فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرضیه اسماعیلی، احسان عبدی*، محسن محسنی ساروی، الیاس حیاتی صفحات 355-369

  ذخیره آب خاک در جنگل تا حد زیادی تحت تاثیر روابط متقابل پوشش گیاهی و خاک قرار دارد. در مدیریت جامع نگرانه می توان با شناخت صحیح این روابط و توجه به اهمیت نگهداشت آب خاک، حفظ تعادل هیدرولوژیک مطلوب در جنگل را تضمین کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ذخیره آب خاک در عمق های مختلف و ارتباط آن با تغییرات پوشش گیاهی و سیستم ریشه دوانی آنها انجام گرفت. با استفاده از داده های درصد رطوبت حجمی خاک و داده های پراکنش ریشه دو گونه زبان گنجشک و پیسه آ جنگلکاری شده، ذخیره آب خاک به صورت جداگانه برای عمق های 20، 40، 60 و 100 سانتی متری و همچنین برای پروفیل یک متری تعیین شد. سپس با تعیین درصد سطح ریشه به سطح خاک و تعداد ریشه در لایه های 10 سانتی متری تا عمق یک متری خاک، ارتباط ذخیره آب خاک در عمق های مختلف با پراکنش ریشه دو توده بررسی شد. برای بررسی وجود و نبود اختلاف معنی دار بین ذخیره آب خاک و پراکنش ریشه تحت تاثیر عمق ها و گونه های مختلف از آزمون های غیرپارامتری فریدمن و من ویتنی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روند کاهشی پراکنش ریشه و روند افزایشی ذخیره آب خاک با افزایش عمق تا عمق 40 سانتی متری خاک با سرعت و شیب تندتری اتفاق می افتد و از عمق 40 تا 100 سانتی متری خاک تقریبا کم و ثابت می ماند. براساس این پژوهش، مقدار ذخیره آب در بیشتر عمق های بررسی شده و همچنین برای پروفیل یک متری خاک، در توده پیسه آ به طور معنی داری کمتر از مقدار آن در توده زبان گنجشک است.

  کلیدواژگان: بیلان آب خاک، پوشش گیاهی، توزیع ریشه، رطوبت خاک، هیدرولوژی خاک
 • لیلا علی زاده، احمد علیجانپور*، حسین خیرفام صفحات 371-388

  اقدامات متعددی مانند نهالکاری برای تثبیت بسترهای فرسایش پذیر صورت می گیرد. متغیرهای محیطی محدوده تاج پوشش نهال ها مانند دما و رطوبت خاک از شاخص های زودیافت ارزیابی موفقیت نهالکاری ها هستند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی موفقیت درختچه های گز دست کاشت بسترهای خشک شده دریاچه ارومیه در تعدیل شاخص های دما و رطوبت خاک انجام گرفت. بدین منظور، پانزده پایه گز هفت ساله به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و ارتفاع پایه های گز و مساحت تاج پوشش پایه ها اندازه گیری شد. دما و رطوبت لایه سطحی خاک نیز در چهار جهت جغرافیایی منطبق بر بادهای غالب فرساینده در داخل و خارج از محدوده زیر تاج پوشش پایه ها (در مجموع 120 نقطه) اندازه گیری شد و تحلیل های آماری انجام گرفت. تجزیه واریانس دوطرفه حاکی از وجود تغییرات معنی دار (01/0>p) دما و رطوبت خاک بین نقاط نمونه برداری و تغییرات معنی دار (01/0>p) دمای خاک در جهت های جغرافیایی نمونه برداری بود. میانگین دما و رطوبت وزنی سطح خاک در داخل و خارج از محدوده زیر تاج پوشش پایه ها به ترتیب 77/23 و 78/34 درجه سلسیوس و 95/2 و 82/1 درصد بود، به گونه ای که کاهش معنی دار (01/0>p) و 46 درصدی دمای خاک و افزایش معنی دار (01/0>p) 62 درصدی رطوبت وزنی خاک در محدوده زیر تاج پوشش پایه ها نسبت به خارج از محدوده ثبت شد. براساس یافته ها، باید به انتخاب درختچه های گز با تاج پوشش بزرگ تر و کاشت متراکم تر با هدف بهبود شرایط محیطی در برنامه های مدیریت مناطق بیابانی و حساس به فرسایش توجه شود.

