فهرست مطالب

Recherches en Langue et Littérature Françaises - Volume:16 Issue: 30, 2023
 • Volume:16 Issue: 30, 2023
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی افخمی نیا *، الله شکر اسداللهی، محسن آسیب پور، زهرا شکری صفحات 1-22

  رویکردهای ادبی در پایان قرن بیستم تلاش کردند تا جایگاه خواننده را در آفرینش ادبی بازتعریف کنند. با الهام از این رویکردهای ادبی، پژوهش های آموزشی نیز روشی را که شاگردان در جایگاه خواننده، می توانند با ادبیات ارتباط برقرار کند و متن ادبی را ازآن خود کنند، مورد بررسی قرار دادند.
  بر پایه این دیدگاه و به منظور نگاهی اجمالی به شیوه های تدریس خواندن متون ادبی در دانشگاه های ایران، این مقاله با استفاده از یک پرسشنامه، فعالیت های آموزشی اعلام شده توسط بیست استاد ادبیات فرانسه دانشگاه های مختلف، و همچنین دیدگاه آنها را در مورد خواندن این متون، مورد مطالعه قرار داده است. علاوه بر این، این پرسشنامه به ما این امکان را داد که جایگاه خواننده و فردیت او را در کلاس ادبیات بررسی کنیم.
  طبق نتایج به دست آمده، به این نتیجه رسیدیم که انتقال دانش ادبی به دانشجویان و تاکید بر تسلط آنها بر تفاسیر ارایه شده، برای اساتید در اولویت قرار دارد. با این حال حدود نیمی از اساتید ادعا کردند که به مسایل و فعالیت هایی که اظهارنظر و مشارکت شخصی دانشجویان را تقویت می کنند نیز، اهمیت می دهند.

  کلیدواژگان: آموزش ادبیات، خواننده-فاعل، فعالیت های آموزشی، محیط غیر بومی
 • محمد رحیم احمدی * صفحات 23-34

  از نظریه "گرایشهای ریخت شکنانه" تا نظریه ''نقد ترجمه'' که هر دو توسط آنتوان برمن ارایه گشته اند شاهد نوعی تحول هستیم : رسیدن از نظریه ای لفظ گرا و سخت گیرانه و آناکاوی منفی ترجمه به آناکاوی مثبت و رویکردی عملگرایانه . این تحول نشان از تغییر نگاه برمن به ترجمه بدون صرف نظر کردن از مطالبه اساسی از مترجم مبنی بر رعایت متنیت متن اصلی و خلق اثر است. در رویکرد دوم، مترجم جایگاهی ویژه یافته و بدل به یکی از محورهای اساسی مطالعه ترجمه می گردد : بدینگونه است که بررسی طرح مترجم و افق مترجم یکی از چهار مرحله اساسی نقد ترجمه را تشکیل می دهد. می توان ادعا کرد که اعتماد به مترجم، به درونیت و آزادی او در این رویکرد برجسته شده است و این در مقایسه با گرایشهای ریخت شکنانه که در آن مترجم و گرایشهای منفی او مورد حمله قرار می گرفت، تحولی مهم محسوب می گردد. در این مقاله با تحلیل دقیق هر دو رویکرد یا نظریه و مقایسه آنها، به بررسی این تحول می پردازیم.

  کلیدواژگان: نظریه گرایشهای ریخت شکنانه، نقد ترجمه، آنتوان برمن، تحول، درونیت مترجم
 • نجمه اکبری *، اسفندیار اسفندی، ماندانا صدرزاده صفحات 35-56

  ادبیات شهری که در چند دهه‌ٴ اخیر به ژانری مجزا تبدیل شده است، اشکال مختلف رویارویی و تعامل شهر واقعی و شهر داستانی را به نمایش می‌گذارد. تمام زمستان مرا گرم کن نمونه‌ای بارز از این رویارویی است. در این داستان کوتاه، راوی به زمان-مکانی که زاییدهٴ تخیل اوست کوچ می‌کند و این‌گونه خود را از بند زمان-مکان یکنواخت و کسالت‌بار شهرش رها می‌کند. بدین ترتیب، شاهد بازسازی دو جهان پادآرمانشهری و آرمانشهری هستیم که "شدن" آن‌ها در تضاد با یک‌دیگر قرار می‌گیرد. این تضاد، تفاوت‌ها، مرزها و همچنین پیچیدگی مفهوم "شدن" شهری را آشکار می‌سازد. در این مطالعه، با بهره‌گیری از مفاهیم تحلیلی نظریهٴ جهان‌های ممکن و همچنین نقد جغرافیایی برتران وستفال بدنبال مطالعهٴ این تضاد هستیم که مسالهٴ اصلی پژوهش محسوب می‌شود و بررسی آن نیازمند پاسخگویی به چند سوال بنیادین است: خاستگاه و بازخوردهای ظهور جهان تخیلی که زاییده ذهن راوی است چیست؟ چگونه می‌توان "شدن" ساختاری و وجودی جهان‌های متن را تحولی مرتبط با وضعیت پسامدرن دانست؟ چگونه این جهان‌ها بر واقعیت جغرافیایی کنش نشان می‌دهند و مرزهای آن را دستخوش تغییر و تحول می‌کنند و در نهایت چه سرنوشتی خواهند داشت؟ نتیجهٴ پژوهش حاضر تفکری در باب وضعیت شهرو شهروند در عصر پسامدرن خواهد بود.

