فهرست مطالب

مجله علوم و فنون دریایی
سال بیست و یکم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید یوسف پیغمبری*، رضا بدلی، هادی رئیسی صفحات 1-9
  در این مطالعه میزان صید دورریز ابزار مشتا و پارامتر طول در بلوغ (Lm50) دو گونه از آبزیان دورریز، یعنی گربه ماهی خالدار (Arius maculatus) و گربه ماهی خاکی (Plicofollis dussumieri) برآورد شد. نمونه برداری در شهر بندرعباس از آذر سال 1393 به مدت یکسال صورت پذیرفت. جهت محاسبه طول در بلوغ، پس از تعیین بلوغ نمونه ها به روش  Biswas(1993) ، با بهره گیری از روش حداقل مربعات در Data Analysis Solver موجود در محیط Excel نسخه 2013 و به روش King (2007) عمل شد. 65/23 درصد از وزن و 74/93 درصد از تعداد آبزیان صید شده در چارچوب صید دورریز طبقه بندی شده و تنها 34/77درصد از وزن و 25/07درصد از تعداد آن ها در زمره صید تجاری قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده مقدار طول در بلوغ گربه ماهی خالدار 28/2 سانتی متر برآورد شد که 51/50درصد آن ها زیر اندازه بلوغ بودند. همچنین مقدار طول در بلوغ برای گربه ماهی خاکی 32 سانتی متر برآورد شد که 62/3 درصد آن ها زیر اندازه بلوغ بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که ابزار مشتا با تنوع بالای آبزیان به دام افتاده و صید برخی از این آبزیان به صورت نابالغ؛ تهدیدی برای ذخایر شیلاتی در استان هرمزگان و محدوده آب های ایرانی خلیج فارس می باشد.
  کلیدواژگان: مشتا، طول در بلوغ، صید دورریز، گربه ماهی خالدار، گربه ماهی خاکی
 • لیلا جوزایی، سحر دمیری، نسیم آل علی*، اعتمادالدین رابعی غلامی صفحات 10-16
  در این مقاله ارتعاشات آزاد کشتی به کمک تیر تیموشنکو بررسی و فرکانس های طبیعی و شکل مدهای آن بدست آورده شده اند. با توجه به اینکه معادلات فرکانسی تیر تیموشنکو غیرخطی می باشند، لذا از روش عددی مربع سازی تفاضلی ، فرکانس ها و شکل مدها محاسبه شده اند. فرکانس های چند شناور با ابعاد و طول های متفاوت بدست آورده شده و با یکدیگر برحسب طول و ارتفاع و عرض مقایسه شده و تاثیر هر کدام از این پارامترها بر فرکانس بررسی شده است. این بررسی ها نشان می دهد که افزایش این پارامترها کاهش فرکانس را در بر دارد و برای شناورهایی که نسبت ارتفاع به طول بیشتری دارند، بهتر است که از مدل تیر تیموشنکو برای بررسی ارتعاشات آنها استفاده کرد که در آن اثرات برشی نیز در نظر گرفته می شوند.
  کلیدواژگان: ارتعاشات آزاد، کشتی، روش عددی DQ، تیر تیموشنکو
 • سلاله ترابی، محمد قلی زاده*، حجت الله جعفریان، محمد فرهنگی صفحات 17-28
  هدف از این تحقیق بررسی جمعیت ماکروبنتوزها و ارتباط آنها با عوامل محیطی در محدوده ورودی خلیج گرگان است. بررسی فروانی بی مهرگان کف زی طی سال1396 در سه فصل از 9 ایستگاه در سه منطقه دهانه ورودی خلیج، ساحل آشوراده و محدوده پرورش ماهی خاویاری با استفاده از نمونه بردار گرب (225 سانتی متر مربع) با سه تکرار انجام شد. در این بررسی، در مجموع فون کفزیان شامل: 3 شاخه، 6 رده، 12 خانواده و 12 جنس شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوط به پرتاران جنس های Streblospio) gynobranchiata) (2347±177 عدد، 47 درصد) و نرییس (Hediste diversicolor) (873±101، برابر با 17 درصد) بود. بیشترین فراوانی گونه ای در فصل بهار و کمترین فراوانی گونه در فصول پاییز مشاهد شد. کمترین مقدار شاخص شانون (1/12) و یکنواختی (0/62) در محدوده پرورش ماهی بدست آمد. همچنین نمودار dbRDA براساس مدل DistLM نشان داد که متغیرهای دمای آب، شوری و رس در درجه اول و متغیر شن، سیلت و اکسیژن محلول در درجه دوم در ایجاد اختلافات فراوانی ماکروبنتوزها میان ایستگاه های مختلف در فصول نمونه برداری نقش داشتند. با توجه به این نتایج می توان نتیجه گرفت که ماکروبنتوزها در فصول و مکان های مختلف دارای تغییرات زیادی در فراوانی و شاخص تنوع هستند. بنابراین در هنگام استفاده از این جوامع برای ارزیابی اثر عوامل زیست محیطی، باید تغییرات طبیعی آن ها را در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: بی مهرگان کف زی، فراوانی، عوامل محیطی، خلیج گرگان
 • نگین درخشش*، عبدوالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی صفحات 29-39