  کلیدواژگان: احیای اکولوژیک، بوم سازگان نوظهور، تاج پوشش، فرسایش بادی، نهالکاری
 • کیومرث سفیدی* صفحات 389-405

  یکی از مهم ترین ویژگی های جنگل های طبیعی، پیچیدگی ساختار توده های جنگلی است. در طی فرایند تحول، تغییر در ساختار توده به پیچیدگی ساختار جنگل می انجامد. این پژوهش به منظور برآورد شاخص پیچیدگی ساختار در توده های راش در مراحل سه گانه تحولی راش شرقی انجام گرفت. سه قطعه یک هکتاری در مراحل سه گانه تحولی راش (در مجموع 12 هکتار) انتخاب و پس از اندازه گیری ویژگی های ساختاری، شاخص چندمتغیره پیچیدگی در هر یک از مراحل تعیین شد. برای برآورد شاخص از 10 متغیر منفرد شامل تعداد درختان در واحد سطح، میانگین قطر، ضریب تغییرات قطر، ضریب جینی قطر، تعداد درختان قطورتر از 100 سانتی متر، نسبت تعداد درختان در اشکوب ها، نسبت روشنه، تعداد و حجم خشک دارها و تغییرات اندازه ای درختان استفاده شد. میانگین و میانه شاخص پیچیدگی به ترتیب 46/65 و 15/66 به دست آمد که بیشترین مقدار آن در مرحله نهایی برابر با 17/84 و کمترین مقدار آن برابر با 3/49 درصد در مرحله اولیه محاسبه شد. شاخص پیچیدگی در مرحله نهایی به شکل معنی داری بیشتر از دو مرحله دیگر بود، با این حال براساس آزمون توکی اختلاف معنی داری بین میانگین شاخص در دو مرحله تحولی اولیه (23/4± 39/61) و میانی (33/3± 85/58) مشاهده نشد. با توجه به تاثیر تنوع و پیچیدگی ساختار جنگل در کارکردهای اکولوژیک جنگل ها مانند حفظ تنوع زیستی، پرورشی تغییرات باید در همه دخالت ها و عملیات پیچیدگی ساختار مدنظر قرار گیرد. افزون بر حفاظت از تنوع زیستی، افزایش پیچیدگی ساختار توده های جنگلی را نیز باید از مهم ترین اهداف طرح های مدیریت جنگل لحاظ کرد.

  کلیدواژگان: پویایی توده های جنگلی، تنوع اندازه ای درختان، حفاظت از طبیعت، ضریب جینی، همگام با طبیعت
 • سیده معصومه زمانی*، فرزانه کازرانی، حجت الله ربانی نسب، صدیقه غنایی، ریحانه غلامی قوام آباد صفحات 407-424

