فهرست مطالب

پژوهشنامه مذاهب اسلامی - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علی فتحی* صفحات 7-34
  رویکرد قشری سلفیه، به ویژه سلفیه معاصر، در تفسیر متون دینی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیانباری برای جامعه اسلامی و نیز جامعه جهانی در پی داشته است. در عرصه اجتماعی، شبهه افکنی در اعتقادات درون جوامع اسلامی، تشدید اختلافات مذهبی و فرقه ای، تکفیر گسترده مخالفان، ترویج تحجرگرایی، مخالفت با تقریب مذاهب اسلامی و در نتیجه جلوگیری از شکل گیری امت اسلامی از مهم ترین این پیامدها است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر اساس تحلیل گفتمان، با مطالعه و بررسی آثار علمی دانشمندان بزرگ سلفیه و پی گیری اقدامات عملی شان در جامعه اسلامی به این نتیجه می رسد که تفسیر سطحی، بدون ضابطه و انحصارگرایانه سلفیه افراطی از مفاهیم محوری اسلام مانند «توحید»، «ایمان»، «شرک»، «کفر» و «بدعت»، بن مایه تفرقه و عامل اصلی فرقه سازی درون مذهبی و تشکیل گروه های تکفیری بوده و در نتیجه زمینه و بستر سناریوی اسلام هراسی را در جهان، بیش از پیش، فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: سلفیه معاصر، متون دینی، ایمان، تکفیر، بدعت، فرقه سازی درون مذهبی، اسلام هراسی
 • امیرحسین میرزا ابوالحسنی* صفحات 35-57
  مهم ترین ویژگی های عقل به لحاظ ماهیت و معناشناسی در نگاه سلفیه عبارت اند از: 1. عقل، نوعی غریزه است؛ 2. برخلاف دیدگاه حکما که عقل را جوهر می دانند، عقل عرض است؛ 3. معنای واقعی عقل، همان گونه که در قرآن مطرح شده، «قلب» است؛ 4. عقل به لحاظ ماهیت متعدد و متکثر است. عقل را غریزه دانستن نشان از تقلیل منزلت عقل به عنوان منبعی ادراکی در نگاه ابن تیمیه و سلفیان پیرو او است. در حالی که از منظر آیات و روایات و آرای بزرگان اندیشه، عقل واجد منزلتی متعالی و وجه تمایز انسان از سایر حیوانات است. اما عقل در نگاه ملاصدرا، به عنوان مرتبه عالیه نفس انسانی، قوه ادراکی مستقل و جوهری مجرد و غیرجسمانی است. دیدگاه ملاصدرا در معناشناسی و هستی شناسی عقل، در مقایسه با دیدگاه ابن تیمیه، به عقلی نزدیک تر است که در آیات قرآن و روایات به آن توجه و بر آن تاکید شده است.
  کلیدواژگان: عقل، معناشناسی، هستی شناسی، سلفیه، ابن تیمیه، ملاصدرا
 • علی محمدی*، سیدلطف الله جلالی صفحات 59-86
  پیچیدگی بحث صفات خبری فعلی خداوند باعث بروز دیدگاه ها و اندیشه های متفاوت میان متکلمان مسلمان شده است. در این مقاله کوشیده ایم به روش کتاب خانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی اندیشه ابومنصور ماتریدی را با استفاده از دو اثر قطعی به جامانده از وی و نیز تفکر پیروان مکتب ماتریدیه درباره معناشناسی این مسیله بکاویم. ماتریدی و پیروانش تمسک به ظاهر صفات خبری فعلی را به ضرورت عقلی منتفی دانسته و تفسیر جسمانی از این گونه صفات را مستلزم نقص و حاجت برای خدا، محدودیت در ذات الاهی، مکانمندی برای خدا، و ناسازگاری با وجود مطلق و صرف الوجود و بساطت خدا برمی شمرند. ایشان صفات خبری فعلی را از متشابهات و دارای کاربرد مجازی می دانند و برای اثبات اندیشه تاویل به دلایلی همچون دوری کتاب الاهی از تناقض، وجود مجاز در قرآن، نفی تفسیر جسمانی از آیات مشتمل بر صفات خبری فعلی استناد می کنند. احادیث وارد در این باب نیز از لحاظ سندی و متنی ضعف و اضطراب دارد و بر فرض صحت جزء روایات آحاد دانسته می شود که در اثبات مباحث اعتقادی حجیت ندارد و در صورت خبر واحد نبودن آن را به تاویل می برند.
  کلیدواژگان: صفات خبری فعلی، ابومنصور ماتریدی، تاویل، معناشناسی
 • رسول ظرافت*، علی الله بداشتی، مصطفی سلطانی صفحات 87-116

  تاویل یکی از مباحث مهم علوم قرآن و علم کلام است که در فهم قرآن و روایات، به ویژه برخی آیات مربوط به اسماء و صفات، نقش کلیدی و کاربردی دارد. نپذیرفتن آن به معنای نادیده انگاشتن ژرفای پایان ناپذیر کلام الاهی و افتادن در دام تشبیه و تجسیم است. از صدر اسلام، مذاهب اسلامی و دانشمندان مسلمان، درباره تاویل متون مقدس، دیدگاه های مختلفی داشته اند، تا جایی که برخی با تسامح در تاویل و تفسیر دین، موجب تحریف دین و انحراف در اعتقادات مردم شده اند. اولین اختلاف درباره چیستی تاویل و تفاوت آن با تفسیر است. تاویل متون در طول تفسیر نیست که اگر در آیه ای، تفسیر و توضیح ظاهری جواب نداد به تاویل روی آوریم، بلکه مسیله ای مستقل و در قواره راسخان در علم و مطهرین است؛ بنابراین، برخی مانند محمدهادی معرفت و نصر حامد ابوزید با نگاه حداقلی به آن، تاویل را نوعی تفسیر، و با قواعدی ساده برای همه افراد جایز می دانند. این پژوهش پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی «تاویل»، نظریه تاویل را از دیدگاه این دو قرآن پژوه، تبیین، بررسی و ارزیابی می کند.

