فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 19 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/23
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مهرداد طباطبایی شوریجه* صفحه 1

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر تعلل ورزی تحصیلی و مسیولیت پذیری دانش آموزان اول متوسطه شهرستان کوار در سال 1401 بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی ها بود. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان کوار بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از دانش آموزان در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای آموزش شناختی مبتنی بر حضور ذهن دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اهمالکاری سولومون و راث بلوم (1984) و مسیولیت پذیری کالیفرنیا استفاده شد. هم چنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS-v24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد، شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن باعث بهبود تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان شده است همچنین شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن باعث بهبود مسیولیت پذیری دانش آموزان شده است. بنابراین به نظر می رسد، آموزش شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن می تواند باعث ارتقا مسیولیت پذیری دانش آموزان شده و تکنیک های موثری را برای مقابله با تعلل ورزی تحصیلی ارایه کند.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، تعلل ورزی تحصیلی، مسئولیت پذیر
 • طاهره فیلی زاده*، زهرا میرزاخانی نافچی، فائزه فلاح اسدآبادی صفحه 2
  پیش زمینه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی از طریق عدم تعهد زناشویی و صمیمیت در زنان متاهل بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان متاهل شهر شیراز در سال 1401 بود و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، بود.

  مواد و روش کار: 

  برای گردآوری داده ها پرسشنامه های گرایش به روابط فرازناشویی، تعهد زناشویی و صمیمیت استفاده شد که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی با گرایش به روابط فرازناشویی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین بین صمیمیت با گرایش به روابط فرازناشویی رابطه معکوس و معناداری وجود داشت.

  کلیدواژگان: گرایش به روابط فرازناشویی، عدم تعهد زناشویی، صمیمیت
 • مجتبی واحدیان* صفحه 3

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش سینکتیکس بر افزایش خلاقیت دانشجویان و بررسی ریز مولفه های خلاقیت از جمله بسط، اصالت، انعطاف پذیری و سیالی انجام شد. روش پژوهش به صورت آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام شد. برای سنجش خلاقیت از آزمون تفکر خلاق تورنس فرم B استفاده شد. جامعه آماری دانشجویان پیام نور ساوه بودند که 20نفر گروه آزمایش و 26 نفر گروه گواه بودند که به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاد از تحلیل کوواریانس صورت گرفت. یافته ها تفاوت بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش را (05/0<p) معنی دار نشان داد. همچنین مولفه های خلاقیت در سطح 05/0<p به جز سیالی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی دار داشتند. نتیجه بدست آمده نشان داد که آموزش روش سینکتیکس در دانشجویان منجر به افزایش خلاقیت می شود و بر مولفه های بسط، اصالت و انعطاف پذیری موثر است.

  کلیدواژگان: سینکتیکس، خلاقیت، مولفه های خلاقیت، دانشجویان
 • فاطمه حسنی*، سارا حقیقت صفحه 4

  پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه اضطراب کرونا در والدین با خلاقیت و عزت نفس کودکان 6 تا 11 آنها انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، دانش آموزان مدارس منطقه یک شهر تهران(2156 نفر) می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و بر اساس جدول مورگان 170 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) (علی پور، قدمی، علی پور و عبداله زاده، 2020)، پرسشنامه خلاقیت تورنس (تورنس و همکاران، 1996) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI) (برومند،1380) است،که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در فضای نرم افزار (SPSS) نسخه 23، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نشان داد بین اضطراب کرونا در والدین و خلاقیت در کودکان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (31/0-r=  ، 01/0p<)، بین اضطراب کرونا در والدین و عزت نفس در کودکان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (45/0-r= ، 01/0p<).

  نتیجه گیری: 

  می توان بیان داشت که اضطراب کرونا در والدین با خلاقیت و عزت نفس کودکان رابطه منفی و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: اضطراب کرونا در والدین، خلاقیت کودکان، عزت نفس کودکان
 • مریم ثقفی* صفحه 5

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی امیددرمانی بر مدیریت استرس و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران در سال 1401 انجام شد. روش پژوهشی حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع آوری داده ها از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 21000 بیمار عضو جامعه ام اس شهر تهران تشکیل داده اند که از بین آن ها، 54 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (29 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش امید درمانی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل استرس ادراک شده کوهن (1983) و سلامت روان گلدبرگ (1972) بودند که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت. یافته ها نشان داد که امیددرمانی باعث بهبود مدیریت استرس در بیماران مبتلا به ام اس شد. همچنین نتایج نشان داد که امیددرمانی باعث بهبود سلامت روان و مولفه های آن در بیماران مبتلا به ام اس گردید. بنابراین به نظر می رسد، امید درمانی می تواند باعث کاهش استرس و تکنیک های موثری را برای بهبود سلامت روان در بیماران مبتلا به ام اس ارایه دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت استرس، سلامت روان، امید درمانی، مولتیپل اسکلروزیس
 • فاطمه زندی پور* صفحه 6

