فهرست مطالب

 • پیاپی 83 (فروردین 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/05
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سمیره همتی صفحات 1-15
  زمینه و هدف

   مضمون شهادت در عرصه علوم قدیم چون فقه، عرفان و فلسفه و دانشهای نو چون جامعه شناسی و حقوق، موضوع مباحثات فراوان بوده و هست؛ ولی در این مبحث ادبی، شهادت از منظر اسطوره مرگ‌آگاهی برای درک جاودانگی و کنش خودقربانی ‌کردن، و شهید در شمایل کهن‌الگوی قهرمان بررسی میشود. ردیابی موتیف شهادت از ادبیات گذشته باستانی و اسطوره ای تا دوران تاریخی و روزگار کنونی در متون مرجع، شامل آثار حماسی، غنایی، حکمی و عرفانی قابل پژوهش است. مسیله اصلی در این مقاله یافتن عناصر و موضوعات قدیم و پیش‌آمده تا اکنون (تکرارشونده) در بستر و جریان ادبیات قهرمانانه و شهادت‌خواهانه در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که از آن تعبیر به دوره نوزایی انقلابی شده است. این پژوهش بنحوی شناخت جامع و تعریف کاملی از این گونه ادبی اسلامی ایرانی به دست میدهد.

  روش مطالعه

   در این پژوهشی به شیوه توصیفی- تحلیلی اشعار و دفاتر شعری یازده شاعر انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و موتیفهای موجود در آن از حیث معنای شهادت احصا و تحلیل شده است.

  یافته ها

   بر پایه این پژوهش ادبیات شهادت از عناصر تکرارشونده مشخص در طول تاریخ آفرینشهای ادبی برخوردار و دارای ویژگیهای قابل تشخیص است.

  نتیجه گیری

   تمامی عناصر متنی (تاریخی) و ادبی (خیالی) شهادت از گذشته دور تا امروز تکرار شده اند؛ جزآنکه در بافت زمانی یا مکانی خاص رنگ باخته اند و دوباره در موقعیت نو رنگ و روشنی گرفته اند. بنمایه جاودانگی عنصر بنیادین و دال مرکزی در پدیده شهادت است و بازتابش آن در ادبیات بیش از دیگر موتیفها مشهود است.

  کلیدواژگان: ادبیات شهادت، اسطوره، موتیف، انقلاب اسلامی
 • فروغ ابراهیمی گوکی، هوشمند اسفندیارپور، صدیقه علیپور صفحات 17-36
  زمینه و هدف

   داستانهای عاشقانه، یکی از انواع غنی شعر فارسی است که پیوسته تجلیگاه احساسات لطیف و اندیشه های بکر شاعران پارسیگوی بوده است. در ادبیات فارسی داستانهای عاشقانه متعددی وجود دارد که در این جستار به تحلیل و مقایسه نه منظومه عاشقانه در قرون میانی تاریخ ادبیات ایران (چهار تا شش) پرداخته میشود. این آثار شامل زال و رودابه، گشتاسب و کتایون، سودابه و سیاوش، بیژن و منیژه، وامق و عذرا، ورقه و گلشاه، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، و ویس و رامین است که از حیث جنسیت عشاق، درونمایه، منشا پیدایش، دوره زمانی، اصالت روایت، فرجام، نوع عشق و بیان داستان بررسی و مقایسه میشوند.

  روش مطالعه

   شیوه گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای بوده و تجزیه و تحلیل براساس شیوه تحلیل محتوا و از نوع کیفی است. در این مقاله ویژگیهای محتوایی منظومه ها بررسی شده و محور تحقیق ابیاتی است که بیشترین بسامد اشتراک سبکی را دارند و از بیان ابیات مستقل پرهیز شده است.

  یافته ها

   در تمامی منظومه ها عشاق از نوع انسان و زن و مرد هستند. همچنین تمامی آثار دارای بیانی غیرتمثیلی میباشند. پنج داستان از نه داستان (حدود 55 درصد) در بستری حماسی شکل گرفته و آمیخته ای از غنا و حماسه هستند. فرجامها در پنج داستان «خوش و همراه با وصال» (55 درصد)، در سه داستان «ناخوش: مرگ دو طرف» (33 درصد) و در یک داستان (11 درصد) «نامعلوم» است؛ بنابراین بسامد فرجام خوش بیشتر از فرجام ناخوش است. ازنظر منشا پیدایش بیشترین بسامد متعلق به نوع اسطوره (پنج مورد: 55 درصد)، سپس نیمه تاریخی (دو مورد: 22 درصد)، نامعلوم (یک مورد: 11 درصد) و تخیلی (یک مورد: 11 درصد) است. ازنظر زمانی هشت داستان (88 درصد) مربوط به پیش از اسلام و یک داستان (11 درصد) مربوط به پس از اسلام است. از نظر اصالت، پنج داستان از نوع اصلی (55 درصد) و چهار داستان از نوع اقتباسی (44 درصد) هستند. از این چهار داستان، سه داستان از عربی اقتباس شده است و یک داستان (وامق و عذرا) سرچشمه ای یونانی دارد.

  نتیجه گیری

   تمامی داستانها روایتگر عشقی زمینی هستند؛ با این تفاوت که در داستانهایی مانند لیلی و مجنون، و ورقه و گلشاه، عشق عذری و عفیف است و بسمت تمایلات آسمانی و عرفانی پیش میرود. در غالب این داستانها، مشکلات و موانع وصال دو دلداده، از نوع اختلاف خاندان، نژاد و نسب یا طایفه است. زنان در اغلب این داستانها دارای نقشی فعال بوده و گاه نیز کنشگر و آغازگر اصلی هستند.

  کلیدواژگان: ویژگیهای سبکی، منظومه های کهن عاشقانه، عشق
 • عفت جلالی سروستانی، محمدهادی خالق زاده، محمدرضا معصومی صفحات 37-51
  زمینه و هدف

   میرعبدالواحدبن ابراهیم‌بن قطب الدین‌بن ماهرو بلگرامی از علمای متبحر و صوفی‌مشرب هندوستان است که مشرب عرفانیش چشتیه بوده و کتاب «سبع سنابل» از آثار وی است. هدف پژوهش در این مقاله، معرفی، بررسی و تحلیل سبکی نسخ خطی «سبع سنابل» است. تصحیح نسخه های خطی و احیای این متون از مهمترین و بنیادیترین حوزه های تحقیق زبان و ادبیات فارسی است.

  روش مطالعه

   این مقاله به شیوه سندکاوی و کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. همچنین ضمن معرفی نویسنده، آثار، مبانی فکری و عرفانی وی، نسخه خطی «سبع سنابل» بطور مشروح معرفی شده و ازلحاظ سبک شناسی نقد و بررسی شده است.

  یافته ها

   نویسنده در انشای این اثر بسیار تحت تاثیر زبان عربی بوده است. بسامد بالای واژه های عربی، عربی مآبی و تقلید از سیاق زبان عربی در نوشتن جملات فارسی بر این امر صحه میگذارد. ازلحاظ فکری، نویسنده بیش از هرچیز به آداب، اندیشه ها و مبانی فکری طریقت چشتیه پرداخته است. ازلحاظ زیبایی‌شناسی و کاربرد آرایه های ادبی اما خیلی موفق عمل نکرده و بسامد آرایه ها و صور بلاغی از جمله کنایه، تشبیه، استعاره و انواع جناس در این متن بسیار کم است.

  نتیجه گیری

   بلگرامی به استفاده از مشخصات زبان قدیم علاقه نشان داده است و بسیاری از مظاهر زبان فارسی کهن را میتوان در سبع سنابل مشاهده کرد. از سویی دیگر آمیختگی بیش از حد زبان این اثر با زبان عربی، گاه فهم متن را دشوار میکند. باوجوداین در بخشهایی از متن، بویژه در نقل حکایات، زبان رو به سادگی رفته است. جز در دیباچه و موارد معدودی در متن اصلی، با غنای صنایع بلاغی در نثر این اثر مواجه نیستیم؛ گرچه حدود 600 بیت در این اثر آمده است که این فراوانی گاه موجب پریشانی و پراکندگی فکر و نظم و انسجام مطالب میگردد.