  کلیدواژگان: قرآن، تاویل، تفسیر، ابوزید، معرفت
 • محمدحسن نادم*، سید مهدی بهشتی صفحات 117-145
  ناصر القفاری، از منتقدان معاصر شیعه، مهم ترین مسیله ای که در کتابش، اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه: عرض و نقد، آورده، فقدان نص بر امامت امام علی (ع) است. او می گوید نصوص موجود برساخته علما و شیوخ شیعه است، و بر فرض وجود نصی صحیح، به مصداق و فرد خاصی مربوط نمی شود. قفاری برای اینکه مدعایش بر فقدان نص بر امامت امام علی (ع) را اثبات کند شبهات ده گانه ای را مطرح کرده است. این جستار بر آن است که با استناد به سخنان دیگر علمای اهل سنت: 1. شبهات او را پاسخ گوید؛ 2. نشان دهد که نصوص موجود برساخته علمای شیعه نیست، بلکه در منابع اهل سنت نیز انعکاس دارد؛ 3. بنا به اعتراف نصوص متخذ از منابع اهل سنت اتفاقا مصادیق نصوص نیز مشخص شده است که بنا به عللی، از دیرباز تاکنون، امثال قفاری چشم بر آنها بسته اند.
  کلیدواژگان: امامت، نص، انتصاب، انتخاب، شبهات، قفاری
 • عادل مقدادیان*، عمار عامد صفحات 147-178
  ادیان و فرقه های مختلف معنوی، نوید سعادت و رهایی انسان از نابهنجاری های زندگی را می دهند و در راستای این بشارت، وعده هایی را نیز یدک می کشند که در زاویه هایی از آن، خواسته یا ناخواسته، مسایلی نهفته است که به شدت هزینه زا است. یکی از این مسایل آموزه «منجی باوری و موعودگرایی» است. داشتن منجی ای که انسان را به تمام ظرفیت های بالقوه خویش برساند و اجتماع را به آرمان شهر موعود تبدیل کند می تواند همراه با مفهومی مثبت از انتظار زمینه ساز اصلاح فردی و جمعی باشد. اما از سوی دیگر، منجی گرایی آنچنان فریبنده است که باورمندان به آن را در مشبک خویش به گروگان بگیرد و از آنها پرخاشگرانی علیه دیگرانی بسازد که از نظر آنها، مانع آمدن منجی و تشکیل مدینه آرمانی هستند. در آسیب شناسی مسیله منجی باوری، چگونگی و چرایی تبدیل اندیشه ای اصلاحی که قابلیت بهبود اوضاع زیستی را در خود دارد، به بنیادگرایی وحشتناک بررسی می شود. تحقیق حاضر با جزء پژوهی درباره منجی باوری در نگاه گروه سلفی داعش، مسیر تبدیل ایدیولوژی بازگشت به خلافت (به عنوان نوعی تمدن الگوی اسلامی) به تشکیل گروهی انحصارگرا و خشونت طلب را ترسیم می کند. جمع آوری اطلاعات پژوهش به روش مطالعات کتاب خانه ای و روش کار، تحلیل مبتنی بر توصیف منطقی روند ایجاد آسیب در فرآیند شکل گیری و قوام یافتن ایدیولوژی است.
  کلیدواژگان: منجی گرایی، موعودباوری، بنیادگرایی، خشونت، دولت اسلامی (داعش)
 • مسلم بامری*، علی محمد حقیقی، امین روان بد صفحات 179-205
  امروزه با گسترش تفکر سلفیت در کشورهای مسلمان، چهره ای خشن و غیرانسانی از جامعه متمدن اسلامی به جهانیان معرفی شده است. استان سیستان و بلوچستان به پشتوانه بافت اجتماعی، قومیتی و مذهبی با کشورهای همجوار پرورش دهنده سلفیت و تحصیل هم زمان طلاب اهل سنت در مدارس دینی آن، مستعد نفوذ اندیشه های سلفی گری از آن سوی مرزها به کشور است. کشورهای غربی و عربی هم با حمایت های سخت افزاری و نرم افزاری به روش های مختلفی همچون القای شبهات، نشر و تولید محتوای ساختارشکن و تشکیل گروه های تکفیری سلفی، نقش بسزایی در اشاعه تفکر سلفیت در کشور داشته اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی بر مبنای تحقیقات میدانی و کتاب خانه ای و مشاهدات عینی به منظور پاسخ به این پرسش نگاشته شده است که: عوامل برون مرزی در گسترش تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان چه نقشی دارند؟ در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می شود که همجواری با کشورهای پرورش دهنده سلفیت در کنار حمایت های مادی و لجستیکی کشورهای غربی و عربی موجب گسترش تفکر سلفیت در استان شده است. راهکارهایی همچون شناسایی اتاق فرمان جریان های افراطی، دیپلماسی سیاسی و مذهبی با کشورهای همجوار، تبیین صحیح عقاید تشیع و تسنن، نقد تفکر سلفیت از طرف علمای تاثیرگذار و برجسته اهل سنت و تلاش برای وحدت در مقام عمل برای اتخاذ راهبردهای موثر به منظور مقابله با گسترش تفکر سلفیت در استان مطرح شده است.
  کلیدواژگان: دیوبندی، غیرمقلدان، سلفیت، عوامل برون مرزی، سیستان و بلوچستان
 • وحید آریانفر*، رضا الهی منش صفحات 207-232
  اسماء مستاثره، اسماء برگزیده ذات حق متعال هستند که درباره حقیقت شان حدس های گوناگونی مطرح است. برخی گفته اند این اسماء در ذات حق تعالی هستند و در واقع اطلاق اسم بر اینها از باب مسامحه است؛ و آنها را واسطه بین ذات و تعین اول احدی دانسته اند. بر این اساس، این اسماء وجه باطنی و اطلاقی، با اطلاق مقسمی ساحت احدی هستند. برخی هم تجلی تعین احدی را همان اسم مستاثره گفته اند، و عده ای هم معتقدند اینها اسمایی در ساحت واحدیت اند، البته وجه باطنی ساحت واحدیت اند. درباره ظهور این اسماء هم برخی مطلقا به عدم ظهور آن قایل شده اند، و برخی به ظهور آن قایل اند، اما معتقدند ظهور آنها هم مستاثره است. برخی هم به ظهور تفصیلی آنها معتقدند. اهل عرفان اساس سلوک را «تعلق» و «تحقق» و «تخلق» به اسماء الاهی می دانند. اگر علم و وصول به اسماء مستاثر را ممکن بدانیم، به همان مقدار عارف واصل کامل و اکمل خواهد بود. به زعم ما، اسماء مستاثره از جایگاه کنه ذات تا مراتب نازله مادون، تنزل و ظهور دارند و فقط با دیده حق مشهود می شوند. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی با توجه به احادیث اهل بیت (ع) و تحلیل های عقلی عرفانی نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: کنه ذات، اسم مستاثر، اسماء الاهی، اسم الباطن، اهل بیت (ع)، سلوک
 • محمد بهزاد*، علیرضا ابراهیم، مهدی فرمانیان، تقی صادقی صفحات 233-263
  افراط گرایی و خشونت از جمله آسیب های جدی است که باعث گسست میان کشورهای اسلامی می شود و افزون بر دشوارکردن هم زیستی، سرمایه های اقتصادی و فرهنگی را نیز به نابودی می کشاند. در این بین، پاکستان به عنوان دومین کشور پرجمعیت اسلامی که سابقه تعامل پنج هزارساله تمدنی با ایران دارد، مدت ها است گرفتار تفرقه مذهبی است و این بر روابط سازنده آن با همسایه غربی اش، ایران، هم تاثیر منفی گذاشته است. با توجه به گرایش ها و ویژگی های تشیع ایرانی و تسنن صوفیانه پاکستان، به نظر می رسد یکی از راه های تقریب و وحدت، همانا توجه بیشتر به باورها و سنن مشابه و مشترک در منطقه، خصوصا محوریت اهل بیت (ع)، است که هم در تشیع و هم در تصوف این مناطق وجود دارد. تاکید سلاسل صوفیه بر اتصال خرقه خویش به اشخاصی از اهل بیت (ع)، توسل به ایشان، زیارت قبور سادات و اولیا، و... نشان از ظرفیت تقریب فراوان محبت اهل بیت (ع) در بین تمامی فرق دارد. بریلویه جماعت اصلی صوفیه پاکستان است که ظرفیت های خاصی برای ارتباط با تشیع دارند. در این مقاله راهبردهای بهره گیری از ظرفیت محبت به اهل بیت (ع)، گرایش های صوفیانه آنان، رویکرد ضدتکفیری و وهابیت ستیز و ظرفیت دیپلماسی علمی حوزوی و دینی بریلوی ها به همراه راهکارهای عملی تحقق آن، که حاصل تعاملات و مشاهدات نزدیک میدانی با جامعه هدف بوده، بررسی شده است.
  کلیدواژگان: اهل بیت (ع)، تقریب، تصوف، تشیع، بریلویه، پاکستان
 • زهره اخوان مقدم، سید مجید نبوی، راضیه سعادتی* صفحات 265-289