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی مهارت های اجتماعی بر پایه بهزیستی روان شناختی، احساس تنهایی، مدیریت خشم در کودکان ناشنوا انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-علی و جامعه آماری شامل کلیه کودکان ناشنوا مقطع دوره دوم دبستان در رده سنی 10-13 ساله در سال تحصیلی 1401-1400 بود. بدین منظور، نمونه ای به حجم 211 کودک به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و پرسشنامه های مهارت های اجتماعی، بهزیستی روان شناختی، احساس تنهایی و مدیریت خشم در اختیار آنان قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 26 و Smart PLS3 با شاخص همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که بین مهارت های اجتماعی با احساس تنهایی (r=-0.407) و مدیریت خشم (r=-0.18) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین احساس تنهایی و مهارت های اجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (t=1.967) (ß=-0.155). متغیر بهزیستی روان شناختی نیز با متغیرهای این پژوهش شامل احساس تنهایی و مهارت های اجتماعی همبستگی و رابطه معناداری را نشان داد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر و تعیین نقش میانجی گرانه بهزیستی روان شناختی نشان داد اثر غیر مستقیم بهزیستی روان شناختی بر مهارت های اجتماعی از مسیر مدیریت خشم ß=0.007) معنادار نبوده است، اما از مسیر احساس تنهایی (ß=-0.039) معنی دار می باشد. با توجه با نقش کنترل احساس تنهایی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و مهارت های اجتماعی در کودکان ناشنوا از مداخله های درمانی و آموزش های روان شناسی و مشاوره ای می توان در این زمینه بهره برد.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، بهزیستی روان شناختی، احساس تنهایی، خشم، ناشنوا
 • شبنم حسامی*، فاطمه ستوده صفحه 7

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجینی بودند که به مراکز مشاوره سطح شهر تهران مراجعه کردند و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این افراد دارای معیارهای ورود به پژوهش بود که به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم بندی شدند و 15 نفر از آنها تحت آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون در 10 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و 15 نفر دیگر در این مدت، هیچ دوره ی آموزشی را پشت سر نگذاشته و در لیست انتظار ماندند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی باسبی و همکاران- فرم تجدید نظر شده (1995) به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی-کشیدگی، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زندگی زناشویی اثربخش بوده و بیشترین تاثیر را بر مولفهی انسجام (از زیرمقیاسهای کیفیت زندگی زناشویی) داشته است.

  کلیدواژگان: غنی سازی رابطه زناشویی، اولسون، کیفیت زندگی زناشویی، انسجام
 • منصوره جربان*، بانودخت نجفیان پور صفحه 8

  توجه به سلامت روانی معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهش مقایسه مولفه های سلامت روانی معتادان ان ای (Na) و معتادان تحت درمان با متادون در شهر تهران می باشد. جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد تحت حمایت بهزیستی شهر تهران که جهت درمان مراجعه کرده اند و نیز معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان ان ای (Na) که دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته است می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس و از میان دو گروه فوق بوده و تعداد 50 نفر از هر گروه انتخاب گردیدند. در این پژوهش پرسشنامه سلامت روانی کییز (2002) برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میزان سلامت روانی کلی و مولفه های آن در معتادان ان ای (Na) بیشتر از افراد تحت درمان با متادون می باشد. مطابق نتایج به دست آمده به نظر می رسد از بین روش های درمانی بکار گرفته شده برای ترک اعتیاد به مواد مخدر اگر در کنار دارودرمانی مشاوره و درمان های گروهی به صورت نظامند و منظم استفاده شود امکان موفقیت در درمان بیشتر و امکان لغزش و بازگشت به مصرف دوباره در افراد در حال ترک مواد مخدر کاهش می یابد. پیشنهاد می شود در حین درمان ترک اعتیاد به مسیله سلامت روان افراد معتاد بیشتر توجه شود و همچنین با کمک خانواده های معتادان در حال ترک می توان به سلامت روانی آن ها توجه بیشتری کرد تا اثربخشی ترک اعتیاد در این افراد افزایش یابد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، معتادان ان ای (Na)، معتادان تحت ماده نگهدارنده متادون
 • نیما صالحیان*، فاطمه مرادی صفحه 9
  مقدمه

  گاهی موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی پدید می آید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را برهم می زند و باعث بروز اختلالات روانی می شود. هدف پژوهش تعیین تاثیر روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش نشانگان روانشناختی در بیماران دچار اختلال شخصیت هیستریونیک (نمایشی) بود.

  روش کار

  طرح پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل شده با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان بزرگسال ساکن شهر سمنان مبتلا به اختلال شخصیت هیستریونیک بود. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست نشانه های بیماری 90 سوالی تجدیدنظر شده و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) و نرم افزار آماری SPSS-26  استفاده شد.

  یافته ها: 

  بررسی تفاوت میانگین هریک از مولفه های نشانگان روان شناختی گروه مداخله (روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده) و کنترل حاکی از آن است که با حذف اثر پیش آزمون ها، بین هر دو گروه در مولفه های استقلال، تسلط بر خود، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و بهزیستی روانی تفاوت معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   نتیجه به دست آمده نشان می دهد، درمان روان پویشی باعث می شود ابراز هیجانات ناشی از استرس ها در فضای امن همراه با عدم احساس طرد از سوی درمانگر صورت پذیرد که این امر به رشد این افراد منجر می شود. شدلر (2010) معتقد است درمان روانپویشی  فشرده کوتاه مدت افزون بر بینش بالا و اثربخشی معنادار، موجب بهبود طولانی مدت مراجعان می شود. این روش از راه تجربه هیجانی اصلاح کننده موجب می شود فرد در محیطی شایسته فرصت یابد با آن چه در طول زندگی از آن اجتناب کرده، روبه رو شود و شیوه های غیرانطباقی را که برای ارتباط با خود و دیگران (یکی ازمولفه های بهزیستی روانی) استفاده می کرده، رها کند.