  کبد یکی از مهم ترین اندام های بدن جانوران محسوب می شود که به عنوان اندام سم زدا و پالایشگر سموم بدن شناخته می شود و در اغلب مطالعات توکسیکولوژیک به عنوان اندام هدف مورد استفاده قرار می گیرد. برای انجام این مطالعه، از 8 عدد ماهی هامور معمولی نابالغ (نر و ماده به تعداد مساوی) استفاده شد. سپس ماهی بیهوش و سر آن ها از بدن جدا شد. بدن ماهی توسط الکل اتانول 70% ضدعفونی و پس از جدا کردن بافت کبد، به قطعات ریز تقسیم و توسط آنزیم کلاژناز تیپ 4 هضم شدند. سلول های کبدی به مدت 2 هفته در دمای c °30 و میزان 20% (FBS: Fetal bovine serum) به همراه ITS (Insulin- transferin- selenium)  کشت داده شدند، سپس دوزهای آلودگی (µM 100، µM 100*2 ،µM100*3) به نمونه ها اضافه و در زمان های صفر، 6، 12 و 24 ساعت مطالعه شدند. مرفولوژی سلول ها توسط میکروسکوپ معکوس و درصد بقا توسط سنجش MTT (Methyl thiazolyl tetrazolium: متیل تیازول تترازولیوم) ارزیابی گردید. آنالیز مرفولوژی نشان داد که دوز 100µm موجب القا 50 درصد مرگ سلولی می شود و به کارگیری غلظت های پایین آلاینده بنزوآلفاپایرن طی تیمار 24 ساعت اثر مهار تکثیر وابسته به دوز و زمان داشته و در دوزهای بالاتر باعث لیز شدن سلول ها و نکروزیس می شود.
  کلیدواژگان: ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)، تست سمیت، کشت سلولی، سلول های کبدی، بنزوآلفاپایرن
 • محمد علی نژاداصل* صفحات 40-50
  بهره برداری از منابع زنده دریایی به ویژه ماهیان، از دیر باز در زمره مهم ترین راه های تامین مواد غذایی بشر بوده و یک فعالیت اقتصادی درآمدزا به شمار آمده است. در گذشته دیدگاه آن بوده است که گونه های زنده دریایی منابعی بی پایان هستند، اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نامحدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید. حقوق بین الملل، حمایت از گونه های زنده ی دریایی را در دهه های اخیر به ویژه با تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متعدد مورد توجه قرار داده است. باید گفت هر چند حجم وسیعی از قواعد و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه ی حمایت از گونه های زنده ی دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل مقررات آنها می باشد. بر این اساس ضرورت دارد که دولت ها تمامی کوشش های خود را در بهره برداری و حفاظت از منابع زنده دریایی به طور مسیولانه ای به کار بندند و بدیهی است که بهره برداری مسیولانه و حفاظت بهینه از منابع زنده ی دریایی در جهت منافع همه ی ملت ها و دولت ها بوده و نیازمند همکاری در سطح بین المللی است. همچنین نیاز به تدوین و توسعه ی قواعد در خصوص جنبه های گوناگون حمایت از گونه های زنده ی دریایی وجود دارد که دولت ها بایستی در این زمینه نیز اقدامات مقتضی را در سطح بین المللی از جمله از طریق سازمان های بین المللی مربوطه اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: حمایت از گونه های زنده ی دریایی، صید بی رویه، حقوق بین الملل
 • احمد حاجیوند*، حسام الدین روانبخش صفحات 51-62
  توسعه گسترده طراحی و ساخت کشتی های چند بدنه در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. امروزه، تعداد زیادی از این شناورها با طرح های مختلف ساخته می شود. با این وجود مطالعات عددی و آزمایشگاهی کمتری بر روی رفتار آنها در مقایسه با شناورهای تک بدنه انجام شده است. طول و فاصله دو بدنه از عوامل موثر بر الگوی موج ایجاد شده در اطراف و بین دو بدنه و در نتیجه مقاومت موج سازی شناور هستند. در این پژوهش تاثیر پارامترهای هندسی شامل نسبت طول به قطر و فاصله دو بدنه بر عملکرد هیدرودینامیکی یک شناور با سطح آبخور کوچک با روش دینامیک سیالات محاسباتی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر طول به قطر بر ترکیب سیستم موج اطراف بدنه آزمایش کشش برای دو مدل با نسبت های مختلف در محدوده سرعتی گسترده مورد شبیه سازی قرار گرفته است. همچنین جهت ارزیابی اثر  فاصله دو بدنه بر تداخل امواج بین دو بدنه نیز دو مدل به فاصله های مختلف در سرعت های گوناگون در محیط دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده اند. شبیه سازی ها برای دو آبخور مختلف انجام شده است. تاثیر عدد فرود، نسبت طول به قطر و اندازه آبخور بر رفتار هیدرودینامیکی مدل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت فشاری، اصطکاکی و تداخلی دو بدنه محاسبه و الگوی موج اطراف بدنه و بین دو بدنه استخراج و با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است که نشان دهنده تطابق منطقی نتایج عددی و آزمایشگاهی است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی عددی، شناور دو بدنه، مقاومت، الگوی موج
 • حمیده ذکریائی، محمد سوداگر*، سیده صدیقه حسینی، حامد پاکنژاد، کارتیک باروآه صفحات 63-75