  کلیدواژگان: سبع سنابل، میرعبدالواحد بلگرامی، نسخه خطی، سبک شناسی
 • صباح حسینی، محمدعلی گذشتی، اشرف شیبانی اقدم صفحات 53-72
  زمینه و هدف

  عارف سنندجی یکی از شاعران گمنام دوره قاجار و معاصر ناصرالدین شاه بوده است. از دیوان عارف تاکنون سه نسخه شناسایی شده که دو نسخه در مجموعه ها و آرشیوهای شخصی کشور (یک نسخه در گیلان و نسخه دیگر در سنندج) و یک نسخه در کتابخانه اوقاف در شهر سلیمانیه کشور عراق نگهداری میشود. وی سالها در سنندج و شهر تالش در استان گیلان سکونت داشته است. در این مقاله با معرفی نسخه ای از دیوان اشعار وی سعی بر این است که اشعارش از منظر سطوح سبک شناسی مورد بررسی قرار گیرد.

  روش مطالعه: 

  این پژوهش بصورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و نسخه دیوان شاعر، جامعه آماری تحقیق است که با خوانش آن، موارد سطوح سبک‌شناسی فیش‌برداری شده و مقاله براساس تحلیل فیشها نوشته شده است.

  یافته ها

   بررسی ویژگیهای سبکی دیوان نشان میدهد شاعر انواع اوزان شعر فارسی را استفاده کرده است. این دیوان شامل قصاید، غزلیات، تضمینات، تخمیسات، ترجیع‌بند، مستزاد، رباعیات و مفردات است. از ویژگیهای شعری عارف در این دیوان مواردی مانند بکارگیری صنایع ادبی با مهارت و استادی، استفاده از ردیفهای فعلی کوتاه و طولانی و سوالی و نیز استفاده بجا و شاعرانه از صنایع ادبی در حوزه بدیع لفظی و معنوی است؛ در سطح ادبی، سرشار از آرایه های ادبی است و آرایه های تشبیه، استعاره و تلمیح بیشترین بسامد را دارند؛ در مختصات فکری نیز مضامین عرفانی و صوفیانه وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   عارف از شاعران پرکار دوره بازگشت ادبی است که در شاعری پیرو شیوه سخنسرایی شاعران بزرگ قبل از خود است. سروده هایش زبانی ساده دارد، اما در کاربرد انواع آرایه های ادبی شاعری تواناست و به موضوعات عرفانی و اخلاقی توجه بیشتر کرده است.

  کلیدواژگان: عارف سنندجی، دیوان شعر، تحلیل سبکی و محتوایی
 • علی مسعودی سوران، ابوالقاسم قوام، محمدتقی ایمان پور، علی علیزاده صفحات 73-90
  زمینه و هدف

   در این پژوهش، که برپایه تلفیق مولفه های مهم و کاربردی تحلیل انتقادی گفتمان «فرکلاف» و «لاکلا و موفه» شکل گرفته است، برآنیم تا ضمن بررسی گفتمانهای برون‌متنی با مولفه های مهم گفتمان‌مدار نشان دهیم گفتمان دینی - سیاسی بخش تاریخی شاهنامه وابسته به کدام دال مرکزی، دال یا دالهای سیال و شناور است و مهمتر اینکه این نظم گفتمانی با بکارگیری کدام مولفه های گفتمان‌مدار، هویت خود را عمیقتر و طبیعیتر تثبیت میکند؟

  روش مطالعه

   پژوهش حاضر مطالعه ای نظری است و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. محدوده موردمطالعه این پژوهش بخش تاریخی شاهنامه فردوسی است به کوشش جلال خالقی مطلق در دو جلد که در انتشارات سخن به چاپ رسیده است.

  یافته ها

   در این پژوهش نشان دادیم این نظم گفتمانی با بکارگیری مولفه های مناسب گفتمان‌مدار تحلیل گفتمان بخوبی توانسته است عوامل برون‌متنی را برجسته تر، طبیعیتر و نزدیک به واقعیت جلوه دهد. ازطرفی، اندیشه و اعتقادات فردوسی و مولفه های ‌گفتمانی بکار‌گرفته شده توسط او تاثیر مهمی در جهتدهی نظم گفتمان دینی‌ سیاسی شاهنامه دارد.

  نتیجه گیری

   نظم گفتمان مذهبی‌ - سیاسی بخش تاریخی شاهنامه وابسته به دال مرکزی دین بهی و دالهای شناور و سیال موبدان و بزرگان است. این نظم گفتمانی با بکارگیری دو مولفه مهم «تفکیک و غیریت‌سازی» و «طبیعی‌شدگی»، ضمن پنهان کردن نقاط ضعف و آشکار کردن نقاط ‌قوت خود و بالعکس آشکار کردن نقاط ضعف و پنهان کردن نقاط ‌قوت گفتمان دینی رقیب در کشمکش و تخاصم با این گفتمان، تثبیت هویت خود را موثرتر و طبیعیتر بازنمایی میکند.

  کلیدواژگان: بخش تاریخی شاهنامه فردوسی، تحلیل گفتمان، دین بهی، آیین مسیحیت، موبدان
 • محمد افراسیابی، زهرا رفیعی، سید محمود صادقی صفحات 91-103
  زمینه و هدف

   کتاب قسطاس‌الاطبا از کتابهای معتبر پزشکی و فرهنگی چنددانشی است که نورالدین محمدبن ‌عبدالله شیرازی، پزشک نامدار و پرکار عهد صفویه (قرن یازدهم) به رشته تحریر درآورده است. هدف این پژوهش، ضمن معرفی نویسنده و نسخ خطی قسطاس‌الاطبا، تبیین ویژگیهای سبکی و برجستگیهای ارزشمند این اثر است.

  روش مطالعه

   پژوهش حاضر به روش کیفی، با شیوه توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است.

  یافته ها

   کتاب قسطاس‌الاطبا دربردارنده گنجینه ای از اصطلاحات پزشکی، مقادیر، نام حکما، لغات فن پزشکی فارسی، اشعار، اعلام تاریخی و جغرافیایی است. کاربرد واژه ها، عبارات و احادیث به زبان عربی، کاربرد صورت کهن واژه ها، درآمیختگی نظم و نثر، استفاده از فعل جمع برای فاعل مفرد، حذف شناسه در فعل معطوف، وفور لغات و اصطلاحات ترکی و هندی و... از شاخصه های مهم زبانی و ادبی اثر میباشد.

  نتیجه گیری

   در اثر یادشده علاوه ‌بر بیان مسایل طبی و واژه های اصیل فارسی، اغلب، معادلهای عربی، یونانی یا هندی نیز در آن درج شده و با توجه به ساختار علمی کتاب، از ویژگیهای ادبی نیز برخوردار است. ویژگیهای زبانی این اثر نیز برغم فاصله زمانی نسبتا طولانی از سبک نثر مرسل، همچنان با سبک نثر مرسل قابل‌انطباق است؛ درضمن این اثر با وجود دارا بودن مشخصات سبکی نثر مرسل، دارای ویژگیهای سبکی دوره خود (صفویه) نیز است.

  کلیدواژگان: ویژگیهای سبکی قسطاس الاطبا، نورالدین محمد شیرازی، نسخه خطی دوره صفویه
 • فیروزه هاشمی فشارکی، مهرداد چترایی عزیزآبادی، محبوبه خراسانی، شهرزاد نیازی صفحات 105-125
  زمینه و هدف

   اشتمال جنگها و سفینه‎ها بر اشعار شاعران مختلف که بعضی گمنام و ناشناسند، علاوه بر آنکه این آثار را همرده دیوانها و تذکره ها و تاریخ ادبیاتها قرار داده است، نشان‌دهنده ذایقه ادبی مردم در زمان فراهم آمدنشان است. به همین جهت سفینه های شعری از منابع مهم تصحیح دیوان شاعران به حساب می‌آیند. یکی از این جنگها، جنگ اشعار شماره 3423 کتابخانه ملی فرانسه است که بوسیله کاتبان متعدد در فاصله قرن نهم تا سیزدهم هجری فراهم آمده است. در این پژوهش مهمترین ویژگیهای این جنگ مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش مطالعه

  تحقیق حاضر پژوهشی نظری است که به شیوه اسنادی تطبیقی انجام شده است. جامعهه موردمطالعه دستنوشته جنگ اشعار شماره 3423 کتابخانه ملی فرانسه در پاریس، معتبرترین دیوانهای اشعار شاعرانی که از آنها در این اثر شعر درج شده و تذکره ها و تاریخ ادبیاتهای چاپ شده است. بدین معنی که بمنظور دست یافتن به یافته های بیشتر که بیانگر ارزش ادبی این جنگ است، مقایسه ای تطبیقی میان ابیات این جنگ و دیوانها، تاریخ ادبیاتها و تذکره ها صورت گرفته است.

