فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی تاریخی
سال چهاردهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عباس برومند اعلم* صفحات 1-28

  مغرب اسلامی زیست تمدنی خود را مدیون موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی است. این موقعیت علاوه بر دسترسی توامان مغرب به دریای مدیترانه و اروپا، آن را از سرزمین های بکر صحرای آفریقا و از مجاورت مصر به عنوان دروازه شرق هم بهره مند ساخته است. در طول تاریخ چندهزارساله این سرزمین، چنین موقعیتی امکان مطلوبی برای فعالیت های تجاری و بازرگانی آن فراهم ساخته است. البته طبیعی است که میزان به فعلیت رسیدن این ظرفیت همیشه تابعی از سایر متغیرها به ویژه متغیرهای سیاسی بوده است. از طرفی، منطقا باید رابطه مستقیمی میان ثبات، آرامش و تمرکز سیاسی با رشد تجارت و بازرگانی برقرار باشد، اما مطالعه سیر تحول تجارت در سرزمین مغرب در قرون میانه (قرون 5 تا 10 هجری)، ما را با پدیده متفاوتی روبه رو می کند. در این دوره، به رغم تغییرات گسترده و جابه جایی حکومت ها، عدم تمرکز سیاسی و جنگ و نزاع مستمر، با رشد پیوسته همه شاخص های تجاری و بازرگانی روبه رو هستیم. مسیله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی این تناقض است. مدعای مطروحه در این نوشتار این است که بررسی شاخص هایی همچون بازارهای پویا، ضرب سکه قدرتمند و تردد آسان و گسترده کاروان های تجاری در سطح محلی و منطقه ای نشانه های آشکار شکوفایی بازرگانی در مغرب قرون میانه است. علل آن نیز علاوه بر موقعیت جغرافیایی، این است که دولت های این منطقه می دانستند که با داشتن خزانه های قوی، در منازعات سیاسی، قدرت و نیروی نظامی بیشتر و راضی تری در اختیار خواهند داشت. همچنین، می دانستند که تحقق خزانه غنی جز با تجارت شکوفا و رقابت بر سر راه ها و پایانه های تجاری میسر نمی شود. این پژوهش با تکیه بر چارچوب مفهومی تاریخ اقتصادی که یکی از وظایف اصلی آن تشریح ثبات یا دگرگونی ساختارها و روندهای اقتصادی است، وجود این حیات دوگانه سیاسی اقتصادی را چنین نشان داده است: در سرزمین مغرب، به رغم همه بحران های سیاسی، همواره شاهد سیاست ثابت حکومت ها در حمایت از تجارت و تسهیل بازرگانی هستیم؛ گویی توافق نانوشته ای میان رقبای سیاسی و طرف‎ های نزاع وجود داشته که موضوع تجارت و بازرگانی را خارج از منازعات سیاسی نگاه دارند. علت آن نیز نیاز مستمر حکمرانی های این منطقه به حفظ ثروت خزانه، تامین هزینه های سنگین نظامی گری، رقابت نرم برای تسلط بر راه های تجاری و جذب تاجران و بازرگانان به سرزمین خود بوده است.

  کلیدواژگان: مغرب، قرون میانه، تجارت، راه های تجاری، نزاع و بی ثباتی سیاسی
 • نرگس ذاکر جعفری* صفحات 29-58

  جامعه موسیقی ایران در دوره های مختلف تاریخی کنش ها و تقابل هایی را تجربه کرد و نسبت به سایر حرفه ها و گروه های اجتماعی تعارضات بیشتری را ازسر گذراند. تقابل های موسیقی دانان با سایر نهادهای جامعه ازجمله حکومت، مذهب، مردم و حتی تقابل های درون گروهی موسیقی دانان در دوره های مختلف با شدت و ضعف هایی جلوه یافت. مسیله اصلی در تحقیق حاضر، یافتن انواع تقابل های اجتماعی جامعه موسیقایی قرون نخستین اسلامی (دوره اموی و عصر اول عباسی) است. در قرون اولیه اسلامی، در پی حمایت و توجه طبقات مختلف جامعه و در راس آن، خلفای اسلامی، دوره‏ای درخشان در تاریخ موسیقی رقم خورد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل گونه هایی از تقابل های درون گروهی و برون گروهی مبتنی بر نظریه تقابل اجتماعی در این دوران است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جامعه موسیقی قرون نخستین اسلامی با چه تقابل های اجتماعی ای درگیر بوده است؟ به علاوه،  این تقابل ها به چند گروه قابل تفکیک هستند؟ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که لایه های درگیر تقابل ها با موسیقی دانان در دو شاخه عمده درون گروهی و برون گروهی جای دارند. همچنین، تقابلات درون گروهی موسیقی دانان، ازجمله طبقه بندی آن ها، تقابل بین سنت گرایان و نوگرایان، مسابقات و مناظرات و نقد و داوری موجب بالندگی و پویایی جامعه موسیقایی آن روزگار شد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و گردآوری داده ها از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: نظریه تقابل اجتماعی، موسیقی اوایل اسلامی، موسیقی عصر اموی، موسیقی عصر عباسی، تاریخ موسیقی
 • کوروش فتحی* صفحات 59-82

