فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ثریا عزیزی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری*، مهدی پورطاهری، حسین صادقی صقدل صفحات 550-575

  برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی به ما این امکان را می دهد تا دریابیم که چگونه چرخه زندگی اقامتگاه های بوم گردی تحت تاثیر نتایج شبکه های ارتباطی آن ها قرار گرفته و تا چه اندازه هماهنگی و اعتماد بین پیوندهای (عمودی و افقی) موجود در زنجیره به تشکیل خوشه ها کمک می کند. ازاین رو، تعاملات نزدیک میان حلقه های زنجیره ارزش، بازارهای پشتیبان، محیط توانمندساز، ارتباطات عمودی - افقی و بازار نهایی در ابعاد مشارکتی، یکپارچگی، کارایی و اثربخشی و... زمینه ساز توسعه پایدار فضایی می شود. این پژوهش به شیوه توصیفی - پیمایشی انجام شده است که بر پایه نظرخواهی از خبرگان، ذی نفعان و گردشگران زنجیره ارزش استوار است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 روستا دارای جمعا 189 اقامتگاه بوم گردی در منطقه 9 آمایش کشور (استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی) است. بر اساس روش تخمین شخصی، 20 درصد از حجم جامعه آماری مبنا قرار گرفت که درنهایت تعداد 26 روستا و 38 اقامتگاه بوم گردی تعیین گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و GIS صورت گرفت. یافته های پژوهش بر اساس آزمون گابریل نشان داد که شاخص های مشارکت با میانگین کلی 98/2 و کارایی با میانگین 95/2 نسبت به سایر شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی اهمیت بیشتری دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نشان داد تمامی شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نتایج تحلیل رابطه خاکستری نیز در این مورد نشان داد روستاهای موردمطالعه به لحاظ برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی در منطقه با یکدیگر برابر نیستند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فضایی، حکمروایی، خوشه و شبکه ها، بوم گردی، منطقه 9 آمایش
 • معصومه جمشیدی*، علیرضا جمشیدی صفحات 576-597

  هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به تجربه زیسته فعالان بخش کشاورزی شهرستان چرداول در مورد جهان جدید است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با بهره گیری از پارادایم تفسیری و با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی روستاییان فعال در بخش کشاورزی در روستای زنجیره سفلی از شهرستان چرداول در استان ایلام هستند. تعداد 14 نفر مشارکت کننده، با روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. از روش مصاحبه نیمه ساختارمند برای گردآوری اطلاعات از مشارکت کنندگان استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه نیمه ساختارمند از روش ون مانن (1990) بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که یک مضمون اصلی تحت عنوان «جهان جدید کرونا» و 7 زیر مضمون شامل: سبک زندگی جدید، الگوی مصرف متمایز، درهم آمیزی و هم افزایی تنش ها، درک تکانه های مقطعی چاره ساز، تقارن آسیب پذیری های کهنه و نو، انزوای حمایتی - اجتماعی و حضور کم رنگ دولت و تمایل به اقدامات ضد ارزشی و تجربه گناه نو توسط مشارکت کنندگان تجربه شده است.

  کلیدواژگان: پاندمی کووید 19، بخش کشاورزی، تجربه زیسته، شهرستان چرداول، ایلام
 • علی شمس الدینی، محمدرضا امیری فهلیانی* صفحات 598-617