  یافته ها

   در گردآوری این جنگ بیش از هشت کاتب نقش داشته اند. بررسی اشعار موجود در این اثر نشان میدهد که قریب به یک‌سوم اشعار این جنگ، نویافته است و گزینشهای نو، معرفی شاعران ناشناس و کمترشناخته شده و ابهام‌زدایی و اصلاح برخی ابیات بر ارزش این مجموعه افزوده است. اشعار موجود در این جنگ بیانگر علاقه شعری کاتبان این عهد و میزان شهرت شاعران در قرن نهم است.

  نتیجه گیری

   جمع‌آوری این جنگ بوسیله کاتبان متعدد، موجب افزایش میزان اشعار نویافته شده است. علاوه براین بررسی اشعار این جنگ نشان میدهد شعر شاعران بنامی چون حافظ، مولوی، سعدی، سنایی، انوری، و خاقانی در قرن نهم همچنان مورد پسند مردم بوده است. علاوه براین اشعار ابن یمین فریومدی و قاضی نظام الدین اصفهانی که از شاعران متاخر این جنگند، در قرن نهم از شهرت قابل‌توجهی برخوردار بوده است. گزینشهای نو از دیوان شاعران متقدم و متاخر در این اثر موجب افزایش غنای معنایی و رفع ابهام و اصلاح برخی ابیات در دیوانها و تذکره های چاپی شده است.

  کلیدواژگان: تصحیح، نسخه خطی، جنگ شماره 3423، شعر نویافته، گزینش نو
 • ناهید نصیر، رضا سمیع زاده، سید اسماعیل قافله باشی صفحات 127-143
  زمینه و هدف

  سبک شناسی لایه ای بعنوان روشی نوین، حاصل نگاه بینارشته ای سبک شناسی سنتی، هرمنوتیک و زبان‌شناسی است. این روش در پی درک و تحلیل دقیق لایه های آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدیولوژیک متن است. این پژوهش با هدف شناخت واژه های پربسامد، کشف مولفه های سبکی اثر و تفسیر دلالتهای سبکی آنها انجام شده است. بدین منظور متن کامل مصنفات علاءالدوله سمنانی مورد بررسی قرار گرفته است

  روش مطالعه

  در این پژوهش با روش سبک شناسی لایه ای به بررسی لایه آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدیولوژیک مصنفات علاءالدوله سمنانی پرداخته شده است.

  یافته ها

  این پژوهش درپی این است که نشان دهد تاویلات علاءالدوله سمنانی از اقوال مشایخ، داستانها، حکایات و واقعات خود و دیگران به شیوه هرمنوتیک سنتی نزدیکتر است یا به روش هرمنوتیک جدید یا اینکه تاویلات او تلفیقی از این دو رویکرد است و به فهم بهتر آثار علاءالدوله سمنانی با توجه به نقد هرمنوتیکی آثار منثور فارسی وی، بویژه مصنفات فارسی او، یاری خواهد رساند.

  نتیجه گیری

  مهمترین مشخصه هرمنوتیک عارفانه علاءالدوله در سطح بلاغی و فکری، خود را نشان میدهد. او برای تفسیرها و تاویلات عارفانه خود زبان خطابی، استعلایی و جزمی را برگزیده است و از تمثیل برای القای معانی عرفانی بیشترین بهره را برده است که با هرمنوتیک سنتی و تک‌معنایی منطبق است.

  کلیدواژگان: علاءالدوله سمنانی، سبک شناسی لایه-ای، هرمنوتیک، مصنفات فارسی
 • نادره شاه آبادی، احمد خاتمی، علیرضا صالحی، ابوالفضل مرادی رستا صفحات 145-161
  زمینه و هدف

   مذنب بدایونی یکی از شعرای ناشناخته غزلسرای دوره قاجار است. این پژوهش تلاش میکند به بیان ویژگیهای سبکی، مضمون شعر وی و همچنین زیباییهای ادبی آن بپردازد. هدف پژوهشگر تعیین بسامدها و میزان تقلید مذنب از سبک قدما نمیباشد، بلکه تعیین و بررسی سبک شاعر، درسه سطح زبانی، ادبی و فکری است تا به این پرسشها پاسخ دهد: 1- مذنب تحت‌تاثیر کدامیک از سبکهای شعر فارسی است و کدام شاعر یا شاعران بیشترین تاثیر را بر او داشته است؟ 2- نمود مکتب وقوع و واسوخت بیشتر در قالب چه مواردی در غزلیات مذنب بدایونی پدیدار گشته اند؟

  روش مطالعه

   این تحقیق به شیوه تحلیل محتوا و کتابخانه ای انجام شده است. شیوه مطالعه، درون‌متنی و با دید منتقدانه است. محدوده و جامعه موردمطالعه، دیوان غزلیات مذنب است.

  یافته ها

   مذنب توانسته، زبان و محور فکریش را به شعرای سبک عراقی نزدیک کند. در برخی اشعار این شاعر، رنگ و بوی «مکتب وقوع» و «واسوخت» نیز قابل‌مشاهده است که این امر نشان از تغییر نگرش وی در دوران زندگی خود دارد.

  نتیجه گیری

   مذنب در سرودن غزلیات، بطور اخص از سعدی و حافظ پیروی نموده است. در سطح زبانی، شعرش به دور از هرگونه پیچیدگی است. از زبان عامیانه بعنوان یکی از مصالح اصلی زبان هنری بهره گرفته است و تلاش میکند با کاربرد هنری واکها، گلچین واژه ها و چینش آنها در کنار هم، کلامش را موسیقایی کند. در سطح ادبی، عناصر بیانی مانند تشبیه، استعاره و عناصر بدیعی نظیر تکرار، مراعات نظیر (بیش از 95 درصد)، تضاد و تلمیح بیشترین بسامد را دارد. در سطح فکری، محور تفکرات و بنمایه غزلیاتش، «عشق و موضوعات مربوط به آن» است. اعتقادات و باورهای مردم، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی ، ضرب‌المثلها، همچنین مضامین متعدد ازجمله اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور (در دوره مشروطه)، در شعر وی به چشم میخورد.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، سبک ادبی بازگشت، غزل، دیوان مذنب بدایونی
 • صادق جوادی، طاهره صادقی تحصیلی، محمد خسروی شکیب، محمدرضا روزبه صفحات 163-181
  زمینه و هدف

   در تاریخ ادبیات فارسی هریک از شاعران براساس اندیشه و نگرش خاص خود، به مرثیه سرایی پرداخته و عواطف خود را در مراثی بازتاب داده اند. عنصر عاطفه در مرثیه حضوری پررنگ دارد و در ادبیات برابر با «من عاطفی» است و ازآنجاکه مرثیه بیانگر احساسات و عواطف انسانی است، عرصه مناسبی برای بازنمایی «من عاطفی» ایجاد میکند. با بررسی‌ من عاطفی در مرثیه های شاعران میتوان علاوه بر آشکار کردن اوضاع روحی و روانی آنها، به دلایل گرایش آنها به مرثیه و همچنین فضای اجتماعی پی برد.