  طباطبایی و شنقیطی از مفسران معاصرند که تفسیر قرآن به قرآن نوشته اند. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که: با توجه به روش یکسان تفسیری این دو مفسر، چه تفاوت ها و اشتراکاتی در مبانی، منابع و گرایش تفسیری طباطبایی و شنقیطی وجود دارد؟ روش گردآوری اطلاعات در این نگارش، کتاب خانه ای و روش تحقیق، توصیفی مقایسه ای است. به نظر می رسد در حوزه مبانی، هر دو مفسر، به اعجاز، و مصونیت قرآن از تحریف معتقدند. طباطبایی در بحث جامعیت قرآن، معتقد است فقط آنچه برای هدایت بشر نیاز است، در قرآن وجود دارد اما شنقیطی معتقد است تمامی علوم، از جمله طب و هندسه و غیره، در قرآن وجود دارد. شنقیطی، برخلاف طباطبایی، نسخ آیه با روایت و نسخ تلاوت را قبول دارد. طباطبایی از روایات تفسیری به عنوان موید، و شنقیطی به عنوان منبع مستقل استفاده می کند. از منابع مشترک هر دو مفسر، سنت، لغت و تاریخ است؛ اما نحوه استفاده آن دو از این منابع یکسان نیست. گرایش مشترک دو مفسر گرایش های ادبی و کلامی است؛ اما طباطبایی گرایش اجتماعی و فلسفی، و شنقیطی گرایش فقهی دارد. در نهایت، می توان گفت این دو مفسر علی رغم روش تفسیری یکسان قرآن به قرآن، تفاوت های متعددی در مبانی و منابع و گرایش، و نیز نتایج تفسیری دارند.

  کلیدواژگان: روش قرآن به قرآن، محمدحسین طباطبایی، شنقیطی، نسخ، تفسیر اجتهادی
 • عباسعلی محبی فر*، احمد بادکوبه هزاوه صفحات 291-321
  در دوره حکومت ایوبیان (567-648 ه.ق.) بر شام زمینه رشد طریقت های گوناگون صوفیه فراهم آمد. یکی از طریقت های این دوره حریریه بود که علی بن منصور حریری بنیان گذاشت. حریریه از ویژگی های فکری، اجتماعی و اعتقادی خاصی برخوردار بودند. به همین دلیل شکل گیری این طریقت، طیف مختلفی از واکنش ها را به دنبال داشت. این مقاله می کوشد به روش توصیفی تحلیلی این ویژگی ها را بشناساند و تاثیرات و نیز واکنش هایی را که در مقابله با حریری و طریقت وی در منطقه شام شکل گرفته بررسی کند. نتیجه اینکه حریریه در جذب جوانان طبقات مختلف، خصوصا طبقه اشراف، ترویج تسامح مذهبی و تعمیق وحدت وجود و وحدت ادیان موفقیت هایی به دست آورد و در تغییر برخی از رفتارهای اجتماعی، مانند گسترش سماع و موسیقی و نحوه پوشش مردم، تاثیرگذار بود. از این جهت، برخی آنان را اولیای خدا می پنداشتند و برخی ایشان را ملحد و زندیق.
  کلیدواژگان: حریریه، شام، ایوبیان، تصوف، طریقت
 • حسین عباسی*، محمدمهدی پیروی نژاد صفحات 323-344
  جنید بغدادی، از شخصیت های ممتاز و از مشایخ و اقطاب اهل تصوف به شمار می رود. او همواره در نگاه صوفیان از شان و جایگاه والایی برخوردار بوده است، تا آنجا که او را «طاووس العلما»، «تاج العارفین» و «سیدالطایفه» خوانده اند. به اعتقاد بسیاری، جنید بغدادی هرچند با چهار تن از امامان اخیر شیعه هم عصر بوده، مذهب شافعیه را برگزیده و به مذهب شیعه گرایش نداشته است. برخی نیز با تکیه بر شواهد تاریخی تامل برانگیزی، نسبت تشیع به او را بعید ندانسته اند. پوشیده نیست که نوع تعامل با ایمه (ع) و میزان همسویی با عقاید و اندیشه های ایشان و تبعیت از سیره رفتاری شان، معیاری شایسته برای ارزیابی اندیشه ها و گرایش های عملی و اعتقادی بزرگان صوفیه است. در این مقاله، پس از نگاهی گذرا به زندگی و جایگاه جنید بغدادی و آثار و عقایدش، ضمن بررسی گفته ها و گمانه ها در باب شیعی/ امامی بودن جنید بغدادی در صدد پاسخ به این پرسش برآمده ایم که او چه رابطه و تعاملی با امامان هم عصرش داشته و آیا در شمار شاگردان و شیعیان یا از زمره مریدان و محبان آنها بوده است؟ بررسی های دقیق نشان می دهد که گزارش های ناب تاریخی از هر گونه ارتباط و تعامل جنید با امامان خالی است.
  کلیدواژگان: تشیع، جنید بغدادی، تصوف، امام هادی (ع)، امام حسن عسکری (ع)، امام مهدی (عج)
 • داود غلامی*، علی اکبر افراسیاب پور، حسین خسروی، امیر جوان آراسته صفحات 345-373
  کشف و شهود کلید ورود به دنیای معنوی و عرفانی موسوی خمینی است. بدون این شاخص خواننده و محقق در دریای عرفانی وی سرگردان می شود؛ چراکه لایه باطنی اندیشه های معنوی این عارف بزرگ شیعی مراتب کشف و شهود را تشکیل می دهد و هدف نهایی عرفان را لقاءالله و شهود حق ترسیم می کند. ابتدا اهمیت کشف و شهود در عرفان اسلامی نزد قدما بررسی می شود. سپس به سراغ مهم ترین سرفصل های عرفان موسوی خمینی در حوزه کشف و شهود می رویم و از معرفت شناسی شهودی تا مظهر اتم معرفت شهودی که انسان کامل باشد و نیز نگاه شهودی وی به قرآن کریم و معانی ایمان و تقوا را روشن خواهیم کرد. موسوی خمینی معرفت شهودی را کامل ترین نوع شناخت می داند و مهم ترین کلید ورود به عالی ترین مرتبه عرفانی معرفی می کند. معرفت شناسی وی بر اساس کشف و شهود استوار است. از این شاه راه های کلی می توان به دقایق عرفانی وی رسید و با نگاهی دیگر به مجموعه اندیشه های عرفانی اش نگریست. همچنین، می توان به چگونگی وصول به کشف و شهود از دیدگاه موسوی خمینی پی برد.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، مشاهده، مکاشفه، علم حضوری، کشف صوری، کشف معنوی
 • امیر امیری*، حمیدرضا افشار، مهرداد امیری صفحات 375-401

