فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام ایران نژاد پاریزی*، کامبیز طالبی، جهانگیر یداللهی، حمیده رشادت جو صفحات 603-612

  مراکز شتابدهنده با هدف کوتاه نمودن فاصله بین ایده تا ورود به بازار برای حمایت از استارتاپ ها شکل گرفته اند .خدمات آنها تاثیر مثبتی بر عملکرد استارتاپ ها دارد. لیکن عدم توانایی خروج برخی استارتاپ ها در زمان مقرر، از شتابدهنده ها عملکرد این مراکز را زیر سوال برده است. در پژوهش های پیشین، این مورد و سایر عوامل اثرگذار در رابطه بین خدمات ارایه شده در شتابدهنده ها و خروج استارتاپ-ها از شتابدهنده بررسی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های خروج موفق استارتاپ ها از شتابدهنده ها با میانجیگری گرایش کارآفرینانه است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده و نمونه آماری پژوهش استارتاپ هایی است که از خدمات شتابدهنده های حوزه فناوری اطلاعات استفاده نموده اند. داده های پژوهش 1400-1401 گردآوری شد و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 تجزیه و تحلیل گردید. آلفای کرونباخ تمامی سازه ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده و روایی و پایایی سازه ها تایید شد. فرضیات تحقیق با روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت و مقدار آماره T فرضیات بیشتر از 96/1 و سطح معناداری کمتر از 05/0 به دست آمد و فرضیات مورد پذیرش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: خروج موفق استارتاپ ها، شتابدهنده، گرایش کارآفرینانه
 • حدیث پورجمشیدی، بیژن رضایی*، نادر نادری صفحات 615-624
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مفهومی بازدارنده های توسعه کوچینگ کسب و کار در بازار ایران بر اساس رویکرد استراوس وکوبین (1989) انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد که اشباع نظری یافته ها، در بیست مین مصاحبه حاصل گردید. تحلیل داده ها نیز از روش گراندد تیوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، شامل تمامی متخصصان و دارندگان مدرک بین المللی کوچینگ کسب و کار در سراسر کشور بودند که مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند (از نوع گلوله برفی) انتخاب شدند. به منظور رعایت ویژگی های کیفی پژوهش از سه معیار قابل قبول بودن، تاییدپذیری و قابلیت اطمینان نیز استفاده شد و نتایج حاصل از این مطالعه به متخصصان شرکت کننده در پژوهش ارایه و توسط آنان مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آنست که پنج دسته چالش جدی در توسعه صنعت نوظهور کوچینگ کسب و کار در کشور وجود دارد که شامل: چالش های مرتبط با مفهوم سازی، چالش های فرهنگی و اجتماعی، چالش های قانونی، چالش های مدیریتی و چالش های آموزشی می باشند که اگر به چشم فرصت به هر یک از این چالش ها نگاه شود یقینا با برنامه و راهکارهای مناسب می توان بستر مناسبی برای توسعه کوچینگ کسب و کار فراهم ساخت. در پایان نیز، راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس یافته های پژوهش ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کوچینگ کسب و کار، چالش مفهوم سازی، چالش فرهنگی و اجتماعی، چالش قانونی، چالش مدیریتی و چالش آموزشی
 • مهدی تمیزی فر، محمد توحیدی*، مسعود شکری خیادانی صفحات 627-639

  توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط، عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود و همه اقتصاددانان بر اهمیت این موضوع در رونق تولید و رشد اقتصاد اتفاق نظر دارند. بااین حال علیرغم اهمیت فراوان این کسب وکارها در اقتصاد، فقدان دسترسی مناسب آن ها به منابع مالی، به عنوان یکی از مهم ترین موانع رشد این نوع کسب وکارها شناخته می شود. روش های مختلفی جهت تامین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط وجود دارد، اما با توجه به ساختار بانک محور اقتصاد ایران و عدم توسعه یافتگی ابزارهای مالی جایگزین، همچنان بانک ها نقش محوری در تامین مالی این کسب وکارها ایفا می کنند. مسیله اصلی این پژوهش ارایه راهکارهایی جهت تسهیل دسترسی کسب وکارهای کوچک و متوسط به خدمات بانکی ایران و سپس اولویت بندی این راهکارهاست. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی_پیمایشی محسوب می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی تجارب جهانی و منابع علمی مرتبط با موضوع و همچنین استفاده از نظر خبرگان حوزه بانکی و کارآفرینی 38 راهکار ارتقاء دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسط به خدمات بانکی با روش تحلیل مضمون شناسایی و تحلیل شده، سپس با روش تاپسیس اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: کسب وکارهای کوچک و متوسط، تامین مالی، خدمات بانکی، بانکداری کسب وکارهای کوچک و متوسط
 • بهنود چوبینه*، محمدعلی عبدالوند، کامبیز حیدرزاده صفحات 643-653

  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چگونه یک کسب و کار کارآفرینانه در شرایطی که هنوز بازاری برای آن وجود ندارد و یا زمانی که در مراحل گوناگون رشد قرار دارد، بازاریابی را به عنوان ابزاری برای توسعه به کار می گیرد. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و از منظر ماهیت اکتشافی و از منظر هدف کاربردی است. در این پژوهش از استراتژی پژوهش پدیدار شناسی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارآفرینان ایرانی فعال در حوزه استارت آپ های الکترونیکی تا پایان شهریورماه سال 1400 بوده و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در مجموع 8 مصاحبه عمیق پدیدارشناسانه، صورت گرفته و داده ها گردآوری شده است. در نهایت تعداد 51 مقوله در قالب 5 مضمون اصلی شناسایی و دسته بندی گردیده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر مجموعه فعالیت هایی که کارآفرینان در هر مرحله از مراحل عمر کسب و کار خود در مواجهه با بازار انجام می دهند متفاوت خواهد بود. تفاوت فوق در چگونگی کشف فرصت های بازار، اهداف بازاریابی، منابع در دسترس، انتخاب بازار هدف و ترکیب بندی آمیخته بازاریابی قابل مشاهده است. نتیجه اینکه کارآفرینان در مواجهه با بازار و حتی قبل تر از آن در زمان تصمیم گیری در رابطه با محصول یا خدمت خود جهت معرفی به بازار با توجه به دانش، داشته ها و توانایی های خود اقدام می نمایند.

  کلیدواژگان: استارت آپ، بازاریابی، بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی
 • پروانه گلرد*، خسرو فرحی صفحات 657-667
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه ی کارآفرینی روستایی در کسب و کارهای خرد انجام شده است. این تحقیق از نوع هدف، کاربردی و از حیث ماهیت اکتشافی؛ برحسب روش تحقیق،کیفی - گراندد تیوری است. جامعه آماری ، شامل خبرگان دانشگاهی ،مجریان طرح های اشتغال زایی و مسیولان و سیاستگذاران اشتغال زایی در مناطق روستایی در سال1399 می باشند. نمونه آماری به روش گلوله برفی به تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. مصاحبه با مشارکت کنندگان تا حد اشباع نظری ادامه یافته است.روایی سوالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (882/0) تایید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری و در سه مرحله؛ کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و الگوی توسعه ی کارآفرینی روستایی در کسب و کارهای خرد ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر شش قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر الگوی احصاء شده، شرایط علی، مقوله محوری، بسترسازها، شرایط زمینه ای، راهبردها، و پیامدها مشتمل بر (پیامدهای محلی و فرامحلی توسعه کسب و کار کوچک روستایی) در الگوی پارادایمی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: کسب و کار کوچک، کسب و کار روستایی، کارآفرینی روستایی، توسعه کارآفرینی
 • حبیب گلستانی، رسول نوروزی سید حسینی*، مرجان صفاری صفحات 671-681

