فهرست مطالب

مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1401)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه عرب مختاری* صفحات 9-30
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی کیفی تجربه های زیسته ی معلمان ابتدایی بخش جرقویه استان اصفهان پیرامون آموزش مجازی بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی بود که با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت و گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و گروه کانونی انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با مطالعه عمیق و طبقه بندی  تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که تجربه ی زیسته ی معلمان در 5 طبقه «آموزش و تدریس»، «دانش آموزان»، «والدین»، «بعد فردی» و «سازمان و دولت» جای گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه تجربه های مثبت و منفی معلمان را درباره ی هر طبقه نشان داد. در واقع معلمان به شناخت فرصت های آموزش مجازی پی بردند و عنوان کردند برای آموزش موثرتر باید پیش زمینه های زیر ساختی و آموزش بیشتر خود معلمان و خانواده ها، آماده سازی بانک های اطلاعاتی محتوای آموزشی و اتخاذ تدابیری خاص برای دانش آموزان عشایر انجام شود. البته به نظر آنان در برخی دروس مفهومی آموزش مجازی به تنهایی نمی تواند منجر یه یادگیری دانش آموزان شود.
  کلیدواژگان: معلمان ابتدایی، آموزش مجازی در دوران کرونا، تجربه ی زیسته، شبکه های اجتماعی
 • مریم هدایتی ورکیانی*، حسین شکوهی فرد، محمد اکبری بورنگ، هادی پورشافعی صفحات 31-63
  با قرار گرفتن در عصر آنتروپوسین، جهان با وجود پیچیدگی و تحولات سریع، سرعت بخشی در امر یاددهی- یادگیری، اقدامات عملی و به کارگیری آن را ضروری می داند، به طوری که شیوه های سنتی و پیش سازمان یافته دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای بشر در امر آموزش باشد. همین امر سبب شد رویکرد نوین پساکیفی که رویکردی غیرخطی، غیر رادیکال و آزاد، با ساختارهای پساساختارگرایانه و پساامانیسمی به منصه ظهور برسد. بنا به اهمیت برنامه ریزی درسی به عنوان رکن اساسی تغییر، تحول و نوآوری در آموزش و پرورش، تحقیق حاضر با هدف بررسی عناصر طراحی و تدوین برنامه درسی با رویکرد پساکیفی به روش اسنادی از طریق پایگاه های اطلاعاتی بین المللی، فارسی و موتور جستجوی علمی صورت پذیرفت که در نهایت 8 مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور افزایش اتکاپذیری، تاییدپذیری، باورپذیری صحت داده ها، از شیوه های « بازبینی دو ارزیاب و بهره گیری از نظرات همکاران پژوهشی و تایید آن ها»، «تبیین جزییات دقیق فرایند گردآوری و تحلیل داده ها»، «سه سویه نگری مبتنی بر تنوع بخشی مقالات مرتبط، تحلیل موارد منفی و متنافض تفسیر شده در داده ها» استفاده شد. نتایج نشان داد که این رویکرد ظرفیت های لازم برای محقق شدن و رفع نیازهای دنیای کنونی بشر را دارد. پژوهش حاضر اولین تلاش داخلی در ورود به حوزه علوم تربیتی، طراحی و تدوین برنامه درسی است. لذا با توجه به رشد و گسترش این رویکرد در جهان و بهره گیری از فرصت های آن، ورود به این حوزه به پژوهشگران داخلی و استفاده از این رویکرد به مربیان و معلمان حوزه ی تعلیم و تربیت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: طراحی، تدوین، برنامه درسی، رویکرد پساکیفی، روش اسنادی
 • حمید یزدانی، آرزو غفوری*، نگین رادمنش صفحات 65-88