  در نظر گرفتن عوامل دخیل در تاب آوری اجتماعی این جوامع در پاسخ به بیماری COVID-19 و بیماری های واگیردار در آینده بسیار مهم است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و در بازه زمانی مهر 1400 صورت گرفته است. مطالعه حاضر با عملیاتی کردن چهارچوب تاب آوری، یک رویکرد جامع را برای بهینه سازی برنامه های مهار و سیاست های کاهش با استفاده از شاخص های موثر در تاب آوری اجتماعی روستاها با نمونه موردی روستای فهلیان با رویکرد آینده پژوهی در مورد شیوع بیماری های همه گیر ارایه می دهد. تعداد 35 متغیر کلیدی با روش دلفی شناسایی شد. سپس این متغیرها بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت با استفاده از نرم افزار (Micmac) اولویت بندی و حیاتی ترین عوامل مشخص و برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار سناریونگاری ویزارد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 31 نفر از کارشناسان خبره در حوزه مسایل روستایی و برخی از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه موردمطالعه هستند. نتایج حاکی از آن بود که متغیر های رژیم غذایی، درآمد، ضعف امکانات بهداشتی، سبک زندگی، توانایی جبران خسارت، تورم و فقر، در روستای فهلیان به عنوان مهم ترین متغیرهای تاب آوری اجتماعی در مقابله با شیوع بیماری های واگیردار و کرونا شناسایی شدند و سپس به وسیله نرم افزار سناریونگاری ویزارد 7 سناریو اصلی تاب آوری اجتماعی تعریف شد که سناریو یک داری وضعیت مطلوب و امیدوارکننده بوده است. مهم ترین پیشنهاد برای تاب آوری این روستا در مواجهه با بیماری های واگیردار کمک مسیولین برای جذب امکانات بهداشتی و درمانی و همچنین جذب پزشکان متخصص برای رسیدگی به مسایل درمانی روستای فهلیان و شهرستان نورآباد ممسنی است.

  کلیدواژگان: عدم قطعیت، تاب آوری اجتماعی، بیماری واگیردار، سناریونگاری، روستای فهلیان
 • ارسطو یاری حصار، ایوب امانی کلاریجانی* صفحات 618-631

  مطالعه حاضر با هدف تحلیل روابط فضایی میان مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی در شهرستان دزفول انجام شده است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و نیز از حیث گردآوری داده ها، به طریقه میدانی و پیمایشی صورت پذیرفت. برای بررسی موضوع از بین 238 آبادی دارای سکنه شهرستان دزفول، تعداد 147 مورد روستای هدف بر مبنای فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است که حاوی 250 متغیر آشکار و 23 متغیر نهان در سازه های سه گانه است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستاهای این شهرستان به تعداد 30032 نفر تشکیل داده که مطابق فرمول کوکران و روش نمونه گیری چندمرحله ای، پرسش نامه ها به طور تصادفی بین 379 نفر از سرپرستان خانوار روستاهای هدف توزیع گردید. در این پژوهش، برای تحلیل روابط زوجی و کلی میان مفاهیم از مدل سازی معادلات ساختاری و جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان دزفول به لحاظ روابط بین سازه ها، از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی استفاده شد. این تحلیل ها در برنامه های SPSS Amos،SmartPLS ،Excel و ArcGIS صورت گرفت. نتایج نشان داد، روابط زوجی مثبت و مستقیم مفاهیم با سطح معناداری کمتر از خطای مفروض 05/0 مورد تایید است. بیشترین سهم روابط سازه ها مربوط به حلقه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 949/0 و کمترین سهم مربوط به حلقه کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی با ضریب مسیر 875/0 است. با ترکیب لایه های تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی، وضعیت نامناسب نزدیک به دو سوم روستاهای منطقه در جریان روابط کلی مفاهیم پژوهش مشخص شد.

  کلیدواژگان: تحلیل روابط فضایی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی روستایی، دزفول
 • نسرین فرجی درخانه، نصرالله مولائی هشجین*، محمد باسط قریشی، عیسی پوررمضان صفحات 632-649