  کلیدواژگان: روان درمانی پویشی کوتاه مدت، بهزیستی روانی، اختلال شخصیت هیستریونیک، اختلال شخصیت نمایشی
 • رابطه وابستگی به بازی های آنلاین با اضطراب اجتماعی در نوجوانان
  زهرا حبیب زاده*، شهره قربان شیرودی صفحه 10

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین رابطه وابستگی به بازی‌های آنلاین با اضطراب اجتماعی در نوجوانان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دهند که از بین آنان بر اساس جدول مورگان و روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 320 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه اعتیاد به بازی‌های آنلاین وانگ و چانگ (2002) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک (1996) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اضطراب اجتماعی پیش‌بینی‌کننده معناداری برای وابستگی به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان مقطع متوسطه می‌باشد و در سطح معناداری 01/0 با ضریب بتا 14/0، به‌صورت مثبت وابستگی به بازی‌های آنلاین را پیش‌بینی کرده است.

  کلیدواژگان: وابستگی به بازی های آنلاین، اعتیاد به اینترنت، اضطراب اجتماعی
 • میلاد پیروز، علی جلیلی، مهرداد ساسانی* صفحه 11

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله آموزش تفکر انتقادی برسرمایه روانشناختی (امید، تاب آوری، خودکارآمدی و خوش بینی) و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان ورزشکار بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ورزشکار مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1402 در شهرستان ملکان می باشد. از میان جامعه آماری تعداد 40 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در ادامه نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر)، و کنترل (20 نفر) گمارش شدند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو (2007) و خودنظم جویی تحصیلی پینتریچ و دیگروت (1990) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و کنترل در متغیر های سرمایه روانشناختی (امید، تاب آوری و خودکارآمدی) و خودنظم جویی تحصیلی تفاوت معنی داری در سطح (05/0>P) وجود دارد. همچنین تنها در زیرمقیاس خوش بینی (متغیر سرمایه روانشناختی) در سطح (05/0>P) تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت: آموزش تفکر انتقادی در جهت بهبود خرده مقیاس های امید، تاب آوری و خودکارآمدی (سرمایه روانشناختی) و خودنظم جویی تحصیلی به جز خرده مقیاس خوش بینی دانشجویان موثر بود.

  کلیدواژگان: آموزش تفکر انتقادی، سرمایه روانشناختی، خودنظم جویی تحصیلی، دانشجویان
 • نگین رحمانی*، مریم طلائی، حبیب هادیان فرد صفحه 12
  زمینه و هدف

  اختلال کم توجهی - بیش فعالی الگویی از مشکلات است که معمولا در کودکی ایجاد می شود ولی ممکن است در بزرگسالی هم ادامه پیدا کند و به ناکامی های شغلی و تحصیلی بیانجامد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار، باورهای فراشناختی و فراهیجانی مثبت در افراد مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی و افراد سالم اجرا گردید.

  روش بررسی

  طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل بزرگسالان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و بزرگسالان سالم در سال 1400 بود که از این تعداد، 60 نفر شامل 30 بزرگسال مبتلا به اختلال و 30 بزرگسال سالم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش یعنی طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ، 2005) و باورهای فراشناخت و فراهیجان مثبت (بیر و مونته، 2010) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش T مستقل و در بستر نرم افزار SPSS نسخه 26 صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ها نیز برابر با 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که طرحواره های ناسازگار بزرگسالان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی در هر 5 حوزه بریدگی و طرد (001/0<p)، خودگردانی و عملکرد مختل (001/0<p)، حد و مرزهای مختل (001/0<p)، دیگر جهت مندی (001/0<p) و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری (001/0<p) بیشتر از بزرگسالان عادی و میانگین نمرات فراشناخت و فراهیجان مثبت بزرگسالان عادی بیشتر از بزرگسالان مبتلا به این اختلال بود (001/0<p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش می توان با شناسایی طرحواره های ناسازگار و باورهای فراشناختی و فراهیجانی مثبت به بهبود نشانگان اختلال کم توجهی - بیش فعالی در بزرگسالان کمک نمود.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار، باورهای فراشناختی، فراهیجان، بیش فعالی
 • پریسا صابری مهرفروزانی*، مریم نوروزی، نگین رحمانی، خدیجه مصباح صفحه 13
  زمینه و هدف

  کرونا و اضطراب ناشی از آن جهان را با چالش های جدی رو برو کرده است. به نظر می رسد، افراد مستعد، آسیب های بیشتری را در برابر این بیماری، تجربه می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اضطراب کرونا و افراد عادی انجام گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود و جامعه پژوهش را کلیه افراد عادی و مبتلا به اضطراب کرونا در شهر اصفهان در سال 1400 تشکیل می داد. نمونه پژوهش شامل 60 نفر آزمودنی زن و مرد (30 نفرعادی و 30 نفر مبتلا به اضطراب کرونا) بین سنین 18 تا 40 سال بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه مقیاس اضطراب بیماری کرونا و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه به طور معناداری در گروه افراد دارای اضطراب کرونا بالاتر می باشد (0.04=p). همچنین طرحواره های ترک شدن (0.049=p)، معیارهای ناعادلانه (0.015=p) و بدبینی- نگرانی (0.027=p) به طور معناداری در افراد دارای اضطراب کرونا بالاتر می باشد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که طرحواره های معیارهای ناعادلانه و بدبینی /نگرانی در افراد دارای اضطراب کرونا بیشتر می باشد. لذا برای کاهش اضطراب کرونا می توان بر روی این دو طرحواره، اقدامات درمانی انجام داد.