  روش مطالعه

   در مقاله حاضر به شیوه تحلیل کیفی و براساس منابع کتابخانه ای، پس از تبیین و تعریف «من عاطفی» و انواع آن از دیدگاه روان‌شناسی و ادبی، مهمترین مرثیه های مندرج در اشعار شاعران فارسی از عصر رودکی تا حافظ از نظر نوع‌ من عاطفی بازتاب یافته در مرثیه های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

   بیشترین بسامد‌ من عاطفی محدود و فردی در مرثیه های درباری است؛ من اجتماعی در مرثیه های اجتماعی و مذهبی، و من متعالی در مرثیه های فلسفی دارای بیشترین بسامد است؛ در مرثیه های خانوادگی و شخصی من فردی و متعالی بیشترین بازتاب را دارد.

  نتیجه گیری

   کنش عاطفی و همدلی زبان همواره برای شاعران بزرگ، اهمیت داشته است؛ چراکه در این نوع از کنش زبانی، جهتگیری و تمایل پیام بسوی «من» است. ازآنجاکه نوع ادبی مرثیه حاصل عدم انطباق ذهن شاعر با واقعیت تلخ و خصمانه بیرونی است، در شعر شاعران برجسته، تجلی «من» اجتماعی و متعالی بیشتر است؛ تحول و رشدیافتگی «من عاطفی» در اشعار این شاعران از تسلط آنها بر خویشتن و توجه بیشتر به عالم ملکوت و گذر از عالم خاکی خبر میدهد.

  کلیدواژگان: مرثیه، من عاطفی، من فردی، من اجتماعی، من متعالی
 • معین کاظمی فر صفحات 183-193
  زمینه و هدف

  استعاره در نظریه های معاصر، نه صرفا ابزار زیبایی‌شناسی، بلکه فرایند شناختی بنیادین ذهن انسان تلقی میشود. طبق نظریه استعاره مفهومی، استعاره «فهم و تجربه» یک حوزه مفهومی در اصطلاحات و عبارات یک حوزه مفهومی دیگر است. این تحقیق کوششی است برای تحلیل یک استعاره مفهومی کلیدی در کتاب کشف الاسرار روزبهان بقلی.

  روش مطالعه

  روش این مطالعه توصیفی - تحلیلی است و بر موضوع مفهوم‌پردازی وصال خداوند با اصطلاحات حوزه مفهومی ازدواج و نکاح در کتاب کشف الاسرار متمرکز است؛ هرچند به ضرورت به آثار مهم دیگر شیخ یعنی عبهرالعاشقین و شرح شطحیات نیز پرداخته میشود.

  یافته ها

   روزبهان در کتاب کشف الاسرار -زندگینامه خودنوشت روحانی خود که به گزارش مکاشفاتش اختصاص یافته است- کوشیده است با استفاده از مفاهیم حوزه مفهومی «نکاح»، مفاهیم انتزاعی حوزه مفهومی «وصال با خداوند» را توصیف کند. در این استعاره، قلمرو مبدا حوزه مفهومی «نکاح» است که مفهومی محسوس و ملموس است و قلمرو مقصد حوزه مفهومی «وصال خداوند» است که مفهومی متافیزیکی و انتزاعی است. روزبهان با اصطلاحات و الفاظ حوزه نکاح مانند عروس، حجله، مراسم جشن و پایکوبی و نثارهایی که داماد به عروس میکند، مفاهیم انتزاعی رابطه عاشقانه با خداوند را توضیح میدهد.

  نتیجه گیری

  طبق نظریه استعاره مفهومی، وی با انتخاب حوزه مفهومی«نکاح» برای توصیف «وصال خداوند» هم نظام ادراکی و شناختی خود را درمورد وصال خداوند توضیح میدهد و هم انتظارات و توقعات خود و مخاطبان را درمورد آن تنظیم میکند. درواقع این استعاره، نظام فکری و فضای حاکم بر «نکاح» را به نظام فکری و فضای حاکم بر مفهوم «وصال الهی» منتقل میکند. ما از رهگذر مطالعه این استعاره مفهومی که در فضای عرفان اسلامی بیمانند و بی‌نظیری است، به جنبه هایی تازه از رویکرد روزبهان به مقوله وصال الهی دست مییابیم.

  کلیدواژگان: روزبهان، کشف الاسرار، مکاشفه، استعاره مفهومی، نکاح
 • حسام السلامه، حمید طاهری صفحات 195-217
  زمینه و هدف

  تحلیل و بررسی ساختار دستوری و زبانی متون ادبی، یکی از مهمترین شاخه های سبک‌شناسی و نقد و تحلیل آثار ادبی است، بویژه زمانی که بحث مقایسه سبک زبانی داستانهای زنان و مردان باشد؛ توجه به ساختارهای دستوری آنها، میتواند تفاوتهای سبک و سطح زبان زنان و مردان را مشخص کند و نیز ضعف و قوت آن آثار را نمایان سازد. یکی از نظریه های مهم زبانشناسی و دستور، نظریه مقوله و میزان مایکل هالیدی است. در این مقاله براساس این نظریه، به بررسی یکی از مقولات مهم دستوری یعنی دستگاه های گروه فعلی در داستانهای سووشون سیمین دانشور و چشمهایش بزرگ علوی پرداخته ایم.

  روش مطالعه

  روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی محتوا با ابزار اسنادی علمی و کتابخانه ای است.

  یافته ها

   در بخش اول مقاله، بنابر نظریه مقوله و میزان، دستگاه های گروه فعلی در داستانهای سووشون سیمین دانشور و چشمهایش بزرگ علوی، توصیف میشود و آمارهای مربوط، نشان داده میشود و در بخش دوم، نحوه استفاده از دستگاه های گروه فعلی در داستانهای موردنظر بنابر نظریه های نقد گفتمان و زبانشناسی و جنسیت، تحلیل میشود تا تمایز سبک نویسندگان زن و مرد نیز مشخص گردد.

  نتیجه گیری

   در کاربرد گروه های فعلی در سووشون، اگرچه تنوع چشمهایش را ندارد و برخی وجوه فعل و گروه های فعلی در این داستان نمودی ندارند، میتوان گفت استفاده از این گروه ها حساب‌شده و منظم است. وجوه فعل در دو متن متفاوت است. اگرچه به تناسب در سووشون وجه اخباری کمی بیشتر از چشمهایش نشان میدهد، اما این درصد در کاربرد بالای وجه التزامی در چشمهایش خنثی شده و نشان میدهد متونی هستند که از ابزار احساسی و عاطفی برای تولید متن استفاده میکنند. درحالیکه بسامد افعال التزامی بزرگ علوی بیشتر از دانشور میباشد و این نشان میدهد که قطعیت در متن کمتر است.

  کلیدواژگان: سبک، زبان، گروه فعلی، تحلیل گفتمان انتقادی، چشمهایش، سووشون
 • بهاره محمدزاده، اصغر دادبه، عبدالحسین فرزاد صفحات 219-231
  زمینه و هدف

   آثار عرفانی بستر مناسبی جهت ایجاد معنا و تفاسیر معنوی به شمار می آیند. فوایدالسالکین نسخه ای است تالیف «بابا فریدالدین»، از مولفان قرن ششم و هفتم شبه قاره. موضوع نسخه، ذکر مجالس پیران صوفیه است بطور عام و بررسی مجالس پیران چشتیه و قطب الدین بختیار اوشی، پیر و مرشد بابا فریدالدین گنج شکر بطور خاص. در این پژوهش، بررسی ادبی و محتوایی نسخه، متن آن و ویژگیهای زبانی و ارزشهای ادبی موردنظر بوده است.

  روش مطالعه

   با توجه به در دسترس داشتن پنج نسخه از نسخ این اثر، روش تصحیح براساس نسخه اساس یعنی نسخه کتابخانه مجلس و بررسی تفاوتهای آن با نسخ بدل مدنظر قرار گرفت. علاوه براین محتوای عرفانی، ادبی و سبکی نسخه به روش «تحلیل محتوا» مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   تنوع در نوع نگارش و نثر کتاب نیز چشمگیر و درخور توجه است؛ به این معنا که در بخش آغازین (بویژه دیباچه و مقدمه) پیرو سبک مرسل «مرسل عالی» است؛ اما متن اصلی کتاب در بسیاری از موارد به اغلاق و تعقید سوق یافته است. پیروی درخور توجه نثر کتاب از قواعد زبان عربی شامل مطابقت صفت و موصوف، تتابع اضافات، جمع مکسر، حذف به قرینه اجزای جمله، کاربرد ویژه افعال، کاربرد واژه و ترکیب در هیات و معانی دیگرگون در اکثر موارد به چشم میخورد.

