فهرست مطالب

زبان و ادب فارسی - پیاپی 246 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه زبان و ادب فارسی
پیاپی 246 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد افشین وفایی*، مهدی فیروزیان حاجی صفحات 1-22
  در این مقاله با هدف شناسایی و نمایاندن لایه های نهان ارتباطات گفتمانی در زبان و ساختار متنی صوفیانه، به بررسی مناقب اوحدالدین کرمانی، عارف و شاعر سده ششم و هفتم، پرداخته شده است. بدین منظور عناصر زبانی (اسم و صفت، فعل، ضمیر، نشانه جمع، قید، مترادفات، اعداد) و عناصر ساختاری و مفاهیم مربوط به آن ها (بافت و موقعیت، وارونگی و تعلیق واقعیت، نفی نقد و پرسشگری) و پیوند با گفتمان های غالب (انبیا، نظام خلافت و حکومت، بزرگان عرفان و تصوف و متون دیگر) در سه مرحله توصیف، تبیین و تفسیر بررسی شده است و سرانجام با مقایسه حکایتی مشترک در مناقب و تذکره الاولیاء عطار، کار تحلیل انتقادی و ساختارشناسی تطبیقی متن در این نمونه به انجام رسیده است.در این مقاله با هدف شناسایی و نمایاندن لایه های نهان ارتباطات گفتمانی در زبان و ساختار متنی صوفیانه، به بررسی مناقب اوحدالدین کرمانی، عارف و شاعر سده ششم و هفتم، پرداخته شده است. بدین منظور عناصر زبانی (اسم و صفت، فعل، ضمیر، نشانه جمع، قید، مترادفات، اعداد) و عناصر ساختاری و مفاهیم مربوط به آن ها (بافت و موقعیت، وارونگی و تعلیق واقعیت، نفی نقد و پرسشگری) و پیوند با گفتمان های غالب (انبیا، نظام خلافت و حکومت، بزرگان عرفان و تصوف و متون دیگر) در سه مرحله توصیف، تبیین و تفسیر بررسی شده است و سرانجام با مقایسه حکایتی مشترک در مناقب و تذکره الاولیاء عطار، کار تحلیل انتقادی و ساختارشناسی تطبیقی متن در این نمونه به انجام رسیده است.
  کلیدواژگان: زبان قدرت، تصوف، اوحدالدین کرمانی، مناقب
 • سید احمد پارسا*، نگین رستمی صفحات 22-43

  پژوهشگران ادب پارسی تنها با رویکرد بلاغی به بررسی بهره گیری شاعران از آیات قرآنی در سروده های خود پرداخته اند و از اهداف آنان در به کارگیری این آیات غافل بوده اند. پژوهش حاضر به بررسی این مسیله در قصاید انوری می پردازد و می کوشد با استفاده از جری و تطبیق، آیات قرآنی را از منظر کارکردهای آنها تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه ی آماری 207 قصیده دیوان انوری، تصحیح مدرس رضوی و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 132 قصیده است که با استفاده از شیوه ی تصادفی ساده (simple random sampling) انتخاب شده است. نتیجه نشان می دهد که انوری با بهره گیری از قاعده ی جری و تطبیق آیات، مفاهیم و مضامین قرآنی را بر موضوعات مورد نظر خویش تطبیق داده است؛ به گونه ای که مضمون نهایی شعر وی دور از شان نزول حقیقی آیات است. به عبارت دیگر وی مفاهیم قرآنی را با کارکردهایی چون اقناع مخاطب، بزرگنمایی، استدلال، بیان گفتمان خود و مواردی از این دست، به صورت جری و تطبیق در قصاید خود به کاربرده است که در متن مقاله به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، قرآن کریم، جری و تطبیق، انوری ابیوردی، قصاید