  کلیدواژگان: کرونا، طرحواره های ناسازگار اولیه، اضطراب، اضطراب کرونا
 • ماریا قدیری نیاری*، محسن مشکبید حقیقی صفحه 14

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر درماندگی روانشناختی و ارتقای سرمایه روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت استان گیلان در سال 1400 بود. روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی ها بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم زن دارای پرونده در درمانگاه تخصصی دیابت سیمرغ گیلان بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند تعداد 30 نفراز بیماران مبتلا به دیابت در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه آموزش مهارت های زندگی دیدند و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه درماندگی روانشناختی (بوند، 1995) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (مک گی، 2011) استفاده شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب برای هر دو پرسشنامه بالای 0.7 به دست آمد. هم چنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد، آموزش مهارت های زندگی باعث کاهش درماندگی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت، هم چنین براساس نتایج یافته ها، آموزش مهارت های زندگی باعث افزایش سرمایه روانشناختی و مولفه های آن در بیماران مبتلا به دیابت شد. بنابراین به نظر می رسد، آموزش مهارت های زندگی می تواند باعث کاهش درماندگی روانشناختی بیماران و تکنیک های موثری را برای افزایش سرمایه روانشناختی ارایه کند.

  کلیدواژگان: درماندگی روانشناختی، سرمایه روانشناختی، مهارت های زندگی، دیابت
 • رویا داوودی شاندیز* صفحه 15

  رفتارگرایی فلسفی یکی از شاخه های فیزیکالیسم است. فیزیکالیسم نظریه ای است که نفس و حالات نفسانی را یا غیرواقعی می داند (فیزیکالیسم حذف گرا) و یا برای آنها واقعیتی جز امور مادی قایل نیست (فیزیکالیسم فروکاهش گرا). رفتارگرایی فلسفی نوعی فیزیکالیسم فروکاهش گراست که بر مبنای آن نفس و حالات نفسانی با رفتار بیرونی انسان همسان پنداشته می شوند. این نظریه مبتنی بر سه دیدگاه است: رفتارگرایی روان شناختی، نظریه تحقیق پذیری معنا و نظریه زبان خصوصی ویتگنشتاین. یادگیری فرایندی پیچیده است که افراد از دیدگاه های مختلف به بررسی آن پرداخته اند و هر یک جنبه ای از یادگیری انسان را به تصویر کشیده است. در یک تقسیم بندی نظریه های یادگیری را به چهار نظریه رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازنده گرایی و ارتباط گرای تقسیم کرده اند. بر همین اساس در این مقاله به مروری اجمالی بر مبانی نظریه یادگیری رفتارگرایی پرداخته شد

  کلیدواژگان: نظریه یادگیری، رفتارگرایی، رفتارگرایی روان شناختی
 • سارا سادات مشهدی بافان* صفحه 16

  ازآنجاکه هدف تحقیق تعیین روابط علی میان بررسی رابطه هوش هیجانی و خودپنداره شغلی بود، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی و از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات بخش ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای و برای آزمون صحت مدل نظری پژوهش و محاسبه ضرایب تاثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. برای سازماندهی، خلاصه کردن اطلاعات، تهیه جداول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده از روش توصیفی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران که تعداد کل 360 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه آماری 186 نفر تعیین شد. در مدل تحلیلی هوش هیجانی متغیر مستقل و خودپنداره شغلی متغیر وابسته بودند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، برای ارزیابی هوش هیجانی پرسش نامه فرم کوتاه هوش هیجانی گیگانس (2010) و جهت ارزیابی خودپنداره شغلی پرسش نامه شفیع آبادی و رضایی (1376) بود. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با خودپنداره شغلی کارکنان شهرداری تهران رابطه معنی داری داشت.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خودپنداره شغلی، شهرداری تهران
 • محمد سعیدی فر*، عهدیه سعیدی فر صفحه 17

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک های فرزند پروری در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان با میانجی گری هوش معنوی به تعداد 200 نقر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در نیم سال 400-1399 در دوره دوم دبیرستان در آموزش و پرورش شهرستان دهلران به صورت نمونه های غیر تصادفی با روش توصیفی و با شیوه همبستگی و ضریب رگرسیون انجام شد. برای بررسی فرزند پروری از پرسشنامه 30 ماده ای بامریند (1990)، هوش معنوی از پرسشنامه 24ماده ای عبدالله زاده و عرب عامری (1387) و سلامت روان از پرسشنامه 28 ماده ای گلدبرگ (1972) استفاده شد. بررسی نقش سبک های فرزند پروری در پیش بینی هوش معنوی و سلامت روان دانش آموزان نشان داد: رابطه مثبت و معنی داری بین سبک مقتدرانه با هوش معنوی وجود دارد. رابطه مثبت و معنی داری بین سبک مقتدرانه با سلامت روان وجود دارد. رابطه معکوس بین سبک آزاد گذار با هوش معنوی وجود دارد. رابطه مثبت و معنی داری بین سبک آزاد گذار با سلامت روان وجود دارد. رابطه معکوس بین سبک مستبد با هوش معنوی وجود دارد. رابطه معکوس بین سبک مستبد با سلامت روان وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک های فرزند پروری و هوش معنوی در پیش بینی سلامت روان فرزندان آن ها نقش دارد.