  پرداختن به خواب و خیال برای توجیه اعمال شاهان و حاکمان و تلقین آن ها به جامعه، در تاریخ‏نگاری ایران اهمیت بسیاری دارد. تحلیل رویا و خیال یکی از رویکردهای خوانش متن، یعنی نشانه شناسی است. هدف اصلی این خوانش‏ بازسازی کارکرد نظام های دلالت مند غیرزبانی برای اعمال و رفتار حاکمان در تاریخ است. خواب و خیال از نشانه های معنایی مهم است و در تاریخ نویسی ایران جایگاه ویژه ای دارد. کاربست این امر در منابع تاریخی و اعتنای اربابان قدرت به آن در دو محور قابل تشخیص است: مشروعیت بخشی و اعتباربخشی به اعمال و کردار شاهان. اهمیت خواب و تعبیر آن در قرآن کریم ، روایات دینی و جریان تصوف نیز توجه مورخان را  به این مقوله در جایگاه امری توجیه گر در برابر ادله عینی و عقلی جلب می کرد. این امر در دوران مغولان و تیموریان با توجه به بروز بحران در مشروعیت دینی حاکمان از فراوانی بیشتری برخوردار است. با رویکرد مذکور، این سوالات قابل طرح است‏: علل بیان رویا و خیال در آثار مورخان دوره مغولان و تیموریان چیست؟ در نظر حکام این دوره، خواب و خیال چه کاربری توجیهی و تلقینی ای برای جامعه ایران داشت؟ با اتکا به روش تحقیق تاریخی و بررسی شواهد این نتایج حاصل شد: بیان خیال و رویا در تاریخ نگاری همواره وجود داشته است، اما در تاریخ میانه ایران گستردگی بیشتری دارد. همچنین، خواب و خیال کاربری توجیهی برای تلقین خواست شاهان و امرا و مشروعیت بخشی حکومت به جامعه ایرانی این دوره داشته است.

  کلیدواژگان: خواب و خیال، توجیه اجتماعی، تاریخ میانه ایران، مورخان، مشروعیت بخشی
 • رضا تسلیمی طهرانی* صفحات 83-118

  مسیله اصلی پژوهش حاضر توصیف، فهم و تحلیل ظهور طبقه متوسط جدید در ایران از طریق مطالعه و بررسی شاخص ‏ها و مولفه ‏های مرتبط با سبک زندگی این طبقه در بازه زمانی سال ‏های 1300 تا 1320ش در نشریات شاخص و مرتبط این دوره است. پرسش‏های اصلی عبارت اند از: 1. چگونه می‏توان از طریق مطالعه و برررسی نشریات شاخص دوره پهلوی اول، ظهور طبقه متوسط جدید و سبک زندگی مرتبط با آن را توصیف و تحلیل کرد؟ 2. شاخص ‏ها و مولفه ‏های سبک زندگی طبقه متوسط جدید در دوره زمانی سال‏های 1300 تا 1320ش کدامند؟ به منظور پاسخ گویی به پرسش‏ های فوق از روش‏‏‏ های تاریخی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و نشریات عالم نسوان، بلدیه، شفق سرخ و تجدد ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ‏اند. براساس یافته‏ های این پژوهش، اعضای طبقه متوسط جدید در دوره پهلوی اول از سبک زندگی متمایزی برخوردار بودند که ویژگی ‏ها و ابعاد آن در نشریات این دوره انعکاس یافته است. بر این اساس، فردگرایی، مصرف گرایی، توجه به بدن و مدیریت آن، برجسته شدن اوقات فراغت و مصرف فرهنگی و هنری مهم ترین مولفه‏ ها و شاخص ‏های سبک زندگی طبقه متوسط جدید در سال‏ های ذکرشده را مشخص می‏ کند.