 • سعید شفیعیون* صفحات 44-73
  موقوف المعانی یکی از آرایه های ادبی است که هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. وسعت دامنه و نقشی که به عنوان هنرسازه در ساخت چند قالب و گونه ادبی دارد و نیز کارکردش در تعلیق سخن آن را به تعدادی از صنایع و انواع ادبی پیوند می زند. در این میان برخیشان مانند «تضمین» و «مدرج» و «زشت و زیبا» زیرقسم های موقوف المعانی به حساب می آید و برخی هم مانند «استدراک» و متفرعاتش با موقوف المعانی در تعدادی ویژگی های مهم هم پوشانی دارد، که ما از آن با عنوان آرایه های هم سنگ یاد می کنیم. نظر به این که موقوف در ادب پارسی مانند بسیاری از آرایه های ادبی، سابقه استعمال در ادب عربی دارد و بسیار هم متاثر از دیدگاه بلاغیون ادب عربی است، در پژوهش حاضر پیش از بررسی آرای بلاغی ادیبان فارسی، به تتبع در منابع بلاغی عربی هم پرداخته شده است. با این توضیح که موقوف المعانی در غالب منابع کهن عربی با عنوان «تضمین» شناخته می شده و جزو عیوب قافیه مورد بررسی قرار می گرفته است؛ در حالی که بخشی از آن در غالب کتابهای بلاغی فارسی عیب نبوده و حتی جزو محسنات شعر به شمار می آمده است. این تحقیق به دنبال تعریف و ماهیت سنجی دقیق تری از این صنعت بلاغی است.
  کلیدواژگان: بلاغت، موقوف المعانی، تضمین، قافیه، نوع ادبی
 • میثم جعفریان هریس، محمدعلی موسی زاده* صفحات 74-102
  رسم پیشین در تصحیح متون این بوده است که اقدم نسخ را مطلقا اساس قرار داده و به جز در مورد غلط های فاحش نسخه اقدم، عدول از قدیمی ترین ضبط را جایز نمی دانسته ا ند. این روش هرچند در اغلب متون مصحح، قرین صواب بوده، لیکن سرشت و سرگذشت دیوان اشعار حافظ و شیوه تدوین غزلیات او به گونه ای است که در کار تصحیح شعر او، تکیه صرف بر اقدم نسخ، همیشه به کشف ضبط برتر منجر نمی شود. از یک سو حافظ پیوسته در کار تکمیل جنبه های مختلف شعر خود و احیانا حک و اصلاح آنها بوده و از دیگرسو، خود اقدام به تدوین اشعارش نکرده است و قدیم ترین نسخه مدون دیوان حافظ، مورخ به تاریخی بعد از وفات اوست که به قول مشهور، به دست محمد گلندام سامان یافته است. محتمل است علاوه بر او، کسان دیگری نیز به جمع و تدوین غزلیات حافظ همت گماشته باشند. بر این اساس، علاوه بر اینکه با چندین نسخه اصل یا همان مادرنسخه مواجه هستیم، وجود نسخه های متعدد فرعی و نیز تصرفات کاتبان دیوان او، تعدد ضبط ها را باعث شده به گونه ای که صرف مراجعه به نسخ کهن تر موجب از میان برخاستن اختلاف نظرها در مورد ضبط برتر نمی شود. در چنین حالتی یکی از راه ها بررسی ابیات مورد اختلاف بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی است. در این مقاله ضمن توجه کامل به وضعیت نسخ در خصوص دوازده بیت از دیوان حافظ، ضبط نهایی آنها را بر اساس همان مستندات و شگردها پیشنهاد کرده ایم.
