فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید زارع، ابوطالب مطلبی ورکانی، صابر باستی* صفحات 1-17

  مدیریت منابع انسانی سبز، در واقع، اساسی‏ترین مولفه پایداری سازمانی است که موجب همگرایی و هم‏افزایی وجوه مختلف مدیریت سبز می‏شود و برای اتخاذ رویکرد سبز جنبه امکان‏پذیری را تسهیل و فراهم می‏سازد تا صنعت سبز، اقتصاد سبز، و جامعه سبز را به سهم خود فراهم آورد. سرمایه اجتماعی به منزله یکی از مصادیق ارزنده در زمینه مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی متناسب با نقش‏ها و مسیولیت‏ها دارای اهمیت ویژه‏ است. در این بین هلدینگ‏های اقتصادی نقش مهمی در توسعه عمران و آبادانی و سازندگی کشور دارد و دارای مدیران و کارکنان متخصص در لایه ‏های خرد و کلان سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت ‏بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی سبز با هدف توسعه سرمایه اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب و گروه ‏های کانونی انجام شد. جامعه آماری اول پژوهش همه اسناد مکتوب مربوط به مدیریت منابع انسانی سبز و سرمایه اجتماعی بود، شامل 45 مقاله و اثر، که بر مبنای معیارهای معتبر از بین 170 مقاله و اثر انتخاب و تحلیل شد. جامعه آماری دوم شامل خبرگان حوزه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی بودند که در نهایت 15 نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و محدودیت‏های پاندمی کرونا به صورت از راه دور به ارایه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند. با کاربرد مراحل هفتگانه فراترکیب، الگوی مفهومی در شش لایه مفهومی و مقوله‏ای و کدها به دست آمد. در هر یک از لایه‏ ها مفاهیم و موضوعاتی گنجانده شد و در نهایت 28 مقوله شناسایی شد. جهت اعتباریابی کیفی، الگوی به دست آمده بر اساس نظرات خبرگان در قالب گروه ‏های کانونی اخذ شد و الگوی مفهومی مورد تایید خبرگان پژوهش قرار گرفت که این الگو مبنایی برای پژوهش های آتی در جهت نحوه ی اجرای سیاست‏های توسعه سرمایه اجتماعی در هلدینگ‏های اقتصادی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: الگو، سرمایه اجتماعی، عوامل، مدیریت منابع انسانی سبز، هلدینگ‏های اقتصادی
 • جعفر ترک زاده*، معصومه محترم، مرضیه حاجی زاده صفحات 19-29

  هدف کلی از این پژوهش اعتباریابی مقیاس سرمایه اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان استان فارس (31000 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 386 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس سرمایه اجتماعی بر مبنای قرآن کریم (ترک زاده و محترم 1399) بود که بعد از سنجش روایی مقیاس، با دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ توزیع و داده ها گردآوری شد. نتایج تحلیل گویه حاکی از همبستگی معنادار هر یک از گویه‏ ها با زیرمقیاس بعد مربوطه و مقیاس سرمایه اجتماعی با رویکرد اسلامی بر مبنای قرآن کریم بود. نتایج تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم نیز نشان داد همه گویه ‏ها و مولفه‏ ها از بار عاملی بالایی برای تبیین بعد مربوطه و سرمایه اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم برخوردارند. همچنین، بر اساس مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس و زیرمقیاس‏های مربوطه مطلوب ارزیابی شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد مقدار سرمایه اجتماعی موجود در مدارس (بر اساس مقیاس مورد نظر در این پژوهش) از نظر معلمان استان فارس در حد متوسط است. با توجه به خروجی حاصل از این پژوهش، این مقیاس می‏تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی و شناسایی سرمایه اجتماعی با رویکرد اسلامی (مبتنی بر قرآن کریم) مورد استفاده پژوهشگران، مدیران، و سایر کارمندان در حوزه‏ های مختلف قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، سرمایه اجتماعی، قرآن کریم، معلم، مقیاس
 • سید نجم الدین موسوی، رضا سپهوند، فریبرز فتحی چگنی* صفحات 31-45

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر کرونیسم سازمانی بر اهمال کاری کارکنان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1331 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم آباد بودند که نمونه ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آن ها انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های اهمال کاری کارکنان صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی (1391)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، و کرونیسم سازمانی آراسلی و تامر (2008) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد کرونیسم سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر اهمال کاری کارکنان در سازمان های دولتی استان لرستان بوده است.