  کلیدواژگان: تمام زمستان مرا گرم کن، جهان ممکن، شدن، شهری، نقد جغرافیایی، وضعیت پسامدرن
 • محمدحسین جواری *، زهرا شکری صفحات 57-74

  هدف از این نوشتار تحلیل ساختار روایی ژوناس یا هنرمند مشغول به کار، یکی از داستان های مجموعه تبعید و سلطنت، منتشر شده در سال 1975، از نویسنده فرانسوی، آلبر کاموست؛ مجموعه داستانی که آخرین اثر ادبی ویرایش شده نویسنده درزمان حیاتش است. داستان ژوناس، زندگی هنرمند نقاش پاریسی با همین نام را_ از زمان موفقیتش تا ناتوانی اش در خلق هنری و افسردگی عمیقش_ به تصویر می کشد.
  روش تحلیلی انتخاب شده برای این اثر، روش ژرار ژنت، منتقد فرانسوی ست که نقش بزرگی در پیشرفت مطالعات فرمالیست و ساختارگرایی، در ابعاد جهانی، ایفا کرده است. در این واکاوی به مطالعه سه سطح روایی ارایه شده توسط ژنت می پردازیم: زمان، وجه، صدا یا لحن که هر کدام از این سطوح به زیرشاخه هایی تقسیم می شوند؛ سطح روایی زمان به مطالعه ترتیب، تداوم و بسامد می پردازد، وجه شامل بررسی فاصله و کانونی شدگی و بالاخره صدا یا لحن در پی تحلیل زمان روایت، سطوح روایی و انواع روای هاست.

  کلیدواژگان: ساختارگرایی، روایت شناسی، ژرار ژنت، ژوناس یا هنرمند مشغول به، کار کامو
 • طیبه حسینیان * صفحات 75-95

  مطالعات ادبی بیشترمسیله زمان را درساختار‌های کلامی مورد بررسی قرارمی دهند. مقاله پش رو، این مفهوم را، نه در کلام، بلکه درذهن هنرمند جستجو می کند. بلزساندرا شاعرنوپردازقرن بیست، ازفضا واشیاء برای القاء این مضمونبهره برده، و اگر توالی، پیوستگی و گسست را مولفه های زمان بدانیم، میان این سه، رابطه ای شاعرانه برقرارکرده که به ادراکی شهودی از زمان بیانجامد. حافظه وتخیل نیزدربازنمایی زمان وآفرینش تصاویرزمانمند شریکند. این دو، هنرمند را به گذشته رجعت داده، به استقبال آینده می برند و گاه درلحظه ای از حال متوقف می سازند. اما سرانجام دراین آمد وشد، شاعرنه تنها مغلوب زمان نیست بلکه از آن پیشی می گیرد. می کوشیم که چگونگی این امر را از خلال سه نوع برداشتی که از زمان رایج است نشان دهیم. اشکال خطی، مدور و مارپیچ، روند چیرگی هنر و هنرمند بر گذر زمان را در خود خلاصه میکنند و ما بر آنیم که تظاهرات زمان را در این سه شکل بیان نماییم. بر این اساس، تحلیل فرم و شکل اشعار و ارجاعاتشان به هنرهای تصویری همچون عکاسی و سینما و در نهایت اتکاء به روش اسطوره شناسی و نام شناسی ما را به اثبات نامیرایی هنر از دیدگاه بلزساندرا رهنمون خواهد ساخت. در تحلیل شکل و محتوا خواهیم دید که مضامین، هجاها واستعاره ها همه به نوعی مفهوم زمانمندی را دراثرساری وجاری کرده اند و درنهایت تخلص شاعر، بندهای زمان را ازدست و بال شعرش برمی دارد و آن را چون ققنوس جاودانه می سازد.

  کلیدواژگان: زمان خطی، زمان دایره ای، زمان حلزونی، فشردگی مکان-زمان-اشیاء، عینیت بخشی به زمان، تخلص اسطوره ای
 • مهناز رضایی، مهرنوش کی فرخی * صفحات 96-114