  «زبان بدن» بازیگر، یکی از مهم ترین ابزارهای جان بخشی به شخصیت های نمایشی است که می تواند نشان دهنده جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و جامعه محل رخداد متن نمایشی نیز باشد. «فرهنگ عرفانی ایران»، به ویژه بخشی که در طول قرون سوم تا نهم هجری در بستر اسلام شکوفا شد، بر حالات بدنی خاصی تاکید می کند. بازیگر با کاربرد این حالات بدنی ضمن به کارگیری کلام، می تواند نوعی سلوک روحانی را تجلی بخشد. پژوهش های معاصر در زمینه های «ارتباط غیرکلامی» و «فرهنگ بصری» نیز همین موضوع را از زاویه روان شناختی و جامعه شناسانه بررسی کرده اند. «سیستم بازیگری استانیسلاوسکی» که نوعی نظام به نسبت تازه آموزش بازیگری در صد سال اخیر است، ریشه های درونی اعمال بدنی را بررسی کرده است. این مقاله به روش مقایسه ای تحلیلی زبان بدن را در سه زمینه مذکور در مقایسه با تصوف و عرفان اسلامی می کاود و نشان می دهد با آموزش کیفیت زبان بدن عارفان مسلمان، از طریق داستان ها و متون عرفانی به بازیگر، او قادر خواهد بود بدنش را به عنوان رسانه هنری پیراسته کند و به تجسمی خلاقانه تر، بومی تر و اصیل تر از نقشش دست یابد.

  کلیدواژگان: زبان بدن، عرفان اسلامی، ارتباط غیرکلامی، بازیگری، آموزش بازیگری
 • محمد (جلال الدین) ملکی*، فاطمه اکبرزاده نجار صفحات 403-429
  حدوث یا قدم نفس از جمله مسایل مهم دانش نفس شناسی است که از دیرباز محل توجه فلاسفه بوده است. سهروردی بر پایه اصول و مبانی فکری خویش، نفس را حادث می داند؛ او معتقد است نفس هم زمان با حدوث بدن مادی در قالب مجرد حادث می شود. اما شارحان اندیشه وی از جمله ابن کمونه، عقیده او را نپذیرفته و گاه دلایل وی را ناکافی و ناتمام دانسته اند. ابن کمونه ضمن ضعیف شمردن اقوال دیگران بر حدوث نفس، برهانی را ابداع کرده و در مقام اثبات قدم و ازلیت نفس، برآمده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مقایسه آرای هر دو فیلسوف در نظر دارد زاویه ای از زوایای این بحث را روشن کند و اختلاف ساختاری و مشی این دو فیلسوف را به تصویر کشد. همچنین، از سوی دیگر در صدد است با نگاهی اشراقی از مبانی فلسفی سهروردی، آرای او را تفسیر کرده و نشان دهد که نفوس انسانی پیش از دنیا در ناحیه علت و رب النوع خویش به نحو کلی و جمعی وجود داشتند و سپس در این عالم به نحو جزیی و شخصی حادث شدند.
  کلیدواژگان: سهروردی، ابن کمونه، نفس، حدوث و قدم نفس
 • فرشته قنبری صفت مقدم*، علی فضلی، رحمان بوالحسنی صفحات 430-454
  نسبت انسان کامل، یا به تعبیر روایات «خلیفه الله»، با فرشتگان از جمله معارفی است که در حوزه علوم دینی و عرفانی بسیار مهم و اساسی است. عرفان، که عصاره اش نظام وحدت وجود است، هستی را دارای مراتبی می داند که هر کدام ویژگی های خاص و مستقلی دارند. مثلا محل حضور فرشتگان که از ماده مجرد بوده اند اقرب به مقام وحدت است، حال آنکه انسان در عالم ماده مستقر است. از طرفی انسان کامل مظهر اسم اعظم خدا است و موجودات دیگر مظاهر دیگر اسمای کلی و جزیی او هستند و چون اسم اعظم بر همه اسماء محیط است و در تمام آنها سریان و جریان دارد، بنابراین خلیفه الله نه تنها بر همه موجودات، از جمله ملایکه، احاطه دارد و در جمیع آنها ساری و جاری است، بلکه ملایکه خادمان او و به مثابه عضوی از اعضا یا شانی از شیون او هستند.
  کلیدواژگان: خلیفه الله، انسان کامل، فرشتگان، ملائکه، عرفان
 • نعمت الله چوگانی*، علی آقانوری، یوسف غضبانی صفحات 455-487

  در نیمه دوم قرن سوم هجری در نیشابور جنبشی نو در تصوف آن روزگار پدید آمد که بعدها به «ملامتیه» مشهور شد و پیروانشان را «ملامتیان» می نامیدند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش کتاب خانه ای به بررسی ملامتیه، دلیل نام گذاری شان به این اسم و تاریخ پیدایش و علل گسترش آنها و نیز رابطه ایشان با تصوف، به خصوص مکتب بغداد می پردازد و از دیدگاه هجویری آنها را بازخوانی و نقد می کند و نشان می دهد ملامتیه واکنشی در برابر ریاکاری صوفیان در آن عصر بوده و در اندک زمانی تا بغداد نیز گسترش یافته است. ملامتیان با سلوک خالصانه شان از ملامت ملامتگران هراسی نداشتند، اما اندک اندک در پرهیز از ریا، از رعایت ظاهر شریعت دور شدند و زمینه افول خود و ظهور قلندریه را فراهم کردند. هجویری، که خود متاثر از تصوف بغداد است، ضمن تمجید از مشایخ نخستین ملامتیه، از ملامتیان عصرش شکوه دارد و آنها را نقد می کند، هرچند نقدهایش گاه جای تامل دارد. این پژوهش در بخش نخست به معرفی کلی ملامتیه و در بخش دوم به بازخوانی و نقد آن از نگاه هجویری می پردازد و در بخش پایانی تاملاتی بر نقدهای هجویری دارد.