  برای پایدارسازی اقتصاد روستایی ،وجود تنوع، یکی از ضروریات جوامع مختلف قلمداد شده و رعایت این اصل، ثبات و پایداری ساختارهای اقتصادی را تسهیل خواهد نمود. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل عوامل پیش برنده تنوع بخشی در فعالیت های اقتصادی  روستاهای شهرستان است. این تحقیق کاربردی است و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق نیز 68 نفر از دهیاران و کارشناسان دستگاه های اقتصادی شهرستان ماسال هستند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که گویه های آن با نظرات کارشناسی استاد راهنما و مبانی نظری تحقیق تهیه و تنظیم شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که 23 عامل پیش برنده در تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال نقش دارد . نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص وجود زمینه های متعدد جهت جذب توریسم با رتبه میانگین 09/20، دارای بیشترین اهمیت و شاخص سطح سواد جوانان روستایی به ویژه دختران با رتبه میانگین 53/5 دارای کمترین اهمیت در بین عوامل مطرح شده است. بر اساس یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تدوین طرح جامع تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای شهرستان ماسال با شناسایی و گنجاندن تمامی ظرفیت های محدوده موردمطالعه ازجمله مواردی است که باید در اولویت کار مسیولان این شهرستان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عوامل پیش برنده، تنوع بخشی، اقتصادی، روستا، شهرستان ماسال
 • کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا
  فاطمه سپهوند، کریم نادری مهدیی*، سعید غلامرضایی، مسعود بیژنی صفحات 650-669
  امروزه کم آبی به ویژه در بخش کشاورزی از محرزترین مسایل در کشور ایران هست و در آینده بروز چالش های مختلف در وضعیت منابع آب امری اجتناب ناپذیر است و بر این اساس تصمیم گیری درست و بهینه مستلزم مطالعه همه جانبه در آینده است که انجام تحقیقات آینده نگاری را قابل توجیه می کند. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی، تک مقطعی و هنجاری است که از رویکرد آینده نگاری برای مدیریت پایدار منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق تمام کارشناسان از نهادهای دانشگاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت بانک کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و اداره محیط زیست شهرستان کوهدشت انتخاب شدند. در ابتدا با انجام مصاحبه های نیم ساختارمند به شناسایی مولفه های موثر بر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی اقدام شد و در ادامه از تکنیک تحلیل پیشران ها و با استفاده از نرم افزار MAC-MIC به شناسایی پیشران های موثر از بین مولفه های حاصل از مصاحبه اقدام شد. این حوزه ها به ترتیب اولویت عبارت اند از توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها و توسعه دانش و آگاه سازی بهره برداران از مشکلات منطقه (با میزان امتیاز اثرگذاری 26)، ارزش گذاری آب و حذف یارانه های مرتبط با آب در بخش کشاورزی (با کسب امتیاز 21)، توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی (با میزان امتیاز اثرگذاری 28) و تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب (با میزان امتیاز اثرگذاری 29). نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که لازمه تحقق پایداری منابع آب زیر زمینی توجه همزمان به چندین حوزه مختلف هست و این تنوع را می توان از متفاوت بودن ماهیت پیشران ها دریافت.
  کلیدواژگان: تحلیل پیشران ها، کاربست آینده‏نگاری، حوضه کرخه علیا، منابع آب زیرزمینی، مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی
 • تحلیل روابط فضایی میان مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی (موردمطالعه: شهرستان دزفول)
  حمید برقی*، یوسف قنبری، مرتضی عبیات، مصطفی عبیات صفحات 670-699

  مطالعه حاضر با هدف تحلیل روابط فضایی میان مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی در شهرستان دزفول انجام شده است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و نیز از حیث گردآوری داده ها، به طریقه میدانی و پیمایشی صورت پذیرفت. برای بررسی موضوع از بین 238 آبادی دارای سکنه شهرستان دزفول، تعداد 147 مورد روستای هدف بر مبنای فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است که حاوی 250 متغیر آشکار و 23 متغیر نهان در سازه های سه گانه است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستاهای این شهرستان به تعداد 30032 نفر تشکیل داده که مطابق فرمول کوکران و روش نمونه گیری چندمرحله ای، پرسش نامه ها به طور تصادفی بین 379 نفر از سرپرستان خانوار روستاهای هدف توزیع گردید. در این پژوهش، برای تحلیل روابط زوجی و کلی میان مفاهیم از مدل سازی معادلات ساختاری و جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان دزفول به لحاظ روابط بین سازه ها، از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی استفاده شد. این تحلیل ها در برنامه های SPSS Amos،SmartPLS ،Excel و ArcGIS صورت گرفت. نتایج نشان داد، روابط زوجی مثبت و مستقیم مفاهیم با سطح معناداری کمتر از خطای مفروض 05/0 مورد تایید است. بیشترین سهم روابط سازه ها مربوط به حلقه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 949/0 و کمترین سهم مربوط به حلقه کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی با ضریب مسیر 875/0 است. با ترکیب لایه های تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی، وضعیت نامناسب نزدیک به دو سوم روستاهای منطقه در جریان روابط کلی مفاهیم پژوهش مشخص شد.

