فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدعلی قلعه خندابی* صفحات 1-24

  عرایض متضمن مسایل مختلفی است که گریبانگیر مردم بوده است و چون این مسایل از طرق عادی رفع و رجوع نمی شد، صاحبان عرایض به پادشاه پناه می بردند و به او نامه می نوشتند؛ پادشاه نیز  یا خود مستقیما به آن ها پاسخ می داد یا شاهزادگان و حکام و سایر مقامات را وادار به پاسخ گویی به صاحب عریضه می کرد. هدف پژوهش حاضر شناخت مسایل و مشکلات گریبانگیر مردم در دوره ناصری است. مساله پژوهش حاضر این است که چرا مردم عادی، عرایض خود را مستقیما به شخص اول مملکت یعنی پادشاه می نوشتند و عمده مشکلات مردم در چه حوزه هایی بوده و چه اقشاری از طبقات اجتماعی را شامل می شده است؟ روش تحقیق در این پژوهش، تحریر مقدمه تحلیلی بر اساس روش تاریخی (استقرایی) و شیوه نگارش و تدوین آن توصیفی-تحلیلی است. استخراج اطلاعات و داده ها نیز به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. بررسی و تحلیل عریضه ها نشان می دهد که شکل نگرفتن نهادها و ساختارهای اداری، نبود امنیت جانی و مالی عریضه نویسان از سوی حاکمان محلی و مهم تر از همه توجه و پیگیری شخص شاه به مطالبات و تقاضاهای مردم موجب می شد تا آنان عریضه های خود را به شخص اول مملکت یعنی، ناصرالدین شاه، تقدیم کنند.