  این تحقیق جهت بررسی تاثیر دو گونه از پروبیوتیک های جنس لاکتوباسیلوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus bulgaricus) و عصاره قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) به صورت مجزا و توام بر فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیب لاشه، بازماندگی، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) انجام شد. برای این منظور، 7 جیره آزمایشی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. بچه ماهیان یک ماهه زبرا با میانگین وزنی1± 75/9میلی گرم به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی شامل: جیره فاقد پروبیوتیک و پربیوتیک (جیره یک)، جیره حاوی 1% عصاره قارچ دکمه ای به عنوان پربیوتیک (جیره دو)، جیره حاوی 107 سلول بر گرم جیره باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (جیره سه)، جیره حاوی 107 سلول بر گرم جیره باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (جیره چهار)، جیره حاوی 107 سلول بر گرم جیره باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به همراه 1% عصاره قارچ دکمه ای (جیره پنج)، جیره حاوی 107 سلول بر گرم جیره باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس به همراه 1% عصاره قارچ دکمه ای (جیره شش)، جیره حاوی 107 سلول بر گرم جیره باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس به همراه 1% عصاره قارچ دکمه ای (جیره هفت) تغذیه شدند و در انتهای دوره جهت بررسی فاکتورهای مذکور نمونه برداری به طور تصادفی صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین افزایش رشد، نرخ رشد ویژه و کم ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای سین بیوتیکی مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنادار داشت (05/0>P)؛ با این حال، در میزان بازماندگی تمامی تیمارها با گروه شاهد اختلاف معنادار مشاهده نشد (05/0<P)، هم چنین، بیش ترین فعالیت آنزیم های گوارشی در تیمار تغذیه شده با جیره غذایی هفت مشاهده شد که با سایر تیمارها و تیمار شاهد دارای تفاوت معنادار بود (05/0>P)، در ارتباط با ترکیب شیمیایی بدن، میزان پروتیین در تیمار تغذیه شده با جیره هفت مشاهده گردید که با تیمار شاهد تفاوت معنادار داشت (05/0>P)؛ اگرچه، این تفاوت در میزان چربی، خاکستر و رطوبت بدن بین تیمار شاهد با سایر تیمارها معنادار نبود (05/0<P). تعداد کل باکتری های فلور میکروبی روده و باکتری های اسیدلاکتیک در انتهای دوره در تمانی تیمارها با گروه شاهد اختلاف معنادار داشت (05/0>P)؛ اگرچه، در تعداد این باکتری ها 10 روز پس از توقف افزودن مکمل ها در جیره های آزمایشی با تیمار شاهد تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P). با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، افزودن سین بیوتیک حاوی پروبیوتیک های مذکور جنس لاکتوباسیلوس و عصاره قارچ دکمه ای به عنوان سین بیوتیک می تواند تاثیر مثبتی در شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی زبرا گذاشته و افزودن این ترکیب در جیره غذایی ماهی زبرا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ماهی زبرا، قارچ دکمه ای، باکتری های لاکتوباسیلوس، آنزیم های گوارشی
|
 • Seyyed Yousef Paighambari *, Reza Badali, Hadi Raeisi Pages 1-9
  This study estimated the discarded catch of the Moshta gear and the length at maturity parameter (Lm50) of two species of discard aquatics Arius maculatus and Plicofollis dussumieri. Sampling carried out in the city of Bandar Abbas since December 2014 for one year. After specifying the maturity of samples by the Biswas (1993) method, to calculate the length at maturity the least-squares technique under the king (2007) method was performed in Data Analysis Solver of Excel 2013. Discard catch included 65.23% of the weight and 74.93% of the number while commercial catch included 34.77% of the weight and 25.07% of the number. According to the results, the length at maturity of Arius maculatus was 28.2 cm, 51.50% were below puberty. The length at maturity of Plicofollis dussumieri was 32 cm, 62.3% were below puberty. The results of this study showed that Moshta with a high diversity of trapped aquatics, while some of these aquatics are caught immature, was a threat to fisheries stocks in Hormozgan province and the Iranian waters of the Persian Gulf.