  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط هویت اجتماعی با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی است که برحسب هدف جزو تحقیقات کاربردی است و به صورت توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بود. بر اساس جدول حجم نمونه 254 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن (2000)، هویت اجتماعی صفاری نیا (1390) و کارآفرینی اجتماعی عرب (1390) را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادله ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارهای SPSS/24 و Smart PLS/3استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هویت اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد (05/0<p) و همچنین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری دارد (05/0<p). برای برازش مدل از شاخص GOF استفاده شد که این شاخص نشان داد پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است (66/0=GOF). بر اساس یافته ها می توان این گونه نتیجه گیری کرد که با تقویت هویت اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی می توان کارآفرینی اجتماعی را تقویت کرد و همچنین با بهبود سرمایه اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی کارآفرینی اجتماعی آن ها بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، هویت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، علوم ورزشی
 • ابوالفضل مقیمی اسفندآبادی، داوود شیشه بری*، محمدباقر فخرزاد، حسن خادمی زارع صفحات 685-697

  هدف اصلی، تحلیل کارآفرینی اجتماعی با ارایه مدل چند هدفه زنجیره تامین چند سطحی فرآورده های خونی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، برحسب ماهیت، توصیفی و برحسب گردآوری اطلاعات کمی است. جامعه مورد مطالعه پایگاه های جدید محلی، پایگاه های سیار و نیز تجهیزات حمل و نقل جهت انتقال اثربخش و به موقع فرآورده های خونی به مراکز استانی کاندید کشوری در قلمرو زمانی سال 1400 گردآوری می شود. به منظور کمینه سازی هزینه های کل شبکه زنجیره تامین و بیشینه کردن جذابیت مراکز انتقال، مدل ریاضی دو هدفه عدد صحیح مختلط پیشنهادی طراحی و به روش محدودیت اپسیلون با کدنویسی در نرم افزار GAMS24.1.2 انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش تعداد مکان های اهدای خون، ظرفیت تسهیلات و میزان جذابیت منجر به بهبود میزان جذابیت و عملکرد زنجیره تامین فرآورده های خونی می شود. بحران ویروس فراگیر کرونا، در اواخر سال 2019 در سراسر جهان رخ داد و تاکنون 224 کشور را درگیر کرده است.

  کلیدواژگان: آفرزیس، زنجیره تامین خون، سیاست های تشویقی اهدای خون، فرآورده های خونی، کارآفرینی اجتماعی
 • علی ناظمی اشنی*، معصومه خان احمدی، فرشاد خدایاری قوزلو، ملیحه علیفری صفحات 701-710

  ایران طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی در میزان و تعداد روش های تامین مالی داشته است. اما تاکنون، تحقیقات قابل توجهی در مورد تفاوت های روش های مربوط به زنجیره تامین مالی واحدهای فناور و دانش بنیان در اکوسیستم ایران انجام نشده است. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف تدوین مدلی مطلوب از روش های تامین مالی و اولویت بندی معیارهای آن در ایران به انجام رسیده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی است و برحسب گردآوری اطلاعات آمیخته - اکتشافی است. در گام نخست در مصاحبه نیمه ساختاریافته با پارک های علم و فناوری، به منظور شناسایی ساختارهای موجود جهت جذب منابع مالی اقدام شده است و در گام بعدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی این روش ها اقدام شد. بدین منظور پرسشنامه ها میان کارآفرینان و صاحب نظران که در سال 1400 در حوزه تامین مالی فعالیت داشته اند توزیع و داده های به دست آمده تحلیل و وزن هر یک از روش ها مشخص شد. نتایج این گزاره اصلی را پشتیبانی می کند که بین عوامل مرتبط با ابزارهای تامین مالی، پول هوشمند و رشد و توسعه آتی بیشترین تاثیر را در تصمیم گیری دارند. همچنین تسهیلات با تعهد سخت و نرخ حمایتی و تسهیلات با تعهد آسان و نرخ بازار پول به عنوان اولویت اول و دوم منابع تامین مالی استفاده می گردد، همچنین فروش سهام به سرمایه گذاران پایین ترین اولویت را برای تامین مالی دارا می باشد.

