فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالمطلب عبدالله*، سمیه مختاری، فرهاد نوائی صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  تقلب علمی یکی از پدیده های جدید فضای آکادمیک در ایران است که ابعاد و انواع مختلفی را در برمی گیرد؛ بنابراین شناخت و ریشه یابی آن، مسیله این پژوهش است. براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زمینه و مولفه های  نهادی و فردی تاثیرگذار بر شکل گیری تقلب علمی در ایران و ارایه راهکارهای سیاستی توسط تصمیم گیران است.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی است که به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها را پرسش نامه محقق ساخته است که طی سه مرحله (به شیوه رفت وبرگشت) شاخص یابی با استفاده از فن دلفی، تکمیل شد و اعتباریابی الگوی مفهومی پژوهش با بهره گیری از نظر خبرگان صورت پذیرفت.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بروز تقلب در دانشگاه های ایران شامل دو دسته مولفه فردی و سیستمی و 21 شاخص مرتبط با این مولفه ها است. عوامل فردی مربوط به ویژگی های ذاتی و شخصیتی دانشجویان ازجمله: نداشتن ایده، عدم توانایی مدیریت زمان، عدم احساس گناه، کمبود بعضی مهارت ها و همچنین بعضی نواقص در اساتید از جمله: دانش ناکافی، عدم ایجاد انگیزه کافی در بین دانشجویان و غیره است. عوامل سیستمی یا نهادی نیز بیشتر ناشی از قوانین ناقص و ناکافی دانشگاه ها، آموزش نامناسب این مراکز و عدم توجه کافی به مقوله کپی برداری و سرقت علمی است.

  نتیجه گیری:

   در پایان بر اساس هر دو دسته مولفه تاثیرگذار فردی و سیستمی، راهکارهایی به شکل عملی برای مقابله با تقلب علمی در دانشگاه ها ارایه داده است.

  کلیدواژگان: تقلب علمی، عوامل فردی، عوامل نهادی، کپی رایت
 • مجتبی مازوچی*، لیلا ربیعی، محمد مرادی صفحات 13-25
  زمینه و هدف

  خطا در جمع آوری داده ها و عدم توجه به داده هایی که در پروسه جمع آوری به هر دلیل دچار نویز شده اند باعث ایجاد اشکال در تحلیل های مبتنی بر داده و به تبع آن، تصمیم سازی های اشتباه می گردد؛ لذا رفع مشکل داده های گم شده و یا نویزی، قبل از انجام مراحل پردازش و تحلیل دارای اهمیت حیاتی در سامانه های تحلیلی است. هدف این مقاله، ارایه روشی به منظور شناسایی داده های نویزی، پرت و داده های گم شده و ارایه راهکاری مناسب برای هموارسازی این داده ها است.

  روش پژوهش:

   این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک های داده کاوی شامل هموارسازی پیاله ای و مدل رگرسیون به منظور شناسایی و جاگذاری داده های پرت و نویزی استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج آزمایش های انجام شده در محیط واقعی مربوط به داده های شبکه های اجتماعی، نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی است. همچنین نشان داده شده است که روش پیشنهادی دارای دقت بالاتری در مقایسه با روش های هموارسازی پیاله ای، میانگین و رگرسیون خطی است. به طوری که برای داده های مربوط به بخش توییت، میانگین مربعات خطای به دست آمده برای روش پیشنهادی برابر 0٫04، روش هموارسازی پیاله ای برابر 0٫38، روش رگرسیون خطی برابر 0٫05 و روش جایگزینی با میانگین برابر 0٫06 بوده است.

  نتیجه گیری:

  روش ارایه شده در این مقاله، می تواند در ابتدا از طریق یک سوم و دوسوم نرمال، داده های پرت را شناسایی کند و سپس با مدل رگرسیون خطی به جایگزینی داده های پرت بپردازد که در نتیجه سبب بهبود عملکرد استفاده و پردازش اطلاعات و بهبود تعامل انسان و اطلاعات خواهد شد.