  نشانه‌شناسی تجزیه و تحلیل سیستم‌های نشانه‌ای و ساختارهای ضمنی است که عناصر یک مجموعه را به یکدیگر پیوند می‌دهند. این علم، نشانه‌های کلامی یا غیرکلامی و معنای آنها را مطالعه می‌کند. به عبارت دیگر، هدف مطالعات نشانه‌شناختی کشف این نکته است که نشانه‌ها چگونه معنا می‌یابند. این علم از زبان‌شناسی الهام گرفته است و می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها و علوم مانند ادبیات، تبلیغات، سینما و یا حتی سیاست کاربرد داشته باشد.
  دراین مقاله قصد داریم به بررسی نشانه‌شناختی نشانه‌های موجود در فیلم ایرانی «خانه پدری»، که در سال 1389 اکران شده، بپردازیم. در واقع، ما وضعیت زنان یک خانواده ایرانی در طول چندین دهه را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و با پرداختن به نشانه‌های کلامی، نشانه‌های حرکتی-فرهنگی و در نهایت نشانه‌های معماری به تحلیل این مسیله خواهیم پرداخت. ما سعی کرده‌ایم معنا و مظاهر آن را از طریق ثبت نشانه‌هایی که در فرهنگ وجود دارد بررسی کنیم.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، نشانه، فرهنگ، پارادایم، زن، خانه پدری
 • محمدرضا خدیور، محمد زیار *، مهدی حیدری، مریم صعودی پور صفحات 115-127

  نقیضه پردازی یکی از مفاهیم بسیار ابهام برانگیز حوزه ادبیات است. ما همه روزه این مفهوم را به صورت ناخود آگاه به کار می بندیم و یا کاربرد آن را در محیط اطراف خود می بینیم. هنگامی که از نقیضه سخن می‌گوییم، نام بردن از کنو اجتناب ناپذیر است. او در سال 1924 به گروه سوریالیست ها پیوست و کتاب گل‌های آبی را در سال 1965 پس از کناره گیری اش از جریان سوریالیسم نوشت. این رمان از ساختار داستان نویسی پیچیده ای برخوردار است.
  از میان تمامی بیش متن ها، در این تحقیق بیشتر بر نقیضه سازی مکاتب و اصول آن نزد کنو متمرکز می شویم. او مکتب سوریالیسم را با زیر سوال بردن مفاهیم و اصول پایه ای آن ها به نقیضه می کشاند. اما سوال اصلی و شاید به گونه‌ای خط مشی این تحقیق، بررسی راهکارهایی است که کنو برای نقیضی نمایی مفاهیم مبین و شاخص مکتب سوریالیسم به کار می‌بندد: اول اینکه، کنو چطور این مکتب را از طریق تخریب تصویر ذهنی خواننده زیر سوال می‌برد و چطور تمام نظریات سوریالیست ها را راجع به گونه‌ی ادبی به نقد می کشاند، و در آخر اینکه آثار او به چه گونه ی ادبی تعلق دارند؟

  کلیدواژگان: نقیضه، ریمون کنو، رمان، گونه ی ادبی، گل های آبی، سورئالیسم
 • طاهره محمدپور *، پریوش صفا صفحات 128-148

  اهمیت زبان شناسی مقابله ای ، مقایسه ی ساختارهای نحوی و معنایی مورد مطالعه بین دو زبان است تا بتواند نقاط اشتراک و افتراق بین دو زبان را توضیح دهد . بیان علیت یک ویژگی گرامر تمام زبان ها در دنیا محسوب می شود. به عبارت دیگر، هر زبان ابزار خاص خود را برای رمزگذاری این مفهوم شناختی اساسی دارد. هدف این پژوهش مشخص کردن ساختارهای زبان شناسی مختلف می باشد که از طریق آنها می‌توان احساسات ناشی از یک عامل بیرونی را به زبان فرانسوی و فارسی بیان کرد. مطالعه انجام شده در این مقاله به بررسی دقیق ویژگی‌های معنایی مختلف (نمود، قطبیت، شدت) ساخت‌های علی در دو زبان پرداخته است. آنچه دراین تحقیق بارز می باشد این است که بدانیم دو زبان فرانسوی و فارسی چگونه می توانند شادی و شگفتی را برانگیزند. فرضیه اصلی این است که زبان فارسی دارای تعداد قابل توجهی از علل صرفی است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که ساختار علیت در زبان فارسی بر خلاف زبان فرانسه که این مفهوم را با ساختار نحوی بیان می کند، صرفی بوده است. در مورد جنبه معنایی بیان علت شادی و شگفتی، می‌توان دید که گروه فعل هاس سببی خنثی بیشترین تعداد را ازبین همه ترکیبات افعال سببی و کلمات مبین احساسات در دو زبان دارند.

  کلیدواژگان: :فعل سببی، کلمه مبین احساس، زبان شناسی مقابله ای، فارسی، فرانسه
 • حدیثه السادات موسوی*، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، پریوش صفا صفحات 149-171

  پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی مهارت خواندن و درک نوشتاری به زبان فرانسه، به عنوان یک زبان خارجی در بین دانشجویان ایرانی توسط دستگاه «ثبت حرکات چشم» می‌پردازد. این مطالعه بر اهمیت اطلاعات حاصل از پردازش بینایی زبان‌آموز، بر درک و تفسیر مفهوم متن، صحه می‌گذارد. برای درک بهتر تغییرات رفتار زبان‌آموز، مسیر حرکات چشم زبان‌آموزان در هنگام خواندن متن به زبان مادری و زبان خارجی، تجزیه و تحلیل شده است. ردیابی مسیر حرکات چشم، برای شناسایی ترتیب عملیات ذهنی ضروری است و اطلاعاتی در مورد توالی عناصر استخراج شده توسط حرکات چشم زبان‌آموز و در نتیجه بازنمایی ذهنی و بازیابی اطلاعات مورد نظر ارایه می‌دهد. این تکنیک، استخراج راهبردهای مورد استفاده زبان‌آموزان، در حین خواندن متن به زبان مادری و زبان خارجی را میسر می‌سازد. بر اساس نتایج این تحقیق، زبان‌آموزان ایرانی در استنباط مفهوم متن با مشکل مواجه هستند، مشکلی که یادگیری مهارت خواندن و درک مفهوم متن به زبان خارجی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابر یافته‌های این پژوهش، آموزش فرآیندهای شناختی و راهبردهای موثر در درک مفهوم متن به معلمان و زبان‌آموزان، منجر به بهبود مهارت درک مطلب می‌شود.

  کلیدواژگان: استراتژی های خوانش متن، درک مفهوم متن، دستگاه ثبت حرکات چشم، زبان آموزان ایرانی، مسیر حرکات چشم
 • مسعود نذری دوست*، مرضیه کردبچه صفحات 172-183

  روش‌های ساختارگرایی و فرم‌گرایی، متن را به اجزای تشکیل دهنده‌اش تجزیه می‌کنند. چنین رویکردی منجر به جدایی مفهوم ساختار از فحوا، زمان از مکان و در نتیجه جدایی بخش‌های روایی از بخش‌های توصیفی می‌شود. به این ترتیب، توصیف به عنوان شکلی از بازنمایی تعریف می‌شود که در روند روایت وقایع توقف زمانی ایجاد می‌کند. البته انواع روایی ای را نیز می‌شناسیم که با افزوده شدن به روایت اصلی در آن توقف ایجاد می‌کنند. اما این دست روایات در لایه زمانی متفاوتی از روایت اصلی قرار می‌گیرند، مانند تعریف خاطره‌ای در گذشته یا پیش‌بینی یا آرزویی در آینده. در دو رمان ماری اندیای، جادوگر و رزی کارپ، روایت خواب‌هایی را بررسی می‌کنیم که در خط زمانی وقایع روایت اصلی، توقف زمانی ایجاد می‌کنند. هدف این تحقیق نشان دادن ویژگی خاص روایت‌ خواب‌هایی است که در همان لایه زمانی روایت اصلی قرار می‌گیرند و چنان با آن درآمیخته‌اند که خواننده در مورد خواب یا واقعی بودن آنچه می‌خواند دچار تردید می‌شود. این ویژگی با درون مایه سرگردانی در آثار اندیای تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند.

  کلیدواژگان: توصیف، روایت، توقف در روایت، خواب، ساختارگرایی، ماری اندای
 • نازنین سیامکی، فاطمه خان محمدی *، فرانک اشرفی صفحات 184-200

  این مقاله به بررسی هویت، رفتار درونی وعکس العمل شخصیت‌ها در افلاک ‌نما توسط نویسنده فرانسوی قرن بیستم، ناتالی ساروت می‌پردازد. می توان گفت این کتاب حاصل تامل، مطالعه و شیوه نگارش نویسنده است. در عین حال نویسندگان دیگری مانند کلود سیمون، میشل بوتور، رابرت پینگه، کلود اولیه و... از جمله کسانی بودند که به دلیل تحولات اجتماعی و سیاسی سبک بیان ریالیستی را کنار گذاشتند و کلاسیک نویسی را پشت سر گذاشتند. می توان گفت که همه آنها حداقل در یک چیز مشترک داشتند و آن ایجاد تغییرات و دگرگونی در ایجاد، زمان بندی، شخصیت پردازی فضا و حتی در برخی موارد رد اصل طرح و توطیه در آن فرم سنتی بود. به عنوان مثال، ناتالی ساروت در افلاک نما بیش از آنکه درگیر روایت و فیلمنامه باشد درگیر توضیح رفتار و واکنش های درونی شخصیت هایش است. از جمله این نویسندگان می توان به ناتالی ساروت به عنوان محقق اعماق ناشناخته وجود انسان متعلق به این قرن اشاره کرد. او تمام زندگی خود را وقف کارهای ادبی برای کشف پدیده های درونی و پنهانی واسطه بین ضمیر ناخودآگاه انسان و ضمیر خودآگاه کرد و آنها را تروپیسم نامید. نویسنده ای که سعی می کند فضای پیچیده و ناگفتنی را فراتر از این طرح ها و شخصیت های خاص و اخبار قراردادی تحلیل کند. در این مقاله به بررسی نحوه نگاه محتاطانه نویسنده سالخورده به کتاب می پردازیم.
  گذشته با طنین انداز یک صدای روایی مرتبط مانند دوستی بی پروا و همچنین بررسی رویه های به کار رفته در تهیه این اثر، با خوانشی روانکاوانه و با تکیه بر نظریه های فروید، به بررسی اثر برای دستیابی به لایه های پنهان می پردازیم. با استفاده از نظریات مونیک گوسلین برای بررسی ساختار متن، به دنبال نشان دادن ذهنیت نسبی‌گرایانه ساروت هستیم که انسان را موجودی پیچیده، چند بعدی و غیرقابل پیش‌بینی می‌داند. اگر از منظر روان‌شناختی به آن نگاه کنیم، می‌توان گفت که آثار این نویسنده که به گفته ژان پل سارتر به دلیل نداشتن جنبه‌های ادبی و داستانی و توجه بیش از حد به آن، در ردیف رمان‌های ضد رمان قرار گرفته‌اند. سایر عناصر (مانند شخصیت و افراد درونی) با دیدگاه نسبی گرایی پست مدرن سازگار است و توضیح این کتاب چیست؟ در این تحقیق سعی بر آن است تا به تحلیل هویت، رفتار درونی و واکنش های شخصیت های افلاک نما بپردازیم.