  کلیدواژگان: اهمال کاری، سازمان های دولتی، سرمایه اجتماعی، کرونیسم سازمانی
 • حسین خنیفر، سارا الماسی زاده*، امین فرجی، احسان محمدی ترکمانی صفحات 47-61
  اعتبار جهانی و توسعه ملی در هر جامعه ای ریشه در اصول آموزشی و اجتماعی آن دارد. همچنین پدیده جهانی شدن تحولات فناوری نیز به طور هم زمان منجر به دگرگونی و هوشمندی در آموزش شده و بحث توسعه سرمایه اجتماعی در سطح کلان و در سطح خرد در درون سازمان های آموزشی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند بر ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی، با بکارگیری روش تحقیق کیفی از نوع مرور نظام مند، در به روزترین ادبیات مرتبط می باشدوجامعه آماری آن شامل: تجارب و پژوهش های صورت گرفته در زمینه آموزش هوشمند و سرمایه اجتماعی است. تحلیل داده ها بااستفاده از روش فراترکیب و از طریق مرور سیستماتیک مبتنی بر  تجمیع کدهای احصاشده شامل 34 کد در بخش ویژگی ها، 28 کد در بخش فناوری، 5 کد در بخش عوامل توانمندساز و تسهیلگر و 11 خوشه در آموزش هوشمند می باشد. بر اساس نتایج حاصله ارتباط دوجانبه میان هر دو مولفه به توسعه آموزش هوشمند و سرمایه اجتماعی منتهی می شود.
  کلیدواژگان: آموزش هوشمند، سرمایه اجتماعی، فناوری
 • اکبر ذوالفقاری*، طاها عشایری صفحات 63-76
  هدف

  سرمایه اجتماعی بستر کارآفرینی سازمانی را فراهم می کند. زیرا سازمان ها برای نوآوری نیازمند مولفه های سرمایه اجتماعی اند. بنابراین هدف اصلی پژوهش مطالعه نقش سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی است.

  روش

  روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی (cma3) و ابزار آن پرسشنامه معکوس است. جامعه آماری پژوهش 56 تحقیق پیمایشی (علمی پژوهشی) است که 36 پژوهش با رعایت روایی، اعتبار و کیفیت پژوهش، وجود ضریب همبستگی، حجم نمونه، و سطح معناداری انتخاب شدند. روش نمونه گیری، هدفمند، روایی و پایایی پژوهش کنترل؛ و به روش فرمول کوهن و فیشر اندازه اثر آن ها برآورد شده است.

  یافته ها: 

  نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و اثر کلی آن برابر 0.489 درصد است.

  نتایج

  با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان ها، نهادها، و شرکت‏ها گرایش کارکنان به کارآفرینی سازمانی نیز بیشتر می شود. دو مفهوم سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی به هم وابسته اند؛ به گونه ای که فقدان یکی موجب نابسامانی و کژکارکردی و هماهنگی آن دو باعث بهبود فضای آرامش، اعتماد، اطمینان، عزت نفس، استقلال مالی، و بهبود عملکرد شغلی می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، توسعه اجتماع، سرمایه انسانی، نهادهای سیاسی و اجتماعی
 • محسن نیازی، ایوب سخایی، الناز ولدخلیل*، محدثه مایانی صفحات 77-90
  پژوهش های متعددی در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و نقش آن بر رضایت زناشویی در ایران انجام شده است و نتایج متنوعی نیز در زمینه تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی داشته اند. انجام دادن دوباره تحقیق با روش پیمایش در این حوزه شاید به پیچیدگی های مختلفی منجر شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر به کارگیری روش فراتحلیل به منظور ترکیب و تحلیل نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی بود و نیز تبیین این موضوع که مطالعات انجام شده تا چه حد در این راه موفق بوده اند. بدین منظور ده پژوهش انجام شده بین سال های 1388 تا 1398 درباره ارتباط میان سرمایه اجتماعی و سازگاری زناشویی، که در فصلنامه های معتبر علمی به چاپ رسیده اند، جهت بررسی انتخاب شدند. پژوهش های منتخب به روش پیمایش در جوامع آماری متفاوت و بر حسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند و جامعه آماری شامل ده مقاله مرتبط با رابطه سرمایه اجتماعی و میزان رضایت زناشویی بود و نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. در گام بعدی ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل کنندگی ابعاد سرمایه اجتماعی با استفاده از نرم افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد اندازه اثر یا ضریب تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی برابر با 0.478 است؛ که بنا بر نظام تفسیری کوهن در حد بالایی است. همچنین این ضریب برای مردان بالاتر از زنان ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، رضایت زناشویی، فرا تحلیل، مشارکت اجتماعی
|
 • Hamid Zare, Abutaleb Motallebi Varkani, Saber Basti * Pages 1-17