  کلیدواژگان: داده های نویزی، داده های پرت، داده های گم شده، هموارسازی، روش پیاله ای، مدل رگرسیون
 • زیور صباغی نژاد*، رضا پورسواری، امین کرایی صفحات 26-36
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر تبیین هنجار درونی مدل پذیرش فناوری دیویس در جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت در دانشجویان به منظور ارایه یک مدل بومی انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر باهدف هنجاریابی مدل پذیرش فناوری دیویس و به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در کلیه مقاطع تحصیلی بودند. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 358 نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته با 20 سوال بود که پس از اعتبارسنجی، آلفای کرونباخ  933/0 به دست آمد. تحلیل یافته ها با نرم افزار هایی SPSS و AMOS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.

  نتایج

  تحلیل عامل اکتشافی به یک الگوی چهار عاملی در خصوص جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت دانشجویان منجر گردید. عامل  اول: قصد کاربر از جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عامل دوم: سودمندی استفاده از اینترنت جهت دریافت اطلاعات سلامت، عامل سوم: سهولت استفاده از اینترنت جهت دریافت اطلاعات سلامت و عامل چهارم نگرش کاربر نسبت به جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت است. این چهار عامل983 /66 درصد از تغییرات مربوط به جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت در دانشجویان را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری:

   پژوهش حاضر بیانگر تایید مدل پذیرش فناوری دیویس جهت استفاده در پژوهش های حوزه اطلاع یابی سلامت در دانشجویان ایرانی است؛ بنابراین می تواند در سایر پژوهش های این حوزه در دانشجویان با اطمینان از تایید هنجار درونی مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جستجوی پیوسته، اطلاعات سلامت، مدل پذیرش فناوری دیویس
 • مظهر بابایی*، هدیه ازغ، شیما یزدان پناه صفحات 37-52
  زمینه و هدف

  سواد اطلاعاتی، قابلیت شناسایی و ارزیابی انتقادی اطلاعات به منظور حل مشکلات در یک زمینه خاص هست. استفاده از این رویه در محیط دانشگاه ها و برای دانشجویان، منوط به آگاهی آن ها از زوایای متعدد سنجش اطلاعاتی در این حوزه هست. پژوهش حاضر، بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان از شش منظر بازنگری اطلاعات، شناخت منابع اطلاعاتی، اشاعه اطلاعات، تشخیص اطلاعات، انعطاف پذیری و جست وجوی اطلاعات بود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی بوده و در مقطع زمانی دی ماه تا اسفند 1400 انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می دادند که بالغ بر 1500 نفر بودند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 350 نفر از دانشجو - معلمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 66 گویه ای سواد اطلاعاتی بر مبنای طیف 3 درجه ای لیکرت بود. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، به مقدار 86%، مطلوب به دست آمد و برای روایی آن از دیدگاه اساتید دانشگاه استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین مولفه های سواد اطلاعاتی دانشجو - معلمان دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد (P = 0001/0). بنابراین در این پژوهش جنسیت اثر کمی بر مولفه های سواد اطلاعاتی دارد. همچنین، بین سواد اطلاعاتی در 6 مولفه آن و رشته های مختلف آموزشی دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنی داری وجود ندارد (P = 05/0). درنهایت بین سواد اطلاعاتی در 6 مولفه آن و سن دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری وجود ندارد؛ لذا وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان در سطح متوسطی قرار دارد.

  نتیجه گیری:

   سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت ها و صلاحیت های موردنیاز در جامعه اطلاعاتی برای معلمان است، لذا با درنظرگرفتن عواملی چون بازنگری، شناخت منابع، اشاعه، تشخیص، انعطاف پذیری و جست وجوی اطلاعات می توان به غنی سازی مهارت های سواد اطلاعاتی پرداخت.

