فهرست مطالب

راهبرد اجتماعی فرهنگی - پیاپی 45 (زمستان 1401)
 • پیاپی 45 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهره نجفی اصل* صفحات 313-340

  در این تحقیق بنا است دلایل غیراقتصادی موثر بر عدم تمایل به فرزندآوری (بی فرزندی و کم فرزندی) زنان مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت فرزند اوری در این دوران که جامعه ایرانی با کاهش جمعیت جوان روبرو است ، فراوان است. عمده تحقیق ها عامل اقتصادی را به عنوان عامل مهم و اساسی کاهش فرزند اوری مطرح کرده اند ولی صرفا عامل اقتصادی در این خصوص تعیین کننده نیست. بدین منظور با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه، به باشگاه های ورزشی زنانه 19 محله در منطقه یک تهران مراجعه شد و با 43 زن بین سنین 25-45 سال با تجربه ازدواج که تمایل به مشارکت داشتند، تا جایی که اشباع نظری حادث شد، مصاحبه صورت گرفت. خصیصه های رو انشناختی (ترس های فردی، تمایلات فردی) و خصیصه های اجتماعی و فرهنگی جدید به عنوان علل اصلی (مقولات اصلی) عدم تمایل فرزندگذاری شناسایی شدند. کاهش منافع احساسی فرزند ناشی از تغییرات ارزشی می تواند دلیلی بر این امر باشد که زوجین برای کسب لذت و اوقات فراغت جایگزین های دیگری غیر از فرزند داشته باشند و عدم اطمینان به تداوم زندگی زناشویی آنها را ترغیب می کند که کمتر به فرزند و بیشتر به تحصیلات و شغل در خور بیاندیشند.

  کلیدواژگان: عوامل غیراقتصادی، فرزندآوری، زنان، روش کیفی، تهران
 • اسماعیل جهانی دولت آباد*، طاها عشایری صفحات 341-376

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دو مقوله تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در شکل گیری گرایش به طلاق در جامعه اردبیل در دو بخش کیفی (تحلیل محتوای مصاحبه ها) و کمی (پیمایش) به انجام رسیده است. نتایج کیفی نشان داد که تعارضات زناشویی در جامعه اردبیل در 5 مقوله «تعارضات عاطفی»، «تعارضات فرهنگی» و «تعارضات اخلاقی»، «تعارضات اقتصادی» و «تعارضات ارتباطی» و شیوه های برخورد با تعارضات در قالب مقولات «برخورد عاطفی»، «برخورد دموکراتیک»، «برخورد عقلانی»، «فرار از موقعیت» و «برخورد قهری یا ابزاری» قابل شناسایی است. همچنین، طبق نتایج کمی، اکثریت قریب به اتفاق زوجین (بیش از 95درصد) کم و بیش با مسیله تعارضات زناشویی دست به گریبان هستند که از این میان، بیشترین میزان مربوط به تعارضات عاطفی و کمترین میزان مربوط به تعارضات فرهنگی می باشد. از سوی دیگر، میزان بسیار کم استفاده از شیوه های قهری در برخورد با تعارضات در مقابل میزان قابل توجه استفاده از برخوردهای عقلانی و دموکراتیک بیانگر اولویت شیوه های نرم نسبت به راهبردهای سخت در بین زوجین است. طبق نتایج، زوجین در برخورد با تعارضات عاطفی-اخلاقی از شیوه های برخورد سخت (قهری) و در برخورد با تعارضات فرهنگی-ارتباطی از شیوه های برخورد نرم (عقلانی و دموکراتیک) بیشتر استفاده می کنند. در بحث تبیین گرایش به طلاق نیز نتایج نشان داد که شیوه های حل تعارض از قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با تعارضات زناشویی برخوردارند. بنابراین، با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تعارض زناشویی، تمرکز بر تقویت مهارت های حل مسیله در سیاست گذاری های حوزه-خانواده، به مراتب سودمندتر و حتی به صرفه تر از تمرکز بر شکل گیری زناشویی های عاری از تضاد و تعارض خواهد بود.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، سبک های حل تعارض، گرایش به طلاق، اردبیل
 • روزا کرم پور*، آزادی اله نوری، زهرا قاسمی صفحات 377-402