  نتیجه گیری

   این کتاب نمونه انشای قرن ششم و هفتم ه.ق و نمونه ای از نثر مجالس صوفیانه شبه قاره هند است و میتواند برای مقایسه بین شیوه های سبکی مختلف نثر فارسی مورد استفاده و بررسی قرار بگیرد. استفاده از صنایع بدیع لفظی و معنوی از قبیل جناس، سجع، تضمین، تشبیه، استعاره، تمثیل، و تضمین از دیگر ویژگیهای فوایدالسالکین است. در این اثر کاربرد احادیث در حدی است که اگر از متن حذف شوند، جملات و معانی آن دچار نقصان میشود.

  کلیدواژگان: نسخه خطی، فوائدالسالکین، تحلیل محتوا، سبک شناسی
 • فرشته دیور، منوچهر اکبری صفحات 233-243
  زمینه و هدف

   اسطوره و اندیشه رویین تنی که ریشه ای کهن دارد، کنایه از آرزوی بشر در آسیب ناپذیر ماندن، بیمرگی و عمر جاوید میتواند باشد و تجلی نیاز انسان به جاودانگی و پهلوانی را آشکار مینماید. بشر، بعنوان موجود زنده، زمانی که دریافت مرگ و نیستی، زندگانیش را تهدید میکند، برآن شد چاره ای برای رهایی از مرگ بیابد. این موضوع آرمان جاودانگی را ایجاد کرد و رویین تنی آرزوی دیرینه جاودانه ماندن گردید. در این پژوهش سعی شده رابطه میان عنصر آب و علت رویین تنی اسفندیار در مقایسه با زیگفرید و آشیل بررسی شود.

  روش مطالعه

   پژوهش حاضر مطالعه ای نظری است که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

   برخی رویین تنان توسط خدایان و موجودات مافوق بشری با عناصری مانند آب و آتش رویین تن میگردند. در اسطوره های ملل، داستانهای فراوانی از اسطوره های رویین‌تنی وجود دارد که اغلب در بسیاری نکات مشترکند و یکی از این اشتراکات، نقش آب در رویین‌تنی است. اسفندیار، با نقش اسطوره ای، مذهبی، پهلوانی، و حماسی پررنگ در شاهنامه، جایگاه ویژه ای دارد. مهمترین برتری رویین تنی اسفندیار، دمیدن نفس پیامبرانه در آب رودخانه داهی تی توسط زردشت (ولی و شخصیت معنوی) است که اسفندیار بدلیل گسترش دین بهی با شستن خود در چشمه آب مقدس، رویین تن میشود و اگر هنگام تطهیر و شستشو چشمانش را نمیبست، عضو آسیب پذیری نداشت و جاودانه و نامیرا باقی میماند.

  نتیجه گیری

   در مقایسه رویین تنی اسفندیار، پهلوان ایرانی، که چهارچوب بشری داشت با زیگفرید قهرمان حماسه آلمانی نیبلونگن که مصداق نیمه خدایی داشت، و آشیل قهرمان یونانی که مصداق خدایی داشت، مشخص میشود که رویین تنی اسفندیار به دلایل زیر نسبت به شخصیتهای اسطوره ای دیگر رجحان دارد: 1) اسفندیار پهلوانی پاک نهاد است؛ 2) بشری انسانی است؛ 3) شاهزاده قدرتمندی است؛ 4) رویین تنی او با آب مقدس است؛ 5) آب رویین تنی او با دمیدن نفس پیامبرانه، مقدس شده است؛ 6) رویین تنی او پاداش گسترش دین بهی بود؛ 7) آب مقدس نماد تحول و دگرگونی مثبت است؛ 8) اوتنها فردی بود که رویین تنی را انتخاب کرد.

  کلیدواژگان: آب، روئین تنی، جاودانگی، اسفندیار، زیگفرید، آشیل
 • زهره دست پاک، سعید حمیدیان، فرهاد طهماسبی صفحات 245-262
  زمینه و هدف

   یکی از ابزارهای خوانش اثربخش متون ادبی بمنظور واکاوی بخشهای پنهان و کشف لایه های زیرین متن، استفاده از رویکردهای جدید نقد ادبی است. آراء و عقاید میخاییل باختین، نظریه پرداز روس یکی از این رویکردهاست که تا حدود زیادی از جامعه شناسی ادبیات سرچشمه میگیرد. از منظر باختین برخی رمانها دارای ظرفیت چندصداییند. اینگونه رمانها دارای فضایی دموکراتیک برای انعکاس صداهای سرکوب‌شده یا حتی صداهای متعارض با ایدیولوژی نویسنده هستند که به ‌موازات صدای نویسنده در داستان به گوش میرسند. چندصدایی به مخاطب این امکان را میدهد که علاوه بر خط سیر داستانی، به ابعاد مختلف شخصیتها، ایدیولوژیها، فرهنگها و بعبارتی صدای زمانه گوش فرادهد. هدف این نوشتار واکاوی عناصر چندصدایی در رمان درازنای شب اثر جمال میرصادقی براساس مولفه هایی مانند گونه، گفتار دورگه و دوصدایی فعال و منفعل میباشد.

  روش مطالعه

   این جستار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

  یافته ها

   با بررسی رمان مذکور، مشخص شد میرصادقی با خلق شخصیتهای داستانیش، تقریبا از تمامی مولفه های چندصدایی استفاده کرده است. او با بهره گیری از صداهای متفاوت و متناقض، بستری را فراهم میکند تا شخصیتها در فضایی عادلانه عقایدشان را بروز دهند.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در این رمان با استفاده از مولفه های چندصدایی بخصوص نقیضه و گفتار دورگه، شاهد برخورد قهری بین سنت و تجدد هستیم. نویسنده ازطریق گونه ها و گفتار متضاد، سردرگمی نسل بدام‌افتاده در این برهه زمانی را ترسیم میکند. نسلی که از یک سو در آموزه های سنتی خانواده و فرهنگ غالب استحاله شده و از سوی دیگر با دنیای متفاوت و پرزرق‌وبرق و به اصطلاح «مدرنیته» رودررو میشود. حاصل این تصادم به کمال رسیدن شخصیت اول رمان است که با گفتمانی کنشگر و مستقل بسمت آینده قدم برمیدارد.

  کلیدواژگان: باختین، چندصدایی، جمال میرصادقی، درازنای شب، سنت، تجدد
|
 • S. Hemmati Pages 1-15
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  The theme of martyrdom in the field of ancient sciences such as jurisprudence, mysticism and philosophy and new sciences such as sociology and law has been and is the subject of many debates. But in this literary topic, martyrdom is examined from the perspective of the myth of death awareness to understand immortality and the act of selfsacrifice, and the martyr in the image of the archetypal hero. Tracing the motif of martyrdom from the ancient and mythological past literature to the historical era and the present day in the reference texts, including epic, lyrical, religious and mystical works can be researched. The main issue in this article is to find old elements and themes that have appeared until now (recurring) in the background and flow of heroic and martyrdom literature in the period after the victory of the Islamic Revolution, which has been interpreted as the period of revolutionary renaissance. This research provides a comprehensive understanding and a complete definition of this Iranian Islamic literary genre.

  METHODOLOGY

  In this research, the poems and poetry notebooks of eleven poets of the revolution were examined in a descriptive-analytical way, and the motifs in them were counted and analyzed in terms of the meaning of martyrdom.

  FINDINGS

  Based on this research, martyrdom literature has certain repetitive elements throughout the history of literary creations and has recognizable characteristics.

  CONCLUSION

  All textual (historical) and literary (imaginary) elements of martyrdom have been repeated from the distant past until today. except that they have lost their color in a specific time or place and have regained color and brightness in a new situation. The symbol of immortality is the fundamental element and central signifier in the phenomenon of martyrdom, and its reflection is more evident in literature than other motifs.