  کلیدواژگان: سنجش سواد اطلاعاتی، دانشجو - معلمان، دانشگاه فرهنگیان، منظرهای شش گانه
 • امیر حسین صدیقی* صفحات 53-67
  زمینه و هدف

  پژوهشگاه ها به عنوان سازمان هایی ماموریت گرا، وظیفه پاسخگویی به پرسش های جامعه را در حوزه های تخصصی دارند و ازاین رو باید بتوانند برون داد خود را به نحو موثری به کاربران هدف خود عرضه نمایند. رسیدن به چنین هدفی نیازمند بهره گیری صحیح از اصول معماری اطلاعات برای سازماندهی مناسب بستر اطلاعاتی است که پژوهشگاه ها در آن با مخاطبان خود تعامل دارند؛ بنابراین بررسی و ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه پژوهشگاه ها، به عنوان بستر ارتباطی اصلی آن ها با کاربرانشان، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از منظر معماری اطلاعات است.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا و ارزیابی موردی است و با استفاده از مشاهدات مستقیم و سیاهه های وارسی و در اسفندماه سال 1400 صورت می گیرد. در این راستا ابتدا مولفه های محیط اطلاعاتی یعنی بافت، محتوا و کاربر وبگاه شناسایی می شوند. سپس با استفاده از سیاهه های وارسی و مبتنی بر مولفه های محیط اطلاعاتی به بررسی زیرسیستم های معماری اطلاعات وبگاه پژوهشگاه پرداخته می شود. سیاهه وارسی نظام سازماندهی شامل 14 پرسش اصلی، سیاهه وارسی نظام برچسب زنی شامل 32 پرسش اصلی، سیاهه وارسی نظام پیمایش شامل 20 پرسش اصلی و در نهایت سیاهه وارسی نظام جستجو شامل 41 پرسش اصلی است. این سیاهه های وارسی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و با کمک پنل خبرگی مورد تایید قرار گفته اند. برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اکسل استفاده شده است.

  یافته ها:

   کاربران وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران را می توان به چهار گروه پژوهشگران و دانشجویان، سیاست گذاران علم و فناوری، کتابداران و اطلاع رسانان، و موسسات آموزشی و پژوهشی دسته بندی کرد. محتوای اصلی این وبگاه شامل گزارش عملکرد، کتاب، مقاله، طرح پژوهشی، سامانه، رویداد علمی، دوره های آموزشی، آزمایشگاه، و خدمات مشارکتی می شود. بافت وبگاه مبتنی بر گسترش و ارایه خدمات مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه، اطلاع رسانی اطلاعات علم و فناوری، پشتیبانی از سیاست گذاران علم و فناوری، عمومی سازی کاربرد فناوری اطلاعات، همکاری با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پشتیبانی از پژوهش در زمینه علوم و فناوری اطلاعات است. نتایج حاصل از سیاهه های وارسی امتیاز این وبگاه را از منظر نظام سازماندهی 6/67 درصد، سیستم برچسب زنی 4/68 درصد، نظام پیمایش 4/65 درصد و نظام جستجو 8/34 درصد نشان می دهد.

  نتیجه گیری:

   وضعیت وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از نظر نظام های سازماندهی، برچسب زنی و پیمایش خوب و از نظر نظام جستجو ضعیف ارزیابی شد. استفاده از طرح سازماندهی مخاطب محور در نظام سازماندهی وبگاه، بهره گیری از برچسب های نمایه ای در قالب موجودیت های یکتا در نظام برچسب زنی وبگاه و استفاده از نوار پیمایش اصلی به صورت یکپارچه و با طراحی مشابه در نظام پیمایش وبگاه از جمله نقاط قوت در طراحی معماری اطلاعات وبگاه به شمار می آید. از سوی دیگر باتوجه به یافته های پژوهش، برای بهبود نظام جستجو نیاز است تا قابلیت هایی نظیر «اصلاح اشتباه های نوشتاری در پرسمان ورودی»، «متمایز ساختن کلمات ورودی در نتایج بازیابی شده»، «افزودن عملگرهای منطقی به نظام جستجو»، «امکان جستجو در فراداده ها»، «مرتب سازی نتایج به صورت الفبایی و تاریخی»، و «افزودن فیلترهایی همچون موضوع و سال» موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: معماری اطلاعات، ارزیابی وبگاه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، فناوری اطلاعات
 • محمدرضا شکاری*، محمد حسن زاده صفحات 68-82
  زمینه و هدف

  بررسی عوامل پیشران و بازدارنده ی موثر بر گرایش دانشجویان دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی به مطالعه هدف این پژوهش است.