  Keywords: Moshta (Weir), LM50, discard, Arius maculatus, Plicofollis dussumieri
 • Leila Jozaee, Sahar Damiri, Nassim Ale Ali *, Etemadeddin Rabei Pages 10-16
  In this paper, free vibration of the ship with Timoshenko beam model is investigated and natural frequencies and mode shapes are obtained. Since the frequency equations of Timoshenko beam are nonlinear, for obtaining the frequencies and mode shapes, numerical method, differential quadrature method with discretization is used. Frequencies of some vessels with different geometers such as length, height and width are obtained and versus length, height and width are compared and effect of these parameters on the frequencies are investigated. These investigations show that by increasing these parameters the frequencies are decreased and for the vessels that have a large ratio of height to length, the Timoshenko beam model should be used for vibration investigation that the shear effect is considered.
  Keywords: Free vibration, ship, DQ numerical method, Timoshenko beam
 • Solaleh Torabi, Mohammad Gholizadeh *, Hojatollah Jafarian, Mohammad Farhanigi Pages 17-28
  The purpose of this study was to investigate the population of benthic invertebrates and their relationship with environmental factors of Gorgan Bay Inlet. The abundance of benthic invertebrates during 2017 in three seasons from 9 stations in three sites, bay mouth, Ashuradeh coast and sturgeon culture area was studied using three replicates (225 cm2). In this study, in total, fauna was identified: 3 phyla, 6 classes, 12 families and 12 Genus. Streblospio gynobranchiata (2347±177, 47%) and Hediste diversicolor (873±101, 17%) had the highest abundance. The highest species abundance was observed in spring and the lowest species abundance in autumn. The lowest Shannon (1.12) and Pielu index (0.62) were obtained in the sturgeon culture area. Also, the dbRDA graph based on DistLM model showed that temperature, salinity and clay temperature variables and sand, silt and dissolved oxygen variables were responsible for causing abundance of fauna among different stations in the sampling seasons. According to these results, it can be concluded that macrobenthos in different seasons and areas have many changes in abundance and diversity index. Therefore, when using these communities to assess the impact of environmental factors, their natural changes should be considered.
  Keywords: Benthic macroinvertebrates, Abundance, Environmental Factors, Gorgan bay
 • Negin Derakhshesh *, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Mahmoud Hashemitabar, Vahid Bayati Pages 29-39
  The liver is one of the most important organs of animals that know as a detoxifying and filtering toxin in the body and the most studies was used the target organ. In peresent study, hepatocytes were isolated from 8 immature grouper fish (equal to the number of male and female). Then, anesthetized fish and the head was separated from the body. The fish wiped with 70% etanol alchol. The liver was removed was cuted with scissors. Finally, the cells digested by collagen type 4. Then, the cells incubated in 30^C and 20% FBS+ITS during two weeks. The doses of pollutant (100 µM, 2*100 µM, 3*100 µM) added to samples, then were studied in 0, 6, 12 and 24 time. The morphological analysis exhibited that the cell death incubated by B[a]P polluted by concentration of 100 µm results in 50% of apoptosis cell death. Our finding from this study showed that using lower dosage of B[a]P during 24h treatment period cause inhibition of proliferation in time and dose dependent manner and higher doasage cause lysis and necrosis.