  کلیدواژگان: تحلیل روابط فضایی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی روستایی، دزفول
 • جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متاثر از عوامل اجتماعی - اقتصادی در سطح نواحی روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان تربت حیدریه)
  خدیجه صادقی، علی حاجی نژاد*، جواد بذرافشان، مجید یاسوری صفحات 700-715

  شادابی قضاوت و ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد تفاوت های مکانی در شادابی افراد بین مکان ها و مناطق وجود دارد. تفاوت های بین المللی، بین منطقه ای و بین شهری در شادابی انجام گرفته است، اما تاکنون تفاوت شادابی افراد در مناطق روستایی مختلف به ویژه در ایران انجام نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت شادابی و وابستگی مکانی آن در مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه پرداخته است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه از نمونه ای منتخب مشتمل بر 380 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان های تربت حیدریه (23105 = N) است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای  محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، پرسش نامه شادابی فوردایس، رگرسیون چندگانه و برای تحلیل وضعیت شادابی روستاهای موردمطالعه از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج آزمون و مقایسه میانگین های شادابی حاکی از آن است که میزان شادابی روستاها در سه دسته پایین (میانگین نمرات 320-355)، متوسط(356-365) و بالا (366-385) طبقه بندی شدند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از میان 16 متغیر مستقل مرتبط با شادابی 4 متغیر درآمد با ضریب همبستگی (399/0)، سرمایه اجتماعی (383/0) فاصله 5 کیلومتر با نزدیک ترین شهر (599/0) و فاصله 10 تا 15 کیلومتر با شهر با ضریب (452/0) بیشترین همبستگی را با شادابی خانوارهای روستایی داشته است. همچنین بررسی نقشه وضعیت شادابی روستاهای موردمطالعه نیز باتوجه به خوشه ای بودن شادابی روستاها، وابستگی مکانی شادابی را تایید می کند. نتایج نشان می دهد روستاها بسته به اینکه در چه وضعیتی قرار دارند ازنظر عوامل مختلف مانند میزان درآمد، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی  و فاصله تا شهر، از میزان شادابی متفاوتی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: شادابی، وابستگی مکانی، رگرسیون، شهرستان تربت حیدریه
 • تحلیل چرایی توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان کامیاران: کاربرد روش نظریه بنیانی
  یاسر محمدی*، مهران عزیزی صفحات 716-733

  کشاورزی، محور استقلال و توسعه هر کشور محسوب می شود. یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات محصولات و ایجاد ارزش افزوده است. هرچند، موانعی موجب شده تا این صنایع نتوانند توسعه لازم را داشته و ناگزیر اجرای مطالعاتی برای شناسایی و مدیریت این موانع ضرورت می یابد. این پژوهش نیز با هدف تحلیل چرایی توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به روش استقرایی در شهرستان کامیاران انجام شد. پارادایم تحقیق کیفی بوده و از روش نظریه بنیانی برای جمع‏آوری و تحلیل داده‏ ها استفاده شد. جمع‏ آوری داده ‏ها از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه‏ های عمیق با 14 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان و سرمایه‏ گذاران شهرستان سنندج و کامیاران انجام شد. نمونه ‏گیری به شیوه هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اشباع نظریه ای استفاده شد. پس از سه مرحله کدگذاری، داده ‏های گردآوری شده در قالب 25 مفهوم، 10 مقوله عمده کدگذاری و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، چرایی توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی در شهرستان کامیاران را به ترتیب در الگوی کشت نامناسب و تنوع زیاد در محصولات باغی، ضعیف بودن حمایت‏های دولتی و سازمان‏های ذی مدخل، مشکلات مدیریتی و انگیزشی، بروکراسی و کاغذبازی در فرایند صدور مجوزها، مشکلات اقتصادی مرتبط با احداث و نگهداری صنایع تبدیلی، مشکلات فناوری، ساختاری و برنامه‏ریزی، ضعف مدیریت بازاریابی، ریسک گریزی و عدم تمایل به سرمایه‏ گذاری، ضعف مشارکت اجتماعی و فقدان مواد اولیه، می توان یافت. درنهایت پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد و توسعه این صنایع با تاکید بر شرایط شهرستان ارایه شد.