  روش پژوهش:

   این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده است. مصاحبه ها از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی، پست الکترونیکی، ارسال و دریافت فایل صوتی و گفت وگو در شبکه ی اجتماعی واتس اپ انجام شده است. دانشجویان دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی جامعه پژوهش را تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری هدف مند، تعداد 33 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

  نتایج

  چهار عامل «استاد»، «اجبار»، «ارتقاء» و «علاقه» به عنوان عوامل پیشران مطالعه در بین دانشجویان دکتری بوده اند و هفت عامل «استاد»، «خانواده»، «مشکلات دسترسی»، «آینده مبهم»، «مشکلات و ضعف های نظام آموزشی»، «رشد روحیه بی نیازی از مطالعه» و «عدم مشارکت در تدریس» به عنوان عوامل بازدارنده شناسایی شده اند.

  نتیجه گیری:

   عوامل پیشران و عوامل بازدارنده از مطالعه، بسیار درهم تنیده بوده و به هم مرتبط هستند. برخی از این عوامل بر برخی دیگر تاثیر می گذارند و به نوعی علت ومعلول یک دیگرند. برای تقویت عوامل موثر و کاهش عوامل بازدارنده به مطالعه، تلاش بیشتر اساتید و برنامه ریزان درسی در سطح کلان، کتابخانه ها و کتابداران، سیاست مداران، و تلاش و برنامه ریزی بیشتر خود دانشجویان دکتری را می طلبد. لازم است تا نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزش در دانشگاه ها از نظام تک متنی و متکلم وحده بودن خارج شود. تا تغییرات بنیادی در روش های تدریس و محتوای درسی در نظام آموزشی به وجود نیاید، دانشجویان کمتر به مطالعه و پژوهش روی می آورند

  کلیدواژگان: خواندن، دانشجویان دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، عوامل بازدارنده، عوامل پیشران، مطالعه
|
 • Abdol Mutalib Abdullah*, Somayeh Mokhtari, Farhad Navaee Pages 1-12
  Introduction

  plagiarism is one of the new phenomena in the academic environment in Iran, which includes different dimensions and types. So, its recognition and rooting are the problems of this research. Therefore, the main goal of the current research is to investigate the context and institutional and individual factors affecting the formation of plagiarism in Iran and provide policy solutions by decision-makers.

  Methods

  The current research method is descriptive qualitative. The statistical population of the research includes 15 university experts who were selected by judgment and snowball method. The data collection tool is a researcher-made questionnaire, which was completed during three stages (in a round-trip way) of indexing using the Delphi technique, and the validation of the conceptual model of the research was done using experts' opinions.

  Results

  The findings of the research showed that the factors affecting the occurrence of plagiarism in universities in Iran include two categories of individual and systemic components and 21 indicators related to these components. Individual factors related to the inherent personality characteristics of students such as lack of ideas, inability to manage time, lack of guilt, lack of some skills, and also some deficiencies in professors such as insufficient knowledge, lack of motivation among students, etc. Systemic or institutional factors are mostly due to incomplete and insufficient laws of universities, inappropriate training of these centers, and lack of attention to plagiarism and plagiarism.

  Conclusion

  In the end, based on both individual and systemic effective components, practical solutions have been presented to deal with plagiarism in universities.

  Keywords: Scientific fraud, Individual factors, Institutional factors, Copyright
 • Mojtaba Mazoochi*, Leila Rabiei, Mohammad Moradi Pages 13-25
  Introduction

  Errors in data collection and failure to pay attention to data that is noisy in the collection process for any reason cause problems in data-based analysis and, as a result, wrong decision-making. Therefore, solving the problem of missing or noisy data before processing and analysis is of vital importance in analytical systems. The purpose of this paper is to provide a method to identify noisy data, outliers, and missing data and provide a suitable solution for these data.

  Methods

  This study is applied research. Data mining techniques including binning smoothing and regression models have been used to identify and replace outlier and noisy data.