  خشونت خانوادگی کنشی است که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمدا، در چارچوب خانواده، صدمه ی فیزیکی یا روانی وارد می نماید. درهمین راستا؛ هدف تحقیق حاضر «بررسی تجارب زیسته خشونت در خانواده های نسل جدید» و رویکرد نظری غالب آن، رویکرد کارکردگرایی، تضادی و تلفیقی بوده است. روش تحقیق از نوع کیفی است. حجم نمونه، ترکیبی از چهارگروه پنج نفره (شامل 1 نفر مشاور، 1 نفر مددکار و 3 نفر از آسیب دیدگان از خشونت) است که روی هم رفته 20 نفر می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، هدفدار وبه صورت گلوله برفی بوده است. ابزارگردآوری اطلاعات نیز مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با سوالاتی محدود بوده است. طبق یافته های تحقیق؛ گونه های خشونت درخانواده های نسل جدید شهر ایلام شامل خشونت مردان علیه زنان، زنان علیه مردان، والدین علیه نوزادان و کودکان و خشونت علیه خانواده همسر می باشد. همچنین؛ تکنیک های خشونت عبارتند از : بی اعتنایی (جنسی اقتصادی)، خیانت و ورود به روابط فرازناشویی (قصد تنبیه یا انتقام)، خشونت عملی (کتک زدن، شکستن سوزاندن یا بریدن اعضا)، خشونت روانی و کلامی (تهمت خیانت و کم کاری زدن، تهدید به کتک، فحش)، خشونت اقتصادی (پول توجیبی ندادن، تهدید به محرومیت از ارث). نهایت آن که؛ قدرت طلبی مردان، ازدواج بدون عشق ورزی، دخالت های اطرافیان، فضای مجازی و گرایش به روابط فرازناشویی، مشکلات اقتصادی، تغییرات ساختار روابط و قدرت در خانواده، اعتیاد به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و ضعف حمایت اجتماعی ازآسیب دیدگان برخشونت خانوادگی درخانواده های نسل جدید شهر ایلام موثر است.

