's mean Newtonian fluid, are consistent with similar results. As the angle increases, the dilatant fluid separation phenomenon occurs earlier; also Lowering lift coefficient for this concentrated fluid occurs at a larger angle of attack.
  Keywords: Hydrofoil, Power law fluid, Lift, Drag, Laminar Flow
 • Somayeh Zangeneh, Solmaz Kakeshian, Solmaz Shirali *, Ahmad Savari, Hossein Najafzadeh Varzi, Abdolali Movahedinia, Mohammad Zakeri Pages 62-70
  The present study has performed to investigate the effects of different levels of soy and garlic phytoestrogens on ovarian structure in Yellowfin seabream  (Acanthopagrus latus). A total of 105 Yellowfin seabream were divided in seven groups including a control group that were received standard food without any extract and six treatment groups that were received different doses of soy (2/5, 5 and 7/5%) and garlic (0/5, 1 and 2%) hydroalcoholic extract. Fish were fed daily at a rate of 3% of body weight twice for 14 days. Sampling was done in days of 0, 7, 10 and 14. In every time, a section of mid portion of gonad was cut for histological examination. The results showed that different doses of soy and garlic phytoestrogens have various effects on growth and development of gonad in Yellowfin seabream as a protandrous hermaphrodite fish, so that increase in dose and time of consumption of food containing garlic hydroalchoholic extract cause increase in number of vitellogenesis follicles and finally growth and development of ovary, while consumption of food containing soy hydroalcoholic extract cause observing of testis and immature ovaries containing previtellogenesis follicle and prevents gonad development from testis to ovary in protandrous hermaphrodite fish.
  Keywords: Phytoestrogen, soy, Garlic, Ovary, Yellowfin Seabream