  کشت ترافل سیاه تابستانه، Tuber aestivum را می توان از فعالیت های جدید کشاورزی دانست که به ویژه برای اقتصاد روستایی سودمندتر از کشاورزی متعارف است و در کنار آن احیای جنگل ها و همچنین پایداری کاربری اراضی را ترویج می دهد. براساس نمونه هایی از فرانسه، ایتالیا، مجارستان و اسپانیا، کشت ترافل توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کوچک و روستایی را القا می کند. ازآنجا که متاسفانه سنت ایجاد باغ های ترافل در ایران وجود ندارد، دانش ما درباره عوامل محیطی القاکننده تشکیل اندام های بارده T. aestivum محدود است. از زمان تاسیس اولین مزارع قارچ ترافل در جهان، پژوهش های متعددی برای ارتقای بهره وری و پایداری آنها انجام گرفته است. موفقیت در تداوم کشت قارچ های ترافل به طور مشخص به وضعیت میکوریزایی درختان میزبان در طول سال ها، از نهال های تلقیح شده تا درختان تولیدکننده ترافل بستگی دارد. بنابراین پایش وضعیت قارچ های اکتومیکوریز در رویشگاه های طبیعی قارچ های ترافل و افزایش دانش در مورد جوامع اکتومیکوریزایی گونه های میزبان T. aestivum برای اطمینان از تولید موفق ترافل سیاه تابستانه در باغ های ترافل بسیار مهم است. در این تحقیق حضور اکتومیکوریز T. aestivum روی ریشه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) و فراوانی آن در رویشگاه های طبیعی قارچ های ترافل در سه سایت منتخب واقع در استان گلستان بررسی شد و تنوع و ساختار دیگر قارچ های اکتومیکوریز همراه آن ارزیابی شد. در انتخاب سایت ها تفاوت در حدود ارتفاعی، جهت جغرافیایی غالب و گیاهان موجود در مناطق در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که اگرچه ترکیب گونه ها بیش از 50 درصد میان سایت ها مشابه بود، اما تعداد، تنوع و غنای گونه های قارچی در میان سایت های با پوشش گیاهی مختلف با سایت یکنواخت و دارای فقط یک میزبان (بلوط) متفاوت بود.

  کلیدواژگان: اکتومیکوریزا، بلوط، ترافل بورگاندی، تنوع زیستی
 • پژمان دلیر*، رامین نقدی، وحید غلامی، ساناز جعفری هفتخوانی صفحات 425-443

  در این پژوهش تاثیر بهره برداری بر رواناب و رسوب با استفاده از پلات هایی با مقیاس کوچک بررسی شد. نمونه رواناب و رسوب از 36 پلات به ابعاد 1 در 2 متر تهیه شد. پلات ها در قسمت های مختلف عرصه بهره برداری و منطقه شاهد احداث شد. به منظور مدل سازی از شبکه پرسپترون چندلایه MLP (Multi Layer Perceptron) استفاده شد. 65 درصد داده ها برای آموزش و 10 درصد برای صحت سنجی و 25 درصد داده ها به آزمون اختصاص داده شد. برای ارزیابی صحت مدل و همچنین مقایسه آن با مدل های بهینه سازی شده با روش آزمون و خطا، از معیارهای آماری ضریب تبیین (Rsqr)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای مطلق (MAE) استفاده شد. از GIS در همه مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده شد. مقادیر رواناب و رسوب شبیه سازی شده به وسیله ANN با استفاده از GIS در تولید نقشه استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل در تولید رواناب، جرم مخصوص خاک، شدت بارش، شیب، مقدار بارش، درصد پوشش علفی و درصد پوشش تاجی و برای رسوب به ترتیب، شدت بارش، جرم مخصوص خاک، درصد شیب و درصد پوشش علفی است. مقادیر MSE و R حاصل از مدل سازی رواناب در مرحله آموزش به ترتیب 009/0 و 9/0 و در مرحله آزمون 01/0 و 82/0 بود. مقادیر MSE و R حاصل از مدل سازی رسوب در مرحله آموزش 01/0 و 86/0 و در مرحله آزمون 3/4 و 8/0 بود. نتایج نشان داد که شبکه عصبی قابلیت مناسبی در مدل سازی رواناب و رسوب در اراضی جنگلی دارد. آنالیز همپوشانی مقادیر اندازه گیری شده و نقشه مقادیر رسوب و رواناب نیز بر صحت، کارایی نتایج و روش ارایه شده دلالت دارد. بنابراین می توان از مدل ارایه شده با تلفیق ANN و GIS در شبیه سازی و مدل سازی رواناب و رسوب در مناطق جنگلی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: جنگل، شبکه عصبی، فرسایش خاک، GIS، MLP
 • رضا اخوان*، مجید حسنی، محمدحسین صادق زاده حلاج صفحات 445-456