  کلیدواژگان: ملامتیه، ملامتیان، هجویری، کشف المحجوب، مکتب بغداد، ابوحفص حداد، حمدون قصار، ابوعثمان حیری
 • مجید گوهری رفعت*، سعید رحیمیان صفحات 489-508
  کتاب مجلی مرآه المنجی فی الکلام والحکمتین والتصوف کتابی کلامی است که در آن به وضوح تاثیر ابن عربی و تعالیمش دیده می شود و به نوعی تلفیق مباحث کلام و فلسفه با رنگ و بوی عرفان و قواعد سیر و سلوک متصوفه است. این کتاب با ملاک قراردادن معارف و کلام تشیع از یک سو، و تاثیرپذیری از تعالیم عرفا، خصوصا ابن عربی، از سوی دیگر، سعی در تبیین کلام شیعی، خصوصا بحث ولایت، دارد. مباحث این کتاب متاثر از عرفای مسلمان، به ویژه عقیده ابن عربی و شارحانش، خصوصا سید حیدر آملی، است، به نحوی که می توان او را ادامه دهنده تفکر تقارب حکمت شیعی و عرفان ابن عربی دانست. گرچه در مباحث انسان کامل و بحث قطب و ولایت به شدت متاثر از ابن عربی است، اما برداشت ابن ابی الجمهور از عبارات ابن عربی در باب خاتم الاولیا شبیه برداشت سید حیدر آملی از عبارات ابن عربی است که خاتم ولایت مطلقه را حضرت علی (ع) و خاتم ولایت مقیده را حجه بن الحسن (ع) می داند. در این مقاله با محور قراردادن کتاب مجلی مرآه المنجی به دنبال تبیین تاثیر ابن عربی در مباحث این کتاب، خصوصا بحث ولایت و خاتم الاولیا، هستیم.
  کلیدواژگان: ابن عربی، مجلی مرآه المنجی، ابن ابی الجمهور، خاتم الاولیا
 • علیرضا میلانی* صفحات 509-533
  این مقاله با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای به اصطیاد مصادیق یمین استطرادی در فقه مذاهب پنچ گانه اسلامی، عهده دار تحلیل «یمین» و کاربرد استطرادی آن در گزاره های فقهی مذاهب اسلامی است. یمین (سوگند) مشتمل بر التزام یا تعهد به انجام دادن یا ترک عملی است که بر اساس انگیزه درونی فرد حالف و با الفاظ، ضوابط و عناصر معینی همراه است و التزام مختص به عقد و حتی نفس التزام، به عنوان یکی از ادله ثبوت دعوی از مهم ترین انواع یمین است که به صورت استطرادی در فقه قضایی مذاهب اسلامی به کار می رود. ضوابط و کیفیت کاربرد استطرادی یمین بر اساس صورت هایی مشتمل بر فقدان قابلیت اثبات حق دیگری، فقدان حجیت در جرایم مربوط به حق الله محض، توکیل پذیری در تحقق سوگند و... سامان یافته است. یافته های حاصل از این پژوهش روشمند، اخذ مهم ترین مصادیق کاربردی یمین به صورت استطرادی است که افزون بر قالب بندی تحت عناوین کتاب نذر و عهد و یمین، علاوه بر به کارگیری لوازم مشترک و خاص مترتب بر آن در جهت رفع خصومات، در فقه قضایی مذاهب اسلامی در فروض تبریه و مجرمیت منکر وجود دارد که موجبات تضارب دیدگاه های مهمی در این زمینه شده است.
  کلیدواژگان: یمین، سوگند، یمین قضایی، قاعده یمین، تبرئه منکر
 • علی باغچقی*، مهدی شوشتری، انسیه گلپایگانی صفحات 535-561
  کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است. فقها در عصر حاضر که پول اعتباری، فاقد ارزش ذاتی است، درباره محاسبه آن در خمس دیدگاه های متفاوتی دارند. پرسش این خواهد بود که: با ایجاد تورم و کاهش ارزش پولی که منجر به افزایش قیمت، بدون افزایش قدرت خرید می شود، تکلیف خمس افزوده قیمت کالا چیست؟ این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله واجب نبودن خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از تورم را احصاء کرده که عبارت اند از: جلوگیری از زیان خمس دهنده، لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن، حفظ سیادت اقتصادی مومنان، جلوگیری از فرار خمسی، صدق ادای دین، قدرت خرید به عنوان حقیقت اسکناس، مثلی بودن پول های اعتباری، لزوم قاعده عدل، تاکید عرف بر مدعا، ادله نقلی و اصل استصحاب. برخی معتقدند ادله نقلی نمی تواند مدعا را ثابت کند، ولی عده ای با استناد به نظر شیخ طوسی، با روایاتی، لزوم جبران کاهش ارزش پول را اثبات می کنند. همچنین، اصل عملیه استصحاب عدم وجوب و وجوب، هر دو در محل بحث ثابت است. لذا دلیل محکمی نیست، ولی اصل برایت را می توان دلیل بر مدعا دانست.
  کلیدواژگان: خمس، تورم، کاهش ارزش پول، ارتفاع قیمت سوقیه، قدرت خرید
|
 • Ali Fathi * Pages 7-34
  The superficial approach of Salafism, especially contemporary Salafism, to the interpretation of religious texts has resulted in harmful social and political consequences for the Islamic community as well as the world society. The most important of these consequences in the social arena are as follows: casting doubts on the beliefs within Islamic societies, intensifying religious and sectarian differences, widespread excommunication of opponents, promotion of petrification, opposition to the convergence of Islamic denominations, and preventing the formation of the Islamic community. This research, using the descriptive-analytical method based on discourse analysis, studying and examining the scientific works of the great Salafi scholars and following their practical actions in the Islamic community, comes to the conclusion that the superficial, irregular, and exclusivist interpretation of the fundamental concepts of Islam such as monotheism, faith, polytheism, disbelief, and heresy by the extreme Salafis has been the source of division and the main factor in the creation of intra-religious sects as well as excommunication groups. As a result, this kind of interpretation has provided the basis for the scenario of Islamophobia in the world, more than ever before.
  .
  Keywords: Contemporary Salafism, religious texts, faith, Excommunication, Heresy, Intra-religious sectarianism, Islamophobia
 • Amirhosein Mirzaabolhasani * Pages 35-57
  The most important characteristics of intellect in terms of nature and meaning in the view of Salafism are: 1. Intellect is a kind of instinct 2. Contrary to the view of philosophers who consider intellect to be the essence, it is accident 3. The real meaning of intellect, as stated in the Quran, is heart 4. Intellect has multiple natures. Considering reason as an instinct shows the reduction of the dignity of reason as a source of perception in the eyes of Ibn Taymiyyah and his followers. This is despite the fact that, according to the verses and narrations and the opinions of the great intellectuals, reason has supreme dignity and distinguishes humans from other creatures. But in Mullah Sadra's view, intellect, as the highest level of the human soul, is an independent perceptive faculty and an abstract and immaterial essence. Compared to Ibn Taymiyyah's point of view, Mulla Sadra's view on the semantics and ontology of reason is closer to the meaning of reason that has been emphasized in the verses of the Quran and hadiths.
  .
  Keywords: Intellect, semantics, ontology, Salafism, Ibn Taymiyyah, Mulla Sadra
 • Ali Mohammadi *, Seyed Lotfollah Jalale Pages 59-86
  The complexity of the issue of the practical narrative attributes of God has led to the emergence of different views and thoughts among Muslim theologians. In this article, we tried to investigate the thought of Abu Mansur Maturidi using library sources and descriptive-analytical method. For this purpose, we analyzed two definitive works left by him and also the thoughts of the followers of the Maturidi School on semantics. Maturidi and his followers consider clinging to the apparent meaning of the practical narrative attributes to be rationally rejected. They also believe that the physical interpretation of such attributes requires imperfection and need for God, limitations in the divine essence, spatiality for God, and incompatibility with the absolute existence, mere existence, and simplicity of God. They deem the practical narrative attributes as Quranic ambiguous concepts having figurative usages, and to prove the idea of allegorical interpretation, they give reasons such as the absence of contradictions in the Divine Book, the usage of metaphor in the Quran, and the negation of physical interpretation of the verses containing the practical narrative attributes. The hadiths narrated in this regard also have weaknesses and anxiety in terms of the chain of transmission and content, and on the assumption of their authenticity, they are considered to be single hadiths, which do not have authority to prove doctrinal issues, and in case of not being single, they are interpreted allegorically.
  Keywords: Practical Narrative Attributes, Abu Mansur Maturidi, Allegorical interpretation, semantics
 • Rasool Zerafat *, Ali Allah Bedashti, Mostafa Soltani Pages 87-116

