فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه یزدان‎پناه*، علیرضا رزقی رستمی، رشید ذوالفقاری زعفرانی صفحات 1-15

  هدف از این پژوهش، ارایه الگوی عملیاتی نقش نوآوری بر ارتقای قابلیت فن آوری در عملکرد اقتصادی سازمانی بوده است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، اکتشافی، از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از حیث روش اجرا، از نوع تحقیق های کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید، صاحب نظران حوزه نوآوری و مدیران ارشد ستادی بانک کشاورزی تهران می باشد که دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا سابقه کاری بالای 15 سال می باشند. روش نمونه گیری، غیراحتمالی بوده و از طریق نمونه گیری قضاوتی انجام شده است. جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای و به منظور طراحی مدل و شناسایی مولفه ها، ابعاد و متغیرهای مدل، از روش داده بنیاد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران، استفاده گردید. نتایج به دست آمده شامل محرک های خارجی (محرک های اجباری، تقلیدی و هنجاری)، محرک های داخلی (نگرش مدیران و ساختار سازمانی متناسب با نوآوری)، نوآور باز (واردشونده و خارج شونده)، قابلیت های فناوری (به روزرسانی سریع و تطابق با نیازهای سازمان)، پذیرش فناوری (اعتماد، آگاهی و استفاده آسان) و عملکرد سازمانی شامل (عملکرد اقتصادی، بازار و فرایندی) می باشد.

  کلیدواژگان: نوآوری، ارتقای قابلیت فن آوری، عملکرد سازمانی، عملکرد اقتصادی
 • اقبال یاوری*، رضا شافعی، عادل فاطمی صفحات 15-36

  ساکنین به عنوان بخش مهمی از کسب ‎و کار برند مکان در نظر گرفته می شوند، آنها نه تنها بخشی از مکان هستند بلکه از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیطی برند مکان سود می برند. شهر کرمانشاه با داشتن میراث غنی باستانی، اماکن گردشگری، آثار هنری محلی و صنایع دستی، زمینه بررسی اثرات برند مکان بر رفاه سکونت‎گاه‎ های ثبت‎ شده در میراث جهانی را به نحو مطلوبی دارد. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به بررسی تایید مدل استخراجی محققان (براساس روش داده ‎بنیاد) در زمینه واکاوی اثرات برند مکان بر رفاه اقتصادی سکونتگاه‏ های ثبت ‎شده شهرستان کرمانشاه در میراث جهانی با رویکرد کمی و جمع ‎آوری اطلاعات از نمونه 384 نفری براساس فرمول کوکران می ‎پردازد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش نشان می ‎دهد ویژگی های خاص، سبک معماری، جاذبه ها و ثبت ملی و جهانی بر پدیده برندسازی مکان تاریخی، تاثیر معناداری داشته و برای برندسازی مکان تاریخی توجه به راه ارتباطی، خدمات عمومی، فضای سبز، هتلداری و تولید محتوا ضروری است. همچنین داشتن راهبردهای اتاق فکر، برنامه عملیاتی، تبیین شعار، رویدادسازی، تبلیغات، احترام به فرهنگ گردشگر، ارایه حس خوب به افراد، جلب نظر رهبران دینی، توسعه پیاده ‎ راه مکان و وجود راهنما با در نظر گرفتن عوامل معافیت مالیاتی، سازماندهی مشاغل کاذب، امنیت مکان و مشارکت بخش خصوصی می ‎تواند موجب تقویت اقتصاد منطقه ‎ای، جذب سرمایه، ایجاد اشغال، توسعه کسب ‎و کار، حفظ نخبگان مکان، توسعه بوم ‎گردی و رفاه اقتصادی مکان تاریخی گردد.

  کلیدواژگان: برند مکان، رفاه اقتصادی، مکان های تاریخی، توسعه برند، شهرستان کرمانشاه
 • لیلا زارعلی، منصور حقیقتیان*، سید ناصر حجازی صفحات 37-50

  بیماران به ویژه مادران که خود نقش مراقبت و پرستاری از اعضای خانواده را برعهده دارند، در هنگام ابتلا به بیماری های صعب العلاج، نیازمند هم‎دلی، همکاری و مساعدت اطرافیان خود هستند. خلق معنا در زندگی مادران بیمار می تواند به تاب آوری مقاومت آنها در مواجهه با بیماری کمک کند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی و با به کارگیری فن مصاحبه عمیق و ثبت و ضبط گفته های مشارکت کنندگان، به تبیین جامع شناختی معنابخشی به زندگی در مادران دارای بیماری‎های صعب العلاج در کلان شهر تهران پرداخته شد. این پژوهش در میان 12 نفر از مادران بیمار بین 32 تا 65 سال دارای فرزند، با روش انتخاب هدفمند از دو طریق مراجعه به بیمارستان های عرفان نیایش و سینا و نیز از مصاحبه با مادران بیمار در دسترس، به شیوه گلوله برفی انجام شد. در این پژوهش 44 مفهوم، 10 درون مایه توصیفی و 4 درون مایه تبیینی استخراج شد. نتایج نشان دادند مشارکت کنندگانی که معنای زندگی شان، احساس کارایی و اثربخشی یا حس تعلق به خانواده می باشد،تاب آوری بسیار بالایی در مواجهه با بیماری از خود نشان می دهند.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، زنان، بیماری، صعب‎العلاج، تاب‎آوری، کلان‎شهر تهران
 • احمدرضا نقیب‎زاده، علی شمس‎ الدینی*، علی سلطانی صفحات 51-70