  کلیدواژگان: ایران، قاجار، ناصرالدین شاه، عریضه، تظلم نامه
 • حسین جعفری موحد* صفحات 25-47
  روابط ایران و آمریکا در طول تاریخ سیاسی دو کشور از اهمیت ویژه ای برای طرفین برخوردار بوده است. فراز و فرودهای این رابطه و علل و عوامل آن همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان روابط بین الملل بوده و هست. در مورد زمینه های تنازع در روابط ایران و امریکا دیدگاه های گوناگونی از سوی پژوهشگران این حوزه مطرح شده است، ولی به نظر می رسد که هنوز کافی نبوده و این حوزه ظرفیت مباحث گسترده تری را دارد. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال بررسی این مسیله است که اسراییل به عنوان متغیری تنش زا در آفرینش و استمرار تنازع و تقابل دو کشور ایران و آمریکا چه جایگاهی دارد. بنا به نتایج تحقیق، یکی از موانع اصلی بهبود روابط ایران با آمریکا، مربوط به مشکلات ماهوی و مبنایی جمهوری اسلامی ایران با اسراییل است؛ و از آنجا که سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه و به ویژه در مورد ایران، به دلایلی همچون پیوندهای هویتی میان دو ملت آمریکا و اسراییل و همچنین حضور لابی قدرتمند صهیونیست در این کشور به شدت متاثر از نفوذ صهیونیست هاست، امکان عادی شدن روابط دو کشور حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اسرائیل، صهیونیسم
 • حسن زندیه*، امیر محمدی صفحات 48-70
  شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته، و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسانهای اولیه در جستجوی هویت خود، قبایلشان را با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می ساختند. حکومتها همواره برای کسب مشروعیت سیاسی، یکپارچه سازی میهنی، استقرار و تحکیم نظام دیوانسالاری و حفظ تمامیت ارضی قلمرو خود، اقدام به هویت سازی و هویت بخشی جمعی مینمودند. مقاله حاضر قصد دارد به بررسی سیر تاریخی پدیده شناخت، هویت و انتساب عمومی و اختصاصی ایرانیان قبل از تشکیل دولت مدرن و مهمترین عوامل شکل دهنده این امر بپردازد.  این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه ی منابع کتابخانه ای و آرشیوی و با رویکرد تاریخی به موضوع پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش قبل از ایجاد دولت مدرن در ایران، تشکیلات منظم و انسجامی فراگیر در ثبت اسامی و شناخت ساکنان این سرزمین، محلی از اعراب نداشت و این مقوله (انتساب و هویت حقیقی) تابع القاب یا عناوین و بیشتر با ثبت مهر مالکیت انجام می گرفت.
  کلیدواژگان: انتساب، القاب، مهر، هویت
 • محمدرضا شربتی* صفحات 71-98
  اندیشه ترقی به عنوان یکی از مهم ترین مسایلی تاریخ معاصر ایران، ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. مسیله اصلی این پژوهش این است که نظریه پردازان و کارگزاران روزنامه تربیت از اندیشه ترقی چه درکی داشتند و مطابق این تلقی چه نسبتی میان اندیشه ترقی و اصلاح ایران و سنت های تاریخی ایران برقرار نمودند؟ در این پژوهش با ابتناء بر روش تاریخی و رویکرد تحلیل اطلاعات سعی در پاسخگویی به پرسش مورد نظر با تکیه بر مطالب مندرج در جریده تربیت می گردد. بر اساس یافته های این پژوهش اندیشه ترقی به عنوان یکی از مهمترین بنیان های سازنده تمدن نوین غرب به زودی عالمگیر گردید و کشورهای عقب مانده نظیر ایران پس از آشنایی های مقدماتی با این اندیشه، تلاش در اخذ وجوه و عناصر آن نمودند. مهم ترین شاخصه اندیشه ترقی در ذهن ایرانیان بعد عملی ترقی بود که به گفتمان ترقی خواهی و اصلاح ایران نامبردار گردید و مهم ترین وجه آن در نزد ایرانیان علم گرایی بود و رشد و رونق ترقی ایران در گرو رشد و ترقی علوم دانسته می شد. نشریه تربیت به عنوان اولین روزنامه آزاد و غیردولتی در تاریخ ایران و نیز کارگزاران آن روزنامه از آنجا که شناخت نسبتا عمیق تری از ماهیت فکری و فلسفی اندیشه ترقی و تمدن نوین غرب داشتند، سعی در ارایه راهکار عملی جهت برون رفت از وضع انحطاط و گام نهادن در مسیر ترقی نمودند. تاکید آنها بیشتر مبتنی بر ترقی علمی بود و ترقی علمی در واقع پیش زمینه فراهم آمدن ترقی اجتماعی محسوب می گردید. در نظر این گروه تمدن نوظهور غرب ویژگی های مثبتی داشت که با سنن تاریخی ایران در تضاد نبود و معتقد بودند ایرانیان با اخذ این ویژگی ها می توانند خود را به قافله تمدن برسانند. روزنامه تربیت نقش به سزایی در رونق فکر ترقی خواهی و اصلاح ایران و برقراری پیوند میان تمدن جدید و سنن تاریخی ایران بر عهده داشت.
  کلیدواژگان: اندیشه ترقی، محمدحسین ذکاءالملک فروغی، روزنامه تربیت، قاجار
 • آیدا کریمی کندرود*، خسرو خواجه نوری صفحات 99-120