  Keywords: martyrdom literature, myth, motif, Islamic revolution
 • F. Ebrahimi Gooki, H. Esfandiarpour*, S. Alipour Pages 17-36
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Love stories are one of the rich types of Persian poetry that have always been the manifestation of delicate feelings and pristine thoughts of Parsigo poets. There are several love stories in Persian literature, which in this article analyzes and compares nine love poems in the medieval history of Iranian literature (four to six). These works include Zal and Rudabeh, Goshtasb and Katayoun, Soodabeh and Siavash, Bijan and Manijeh, Wameq and Azra, Vargheh and Golshah, Khosrow and Shirin, Lily and Majnoon, and Weiss and Ramin. Time period, narrative originality, ending, type of love and storytelling are examined and compared.

  METHODOLOGY

  The method of data collection in this article is library and the analysis is based on the content analysis method and is qualitative. In this article, the content features of the poems are studied and the focus of the research is on the verses that have the highest frequency of stylistic commonality and the expression of independent verses is avoided.

  FINDINGS

  In all systems, lovers are human, male and female. Also, all works have a nonallegorical expression. Five of the nine stories (about 55%) are set in an epic context and are a mixture of richness and epic. The endings are "happy and with the carpenter" in five stories (55%), "unfortunate: death of both parties" (33%) and in one story (11%) "unknown"; Therefore, the frequency of happy ending is higher than the end of unhappy. In terms of origin, the highest frequency belongs to the type of myth (five cases: 55%), then semi-historical (two cases: 22%), unknown (one case: 11%) and imaginary (one case: 11%). In terms of time, eight stories (88%) are pre-Islamic and one story (11%) is post-Islamic. In terms of originality, five stories are of the original type (55%) and four stories are of the adaptation type (44%). Of these four stories, three are adapted from Arabic, and one (Wameq and Azra) has Greek origins.

  CONCLUSION

  All stories are narrators of earthly love; With the difference that in stories such as Lily and Majnoon, and Vargheh and Golshah, love is an excuse and chastity and goes towards heavenly and mystical tendencies. In most of these stories, the problems and obstacles of the union of two lovers are of the type of differences between family, race and lineage or tribe. Women play an active role in most of these stories and are sometimes the main actors and initiators.

  Keywords: stylistic features, ancient love poems, love
 • E. Jalali Sarvestani, M. Hadi Khaleghzadeh*, M.R. Masoumi Pages 37-51
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Mir Abdul Wahed ibn Ibrahim ibn Qutbuddin ibn Mahro Belgrami is one of the most experienced and Sufi scholars in India whose mystical teacher is Chishti and the book "Sab’e Sanabel" is one of his works. The purpose of this article is to introduce, study and analyze the style of "Sabea Sanabel" manuscript. Correction of manuscripts and revival of these texts is one of the most important and fundamental fields of research in Persian language and literature.

  METHODOLOGY

  This article has been done in a descriptive-analytical method by document and library methods. Also, while introducing the author, his works, intellectual and mystical foundations, the manuscript of "Sab’e Sanabel" has been introduced in detail and has been criticized in terms of style.

  FINDINGS

  The author has been very much influenced by the Arabic language in composing this work. This is confirmed by the high frequency of Arabic words, Arabic, blue, and imitation of the context of the Arabic language in writing Persian sentences. Intellectually, the author has paid more attention to the customs, thoughts and intellectual foundations of the Chishti way than anything else. In terms of aesthetics and use of literary arrays, however, it has not been very successful and the frequency of arrays and rhetorical forms such as irony, simile, metaphor and all kinds of puns in this text is very low.

  CONCLUSION

  Belgrami has shown interest in using the characteristics of the ancient language and many manifestations of the ancient Persian language can be seen in Sab’e Sanabel. On the other hand, the excessive mixing of the language of this work with the Arabic language sometimes makes it difficult to understand the text. Nevertheless, in some parts of the text, especially in the narration of anecdotes, the language has become simple. Except in the preface and a few cases in the original text, we do not encounter the richness of rhetorical industries in the prose of this work; Although there are about 600 bits in this work, this frequency sometimes causes confusion and scattering of thought and order and coherence of the content.

  Keywords: Sab’e Sanabel, Mir Abdul WahedBelgrami, Manuscript, Stylistics
 • S. Hosseini, M.A. Gozashti*, A. Sheibani Aghdam Pages 53-72
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Aref Sanandaji was one of the anonymous poets of the Qajar period and a contemporary of Nasser al-Din Shah. It is kept in Sulaimaniyah, Iraq. He has lived in Sanandaj and Talesh city in Gilan province for many years. In this article, by introducing a copy of his poetry collection, an attempt is made to examine his poems from the perspective of stylistic levels.

  METHODOLOGY

  The research has been done in the form of a library and the version of the poet's divan is the statistical population of the research.

  FINDINGS

  An examination of the stylistic features of the divan shows that the poet has used a variety of Persian poetry weights., The use of current short and long lines and questions, as well as the appropriate and timely and poetic use of literary industries in the field of rhetorical and spiritual novel. At the literary level, it is full of literary arrays and arrays of simile, metaphor and allusion are the highest There are mystical and Sufi themes in the intellectual coordinates.

  CONCLUSION

  According to this study, it should be said that Aref is one of the most prolific poets of the literary return period who follows the style of speech of great poets before him in his poetic style. And morality has paid more attention.

  Keywords: Aref Sanandaji, Poetry Divan, Stylistic, Content Analysis
 • A. Masoudi Soran, A. Ghavam*, M.T. Imanpour, A. Alizadeh Pages 73-90
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  This research, which is based on the combination of important components of the critical analysis of the 'Fairclough' and 'Laclau and Mouffe' discourse, is formed. we plan to showcase broadcast discourses with important discourse components, the political discourse of the historical part of Shahnameh affiliated to which central slab, slab or dashes of the fluid and float, and more importantly, this discourse order considers its identity deeper and more naturally consolidated using the discourse components?

  METHODOLOGY

  The present study is a theoretical study and has been done by library research. The study area is the historical section of Ferdowsi's Shahnameh, in two volumes that are published by inheritance by Jalal khaleghi Motlagh.

  FINDINGS

  In this research, we showed that this discourse order was able to make Discourse oriented factors more prominent, more natural and close to reality by applying the appropriate components of discourse analysis. Ferdowsi's thoughts and beliefs and discourse components used by the series have an important impact on the direction of the religious discourse of Shahnameh.

  CONCLUSION

  The order of religious discourse is the historic section of Shahnameh affiliated to the central slab of religion and floating dashes and fluid mobs and elders .This discursive order by using the two components of the 'separation and non-religion' and 'naturalization' while hiding the weaknesses and revealing its strengths and vice versa revealing the weaknesses and hiding the strengths of religious discourse in conflict and conflict with this discourse, The consolidation of its identity represents more effective and more effective.

  Keywords: Historical section of FerdowsiShahnameh, Discourse Analysis, behi Religion, Christianity, Mubadan
 • M. Afrasiabipour, Z. Rafiei*, S.M. Seyyed Sadeghi Pages 91-103
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Qastas al-Atebba is one of the most authoritative medical books and a multidisciplinary culture written by Noureddin Mohammad ibn Abdullah Shirazi, a famous and prolific physician of the Safavid era (11th century). The purpose of this study, while introducing the author and the manuscript of Qastas al-Atebba, is to explain the stylistic features and valuable highlights of this work.

  METHODOLOGY

  The present study was conducted in a qualitative method with a descriptive-analytical and library method.

  FINDINGS
  Findings

  The book Qastaseh al-Atebba contains a treasure trove of medical terms, quantities, names of sages, Persian medical vocabulary, poems, historical and geographical announcements. The use of words, phrases, hadiths in Arabic, the use of the ancient form of words, the fusion of order and prose, the use of the plural verb for the singular verb, the elimination of identities in the target verb, the abundance of Turkish and Hindi words and expressions, etc. are important linguistic features. Literary is the work.

  CONCLUSION

  The results obtained from this study show that in addition to expressing medical issues and often original Persian words, Arabic, Greek or Indian equivalents are also included in it and according to the scientific structure of the book, it also has literary features. The linguistic features of this work, despite the relatively long distance from Morsal's prose style, are still compatible with Morsal's prose style; In addition, despite having the stylistic characteristics of Morsal prose, this work also has the stylistic features of its period (Safavid).