  کلیدواژگان: هویت، رفتار درونی، عکس العمل شخصیت ها، افلاک نما، ناتالی ساروت
 • شیوا واحد، مرضیه مهرابی * صفحات 201-221

  اصلاحات اخیر در برنامهٴ درسی با هدف بهبود عملکرد نظام آموزشی در سراسر جهان، به سبب پیدایش رویکرد توانش-محور بوده است. این مسیله ما را بر آن داشت تا به بررسی جایگاه برنامهٴ درسی فرانسه با اهداف دانشگاهی در ایران بپردازیم. در پژوهش پیش رو، نخست به مرور ادبیات تحقیق پرداخته شده و مفهوم برنامهٴ درسی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس، دو الگوی موجود در مطالعات برنامهٴ درسی و اصول آنها بررسی شده‌اند؛ یعنی آموزش هدف-محور که از نظریه رفتارگرایی برگرفته شده و بر دستیابی بر اهداف تاکید دارد و رویکرد توانش-محور که بر اساس دیدگاه سازاگرایی اجتماعی استوار است و بر رشد توانش‌ها در بافت انگشت می‌نهد. در پایان، به کمک مفاهیم بحث شده در مقاله، برنامهٴ درسی مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فرانسه، به عنوان یکی از رشته‌های فرانسه با اهداف دانشگاهی مورد کنکاش قرار گرفته است. 106 واحد آموزشی (24 واحد فرانسه عمومی و 82 واحد فرانسه اختصاصی) از این برنامهٴ درسی که از مهر 1399 در حال اجراست و اجزای اصلی آن شامل اهداف، مواد درسی، رویکردهای آموزشی و ارزشیابی تشریح شده است. این مطالعه نشان داده است که برنامهٴ درسی مذکور همچنان از رویکرد توانش-محور فاصله دارد.

  کلیدواژگان: آموزش هدف-محور، اصلاح برنامهٴ درسی، برنامهٴ درسی، رویکرد توانش-محور، زبان فرانسه با اهداف دانشگاهی
|
 • Mahdi AFKHAMI NIA *, Allahshokr ASSADOLLAHI, Mohsen ASSIBPOUR, Zahra CHOKRI Pages 1-22

  RésuméLes approches littéraires, à la fin du XXe siècle, ont essayé de redéfinir le statut du lecteur au sein de la création littéraire. Inspirée de ces approches littéraires, la recherche en didactique interroge, elle aussi, la façon dont le lecteur-apprenant pourrait établir une relation à la littérature et s'approprier le texte littéraire.C'est sous cet angle et dans le but d'avoir un aperçu sur les pratiques enseignantes en matière de lecture des textes littéraires en milieu universitaire iraniens, que la présente recherche a identifié, par le biais d’un questionnaire, les activités pédagogiques déclarées par vingt enseignants de littérature de différentes universités, ainsi que leurs points de vue sur la lecture de ces textes. En plus, ce questionnaire nous a permis de découvrir la place que le lecteur et sa subjectivité occupent dans les cours de littérature.Nous avons pu remarquer que les enseignants visent en priorité une transmission des connaissances littéraires, fondée sur la maitrise des interprétations données par le professeur. Mais, environ la moitié des enseignants ont prétendu accorder de l'importance aussi aux activités et aux enjeux qui favorisent la réaction et l'investissement personnels des étudiants.

  Keywords: Didactique de litté, rature, Milieu hé, té, roglotte, Pratiques enseignantes, Sujet-lecteur
 • Mohammad-Rahim AHMADI * Pages 23-34

  Depuis la Théorie des Tendances déformantes à la Critique des Traductions, qui sont toutes les deux élaborées et présentées par Antoine Berman, on constate une évolution : on assiste à un passage d’une théorie littéraliste et d’une analytique négative de la traduction à une analytique positive et une approche pragmatique. Cette évolution de la pensée traductive bermanienne fait état d’un certain changement de point de vue sur la traduction et l’activité traduisante sans pourtant renoncer d’un iota à l’exigence faite au traducteur de respecter la textualité de l’original et de faire œuvre. Le traducteur trouve dans la seconde approche, une place privilégiée et devient l’un des principaux axes de l’étude sur la traduction : ainsi, l’examen du projet du traducteur et de son horizon deviennent-ils l’une des étapes importantes de la critique des traductions. On peut prétendre que la confiance faite au traducteur, sa liberté et sa subjectivité sont un point important et une évolution indéniable par rapport à la théorie des Tendances déformantes. Cet article se propose d’examiner cette évolution de par une analysée détaillée des deux théories et en les mettant en présence l’une de l’autre.