  کلیدواژگان: سبک های فرزند پروری، سلامت روان، هوش معنوی
|
 • Mehrdad Tabatabaei Shourijeh* Page 1

  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on academic procrastination and responsibility among the first high school students of Kovar city in 1401. The research method was based on practical purpose and in terms of data collection, it was a quasi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group and random assignment of subjects. The statistical population included all male students of the first grade of high school in Kovar city, which was considered as the sample size by using available sampling method, 30 students in two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The experimental group received cognitive training based on presence of mind for 8 sessions of 60 minutes, and the control group remained on the waiting list. In order to collect information, the procrastination questionnaire of Solomon and Roth Bloom (1984) and the responsibility of California were used. Also, in order to measure validity, content validity was used, and for this purpose, the questionnaire was approved by the relevant experts. The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaires was done through SPSS-v24 software in two descriptive and inferential parts (covariance analysis). The findings showed that cognitive therapy based on mindfulness has improved academic procrastination in students, and cognitive therapy based on mindfulness has improved students' responsibility. Therefore, it seems that cognitive therapy training based on mindfulness can promote the responsibility of students and provide effective techniques to deal with academic procrastination.

  Keywords: Cognitive Therapy, Mindfulness, Academic Procrastination, Responsibility
 • Tahereh Filizadeh*, Zahra Mirzakhani Nafchi, Faeze Falah Asadabadi Page 2
  Background and purpose

  The purpose of the present study was to predict the tendency to extramarital relationships through the lack of marital commitment and intimacy in married women. In terms of its nature and objectives, this research is applied and the correlation method was used for its implementation. The statistical population of this research was all the married women of Shiraz city in 1401 and 150 people were selected as a sample using the purposeful sampling method.

  Materials and methods

  To collect data, questionnaires of tendency towards extramarital relationships, marital commitment and intimacy were used, whose validity and reliability have been confirmed.

  Findings

  The results showed that there is an inverse and significant relationship between marital commitment and the tendency to have extramarital relationships, and there was also an inverse and significant relationship between intimacy and the tendency to have extramarital relationships.

  Keywords: Tendency Towards Extramarital Relationships, Lack of Marital Commitment, Intimacy
 • Mojtaba Vahedian* Page 3

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of the Synetics method on increasing students' creativity and examining the micro-components of creativity, including extension, originality, flexibility and fluidity. The research method was conducted as a pre-test-post-test experiment with a control group. Torrance Creative Thinking Test Form B was used to measure creativity. The statistical population was the students of  Payam Noor Saveh, 20 of whom were in the experimental group and 26 in the control group, who were randomly divided into two groups. The method of data analysis was done using covariance analysis. The findings showed a significant difference between pre-test and post-test scores in the experimental group (p<0.05). Also, creativity components were significantly different at the p<0.05 level, except for fluidity, in the two experimental and control groups. The obtained results showed that teaching the Synetics method in students leads to an increase in creativity and is effective on the components of extension, originality and flexibility.

  Keywords: Syntactics, Creativity, Creativity Components, Students
 • Fatemeh Hassani*, Sara Haghighat Page 4

  The aim of this study was to investigate the relationship between corona anxiety in parents and creativity and self-esteem of 6 to 11 children.

  Method

  The method of the present study was descriptive-correlational in terms of developmental purpose and data collection method. The statistical population was students of schools in district one of Tehran (2156 people) who were selected as a subject using multi-stage cluster sampling method based on Morgan table 170 people.The instruments used in this study were Coronavirus Anxiety Scale (CDAS) (Alipour, Ghadami, Alipour and Abdollahzadeh, 2020), Torrance Creativity Questionnaire (Torrance et al., 1996) and Coopersmith Self-Esteem Questionnaire (SEI) (Boroumand, 2001) after collecting data using Pearson correlation coefficient in software space (SPSS) version 23, was analyzed.

  Results

  The results showed that there is a negative and significant relationship between coronary anxiety in parents and creativity in children (r = -0.31, p <0.01), a negative and significant relationship between coronary anxiety in parents and self-esteem in children. There is (r = -0.45, p <0.01).

  Conclusion

  It can be stated that corona anxiety in parents has a negative and significant relationship with creativity and self-esteem of children.

  Keywords: Coronary Anxiety in Parents, Creativity, Self-Esteem of Children
 • Maryam Saghafi* Page 5

  The current research was conducted with the aim of the effectiveness of hope therapy on stress management and mental health of multiple sclerosis patients in Tehran in 1401. The current research method is semi-experimental and a pre-test-post-test plan with a control group was used to collect data. The statistical population of the study was made up of 21,000 patients who are members of the MS community in Tehran, and among them, 54 people were selected by available sampling method and randomly assigned to the experimental group (29 people) and the control group (25 people). The experimental group of hope therapy was trained for 8 sessions of 90 minutes and the control group remained on the waiting list. The tools used in the present study included Cohen's perceived stress (1983) and Goldberg's mental health (1972), which were used in two stages, pre-test and post-test. The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was done through the SPSS24 software in two descriptive and inferential sections (analysis of covariance). The findings showed that hope therapy improved stress management in patients with MS. Also, the results showed that hope therapy improved mental health and its components in patients with MS. Therefore, it seems that hope therapy can reduce stress and provide effective techniques to improve mental health in patients with MS.