  Keywords: Stylistic features of QastasAl-Atebba, Noureddin Mohammad Shirazi, Safivid Manuscrip
 • F. Hashemi Fesharaki, M. Chetraei Azizabadi*, M. Khorasani, Sh. Niazi Pages 105-125
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  The inclusion of Jung and ships in the poems of different poets, some of whom are unknown, in addition to placing these works in the ranks of divans and tazkirehs and the history of literature, shows the literary taste of the people at the time of their creation. For this reason, the poetic vessels are considered as important sources of correction of the court of poets. One of these wars is the War of Poems No. 3423 of the National Library of France, which was created by many writers between the 9th and 13th centuries. In this research, the most important features of this Jung have been investigated.

  METHODOLOGY

  The current research is a theoretical research that was conducted in a documentary-comparative way. The studied society of Jang Poems Manuscript No. 3423 of the National Library of France in Paris, is the most reliable divans of poems of poets whose poems are included in this work, as well as references and history of printed literature. This means that in order to achieve more findings that express the literary value of this Jung, a comparative comparison has been made between the verses of this war and divans, the history of literature and tazkira.

  FINDINGS

  More than eight scribes were involved in compiling this Jung. Examining the poems in this work shows that almost one-third of the poems of this war are new, and the new selections, the introduction of unknown and lesser-known poets, and the disambiguation and correction of some verses have added to the value of this collection. The poems in this Jung show the poetic interest of the writers of this covenant and the level of fame of the poets in the 9th century.

  CONCLUSION

  The collection of this Jung by many writers has increased the amount of new poems. In addition, the analysis of the poems of this Jung shows that the poems of famous poets such as Hafez, Maulvi, Saadi, Sanai, Anuri, and Khaqani were still liked by the people in the 9th century. In addition, the poems of Ibn Yamin Faryoumdi and Qazi Nizamuddin Isfahani, who are late poets of this Jung, enjoyed considerable fame in the 9th century. New selections from Diwan of early and late poets in this work have increased the semantic richness and removed ambiguity and corrected some verses in Diwans and printed notes.

  Keywords: proofreading, manuscript, Jung No.3423, new poem, New selection
 • N. Nasir*, R. Samizadeh, S.E. Ghaflebashi Pages 127-143
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Layered stylistics as a new method is the result of the interdisciplinary view of traditional stylistics, hermeneutics and linguistics. This method seeks to understand and analyze carefully the phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological layers of the text. This research has been done with the aim of recognizing high frequency words, discovering the stylistic components of the work and interpreting their stylistic implications. For this purpose, the full text of the works of Ala’ al_Dowleh Semnani has been studied.

  METHODOLOGY

   In this research, the phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological layer of Ala Al-Dowleh Semnani"s Mosannafat has been studied with the method of layered stylistics.

  FINDINGS

   The findings of this research shows that an analysis will be made that Ala’ al_Dowleh Semnani’s interpretations of the sayings of elders, stories, anecdotes and events of himself and others are closer to the traditional hermeneutic method or to the new hermeneutic method or that his interpretations are a combination of these two approaches. hermeneutical criticism of Ala al-Dowlah"s prose works helps to better understand the works of Ala al-Dawlah Semnani will help with regard to the hermeneutic critique of his works, especially his percian Mosannafat.

  CONCLUSION

   In this descriptive study, the most important characteristic of the mystical mysticism of Ala Al-Dawlah shows itself in its rhetorical and intellectual level. For his mystical interpretations, he has chosen the language of rhetoric, transcendence and dogma, and has made the most of allegory to induce mystical meanings that are consistent with traditional hermeneutics and singularity.

  Keywords: Ala’ al, Dowleh Semnani, Layered stylistics, Hermeneutics, Persian Mosannafat
 • N. Shahabadi, A. Khatami*, A. Salehi, A. Moradi Rasta Pages 145-161
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Moznab Badayouni is one of the unknown poets of Qajar era lyricists. This research tries to express the stylistic features, the theme of his poetry as well as its literary beauty. The goal of the researcher is not to determine the frequency and extent of imitation of Moznab from the ancient style, but to determine and examine the poet's style, at the linguistic, literary and intellectual levels, to answer these questions: 1- Which of the styles of Persian poetry is Moznab influenced by, and which poet or poets has had the greatest impact on him? 2- What are the manifestations of the school of occurrence and burning in Moznab Badayouni's sonnets?

  METHODOLOGY

  Study

  method

  This research was done by content analysis and library method. The study method is in-text and with a critical view. The scope and community under study is Diwan Ghazliat Mozab.

  FINDINGS

  Moznab has managed to bring his language and thought axis closer to the Iraqi style poets. In some of this poet's poems, the color of "School of Occurrence" and "Vasukht" can also be seen, which shows the change of his attitude during his life.

  CONCLUSION
  Conclusion

  Moznab especially followed Saadi and Hafez in composing ghazals. On the linguistic level, his poetry is far from any complexity. He has used vernacular language as one of the main materials of artistic language and he tries to musicalize his words with the artistic use of vowels, an anthology of words and their arrangement together. At the literary level, expressive elements such as simile, metaphor, and original elements such as repetition, observance of analogy (more than 95 percent), contrast, and allusion have the highest frequency. At the intellectual level, the focus of his thoughts and the basis of his lyrical poetry is "love and its related topics". People's beliefs, customs, religious beliefs, proverbs, as well as many themes, including the political and social situation of the country (during the constitutional period), can be seen in his poetry.

  Keywords: Stylistics, literary style of return, Ghazal, Badayouni's Divan
 • S. Javadi, T. Sadeghi Tahsili*, M. Khosravi Shakib, M.R. Rozbeh Pages 163-181
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  In the history of Persian literature, each of the poets, based on their own thoughts and attitudes, has composed a lament and reflected their emotions in a lament. The element of emotion is presents in the mourning; The element of "emotion" in literature is equal to the "emotional self" And since mourning expresses human feelings and emotions, creates a good space to represent the "emotional self". By examining self emotions in the poet’s laments, in addition to revealing their mental and psychological states, we can understand the reasons for the poets' tendency to lament as well as their social atmosphere.

  METHODOLOGY

  In the present article, by qalitative analyzing the texts and based on library sources, after explaining and defining the "emotional self" and its types from a psychological and literary point of view, the most important elegies in the poems of persian poets from the age of Rudaki to the age of Hafez, have been examined.

  FINDINGS

  The results show that the highest frequency of limited and individual emotional self is in court elegies; The social self has the highest frequency in social and religious elegies, and the transcendent self in philosophical elegies; In familia and personal laments, the individual and transcendent_self have the most reflection.

  CONCLUSION

  The emotional action and empathy of language has always been important for great poets, because in this type of lingual action, the direction and tendency of the message is towards "self". Since the type of lament is the result of the contrast between the poet’s mind with the external hostile and bitter reality, therefore, the manifestation of the social and transcendent self is more. The evolution of the "emotional self" in the poems of these poets indicates their mastery of self and more attention to the spiritual world and the pass the physical world.

  Keywords: elegy, emotional self, individual self, social self, transcendent self
 • Moin Kazemifar Pages 183-193
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  In contemporary theories, metaphor is considered not only an aesthetic tool, but also a fundamental cognitive process of the human mind. According to the theory of conceptual metaphor, the metaphor is understanding of a conceptual domain in the terms and expressions of another conceptual domain. This research is an attempt to analyze a key conceptual metaphor in the book Kashf al-Asrar by Ruzbihan Baghli.

  METHODOLOGY

  The method of this study is library-analytical and it focuses on the issue of conceptualizing Union with God with the terms of the conceptual field of marriage in the book Kashf al-Asrar; however, by necessity, the other important works of the sheikh, i.e. Abhar al-Asheqin and Sharah Shathiyat, are also discussed.