  کلیدواژگان: خشونت خانوادگی، گونه های خشونت، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی
 • ملیحه علی مندگاری، حجیه بی بی رازقی نصرآباد* صفحات 403-436
  باروری در ایران و بسیاری از استان های کشور به سطوح پایین رسیده است. در این میان استان یزد از معدود استان هایی است که در سالهای اخیر باروری بالاتر از سطح جانشینی (حدود 3/2 فرزند) را تجربه می کند. در همین ارتباط دلایل باروری بالاتر این استان هم در سطوح خرد و هم کلان اهمیت یافته است. هدف اصلی مطالعه شناسایی تفسیر و درک زنان یزدی از فرزندآوری است. رویکرد تحقیق کیفی است. مشارکت کنندگان 25 زن متاهل یزدی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها طی یک دوره 4 ماه از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه 1397 با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد. تحلیل داده ها با کمک روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. طی تحلیل های صورت گرفته از 25 مصاحبه انجام شده، مقوله هسته با عنوان«فرزندآوری، دوگانه انگاری مخاطره و اطمینان» حاصل شده که از دو مقوله اصلی شامل تاملات معنا بخش و اطمینان آفرین و مخاطرات فرزندآوری احصاء شده است. یافته ها بیانگر آنست که به رغم اطلاع و توجه زنان به مخاطرات فرزندآوری، آن را مایه اطمینان، خیر و برک تو دارای ارزش خانوادگی و مذهبی می دانند. این رویکرد و درک افراد از فرزندآوری تاکنون مانع از تمایل آنها به سمت بی فرزندی، تک فرزندی و باروری پایین شده است. با این حال تداوم این وضعیت ارتباط زیادی به بستر اقتصادی اجتماعی کشور و استان دارد و اتخاذ سیاست ها و حمایتهای دولت از زوجین جوان و خانواده و تسهیل شرایط ازدواج و فرزندآوری تضمین کننده تداوم این شرایط خواهد بود.
  کلیدواژگان: باروری، ارزش فرزند، مخاطره، سیاست های جمعیتی، شهر یزد
 • میلاد بگی*، رسول صادقی صفحات 437-472
  یکی از ویژگی های خاص جامعه ایرانی، تنوع قومیتی و وجود الگوهای متفاوت ازدواج در میان اقوام مختلف است. با این حال، عدم دسترسی به اطلاعات معتبر در مورد قومیت سبب شده است تا مطالعات مقایسه ای ازدواج در بین اقوام با محدودیت هایی روبرو باشد. مطالعه حاضر به روش کمی و با تکنیک تحلیل ثانویه به مقایسه الگوهای ازدواجی در بین اقوام ایرانی می پردازد. به این منظور، داده های پیمایش ملی ازدواج تجزیه وتحلیل شد. همچنین از داده های طرح ویژگی های اقتصادی-اجتماعی خانوار (1380) برای مقایسه رفتارهای ازدواجی قومیت ها با سال 1397 استفاده شد. نتایج حاکی از وجود تفاوت معناداری در الگوها و رفتارهای ازدواجی اقوام مختلف ایران است. مقایسه نتایج با داده های دو دهه پیش نشان می دهد اگرچه رفتارهای سنتی در میان همه اقوام کاهش داشته است اما، تفاوت های قومی همچنان وجود دارد. به طور کلی می توان گروه های قومی را در سه دسته طبقه بندی کرد: بلوچ ها و عرب ها که رفتارهای سنتی در بین آن ها بیشتر مشاهده می شود. آن ها میانگین سن ازدواج پایین تری دارند و ازدواج های زودهنگام، خویشاوندی، ترتیب یافته و همسان همسری قومی در بین آن ها بیشتر است. در سمت مقابل، گیلک ها هستند که رفتارهای مدرن در بین آن ها بیش از سایر گروه های قومی است به طوری که بالاترین سن ازدواج، کمترین ازدواج های زودهنگام، خویشاوندی و همسان‎همسری قومی را دارند. در میانه این دو طبقه، گروه های قومی فارس، ترک، کرد و لر هستند که رفتارهای آن ها به هم نزدیک و تا حد زیادی مشابه است. به نظر می رسد نابرابری های اقتصادی-اجتماعی و نیز ارزش ها و هنجارهای خرده فرهنگی، علت اصلی تفاوت های قومی ازدواج و تداوم آن در گذر زمان باشد.
  کلیدواژگان: قومیت، ازدواج خویشاوندی، ازدواج زودهنگام، همسان همسری قومی، تفاوت فرهنگی
 • ولی بهرامی*، مصطفی حقی کرم الله، علیرضا قربانی صفحات 473-508

  ازدواج زودهنگام دختران به ویژه در مناطق روستایی نه تنها آسیب ها و عوارضی برای فرد به دنبال دارد، بلکه پیامدهای مختلفی را متوجه خانواده و جامعه روستایی می کند. هدف این پژوهش مطالعه عمیق پدیده ازدواج زودهنگام دختران روستایی و درک شرایط علی و زمینه ای و پیامدهای آن است. پژوهش حاضر از حیث روش شناسی از نوع کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است که از نظریه های برای افزایش حساسیت نظری استفاده شد . جمعیت مورد مطالعه زنان متاهل روستای زیودار پلدختر بودند. روش نمونه-گیری نیز به صورت «نمونه گیری هدفمند و نظری» بوده است. ابزار گردآوری داده ها «مصاحبه عمیق» بود که بر این اساس بعد از مصاحبه با18 نفر از این زنان، اشباع نظری حاصل شد. به منظور تحلیل داده ها از رویکرد «اشتروس و کوربین» استفاده شد و بر اساس آن، از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان می-دهد که پدیده محوری این پژوهش «ازدواج زودهنگام به مثابه انقیاد » است. شرایط علی حاکم بر این پدیده شامل « ناخودآگاه جمعی جنسیتی و دلهره از تجرد قطعی» هستند. شرایط زمینه ای شامل « نظارت اجتماعی به مثابه انسداد اجتماعی، ازدواج به منزله تور هنجاری اخلاقی و تقدیرگرایی» و شرایط مداخله گر بر پدیده محوری عبارتنداز:«ایستارهای رقابت جویانه، ناکارآمدی تحصیلات دانشگاهی، معاش اندیشی و محاسبه گرایی » هستند. استراتژی در مواجهه با این پدیده، «تسلیم و سازگاری» و پیامد آن « بازدارندگی از تحصیل، سلطه و خشونت پذیری، بهره کشی جنسی و بحران روحی و انگیزشی » می باشد.