  کلیدواژگان: تامین مالی کارآفرینی، پارک علم و فناوری، ابزارهای تامین سرمایه، نوآوری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • آسیه ناظمی، منیژه حقیقی نسب*، نادر سیدامیری صفحات 713-722

  اکوسیستم خدمات، یک مفهوم گسترده است که در دهه اخیر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است، اما تاکنون تلاش کمی برای مفهوم سازی آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، گسترش درک زمینه های پژوهشی اکوسیستم های خدمات است. همچنین، شناخت پایگاه دانشی اکوسیستم های خدمات که می تواند برای مدیران، سیاست گذاران و پژوهشگران مفید باشد. در روش شناسی، از یکی از روش های پژوهش کیفی مرور نظام مند، یعنی روش تجزیه وتحلیل کتاب شناختی یا بیبلیومتریک استفاده شده است. از منظر هدف شناسی، این پژوهش در طبقه پژوهش های توصیفی قرار می گیرد؛ چراکه هدف از پژوهش های کتابشناختی، توصیف و گسترش دامنه شناخت است. گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای و از طریق به کارگیری ابزارهای کمی و کیفی مانند روش های هماستنادی، تجزیه و تحلیل مقیاس چندبعدی و تجزیه و تحلیل خوشه سلسله مراتبی با کمک نرم افزار بیب اکسل می باشد. همچنین جامعه مورد مطالعه، سامانه منابع اطلاعاتی اسکوپوس می باشد که از ابتدای سال 2004 تا انتهای سال 2021 مدنظر قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده توسعه مفهومی موضوعات در اکوسیستم های خدمات در طول زمان از طریق ارایه یک چارچوب مفهومی است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. این مفاهیم شامل پیشنیازهای استفاده از اکوسیستم خدمات (تجریه قبلی، نگرش استفاده کنندگان و آمادگی استفاده از خدمت)، سطوح اکوسیستم خدمات (میکروسیستم، مزوسیستم، اگزوسیستم و ماکروسیستم) و در نهایت نتایج استفاده از اکوسیستم خدمات (رویکردهای اجتماعی، هم آفرینی ارزش سیستماتیک و عملکرد خدمات) است که یک چارچوب پژوهشی آینده نگر را برای سیاست گذاران و پژوهشگران پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: اکوسیستم خدمات، مرور کتاب شناختی، چارچوب مفهومی، نرم افزار بیب اکسل
 • فاطمه هاشم، سپهر قاضی نوری*، رضا رادفر صفحات 725-736
  کارآفرینان واسطه گر نوآوری، نقش کلیدی در تعاملات بین همه عناصر اصلی در نظام نوآوری داشته و از عناصر کلیدی در انتقال دانش و بهم رسانی عرضه و تقاضا در حوزه فناوری میباشند. با توجه به شکاف عمیق فناوری و ضعف تعاملات در شبکه نظام نوآوری ایران، و با تاکید به جایگاه ویژه واسطه گران نوآوری در کشورهای توسعه یافته، این تحقیق با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار در کارکرد واسطه گران نوآوری در پلتفرم نوآوری باز، تلاش دارد این سوال را پاسخ دهد که این کارآفرینان و کارگزاران نوآوری در ایران چگونه میتوانند فعالیت و کارکردی موفق و ارزشمند داشته باشند؟ این پژوهش از منظر هدف بنیادی است و براساس روش کیفی(نظریه داده بنیاد)، با استفاده از ابزارگردآوری اطلاعات و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12 نفر از خبرگان آگاه به این حوزه و شرکت های واسطه گر نوآوری و رسیدن به نقطه اشباع نظری، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل براساس پدیده محوری (اثربخشی کارکرد واسطه گری نوآوری)، متاثر از شرایط علی، زمینه ای و متغیرهای مداخله گر، تعیین گردید و منتج به شاخص های اصلی: ساختار نظام نوآوری، شبکه تعامل نهادهای سیاست گذار و تسهیل گر، بلوغ باور نوآوری، آگاهی و اراده مدیران صنایع به نوآوری، رقابت پذیری در فناوری و توانمندی واسطه گران نوآوری، حاصل گردید.
  کلیدواژگان: پلتفرم نوآوری باز، شبکه نظام نوآوری، کارآفرینان واسطه گر نوآوری، کارکرد واسطه گران نوآوری
|
 • Elham Irannejadparizi *, Kambiz Talebi, Jahangir Yadollahi Farsi, Hamideh Reshadatjoo Pages 603-612