  کلیدواژگان: طبقه متوسط جدید، سبک زندگی، نشریات، پهلوی اول، تمایز
 • شهلا پسندیده، شهرزاد ساسان پور*، میراسدالله صالحی پناهی، داود اصفهانیان صفحات 119-158

  با توجه به ضرورت ارتباطات بین المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقاله حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می پردازد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای معافیت های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دوره حکومت ناصرالدین شاه (1267-1275ق/1848-1896. م) و مظفرالدین شاه (1275- 1285ق/1896-1907. م) براساس نظریه نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می‏شود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به عنوان تضمین بدهی های ایران در نظر گرفته می شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت ، این تردید را برای آن ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد.به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینه میزان تعرفه های گمرکی و معافیت های مالیاتی می گنجانید. معافیت‏های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به عنوان پشتوانه تعهدات، که مهم ترین درآمد دولت قاجار بود می توانست تردید روسیه را در زمینه پرداخت بدهی های ایران حل نماید. با توسعه مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک های دولت سوم شد. اگرچه با تاسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال 1329ق/1911م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت های تعرفه ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه ای بود.

  کلیدواژگان: تعهدات گمرکی، روسیه، قاجار، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، نظام جهانی
 • نصرالله محمدی پور املشی، هادی خواجوی* صفحات 159-192

  مولفه ‏های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عصر عباسی زمینه جنبش ‏های زیادی را رقم زده است. سلسله جنبش‏ های سادات و به ویژه حسنیان بخش قابل توجهی از جنبش ‏ها شیعی را در قرون مقتدم به خود اختصاص داده است. موضوع این پژوهش شناسایی و تحلیل زمینه‏ های جامعه ‏شناختی جنبش‏ های حسنی با توجه به عوامل اقتصادی است. این پژوهش با روش تحلیلی به ارزیابی جنبش ‏های حسنی از منظر جامعه شناختی می‏ پردازد. این جنبش‏ ها را می‏توان در رده جنبش ‏های سنتی دسته بندی کرد. عواملی چون اختلافات شاخه حسنی و حسینی در مسایل مالی، اعمال فشارهای اقتصادی و تصرف اموال شیعیان توسط امویان و عباسیان، ناکامی حسنیان در تصدی حکومت بعد از سقوط امویان، اندیشه قیام به سیف و اختلافات اعتقادی مذهبی مسلمانان در حجاز و عراق در عصر عباسی زمینه جنبش‏ های حسنی را فراهم کرد. از آرمان‏ های جنبش حسنیان می‏توان به مشروعیت و افضلیت فرزندان امام حسن، عدم مشروعیت عباسیان، عدالت اقتصادی، پای بندی به کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) و لزوم قیام امام بر علیه حاکم جایر، اشاره کرد.

  کلیدواژگان: خلافت عباسی، جنبش های حسنی، زمینه های اجتماعی و اقتصادی، کنشگران حسنی
 • علیرضا ملائی توانی* صفحات 193-224

  درباره تعیین مبدا تاریخ معاصر ایران اختلاف‏ نظرهای فراوانی شکل گرفته است. در سراسر دوره پهلوی تلاش می ‏شد تا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدا تاریخ معاصر ایران شناسانده شود. پهلوی‏ گرایان با ترسیم تصویری تاریک از وضعیت عمومی ایران در دوره قاجاریه به ویژه اوضاع بحرانی کشور در آستانه کودتای 1299، می‏ کوشیدند با اسطوره‏ پردازی از رضاشاه، او را بنیانگذار ایران نوین و کودتای 1299 را مبدا تاریخ معاصر ایران معرفی کنند. مسیله اصلی این مقاله این است که آیا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدا تاریخ معاصر ایران است؟ نگارنده با ارزیابی و نقد ایده‏ هایی که توسط تاریخ ‏نگاران رسمی دوره پهلوی و نیز برخی از تاریخ ‏پژوهان مستقل، درباره رضاشاه مطرح شده است، استدلال می‏ کند که مبدا تاریخ معاصر ایران کودتای 1299 یا پادشاهی رضاشاه نیست، زیرا نوسازی ‏های دوره رضاشاه به رغم گستردگی و تنوعش، حاوی تناقض ‏هایی بود که جامعه ایران را دستخوش تنش و بحران درونی می‏کرد و نوع سلطنت رضاشاه از نظر منطق تحول تاریخی به دوره پیشامشروطه تعلق داشت و هرگز نمی ‏توانست ایران را وارد یک دوره تمدنی تازه ‏ای کند. بنابراین، مبدا تاریخ معاصر ایران نه کودتای 1299، بلکه انقلاب مشروطه است.