  کلیدواژگان: ازدواج زودهنگام، خانواده روستایی، زنان روستایی، انقیاد اجتماعی، تبعیض جنسی
 • اسماعیل نصرآبادی* صفحات 509-538
  میزان جمعیت، پراکندگی و ویژگی های کمی و کیفی جمعیت از گذشته های دور مورد توجه اندیشمندان و برنامه ریزان بوده و هنوز هم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به ارتباط متقابل بین جمعیت و توان های محیطی و جغرافیایی، در این مقاله پراکندگی جمعیت در گستره ی جغرافیایی ایران زمین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است؛ از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرور مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بالادستی استفاده شد. در نهایت، راهبرد های جمعیتی متناسب با شرایط محیطی و فرصت پنجره جمعیتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حوزه های جغرافیایی، محیط زیستی و امنیتی مشخص شد. باید کانون های جمعیتی جدید در شمال شرق، مرکز، جنوب شرق و نوار ساحلی جنوب کشور با توجه به توان های جغرافیایی، شرایط زیست بوم ها و در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت ایجاد شود؛ و تمرکز زدایی از کانون جمعیتی پایتخت مورد توجه جدی قرار گیرد. بی توجهی به راهبرد های مبتنی بر شرایط محیطی و جمعیتی می تواند در آینده کشور را با تخریب محیط زیست و دو پدیده هم زمان پیری و جوانی جمعیت مواجه کرده و هزینه های کشور را افزایش دهد؛ و جمعیت را از عامل توسعه به مانع توسعه تبدیل کند.
  کلیدواژگان: جمعیت متناسب، توان های محیطی، فاز پنچره جمعیتی، سیاست جمعیتی، پراکندگی جمعیت
 • احسان خلیلی* صفحات 539-568
  این نوشتار با موضوع کاهش میل خانواده ها به فرزندآوری به مسیله ترس از مشکلات معیشتی در فرزندآوری و راهکار اخلاقی تربیتی آن پرداخت. هدف نوشتار ارایه راهکار اخلاقی- تربیتی قرآن کریم برای غلبه خانواده ها بر ترس از مشکلات معیشتی در فرزندآوری بود. این نوشتار با روش تحقیق کیفی متن محور به تحلیل متون دینی با روش منضبط استنباط فقهی پرداخت. مهمترین یافته این نوشتار استخراج راهکار اشاره شده در قرآن برای غلبه خانواده ها بر ترس از مشکلات معیشتی بود که کاربست آن می تواند بی میلی به فرزندآوری ناشی از مشکلات معیشتی را از بین ببرد. راهکار قرآن این بود که انسان برای فرزندآوری ترسی از مشکلات معیشتی نداشته باشد و تامین هزینه های خود و فرزندان را به خدا بسپارد. از دیگر یافته ها بررسی و پاسخ کوتاه به چهار پنداره از مشکلات معیشتی در فرزندآوری بود که عبارتند از: سستی ایمان و باور به وعده های روزی دهنده، ترس از ناتوانی در تامین هزینه های حال و آینده، واقعی پنداشتن نیازهای غیرواقعی و چهارم حرص و طمع در زندگی. با تحلیل آیات قرآن نتیجه آن شد که توکل بر خدا راه چاره ای برای غلبه بر ترس از مشکلات معیشتی در فرزندآوری است. بنابراین راهکارهای ایجاد و تقویت توکل از متون دینی استخراج شد که چهار راهکار بود: توجه به ویژگی ها و صفات الهی، تقویت ایمان، توجه به درماندگی مخلوقات و ناامیدی از آنها و چهارم حضور در مسیر حق و استقامت بر آن.
  کلیدواژگان: مشکلات معیشتی- فرزندآوری- توکل- راهکارهای میل به فرزندآوری، راهکار فرهنگی در فرزندآوری، راهکار اخلاقی تربیتی در فرزندآوری، راهکارهای نوآورانه در فرزندآوری
 • علی میرزائی*، محمدعلی کی نژاد، آزیتا بلالی اسکوئی صفحات 569-614