  آموزش هایی که کارکنان دریافت می کنند، می تواند بر نتایج کیفیت خدمات تاثیر بگذارد. آموزش برنامه نویسی به معلمان برای یادگیری و اثربخشی موثر در اولویت است. رویکردهای نوآورانه در آموزش منابع انسانی باید به کار گرفته شود، تا سازمانی دارای منابع انسانی آگاه و ماهر باشد. از روش های نوینی که در کشورهای توسعه یافته برای تقویت انگیزه و توانایی حل مسیله در افراد ارایه گردیده است، آموزش برنامه نویسی است. این مطالعه با هدف ارزشیابی اثربخشی برنامه آموزشی برنامه نویسی معلمان آموزش و پرورش بر اساس «الگوی کرک پاتریک» انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، کلیه افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی ضمن خدمت برنامه نویسی معلمان آموزش و پرورش بودند که در سال تحصیلی 1399-1400 در این دوره ها شرکت کرده اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش در سطح اول، سوم و چهارم پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی، بر اساس الگوی کرک پاتریک بوده است. ابزار اندازه گیری سطح دوم (یادگیری)، پرسشنامه ای بود که توسط متخصص برنامه نویسی طراحی گردید. روایی و پایایی پرسشنامه ها بررسی شد. سیوال های پژوهش، با آزمون تی تک نمونه ای و تی همبسته تحلیل شد. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده از دوره ضمن خدمت برنامه نویسی معلمان نشان داد با احتمال 95 درصد اطمینان برگزاری دوره های ضمن خدمت برنامه نویسی معلمان آموزش و پرورش در سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج تاثیردارد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، دوره های ضمن خدمت برنامه نویسی، آموزش و پرورش، کرک پاتریک
 • عباس اناری نژاد، نیما خادمی*، نیلوفر پارسامنش، زهرا خاکی صفحات 89-115
  هدف مقاله حاضر تبیین چالش های ارزشیابی آموزشی در آموزش الکترونیکی در دوران کرونا بر اساس تجارب زیسته معلمان ابتدایی شهر بهبهان بود. در این پژوهش کیفی، از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و جامعه آماری این پژوهش معلمان فعال دوره ابتدایی شهر بهبهان در آموزش مجازی سال تحصیلی 1400-1401 و روش نمونه گیری، تصادفی بود. در این مطالعه پس از مصاحبه با 14 نفر معلم (7 نفر معلم مرد و 7 نفر معلم زن)، داده ها به اشباع رسیدند. برای تجزیه و تحلیل این داده ها از الگوی پیشنهادی اسمیت استفاده گردید که بعد از تحلیل یافته ها، پنج مضمون اصلی استخراج گردید. یافته های این پژوهش بر اساس تجارب زیسته معلمان ابتدایی شهر بهبهان از چالش های ارزشیابی آموزشی دانش آموزان در دوران کرونا بیانگر آن است که ارزشیابی در برنامه درسی الکترونیکی دارای چالش هایی است که برخی از آن ها عبارت اند از: پایین بودن پهنای باند اینترنت، پایین بودن سطح سواد دیجیتال مربیان، محدودیت در انجام ارزشیابی عاطفی و روانی-حرکتی و غیره. بر اساس نتایج پژوهش حاضر نظام ارزشیابی در برنامه درسی الکترونیک، نیازمند بازنگری و دقت نظر بیشتری است و با بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی می توان در جهت رفع چالش های آن اقدام کرد؛ در همین راستا در این پژوهش راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های پیش روی ارزشیابی در برنامه درسی الکترونیکی پیشنهاد شد که برخی از آن ها عبارت اند از: توسعه زیرساخت های فنی ضعیف و نامناسب، بهبود مشکلات نرم افزار شاد، برگزاری جلسات ضمن خدمت جهت آموزش آموزگاران و غیره.
  کلیدواژگان: تجارب زیسته، معلم ابتدایی، آموزش مجازی، ارزشیابی آموزشی، دوران کرونا، روش پژوهش
 • محمد عبدالعلی پور*، پیمان یارمحمدزاده، ابوالفضل قاسم زاده صفحات 117-146