  کلیدواژگان: تاریخ معاصر، رضاشاه، مشروطیت، کودتای 1299
 • مهدی میرکیایی* صفحات 225-256

  شیوه های گوناگون مقاومت فرودستان در برابر گروه های حاکم از موضوعاتی است که در مطالعات تاریخ ایران کم تر به آن پرداخته شده است. رسم اعطای تیول که از دیرباز در دیوان سالاری ایران جایگاه درخور اعتنایی داشت در دوره قاجاریه، فرصت هایی را در اختیار رعایا قرار می داد تا از تیولداران و حکام ولایات امتیازگیری کنند. پرسش این است که رسم اعطای تیول، چگونه به اختلاف و کشمکش گروه های حاکم منجر می شد و رعایا چگونه از این اختلاف ها بهره می بردند؟ دربار قاجاریه که همیشه با تقلب های فراوان حاکمان ولایات در ارسال مالیات به خزانه رو به رو بود با اعطای تیول به برخی مواجب بگیران و کارگزارانش، بخشی از زمین ها را از دسترس حکام ولایات خارج می کرد؛ وضعیتی که به هیچ وجه موافق میل آن ها نبود، اما دربار از سوی دیگر با تقلب تیولداران نیز مواجه می شد. ناصرالدین شاه با مشروط کردن اعطای تیول به رضایت رعایا تلاش می کرد تیولداران را هم مهار کند. به این ترتیب، امکانی برای رعایا به وجود می آمد که بین تیول دار و حاکم ولایت یا بین دو تیول دار، فرد منصف تر را انتخاب کنند یا مباشران و گماشتگان تیول داران را تغییر دهند یا تنها رفتار آن ها را تصحیح کنند. چارچوب نظری پژوهش برگرفته از نظرات پاتریشیا کرون درباره ویژگی های حکومت های پیشامدرن است. این پژوهش با روش علی و با تکیه بر اسناد درجه اول، به ویژه اسناد مجلس تحقیق مظالم، انجام شده است. هدف از این پژوهش، روشن شدن بخشی مغفول از تاریخ فرودستان و تشریح رفتار ایشان در برابر نخبگان حاکم برای تعدیل بهره کشی هاست. پیش از این، مطالعه ای که به استفاده رعایا از تعارض منافع گروه های حاکم دوره قاجاریه در رسم اعطای تیول پرداخته باشد انجام نشده است.

  کلیدواژگان: قاجاریه، تیول، دولت پیشامدرن، فرودستان، دیوان سالاری، عصر ناصری
 • سمانه نظیف، حامد وحدتی نسب*، کورش محمدخانی صفحات 257-284

  امروزه برخی پژوهشگران بر این باورند که در یک ساختار مادرسالار، جانشینی ارثی در یک خط مادرتباری ردیابی می شود. محل سکونت، مادرمکانی است و همه موارد ضروری در دست زنان است.ولی ما امروزه در جوامعی با ساختار پدرسالار و مردمحور زندگی می کنیم. برخی از پژوهشگران فمینیست بر این باورند که اگر جامعه مادرسالاری در پیش از تاریخ وجود داشته باشد، چه بسا بتوان به پایان یافتن ساختار پدرسالار امروزین نیز امیدوار بود.2 برای جست وجوی زنان، چگونگی زیست و جایگاه آنان در گذشته، می توان از مواد و انباشته های گوناگونی همچون داده های اسکلتی و کالاهای گور بهره برد. با کمک پژوهش هایی درباره خاک سپاری زنان و چگونگی آن در یک محوطه تدفینی و با کمک یافته های گورها، می توان انگاره هایی برای بود یا نبود یک ساختار مادرسالار در آن جامعه ارایه کرد. در این نوشته با کمک پژوهش های کتابخانه ای پیشینه ای کوتاه از پدیداری انگاره جوامع مادرسالار و برخی ویژگی های آن می گوییم. سپس با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از پژوهش های میدانی انجام شده به بیان تفسیرهای برآمده از یافته ها در برخی از محوطه های تدفینی در جنوب غرب آسیا می پردازیم. دریافت ها نشان از آن دارد که نباید تنها یک نوع ساختار برای همه جوامع پیش از تاریخ این پهنه درنظر گرفت، و از سویی با همه پژوهش های انجام گرفته در این زمینه، هنوز یافته های محکم و قطعی درباره حضور جوامع مادرسالار در گستره پیش از تاریخ جنوب غرب آسیا وجود ندارد.