  Accelerator centers are formed to support startups by shortening the distance between the idea and market entry, and the services provided by them have a positive effect on the functions of startups. However, the inability of some startups to exit accelerators on time calls the performance of such centers into question. This, as well as other factors influencing the relationship between services provided in accelerators and startup exits from accelerators, have not been studied in previous studies. Given the importance of the subject under consideration, the present study sought to identify drivers of successful startup exits with entrepreneurial orientation. This applied research collected data in a descriptive-survey manner. Data were gathered through the use of researcher-created questionnaires, and statistical samples consisted of startups that used the services of IT accelerators. The data generated in this study , collected 2022 , was analyzed using structural equations modelling and smart PLS3. Cronbach's alpha for all structures was greater than 0.7, and the extracted average was greater than 0.5, confirming the structures' reliability and validity. Path analysis was used to analyze research hypotheses, and the t-statistic of the hypotheses was greater than 1.96 and the significance level was less than 0.05, indicating that the hypotheses were confirmed.

  Keywords: Successful Startup Exits, Accelerator, Entrepreneurial Orientation
 • Hadis Pourjamshidi, Bijan Rezaee *, Nader Naderi Pages 615-624
  The aim of this study was to design a conceptual model of barriers to business coaching development in the Iranian market based on the approach of Strauss and Cobain (1989). In order to collect information, semi-structured in-depth interview tools were used and the theoretical saturation of the findings was obtained in the twentieth interview. Data analysis was performed by grounded theory method using open, centralized and selective coding. The statistical population in this study included all experts and holders of international business coaching certificates across the country that participants were selected by purposive sampling (snowball type). In order to observe the qualitative characteristics of the research, three criteria of acceptability, verifiability and reliability were used and the results of this study were presented to the experts participating in the research and approved by them. The research findings indicate that there are five serious challenges in the development of the emerging business coaching industry in the country, which include: challenges related to conceptualization, cultural and social challenges, legal challenges, challenges Are management and training challenges that if we look at each of these challenges as an opportunity, certainly with the right programs and solutions can provide a good platform for the development of business coaching. Finally, strategies and final model based on research findings are presented.
  Keywords: Business Coaching, conceptualization challenge, cultural, social challenge, legal challenge, managerial challenge, educational challenge
 • Mahdi Tamizifar, Mohammad Tohidi *, Masoud Shekari Khiadani Pages 627-639

  The development of small and medium-sized businesses is an important factor in the economic development of countries, and all economists agree on the importance of this issue in the prosperity of production and economic growth. However, despite the great importance of these businesses in the economy, their lack of proper access to financial resources is recognized as one of the most important obstacles to the growth of this type of business. There are different ways to finance small and medium-sized businesses, but due to the bank-based structure of the Iranian economy and the lack of development of alternative financial instruments, banks still play a pivotal role in financing these businesses. The main issue of this research is to provide solutions to facilitate the access of small and medium businesses to Iranian banking services and then prioritize these strategies. The present study is descriptive-survey based on the applied purpose and based on the data collection method. In the present study, while examining global experiences and scientific resources related to the subject and also using the opinion of banking and entrepreneurship experts, 38 strategies to improve the access of small and medium businesses to banking services were identified and analyzed by content analysis method, then by TOPSIS method Were prioritized.

  Keywords: SMEs, Financing, Banking services, SME Banking
 • Behnood Choobineh *, MohammadAli Abdolvand, Kambiz Heidarzadeh Pages 643-653

  The present study seeks to answer the fundamental question of how an entrepreneurial business uses marketing as a tool for development in a situation where there is no market for it yet or when it is in various stages of growth. To take. The research approach is qualitative and is exploratory in terms of nature and applied in terms of purpose. In this research, phenomenological research strategy has been used and the data collection tool has been in-depth interview. The statistical population of this study is Iranian entrepreneurs active in the field of electronic startups until the end of September 1400 and purposive sampling method has been used. A total of 8 in-depth phenomenological interviews were conducted and data collected. Finally, 51 categories have been identified and categorized in the form of 5 main themes. According to the results of the present study, the set of activities that entrepreneurs perform in each stage of their business life in the face of the market will be different. The above differences can be seen in how market opportunities are discovered, marketing goals, available resources, target market selection and marketing mix composition. The result is that entrepreneurs in the face of the market and even earlier when deciding on their product or service to introduce to the market according to their knowledge, assets and abilities.