  مفهوم خانه و مسکن در سبک نوین زندگی شهری متحول شده و ارزش های آن به گونه ای دیگر تفسیر گردیده و هر روزه مفهومی نوین می گیرد. ازاین رو انگاره خانه و تغییرات آن در انطباق با دوران معاصر، مسیله ای است که باید موردتوجه شهرسازان، برنامه ریزان، طراحان شهری و معماران قرار گیرد و باید به دنبال الگو و انگاره ای جدید از مفهوم خانه بود تا علاوه بر داشتن سازگاری لازم با نیازها و خواسته های جامعه نوین، با خواسته ها و سبک زندگی گذشته و آینده جامعه ایرانی- اسلامی نیز تطابق داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به آینده های بدیل بر مبنای استعاره های بدیل از خانه و شناسایی سناریوهای محتمل خانه و مسکن در آینده، به منظور حفظ و صیانت از ارزش های فرهنگی، اجتماعی، کالبدی خانه می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش تحلیل لایه ای علت ها (CLA)، تغییر انگاره خانه را در چهار لایه ی تحلیل شامل لیتانی، علل کلان اجتماعی، گفتمان/ جهان بینی و اسطوره/ استعاره، مورد واکاوی قرار داده و بر آن است تا ضمن دستیابی به درک روشن از علت های این تغییرات، سناریوهای بدیلی را برای مفهوم خانه و مسکن در آینده بر مبنای استعاره های بدیل این مفهوم ارایه دهد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با صاحب نظرانی که در زمینه موضوع موردبحث، دارای دانش و تجربه کافی بودند، صورت گرفته و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس نتایج تحقیق ، چهار سناریوی خانه هوشمند، خانه به عنوان یک ابر دیجیتال، خانه انسانی، خانه متحرک ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: انگاره، خانه، سبک نوین زندگی شهری، CLA
 • محمدعلی طالبی*، نازمحمد اونق، عصمت دوستی صفحات 615-642

  خانواده مهم ترین واحد اجتماعی است که تاثیرات بسیاری بر سلامت جامعه وتداوم فرزندآوری دارد، اولین رکن تشکیل خانواده ازدواج و آسیب پذیرترین مساله آن چه برای خانواده و چه جامعه، طلاق است. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف مطالعه علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر طلاق در بین صاحب نظران، موثرین و مطلعین سامانه تصمیم در شهر بیرجند در سال1400 مورد بررسی قرار گرفت، این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس نوع رویکرد، دارای رویکرد کیفی است. جامعه مورد مطالعه طیفی از صاحب نظران، اساتید و روان شناسان، قضات و سایر افراد درگیر با مساله طلاق می باشند که به صورت نمونه گیری هدفمند تعداد19 نفر به روش مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار و تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXDA) و بر اساس سه شیوه کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی مطرح در روش نظریه زمینه ای انجام شد.در نهایت26 مقوله اصلی با توجه به موضوع شامل علل اجتماعی و فرهنگی در حیطه طلاق یافت شده است که با توجه به شرایط منظقه ای، فرهنگی و مذهبی استان خراسان جنوبی برخی از علل طلاق بیشتر مورد بحث جمعیت نمونه از جمله اعتیاد، خیانت، مسایل اقتصادی مانند مشکلات مالی، ازدواج های اجباری و تحمیلی، پایبندی به فرهنگ سنتی ازدواج و طلاق و مسایلی از این دست، بوده است

  کلیدواژگان: بیرجند، سامانه تصمیم، سیاست های جمعیتی، طلاق
|
 • Zohreh Najafi Asl * Pages 313-340