  یکی از مهمترین بنادر سواحل شمالی خلیج فارس بندر سیراف بوده که در عصر ساسانی و قرون اولیه اسلامی با بنادر داخلی خلیج فارس و دیگر مراکز تجاری مانند عمان، هند، چین، آفریقای شرقی ارتباط تجاری داشت. سیراف به عنوان یکی از بنادر خلیج فارس، حدود سه قرن، بزرگترین بندر بازرگانی شرق به حساب می آمد. خلیج فارس به دلیل اهمیت یافتن سیراف در گسترش تجارت دریایی بین ایران و چین در قرن نهم میلادی، مرکز تجارت منظم بین ایران و چین از طریق دریا بوده است.این بندر از اهمیت تجاری و دیانوردی برخوردار بود. بازرگانان سیرافی شهرت جهانی داشتند. اگرچه سیراف از لحاظ وسعت چهارمین شهر فارس محسوب می شد اما از نظر اقتصاد و ثروتمندی مردمانش رتبه اول را داشت. در این مقاله فرض نویسندگان بر این است که سیراف و تجار سیرافی تاثیر مثبت و بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و کشور داشته اند. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نگاهی سطحی و گذرا به تعاملات و فعالیت تجاری این بندر در بازه زمانی محدود، بدون در نظر گرفتن سه قرن طلایی آن و نقش موثرش در رونق اقتصادی منطقه و کشور، صورت گرفته اند. در مقاله حاضر سعی شده با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی پس از جمع آوری اطلاعات مختصر و پراکنده از منابع دست اول و کتب جغرافیایی و غیره؛ در وهله اول این اطلاعات براساس توالی تاریخی و اهمیت دسته بندی شده و سپس به تدوین و نگارش پرداخته شود؛ تا تصویر به نسبت واضح و درستی از نقش و اهمیت تعاملات تجاری بندر سیراف در رونق اقتصادی خلیج فارس ارایه گردد.
  کلیدواژگان: بندر سیراف، اقتصاد، تجارت، خلیج فارس، ساسانیان
 • جعفر مرادحاصلی* صفحات 121-148
  این مقاله در پی آن است که نشان دهد تاریخ ایران معاصر را نمی توان بدون پرداختن به نقش و تاثیر جنبش چپ فهم کرد. به زعم نگارنده این مقاله، چپ ایرانی در سه زمینه ملی، منطقه ای و بین المللی شکل گرفته و دگرگون شده است. در زمینه ملی، چپ ایرانی در چهار دوره مختلف عصر مشروطه، سال های پس از جنگ جهانی اول، دوره بین سقوط رضاشاه تا کودتای 28 مرداد و سال های پیش از و در پی انقلاب اسلامی بر مخالفان و هواداران خود تاثیرگذار بود. در زمینه منطقه ای، تاریخ چپ ایران به تاریخ جنبش سوسیالیستی روسیه و جنبش های چپ خاورمیانه و آسیا پیوند خورده است. سرانجام، زمینه بین المللی چپ ایرانی نیز ترکیبی از موقعیت ژیواستراتژیک مجاورت با مرزهای شوروی و سرسپردگی ایدیولوژیک به الگوهای خارجی بود. در هر یک از این زمینه ها عواملی وجود داشت که در پیوند با عواملی نظیر تکرار تحلیل های بین المللی زمانه بدون تامل یا درگیری انتقادی با جامعه، جزم اندیشی و فرقه گرایی و دنباله روی از مارکسیسم ارتدوکس شوروی موجب شکست نهایی چپ ایرانی شد.
  کلیدواژگان: چپ ایرانی، زمینه ملی، زمینه منطقه ای، زمینه بین المللی، فرقه گرایی
 • مهدی زمانی* صفحات 149-173
  سید جمال الدین واعظ اصفهانی از روشنفکران دوره مشروطه است که در راستای تعیین جهت گیری سیاسی و اجتماعی نظام تازه تاسیس مشروطه خوانش خاص و منحصر به فردی را بیان داشته است. عمده مواضعش در این خصوص در روزنامه الجمال منتشر شده است. لذا این مقاله به بررسی محتوا و مولفه های اصلی گفتمان او در روزنامه مذکور می پردازد تا مشخص شود عناصر اصلی مورد تاکید وی کدم اند. ازاین رو مسیله اصلی تحقیق این است که مولفه های اصلی گفتمان سید جمال الدین چه بوده و این مولفه ها چگونه تبیین شده است؟ بر اساس یافته های این تحقیق، بازگشت به اسلام اصیل، حفظ نظام مشروطه، برقراری آزادی و تحقق عدالت مهم ترین مولفه های مورد توجه اصفهانی بوده است. او با درک وضعیت بغرنج و گرفتاری ها و مصایب زمانه خود، ضرورت بازگشت به آموزه های قرآنی و اسلام اصیل را به عنوان راهکار عبور طرح کرد. این بازگشت از دریچه مدرنیته بوده است. به عبارتی سید با نگاه مثبت به تحولات دوره مدرن غرب، میان آموزه های اصیل اسلامی و صور مدرنیته پیوند برقرار کرده و از خلال مفاهیم و صور مدرنیته به تفسیر آموزه های قرآنی و دینی پرداخته است. از همین رهگذر، استبداد دینی و سیاسی نفی و نظام مشروطه به عنوان یک عنصر مطلوب غربی پذیرفته شد؛ از آزادی به عنوان والاترین نعمتی که خدا برای بشر خلق کرده است، سخن گفته و تحقق عدالت و برابری را به عنوان مقدمه لازم و سرآغاز آبادی کشور معرفی کرده است. این خوانش سید جمال الدین متاثر از اقتضایات زمانه و کنش های رخ داده در آن دوره است. تشدید تنش های سیاسی و صف آرایی موافقان و مخالفان مشروطه، نزاع های گفتمانی مشروعه خواهی و مشروطه خواهی از جمله کنش هایی هستند که مواضع و آراء سید جمال الدین به مثابه واکنش یا پاسخی به آن ها بوده است.
  کلیدواژگان: سید جمال الدین واعظ اصفهانی، مشروطه، اسلام اصیل، آزادی، عدالت
 • سید محمدجواد قربی* صفحات 174-197