  مقاله حاضر با هدف اندازه گیری مدل استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی در مدارس دوره متوسطه دوم ایران انجام شد. این مطالعه به روش کمی و با رویکرد پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 2600 نفر از کادر اجرایی و آموزشی مدارس همراه با اساتید دانشگاه فرهنگیان بود که طبق جدول مورگان 335 نفر حجم نمونه برآورد گردید. نمونه گیری به روش تصادفی مرحله ای انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. سوالات و گویه های پرسشنامه با استفاده از ادبیات تحقیق و نتایج حاصل از مطالعه کیفی تدوین گردید. به منظور تایید روایی و پایایی پرسشنامه و همچنین تایید اعتبار مدل از الگوریتم پی ال اس (PLS) پیروی شده است. مدل یابی PLS در دو مرحله صورت می پذیرد. در مرحله اول، مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیل های روایی و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و تحلیل عاملی تاییدی  بررسی می شوند، در مرحله دوم، به بررسی مدل ساختاری پژوهش (مدل درونی) پرداخته شد. داده ها به نرم افزار SmartPLS  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که شرایط علی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها در مدل استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی معنادار شدند.

  کلیدواژگان: مدل استعدادیابی، شغل معلمی، گزینش معلم، استعدادیابی معلم
 • زهرا آزاد دیسفانی، زهرا بهفر* صفحات 147-171

  این مقاله با هدف تدوین ارایه الگویی مطلوب جهت پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان انجام گردید. روش پژوهش پدیدارنگاری مورد استفاده قرار گرفت و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. جامعه پژوهش شامل تمامی اساتید صاحب نظر و متخصص حوزه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فرهنگیان مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، کلیه دانشجو معلمان و دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر مشهد و تمامی مصاحبه گران گزینش سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 35 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از ضبط، پیاده سازی، تحلیل، و کدگذاری مصاحبه ها، مقوله های شناسایی شده در 4 مرحله؛ قبل از ورود دانشگاه، بدو ورود به دانشگاه، دوران دانشگاه، و پس از دانشگاه در قالب الگویی مناسب برای انتخاب، گزینش، و پذیرش دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان تدوین گردید. در پایان، بر اساس این الگو، پیشنهادات پژوهشی و کاربردی جهت استفاده مسیولین و متولیان امر پذیرش داوطلبان ورود به حرفه معلمی مطرح گردید.

  کلیدواژگان: جذب، گزینش، روش پدیدارنگاری، دانشجو معلم
|
 • Fatemeh Arab Mokhtari * Pages 9-30
  The aim of the present research was to study the lived experiences of primary school teachers of Jarqouye district of Isfahan province regarding the virtual education. It was a qualitative study with a phenomenological approach. Data was collected using semi-structured interview and focus group. Data obtained from the interviews were analyzed by in-depth and stratified study. Findings indicated that the lived experiences of teachers were classified in 5 categories: "educ ation and teaching", "students", "pare nts", "individual dimension" and "organization and government". The results showed positive and negative experiences of teachers on each category.In fact, the teachers realized the opportunities of virtual education and stated that for more effective education, infrastructure background and more education of teachers and families themselves, preparation of databases of educational content and adoption of special measures for nomadic students should be consi dered. Of course, in their opini on, in some conceptual courses, virtual education alone cannot lead to students' learning.
  Keywords: Primary school teachers, Virtual Education in the Corona Era, Lived experience, social networks
 • Maryam Hedayati Varkiani *, Hosein Shokoohi Fard, Mohammad Akbari Boorang, Hadi Poorshāfe&#, I Pages 31-63
  Being in the Anthropocene era, despite the complexity and rapid changes, the world considers it necessary to speed up teaching-learn ing, practical measures, and its application, so that the traditional and pre-organized methods can no longer meet the needs of mankind in terms of education. This caused the new post-qualitative approach, which is a non-linear, non-radical, and free approach, with post-structuralist and post-manic structures to come to the fore. Due to the importance of curriculum plan ing as a fundamental pillar of change, transformation, and innova tion in education, the present research was conducted with the aim of examining the elements of designing and developing curriculum with a post-qualitative approach using a docume ntary method and through internat ional, and Persian databases and scientific search engines. Finally, 8 articles were examined in detail. In order to increase the dependability, confirmability, and credibility of the data, the methods of "reviewing two evaluators and using the opinions of research colleagues and confirming them", "explaining the exact details of the process of data collection and analysis", "three-way perspective based on the diversification of related articles, analysis of negative and conflicting cases interpreted in the data" were used. The results showed that this approach has the necessary capacities to realize and meet the needs of the current human world. The current research is the first domestic effort in entering the field of educational sciences, curriculum designing, and development. There fore, considering the growth and expansion of this approach in the world and taking advantage of its opportunities, entering this field is suggested to the domestic researchers and the use of this approach is suggested to the trainers and teachers in the field of education.
  Keywords: designing, Developing, curriculum, Post-qualitative Approach, Documentary Method
 • Hamid Yazdani, Arezu Ghafoori *, Negin Radmanesh Pages 65-88
  The training that employees receive can affect the service quality outco mes. Teaching programming to teac hers is a priority for effective learning and effectiveness. Innovative approa ches in training the human resources should be used so that the organization has knowledgeable and skilled human resources. One of the new methods that have been present ed in developed countries to strength hen the motivation and ability to solve problems in people is to teach the programming. The aim was to evaluate the effectiveness of teaching programming for teachers based on "Kirkpatrick model." The research population was all those who parti cipated in the in-service program mming courses for teachers who participated in these courses in the academic year of 2010-2019. The tool at the first, third and fourth levels was the standard questionnaire for evaluating the effectiveness of train ing courses based on Kirkpatrick's model. The measuring tool of the second level (learning) was a question nnaire designed by a programming expert. The validity and reliability of the questionnaires were checked. Research questions were analyzed with one-sample t-test and correlated t-test. The results of the analysis of the data collected from the in-service programming course for teachers showed that with a probability of 95%, holding in-service program mming courses for teachers has an effect on the level of reaction, learning, behavior and results.
  Keywords: Effectiveness, in-service programming courses, Education, Kirk Patrick
 • Abbas Anarinejad, Nima Khademi *, Niloofar Parsamanesh, Zahra Khaki Pages 89-115
  The purpose of the present study was to explain the challenges of educational evaluation in electronic education in the era of Corona based on the lived experiences of primary school teachers in Behbahān city. In this qualitative research, descriptive-analytical and survey methods were used. The research tool was a semi-structured interview, the research population included active primary school teachers in Behbahān city in virtual education in the academic year 1400-1401 and the sampling method was random. In this study, after interviewing 14 teachers (7 males and 7 females), the data reached saturation point. To analyze these data, Smith's proposed model was used, and after analyzing the findings, five main themes were extracted. Findings of this research, based on the lived experiences of primary school teachers in Behbahān city, of the challenges of educational evaluation of students in the Corona era, indicate that evaluation in the electronic curriculum has challenges, some of which are: low internet bandwidth, low level of digital literacy of teachers, limitations in performing emotional and psycho-motor evalu ation and so on. The results showed that the evaluation system in the electronic curriculum needs to be reviewed and to be considered more carefully. Using modern educational technologies, it is possible to solve its challenges. So, in this research, solutions were proposed to solve the challenges of evaluation in the electro nic curriculum, some of which include e: developing weak and inappropriate technical infrastructure, improving the problems of Shād software, holding in-service meetings for teacher training and so on.
  Keywords: Lived experiences, Primary school teacher, Virtual Education, Educational evaluation, Corona era, Research Method
 • Mohammad Abdol Ali Pour *, Peyman Yar Mohammad Zadeh, Abolfazl Ghasem Zadeh Pages 117-146