  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، استدلال استقرایی، نظریه بنیانی، Maxquda10، کامیاران
 • واکاوی آثار اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون
  یدالله رجبلو، امین محمدی استادکلایه*، ناصر بیات، بهاره بهمنش صفحات 734-749
  یکی از مهم ترین برنامه‎های دولت برای حفظ عرصه های جنگلی کشور اجرای طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان بوده که در سال 1368 آغاز شد اما بعد از گذشت سه دهه از اجرایی شدن آن همچنان با چالش های متعددی به ویژه برای ساکنان روستاهای جنگلی همراه بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اجرای طرح خروج دام بر ساکنین پنج روستای جابه جا و ملحق شده به شهر رامیان استان گلستان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد کلی و منطق پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با رویکرد اکتشافی و در چهارچوب روش پدیدارشناسی به روش تحلیل مضمون انجام شده است. مصاحبه ها در بازه زمانی تیرماه 1398 تا اسفندماه 1398 انجام شد. مشارکت کنندگان افراد دارای تجربه زیسته در خصوص طرح خروج دام از جنگل بوده اند. پس از انجام 23 مصاحبه، از فرایند تحلیل مضمون سه مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول به منظور انجام کدگذاری باز، اقدام به پیاده سازی محتوای کلیه مصاحبه ها و سپس کدگذاری آن ها گردید. در این مرحله از متن مصاحبه ها 296 کد اولیه که قدرت مفهومی بیشتری داشتند استخراج شد. سپس با تعیین شباهت ها و تفاوت ها، 21 مقوله فرعی شناسایی شدند. مقوله های فرعی که دارای بیشترین قرابت معنایی و مفهومی کنار یکدیگر قرار گرفتند و مضامین سازمان دهنده (اصلی) از آن ها احصا شد، که دربرگیرنده مضامین اقتصادی (6 مضمون فرعی)، اجتماعی (6 مضمون فرعی)، نهادهای - مدیریتی (5 مضمون فرعی) و کالبدی (4 مضمون فرعی) بود. نتایج نشان داد طرح ساماندهی خروج دام از جنگل در منطقه رامیان از دیدگاه مشمولین موفق نبوده و مشمولین طرح نیاز به حمایت و هدایت به سمت خودکفایی اقتصادی و بازیابی فرهنگ اجتماعی خود دارند.
  کلیدواژگان: طرح ساماندهی، خروج دام از جنگل، جوامع روستایی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی
|
 • Soraya Azizi, Abdolreza Roknoddin Eftekhari *, Mehdi Pourtaheri, Hossein Sadeghi Pages 550-575

  Spatial planning of eco-lodge value chain governance allows us to understand how the eco-lodge life cycle is affected by the results of the communication networks and the degree of coordination and trust between the links (vertical and horizontal) in the chain helps to form clusters. Hence, close interactions between value chain links, support markets, empowering environment, vertical-horizontal communication and the final market in the dimensions of partnership, integration, efficiency and effectiveness, etc. cause sustainable spatial development. This research has been done using a descriptive-survey method, which is based on a survey of experts, stakeholders and tourists in the value chain. The statistical population of the study (including 128 villages with a total of 189 ecotourism resorts in the 9th region of the country (North, Razavi and South Khorasan)). According to the personal estimation method, 20% of the volume of the statistical population was used as a basis, which finally 26 villages and 38 ecotourism resorts were determined. Data analysis was performed using SPSS and GIS software. Findings based on the Gabriel test showed that participation indicators with an overall average of 2.98 and efficiency with an average of 2.95 are more important than other indicators of spatial planning governance of the value chain of eco-lodges. Also, the results of the one-sample t-test showed that all spatial planning indicators of ecotourism eco-lodge value chain governance are in an unfavorable situation and the results of gray relationship analysis, in this case, showed that the studied villages in terms of spatial planning of ecotourism resort value chain governance in the region are not equal.