  Results

  The results of the tests performed in the real environment related to the data of social networks show the proper performance of the proposed method. It has also been shown that the proposed method has higher accuracy compared to the methods of binning smoothing, average and linear regression. So that for the data related to the tweet section, the mean squared error obtained for the proposed method was equal to 0.04, the binning smoothing method was equal to 0.38, the linear regression method was equal to 0.05 and the average method was equal to 0.06.

  Conclusion

  The method presented in this article can initially identify outlier data through one-third and two-thirds normal, and then replace the outlier data with a linear regression model, which results in improving the performance of using and processing information and improving human-information interaction

  Keywords: Noisy Data, Outliers, Missing Data, Smoothing, Binning Method, Regression Model
 • Zivar Sabaghinejad*, Reza Poorsavari, Amin Koraei Pages 26-36
  Introduction

  The present study was conducted by explaining the internal norm of Davis's technology acceptance model in online health information search among Iranian students to provide a local model.

  Methods

  The current research is descriptive and was carried out using a survey method. The research community is the students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences at all levels of study. A sample of 358 people voluntarily participated in the research by stratified random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire with 20 questions, which after validation, Cronbach's alpha was 0/933 Obtained. The findings were analyzed with SPSS and AMOS software and using descriptive statistical tests, exploratory factor analysis, and other related tests.

  Results

  The findings of the exploratory factor analysis led to a four-factor model regarding students' online search for health information. The first factor: is the user's intention to search for health information online, the second factor: is the usefulness of using the Internet to receive health information, the third factor: is the ease of using the Internet to receive health information, and the fourth factor is the user's attitude towards the online search for health information. These four factors explain 66.983% of the changes related to the online search of health information among students.

  Conclusion

  The findings of the research indicate the approval of the Davis technology acceptance model for use in research in the field of health information among Iranian students. Therefore, it can be used in other research in this field among students with the assurance of confirming the internal norm.

  Keywords: information-seeking behavior, health information, online health information, TAM, Technology Acceptance Model
 • Mazhar Babaee*, HEDYEH AZAGH, SHIMA YAZDANPANAH Pages 37-52
  Introduction

  Information literacy is the ability to identify and critically evaluate information to solve problems in a specific field. The use of this procedure in the environment of universities and for students depends on their awareness of the many angles of information measurement in this field.

  Methods

  this study was to investigate the information literacy status of students and teachers of the Farhangian University of Kurdistan Province From six perspectives: information review, information source recognition, information dissemination, information recognition, flexibility, and information search. This research is practical and of a survey type and was carried out between January and March 2022. The study population consisted of all students of Farhangian University of Kurdistan Province in the academic year 2021-2022, which numbered over 1500 people. Using random sampling, 350 student-teachers were selected as a statistical sample. The data collection tool was a researcher-made 66-item information literacy questionnaire based on a 3-point Likert scale. The reliability of the questionnaire was 86% using Cronbach's alpha method. And for its validity, the views of university professors were used. Multivariate analysis of variance, one-way analysis of variance, and Pearson torque correlation coefficient test was used to analyze the data using SPSS software.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between the components of information literacy of male and female student teachers (P = 0.0001). Therefore, in this study, gender has a small effect on the components of information literacy. Also, there is no significant difference between information literacy in its 6 components and the different educational disciplines of Farhangian University (P> 0.05). Finally, there is no significant relationship between information literacy in its 6 components and the age of Farhangian University students and teachers. Therefore, the information literacy situation of the students of the Farhangian University of Kurdistan is at an Intermediate level.

  Conclusion

  Information literacy is the set of skills and qualifications needed in the information society for teachers, therefore, by considering factors such as review, knowledge of sources, dissemination, recognition, flexibility, and search for information, it can be enriched. Building information literacy skills.

  Keywords: Measuring information literacy, student-teachers, Farhangian University, six perspectives
 • Amir Hossein Seddighi* Pages 53-67
  Purpose

  As mission-oriented organizations, research institutes have the task of answering community questions in specialized areas, and should therefore be able to effectively present their outputs to their target users. Achieving such a goal requires the proper use of information architecture principles to properly organize the information platform in which the research institutes interact with their audiences. Therefore, reviewing and evaluating the information architecture of Research Institutes’ websites as their main communication platform with their users is of particular importance. The purpose of this study is to evaluate the Iranian Research Institute for Information Science and Technology’s website based on information architecture.