  امنیت در حکومت اسلامی از نعمت های الهی است؛ زیرا تعالی حکومت و مردم در فضای امن و ایمن از آسیب ها، خطرات و تهدیدات تحقق می یابد. امام خمینی (ره) تامین امنیت، رفاه و آسایش عمومی را از وظایف حکومت اسلامی بر می شمارد و معتقدند که یکی از فلسفه های تشکیل حکومت در اسلام، برپایی امنیت و رفع تهدیدات از جوامع انسانی می باشد. از آنجایی که برپایی امنیت در جامعه اسلامی نیازمند شناسایی مولفه ها و مصادیق امنیت دارد، این مقاله سعی دارد به بررسی امنیت در حکومت اسلامی بپردازد و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی نیز آراء امام خمینی (ره) را مورد مداقه قرار دهد. سوال اصلی به این قرار است؛ امنیت از منظر امام خمینی (ره) شامل چه مولفه هایی می گردد؟ یافته های مقاله نشان می دهند که امام خمینی (ره) به مقوله امنیت از منظر دین و روایات اسلامی می نگرند و به همین دلیل، از امنیت به عنوان نعمتی مجهول و گوارا یاد می کنند که با سلامت، آرامش و استقلال همنشین است و ممکن است مورد تهدید واقع شود و از این رو، وظیفه حکومت است که امنیت را تامین نماید. امنیت در مکتب امام (ره) اشاره به مولفه هایی همچون؛ نظم بلاد و ایمن سازی سامان سیاسی، رفاه عمومی، آرامش جامعه، ایمن بودن از بلایا، در امان بودن جان، مال و ناموس مردم در جامعه، استقلال همه جانبه و... دارد.