  Keywords: spatial planning, Governance, cluster, networks, Ecotourism, Territorial Region 9
 • Masomeh Jamshidi *, Alireza Jamshidi Pages 576-597

  The purpose of this study is to examine the lived experiences of agricultural workers in the Chardavol Township about the new world. The present study is a qualitative research that has been done using an interpretive paradigm and interpretive phenomenological method. The statistical population of the study includes all villagers active in the agricultural sector in Zanjire Sofla village in Chardavol Township in Ilam province. 14 participants were selected by purposive sampling method until theoretical saturation. The semi-structured interview method was used to collect information from participants and Van Mannen's (1990) method was used to analyze the data obtained from the semi-structured interviews. The results showed that a main theme entitled "New World" and 7 sub-themes including new lifestyle, a distinct consumption pattern, the integration and synergy of tensions, understanding the cross-sectional remedial shock, the symmetry of old and new vulnerabilities, socio-protective isolation and low government presence and the tendency to counter-value measures and the experience of the new sin is experienced by the participants.

  Keywords: Covid-19 pandemic, Agricultural sector, Lived Experience, Chardavol Township, Ilam
 • Ali Shamsoddini, MohammadReza Amiri Fahlyiani * Pages 598-617

  The present study is applied in terms of purpose, and in terms of method, it is exploratory and based on the future research approach and has been conducted in the period of October 2021. The present study, by implementing the resilience framework, develops a community approach to optimize containment programs and mitigation policies using effective indicators in rural social resilience with a case study of Fahlian village with a future approach. It provides research on the prevalence of epidemics. 35 key variables were identified by the Delphi method. Then these variables were prioritized based on the degree of importance and uncertainty using Micmac software and the most critical factors were identified and the wizard scripting software was used to write possible scenarios. The statistical population of this study is 31 experts in the field of rural issues. The results showed that the variables of diet, income, poor health facilities, lifestyle, ability to compensate, inflation and poverty in the village of Fahlian are the most important variables of social resilience in dealing with the spread of the disease. Infectious diseases and coronas were identified and then the main social resilience scenarios were defined by Wizard Scenario software, which was a favorable and promising situation. The most important proposal for the resilience of this village in the face of infectious diseases is to help the authorities to attract health facilities and also attract specialized doctors to address the medical issues of Fahlian village and Nurabad city.

  Keywords: Uncertainty, social resilience, Infectious Disease, Scenario, Fahlian Village
 • Arastoo Yari Hesar, Ayoub Amani Kalarijani * Pages 618-631

  The objective of this study is to investigate spatial relationships analysis of the concepts of life quality, social capital, and rural entrepreneurship in Dezful County, which was done through the descriptive and analytical methodology and data collection by field and survey methods. To pursue the issue, 147 target villages were selected based on the Cochran formula from 238 in-habited rural areas in Dezful County. The principal research tool is a researcher-made questionnaire containing 250 manifest variables extracted from 23 latent variables in triple concepts. The statistical population consists of 30,032 household heads in the target villages, and questionnaires were randomly distributed among 379 of them based on Cochran's formula and multi-stage sampling method. The statistical population consists of 30,032 heads of households in the villages of this county. Ques-tionnaires were randomly distributed based on Cochran's formula and multi-stage sampling method among 379 family heads in the target villages in eleven rural districts of this county. In this research, the analysis of pairwise and general relationships between concepts was done through structural equation modeling (SEM) and investigating the situation of the Dezful's villages in relationships between structures utilizing gray relationship analysis (GRA) and fuzzy analysis. The results showed that the paired relationships of the concepts had a significance level lower than the assumed error rate of 0.05 evaluated as direct and positive. The highest and lowest relation-ships of the constructs belong to the relationship between life quality and social capital and the linkage of life quality and rural entrepreneurship with path coefficients of 0.949 and 0.875. Based on the layers combination of GRA and fuzzy analysis, the nearly two-thirds situation of the target villages is inappropriate in the general relationships of research concepts.

  Keywords: Spatial Relationships Analysis, Life Quality, Social capital, Rural Entrepreneurship, Dezful
 • Nasrin Farajidarkhaneh, Nasrollah Molaeihashjin *, Mohammad Baset Ghoreishi, Eisa Pourramzan Pages 632-649

  Diversification of rural economic activities as a basic and parallel approach to rural development goals can help to develop and advance employment in rural areas. Objective In this study, this issue and an analysis of the factors promoting the diversification of economic activities in the villages of Masal city have been studied. This research is applied and the method of doing it is descriptive-analytical. The statistical population of the study is 68 villagers and experts of economic institutions of Masal city and the sample size was determined using Cochran's formula. The data collection tool is a researcher-made questionnaire whose items were prepared and arranged with the expert opinions of university professors. SPSS software was used to analyze the data and showed that 23 promoting factors are involved in diversifying economic activities in rural areas of Masal city. The results of the Friedman test showed that the index (existence of several fields for attracting tourism) with an average rank of 20.09, has the most importance and the index (literacy level of rural youth, especially girls) with an average rank of 5.53, has the least importance among the factors. Based on the findings, it can be concluded that the development of a comprehensive plan to diversify the rural economy of Masal city by identifying and including all the capacities of the region is one of the items that should be a priority in the work of the city officials.