  مدیریت و حفاظت جنگل ها به منزله سیستم های پیچیده، نیازمند تشریح جامع ساختار توده و کمی سازی آن است. شاخص پیچیدگی ساختار (SCI1) معیار مناسبی برای کمی سازی ناهمگنی ساختار توده های جنگلی است که می توان از آن برای مقایسه توده ها از نظر اندازه ناهمگنی ساختاری استفاده کرد. در این بررسی به منظور کمی سازی ناهمگنی ساختار توده های خالص راش در جنگل های هیرکانی ایران از این شاخص استفاده شد. آماربرداری با استفاده از یک شبکه ثابت به ابعاد 200×150 متر و با استفاده از قطعات نمونه 10 آری در سه توده خالص راش در حوضه های آبخیز 46، 49 و 66 الف در استان مازندران انجام گرفت که دو توده مدیریت شده و یک توده مدیریت نشده بود. سپس با استفاده از اطلاعات مختصات مکانی و قطر درختان 90 قطعه نمونه برداشت شده در سه توده یادشده، شاخص SCI برای هر قطعه نمونه محاسبه و میانگین آن برای هر منطقه مشخص شد. نتایج نشان داد که حد بالا و پایین این شاخص در سه منطقه تحت بررسی به ترتیب 7/2 و 7/11 است، ولی میانگین آن در هر منطقه در حدود 6 است که تفاوت آماری معنی داری نیز با هم ندارند. همچنین نتایج نشان داد که مقدار این شاخص با متغیرهای رویه زمینی و حجم سرپای توده ها همبستگی معنی دار دارد، به طوری که با افزایش این دو متغیر بر مقدار آن افزوده می شود. از شاخص SCI می توان در جنگل های حفاظتی و با کیفیت اکولوژیکی مطلوب به منزله مرجع یا معیاری برای ارزیابی مناسب بودن روش های مدیریتی برای حفظ یا افزایش ناهمگنی ساختاری توده ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بولا، راش خالص، ساختار مکانی توده، کجور، لاویج
 • دریا احمدی، وحید حسینی*، کیومرث محمدی سمانی صفحات 457-471

  آتش سوزی از مهم ترین آشفتگی های طبیعی در اکوسیستم های جنگلی است که با توجه به شدت و مدت زمان، اثرهای چشمگیری بر خصوصیات خاک دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های خاک جنگلی دامنه های شمالی و جنوبی زیراشکوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) حرارت داده شده در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. به منظور جمع آوری نمونه های خاک، دو دامنه شمالی و جنوبی از نواحی جنگلی شهرستان بانه انتخاب شد. ابتدا خط نمونه برداری روی خطوط تراز پیاده شد. با حرکت روی ترانسکت، نزدیک ترین درخت بلوط انتخاب و به فواصل 30 متری هفت درخت بعدی انتخاب شد. 16 نمونه خاک از عمق 5-0 سانتی متری برداشت شد. با انتقال نمونه های خاک به آزمایشگاه، چهار تیمار (خاک نسوخته و سه تیمار حرارت داده شده در دماهای 200، 400 و 600 درجه سانتی گراد) تهیه شد. مقدار کربن آلی در دمای 200 درجه سانتی گراد تقریبا ثابت بود و از این دما به بعد کاهش یافت. مقدار نیتروژن در دمای 200 درجه سانتی گراد افزایش و از این دما به بعد کاهش پیدا کرد و در خاک دامنه های شمالی و جنوبی به ترتیب به 05/0 و 02/0 درصد در دمای 600 درجه سانتی گراد رسید. مقدار pH و فسفر با افزایش دما ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت. هدایت الکتریکی در خاک دامنه های شمالی و جنوبی به ترتیب به 1093 و 838 میکروزیمنس بر سانتی متر در دمای 600 درجه سانتی گراد رسید. مقدار منیزیم نیز در دماهای کم افزایش یافت، اما در دمای 600 درجه سانتی گراد کاهش پیدا کرد. مقدار فسفر، پتاسیم، کلسیم و هدایت الکتریکی در خاک دامنه جنوبی در دمای 600 درجه سانتی گراد به ترتیب 75، 32، 32 و 100 درصد بیشتر از دامنه شمالی بود. به طور کلی می توان گفت که در صورت رخداد آتش سوزی با شدت متوسط تا شدید در عرصه های طبیعی، ویژگی های خاک در دامنه جنوبی تاثیر بیشتری می گیرد.