  کلیدواژگان: امنیت، حکومت اسلامی، رفاه عمومی، آسایش، استقلال حقیقی
 • مهدیه آروین*، نگار داوری اردکانی صفحات 198-226

  رشد سریع تولید اطلاعات در جهان امروز، مدیریت آنها را از طریق انواع مطالعات اطلاع سنجی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل کرده است. مدیریت علم و توسعه حوزه های علمی نیز تا حدی منوط به مطالعات اطلاع سنجی است. اطلاع سنجی از مهجورشدگی دانسته های مفید، رشد نامتوازن رشته ها، اجرای پژوهش های تکراری و تولید اطلاعات حشوآمیز جلوگیری کند، ضمن اینکه به تشخیص خلاهای پژوهشی مدد می رساند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پژوهشی و تولیدات علمی یکی از زیرشاخه های زبانشناسی فارسی یعنی ساختواژه زبان فارسی پرداخته است. ساختواژه فارسی حوزه ای بسیار مهم است که کاربرد آن در زایاسازی فرایندهای ساختواژی مددرسان نوواژه سازی است و از همین روست که رصد سمت و سوی مطالعات ساختواژی و هدایت آن به سمت صورت بندی هر چه دقیق تر الگوهای واژه سازی بسیار مهم است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده است ضمن معین کردن توزیع تولیدات علمی حوزه ساختواژه زبان فارسی (در انواع مقاله، کتاب و پایان نامه) در انواع موضوعات ساختواژه را معین کرده و نیز خلاءهای پژوهشی حوزه ساختواژه زبان فارسی بیابد. به این منظور، ابتدا با استفاده از روش کتابسنجی، گرایش های موضوعی تولیدات علمی حوزه ساختواژه فارسی در فاصله سال های 1345 تا 1393 بررسی شد، سپس روند تحول موضوعی آن ها در همین دوره زمانی مطالعه شد. پیکره زبانی مورد  بررسی شامل 301 مقاله، 236 پایان نامه و 216 کتاب بود که بر اساس آنها کتابشناسی جامع ساختواژه زبان فارسی نیز تهیه شد. یافته ها نشان داد که گرایش موضوعی پایان نامه ها بیشتر به سمت بررسی های ساختواژی درزمانی در آثار ادبی، فرایندهای واژه سازی و از جمله ترکیب بوده است. موضوع مقالات به ترتیب به ترکیب، وندها و موضوع کلی فرایندهای واژه سازی گرایش دارد. کتاب های این حوزه نیز به موضوع اشتقاق (پسوندها) و ترکیب متمرکز هستند. انتشار مقالات ساختواژه در این دوره زمانی سیر صعودی داشته و بیشینه تولیدات مربوط به دوره 1393-1384 است. اما در مورد پایان نامه ها سیر رشد آثار در چهار دهه اول صعودی و بیشینه آثار 104 مورد بوده است و در دوره 1383-1374 بوده است. این عدد در دهه آخر یعنی از 1393-1384 به 89 مورد کاهش یافته است. ضریب همبستگی موضوعی پایان نامه ها و مقالات از نظر آماری، همبستگی متوسط معناداری را نشان داد. درمجموع، مشاهده شد که دو موضوع فرایندهای واژه سازی و ترکیب در هر دو بخش پایان نامه و مقاله به طور موازی رشد کرده اند. برخی از مهم ترین خلاهای پژوهشی این حوزه عبارتند از مطالعه تطبیقی ساختواژه فارسی با دیگر زبان ها، زایایی و خلاقیت ساختواژی، واژه بست، املاء و ساختواژه و ساختواژه در آموزش و فراگیری زبان.