  Keywords: Thé, orie des Tendances dé, formantes, Critique des Traductions, Antoine Berman, Evolution, subjectivité, du Traducteur
 • Nadjmeh AKBARI *, Esfandiar Esfandi, Mandana Sadr Zadeh Pages 35-56

  — La littérature urbaine, devenue depuis quelques décennies un genre à part entière, met en scène les différentes formes de rencontre et d’interaction entre la ville réelle et la ville fictionnelle dont Réchauffe-moi tout l’hiver présente un exemple parlant. Dans cette nouvelle, le narrateur parvient à franchir l’espace-temps homogène et décevant de sa ville en donnant naissance à un espace-temps imaginaire où il immigre. Donc, on est face à la reconstruction de deux univers, l’un dystopique et l’autre utopique, dont les devenirs s’opposent. Cette opposition révèle les variations et les contours du concept de « devenir urbain » ainsi que sa complexité. Dans cette étude, en ayant recours aux concepts analytiques de la théorie des mondes possibles et à la géocritique proposée par Bertrand Westphal, nous nous proposons d’étudier cette opposition qui constitue notre problématique principale et présuppose quelques questions majeures : Quelles sont l’origine et les conséquences de l’émergence de l’univers fictionnel enchâssé ? Dans quelle mesure peut-on considérer le devenir formel et existentiel des mondes proposés en tant que métamorphose liée à la condition postmoderne ? Quel sera finalement le destin de ces mondes et comment parviennent-ils à agir sur la réalité géographique et à bouleverser ses frontières ? Le résultat de la présente recherche sera une réflexion sur la condition du citoyen et de la ville à l’époque postmoderne.

  Keywords: Condition postmoderne, Devenir urbain, Gé, ocritique, Monde possible, Ré, chauffe-moi tout l&rsquo, hiver
 • Mohammad Hossein DJAVARI *, Zahra SHOKRI Pages 57-74

  L’objet de cette étude porte sur la structure narratologique de Jonas ou L’artiste au travail d’Albert Camus, une nouvelle tirée d’un recueil de nouvelles intitulé L’Exil et le Royaume, la dernière œuvre littéraire éditée du vivant de l'auteur, publiée en 1957. Cette nouvelle met en scène la vie de Jonas, artiste-peintre parisien, de sa réussite jusqu’à son impuissance dans la création artistique et sa dépression profonde. La méthode d’analyse adoptée dans cette recherche est celle de Gérard Genette, critique français qui a joué un grand rôle dans l’avancée des études formalistes et structuralistes à l’échelle mondiale.Nous nous concentrerons dans notre analyse sur l’étude de trois catégories proposées par Genette: temps, mode et voix, dont chacune se subdivisent à des sous-catégories ; la première, le temps, se ramifie en ordre, durée, fréquence ; la deuxième, le mode, se répartie en distance et perspective ; et enfin la troisième, la voix, se classifie en temps de la narration, niveaux narratifs et différents types de narrateur.

  Keywords: Camus, Gérard Genette, Jonas ou L'Artiste au travail, narratologie, Structuralisme
 • Tayebeh HOSSEINIAN * Pages 75-95

  Les études littéraires examinent principalement la question du temps dans les structures verbales. L'article présent cherche ce concept, non pas dans les mots, mais dans l'esprit de l'artiste. Blaise Cendrars, le poète du début du XXe siècle, a utilisé l'espace et les objets pour transmettre le concept du temps. Il a aussi établi une relation entre la succession, la continuité et le discontinu pour donner une compréhension poétique de la notion du temps. La mémoire et l'imaginaire participent également dans la représentation du temps. Elles ramènent l'artiste tantôt dans le passé, tantôt vers le futur ou le maintiennent en présent. Mais le poète est-il le maître du temps ou le surmonte-t-il ? L'art, au fil du temps, le passe-t-il ou le dépasse-t-il ? Dans la poésie cendrarsienne, soleil, train, Paris, Eiffel, guerre, mêmes les rêves enfantins, en fin les thèmes poétiques thématisent le temps chacun à sa manière. La métrique rappelle le passage du temps et les métaphores piègent le poète dans le cadre du monde matériel. Enfin, la poésie cendrarsienne se libère par la poétisation du pseudonyme au Phénix. Nous essayons de montrer les aspects linéaire, circulaire et spiral, ainsi que les démonstrations artistiques du temps qui font de la poésie le maître du temps.