  کلیدواژگان: آتش سوزی، خاک جنگل، خاک حرارت داده شده، زاگرس شمالی
 • پروانه قادری، جهانگیر محمدی*، شعبان شتایی جویباری، رامین رحمانی، نرگس کریمی نژاد صفحات 473-485

  هدف این پژوهش، بررسی مدل های غیرخطی با اثرات آمیخته در برآورد ارتفاع درختان افرا پلت (Acer velutinum Bioss) و انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A.M.) و مقایسه آن با مدل های غیرخطی در توده های نامنظم آمیخته در سری یک و دو جنگل شصت کلاته گرگان بوده است. در این تحقیق 308 قطعه نمونه دایره ای به مساحت 1/0 هکتار پیاده و مشخصه های نوع گونه، قطر برابرسینه و ارتفاع درختان اندازه گیری شد. ابتدا با استفاده از 20 مدل غیرخطی قطر-ارتفاع، رابطه ارتفاع و قطر برابرسینه بررسی و سپس با در نظر گرفتن مشخصه های قطر سطح مقطع متوسط، سطح مقطع در هکتار، سطح مقطع درختان بزرگ تر از درخت مورد نظر، تعداد درختان در هکتار و حجم در هکتار با استفاده از مدل های غیرخطی با اثرات آمیخته، ارتفاع درختان برآورد شد. نتایج برازش مدل های غیرخطی برای گونه افرا پلت نشان داد که مدل های Curtis و Michailoff دارای بیشترین ضریب تبیین 74/0 و کمترین جذر میانگین مربعات خطا 43/3 و 24/3 متر بودند. برای گونه انجیلی نیز مدل های Naslund و Michailoff با ضریب تبیین 42/0 برای هر دو مدل و جذر میانگین مربعات خطای 92/2 و 91/2 متر به عنوان بهترین مدل ها انتخاب شدند. نتایج برازش مدل های غیرخطی با اثرات آمیخته نشان داد که در مقایسه با مدل های غیرخطی، مقدار ضریب تبیین برای گونه افرا پلت و انجیلی به ترتیب 20 و 23 درصد، افزایش و مقدار جذر میانگین مربعات خطا نیز برای افرا پلت و انجیلی به ترتیب 75/1 و 45/0 متر کاهش یافت.

  کلیدواژگان: شصت کلاته، مدل قطر- ارتفاع، Curtis، Michailoff، Naslund
|
 • M. Esmaiili, E .Abdi *, M. Mohseni Saravi, E. Hayati Pages 355-369