  کلیدواژگان: جوامع مادرسالار، خاک سپاری، پیش از تاریخ، جنوب غرب آسیا، باستان شناسی
 • امیر صفری، علی محمد حاضری* صفحات 285-316

  این مقاله به بررسی پیدایش تاریخی حوزه علمیه قم در ایران می پردازد. استدلال می شود که پیدایش حوزه علمیه قم در ایران، به عنوان رقیبی برای حوزه های علمیه در عراق عرب، نتیجه هم نشینی تغییرات ایجاد شده درون روحانیت و دگرگونی های به وجود آمده در نیروهای مادی در خاورمیانه بود. برخلاف دیدگاه ارتدوکس و متعارف که به دنبال منشا استعلایی برای این نهاد دینی است، این مقاله استدلال می کند که هم زمانی تقریبی پدیدار شدن حوزه علمیه قم </span></span></span>و دولت مدرن که به نوعی در تعارض و تمایز با آن فهمیده می شوند، نباید چندان پارادوکسیکال یا متناقض نما به نظر برسد. درحقیقت این دو نهاد، باتوجه به نیاز روحانیت شیعه برای حفظ و سازماندهی خود در میانه بحران به وجود آمده به واسطه اضمحلال امپراتوری عثمانی و تضعیف حوزه عتبات و بی جا شدن روحانیت، در تعامل با هم به وجود آمدند، به طوری که نه دولت مدرن در موضع حذف این نهاد «سنتی» برآمد و نه این نهاد «سنتی» در تقابل حاد با امر مدرن برخاست

  کلیدواژگان: حوزه علمیه، قم، علما، ایران، سلسله پهلوی، دولت ملت، قاجار
 • پوران مردانی کرانی، سهیلا ترابی فارسانی*، فیض الله بوشاسب گوشه صفحات 317-351

  تا اواسط دوران قاجار نظام آموزشی بیشتر با رویکرد سنتی منطبق بود و پس از آن با تاسیس دارالفنون، تشکیل انجمن معارف و توجه روشنفکران به مسیله آموزش و پرورش گام ‏های بنیادین در این زمینه برداشته شد. با برقراری آموزش نوین در جامعه ایران، در زمینه تعلیم و تربیت تحول اساسی رخ داد و طی آن مدارس به سبک جدید در مناطق گوناگون احداث شد. در منطقه چهارمحال و بختیاری به علت بافت غالب عشایری و روستایی، پیاده‏سازی آموزش نوین توسط حکومت با چالش جدی مواجه بود. بر این اساس خوانین و کدخدایان محلی به عنوان کنشگران و اثرگذاران در سطح جامعه بختیاری با تکیه بر جایگاه اجتماعی سیاسی خود در عرصه آموزش ورود موثری داشتند. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد، تاریخ شفاهی و مطالعات کتابخانه ‏ای به این پرسش خواهد پرداخت که خوانین و کدخدایان محلی در تاسیس مدارس نوین در منطقه چهارمحال و بختیاری چه نقشی داشتند و در این مسیر با چه چالش ‏هایی مواجه شدند. دستاوردهای حاصل از پژوهش نشان می ‏دهد که خوانین بختیاری تحت تاثیر جامعه ضمن آن که فرزندان خود را به تحصیل عالیه سوق می ‏دادند، در جهت افزایش سطح سواد به تاسیس مدارس حتی با هزینه شخصی مبادرت ورزیدند. کدخدایان محلی نیز که واسطه حکومت و مردم بودند نیز در زمینه احداث، بازسازی و تامین هزینه ‏های مدارس نقش تاثیرگذاری داشتند و موجبات رشد و گسترش آموزش عالی را فراهم کردند.

  کلیدواژگان: آموزش نوین، چهارمحال بختیاری، خوانین، کدخدا، مدارس
|
 • Abbas Boroumand A'lam* Pages 1-28

  The Islamic Maghreb owes its civilization to its geographical location, which, in addition to simultaneous access to the Mediterranean Sea and Europe and the pristine lands of sub-Saharan Africa, has also benefited from Egypt's proximity to the East Gate. Such a situation has provided a favorable opportunity for business activities, and of course, it is natural that the degree of actualization of this capacity has always been a function of other variables, especially political variables. The study of the evolution of trade in the Maghreb in the Middle Ages (5th to 10th centuries AH) confronts us with a different phenomenon; in this period, despite the change of governments, political decentralization and constant war, we face the growth of all trade indicators. The present article examines this contradiction; It is argued that the existence of dynamic markets, powerful coinage, and the easy and extensive movement of merchant caravans are clear signs of medieval trade flourishing in medieval Maghreb, and The reasons, in addition to the geographical location, are that the governments of the region knew that with strong treasuries, they would have more and more satisfied military power and strength to rely on political conflicts, and the realization of a rich treasury will not be possible except through prosperous trade. This article has finally been able to show the existence of this dual political-economic life, so that we always see the consistent policy of the governments of this region in supporting trade facilitation in spite of all political crises.