  This research to investigate the non-economic causes affecting the childbearing decisions (no children or few children) of women presenting to sports gyms of Tehran’s District 1. Because the rate of fertility is reduced nowadays the qualitative method and interview technique For this purpose are used and female sports clubs of 19 neighborhoods in District 1 of Tehran were referred to, and interviews were conducted with 43 women aged 25-45 years with the experience of marriage and were willing to attend the research, until theoretical saturation was achieved. psychological characteristics ( Personal fear, personal tendencies )as well as new social and cultural characteristics were identified as main causes (main components) of unwillingness to childbearing. Reduced empathetic interests of the child caused by value changes can be regarded as a reason for the fact that couples may seek alternative leisure other than childbearing to enjoy their leisure time, as uncertainty over continued marital life can encourage them to less think of childbearing, while, at the same time, tending to more think of education and having a suitable job.

  Keywords: Non-economic Factors, childbearing, Women, Qualitative method, Tehran
 • Esmaeil Jahani Dolatabad *, Taha Ashayeri Pages 341-376

  The current research aims to investigate the role of marital conflicts and conflict resolution styles in the tendency to divorce in Ardabil society in two qualitative (content analysis of interviews) and quantitative (survey) parts. Qualitative results showed that marital conflicts in 5 categories "emotional conflicts", "cultural conflicts" and "moral conflicts", "economic conflicts" and "communication conflicts" and methods of dealing with conflicts in the form of "emotional conflict" categories. , "democratic encounter", "rational encounter", "escape from the situation" and "forced or instrumental encounter" can be identified. Also, according to the quantitative results, the vast majority of couples (more than 95%) are more or less struggling with the issue of marital conflicts, of which the highest rate is related to emotional conflicts and the lowest rate is related to cultural conflicts. On the other hand, the very low rate of using coercive methods in dealing with conflicts in contrast to the significant rate of using rational and democratic approaches indicates the preference of soft methods over hard strategies among couples. According to the results, couples use hard (coercive) methods of dealing with emotional-moral conflicts and soft (rational and democratic) methods of dealing with cultural-relational conflicts. In the discussion of explaining the tendency to divorce, the results showed that conflict resolution methods have more explanatory power compared to marital conflicts. Therefore, considering the inevitability of marital conflict, focusing on strengthening problem-solving skills in family policy-making will be far more beneficial and even more economical than focusing on the formation of conflict-free marriages.

  Keywords: Marital conflicts, conflict resolution styles, Tendency to divorce, Ardabil
 • Roza Karampour *, Azadi Alahnoori, Zahra Ghasemi Pages 377-402

  Family violence is an act based on which a person causes physical or mental harm to another person, intentionally, within the family. In this regard; The aim of the research is to "investigate the lived experiences of violence in the families of the new generation" and its dominant theoretical approach is functionalism, contrastive and integrated approach. The research method is qualitative. The sample size is a combination of four groups of five people (including 1 counselor, 1 worker, and 3 victims of violence), which is a total of 20 people. The sampling method of the research was targeted and in the form of snowball. The data collection tool was a semi-structured interview with limited questions. According to the research findings; Types of violence in families of the new generation of Ilam include men's violence against women, women against men, parents against babies and children, and violence against the spouse's family. also; Techniques of violence include: neglect (economic sex), betrayal and entering into extramarital relations, practical violence (beating, breaking or cutting off members), psychological and verbal violence (slander of treason and neglect, cursing), economic violence (not paying money, threatening to deprive of inheritance). Finally, that; Men's desire for power, marriage without love, interference from people around them, virtual space and tendency to extramarital relationships, economic problems, changes in the structure of relationships and power in the family, addiction, especially industrial drug addiction, and weak social support for victims of family violence in families. The new generation of Ilam city is effective.