  The interaction between forest vegetation and soil can highly affect the soil water balance. In a holistic approach, forest managers are expected to have a better understanding of these interactions and the importance of soil water conservation. This will certainly lead to a required hydrologic balance in the forests. This research aims at studying the amount of soil water storage at different depths and its connection with changes in vegetation types and their root distribution. To this aim, soil volumetric water content and root distribution data collected under Picea abies and Fraxinus excelsior plantations were used to determine the soil water storage for different soil layers including 20, 40, 60, and 100 cm. A cumulative water storage for the whole soil profile (1-meter profile) was also calculated. Afterwards, the number of roots and the Root Area Ratio (RAR) were determined for different layers of soil with a 10 cm interval. Ultimately, the connections between soil water storage at given layers of soils with their corresponding root numbers and RAR values were investigated for each forest plantation. Friedman and Mann-Whitney non-parametric tests were used to compare the means of soil water storage, number of roots, and RAR values at different layers of soils and plantations studied. According to the results, an increasing trend in soil water storage and a decreasing trend in root numbers (and RAR) can be observed with soil depths. However, both root distribution and soil water storage experience a rapid increase and decrease to a depth of 40 cm, and then the trends remain relatively constant. In most cases, soil water storage at different soil depths and for the 1-meter soil profile under Picea abies was significantly lower than that under Fraxinus excelsior.

  Keywords: Root distribution, Soil hydrology, Soil moisture content, Soil water balance, Vegetation
 • L .Alizadeh, A .Alijanpour *, H. Kheirfam Pages 371-388

  Various measures are considered to stabilize the erodible beds such as planting. Environmental variables in the canopy cover of plants, including soil temperature and moisture, are readily indicators of planting projects success evaluation. Therefore, this study was planned to evaluate the success of Tamarix (Tamarix ramosissima Ledeb.) plantation in modulating modifying soil temperature and moisture indices in the dried-up beds of Lake Urmia. To this endFor this purpose, 15 stands of seven-year-old Tamarix shrubs were randomly systematically selected and their heights and canopy area were measured. Additionally, in four cardinal directions, the top-soil temperature and humidity were also measured in the inside and outside of the under of canopy zones (120 points in total) following the prevailing erosive winds. Afterward, tThe results were then statistically analyzed. Two-way analysis of variance showed significant differences (p<0.01) for soil temperature and humidity among the sampling points (inside and outside of the microclimate zones) and significant differences (p<0.01) for soil temperature among the cardinal directions of sampling. The mean temperature and moisture content of the soil surface in the inside and outside of the Tamarix shrubs canopy were 23.77 and 34.78 °C, and 2.95 and 1.82%, respectively. So that, a significant decrease (p<0.01; 45%) in the soil temperature and a significant increase (p<0.01; 62%) in the soil moisture content were recorded in the inside of the canopy zones in comparison to the outside zones. The findings showed that the selection of Tamarix shrubs with larger canopy and planting with higher density should be considered to improve the environmental conditions in erosion-prone deserts management programs.

  Keywords: canopy, Ecological Restoration, newborn ecosystems, Planting, Wind erosion
 • K. Sefidi * Pages 389-405

  The structural complexity of forest stands is one of the most important characteristics of natural forests. Changes in the forest stand structure through the development of stands cause complexity in the stand structure. We conducted this research to quantitative analysis of structural complexity in the three stages of stand development in the Hyrcanian forests. Three one-hectare study areas were selected within developmental stages (Totally 12 hectares) and after forest inventory, the structure complexity index was calculated for each stage. We employed ten variables including stem per hectare, mean of diameter at breast height (DBH), coefficient of variation of DBH, diameter Gini coefficient, number of trees with a diameter larger than 100 cm at breast height, the ratio of the number of trees in different stories, the faction of canopy gaps, amount and volume of dead woods and tree size variation to calculate this index. The mean and median complexity index was 65.46 and 66.15. the highest value obtained in the terminal (transition) stage was equal to 84.17 and the lowest was 49.3 in the initial stage. The structure complexity significantly was higher in the terminal stage, meanwhile based on the Tukey test, the difference between the initial (58.85±3.33) and optimal stage (61.39±4.23) was not significant. Considering the role of diversity and complexity of forests structure on forest ecological functions like maintaining biological diversity, it is necessary to consider complexity in all interventions and forest tending operations. Also, we proposed the forest complexity enhancement besides maintaining biodiversity should consider as the most important goal of forest management plans.