  کلیدواژگان: نقد و تصحیح، مستندات متنی، معنایی، بلاغی، حافظ
 • محمد محمدی*، محمود فتوحی رودمعجنی صفحات 103-122
  قرن دهم هجری قمری آغاز شکل گیری جریان ادبی تفسیرنویسی قرآن به نظم فارسی است. این جریان تا کنون ادامه یافته و در عصر قاجار رواج بیشتری داشته است. برخی از این آثار به صورت مستقیم و برخی غیرمستقیم چونان قرآن مدعی اعجازند. محمل این ادعا نظم عروضی فارسی است؛ نظمی که تابع قرآن و در تفاهم با آن شکل گرفته است. پژوهش پیش رو مدعای مزبور را با مطالعه تفاسیر برجسته منظوم به ویژه تفسیر صفی (1308ق) که همه قرآن را در بر گرفته؛ مورد بررسی قرار داده و در پی پاسخ به این سوالات است: ادعای اعجاز نظم در ساحت تفسیر با چه انگیزه ای صورت پذیرفته یا چه عواملی بستر چنین مدعایی را فراهم آورده است؟ آیا این رویه به گسترش سنت تفسیری صوفیانه انجامیده یا صرفا در حد یک مدعاست؟ دریافت وحی یا الهام در ضمن عمل تفسیر چگونه ممکن است؟ از آنجا که اصل کنش تفسیر در چارچوب یک متن مقدس است آن متن چگونه می تواند محمل تجربه دینی و زمینه دریافت الهامات وحیانی برای عارف شود؟
  کلیدواژگان: تفاسیر منظوم، نظم تفسیر، تداوم وحی، اعجاز نظم
 • فرهاد محمدی* صفحات 156-180
  جدال بین شاعران نوگرا و طرفداران شعر سنتی مساله ای است که در بررسی تاریخی و فرهنگی جریان شکل گیری شعر نو همواره مورد توجه محققان بوده است. بحث هایی که هر کدام از این دو جناح درباره شعر و ملازمات آن مطرح می کردند، بر اساس نقد گفتارها و دیدگاه های طرف مقابل شکل می گرفت؛ بنابراین با تحلیل گفتارهای هریک از این دو گروه می توان مفاهیم و دیدگاه های گروه مقابل را درک کرد. مساله جدال نوگرایان و سنت گرایان در باب شعر نه تنها در محافل ادبی و نشریات مطرح بود، بلکه موضوع شعر شاعران نوپرداز نیز قرار گرفت. طرح ذهنی شاعر در این گونه شعرها بر پایه تقابل ماهیت شعر نو با شعر کلاسیک بنیان نهاده شده است که با تحلیل آنها می توان هم به گفتمان شعری نوگرایان پی برد و هم به طور ضمنی دیدگاه سنت گرایان را دریافت. موضوع «شعری که زندگی است» از شاملو و شعر «هۆنراوه کانم» از شیرکو بیکس، شاعر نوگرای کرد، برگرفته از همین مباحثات مربوط به ماهیت شعر نو و تفاوت آن با شعر کلاسیک است که در این جستار به روش تحلیلی و بر اساس گفتمان ادبی واکاوی می شوند تا مفاهیم و بنیان های مشترک گفتمان شعر نو در هر دو ادبیات فارسی و کردی نشان داده شود. برآیند پژوهش نشان می دهد که گفتمان ادبی موجود در این دو شعر موضوع محور و کارکردمحور است و هر دو شاعر بیشتر از منظر کارکرد انگیزشی و آگاهی بخشی، به تبیین ماهیت شعر نو و نقد شعر کلاسیک پرداخته اند.