  Allegorical interpretation is one of the significant topics of Quranic sciences and theology, which plays a key and practical role in understanding the Quran and hadiths, particularly some verses related to nouns and attributes. Not accepting allegorical interpretation means ignoring the infinite depth of God's Word and falling into the trap of analogy and embodiment. From the beginning of Islam, Islamic denominations and Muslim scholars have had different views on the interpretation of Islamic scriptures, to the extent that some have caused the distortion of the religion and deviation in people's beliefs by being lenient in interpreting the religion. The first contention concerns the difference between tawil (allegorical interpretation) and tafsir (interpretation). The allegorical interpretation of the texts is not in line with the simple interpretation in a way that if the apparent understanding and explanation are not acceptable in a verse, we can turn to the allegorical interpretation. Rather, it is an independent matter and only within the authority of the most knowledgeable and refined people. Therefore, with a minimal view, some people like Mohammad Hadi Marefat and Nasr Hamed Abu Zayd consider allegorical interpretation as a type of interpretation and deem it permissible for all people through simple rules. After stating the literal and technical meaning of tawil, this research explains, investigates, and evaluates the theory of tawil from the perspective of the two Quranic scholars.

  Keywords: ‎Quran, Allegorical interpretation, interpretation, Abu Zayd, Knowledge
 • Mohammad Hassan Nadem *, Seyed Mahdi Beheshti Pages 117-145
  The most important issue that Naser Ghaffari, one of the contemporary critics of Shia, mentioned in his book "Principles of Twelver Shiism: Review and Critique" is the lack of text on the Imamate of Imam Ali (AS). He states that the current texts are made by Shia scholars and Sheikhs, and assuming the existence of a correct text, it is not related to a specific person. In order to prove his claim about the lack of text on the Imamate of Imam Ali (AS), Ghaffari raises ten doubts. Citing the words of other Sunni scholars, this article aims to 1. Answer Ghaffari's doubts 2. Show that the existing texts are not made by Shia scholars, but are also reflected in Sunni sources 3. According to the texts taken from Sunni sources, the meaning of the texts has also been determined, which, for some reasons, has been overlooked by the likes of Ghafari since long ago.
  Keywords: Imamate, text, appointment, Selection, doubts, Ghaffari
 • Adel Meghdadian *, Ammar Amed Pages 147-178
  Different spiritual religions and sects promise happiness and liberation of man from the abnormalities of life. In line with this good news, they also make promises, which, intentionally or unintentionally, contain very costly issues. One of these issues is the doctrine of Saviorism and Mahdism. Having a savior who will bring man to all his potential capacities and turn society into the promised utopia can be accompanied by a positive conception of expectation that is the basis for individual and collective reform. But on the other hand, Saviorism is so deceptive that it takes its believers hostage in its mesh and makes them aggressive against others who, in their opinion, are preventing the coming of the savior and the formation of the ideal utopia. In the pathology of the problem of Saviorism, it is examined how and why a reformed thought that has the ability to improve the biological situation turns into a terrible fundamentalism. The present research, with a partial study of Saviorism from the point of view of the ISIS Salafist group, outlines the path of transforming the ideology of returning to the caliphate (as a kind of Islamic model civilization) into the formation of an exclusivist and violent group. The data has been collected by the method of library studies and the analysis is based on the logical description of causing damage in the process of formation and consistency of ideology.
  .
  Keywords: Saviorism, Mahdism, Fundamentalism, Violence, Islamic State (ISIS)
 • Moslem Bameri *, Alimohammad Haghighi, Amin Ravanbod Pages 179-205
  Today, with the spread of Salafism in Muslim countries, a harsh and inhuman face of civilized Islamic society has been introduced to the world. Due to the social, ethnic, and religious context of Sistan and Baluchistan, the neighboring countries that cultivate Salafism, and the simultaneous education of Sunni students in the religious schools, Sistan and Baluchistan province is susceptible to the influence of Salafism from across the borders into the country. Western and Arab countries have played a significant role in spreading Salafism in the country by providing hardware and software support in various ways, such as raising doubts, publishing and producing deconstructive content, and forming Takfiri-Salafi groups. The present article is written with a descriptive-analytical approach based on field and library research and objective observations in order to answer the question: What role do overseas factors play in the spread of Salafism in Sistan and Baluchistan province? In response to the question, the hypothesis is raised that the proximity to countries that cultivate Salafism along with the material and logistical support of Western and Arab countries has led to the spread of Salafism in the province. Some of the proposed solutions to adopt effective strategies in order to counter the spread of Salafism in the province are as follows: identifying the command room of extremist currents, political and religious diplomacy with neighboring countries, the correct explanation of Shia and Sunni beliefs, criticism of Salafism by influential and prominent Sunni scholars and striving for unity in action.
  .
  Keywords: Deobandi, non-imitators, Salafism, Overseas Factors, Sistan, Baluchistan
 • Vahid Aryanfar *, Reza Elahimanesh Pages 207-232
  The hidden names are the chosen names of the Supreme Being, about whose truth there are various guesses. Some people say that these names are in the essence of Almighty God, and in fact, considering them as names is a matter of tolerance. They considered the names to be the intermediary between the essence and the first determination. Accordingly, these names are the internal and absolute aspects of the Sole One. Some have called the manifestation of God's determination the same as the hidden name, and others believe that these names are in the field of unity; of course, they are the inner aspect of this field. Regarding the appearance of these names, some believe that they do not appear at all, and some believe that they appear, but their appearance is also hidden. Another group believes in their detailed appearance. The people of mysticism consider the basis of conduct to be "belonging", "fulfillment", and "resemblance" to the divine names. If we consider the knowledge and access to the hidden names as possible, in the same proportion, the successful mystic will be complete and more complete. According to our opinion, the hidden names are descending and emerging from the interior of essence to the lower levels and can only be seen with the right eye. This research has been done using the descriptive-analytical method according to the narrations of Ahl al-Bayt (AS) and intellectual and mystical analyses.
  Keywords: Interior of Essence, Hidden Name, Divine Names, Inner Name, Ahl al-Bayt (AS), conduct
 • Mohammad Behzad *, Alireza Ebrahim, Mahdi Farmanian, Taghi Sadeghi Pages 233-263
  Extremism and violence are among the serious harms that cause rifts between Islamic countries, and in addition to making coexistence difficult, they also destroy economic and cultural resources. In the meantime, Pakistan, the second most populous Islamic country with a history of five thousand years of civilizational interaction with Iran, has been plagued by religious division for a long time, an issue that has negatively affected its productive relations with its western neighbor, Iran. Considering the tendencies and characteristics of Iranian Shiism and Sufi Sunniism in Pakistan, it seems that one of the ways of approximation and unity is to pay more attention to similar and common beliefs and traditions in the region, especially the centrality of Ahl al-Bayt (AS), the issue that can be seen among both Shiites and Sufis of these regions. The emphasis of the Sufi dynasties on relating their cloak to people from Ahl al-Bayt (AS), resorting to them, visiting the graves of Sadat and divine saints, etc., shows the great capacity of love of Ahl al-Bayt to bring together all sects. Brillouin is the main Sufi community of Pakistan, which has special capacities to connect with Shiism. This article examines the strategies of utilizing the capacity of love for Ahl al-Bayt (AS); their Sufi tendencies; the anti- Excommunication and anti-Wahhabi approach; and the diplomatic, scientific, scholastic, and religious capacity of Brillouins along with the practical solutions for its realization, which is the result of close field interactions and observations with the society.
  Keywords: Ahl al-Bayt (AS), approximation, Sufism, Shiism, Brillouin, Pakistan
 • Zohreh Akhavanmoghaddam, Seyed Majid Nabavi, Razieh Saadati * Pages 265-289