  Keywords: Stress Management, Mental Health, Hope Therapy, Multiple Sclerosis
 • Fatemeh Zandipour* Page 6

  This research was conducted with the aim of social skills modeling based on psychological well-being, loneliness, anger management in deaf children. This research was a description of Correlation-Causal type such that the statistical population of the research included all deaf children in the Second period of primary school in the age group of 10-13 years old in the academic year of 2021-2022. For this respect, a sample of 211 children were selected by simple random sampling and the questionnaires of social skills, psychological well-being, loneliness and anger management were handed among them. The gathering data were analyzed using SPSS 26 and Smart PLS3, the Pearson correlation index and structural equations analysis. Data analysis showed that there is a significant correlation between social skills with loneliness (r=-0.407) and anger management (r=-0.18). The results also showed that there is a negative and significant relationship between loneliness and social skills. The psychological well-being variable also showed a significant correlation and relationship with the variables of this research, including feelings of loneliness and social skills (t=1.967) (ß=-0.155). The results of path analysis and determining the mediating role of psychological well-being showed that the indirect effect of psychological well-being on social skills was not significant from the path of anger management (ß=0.007), but it was significant from the path loneliness (ß=-0.039). Considering the role of controlling the feeling of loneliness in promoting psychological well-being and social skills in deaf children, therapeutic interventions and psychological and counseling training can be used in this field.

  Keywords: Social skills, psychological well-being, loneliness, anger, d
 • Shabnam Hasami*, Fatemeh Sotoudeh Page 7

  This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of Olson's marital relationship enrichment training on the quality of married life of couples. The statistical population of this research was all the couples who referred to counseling centers in Tehran and the research sample consisted of 30 of these people who met the criteria for entering the research, who were divided into two experimental and control groups, and 15 of them received marital relationship enrichment training. Olson's method was included in 10 sessions of 90 minutes, and 15 other people did not complete any training during this time and remained on the waiting list. The main data of this research was obtained by using Busby et al.'s Marital Life Quality Questionnaire - Revised Form (1995). Descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness, maximum and minimum) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) were used in data analysis. The results showed that Olson's marital relationship enrichment training was effective on the quality of married life and had the greatest impact on the component of cohesion (one of the subscales of the quality of married life).

  Keywords: Enrichment of Marital Relationship, Olson, Quality of Marital Life, Cohesion
 • Mansoureh Jarban*, Banoudokht Najafianpuor Page 8

  Paying attention to the mental health of addicts during addiction recovery is an important and valuable issue for success in addiction recovery. The general purpose of this research is to compare the mental health components of Na addicts and methadone addicts in Tehran. The statistical population includes all the people who came for treatment in the drug addiction treatment centers under the welfare support of Tehran, as well as the addicts who participated in the meetings of NA addicts, whose period of 3 months has passed since the start of the treatment. Sampling was done by the available method from among the above two groups and 50 people were selected from each group. In this research, Keys' mental health questionnaire (2002) was used to evaluate the investigated variables. The results of the research showed that the level of overall mental health and its components in Na addicts is higher than in people treated with methadone. According to the obtained results, it seems that among the treatment methods used to get rid of drug addiction, if counseling and group therapy are used in a systematic and regular manner along with drug therapy, the possibility of success in the treatment is more and the possibility of slipping and returning to Re-use decreases in drug withdrawal individuals. It is suggested to pay more attention to the issue of mental health of addicted people during addiction treatment, and also with the help of families of addicts who are quitting, more attention can be paid to their mental health to increase the effectiveness of drug addiction in these people.

  Keywords: Mental Health, Na Addicts, Addicts under Methadone Maintenance
 • Nima Salehian*, Fatemeh Moradi Page 9
  Introduction

  Sometimes obstacles and problems arise in a person's life, which disrupts the adaptation and, as a result, the mental balance of the person and causes mental disorders. The aim of the study was to determine the effect of intensive short-term dynamic psychotherapy on the reduction of psychological symptoms in patients with histrionic personality disorder.

  Methods

  The research design was a randomized controlled trial with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population included all adult women living in Semnan with histrionic personality disorder. To collect information, the revised 90-question disease symptom checklist and Riff's psychological well-being scale were used. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance) and SPSS-26 statistical software were used for data analysis.

  Findings

  Examining the average difference of each of the components of the psychological symptoms of the intervention group (intensive short-term dynamic psychotherapy) and the control group indicates that by removing the effect of the pre-tests, there is a positive relationship between both groups in the components of independence, self-mastery, personal growth, With others, there is a significant difference in purpose in life, self-acceptance and psychological well-being.

  Conclusion

  The obtained results show that psychodynamic therapy allows the expression of emotions caused by stress in a safe environment with no feeling of rejection by the therapist, which leads to the growth of these people. Shedler (2010) believes that short-term intensive psychodynamic therapy, in addition to high insight and meaningful effectiveness, leads to long-term improvement of clients. This method, through a corrective emotional experience, makes a person in a suitable environment have the opportunity to face what he has avoided throughout his life and the non-adaptive ways he used to communicate with himself and others (one of the components of psychological well-being). let g

  Keywords: Short-Term Dynamic Psychotherapy, Psychological Well-Being, Histrionic Personality Disorder, Dramatic Personality Disorder
 • The Relationship Between Addiction to Online Games and Social Anxiety in Adolescents
  Zahra Habibzadeh *, Shohreh Ghorban Shiroudi Page 10

  The purpose of this research is to determine the relationship between addiction to online games and social anxiety in teenagers. The statistical population of the research consists of all the students of the first secondary level of Tehran city in the second semester of the academic year 2018-2019, of which 320 people were selected based on the Morgan table and available sampling method. The measurement tool in this research was Wang and Chang's online game addiction questionnaire (2002) and Jarbak's social anxiety questionnaire (1996). Data analysis was done in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation coefficient test and regression analysis) using SPSS-22 software. The results of the research indicated that social anxiety is a significant predictor of addiction to online games in high school students and positively predicted addiction to online games at a significance level of 0.01 with a beta coefficient of 0.14.