  کلیدواژگان: شعر نو، گفتمان ادبی، مسائل اجتماعی، شاملو، بیکس
 • نورالدین پیدا*، رحمان مشتاق مهر، یدالله نصراللهی صفحات 181-212
  پس از انقلاب ادبی نیما، جریان‎ها و شاخه های متعددی از شعر نیمایی منشعب شد که گاهی رنگ نحله ها و مکاتب ادبی غربی نیز به خود گرفت. به تبع گسترش جریان ها و نحله های ادبی، مطالعات و نقدهای گوناگونی درباره آن ها صورت پذیرفت. باتوجه به تعدد منابع موجود در حوزه جریان شناسی شعر معاصر، نقد و بررسی آن‎ها و مقایسه دایره مطالعات نویسندگان هر کدام، به درک غث و سمین آثار چاپ شده، کمک خواهد کرد. در این مقاله که به شیوه توصیفی، تحلیلی و به شکل مقایسه آثار، تدوین شده است، سعی کرده‏ایم کتاب های حوزه جریان شناسی شعر را به نقد بگذاریم و هر یک از کتاب‎ها را در مقایسه با یکدیگر و نیز در بررسی تحلیلی هر جریان، بسنجیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکاپوها در تبیین تحولات شعر معاصر، اگرچه بسیار سودمند بوده است، در بعضی از آن‎ها اشکالات اساسی دیده می‎شود. بسیاری از مطالعات جریان شناسی، در حد گزاره ای توضیحی از یک جریان شعری تقلیل پیدا کرده است و در بهترین حالت برخی از منتقدین به نقد شعر و تفسیر جریان های شعری پرداخته اند. فقدان معیار و ملاک مشخص در دسته بندی شاعران در جریان‎ها و حتی نام گذاری جریان‎ها و عدم دسته بندی زمانی شفاف برای سبک شعری معاصر، موجب آشفتگی در بعضی از تقسیم بندی‎ها شده است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، نقد، جریان&lrm، شناسی، مکتب&lrm، های ادبی
 • سعید کریمی قره بابا* صفحات 213-235
  زندگی و هنر فرهاد، این عاشق ناکام داستان خسرو و شیرین همواره از آن ظرفیت برخوردار بوده است که در ادبیات فارسی و زبان های دیگر مورد تاویل و بازخوانی های متفاوت و گاه متضاد با روح اصلی داستان قرار گیرد. حضور مستمر فرهاد تنها به ساحت شعر محدود نمانده و به عرصه نمایش نیز کشیده شده است. ناظم حکمت نمایش نامه شیرین و فرهاد را با نیم نگاهی به منظومه نظامی و شاید از روی افسانه ای محلی و براساس موازین ریالیسم سوسیالیستی تالیف کرده است. ما در این مقاله که با روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، ابتدا انگاره های کلان مارکسیستی را که در تکوین این نمایش نامه تاثیرگذار بوده است، برشمرده ایم. مخالفت با نهاد سلطنت، طرفداری از مردم فرودست، تاکید بر عشق عمومی در مقابل عشق خصوصی و قهرمان سازی از مردم عادی پاره ای از این آراء است. سپس این بحث را پی گرفته ایم که شخصیت فرهاد چه مشخصاتی دارد که حکمت به سراغ این قصه رفته است. شخصیت مبارز و انقلابی فرهاد و نیز چهره مبهم و رازآلود وی در افسانه ها به همراه جثه عظیم و پهلوانانه اش از او فردی مستعد برای پرداختی سوسیالیستی ساخته است. از طرف دیگر، فرهاد در ادبیات ترکی سیمایی درخشان دارد. ترکان این تیپ را از ادبیات فارسی گرفته و به اشکال گوناگون پرورش داده اند. نفوذ فرهاد در ادبیات عامیانه، دارا بودن ساخت مایه های نمایشی و برخورداری از پایانی امیدبخش هم از جمله عواملی است که احتمالا حکمت را به بازنویسی و تبدیل این داستان به نمایش نامه علاقه مند کرده است.