  Keywords: Violence, Domestic Violence, Violence Techniques, Social factors, Cultural factors
 • Maliheh Alimondegari, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad * Pages 403-436
  Fertility in Iran and many provinces has reached low levels. Yazd province is one of the few provinces that experiences fertility above the replacement level (about 2.3 children) in recent years. The reasons for the higher fertility of this province have become important at both micro and macro levels. The main purpose of this study is to identify the interpretation and understanding of Yazdi women about chldbearing. The approach of this research is qualitative. The participants were 25 married women from Yazd city, who were selected by purposeful sampling in 2017. Data analysis was done with qualitative content analysis technique, The core category is"childbearing as a dualism of risk and certainty" which is derived from the two main categories of "giving meaning and assurance and the risks of childbearing". The findings show that the economic, social and cultural background and religious values play a role in the fertility decisions . Despite knowing and paying attention to the risk of having children, they consider it a source of security and good and blessing and family and religious values.This approach and people's understanding of having children has prevented them from becoming childless and having only one child. However, the continuation of this situation in the future depends on the socio-economic context of the country and the province, and the adoption of government policies and support for young couples and families and facilitating the conditions of marriage and childbearing will guarantee the continuation of these conditions.
  Keywords: Fertility, Child Value, risk, Population Policy, Yazd city
 • Milad Bagi *, Rasoul Sadeghi Pages 437-472
  Iran is a multi-ethnic society and one of the top ten countries with the highest ethnic diversity in the world. However, the lack of questions about ethnicity in censuses has led to many limitations in comparative studies among ethnic groups. Also, the data of the Socio-Economic Features of the Household survey, which was implemented in 2001, were used to compare the marriage behaviors of ethnic groups with 2018. This study aimed to investigate marriage patterns among different ethnic groups in Iran using National Marriage Survey data. The findings revealed that marriage patterns are different among ethnic groups. A comparison of results with studies from two decades ago shows that although traditional behaviors have declined among all ethnic groups, ethnic differences persist. Generally, ethnic groups can be classified into three categories. Baluchs and Arabs, that have more traditional behaviors. They had a lower average age of marriage. Furthermore, early, consanguineous, arranged and ethnic assortative marriages are more common among them. On the other hand, there are Gilakis, who have modern marriage behaviors compared to other groups, so that they have the highest average age of marriage and the lowest early, consanguineous, and ethnic assortative marriages. The other four ethnic groups are in the middle: Persians, Turks, Kurds and Lors who their behaviors are similar. It seems that socioeconomic inequality and subcultural behaviors of ethnics, are the main determinants of differences.
  Keywords: ethnicity, Consanguineous Marriage, Early Marriage, Ethnic homogamy, Cultural Differences
 • Vali Bahrami *, Mostafa Haghi Kramolahi, Alireza Ghorbani Pages 473-508

  he purpose of this research is to qualitatively study the phenomenon of early marriage of girls using grounded theory method. This research was conducted with a qualitative method and a data-based theory approach. The studied population was married women of Puldekhtar villages. The sampling method was also "purposive and theoretical sampling". The tool of data collection was "in-depth interview", based on which theoretical saturation was achieved after interviewing 18 of these women. In order to analyze the data, the "Osterus and Corbin" approach was used, and based on it, three stages of open, central and selective coding were used for data analysis. The findings show that the central phenomenon of this research is "early marriage as subjugation". The causal conditions governing this phenomenon include "gender collective unconscious and fear of absolute celibacy". Background conditions include "social supervision as a social blockage, marriage as a moral normative tour and fatalism" and the intervening conditions on the central phenomenon are: "competitive tendencies, inefficiency of university education, livelihood thinking and calculationism". The strategy in facing this phenomenon is "surrender and adaptation" and its consequence is "inhibition from education, dominance and violence, sexual exploitation and mental and motivational crisis".