  Keywords: Addiction to Online Games, Internet Addiction, Social Anxiety
 • Milad Pirooz, Ali Jalili, Mehrdad Sasani* Page 11

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of critical thinking training intervention based on psychological capital (hope, resilience, self-efficacy and optimism) and academic self-discipline in student athletes The city of Malkan. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research includes all student athletes studying in the academic year 1401-1402 in Ajab Shir city. Among the statistical population, 40 students were selected by available sampling method. Further, the research samples were assigned by random sampling in two experimental groups (critical thinking training of 20 people) and control (20 people). The experimental group was trained for 8 sessions of 90 minutes. In order to collect the research data, Luthans and Auliou (2007) psychological capital questionnaire and Pintrich and DeGroot (1990) academic self-discipline were used. In order to analyze the research data, univariate and multivariate covariance were used.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in the variables of psychological capital (hope, resilience and self-efficacy) and academic self-regulation (P<0.05). Also, only in the subscale of optimism (psychological capital variable) there is no significant difference at the level (P<0.05). Based on the findings of this research, it can be said that critical thinking training was effective in improving the subscales of hope, resilience and self-efficacy (psychological capital) and academic self-discipline, except for the optimism subscale of students..

  Keywords: Critical Thinking Training, Psychological Capital, Academic Self-Regulation, Students
 • Negin Rahmani*, Maryam Talaei, Habib Hadianfard Page 12
  Background & Objective

  Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is a pattern of problems that usually occurs in childhood but may continue into adulthood. According to reports, 60 to 85% of people who receive this diagnosis in childhood have the criteria for the disorder in adolescence, and up to 60% of their symptoms continue into adulthood. Emotional instability, job and academic failure, and alcohol abuse are among the characteristics of ADHD, which are effective in forming and reinforcing maladaptive schemas. The schemas that are more prominent in adult patients with ADHD (such as failure and shame) fit well with their learning history and main symptoms. In fact, schemas are conceptualized as information processing structures and, as expected, are the basis of cognitive and metacognitive thoughts and beliefs that are also necessary for understanding emotional experiences in one's life. The term metacognition is defined as the knowledge of cognitive processes. Metacognition affects human cognitive processing through processes such as control, monitoring, planning, and correction, and interacts with a person's emotional processing or mental health. The concept of meta-emotion as first introduced by Gottman et al. (1996) and has since been extended to other fields. Meta-emotions are divided into two dimensions: positive meta-emotions (meta self-compassion and meta-interest and negative meta-emotions (including meta-anger, meta-shame / meta self-humiliation, meta-control of thought, and self-prevention of emotion). People with positive emotions are less likely to make inappropriate and hasty decisions which suppresses their thoughts and emotions. The present study aimed to compare the maladaptive schemas, metacognitive beliefs and positive meta-emotions in people with ADHD and normal adults.

  Method

  The present study was a causal comparative study in term of design and the statistical population included all adults with ADHD in Isfahan in the fall of 2021. The research sample consisted of 60 adults, 30 of whom had ADHD and 30 normal adults who were selected by convenient methods and referring to two counseling centers in Isfahan. Inclusion criteria include 1) age range of 18 to 60 years, and 2) the presence or absence of symptoms of ADHD (according to the cut score 55) and the exclusion criteria include medication and treatment for ADHD / Attention deficit. Research questionnaires included: 1- Young's Early Maladaptive Schemas Questionnaire (Young, 2005) contains 75 questions that evaluate 15 schemas and 5 domains. Young and Brown found the convergent validity of the questionnaire equal to 0.56 and Cronbach's alpha coefficient for the whole test was 0.96. 2- Metacognitive Beliefs and Positive Meta-emotion Questionnaire (Beer and Monte, 2010) has 18 questions, whose validity coefficient was equal to 0.54 and reliability through Cronbach's alpha was equal to 0.73 (19). At the inferential level, the Shapiro-Wilk and Levin tests were used to check the presuppositions, and the independent t-test was used to check the main objective of the researches. All statistical analyzes were performed using the SPSS software version 26.

  Results

  The results of the t-test in incompatible schemas showed that adults with ADHD in the areas of rejection (p<0.001), impaired self-management and performance (p<0.001), impaired limits and boundaries (p<0.001), misdirection (p0.001) <), alertness and inhibition (p<0.001), have obtained higher scores than normal adults. The results showed that normal adults in total score of metacognitions _ excitement (p<0.001) and the components of trust in extinguishing stable emotions (p<0.001), preventing immediate reaction/setting the mind to solve the problem (p<0.001), Trust in flexible goals and practical goals (p<0.001) and positive metacognition and positive meta excitement (p<0.001) have obtained higher scores than adults with ADHD.

  Conclusion

  By identifying maladaptive schemas and positive metacognitive and meta-motional beliefs, can be helped to improve ADHD in adults.

  Keywords: Maladaptive Schemas, Metacognitive Beliefs, Meta-emotion, Hyperactivity
 • Parisa Sabery Mehrforouzany*, Maryam Norouzi, Negin Rahmani, Khadijeh Mesbah Page 13
  Background and purpose

  Corona and the anxiety caused by it have faced the world with serious challenges. It seems that susceptible people experience more damage from this disease. The present study was conducted with the aim of comparing the primary maladaptive schemas in people suffering from corona anxiety and normal people. 