  کلیدواژگان: فرهاد، شیرین، حکمت، رئالیسم سوسیالیستی و چپ گرایی
 • محمود شاهرودی، مریم خلیلی جهانتیغ*، احمد شیرخانی صفحات 236-262
  در این مقاله هشت ویژگی ادبیات مهاجرت ازمنظر سورن فرانک، در دو رمان بادبادک باز خالد حسینی،نویسنده افغانستانی و تماما مخصوص عباس معروفی، نویسنده ایرانی با روش نقد تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است و به این پرسش های اساسی پاسخ داده شده که 1-ویژگی های سطح اجتماعی (مضمونی) فرانک در رمان های پیش گفته به چه صورتی منعکس شده است؟ 2-نویسندگان رمان های مورد بررسی، از نظر کاربرد شیوه های مهاجرتی درون متنی و تصویر آن ها در متن رمان(سبک و فرم) چه رویکردی دارند؟ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بیان اثر به صورت شرح حال نویسنده و شخصیت های رمان، در هر دو رمان رعایت شده ولی در تماما مخصوص خواننده از لابلای قصه ها به اتوبیوگرافی معروفی می رسد. در مقوله ملت و ملی گرایی خالد حسینی پدیده مهاجرت را مثبت می بیند ومفهوم ملیت برای او معنای تازه ای پیدا کرده اما برای عباس معروفی، مهاجرت غربتی دردناک است که نمی تواند خود را با آن وفق دهد. در موضوع رمان به عنوان ژانر اروپایی، رمان بادبادک بازکه مخاطبان خویش را نه منطقه ای بلکه جهانی می داند، یک رمان غربی شناخته می شود اما در رمان تماما مخصوص نگاه نویسنده و رویکرد او به مخاطبان فارسی زبان، موجب شده است تا رمان او غیر اروپایی و ایرانی ارزیابی شود. هیچ یک از دو نویسنده به صراحت به جهانی شدن اشاره نکرده اند و در سطح فرم و سبک آثار آنان منعکس کننده جهان مهاجرتی درون متنی است که در درجه اول به ایجاد این جهان از طریق یک حالت ساختاری-فرمی کمک می کند.
  کلیدواژگان: ادبیات مهاجرت، سورن فرانک، معروفی، خالد حسینی
 • هیوا حسن پور*، تورج خسروی شعبانی صفحات 263-296
  چکیدهتحلیل گفتمان ادبی، به تحلیل داده های زبانی و فرازبانی متن ادبی برای رسیدن به مفاهیم و تعابیر متفاوت از آن گفته می شود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل رمان مرد گرفتار از منظر تحلیل گفتمان حاکم بر آن پرداخته است. ضرورت انجام این پژوهش در آن است که نشان می دهد متن ادبی تنها داده های زبانی و زیبایی شناسانه نیست و می توان از رهگذر داده های زبانی و فرازبانی، تعابیر و برداشت های متفاوتی از آن به دست داد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده است. این داستان را از لحاظ گفتمان می توان در سه بخش دسته بندی کرد: گفتمان غالب، گفتمان تازه و نافرجامی گفتمان تازه. گفتمان قدرت با تک صدا کردن زبان و جامعه و سرکوب گفتگو و دیگر ارتباطات، در جهت گسترش قدرت و تثبیت هرچه بیشتر آن گام می نهد که خود در ساخت جامعه و سوژه های همگون تاثیر فراوانی دارد. در نهایت، از آن جا که هیچ گفتمانی نمی تواند به تمامی خود را تثبیت کند، در تقابل با گفتمان غالب، گفتمانی تازه سر برمی آورد که شخصیت اول داستان آن را نمایندگی می کند. با تولید گفتمان تازه، که یکی از ملزومات آن هویت تازه است، سوژه هویت تازه ای پیدا می کند و به تدریج گفتمان پیشین به حاشیه می رود.