  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Marketing, Marketing, Startup
 • Parvaneh Gelard *, Khosro Farahi Pages 657-667
  The aim of this study is to design a rural small business development model with an entrepreneurial approach. The statistical population of the study includes academic experts in the field of entrepreneurship and rural business as well as entrepreneurship project managers and officials and policy makers of job creation in rural areas. The statistical sample was selected by a purposeful judgment method of 16 people. Data collection tools included library studies and semi-structured interviews with experts. The validity of the interview questions was confirmed by the content method and its reliability was confirmed by the retest method (0.882). Data analysis was performed with a qualitative approach using data-based theorizing method and the coding process was performed in three stages of open, axial and selective coding. Based on this, each component of the coding paradigm was described and the model of rural small business development was drawn, and at the end, a theory based on six propositional theorems was created. Based on the calculated model, causal conditions (including private and general conditions of rural entrepreneurship), central category (rural entrepreneurship process), platform makers (including structures and enablers of rural small business development), contextual conditions (including physical, social and economic environment), strategies (soft and hard strategies for rural small business development), and consequences (including local and transnational consequences of rural small business development) were explained in a paradigm model and finally the relationships between them were drawn in a selected model.
  Keywords: Small Business, Rural business, Rural Entrepreneurship, Entrepreneurship Development
 • Habib Golestani, Rasool Norouzi Seyed Hossini *, Marjan Saffari Pages 671-681

  The purpose of this study is to investigate the relationship of social identity with social capital and social entrepreneurship in physical education students. The present research is applied research and the research method is descriptive-correlational. The statistical population was students of physical education and sports sciences of Tehran universities in the academic year 2020-2021. 254 students were selected as a sample by the Morgan table. Participants completed the Social Capital Questionnaire (2000), Social Identity Questionnaire (2011), and Social Entrepreneurship Questionnaire (2011). In order to analyze the data, descriptive statistics and structural equation model (SEM) were used using SPSS/24 and Smart PLS/3 software. Results showed that social identity has a positive and significant relationship with social entrepreneurship and social capital (p<0.05) also, social capital has a positive and significant relationship with social entrepreneurship (p<0.05). GOF index was used to fit the model, which showed that the present study has a good fit (GOF = 0.66). Therefore, one of the factors affecting social entrepreneurship is social identity. Social entrepreneurship can be enhanced by strengthening social identity, and social entrepreneurship and students' social identity can be strengthened by improving social capital in physical education students.

  Keywords: Social Identity, Social Entrepreneurship, Social capital, sports science
 • Abolfazl Moghimisfandabadi, Davood Shishebori *, MohammadBagher Fakhrzad, Hassan Khademi Zare Pages 685-697

  The main purpose is to analyze social entrepreneurship by presenting a multi-objective model of a multi-level supply chain of blood products. The present research is applied in terms of purpose, descriptive in nature, and quantitative in terms of gathering information. The studied community of new local bases, mobile bases as well as transportation equipment for the effective and timely transfer of blood products to the candidate provincial centers of the country in the time domain of 1400 is collected. In order to minimize the costs of the entire supply chain network and maximize the attractiveness of the transmission centers, the proposed mixed integer two-objective mathematical model was designed and carried out by epsilon constraint method with coding in GAMS24.1.2 software. The results showed that increasing the number of blood donation sites, facility capacity and attractiveness leads to improving the attractiveness and performance of the supply chain of blood products.