  Keywords: Early Marriage, subjugation, gender collective unconscious, livelihood, calculation
 • Esmail Nasrabadi * Pages 509-538
  Population size, distribution and quantitative and qualitative characteristics of the population have been the concern of thinkers and planners since the distant past and still have a special place. Considering the interrelationship between population and environmental and geographical forces, in this article population distribution in the geographical area of Iran has been studied. In this regard, the descriptive-analytical research method has been used; General population and housing census statistics, review of library studies and review of high-level documents were used. Finally, demographic strategies were determined in accordance with the environmental conditions and demographic window opportunity in the economic, social, demographic and geographic, environmental and security domains. New population centers should be established in the northeast, center, southeast, and southern coasts of the country according to geographical capabilities, ecological conditions, and in line with the implementation of general population policies. and decentralization of the population center of the capital should be given serious attention. Neglecting strategies based on environmental and population conditions can face the country with environmental destruction and the two phenomena of population aging and youth in the future and increase the country's costs; and turn the population from a factor of development into an obstacle to development.
  Keywords: population optimum, environmental forces, population window phase, Population Policy, population dispersion
 • Ehsan Khalili * Pages 539-568
  This article deals with the issue of reducing the desire of families to have children, the fear of livelihood problems in having children and its moral educational solution. The purpose of the article was to present the moral-educational solution of the Holy Quran for families to overcome the fear of livelihood problems in having children. This article analyzes religious texts with a disciplined jurisprudential inference method using a text-based qualitative research method. The most important finding of this article was extracting the solution mentioned in the Quran for families to overcome the fear of livelihood problems, the application of which can eliminate the reluctance to have children due to livelihood problems. The Qur'an's solution was that a person should not be afraid of livelihood problems in order to have children and leave the provision of his and his children's expenses to God. Among the other findings was the investigation and short answer to four concepts of livelihood problems in having children, which are: weak faith and belief in the promises of sustenance, fear of inability to provide for the present and future expenses, believing unrealistic needs to be real, and fourth, greed in life. By analyzing the verses of the Quran, it was concluded that trusting in God is a solution to overcome the fear of livelihood problems in having children. Therefore, the strategies for creating and strengthening trust were extracted from religious texts, which were four strategies: paying attention to divine characteristics and attributes, strengthening faith,...
  Keywords: Livelihood problems- having children- trust- Solutions for the desire to have children, cultural solutions for having children, ethical educational solutions for having children, innovative solutions for having children
 • Ali Mirzaie *, Mohammadali Keynejad, Azita Belali Oskoye Pages 569-614

  The concept of house and housing has changed in the new style of urban life and its values have been interpreted in a different way and it takes on a new meaning every day. The new society should be in accordance with the demands and lifestyle of the past and future of the Iranian-Islamic society. The purpose of this study is to achieve alternative futures based on alternative metaphors of the house and to identify possible home and housing scenarios in the future, in order to preserve the cultural, social and physical values of the house. Accordingly, the present study, using the Layer of Causes Analysis (CLA) method, analyzes the change of house idea in four layers of analysis including litany, macro-social causes, discourse / worldview and myth / metaphor, and intends to achieve A clear understanding of the causes of these changes will provide alternative scenarios for the concept of home and housing in the future based on alternative metaphors of this concept.Using purposive sampling, in-depth semi-structured interviews were conducted with experts who had sufficient knowledge and experience in the subject matter, and sampling continued until the stage of theoretical saturation. According to the research results, four scenarios of smart home, home as a digital cloud, human home, mobile home are presented.

  Keywords: Idea, House, modern urban lifestyle, CLA
 • MohammadAli Talebi *, Naz Mohamad Ounagh, Esmat Dusti Pages 615-642

  The family is the most important social unit that has many effects on the health of the society and the continuity of childbearing. The first pillar of family formation is marriage and the most vulnerable issue for both the family and the society is divorce. Considering the importance of this topic, the current research was conducted with the aim of studying the social, cultural and economic causes affecting divorce among the experts, the most effective and the most informed of the tasmim system in the city of Birjand in the year 1400. This research is of an applied type and based on the type The approach has a qualitative approach.The studied community is a range of experts, professors and psychologists, judges and other people involved in the issue of divorce, who were investigated in the form of a targeted sampling of 19 people by the in-depth interview method and data analysis was also done with the help of MAXDA software. And it was done based on three methods of free, central and selective coding proposed in the grounded theory method. Finally, 26 main categories have been found according to the subject including social and cultural causes in the field of divorce, which according to regional, cultural conditions and religion of South Khorasan province, some of the most discussed causes of divorce among the sample population include addiction, infidelity, economic issues such as financial problems, forced and imposed marriages, adherence to the traditional culture of marriage and divorce,

  Keywords: Birjand, decision system, demographic policies, Divorce