  کلیدواژگان: مرد گرفتار، گفتمان غالب، گفتمان تازه، قدرت، هژمونی
|
 • Mohammad Afshinvafaie *, Mahdi Firouzian Haji Pages 1-22
  This article, seeks to reveal the hidden layers of discursive communication in Sufi language and to study textual structure of Auhaduddin Kermani’s Managheb, a Persian mystic and poet of the sixth and seventh centuries. In order to achieve this purpose, the linguistic elements (nouns, adjectives, verbs, pronouns, plural nouns, adverbs, synonyms, numbers), the structural and contextual dimensions (context and position, inversion and suspension of reality, reject criticism and questioning) and their links with the dominant discourses (the prophets, the system of caliphate and the government, the mystic elders and other texts) have been examined in three steps of description, explanation and interpretation. Finally, by comparing a common anecdote in Auhaduddin Kermani’s Managheb, and Attar’s Tazkirat al-Awliya, critical and comparative structural analysis of the text is discussed.This article, seeks to reveal the hidden layers of discursive communication in Sufi language and to study textual structure of Auhaduddin Kermani’s Managheb, a Persian mystic and poet of the sixth and seventh centuries. In order to achieve this purpose, the linguistic elements , the structural and contextual dimensions (context and position, inversion and suspension of reality, reject criticism and questioning) and their links with the dominant discourses (the prophets, the system of caliphate and the government, the mystic elders and other texts) have been examined in three steps of description, explanation and interpretation. Finally, by comparing a common anecdote in Auhaduddin Kermani’s Managheb, and Attar’s Tazkirat al-Awliya, critical and comparative structural analysis of the text is discussed.
  Keywords: The language of power, Sufism, Auhaduddin Kermani, Managheb
 • Sayyed Ahmad Parsa *, Negin Rostami Pages 22-43

  Researchers of Persian literature have studied the use of Quranic verses by poets in their poems only with a rhetorical approach and have been unaware of their goals in using these verses. The present study examines this issue in Anwari's poems and tries to analyze Qur'anic verses from the perspective of their functions by using Researchers of Persian literature have studied the use of Quranic verses by poets in their poems only with a rhetorical approach and have been unaware of their goals in using these verses. The present study examines this issue in Anwari's poems and tries to analyze Qur'anic verses from the perspective of their functions by usingJari and Matching. The research method is descriptive-analytical. The statistical population is 207 poems of Divan Anvari, Modarres Razavi correction and sample size according to Cochran's formula 132 poems that have been selected using simple random sampling method. The result shows that Anwari has adapted the Qur'anic concepts and themes to his desired subjects by using the Jerry rule and applying the verses; In such a way that the final theme of his poem is far from the dignity of the true revelation of verses. In other words, he has used Qur'anic concepts with functions such as persuading the audience, magnifying, reasoning, expressing his discourse, and the like, in a concise and adaptive manner in his poems, which are discussed in detail in the text of the article.

  Keywords: discourse analysis, Holy Quran, Jerry, matching, Anwari Abivardi, Qasaid
 • Saeid Shafeieoun * Pages 44-73
  The Enjobment of meanings is one of the literary arrays that has not yet been properly studied. The breadth of the scope and the role it has as an art form in the construction of several literary forms and genres, as well as its function in suspending speech, link it to a number of literary industries and types. Among these, some such as "guarantee", "graded" and "ugly and beautiful" are considered as its sub-sections, and some, such as "perception" and its sub-sections, overlap it in some important features, which we refer to as equivalent arrays. we do. Considering that waqf, like many other literary arrays, has a history of use in Arabic literature, in the present study, before examining the rhetorical opinions of Persian writers, it has been followed in Arabic rhetorical sources.Explaining that the endowment of meanings was known as "guarantee" in most ancient Arabic sources and was discussed as one of the defects of rhyme; Whereas in Persian rhetoric from the very beginning it has been considered not only a defect but also one of the virtues of poetry. This research seeks to define and classify this rhetorical industry more efficiently.