  Tabatabai and Shenghiti are contemporary commentators who have written the interpretation of the Quran through the Quran. This research seeks to answer this question: Considering the similar interpretive method of these two commentators, what differences and commonalities are there in the foundations, sources, and interpretive tendencies of Tabatabai and Shenghiti? The data in this writing is collected from library sources and the research method is descriptive-comparative. It seems that regarding the basics, both commentators believe that the Quran is a miracle and immune from distortion. Regarding the comprehensiveness of the Quran, Tabatabai believes that only what is needed for the guidance of mankind is in the Quran, but Shenghiti believes that all sciences, including medicine, geometry, etc. are in the Quran. Unlike Tabatabai, Shenghiti accepts the abrogation of the verse with narration and the abrogation of recitation. Tabatabai uses interpretive narrations as evidence and Shenghiti as an independent source. Common sources of both commentators are tradition, literature, and history, but the way they use these sources is not the same. The common tendency of both commentators is literary and theological, but Tabatabai has a social and philosophical orientation, and Shenghiti has a jurisprudential orientation. Finally, it can be said that these two commentators, despite the same method of interpreting the Quran through the Quran, have many differences in the foundations, sources, tendencies, and interpretation results.

  Keywords: Quran-by-Quran method, Mohammad Hoseyn Tabatabai, Shenghiti, abrogation, Ijtihadi Interpretation
 • Abbasali Mohebbifar *, Ahmad Badkoubeh Hazaveh Pages 291-321
  During the period of the Ayyubid rule (567-648 A.H.) in the Levant, the ground for the growth of various Sufi spiritual paths was provided. One of the spiritual paths of this period was Haririyya, which was founded by Ali ibn Mansur Hariri. Haririyya had special intellectual, social and religious characteristics. Hence, the formation of this spiritual path led to various reactions. Using the descriptive-analytical method, this article seeks to identify these characteristics and examine the effects and reactions that formed in the Levant against Hariri and his spiritual path. Findings show that Haririyya achieved success in attracting young people from different classes, especially the elite class, promoting religious tolerance and deepening the unity of existence and the unity of religions. In addition, it was influential in changing some social behaviors, such as the spread of hearing and music and the way people dressed. Therefore, some considered them to be saints of God, and some considered them to be atheists and heretics.
  .
  Keywords: Haririyya, Levant, Ayyubid, Sufism, spiritual path
 • Hossein Abbasi *, Muhammad Mahdi Peyravinejad Pages 323-344
  Junayd Baghdadi is considered to be one of the distinguished personalities and one of the elders and leaders of Sufism. He has always enjoyed a high dignity and status in the eyes of Sufis, to the extent that he was called Tawus al-Olama (Peacock of the Scholars), Taj al-Arefin (Crown of the Mystics), and Sayyed al-Taefah (Master of the Nation). According to many scholars, although Junayd Baghdadi was contemporary with four recent Shia imams, he chose the Shafi'i denomination and was not inclined towards the Shia religion. On the other hand, some scholars, relying on controversial historical evidence, have considered it probable that he was a Shiite. Undoubtedly, the type of interaction with the imams (AS) and the degree of alignment with their ideas and thoughts and compliance with their behavior is a worthy criterion for evaluating the thoughts and practical and religious tendencies of the great Sufis. In this article, after a brief look at the life and position of Junayd Baghdadi and his works and beliefs, while examining the statements and speculations about his being a Shiite/Imami, we seek to answer the question of what kind of relationship and interaction did he have with the imams of his time? And was he among the followers and Shiites or among their disciples and lovers? Detailed investigations show that pure historical reports are devoid of any evidence of Junayd's connection and interaction with the imams.
  .
  Keywords: Shiism, Junayd Baghdadi, Sufism, Imam Hadi (AS), Imam Hasan Askari (AS), Imam Mahdi (AS)
 • Davod Gholamei *, Aliakbar Afrasiabpour, Hosein Khosravi, Amir Javan Araste Pages 345-373
  Revelation and intuition are the keys to entering the spiritual and mystical world of Mousavi Khomeini. Without this indicator, the reader and researcher will be lost in his mystical sea, because the innermost layer of the spiritual thoughts of this great Shiite mystic forms the stages of revelation and intuition and considers the ultimate goal of mysticism to be meeting God and witnessing the truth. First, the importance of revelation and intuition in Islamic mysticism is examined from the perspective of early scholars. Then we will deal with the most important topics of Khomeini's mysticism in the field of revelation and intuition and will discuss from intuitive epistemology to the complete manifestation of intuitive knowledge that is a perfect human being. Afterward, we will clarify his intuitive view of the Holy Quran and the meanings of faith and piety. Mousavi Khomeini considers intuitive knowledge the most complete kind of knowledge and deems it the most important key to entering the highest level of mysticism. His epistemology is based on revelation and intuition. Through these general clues, one can reach his mystical subtleties and look at his mystical thoughts from a different perspective. Furthermore, it is possible to understand how to reach revelation and intuition according to Mousavi Khomeini.
  Keywords: Islamic mysticism, observation, revelation, Presential Knowledge, Formal Revelation, Spiritual Revelation
 • Amir Amiri *, Hamid Reza Afshar, Mehrdad Amiri Pages 375-401

  The actor's "body language" is one of the most important tools for invigorating the characters of the play, which can also represent the geography, history, culture, and society of the play. The mystical culture of Iran, especially the part that flourished in the context of Islam during the 3rd to 9th centuries AH, emphasizes certain bodily states. By using these body postures, the actor can manifest a kind of spiritual behavior while using words. Contemporary studies in the fields of "non-verbal communication" and "visual culture" have investigated the same issue from a psychological and sociological angle. Stanislavski's acting system, which is a relatively new system of acting training in the last hundred years, has explored the inner roots of bodily actions. Using the comparative-analytical method this article deals with the body language in the three mentioned fields in comparison with Sufism and Islamic mysticism. It shows that by teaching the quality of body language of Muslim mystics, through mystical stories and texts to the actor, he will be able to dress up his body as an artistic medium and achieve a more creative, indigenous, and original image of his role.