  Keywords: temps linéaire, temps circulaire, temps spiral, compression espace-temps-objet, objectivation du temps, pseudonyme mythique
 • Mahnaz Rezaei, Mehrnoosh KEYFAROKHI * Pages 96-114

  La sémiologie, c’est l’analyse des systèmes de signes qui lient les éléments d’un contexte entre eux. Elle étudie les signes verbaux ou non verbaux et leur signification. Autrement dit, cette étude vise à comprendre comment les signes font sens.Cette discipline scientifique est inspirée de la linguistique et peut étre appliquée à de nombreux champs d’étude comme la littérature, la publicité, le cinéma, la politique. Dans cet article, nous visons à faire une étude sémiologique des signes émis dans La Maison Paternelle, film iranien mis en écran en 2010. En effet, c’est la condition féminine ianienne dans une famille au cours de plusieurs années qui a été mise en question. Et nous sommes penchés a l’analyser en nous occupant des signes verbaux, des signes gestuels-culturels et enfin des signes architectureux. Nous avons essayé d’étudier le sens et ses manifestations à travers les multiples registres de signes qui existent dans la culture.

  Keywords: sé, miologie, signe, culture, paradigme, la femme, La Maison paternelle
 • Mohammadreza KHADIVAR, Mohammad ZIAR *, Mehdi HEYDARI, Maryam SOUDIPOUR Pages 115-127

  La question de genre reste toujours l’une des problématiques remarquables chez la plupart des écrivains et théoriciens. Raymond Queneau n’en est pas exclu. Il parodie les Surréalistes en imitant le genre "romanesque" qu'ils ont d'abord refusé puis pratiqué. Lorsque Queneau décide d’écrire Les Fleurs bleues, l'œuvre étudiée dans cette recherche, il est totalement contre les idées et les attitudes du groupe de Breton. Ainsi, dans ce livre peu «surréalistique», Queneau tente de parodier la classification générique (les cinq principaux genres littéraires: la poésie, le roman ou le genre narratif, le genre théâtral, le genre argumentatif, le genre épistolaire) en rédigeant un roman ayant le genre hybride. En effet, le genre estimable selon Queneau n’est ni le genre idéal et merveilleux que proclame le surréalisme qui se méfie du genre romanesque et l’exclut, ni les genres classifiés. Ainsi, la question qui se pose et à laquelle cette étude tentera de répondre, est celle de relation de Queneau avec le roman en tant que genre littéraire et forme esthétique. Au cours de cette recherche, nous nous interrogerons sur le genre auquel appartient l'œuvre de Queneau, Les Fleurs bleues, et nous démontrerons que ce roman présentant une hybridation de sous genre, pourrait être classifié comme un roman historique et en même temps comme celui de policier.

  Keywords: genre, hybridation, Les Fleurs Bleues, parodie, Queneau, Roman, surréalisme
 • tahereh mohammadpour *, parivash safa Pages 128-148

  La linguistique contrastive préserve toujours son importance en tant que lieu de rencontre de différentes structures syntaxiques et sémantiques dont la comparaison contribue à la clarification des points de ressemblances et de différences entre les langues étudiées. La causativité constitue une propriété universelle de la grammaire des langues. Autrement dit, chaque langue possède ses propres moyens pour encoder cette notion cognitive de base.L’objectif de ce travail a été de préciser les différentes constructions linguistiques à travers lesquelles on peut exprimer, en français et en persan, les sentiments causés sous l’impulsion d’un facteur extérieur. L’étude réalisée dans cet article a scruté diverses propriétés sémantiques (aspect, polarité, intensité) des constructions causatives dans les deux langues. Ce qui est au centre de cette recherche est donc de savoir comment les deux langues française et persane s’arrangent pour provoquer la joie et la surprise. L’hypothèse principale en est que le persan est doté d’un nombre considérable de causatives morphologiques. L’analyse des résultats prouve que la structure causative, en persan, était morphologique à l’inverse du français qui exprime cette notion à l’aide d’une structure syntaxique. Quant à l'aspect sémantique de l’expression causative de la joie et de la surprise, nous pouvons constater que la classe des « Vcaus neutres » représente le plus grand effectif, de l’ensemble des Vcaus en combinaison avec les Némot en français et en persan.

  Keywords: Causative Verb, Noun of Emotion, Linguistics Contrastive, Persian, French
 • Hadisehalsadat MOUSAVI *, Roya LETAFATI, Hamidreza SHAIRI, Parivash SAFA Pages 149-171

  Cette recherche vise à étudier et à évaluer la compétence des étudiants iraniens à comprendre le français en tant que langue étrangère au moyen du système SMI BEGAZE™ EYE TRACKING. Il met en évidence l’importance des informations issues du regard de l’apprenant quant à la description de ses intentions et de sa compréhension. Pour mieux comprendre les changements de comportement de l'apprenant, la trajectoire des mouvements oculaires des apprenants lors de la lecture du texte en langue maternelle et en langue étrangère a été analysée. Le scanpath est primordial pour repérer l’ordre des opérations mentales et renseigne sur la séquence des éléments extraits de la page pour construire la représentation mentale et la récupération de l'information recherchée. Cette technique permet d'extraire les stratégies utilisées par les apprenants de langue lors de la lecture du texte dans leur langue maternelle et en langue étrangère. Selon les résultats de cette étude, les apprenants iraniens ont des difficultés dans la production des inférences, le problème qui affecte aussi l’apprentissage de la lecture en langue étrangère. L'enseignement des processus cognitifs et des stratégies efficaces pour comprendre le sens du texte aux enseignants et aux apprenants de langue conduit à l'amélioration de la compétence de la compréhension du texte.