  Methodology

  The research method is based on content analysis and case evaluation and is done using direct observations and checklists in March 2022. In this regard, first the components of the information environment, ie the context, content, and user of the website are identified. Then, we check the information architecture subsystems of the website using checklists based on the components of the information environment. The organization system checklist contains 14 main questions, the labeling system checklist contains 32 main questions, the navigation system checklist contains 20 main questions, and finally, the search system checklist contains 41 main questions. The checklists were prepared using the library research method and approved by an expert panel. Excel software is used to collect and analyze data.

  Findings

  Users of the Iranian Research Institute for Information Science and Technology’s website can be categorized into four groups: researchers and students, science and technology policymakers, librarians and informants, and educational and research institutions. The main content of this website includes reports, books, articles, research projects, information systems, scientific events, training courses, laboratories, and collaborative services. The context of the website is based on service development and delivery in the areas of knowledge management, scientific and technological information management, dissemination of information science and technology, supporting science and technology policymakers, Publicizing the use of information technology, cooperating with universities and research institutes, and supporting research in the field of information science and technology. The results of the checklists indicate the score of this website for the organization system, the labeling system, the navigation system, and the search system as 67.6%, 68.4%, 65.4%, and 34.8%, respectively.

  Conclusion

  The status of the Iranian Research Institute for Information Science and Technology’s website is assessed as good in terms of the organization system, the labeling system, and the navigation system, and poor in terms of the search system. The use of an audience-oriented organization plan in the website organization system, the use of index labels in the form of unique entities in the website labeling system, and the use of a main navigation bar with an integrated and similar design in the website navigation system are among the strengths of the website information architecture design. On the other hand, according to the research findings, to improve the search system, it is necessary to pay attention to features such as “correcting spelling errors in the input query”, “highlighting the input query in the retrieved results”, “adding logical operators to the search system”, “searching metadata”, “sorting results in alphabetical and chronological order”, and “adding search filters such as subject and year”.

  Keywords: Information Architecture, Website Evaluation, Iranian Research Institute for Information Science, Tech-nology, Information Technology
 • Mohammad Reza Shekari*, Mohammad Hassan Zadeh Pages 68-82
  Introduction

  A thorough understanding of the drivers and inhabitants to the study can provide the basis for effective planning to improve the study. The aim of this study was to investigate the driving and inhibitory factors affecting the tendency of Iranian knowledge and information science PhD students towards study.

  Methods

  This research was conducted with a qualitative approach and using content analysis method. The data collection tool was an in-depth semi-structured interview. The interviews were conducted through face-to-face visits, telephone calls, e-mails, sending and receiving audio files and conversations on social media. PhD students in knowledge and information science at state universities, Payame-Nour Universities, and Islamic Azad Universities form the research community, and 33 people were selected as the research sample using targeted sampling.

  Results

  The results show that four factors of "professor", "compulsion", "personal promotion" and "interest" were the driving factors among doctoral students and seven factors were "professor", "family". "Access problems", "ambiguous future", "problems and weaknesses of the educational system", "growth of the spirit of need to study" and "non-participation in teaching" have been identified as deterrents factors.

  Conclusion

  The drivers and inhabitants of the study are very intertwined and interrelated. Some of these factors affect others and are in some way the cause and effect of each other. To strengthen effective factors and reduce barriers to study, it requires more effort from professors and programmers at the macro level, libraries and librarians, politicians, and more effort and planning from doctoral students themselves. It is necessary for the education system and the education system in universities to get out of the monolithic system and to be the speaker of unity. In this way, students are less likely to study and research until there are fundamental changes in teaching methods and curriculum content in the education system. For the first time, this study examines the most important factors and barriers to the advancement of PhD students in information science, and the results provide qualitative factors for the context of the research community. And it can be used in planning and policy making for the doctoral program of the field. Since no research has been done in this field so far, the present study can be considered as a new research in this field.

  Keywords: PhD students, inhabitant's factors, Drivers factors, study, reading, knowledge, information science