  Keywords: Driving factors, diversification, economic, Village, Masal County
 • The Use of Foresight in the Sustainable Management of Water Resources in the Agricultural Sector of the Karkheh-Olia Basin
  Fatemeh Sepahvand, Karim Naderi Mahdei *, Saeed Gholamrezai, Masod Bijani Pages 650-669
  Water scarcity, especially in the agricultural sector, is one of the most important issues in Iran, and in the future, the occurrence of various challenges in the state of water resources is inevitable. Based on this, it is necessary to make a decision and a comprehensive study for the future. This is applied, single-section, and normative research, and the foresight approach has been used for the sustainable management of underground water resources. The statistical population of this research was all experts from institutions related to water resources management in Lorestan province. At first, semi-structured interviews were conducted, and then the CIA technique was used. 8 driving components were identified and in order of priority, they are the development of infrastructure to attract investments and the development of knowledge and awareness of the users of the region's problems (impact score 26), valuing water and removing subsidies related to water in the agricultural sector (score 21), development of non-agricultural businesses in rural communities (impact score 28) and strengthening the relationship of water-related institutions (impact score 29). The final results of this research showed that it is necessary to realize the sustainability of underground water resources in the Karkheh-Olia basin and at the same time to pay attention to several different areas and this variety can be obtained from the different nature of the drivers.
  Keywords: Analysis of drivers, forecasting application, Karkheh basin, Underground Water, sustainable management of agricultural water resources
 • Spatial Relationships Analysis between the Concepts of Life Quality, Social Capital and Rural Entrepreneurship (Case Study: Dezful County)
  Hamid Barghi *, Yousef Ghanbari, Morteza Abiyat, Mostefa Abiyat Pages 670-699

  The objective of this study is to investigate spatial relationships analysis of the concepts of life quality, social capital, and rural entrepreneurship in Dezful County, which was done through the descriptive and analytical methodology and data collection by field and survey methods. To pursue the issue, 147 target villages were selected based on the Cochran formula from 238 in-habited rural areas in Dezful County. The principal research tool is a researcher-made questionnaire containing 250 manifest variables extracted from 23 latent variables in triple concepts. The statistical population consists of 30,032 household heads in the target villages, and questionnaires were randomly distributed among 379 of them based on Cochran's formula and multi-stage sampling method. The statistical population consists of 30,032 heads of households in the villages of this county. Ques-tionnaires were randomly distributed based on Cochran's formula and multi-stage sampling method among 379 family heads in the target villages in eleven rural districts of this county. In this research, the analysis of pairwise and general relationships between concepts was done through structural equation modeling (SEM) and investigating the situation of the Dezful's villages in relationships between structures utilizing gray relationship analysis (GRA) and fuzzy analysis. The results showed that the paired relationships of the concepts had a significance level lower than the assumed error rate of 0.05 evaluated as direct and positive. The highest and lowest relation-ships of the constructs belong to the relationship between life quality and social capital and the linkage of life quality and rural entrepreneurship with path coefficients of 0.949 and 0.875. Based on the layers combination of GRA and fuzzy analysis, the nearly two-thirds situation of the target villages is inappropriate in the general relationships of research concepts.