  Keywords: apprenants iraniens, Compréhension du texte, Oculomètre, Scanpath, Stratégies de la lecture
 • Masoud NAZRIDOUST *, marzieh kordbacheh Pages 172-183

  Le structuralisme et le formalisme ont tendance à décomposer les textes afin d’en étudier les constituants. Ce fait aboutit à la séparation de la forme et le contenu et donc à la séparation du temps et de l’espace, l’aspect narratif et l’aspect descriptif du texte. Ainsi, la description se définit-elle comme un mode de la représentation qui arrête la succession temporelle des évènements dans le récit et y exerce une pause temporelle. Pourtant, nous savons que les rôles attribués aux constituants du texte ne sont pas définitifs. Nous connaissons aussi certains types narratifs qui s’introduisent dans le récit, comme un récit enchâssé et y font la pause temporelle. Ceux-ci se trouvent dans un autre niveau temporel que celui où sont narrés les évènements du récit principal. Dans deux romans de Marie NDiaye, La Sorcière et Rosie Carpe, nous observons les récits de rêve qui se trouvent au même niveau narratif où sont rapportés les actions et les évènements principaux et y produisent une pause.

  Keywords: description, narration, pause, rê, ve, Structuralisme, Marie Ndiaye
 • Nazanin Siamaki, fatemeh khanmohammadi *, Faranak Ashrafi Pages 184-200

  Cet article examine l'analyse de l'identité, le comportement intérieur et la réaction des personnages dans Le Planétarium de l'écrivaine française du XXe siècle, Nathalie Sarraute. On peut dire que ce livre est le résultat de la réflexion, de l'étude et du style d'écriture de l'auteur. Dans le même temps, d'autres écrivains tels que Claude Simon, Michel Butor, Robert Pinget, Claude Ollier, etc. ont été parmi ceux qui ont abandonné le style d'expression réaliste en raison des évolutions sociales et politiques et ont laissé derrière eux l'écriture classique. On peut dire que tous avaient au moins un point commun, et c'était la création de changements et de transformations dans la création, le timing, la caractérisation de l'espace, et même dans certains cas le rejet du principe d'intrigue et de complot dans sa forme traditionnelle. Par exemple, Nathalie Sarraute dans Le Planétarium est plus impliquée dans l'explication du comportement intérieur et des réactions de ses personnages qu'elle n'est impliquée dans la narration et le scénario. Parmi ces écrivains, Nathalie Sarraute peut être mentionnée comme une chercheuse des profondeurs inconnues de l'existence humaine appartenant à ce siècle. Elle a consacré toute sa vielittéraire à découvrir les phénomènes intérieurs et cachés médiateurs entre le subconscient humain et l'esprit conscient, les appelant tropismes. Un auteur qui tente d'analyser l'atmosphère complexe et indicible au-delà de ces intrigues et de certains personnages et actualités contractuelles.

  Keywords: L', Identité, Le comportement inté, rieur, La ré, action des personnages, Le Plané, tarium, Nathalie Sarraute
 • Shiva VAHED, Marzieh MEHRABI * Pages 201-221

  La réforme curriculaire réalisée récemment dans le but d’améliorer le rendement du système éducatif dans le monde entier est due à l’insertion de l’approche par compétences. Ceci nous a amenées à effectuer une recherche sur la place du curriculum du FOU (le français sur objectif universitaire) en Iran. Ainsi, dans le présent article, nous avons premièrement passé en revue notre littérature de recherche et examiné la notion du curriculum. Ensuite, nous nous sommes penchées sur deux modèles curriculaires afin de repérer leurs principes sous-jacents : la pédagogie par objectifs issue théoriquement du béhaviorisme insistant sur l’atteinte des objectifs et l’approche par compétences basée sur une conception socioconstructiviste de l’apprentissage mettant l’accent sur le développement des compétences en contexte. Nous avons finalement analysé le curriculum de la licence de langue et littérature françaises, une des disciplines constitutives du FOU, mis en place dans les universités iraniennes tout en appliquant les concepts théoriques exposés dans l’article. 106 unités d’enseignement (24 UE en français général et 82 UE en français spécialisé) de ce curriculum, en cours depuis septembre 2020, ainsi que ses principales composantes à savoir les objectifs, les matières à enseigner, les démarches d’enseignement et l’évaluation ont été décortiquées. Cette étude a montré que le curriculum en question est encore loin d’être basé sur l’approche par compétences.

  Keywords: approche par compé, tences, curriculum, FOU, pé, dagogie par objectifs, Ré, forme curriculaire