  The present study aimed to measure the talent identification model of students with potential for teaching jobs in senior high schools of Iran. It was a quantitative study with a survey approach. The research populatio n included 2,600 people from the executive and teaching staff of schools and professors of Farhan giān University. From among them 335 people was selected randomly as the research sample according to Morgan's table. The research tool was a researcher-made questionnaire. The questio ns and items of the questionnaire were compiled using literature review and the results of a qualitative study. In order to confirm the validity and reliabi lity of the questionnaire and also to confirm the validity of the model, the PLS algorithm has been followed. PLS modeling takes place in two stages. In the first step, the measurement model (external model) is examined through validity and reliability analyzes (Cronbach's alpha coef ficient and composite reliability), and confirmatory factor analysis. In the second step, the structural model of the research (internal model) was examined. The data were analyzed by Smart PLS software. The results indicated that the causal conditions, cont extual conditions, intervening fac tors and consequences were signifi cant in the talent iden tification model of students who have potential for teaching jobs.

  Keywords: Talent Identification Model, Teacher Job, teacher selection, Teacher Talent Research
 • Zahra Azad Disfani, Zahra Behfar * Pages 147-171

  The aim of this study was to develop a favorable model for admission of applicants to Farhangiān University. Phenomenographic research method was used and the necessary data was collected through semi-structured interview. The research population consisted of all professors and specia lists in the field of educational sciences and psychology of Farhangiān Unive rsity of Mashhad and Ferdowsi University of Mashhad, all students, teachers and graduates of Farhangiān University of Mashhad and all interviewees were selected by the Khor āsān Razavi Education Organization. The research sample consisted of 35 people who were selected through purposeful sampling method. After recording, implementing, analyzing, and coding the interview scripts, the categories identified in 4 steps, i.e., before entering the university, upon entering the university, during the university, and after the university, were developed in the form of a suitable model for selection and admission of student teachers at Farhangiān Univers ity. Finally, based on this model, resear ch and practical suggestions were made for the use of officials and those in charge of candidates' admission to the teaching profession.

  Keywords: Recruitment, Selection, Phenomenography Method, student-teacher