  کلیدواژگان: ساختواژه فارسی، اطلاع سنجی، همبستگی موضوعی، کتاب سنجی، کتاب شناسی
 • حمیدرضا راهی*، سید حمیدرضا سیدی صفحات 227-265

  جامعه ای به توسعه پایدار دست پیدا خواهد کرد که بتواند توازن مناسبی بین چهار بخش اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست برقرار کند. این توازن به معنای رشد هم زمان و روابط دو سویه بین هر رکن می باشد. ایران در دوره پهلوی دوم یک فرصتی طلایی برای رسیدن به توسعه اقتصادی داشت. در این زمان شاخص رشد اقتصادی ایران 389 درصد افزایش یافت و تولید ناخالص نیز از 4 میلیارد دلار در سال 1977 به 51 میلیارد دلار رسید، اما این درآمد نه توسعه اقتصادی به دنبال داشت نه موجب توسعه در سایر بخش های مهم از جمله فرهنگ شد. از اینرو این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ و اقتصاد در دوره پهلوی دوم به روش کیفی-توصیفی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد آنچه در جامعه ایران آن دوره در حال روی دادن بود، اقتدار اقتصاد بر فرهنگ بود. اقتصاد چنان تسلط مادی و معنوی بر فرهنگ داشت که بسیاری از مناسبات اخلاقی را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی از بین برده و یا کمرنگ کرده بود.

  کلیدواژگان: پهلوی دوم، اقتصاد، فرهنگ، اقتدار اقتصاد بر فرهنگ، روش تحلیل محتوا
 • عاطفه کلی* صفحات 266-290

   شیخ طوسی یکی از بزرگترین علمای جامع الاطراف شیعی است که بسیاری از علمای تشیع و تسنن در محضر او درس آموخته اند. این پژوهش با بررسی آثار فقهی شیخ به تبیین نقش وی در تاسیس و تدوین نظام حقوقی اسلامی می پردازد، که نظام حقوقی که فقه یکی از پایه های آن است. و از آنجایی که بنیان گذار حوزه نجف شیخ طوسی است و همانگونه که بر همگان آشکار است در میان حوزه های علمیه شیعه، حوزه علمیه نجف اشرف از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است، در نتیجه پیش از پرداختن به آثار فقهی شیخ به معرفی این حوزه می پردازیم- حوزه ای که در عرصه های سیاسی و علمی چه در گذشته و چه در دوره معاصر تاثیر گذار بوده است، و بسیاری از دانش آموختگان آن در زنده نگاه داشتن و تعیین حدود نظام حقوق اسلامی به ایفای نقش پرداخته اند.این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی و استفاده از روش کتابخانه ای که تکیه گاه اصلی آن آثار خود شیخ است به این ارزیابی می پردازد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: شیخ طوسی، حوزه علمیه، نظام حقوقی، فقه
 • راضیه افشاری فر* صفحات 291-306
  علم جغرافیا در جهان اسلام از همان قرون نخستین مورد توجه قرار گرفت و از قرن سوم به بعد آثار بسیاری در این حوزه تالیف شد؛ اما با حمله مغول تنوع در نگارش آثار جغرافیای به وجود آمد که نزهه القلوب سرآمد این تغییر نگرش است. از مهم ترین این تغییرات می توان به جایگزینی زبان فارسی به جای زبان عربی و چرخش از جغرافیای طبیعی به سمت جغرافیای انسانی دانست. در نگاه سنتی آنچه که اهمیت داشت عوارض زمین و رخدادهای طبیعی بود. در واقع تعریف علم جغرافیا از این قرار بود جغرافیا دانشی است که درباره سطح زمین و پدیده های طبیعی و آب و هوا صحبت می کند و به نقشه کشی عوارض سطح زمین می پردازد که دوران جدید با تخصصی شدن علوم، جغرافیا در دو حوزه عمده جغرافیای طبیعی و انسانی تقسیم بندی شد؛ همانطور که گذشت این یک نگاه کاملا جدید نیست و با بررسی آثار جغرافی نویسان و جغرافی دانان دوره میانه در تاریخ ایران اسلامی تفاوت این دو حوزه در اندیشه این اندیشمندان مشخص می شود. این پژوهش با در نظر داشتن این مدعا با روش توصیفی تحلیلی هم خود را مصروف بررسی نظرات حمدالله مستوفی در حوزه جغرافیای انسانی نموده است و به تبیین شاخصه های اندیشه او در نزهه القلوب پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حمدالله مستوفی، جغرافیای انسانی، نزهه القلوب، جغرافیای فرهنگی
|
 • MohammadAli Ghalee Khandabi * Pages 1-24

  The petitions involve existing issues that have plagued the people, and since these issues cannot be resolved by normal means, the petitioners take refuge in the king and write letters to him, the king or himself answers them directly. or forced the princes, rulers and other authorities to respond to the petitioner. The purpose of the current research is to know the issues and problems that plagued the people in the Naseri period.The basic problem of the current research is why the common people wrote their petitions directly to the first person of the country, i.e. the king, and what were the main problems of the people during the Nasseri period as downstream?The research method in this study is the writing of an analytical introduction based on the historical (inductive) method and the way of writing and compiling it in a descriptive-analytical way. Extraction of information and data has also been carried out in a library manner. This research tries to describe and analyze the content of people's petitions during the Naseri era. The review and analysis of the petitions shows that the lack of formation of institutions and administrative structures, the lack of life and financial security of the petitioners from the local rulers and most importantly, the attention and follow-up of the Shah to the people's demands and demands. so that they could present their petitions to the first person of the country, Naser al-din Shah.