  In fact, green human resources management is the most essential component of organizational sustainability, which brings about the convergence and synergy of different aspects of green management, and facilitates and provides the feasibility aspect for adopting a green approach. Green industry provided green economy and green society for its share, which social capital as one of the valuable examples in the field of human resources management in any organization according to roles and responsibilities, is of special importance. is. Among them, economic holdings play an important role in the development of the country's construction, development, and construction, which has managers and specialized employees in the micro and macro levels of the organization. The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing factors affecting green human resource management in the direction of social capital development using the meta-composite method and focus groups. The first statistical population of the research, all written documents related to the management of green human resources and social capital, including 45 articles and works based on valid criteria, were selected and analyzed among 170 articles and works. The second statistical population included experts in the field of human resources and social capital, which were finally determined to be 15 people and due to the conditions and restrictions of the Corona pandemic, they provided opinions and suggestions remotely. By applying the seven stages of metacomposition, a conceptual model was obtained in six conceptual layers, categories and codes. Concepts and topics were included in each of the layers, and finally 28 categories were identified. In order to validate the quality of the obtained model, based on the opinions of experts, it was obtained in the form of focus groups, and the conceptual model was approved by the research experts. According to the findings from the implementation of the hybrid process in identifying the dimensions and categories of green human resources management, which can be a basis for future researches in the direction of the implementation of social capital development policies in holdings. Economically, it was presented in the form of a conceptual model that was approved and agreed upon by experts.

  Keywords: Green Human Resource Management, Social capital, Economic Holdings, Factors, model
 • Jafar Torkzadeh *, Maasoumeh Mohtaram, Marziyeh Hajizadeh Pages 19-29

  The purpose of this study was to validate the scale of social capital based on the Holy Quran. The research method was descriptive-survey. The statistical population of the study included all teachers in Fars’s province (31,000 people) that by random sampling method, 386 people were selected as the research sample. The research instrument was the Social Capital Scale based on the Holy Quran (Torkzadeh & Mohtaram, 2020). In order to measure the validity of the scale, two methods of item analysis and first and second order confirmatory factor analysis were used and to measure its reliability, Cronbach's alpha was used. The results of item analysis showed a significant correlation between each item with the relevant sub-scale and social capital scale with the Islamic approach based on the Holy Quran in general. Also, the results of the first and second order confirmatory factor analysis showed that each of the items and components had a high validity to explain the relevant dimension and social capital based on the Holy Quran. Also, based on Cronbach's alpha values, the reliability of the scale and related subscales was evaluated as desirable. In addition, the results showed that the social capital based on the Holy Quran is moderate for teachers in Fars province. According to the output of this study, this scale can be used by researchers, managers and other employees in various fields as a basis for evaluating and identifying social capital with an Islamic approach.