  Keywords: Apheresis, Blood Supply Chain, Incentive policies for blood donation, Blood products, Social Entrepreneurship
 • Ali Nazemi Ashani *, Masoumeh Khanahmadi, Farshad Khodayarighozloo, Malihe Alifarri Pages 701-710

  Iran has seen significant growth in the amount and number of financing methods over the past few years. However, no significant research has been conducted on the differences in methods related to the financing chain of technology and knowledge-based units in the Iranian ecosystem. For this purpose, the present research has been carried out with the aim of developing a suitable model of financing methods and ranking its criteria in Iran. This study is a mixed-exploratoryinvestigation in terms of its nature and practical in terms of purpose. In the first step, semi-structured interviews with science and technology parks were conducted in order to identify the existing structures for attracting financial resources, and in the next step, using the hierarchical analysis process, these methods were ranked. For this purpose, questionnaires were distributed among entrepreneurs and experts who were active in the field of financing in 2021, and the obtained data were analyzed and the weight of each method was determined. The results support the main proposition that among the factors related to financing tools, smart money and future growth and development have the greatest impact on decision making. Also, entrepreneurs in Iran use facilities with hard commitments and supportive rates, and facilities with soft commitment and market rates as the first and second priority sources of financing. In addition, Equity-based financing has the lowest priority for financing.

  Keywords: Entrepreneurship Financing, science, technology park, Financing Tools, Innovation, Analytic Hierarchy Process
 • Asieh Nazemi, Manijeh Haghighinasab *, Nader Seyyedamiri Pages 713-722

  Service ecosystem is a broad concept that has been considered by researchers in the last decade, but little effort has been made to conceptualize it so far. The purpose of this research is to expand the understanding of service ecosystem research fields. Also, it is the recognition of the knowledge base of service ecosystems that can be useful for policy makers and researchers. The methodology is one of the systematic review qualitative research methods, namely the bibliometric analysis method, which has been used. This research is classified as descriptive research; Because the purpose of bibliometric research is to describe and expand the scope of knowledge. Data collection is done using quantitative and qualitative tools such as co-citation analysis and hierarchical cluster analysis with the help of BibExcel software. The studied community is the Scopus information resource system, which has been considered from the beginning of 2004 to the end of 2021. The research findings show the conceptual development of issues in service ecosystems over time by providing a conceptual framework that has received little attention so far. These concepts include service ecosystem Antecedents (prior experience, user attitude, and service readiness), service ecosystem levels (microsystem, mesosystem, exosystem, and macrosystem), and finally, service ecosystem outcomes (social approaches, systematic value co-creation, and performance) that propose a forward-looking research framework for policy-makers, and researchers.

  Keywords: service ecosystem, bibliometric review, Conceptual Framework, bibexcel software
 • Fatemeh Hashem, Sepehr Ghazinoory *, Reza Radfar Pages 725-736
  Innovation intermediary entrepreneurs have a critical role in all key players interactions network in the innovation system. These entrepreneurs are well known in transferring technological knowledge and building optimum bridge between supply and demand. However emphasizing the special position of innovation intermediaries in developed countries, in Iran we are facing with deep technological gap in the country and many other innovative processes challenges due to Geopolitical and economic challenges. This research aims to investigate the influencing factors in the innovation mediator’s roles and responsibilities in the open innovation platform and aims to find solutions, helping innovation entrepreneurs could have a successful and valuable activity and function in the country. The goal of this research is looking fundamentally to the points which using the qualitative method (Grounded Theory), with semi-structured in-depth technical interview with 12 experts in this field and 10 mediating innovation companies .Then in next step, analyzing  those data’s and  reaching the theoretical saturation point, with the use of open, axial and selective coding. The resulting paradigm model was determined based on the central phenomenon (innovation mediation function), affected by the fundamental condition, background conditions and intervening variables. The results of this research are divided in six main indicators including: the systematic innovation structure, the interaction network of policy-makers and facilitating institutions, the maturity of innovation thinking, the awareness of industry managers in innovation activities, competitiveness in technology and the ability of intermediaries and in the last, identified the innovator capabilities.
  Keywords: innovation intermediary entrepreneurs, innovation intermediary function, innovation system network, . Open innovation platform