  Keywords: rhetoric, Enjobment, Guarantee, rhyme, literary type
 • Meisam Jafarian Heris, Mohammad Ali Mousazadeh * Pages 74-102
  The previous custom in correcting the texts was that the most archaic manuscript was absolutely the basis, and except for gross errors in the oldest manuscript, they did not consider it permissible to deviate from the oldest recording. Although this method was correct in most of the revised texts, the nature of Hafez’ poems and the variety of his sonnets were such that in the work of correcting his poetry, relying only on the oldest manuscript does not lead to a superior recording. On the one hand, Hafez was constantly in the process of completing various aspects of his poetry and possibly changing and modifying them, and on the other hand, he did not collect his poems himself, and the oldest written copy of Hafez’ Divan is dated after his death, which is said to have been collected by Mohammad Golandâm. It is possible that other people have been assigned to collect and edit Hafez’ sonnets. Based on this, in addition to the fact that we are faced with several original copies, the existence of numerous secondary manuscripts as well as the distortions of the scribes in his Divan, and the number of recordings in some verses and disagreements about them have caused that only referring to the older manuscripts will not cause these disagreements to disappear. In such a case, one of the ways is to examine disputed verses based on textual/semantic documents and rhetorical techniques
  Keywords: Criticism, Correction, Textual, Semantic, Rhetorical Documents, Hafez
 • Mohammad Mohammadi *, Mahmood Fotoohi Rudmajani Pages 103-122
  The 10th century A.H. is the beginning of the formation of the literary currents of Qur'an poetic interpretation.This current has continued until now and was more popular in the Qajar era. Some of these works claim directly or indirectly miracles like the Quran. The basis of this claim is Persian prosody order. This poetic interpretation is subordinate to the Qur'an. The aforementioned claim is examined by studying the prominent poetic interpretations of the Qur'an, especially the Tafsir Safi (1308 A.H) ; which includes the entire Qur’an; the study seeks answers to these questions: what was the motive behind the claim of the miracle of poetry in the field of interpretation or what factors provided the basis for such a claim? Has this practice led to the expansion of the Sufi interpretation tradition or is it just a claim? How is it possible to receive revelation or inspiration while interpreting? Since the principle of interpretation is within the framework of a sacred text, how can that text be a source of religious experience and a field for the mystic to receive revelatory inspirations?
  Keywords: poetic interpretations, interpretation poetry, continuity of revelation, the miracle of poetry
 • Farhad Mohammadi * Pages 156-180
  Controversy between modern poets and fans of traditional poetry is an issue that has always been of interest to scholars in the historical and cultural study of the formation of modern poetry. The debates that each of these two factions raised about poetry and its implications were based on a critique of the other side's discourses and views; therefore, by analyzing the content of each of these two groups, the concepts and opinions of the other group can be understood. The issue of the controversy between modernists and traditionalists over poetry was not only raised in literary circles, but also the poetry of modern poets. The poet's mental design in such poems is based on the contrast between the nature of modern poetry and classical poetry, which can be analyzed to understand both the poetic discourse of modernists and the implicit views of traditionalists. The subject of "Poetry that is life" by Shamloo and the poem "Honrawakanm" by Sherko Bekas, a Kurdish modernist poet, are taken from the same discussions about the nature of modern poetry and its difference from classical poetry. In this essay, they are analyzed analytically, based on literary discourse, to show the common concepts and foundations of new poetry discourse in both Persian and Kurdish literature. The result of the research shows that the literary discourse in these two poems is subject-oriented and function-oriented, and both poets have explained the nature of new poetry and criticism of classical poetry from the aspect of motivating and informing.
  Keywords: New poetry, literary discourse, Social issues, Shamloo, Bekas
 • Nooreddin Peyda *, Rahman Moshtaghmehr, Yadoollah Nasroollahi Pages 181-212
  After the literary revolution of Nima, numerous currents were born from Nimai's poetry and it merged with the currents and literary schools of the West and became popular. Following this, many studies and critiques were made about these poetic currents Due to the large number of available resources in the currentology of contemporary poetry Reviewing and comparing them will help us figure out which one is better In this article, we tried to critique these currentologys, and compare each of these books in comparison with each other and in the analytical review of each stream. The results show that the attempts to explain the evolution of contemporary poetry, although very useful, but in some of them there are fundamental drawbacks. Many of the critiques have been mere descriptions of a poetic current and At best, some critics have criticized poetry and interpreted poetic currents. The lack of a clear criterion in the classification of poets in the currents and even the naming of the currents and the lack of a clear time category for the contemporary poetic style, has caused confusion in some divisions.