  Keywords: Maghreb, the Middle Ages, trade, trade routes, conflict, political instability
 • Narges Zaker Jafari* Pages 29-58

  The Iranian musical community has experienced actions and conflicts in different historical periods and has passed more conflicts than other professions and social groups. The conflicts of musicians with other institutions of society, including government, religion, people, and even the intra-group conflicts of musicians in different periods became stronger and weaker. The main issue in the present study is to find the types of social conflicts of the musical community of the first Islamic centuries (Umayyad and the first Abbasid Era) in which Iran was also under the control of these governments. During the early Islamic centuries, a new brilliant page of the Middle-Eastern music history was thumbed over following the support and attention by the various social classes and, atop of it, Abbasid Caliphs. The purpose of this study is to identify and analyze types of intra-group and extra-group conflicts based on social conflicts theory. The main question is what social interactions has the musical society of the first centuries of Islam been involved with? And how many groups can these conflicts be divided into? The results of this study show that the layers involved in the conflicts with musicians are in two main groups: intra-group and extra-group. And the intra-group conflicts of musicians, including their classification, the conflicts between traditionalists and modernists, the competitions and debates, the critique and judgment that caused the growth and dynamism of the musical community of that period. The study employed a descriptive-analytical method.

  Keywords: Social conflict theory, Music in the early Islamic centuries, Umayyad Era music, Abbasid Era music, Music History
 • Korosh Fathi* Pages 59-82

  Dreaming and dreaming to justify the actions and behaviors of kings and rulers to instill it in society is very important in Iranian historiography. Dream and fantasy analysis is one of the approaches to reading the text, i.e., semiotics. The main purpose of this reading is to reconstruct the function of non-linguistic signaling systems for actions and behaviors in history. Dreams and dreams are among the important semantic signs and have a special place in Iranian historiography. The application of this matter in historical sources and the attention of rulers and masters of power to it can be distinguished in the two axes of legitimacy, justification and validation of the actions and deeds of kings. The importance of the dream and its interpretation in the Holy Qur'an, religious narrations and Sufism was effective in the attention of historians to this issue as a justification against objective and rational arguments. This is more common during the Mongol rule due to the crisis in the religious legitimacy of the rulers. With this approach, the following questions can be asked: What are the reasons for expressing dreams and fantasies in the works of historians of the Mongol and Timurid periods? What was the use of dreams and justifications for the Iranian society in the eyes of the rulers of the Mongol and Timurid eras? Relying on the method of historical research and reviewing the evidence, it was concluded that: Although the expression of imagination and dreams has always existed in historiography, but in the middle history of Iran is more widespread. The result of the research shows that the user's dream and imagination had a justification for instilling the will of the kings and rulers and legitimizing the government to the Iranian society of this period.

  Keywords: Dream, Social Justification, Middle Iranian History, Historians, Legitimation
 • Reza Taslimi Tehrani* Pages 83-118

  The present work aims to study and analyze the advent of new middle class in Iran via discussing lifestyle indexes in the first Pahlavi press. The main questions of this article are: How can we describe and analyze the advent of new middle class and its related lifestyle via press study? What are the elements and indexes of new middle class lifestyle in the first Pahlavi era? To carry out my research in this direction, I plan to employ historical and content analysis methods and analyze four significant press of that time (“Alame Nesvan”, “Baladiye”, “Shafaghe Sorkh” and, “tajadode Iran”).Based on the findings of my research, new middle class members in the first Pahlavi era have their own distinctive lifestyle which is reflected in the different press. The review of these press indicates individualism, consumerism, considering body and its manipulation, highlighting leisure time in the daily life and, cultural consumerism as the most crucial elements of new middle class lifestyle in the first Pahlavi era.