  Keywords: Body Language, Islamic mysticism, Non-verbal communication, acting, acting training
 • Mohammad (Jalal Al-Din) Maleki *, Fatemeh Akbarzadeh Najjar Pages 403-429
  The createdness and eternity of the soul is one of the important issues of soulology, which has been the focus of philosophers for a long time. Based on his intellectual principles and foundations, Suhrawardi considers the soul to be created. He believes that the soul occurs separately from matter at the same time as the material body. But the commentators of his thought, including Ibn Kammonah, did not accept his opinion and sometimes considered his reasons insufficient and incomplete. While considering others' statements about the createdness of the soul to be weak, Ibn Kammonah suggested an argument and sought to prove the eternity of the soul. Using the descriptive-analytical method and comparing the opinions of both philosophers, this article aims to clarify one of the angles of this debate and depicts the structural and practical differences between these two philosophers. Moreover, considering Suhrawardi's philosophical foundations, the present paper seeks to interpret his opinions and show that human souls existed before the world in the region of their cause and God in a general and collective way, and then they were created in this world in a partial and personal way.
  .
  Keywords: Suhrawardi, Ibn Kammonah, self, Createdness, Eternity of Soul
 • Fereshteh Ghanbari Sefat Moghadam *, Ali Fazliamoli, RAHMAN BOLHASANI Pages 430-454
  The relationship between the perfect human, the vicegerent of God in the literature of narrations, with angels is one of the significant and fundamental teachings in religious and mystical sciences. Mysticism, whose essence is the unity system of existence, considers existence to have levels, each of which has specific and independent characteristics. For example, the place of the presence of angels who are separated from matter is close to the place of unity, while man is settled in the world of matter. On the other hand, the perfect human is the manifestation of the Great Name of God, and other creatures are the other manifestations of His general and partial names. Since the Great Name surrounds all the names and flows through all of them, the vicegerent of God not only surrounds all beings, including the angels, and flows through all of them, but the angels are his servants and as one of his organs or honors.
  Keywords: : Vicegerent of God, Perfect Human, Angels, Saints, mysticism
 • Nemat Allah Chogani *, Ali Aliaghanore, Yuosof Ghazbani Pages 455-487

  In the second half of the third century of Hijri, a new movement in Sufism of that time emerged in Neyshabur, which later became known as "Malamatiyya" and their followers were called "Malamatis". Using the descriptive-analytical method and library sources, this research investigates Malamatiyya, the reason for its naming, the date of its emergence, and the causes of its spread, as well as its relationship with Sufism, especially the school of Baghdad. The article also examines and criticizes Malamatiyya from Hujwiri's point of view and shows that it was a reaction against the hypocrisy of the Sufis in that era, which spread to Baghdad in a short time. With their sincere conduct, Malamatis were not afraid of reprimanding those who rebuked them, but little by little, in order to avoid hypocrisy, they moved away from observing the appearance of the Sharia and provided the ground for their decline and the emergence of Qalandariyya. Hujwiri, who was himself influenced by the Sufism of Baghdad, while praising the first Sheikhs of Malamatiyya, complained about the Malamatis of his time and criticized them. However, his criticisms sometimes require more reflection. In the first part, this paper deals with the general introduction of Malamatiyya, and in the second part, it examines and criticizes Malamatiyya from Hujwiri's point of view, and in the final part, it makes some comments on Hujwiri's criticisms.

  Keywords: Malamatiyya, Malamatis, Hujwiri, Kashf al-Mahjub, Baghdad school, Abu Hafs Haddad, Hamdoun Ghassar, Abu Othman Heyri
 • Majid Gohari Rafaat *, Saeed Rahimian Pages 489-508
  The book Mojli Merat al-Monji fi al-Kalam, al-Hekmatayn, and al-Tasawwof is a theological book in which the influence of Ibn Arabi and his teachings can be clearly seen. In a way, this book is a combination of theology and philosophy with the flavor of mysticism and the rules of Sufism. This book tries to explain Shiite theology, especially the subject of Wilayat (Guardianship), based on Shiite teachings and theology on the one hand, and being influenced by the teachings of mystics, especially Ibn Arabi, on the other hand. The topics of this book are so influenced by Muslim mystics, especially the opinion of Ibn Arabi and his commentators, particularly Sayyed Heydar Amoli, that it can be considered a continuation of the convergence of Shiite wisdom and Ibn Arabi's mysticism. Although it is heavily influenced by Ibn Arabi regarding the subjects of the perfect human being and Wilayat, Ibn Abi al-Jomhur's interpretation of Ibn Arabi's statements on Khatam al-Awliya (Seal of the Saints) is similar to Sayyed Heydar Amoli's interpretation of Ibn Arabi's statements, which says that the seal of absolute guardianship is Imam Ali (AS) and the seal of limited guardianship is Imam Mahdi (AS). This article, based on the book Mojli Merat al-Monji, seeks to explain the influence of Ibn Arabi on the content of this book, especially the topics of Wilayat and Khatam al-Awliya.
  .
  Keywords: Ibn Arabi, Mojli Merat al-Monji, Ibn Abi al-Jomhur, Seal of Saints
 • Alireza Milani * Pages 509-533
  This article, using the analytical method and comparative approach to obtain examples of subsidiary oaths in the jurisprudence of the five Islamic denominations, aims to analyze oaths and their subsidiary usage in the jurisprudential statements of the Islamic denominations. The oath consists of an obligation or commitment to perform or refrain from an action based on the internal motivation of the swearer, which is accompanied by certain words, conditions, and elements. Obligation specific to the contract and even self-obligation are among the most important types of oath as proofs of the claim, which are used in a subsidiary way in the judicial jurisprudence of Islamic denominations. The criteria and quality of subsidiary usage of the oath have been organized based on different forms including the lack of ability to prove another's right, the lack of authority in crimes related to the absolute right of God, trustworthiness in the fulfillment of an oath, etc. The findings of this methodical research include obtaining the most important practical examples of oaths in the subsidiary form, which, in addition to being categorized under the chapters of vows, promises, and oaths, and in addition to the use of common and special items related to it in order to resolve disputes, is found in the judicial jurisprudence of Islamic denominations in the assumptions of acquittal and guilt, which have caused the conflict of significant views in this field.
  .
  Keywords: oath, promise, Judicial Oath, Rule of Oath, Acquittal
 • Ali Baghcheghi *, Mahdi Shoshtari, Ensieh Golpaygany Pages 535-561
  Depreciation of currency and its consequences is one of the issues affecting society. The jurists in today's era, in which credit money has no inherent value, hold different views about its calculation in khums. The question is: Considering the inflation and depreciation of money that leads to price growth and lack of purchasing power, how is khums calculated for the rise in the price of goods? This research, using the descriptive-analytical method and examining the works of Imami jurists, has collected the reasons for non-obligation of khums in case of market price growth due to inflation as follows: preventing the loss of khums payer, maintaining the value of money in dowry and the like, preserving the economic authority of believers, stopping the escape of khums, the truthfulness of paying the debt, purchasing power as the backing of banknotes, the non-objectivity of credit money, the necessity of justice rule, the emphasis of custom on the claim, narrative evidence and principle of istishab. Some people believe that narrative evidence cannot prove the claim. Still, some people, citing Sheikh Tusi's opinion, prove the necessity of compensating for the depreciation of money based on narrations. Moreover, the principle of istishab regarding both non-obligation and obligation is fixed in the discussion. Therefore, it is not substantial proof, but the principle of innocence can prove the claim.
  Keywords: Khums, Inflation, Depreciation of Currency, Market Price Growth, Purchasing Power