  Keywords: grouper fish (Epinephelus coioides), Cytotoxicity, hepatocyte cells, Benzo[a]pyrene
 • Mohammad Alinejadasl * Pages 40-50
  Exploitation of marine living resources, especially fish, has long been one of the most important ways of providing human food and has been considered a lucrative economic activity. In the past, the view has been that marine species are endless resources, but gradually, with increasing knowledge and awareness in this field, the view of countries about their infinity has changed and the need to protect them has become apparent. International law has considered the protection of marine species in recent decades, especially with the ratification of numerous international conventions and instruments. It should be noted that although there is a wide range of international and regional rules and regulations in the field of protection of marine species, but their overfishing continues, which shows the lack of adequate government support for such documents and non-implementation. Complete their regulations. Accordingly, it is necessary for governments to make every effort to exploit and protect marine living resources responsibly, and it is clear that responsible exploitation and optimal protection of marine living resources is in the interests of all nations. And governments need cooperation at the international level. There is also a need to develop and develop rules on various aspects of the protection of marine species, in which governments should take appropriate action at the international level, including through relevant international organizations.
  Keywords: Protection of marine species, Overfishing, International Law
 • Ahmad Hajivand *, Hesamoddin Ravanbakhsh Pages 51-62
  The extensive development and design of multihull ships began in the second half of the twentieth century. Nowadays, many of these ships are built with different designs. However, less numerical and experimental studies have been conducted on their behavior compared to single hull ships. The length and distance of the two hulls are the factors influencing the wave pattern created around and between the hulls and, consequently wavemaking resistance. In this study, the effect of geometric parameters including length to diameter ratio and body spacing on the hydrodynamic performance of a vessel with a small water plane area surface has been studied using computational fluid dynamics. To investigate the effect of L/D on the wave pattern around the body, towing test is simulated for two models with different ratios in a wide speed range. Furthermore, to evaluate the effect of two-hull distance on the interference of waves between two bodies, two models have been simulated at different distances at different speeds in the computational fluid dynamics environment. Simulations are performed for two different draft. The effect of Froude number, length to diameter ratio and draft on hydrodynamic behavior of the model has also been studied. The pressure, friction and interference resistance of the two bodies are calculated and the wave pattern surrounding the body and between the two bodies is extracted and compared with experimental data, which indicates the reasonable approximation of numerical and laboratory results.
  Keywords: numerical simulation, Twin Hull vessel, Resistance, Wave Pattern
 • Hamideh Zakariaei, Mohammad Sudagar *, Seyedeh Sedighe Hoseini, Hamed Paknejad, Kartik Baruah Pages 63-75
  This study aimed to investigate the effect of two species of Lactobacillus probiotics (Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus bulgaricus) and button mushroom (Agaricus bisporus) extract singular and combined on digestive enzyme activities, body composition, survival, growth and microbial flora in Zebrafish (Danio rerio). For this purpose, 7 experimental diets were evaluated in 3 replications. One-month-old aged zebrafish (D. rerio) (75.9±1 mg) were fed with experimental diets including: diet without probiotics and prebiotic as the control diet (diet 1), diet with 1% button mushroom extract as prebiotic (diet 2), diet with 107 CFU g-1 Lactobacillus acidophilus as probiotic (diet 3), diet with 107 CFU g-1  Lactobacillus bulgaricus  as probiotic (diet 4), diet with 107 CFU g-1  Lactobacillus acidophilus in combination with 1% button mushroom extract as synbiotic1 (diet 5), diet with 107 CFU g-1  Lactobacillus bulgaricus in combination with 1% button mushroom extract as synbiotic2 (diet 6) and diet with 107 CFU g-1  Lactobacillus acidophilus, 107 CFU g-1  Lactobacillus bulgaricus and 1% button mushroom extract as synbiotic3 (diet 7) for 60 days. At the end of the experiment, Sampling was performed randomly to evaluate those mentioned factors. The results showed that the highest growth rate, specific growth rate and the lowest feed conversion ratio were observed in the synbiotic treatments, which were significantly different from the control group (P <0.05). However, there was no significant difference in the survival rate of all treatments with the control group (P <0.05). Also, the highest activity of digestive enzymes was observed in the group which fed with diet 7, which was significantly different from other treatments and control group (P <0.05). In addition, the highest amount of protein was observed in the treatment which fed with diet 7, which was significantly different from control group (P <0.05). However, this difference in fat, ash content and body moisture between control group and other treatments was not significant (P <0.05). The total number of intestinal microbial flora bacteria and lactic acid bacteria that was examined at the end of the period was significantly different from the control group in all treatments (P <0.05). But, there was no significant difference between all treatments with the control group 10 days after stopping feeding with the experimental diets (P <0.05). According to the results, feeding with synbiotics containing these probiotics in combination with button mushroom extract as a prebiotic had a positive effect on growth performance and digestive enzymes in Zebrafish (D.rerio), therefore, it can be recommended as a functional synbiotic in zebrafish (D. rerio) farming.
  Keywords: Zebrafish, Button mushroom, Lactobacillus bacteria, digestive enzyme