  Keywords: Social capital, validation, Teacher, Scale, Holy Quran
 • Seyed Najmoddin Mousavi, Reza Sepahvand, Fariborz Fathi Cehgeni * Pages 31-45

  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational cronyism on employee procrastination with the mediating role of social capital in government organizations in Lorestan province. In terms of purpose, the present study is an application that falls into the category of descriptive correlational research. The statistical population of the study was 1331 employees of general staff of Lorestan province based in Khorramabad city. According to the Morgan table, a sample size of 297 was selected by stratified random sampling. In order to measure the variables of the research, Saffarinia and Amirkhani Razligi’s employee procrastination questionnaire (2012), Nahapiet & Ghoshal’s Social Capital (1998) and the organizational cronyism of  Arasli & Tumer 's (2008) have been used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha. In this research, descriptive and inferential statistical methods have been used and to analyze the research data, structural equation modeling and pls software have been used. The results showed that organizational cronyism through social capital has a positive and significant effect on employee procrastination in government organizations of Lorestan province.

  Keywords: Organizational Cronyism, Social capital, Procrastination, Government Organizations
 • Hossein Khanifar, Sara Almasizadeh *, Amin Faraji, Ehsan Mohamadi Turkmani Pages 47-61
  Global credibility and national development in any society is rooted in its educational and social principles. Also, the phenomenon of globalization of technological developments has simultaneously led to transformation and intelligence in education and the discussion of the development of social capital is raised at the macro level and at the micro level within educational organizations. The current research aims to investigate the structural role of smart education on the creation and development of social capital, with a qualitative research method of a systematic review in the latest literature of research conducted in the statistical community: Experiences and researches conducted in the field of smart education and social capital have been reviewed with meta-composite method in data analysis and by analyzing the data through a systematic review based on the aggregation of the counted codes, it includes 34 codes in the characteristics section, 28 codes in the technology section, 5 codes in the enabling and facilitating factors section, and 11 clusters in intelligent education and based on the results, the two-way communication between both components leads to the development of smart education and social capital.
  Keywords: Smart education, Social capital, technology
 • Akbar Zolfaghari *, Taha Ashayeri Pages 63-76
  Purpose

  social capital provides the platform for corporate entrepreneurship; because organizations need social capital components for innovation. Therefore; the main purpose of the research is to study the role of social capital on organizational entrepreneurship.

  Method

  research method is quantitative meta-analysis (cma3); the tool is a reverse questionnaire; statistical population of the research: 56 survey researches (scientific-research) of which 36 researches with respect to the validity, and quality of the research; existence of correlation coefficient, sample size and significance level of each study were selected. The sampling method was purposive, the validity and reliability of the research was controlled, and their effect size was estimated using the Cohen and Fisher formula.

  Findings

  The findings show that there is a significant relationship between social capital and organizational entrepreneurship, and its overall effect is equal to 0.489 percent.

  Results

  The tendency of employees towards organizational entrepreneurship increases by increasing social capital in organizations, institutions and companies. The two concepts of social capital and organizational entrepreneurship are interdependent, in such a way that the lack of one causes disorder and functional distortion; and the coordination of the two; it improves the atmosphere of peace, trust, confidence, self-esteem, financial independence and improves job performance.

  Keywords: Social capital, Organizational entrepreneurship, Community Development, Human capital, Political, Social Institutions
 • Mohsen Niazi, Ayub Sakhaei, Elnaz Vald Khalil *, Mohadeseh Mayani Pages 77-90
  Numerous studies have been conducted on the relationship between social capital and its role on marital satisfaction in Iran. And each has its strengths and weaknesses. And they have had various results in the field of the impact of social capital on marital satisfaction. And re-conducting research with the survey method in this area may lead to many different complexities.Therefore, the purpose of this study is to find a meta-analysis method to analyze the results of studies on social capital and marital satisfaction and to explain how successful the studies have been in this fieldFor this purpose, 10 studies conducted between 2009-2019 on the relationship between social capital and marital adjustment that have been published in reputable quarterly journals were reviewed. Selected surveys have been conducted in different statistical societies according to reliable criteria. The statistical population includes 10 articles related to social capital relationship and marital satisfaction and purposeful samples have been selected.in the next step, the effect size factor and the moderating role of social capital dimensions have been evaluated and analyzed using cma2 software.The results of the present study showed that the size of the effect or coefficient of impact of social capital on marital satisfaction is equal to 0.478. Overall, the results of the study showed that men's social capital has a higher and greater impact on marital satisfaction than women.
  Keywords: Social capital, Marital Satisfaction, Meta &ndash, analysis, social participation