  Keywords: contemporary literature, Critique, currentology, literary schools
 • Saeed Karimi Qare Baba * Pages 213-235
  The life and art of Farhad, the unfulfilled lover of Khosrow and Shirin's story, has always had the capacity to be interpreted in Persian literature and other languages in different and sometimes conflicting with the original spirit of the story. Farhad's continuous presence is not only limited to the field of poetry, but also extended to the field of drama. Hekmat wrote the play Shirin and Farhad with an eye to the Nizami’s works, and perhaps based on a local legend as well as some the principles of socialist realism. In this article, which has been done with analytical-descriptive method, we have first listed the macro-Marxist concepts that were influential in the development of this play. Opposing the institution of monarchy, heroizing and leading the masses, favoring the inferior people and emphasizing public love over private love are some of these opinions. Then we have followed the discussion about what are the characteristics of Farhad's character that Hikmat came to this story. Farhad's militant and revolutionary character, as well as his ambiguous and mysterious face in legends, along with his huge and heroic stature, have made him a suitable person for socialist payment. On the other hand, Farhad has a bright face in Turkish literature. Turks have taken this type from Persian literature and cultivated it in various forms. Farhad's influence in folk literature, having dramatic structures and having a hopeful ending are among the factors that probably made Hekmat interested in rewriting and turning this story into a play.
  Keywords: Farhad, Shirin, Nazem Hekmat, socialist realism, leftism
 • Mahmood Shahroodi, Maryam Khalili Jahantigh *, Ahmad Shirkhani Pages 236-262
  In this article, eight characteristics of migration literature from the point of view of Soren Frank, in two novels of the kite runner by Khaled Hosseini, an Afghan writer, and especially by Abbas Maroufi, an Iranian writer, have been analyzed with analytical criticism method, and these basic questions have been answered that 1 -How are Frank's social level (thematic) characteristics reflected in the aforementioned novels? 2- What is the approach of the authors of the examined novels in terms of the use of intratextual migration methods and their image in the text of the novel (style and form)? The results show that the expression of the work in the form of a biography of the author and the characters of the novel is observed in both novels, but it is completely specific to the reader from the stories to a famous autobiography. In the category of nationalism, the concept of nationality has gained a new meaning for Hosseini, but for Maroufi, migration is a painful alienation that he cannot adapt to. In the subject of the novel as a European genre, the Kite Runner novel, which considers its audience not regional but global, is known as a western novel, but in the novel, the author's perspective and his approach to the Persian speaking audience have caused his novel to be non-European and Iranian. Evaluated. At the level of form and style, their works reflect the world of intratextual migration, which primarily helps to create this world through a structural-formal mode.
  Keywords: immigration literature, Soren Frank, Maroufi, Khaled Hosseini
 • Hiva Hasanpour *, Touraj Khosravi Shaabaani Pages 263-296
  Literary discourse analysis refers to the analysis of linguistic and meta-linguistic data of a literary text to reach different concepts and interpretations. This research, in a descriptive-analytical way, has investigated and analyzed the novel The Marde gereftar from the perspective of analyzing its ruling discourse. The necessity of conducting this research is that it shows that the literary text is not only linguistic and aesthetic data, and it is possible to obtain different interpretations and perceptions of it through linguistic and meta-linguistic data. This research was done in a descriptive and analytical way and based on library sources. In terms of discourse, this story can be classified into three parts: dominant discourse, new discourse and failure of new discourse. The discourse of power, by monotonizing language and society and suppressing dialogue and other communication, takes a step towards expanding power and consolidating it as much as possible, which itself has a great impact on the construction of society and homogenous subjects. Finally, since no discourse can fully establish itself, a new discourse emerges in opposition to the prevailing discourse, which is represented by the first character of the story. By producing a new discourse, one of the essentials of which is a new identity, the subject finds a new identity and gradually the previous discourse is marginalized.
  Keywords: Marde gereftar, dominant discourse, new discourse, Power, hegemony