  FINDINGS

  Ruzbihan in the book Kashf al-Asrar - his spiritual autobiography, which is dedicated to the report of his revelations - tried to describe the abstract concepts of the conceptual field of Union with God by using the concepts of the conceptual field of "marriage". In this metaphor, the origin realm is the conceptual domain of "marriage," which is a tangible concept, and the destination realm is the conceptual domain of “Union with God” which is a metaphysical and abstract concept. Rozbahan explains the abstract concepts of love relationship with God with the terms and words of the field of marriage, such as bride, bridegroom, celebration ceremony, and the offerings made by the groom to the bride.

  CONCLUSION

  According to the theory of conceptual metaphor, Ruzbihan by choosing the conceptual field of "marriage" to describe " Union with God", explains both his perceptual and cognitive system about Union with God and adjusts his and the audience's expectations towards it. In fact, this metaphor transfers the intellectual system and the atmosphere governing "marriage" to the intellectual system and atmosphere governing the concept of "Union with God". Through the study of this metaphor, a concept that is unparalleled in the space of Islamic mysticism, we are introduced to new aspects of Ruzbihan's approach achieves the category of Union with God.

  Keywords: Ruzbihan, Kashf al-Asrar, Conceptual Metaphor, Mystical Experience, Marriage
 • H. Al-Salamah, H. Taheri* Pages 195-217
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Analysis of literary texts' grammatical and linguistic structure is one of the essential branches of stylistics and critique of literary works. Especially when comparing the language style of men's and women's stories, paying attention to their grammatical structures can identify the differences in the style and language level of men and women and highlight the strengths and weaknesses of those works. One of the essential theories of linguistics and grammar is Michael Halliday's theory of scale and category. In this article, based on this theory, we have examined one of the critical grammatical categories, namely the devices of the verb group in Cheshmhayash and Suvashun stories.

  METHODOLOGY

  This study was conducted using descriptive-analytical method.

  FINDINGS

  In the first article part, according to the theory of scale and category, the verb group devices in the stories of these two authors are described, and the relevant statistics are shown. In the second part, the way the verb group devices are used in the stories according to theories of, Critical discourse, linguistics, and gender is analyzed to distinguish the styles of male and female writers. In this article, the role of the verb and its tense are studied.

  CONCLUSION

  According to the available analyses, one of the results is a significant difference between these two authors using the verb group No. 1 device of the news impersonal self-standing type. Alawi has made a mistake in objecting to these verb devices type, and inconsistency between the verbs has caused the incoherence of his story. On the other hand, sometimes, the differences in the use of the devices of the verb group between the two stories go back to the aspect of language and gender.

  Keywords: Style, language, verb group, Critical discourse, Cheshmhayash, Suvashun
 • B. Mohammadzadeh, A. Dadbeh*, A. Farzad Pages 219-231
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Mystical works are a suitable platform for creating meaning and spiritual interpretations. Favaed al-Salekin is a version written by "Baba Farid al-Din", one of the authors of the 6th and 7th centuries of the sub-continent. The subject of the edition is to mention the congregations of Sufi elders in general and to examine the congregations of Cheshtiyeh elders and Qutbuddin Bakhtiar Oshi, the elder and mentor of Baba Fariduddin Ganjshakar, in particular. In this research, the literary and content review of the version, its text, linguistic features and literary values were considered.

  METHODOLOGY

  Considering the availability of five copies of this work, the method of correction was considered based on the original version, in the version of the Majles library, and examining its differences with the modified version. In addition, the mystical, literary and stylistic content of the version was examined by the "content analysis" method.

  FINDINGS

  The variety in the type of writing and prose of the book is also remarkable and worthy of attention; In this sense, in the opening part (especially the preface and introduction), he follows the style of the "Great Messenger"; But the main text of the book has been led to exaggeration in many cases. The book's prose follows the rules of the Arabic language, including the matching of adjectives and adverbs, the sequence of additions, the plural, the relative elimination of sentence components, the special use of verbs, the use of words and combinations in groups, and different meanings can be seen in most cases.

  CONCLUSION

  This book is an example of an essay of the 6th and 7th century AH and an example of the prose of the Sufi councils of the Indian subcontinent, and it can be used and analyzed to compare different styles of Persian prose. The use of original verbal and spiritual techniques such as puns, puns, guarantees, similes, metaphors, similes, and guarantees are among the other features of Favaed al-Salekin. In this work, the use of hadiths is to the extent that if they are removed from the text, the sentences and their meanings will suffer.

  Keywords: Manuscript, Favaed al-salekin, Content Analysis, Stylistics
 • F. Divar, M. Akbari* Pages 233-243
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  The myth and thought of the upper body, which has an ancient root, can be an allusion to the human desire to remain invulnerable, immortal and eternal life, and it reveals the human need for immortality and bravery. Man, as a living being, when he realized that death and nothingness threatens his life, he decided to find a way to get rid of death. This issue created the ideal of immortality and the appearance of the body became the long-standing desire to remain immortal. In this research, an attempt has been made to investigate the relationship between the element of water and Esfandiar's physical appearance in comparison to Siegfried and Achilles.

  METHODOLOGY

  The current research is a theoretical study that was carried out in a descriptive and analytical way.

  FINDINGS

  Some bodies are transformed by gods and superhuman beings with elements such as water and fire. In the myths of nations, there are many stories of super-body myths that often share many points, and one of these commonalities is the role of water in the super-body. Esfandiar has a special place in the Shahnameh with his mythological, religious, heroic, and epic role. The most important physical superiority of Esfandiar is the prophetic breathing in the water of Dahiti River by Zoroaster (a guardian and spiritual personality) that Esfandiar becomes a new body due to the spread of the Behi religion by washing himself in the holy water spring, and if during purification and washing his eyes It didn't close, it didn't have vulnerable parts and it remains eternal and immortal.

  CONCLUSION

  In comparing the physical appearance of Esfandiar, the Iranian hero, who had a human frame, with Siegfried, the hero of the German Nibelungen epic, who had a demigod example, and Achilles, the Greek hero, who had a godlike example, it is clear that Esfandiar's physical appearance is due to the following reasons. It has precedence over other mythological characters: 1) Esfandiar Pahlavi is a clean body; 2) Humanity is human; 3) He is a powerful prince; 4) His body is covered with holy water; (5) His bodily fluids have been sanctified by breathing prophetic breath; 6) His physical appearance was the reward for the spread of religion; 7) Holy water is a symbol of transformation and positive transformation; 8) Otenha was the person who chose Ruin-Teni.

  Keywords: Water, invulnerability, Immortality, Esfandiar, Siegfried, Achilles
 • Z. Dastpak, S. Hamidian*, F. Tahmasabi Pages 245-262
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  One of the tools of effective reading of literary texts in order to analyze the hidden parts and discover the underlying layers of the text is to use new approaches of literary criticism. The views and opinions of Mikhail Bakhtin, the Russian theorist, are one of these approaches that largely originate from the sociology of literature. From Bakhtin's point of view, some novels have polyphonic capacity. Such novels have a democratic space to reflect suppressed voices or even voices that conflict with the author's ideology, which are heard parallel to the author's voice in the story. Multi-voice allows the audience to listen to different aspects of characters, ideologies, cultures, and in other words, the voice of the times, in addition to the storyline. The purpose of this article is to analyze polyphonic elements in the novel Deraznaye Shab by Jamal Mirsadeghi based on components such as type, hybrid speech and active and passive two-tone.

  METHODOLOGY

  This research was done in a descriptive-analytical way using library studies.

  FINDINGS

  By examining the mentioned novel, it was found that Mirsadeghi has used almost all polyphonic components by creating the characters of his story. By using different and contradictory voices, he provides a platform for the characters to express their opinions in a fair atmosphere.

  CONCLUSION

  The results of this research indicate that in this novel, using polyphonic components, especially antithesis and hybrid speech, we witness a forced encounter between tradition and modernity. The author depicts the confusion of the lost generation at this time through the contrasting expressions and speech. A generation that, on the one hand, has been transformed in the traditional teachings of the family and dominant culture, and on the other hand, is facing a different and glamorous world and the so-called "modernity". The result of this collision is the perfection of the first character of the novel, who steps towards the future with an active and independent discourse.

  Keywords: Bakhtin, polyphonic, Jamal Mirsadeghi, Deraznaye Shab, tradition, modernity