  Keywords: Iran, Qajar, Naser al-Din Shah, Petition, Complaint
 • Hossein Jafari Movahed * Pages 25-47
  The relations between Iran and the United States have been of special importance to both sides throughout the political history of the two countries. The ups and downs of this relationship and its causes and factors have always been of interest to researchers and thinkers of international relations. Regarding the fields of conflict in the relations between Iran and America, various views have been proposed by the researchers of this field, but it seems that it is not enough and this field has the capacity of wider discussions. This article, which was carried out with a descriptive-analytical method, seeks to investigate the issue of what is the position of Israel as a tension-causing variable in the creation and continuation of the conflict and confrontation between the two countries of Iran and the United States. According to the results of the research, one of the main obstacles to improving Iran's relations with America is related to the substantive and fundamental problems of the Islamic Republic of Iran with Israel; And since the foreign policy of the United States in the Middle East region and especially in the case of Iran, for reasons such as the identity links between the two nations of the United States and Israel, as well as the presence of the powerful Zionist lobby in this country, is strongly influenced by the influence of the Zionists, the possibility of the normalization of relations between the two countries At least not in the short term.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, America, Israel, Zionism
 • Hasan Zandiyehh *, Amir Mohammadi Pages 48-70
  Identifying people has existed since the beginning of the word, and with the formation of human communities, early humans, in search of their identity, distinguished their tribes with elephant tusks, deer horns, and animal skins. In order to gain political legitimacy, national integration, establishing and consolidating the bureaucratic system, and maintaining the territorial integrity of their territory, the governments always used to create collective identity. This article aims to investigate the historical course of the phenomenon of recognition, identity and general and specific attribution of Iranians before the formation of the modern state and the most important factors shaping this. This article deals with the subject with a descriptive-analytical method based on library and archival sources and with a historical approach. According to the results of this research, before the establishment of the modern government in Iran, there was no place for the Arabs to register the names and recognition of the inhabitants of this land, and this category (attribution and true identity) was subject to titles or titles and more with the registration of the seal of ownership.
  Keywords: Attribution, Titles, Stamp, identity
 • Mohammadreza Sharbati * Pages 71-98
  The idea of progress is one of the most significant affairs that has obsessed the mind of many thinkers during modern Irans History. The chief purpose of this research is to find out the perception of Tarbiat newspaper theorists and assistants of idea of progress and according to this perception ,there is a guestion posed; what attribution is among progress thought ,Iran reformation and the historic traditions of Iran? This research is based on historical method and information analysis approach to answer the rised guestions with the exact refrence to the printed articles of Tarbiat news paper. According to the findings of this research ,.the vital aspect of progress thought for Iranians was practical aspect of progress that was illustrated as the progressive discourse ,Iran reformation and its most important feature was science for Iranians, because the development of progress had been dependent on the improvement of sciences in Iran.Tarbiyat is considered as the first free and private newspaper in the history of Iran .Not only the assistants of Tarbiyat newspaper knew deeply about philosophical essence of progress thought and New western civilization ,but also they were aware of the shortcomings, problems and blocks that caused retardation of Iran and they tried to present the practiciable solutions to prevent from decadance .In the view of this group ,modern western civilization includes positive aspects which are not in contrast to the historic traditions of Iran and Iranians could arrive the civilization convoy by gaining these aspects.Tarbiyat newspaper in its nine years of publication was playing the essential role in the improvement of the idea of progress,Iran reformation and making relationship between new civilization and historic traditions.
 • Ayda Karimikandrod *, Khosro Khajehnoori Pages 99-120
  One of the most important ports on the northern shores of the Persian Gulf is the port of Siraf, which in the Sassanid era and the early Islamic centuries had trade relations with the inland ports of the Persian Gulf and other commercial centers such as Oman, India, China and East Africa. As one of the ports of the Persian Gulf, Siraf was considered the largest commercial port of the East for about three centuries. The Persian Gulf was a center of regular trade between Iran and China by sea due to the importance of Siraf in the expansion of maritime trade between Iran and China in the ninth century AD. This port was of commercial and naval importance. Sirafi merchants were world famous. Although Siraf was the fourth largest city in Persia, it was ranked first in terms of economy and wealth of its people. In this article, the authors assume that Siraf and Siraf merchants have had a positive and significant impact on the economic prosperity of the region and the country. The research conducted in this field is a superficial and brief look at the interactions and commercial activities of this port in a limited period of time, without considering its three golden centuries and its effective role in the economic prosperity of the region and the country. In the present article, we have tried to use the method of historical research after collecting brief and scattered information from first-hand sources and geographical books, etc .; In the first place, this information should be categorized based on historical sequence and importance, and then compiled and written; To provide a relatively clear and accurate picture of the role and importance of commercial transactions of Siraf port in the economic prosperity of the Persian Gulf.
  Keywords: Siraf port, Economy, Trade, Persian Gulf, Sassanids
 • Jafar Moradhaseli * Pages 121-148
  This article seeks to show that the history of contemporary Iran cannot be understood without addressing the role and influence of the leftist movement. According to the author of this article, the Iranian left has been formed and transformed in three areas: national, regional and international. In the national field, the Iranian left had an influence on its opponents and supporters in four different periods of the constitutional era, the years after the First World War, the period between the fall of Reza Shah and the coup d'état on August 28, and the years before and after the Islamic Revolution. In the regional context, the history of the Iranian left is linked to the history of the Russian socialist movement and the left movements of the Middle East and Asia. Finally, the international context of the Iranian left was also a combination of the geostrategic position of proximity to the Soviet borders and ideological submission to foreign models. In each of these fields, there were factors that, in connection with factors such as repeating international analyzes of the time without reflection or critical engagement with society, dogmatism and sectarianism, and following Soviet orthodox Marxism, caused the final defeat of the Iranian left.
  Keywords: Iranian left, national field, regional field, international field, sectarianism
 • Mehdi Zamani * Pages 149-173
  Seyyed Jamaluddin Waez Esfahani is one of the intellectuals of the constitutional period, who expressed a special and unique reading in order to determine the political and social direction of the newly established constitutional system. Most of his positions in this regard have been published in Al-Jamal newspaper. Therefore, this article examines the content and main components of his speech in the mentioned newspaper in order to determine the main elements emphasized by him. Therefore, the main problem of the research is, what were the main components of Seyyed Jamaluddin's discourse and how were these components explained? According to the findings of this research, returning to authentic Islam, preserving the constitutional system, establishing freedom and realizing justice have been the most important components of Isfahani's attention. Understanding the complicated situation and the troubles and sufferings of his time, he proposed the necessity of returning to the teachings of the Quran and authentic Islam as a solution. This return has been through the lens of modernity. In other words, with a positive view on the developments of the modern period of the West, Sayyid established a link between the authentic Islamic teachings and the forms of modernity and interpreted the Quranic and religious teachings through the concepts and forms of modernity. In this way, religious and political tyranny was rejected and the constitutional system was accepted as a desirable western element; He spoke about freedom as the highest blessing that God has created for mankind and introduced the realization of justice and equality as the necessary introduction and the beginning of the country's prosperity. This reading of Seyed Jamaluddin is influenced by the requirements of the time and the actions that took place during that period. The intensification of political tensions and the alignment of supporters and opponents of the constitution, the debates of legitimacy and constitutionalism are among the actions to which Seyyed Jamaluddin's positions and opinions have been a reaction or a response to them.
  Keywords: Seyyed Jamaluddin Vaez Esfahani, constitutional, Authentic Islam, the freedom, Justice
 • Seyyed mohammadjavad Ghorbi * Pages 174-197