  Keywords: Closer to nature, Gini coefficient, Nature Conservation, Stand dynamics, Tree size variations
 • S.M. Zamani *, F .Kazerani, H .Rabbani Nasab, S. Ghanaei, R. Gholami Ghavam Abad‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Pages 407-424

  Cultivation of the summer truffle, Tuber aestivum Vittad., has become as a new agricultural activity that for rural economies is often considerably more beneficial than conventional agriculture and also promotes reforestation, as well as land use sustainability. Considering examples from Italy, Hungary, Spain and France, truffle cultivation induces the economic and social development of small and rural communities. Because there is no tradition of creating truffle gardens in Iran, knowledge of environmental factors regulating the formation of T. aestivum fruiting bodies is limited. Since the establishment of truffle plantations in the world, several studies have been conducted to improve their productivity and stability. Success in the continuation of truffle plantations depends clearly on the mycorrhizal status of the host trees over the years, from inoculated seedlings to truffle producing trees. Therefore, monitoring the status of ectomycorrhizal fungi in the natural habitats of truffles and increasing knowledge about ectomycorrhizal communities of T. aestivum host species is crucial to ensure the successful production of summer truffles in truffle orchards. In this study, the presence of T. aestivum ectomycorrhizae on roots of oak (Quercus castaneifolia) and its abundance in natural habitats of truffle fungi in three selected sites in Golestan province was investigated and the diversity and structure of other ectomycorrhizal fungi were evaluated. In selecting the studied sites, differences in altitude, dominant geographical direction and plant species in the regions were considered. The results showed that although the species composition was up to 70% similar between sites, but the number of fungal species, diversity and species richness of fungi were different among sites with different host plants and the site with only oak.

  Keywords: Biodiversiy, Burgundy truffle, ectomycorrhizae, Oak
 • P. Dalir *, R. Naghdi, V. Gholami, S. Jafarihaftkhani Pages 425-443

  In this study, we investigated the effects of forest operation on runoff and sediment using small-scale plots. The runoff and sediment samples were collected from 36 sample plots with dimensions of one by two meters in different areas of the operation. We used the Multi-Layer Perceptron (MLP) for modeling, with 65% of the data for training, 10% for validation, and 25% for testing. We evaluated the accuracy of the model using the coefficient of determination (R²), root mean square error (RMSE), and mean absolute error (MAE), and compared our results with optimized models obtained through trial and error. We collected information and produced runoff and sediment maps using GIS. Our results showed that the most important factors affecting runoff production were soil bulk density, rainfall intensity, slope, rainfall values, percentage of grass cover, and canopy cover percentage. For sediment, the most important factors were rainfall intensity, soil bulk density, slope percentage, and surface cover percentage. The MSE and R values for runoff modeling were 0.009 and 0.9 in the training stage and 0.01 and 0.82 in the test stage, respectively. For sediment modeling, the MSE and R values were 0.01 and 0.86 in the training stage and 4.3 and 0.8 in the test stage, respectively. Our results showed that neural networks have high capability in modeling runoff and sediment in forest lands. We also conducted an overlap analysis to measure the accuracy, precision, and efficiency of the results and methods presented in our study. Therefore, the proposed model can be used to combine ANN and GIS in the simulation and modeling of runoff and sediment in forest areas."

  Keywords: Forest, Neural Network, MLP, GIS, Soil erosion
 • R .Akhavan *, M .Hassani, M.H. Sadeghzadeh Halaj Pages 445-456