  Keywords: New middle class, Lifestyle, Press, The first Pahlavi, Distinction
 • Shahla Pasandideh, Shahrzad Sasanpur*, MirAsadollah Salehi Panahi, Davood Esfahanian Pages 119-158

  Given the need for international relations and the role of customs law in the development of any country, the present article recognizes the customs provisions in Iran's agreements with Russia. This article describes the results of customs exemptions in the contracts concluded with Russia during the reign of Nasser al-Din Shah (1267-1275 AH / 1848-1896 AD) and Muzaffar al-Din Shah (1275 -1285 AH/ 1896-1907 AD) by descriptive-analytical method and using library documents and resources. based on Wallerstein's theory of the world order. The main question of the research is why in the agreements concluded with Russia; was the country's customs revenue considered to guarantee Iran's debts? It is assumed that Iran's economic weakness and Russia's lack of confidence in the financial strength of the governments in power in Iran, there was a doubt that if Iran does not fulfill its obligations under the agreements, or short, how to compensate for the damage?During this period, due to the weakness of Iran's political and economic structures, various countries and Russia included provisions in the amount of customs tariffs and tax exemptions in their peace treaties and trade agreements with Iran. Gradually, the exemption from customs duties on imported goods, Iran's handicrafts and workshops became defenseless in competition with imported products. Guaranteeing the payment of customs revenues as a backing of obligations, which was one of the most important revenues of the Qajar government and always poured large figures into the treasury of the government, could solve Russia's doubts about paying Iran's debts. They became the third government. Although the country expanded trade relations with Russia due to its strategic position, trade in northern Iran was monopolized by Russia. With the establishment of the Ministry of Finance and the annexation of customs to it in 1911 (1329 AH) the customs structure was improved, but still prevented tariff protections for domestic products. Iran was one of the peripheral countries during this period.

  Keywords: Customs obligations, Russia, Qajar, Nasser al-Din Shah, Muzaffar al-Din Shah, world- system
 • Nasrolah Mohamadi Poor Amlashi, Hadi Khajavi* Pages 159-192

  The social, economic and political contexts of the Abbasid era have given rise to many movements throughout history. The series of Sadat movements and especially Hassanian has occupied a significant part of these movements. The subject of this research is to identify and analyze the sociological contexts of Hassani movements according to economic characteristics. This research analyzes Hassani movements from a sociological perspective using a library method. These movements can be categorized as traditional movements. Historical evidence suggests that economic benefits have historically been significant to Sadat. It was not socially acceptable for Sadat to earn a living through agriculture or labor. Instead of farming, which was the occupation of the masses, Sadat deserved to earn a living through war, leadership, sovereignty, and superiority over other people. In fact, the Hassanids realized that with the government they could overcome their financial disputes with their Hosseini brothers; And to fulfill in practice Abdullah's long-standing wish to continue the Imamate in the Hassani branch; And to overcome the financial and economic possibilities of the Islamic Caliphate Among the ideals of the Hassanian movement are the legitimacy and superiority of the sons of Imam Hassan, the illegitimacy of the Abbasids, economic justice, adherence to the Book of God and the Sunnah of the Prophet (PBUH) and the need for the Imam to rise up against the ruler.

  Keywords: Hassani movements, sociology, economic possibilities, Hassani activists, Sadat, Abbasid era.ivists
 • Alireza Mollaiy Tavany* Pages 193-224

  There are many differences in opinion about determining the origin of contemporary Iranian history. Throughout the Pahlavi period, efforts were made to identify the coup of 1921 and the rise of Reza Shah as the origin of contemporary Iranian history. By drawing a dark picture of the general situation in Iran during the Qajar period, especially the critical situation of the country on the Eve of the coup of 1921, the Pahlavi supporters tried to introduce Reza Shah as the founder of modern Iran and the coup of 1921 as the origin of contemporary Iranian history. The main problem of this article is whether the coup of 1921 and the rise of Reza Shah is the origin of contemporary Iranian history? Evaluating and criticizing the ideas presented about Reza Shah by official historians of the Pahlavi period as well as some independent historians, the author argues that the origin of contemporary Iranian history is not the coup of 1921 or the reign of Reza Shah. Because the modernizations of Reza Shah's period, despite their vast and diversity, contained contradictions that makes Iranian society to internal tensions and crises, and the type of Reza Shah's monarchy belonged to the pre-constitutional period in terms of the logic of historical change and could never include Iran enter to a new era of civilization. Therefore, the origin of contemporary Iranian history is not the coup of 1921, but the Constitutional Revolution.