  Security in the Islamic government is one of God's blessings; Because the excellence of the government and the people is realized in a safe and secure environment from harm, dangers and threats. Imam Khomeini (may Allah be pleased with him) considers the provision of security, welfare and public comfort as one of the duties of the Islamic government, and they believe that one of the philosophies of forming a government in Islam is to establish security and remove threats from human societies. Since the establishment of security in the Islamic society requires the identification of the components and examples of security, this article tries to examine the security in the Islamic government and by using the analytical-descriptive method, examines the opinions of Imam Khomeini (RA). The main question is this; From Imam Khomeini's point of view, what components does security include? The findings of the article show that Imam Khomeini (may God bless him and grant him peace) looks at the category of security from the perspective of religion and Islamic traditions, and for this reason, he mentions security as an unknown and pleasant blessing that is accompanied by health, peace and independence and is possible. is threatened and therefore, it is the duty of the government to provide security. Security in Imam's school refers to components such as; It has the order and security of the political order, public welfare, peace of society, safety from disasters, safety of life, wealth and honor of people in the society, all-round independence, etc.

  Keywords: Security, Islamic Government, Public Welfare, Comfort, real independence
 • Mahdiye Arvin *, Negar Davari Ardakani Pages 198-226

  It is clear that the development of a scientific field in the context of today's rapid growth of information production requires an academic management based on Informetric studies. Informetrics provides access to the most recent optimal knowledge, smoothes the path towards balanced growth of a discipline and prevents the conduct of repetitive research and the production of redundant information. It also helps detecting research gaps. In this regard, the present study examines the research situation and the scientific production of a sub-discipline of Persian linguistics i.e. Persian morphology, as a highly applied field, especially in the Persian Language and Literature Academy's involvement in word coinage and lexification. This research seeks to answer the following questions: 1. how many academic articles, books and dissertations have been published in the different themes of Persian morphology during the past five decades from 1967 to 2015? 2. What are the research gaps in the studied publications? To answer the questions, the ups and downs of the dominant thematic trends of Persian morphology was investigated through a bibliometric methodology. The study's sample included 301 articles, 236 dissertations, and 216 books relying on which a comprehensive bibliography of the Persian morphology was prepared. The findings showed that the dominant thematic trends of dissertations were diachronic morphology of classic literary works, word-formation processes including compounding. The two latter themes were also dominant in the articles. However, Persian morphology books were focused on derivation (suffixes) as well as compounding. An increase of article publication is seen during the studied period with a peak in 1996-2015. Regarding the dissertations a growth is observed in the first four decades and the peak is between 1996 and 1383 with 104 cases. However, the number dropped in the last decade (2006-2015) to 89. A statistically significant correlation was seen among the dissertations' and articles' themes. The two topics of word-formation processes and compounding in the dissertations s and articles had increased in a parallel mode. Research gaps are speculated to exist in the following domains of Persian morphology: morpheme studies, part of speech morphology, lexicology, comparative studies, diachronic morphology approaches towards literary works, productivity, creativity, clitics, derivation, inflection, spelling and morphology, language learning.

  Keywords: Persian Morphology, Informetrics, thematic Correlations, Bibliometrics, bibliography
 • Hamidreza Rahi *, Seyed Hamidreza Seyedi Pages 227-265

  A society will achieve sustainable development that can establish a proper balance between the four sectors of economy, society, culture and politics. This balance means simultaneous growth and two-way relations between each pillar. During Pahlavi II's time, we had a golden opportunity to achieve economic development. At this time, Iran's economic growth index increased by 389% and the gross domestic product reached 51 billion dollars from 4 billion dollars in 1977, but this income was not followed by economic development. It did not cause development in other important sectors including culturebecame. Therefore, this research examines the relationship between culture and economy in the second Pahlavi period using a qualitative-descriptive method. The results of the research show that what was passing in Iranian society at that time was the power of economy over culture. Economy had such a material and spiritual dominance over culture that it destroyed or weakened many moral relationships in social, economic, cultural and religious fields.

  Keywords: second Pahlavi, Economy, cultur, authority of economover cultur, content analysis method
 • Atefeh Kolli * Pages 266-290

  Sheikh Tusi is one of the greatest scholars of all Shia fields, and many Shia and Sunni scholars studied under him. By examining the jurisprudence works of the Sheikh, this research explains his role in the establishment and formulation of the Islamic legal system, which is a legal system of which jurisprudence is one of its foundations. And since the founder of the Najaf seminary is Sheikh Tusi, and as it is obvious to everyone, the Najaf Ashraf seminary has a special and high position among the Shia seminaries, as a result, before dealing with the Sheikh's jurisprudential works, I will introduce this seminary. We discuss - a field that has been influential in the political and scientific fields both in the past and in the contemporary period, and many of its scholars have played a role in keeping alive and defining the boundaries of the Islamic legal system. This research deals with this evaluation with an analytical-descriptive approach and using the library method, the main support of which is the Sheikh's own works.

  Keywords: Sheikh Tusi, Seminary, Legal system, Jurisprudence
 • Razieh Afsharifar * Pages 291-306
  The science of geography in the Islamic world received attention from the first centuries, and many works were written in this field from the third century onwards. But with the Mongol invasion, there was a diversity in the writing of geography works, and Nazheh al-Qalub is the leader of this change of attitude. One of the most important of these changes is the replacement of Persian language instead of Arabic language and the shift from natural geography to human geography. In the traditional view, what was important was the effects of the land and natural events. In fact, the definition of the science of geography was supposed to be that geography is the science that talks about the earth's surface and natural phenomena and weather and deals with the mapping of the earth's surface features. became. As mentioned, this is not a completely new view, and by examining the works of geographers and geographers of the middle period in the history of Islamic Iran, the difference between these two fields in the thought of these thinkers is determined. Considering this claim, this research has engaged in the analysis of Hamdullah Mostofi's opinions in the field of human geography with a descriptive and analytical method, and has been devoted to the explanation of the characteristics of his thought in Nazheh al-Qulob.
  Keywords: Hamdullah Mostofi, Human Geography, Nazah al-Qulob, cultural Geography