  Research method:

  This research was of a causal-comparative type and the research population consisted of all normal people suffering from corona anxiety in the city of Isfahan in the year 1400.The research sample consisted of 60 male and female subjects (30 normal subjects and 30 subjects with corona anxiety) between the ages of 18 and 40 years old, who were selected by available sampling method. In order to measure the research variables, the Corona Disease Anxiety Scale Questionnaire and the short form of Young’s Incongruent Schemas Questionnaire were used. The data was analyzed using SPSS software and by the analysis method of two independent groups. The significance level of the tests was considered 0.05.

  Findings

  The findings showed that the primary maladaptive schemas are significantly higher in the group of people with corona anxiety. Also, the schemas of unfair standards and pessimism/worry are significantly higher in people with corona anxiety.

  Conclusion

  It can be concluded that the schemas of unfair criteria and pessimism/worry are more in people with corona anxiety. Therefore, to reduce the anxiety of Corona, it is possible to carry out therapeutic measures on these two schemas.

  Keywords: Corona, Early Maladaptive Schemas, Anxiety, Corona Anxiety
 • Maria Ghadiri Niari*, Mohsen Moshkbid Haghighi Page 14

  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of life skills training on psychological helplessness and improving the psychological capital of patients with diabetes in Gilan province in 1400. The method used in this research in terms of practical purpose and in terms of data collection was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and random assignment of subjects. The statistical population included all female patients with type 2 diabetes who had a file in Simorgh Diabetes Clinic, Gilan, using the available and targeted sampling method, the number of 30 patients with diabetes in two experimental (15 people) and control (15 people) groups ) was considered as the sample size. The experimental group received life skills training for 9 sessions and the control group did not receive any treatment. In order to collect information, psychological helplessness questionnaire (Bond, 1995) and psychological capital questionnaire (McGee, 2011) were used. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used and the value of this coefficient was found to be above 0.7 for both questionnaires. Also, in order to measure validity, content validity was used, and for this purpose, the questionnaire was approved by the relevant experts. The analysis of the information obtained from the implementation of questionnaires was done through SPSS software in two descriptive and inferential parts (analysis of covariance). The findings showed that life skills training reduced the psychological helplessness of patients with diabetes. Also, based on the results of the findings, life skills training increased psychological capital and its components in patients with diabetes. Therefore, it seems that life skills training can reduce the psychological helplessness of patients and provide effective techniques to increase psychological capital.

  Keywords: psychological helplessness, psychological capital, life skills, diabetes
 • Roya Davoodi Shandiz* Page 15

  Philosophical behaviorism is one of the branches of physicalism. Physicalism is a theory that either considers the ego and egoistic states to be unreal (eliminationist physicalism) or considers them to have no reality other than material things (reductionist physicalism). Philosophical behaviorism is a type of reductionist physicalism based on which the ego and ego states are considered to be identical with the external behavior of humans. This theory is based on three points of view: psychological behaviorism, researchability theory of meaning and Wittgenstein's theory of private language. Learning is a complex process that people have investigated from different perspectives and each one has depicted an aspect of human learning. In a division, learning theories have been divided into four theories: behaviorism, cognitivism, constructivism, and communicationism. Accordingly, in this article, a brief overview of the basics of behaviorist learning theory was discussed.

  Keywords: learning theory, behaviorism, psychological behaviorism
 • Sara Sadat Mashhadi Bafan* Page 16

  Since the purpose of the research was to determine the relationship between emotional intelligence and occupational self-concept, the current research was applied in terms of purpose and survey and correlational in terms of the way of collecting information. The library method was used to collect information from the research literature section, and the structural equation modeling method was used to test the accuracy of the research theoretical model and calculate the effect coefficients. . Descriptive method has been used to organize, summarize information, prepare tables, draw graphs and describe collected data. The statistical population in this research is all the employees of the 11th district of Tehran, which was a total of 360 people, and using the Morgan table, the statistical sample size was determined to be 186 people. In the analytical model, emotional intelligence was the independent variable and occupational self-concept was the dependent variable. The main tool for collecting information was to evaluate the emotional intelligence short form of the Gigans emotional intelligence questionnaire (2010) and to evaluate the occupational self-concept, the Shafiabadi and Rezaei questionnaire (2016). The results showed that emotional intelligence had a significant relationship with the occupational self-concept of Tehran Municipality employees.

  Keywords: emotional intelligence, occupational self-concept, Tehran Municipality
 • Mohammad Saeedifar*, Ahadieh Saeedifar Page 17

  The purpose of this research is to investigate the role of parenting styles in predicting the mental health of students through the mediation of spiritual intelligence in the number of 200 students studying in the second half of 2019-400 in the second period of high school in Dehlran city. Non-random samples were done by descriptive method and by correlation method and regression coefficient. To examine parenting, Bamrind's 30-item questionnaire (1990), spiritual intelligence from Abdullahzadeh and Arab Ameri's 24-item questionnaire (1387), and Goldberg's (1972) 28-item questionnaire for mental health were used. Investigating the role of parenting styles in predicting spiritual intelligence and mental health of students showed: There is a positive and significant relationship between authoritative style and spiritual intelligence. There is a positive and significant relationship between authoritative style and mental health. There is an inverse relationship between the free-flowing style and spiritual intelligence. There is a positive and significant relationship between free-flowing style and mental health. There is an inverse relationship between authoritarian style and spiritual intelligence. There is an inverse relationship between authoritarian style and mental health. According to the research findings, it can be concluded that parenting styles and spiritual intelligence play a role in predicting the mental health of their children.

  Keywords: Parenting Styles, Mental Health, Spiritual Intelligence