  Comprehensive description and quantification of stand structure are needed for managing or maintaining forests as complex systems. The Structural Complexity Index (SCI) is a suitable criterion for quantifying the structural heterogeneity of forest stands, which can be used to compare the structural heterogeneity of stands. In this study, we used this index to quantify the structural heterogeneity of three pure beech stands in the Hyrcanian forests of Iran. Forest inventory was performed using a fixed grid of 150×200 m dimension and sample plots of 1000 m2 in watersheds of 46, 49, and 66a in Mazandaran province, where two stands were managed, and one was unmanaged. Using the spatial coordinates and diameters of trees in 90 measured sample plots in the three stands, we calculated the SCI index for each sample plot as well as its average for each stand. The results showed that the rate of this index in these three stands fluctuated between 2.7 to 11.7. However, its average in each region is approximately 6, without any statistically significant difference between them. The results also showed that the amount of this index was positively correlated with the variables of basal area and standing volume of the stands. The SCI index in protected forests with high ecological quality can be used as a reference or baseline for assessing the suitability of management techniques to maintain or enhance the structural heterogeneity of stands.

  Keywords: stand spatial structure, pure beech stand, Kojor, Lavij, Bola
 • D. Ahmadi, V .Hosseini *, K. Mohammadi Samani Pages 457-471

  Fire is one of the most important natural disturbances in forest ecosystems, and it has significant effects on soil properties depending on its severity and duration. The aim of this study was to compare the properties of forest soil beneath Iranian oak (Quercus brantii Lindl.) on northern and southern slopes that were heated under laboratory conditions. To collect soil samples, northern and southern slopes were selected in the forest area of Baneh. A transect was established on the counter lines of both slopes. On each transect, the closest tree to the transect was selected, and the next seven trees were chosen at 30-meter intervals. In total, sixteen soil samples were taken from a depth of 0-5 cm. The soil samples were divided into four parts in the laboratory (unburned soil and three treatments heated at 200, 400, and 600°C). The amount of organic carbon did not change at 200°C but decreased after that. The amount of nitrogen increased at a temperature of 200°C and then decreased to 0.05 and 0.02 at 600°C in the soil of the northern and southern slopes, respectively. The pH and phosphorus levels decreased initially and then increased. The electrical conductivity was 1093 and 838 μS/cm at 600°C in the soil of the northern and southern slopes, respectively. The amount of magnesium increased in treatments of 200 and 400°C but decreased in treatments of 600°C. The amount of phosphorus, potassium, calcium, and electrical conductivity in the soil of the southern slope was 75%, 32%, 32%, and 100% higher than that of the northern slope at 600°C treatment, respectively. In conclusion, it can be inferred that the soil properties of southern aspects can be more affected than those of northern aspects by heat of fire with moderate to high severity.

  Keywords: Fire, Forest soil, Heated Soil, Northern Zagros
 • P. Ghaderi, J .Mohammadi *, Sh .Shataee, R. Rahmani, N. Kariminejad Pages 473-485

  The aim of this study was to develop a mixed-effects model and compare it with nonlinear models for estimating the heights of velvet maple and ironwood trees in the uneven-aged, mixed Shast-kalateh forests of Gorgan. We applied a systematic sampling method to collect field data within a 150×200 m network, comprising of 308 circular sample plots, and measured the height, diameter at breast height (DBH), and tree species in each plot. Model fitting was done in two stages: In the first stage, we used a fixed-effect approach to select candidate models, where height was the dependent variable and DBH was the independent variable. In the second stage, the dominant height, mean DBH, basal area, basal area of trees larger than the desired tree, tree density, and volume of trees were refitted using a mixed-effect approach. We used adjusted coefficient of determination and root mean square error to assess the models. The results of fitting nonlinear models for velvet maple species showed that the Curtis and Michailief models with R2 values of 0.74 and the lowest RMSE values of 3.43 and 3.24, respectively, were the best models. For ironwood trees, the Nassland and Michailoff models with R2 values of 0.42 and the RMSE values of 2.92 and 2.91 m were selected as the best models. The results of fitting the nonlinear mixed-effect model showed that compared to the nonlinear models, the R2 values for velvet maple and ironwood species increased by 20% and 23%, respectively, and the RMSE improved to 1.75 m for velvet maple and 0.45 m for ironwood.

  Keywords: Shast-Kalateh, Curtis, height-diameter model, Michailov, Nesland