  Keywords: Spatial Relationships Analysis, Life Quality, Social capital, Rural Entrepreneurship, Dezful
 • Geography of Happiness: A Spatial Analysis of Happiness Affected by Socio-Economic Factors at the Level of Rural Areas (Case Study: Villages of Torbat-Haydarieh Township)
  Khadije Sadeghi, Ali Hajinejad *, Javad Bazafshan, Majid Yasouri Pages 700-715

  Happiness is a person's judgment and evaluation of satisfaction with their quality of life. Studies have shown that there are spatial differences in the Happiness of people between places and regions. Therefore, this study has investigated the state of Happiness and its spatial dependence in rural areas of Torbat-e Heydarieh. The present research is descriptive-analytical in terms of applied purpose and method.Data collection tools were questionnaires and interviews from selected samples consisting of 380 households from the statistical population of rural households in Torbat-e Heydarieh (N = 23105) using Cochran's formula and quota sampling method. Descriptive statistics, Fordyce Happiness Questionnaire, and multiple regression were used to analyze the data and GIS was used to analyze the vigor status of the studied villages in Torbat-e Heydariyeh. The test results and comparison of the means of Happiness obtained from the Fordyce questionnaire indicate that the Happiness of the villages was classified into three categories: low (average scores 320-355), medium (356-365) and high (366-385). The results of multiple regression also showed that out of 18 independent variables related to Happiness, 4 variables were income with a correlation coefficient of (0.399), social capital (0.383), the distance of 5 km from the nearest city (0.599) and distance of 10 to 15 km. It had the highest correlation with the city with a coefficient of (0.452) with the Happiness of rural households. Also, the study of the Happiness map of the studied villages confirms the spatial dependence of Happiness due to the cluster Happiness of the villages.

  Keywords: Happiness, Spatial dependence, Regression, Torbat-e Heydarieh Township
 • Analyzing Why Ago-processing Industries are not Developed in Kamyaran County: Application of the Grounded Theory Method
  Yaser Mohammadi *, Mehran Azizi Pages 716-733

  Agriculture is key for the independence and development of any country. One of the strategies for agricultural development is to create agro-processing industries in order to prevent crop waste and create added value. However, some obstacles have caused these industries to not get the expected level of development, so studies are needed to identify and manage these barriers. This study aimed to analyze the reasons for the non-developmentof agro-processing industries by inductive reasoning in Kamyaran County. The research paradigm was qualitative and the grounded theory method was used to collect and analyze data. Data collection was done through field observations and in-depth interviews by 14 experts of the Agricultural Jihad Organization, farmers and investors of Kamyaran County. Purposeful sampling and theoretical saturation rule were used for sampling and sample size determination respectively. After three coding steps, the collected data were coded and analyzed in the form of 25 concepts and 10 major categories. The results showed that the reasons for the non-development of agro-processing industries in Kamyaran county can be found in the following cases: Inadequate cultivation patterns and high diversity in horticultural products, weak support from government and stakeholder organizations, managerial and motivational problems, bureaucracy and paperwork in the licensing process, economic problems related to the construction and maintenance of conversion industries, technological, structural and planning problems, poor marketing management, risk aversion and unwillingness to invest, weak social participation and lack of raw materials.

  Keywords: Agro-Processing Industries, Inductive Reasoning, Grounded theory, Maxquda10, Kamyaran County
 • Effects of the Organizing of Livestock and Forest Residents Exit out of the Forest on Rural Communities: A Thematic Analysis
  Yadollah Rajabloo, Amin Mohammadi Ostadkelayeh *, Naser Bayat, Bahareh Behmanesh Pages 734-749
  One of the most important programs of the government in order to preserve the forest areas of the country has been the implementation of the plan to remove livestock from the forest and organize the forest dwellers. It has been especially helpful for the residents of forest villages. The purpose of this study was to identify the effects of the organizing of livestock and forest residents' exit out of the forest on rural communities in the Ramyan region in Golestan province. Data collection continued until theoretical data saturation and 23 semi-structured individual interviews were conducted. In order to achieve the main objective of the research, a three-step content analysis process by King et al (2018) was used to study the effects of implementing the reorganization plan. Finally, MAXQDA20 software was used for the drawing of a schematic network. Based on codes obtained from the interviews with the villagers involved in the livestock moving out plan by MAXQDA20 software, 4 organizing themes including the economic (6 sub-themes), social (6 sub-themes), institutions-management (5 Sub-themes) and physical (4 sub-themes) were analyzed. The results showed that the plan for the organiz-ing of livestock and forest residents' exit out of the forest on rural communities in the Ramyan region was unsuccessful from the viewpoint of the beneficiaries and the plan needs support and guidance toward economic self-sufficiency and recovery of their social culture.
  Keywords: Organizing plan, The exit of livestock from the forest, Rural communities, Economic Consequences, Social consequences