  Keywords: Contemporary History, Reza Shah, Constitutionalism, Coup of 1921
 • Mehdi Mirkiaei* Pages 225-256

  The various methods of resistance of subordinates against the ruling groups is one of the subjects that has received less attention in Iranian history studies. During the Qajar period, the Thiol regulations provided opportunities for the villagers to obtain concessions from the Thiol owners and governors of the provinces. This is our question: how did the custom of granting Thiols lead to disputes and conflicts between the ruling groups, and how did the subjects benefit from these disputes? The Qajar court was always faced with many frauds by provincial rulers and bureaucrats in sending taxes to the treasury, and by granting Thiol to some of its agents, removed part of the lands from the reach of provincial governors, a situation that the governors of the provinces did not like. On the other hand, the court was also faced with the fraud of Thiol owners. Naser al-Din Shah announced that a farm will be thiol only if its farmers are satisfied. In this way, it was possible for the subjects to choose a fairer person between the Thiol owner and the ruler of the province or between two Thiol owners, or to change the Thiol owners’ agents or to correct their behavior. This research has been done with the causal method and relying on original documents, especially the documents of the Majlese Tahqiqe Mazalem. The theoretical framework of the research based on Patricia Crone's opinions about the characteristics of pre-modern governments. The purpose of this research is to clarify a neglected part of the history of subordinates and to explain their behavior towards the ruling elites in order to moderate exploitation .Before this, no study has been done on this topic.’

  Keywords: Qajar, Thiol, Subordinates, Bureaucracy, Naseri era, Pre modern state
 • Samaneh Nazif, Hamed Vahdati Nasab*, Kourosh Mohammadkhani Pages 257-284

  Today, some scholars believe in which a matriarchal structure, hereditary succession is traced to a matrilineality line. The residence is matrilocal and all the essentials’ items are in the hands of women. But today we live in societies with the patriarchal and androcentric structure. Some feminist scholars believe that if a matriarchy society existed in prehistory, it may be possible to hope for the end of today's patriarchal structure. Various materials and deposits such as skeletal data and grave goods can be used to search for women, their way of life and their status in the past. With the help of research on women’s burial and how it is done in a burial site and with the help of the findings of the graves; hypotheses can be made as to the existence or absence of a matriarchal structure in that society. In this article, with the help of library research, we give a brief history of the emergence of the hypothesis of matriarchal societies and some of its features. Then, with a descriptive-analytical method and using field research conducted, we express the interpretations obtained from the findings in some burial sites in Southwest Asia. The findings indicate that there should not consider just one form of structure for all prehistoric societies in this region, and on the other hand, with all the research done in this field, there is still no firm and conclusive findings about the existence of matriarchal societies in the prehistoric area of Southwest Asia.

  Keywords: Matriarchal Societies, Burial, Prehistory, Southwest Asia, Archaeology
 • Amir Safari, Ali Mohammad Hazeri* Pages 285-316

  This article explores the genesis and consolidation of the Qom religious seminary in modern Iran. It’s argued that the emergence of this religious institution in Iran as a rival to seminaries in Iraq’s shrine cities, was the result of transformations within the Shia clergy and material forces in the Middle East. Contrary to the orthodox view that seeks a transcendental origin for this institution, it’s argued here that the almost simultaneous emergence of the modern state in Iran and Qom seminary was not a paradoxical process. It's argued here that following the collapse of the Ottoman Empire and the gradual decline of religious seminaries in Najaf and Karbala, Shia ulama were in need of a new place to survive. That material change encouraged them to relocate to Iran and work with a state that was deemed secular


  Keywords: Qom, religious seminary’ Iran’ Pahlavi dynasty, ‘ulama, Middle East, Qajar, nation state
 • Poran Mardani Korani, Soheila Torabifarsani*, Feyzolah Boushasb Gousheh Pages 317-351

  Until the end of the Qajar period, the educational system was more in line with the traditional system. No significant steps were taken in the field of education. 
  Applying modern education in Iranian society made a fundamental change in the field of teaching and training, during which new-style schools were built in various regions. 
  Due to the predominant nomadic and rural texture in Chaharmahal and Bakhtiari region, the government faced with serious challenges to implement the modern education system. Accordingly, local Khans and headmen of villages, as influencers in Bakhtiari society, had important impacts on the education by relying on their socio-political positions. 
  This research follows a descriptive-analytical method based on documents and library studies.
   It will address the question of what role the local Khans and headmen of villages played in establishing new schools in Chaharmahal and Bakhtiari region and what challenges they faced in this direction. 
  The findings of the research show that Bakhtiari Khans were influenced by society. They encouraged their children to have higher education; In order to increase the level of literacy, they set up schools even at their own expense. 
  The local headmen of villages, who mediated between the government and the people, also played an influential role in the construction, reconstruction, and financing schools.</div>


   

  Keywords: Modern education, Chaharmahal Bakhtiari, Khans, headmen of villages, schools.v