  توسعه و عمران شهری نیازمند تامین منابع مالی توسط مدیریت شهری است. با توجه به عدم امکان تامین مطلوب سرمایه لازم برای پروژه ها، در بسیاری از فضاهای شهری دنیا برای توسعه زیرساخت ها نیاز اساسی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات است. هدف از مطالعه حاضر که به لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است، تدوین و انتخاب راهبردهای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری است که به صورت موردی در شهر شیراز انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را کارشناسان، متخصصان و اساتید دانشگاهی تشکیل می دهند. کارشناسان در این مطالعه، شامل افرادی بوده که در شرکت‎های خصوصی در زمینه توسعه و عمران شهری فعال هستند و دارای پست سازمانی کارشناسی می باشند. نمونه موردمطالعه، شامل 30 نفر از افراد مذکور بوده که به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه محقق ساخته و شامل لیستی از فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف (59 گویه) بوده است. روایی ابزار تحقیق از طریق محتوایی (صوری) و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ معادل 796/0 تعیین شد. در این مطالعه از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهای SPSS، EXCEL و Super Decision استفاده شده است. نتایج نشان داد برای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز، مناسب‎‎ترین استراتژی‎ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: استراتژی WO (285/0)، WT (246/0)، ST (125/0) و SO (122/0). بنابراین تمرکز بر کاستن ضعف ها و استفاده حداکثر از فرصت های موجود، ایده آل ترین راهبردهای ارتقای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز هستند.

  کلیدواژگان: سرمایه‎ گذاری، مشارکت، بخش خصوصی، توسعه و عمران شهری، شهر شیراز
 • احمد زندی، مهرداد قنبری*، بابک جمشیدی نوید، علیرضا مرادی صفحات 71-86

  هدف این پژوهش کمک به تصمیم‎ گیری سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم معاملاتی آن‎ها می باشد. باتوجه به وجود متغیرهای مختلف مرتبط با تصمیم سرمایه گذاران، ابتدا اهمیت 24 متغیر استخراجی از ادبیات پژوهش به لحاظ شدت تاثیر بر تصمیم معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی، از 95 نفر از مدیران کارگزاری ها بورس اوراق بهادار تهران، نظرسنجی شد و با به کارگیری روش تحلیلی عاملی اکتشافی، 8 متغیر حجم معاملات سهام، رفتار سرمایه گذاران حقوقی، نوسان قیمت سهام، روند بازده سهام، سود هر سهم پیش بینی شده، بتای سهام، سود نقدی هر سهم و میزان تحقق سود هر سهم، به عنوان عوامل اساسی موثر بر تصمیم سرمایه گذاران، شناسایی گردید. سپس اقدام به آزمون تجربی تاثیر این عوامل بر تصمیم سرمایه گذاران حقیقی و استخراج مدل پیش بینی کننده رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، با استفاده از داده های معاملاتی بازار شد. از این رو، 2268 معامله سهام از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1398 به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. بر اساس نتایج این آزمون، متغیرهای حجم معاملات سهام و رفتار سرمایه گذاران حقوقی، تاثیر مثبت معناداری بر تصمیم خرید سرمایه گذاران حقیقی و متغیرهای سود هر سهم پیش بینی شده، بتای سهام و سود نقدی هر سهم تاثیر منفی معناداری بر تصمیم خرید سرمایه گذاران حقیقی دارند. همچنین تاثیر متغیرهای نوسان قیمت سهام، روند بازده سهام و میزان تحقق سود هر سهم بر تصمیم خرید سرمایه گذاران حقیقی، تایید نشد.

  کلیدواژگان: رفتار سرمایه گذاران حقوقی، حجم معامله سهام، سرمایه گذاران حقیقی، بورس اوراق بهادار تهران
 • شناسایی و واکاوی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر ویژگی های ذاتی قانون به عنوان الگویی برای قانون‎ گذاری در مدیریت شهری
  زهرا فراست، علیرضا امیرکبیری*، رضا نجف بیگی صفحات 87-104

  قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می‎شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده‎اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی‎های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارایه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می‎باشد. در این راستا، 15 نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده‎ها، مصاحبه نیمه‎ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده‎ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم‎افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه‎های انجام‎گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارایه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب‎های شکلی شناسایی‎شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه‎های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضا متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته‎های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می‎تواند در آسیب‎شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی‎های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می‎شوند، استفاده شود.

  کلیدواژگان: قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری، نارسایی‎های شکلی، ویژگی های ذاتی قانون، مدیریت شهری
 • سعید جلیل خوئی*، سید علی بکائی، محدثه قاسمی، سیده کلثوم مرسلی صفحات 105-118

  هدف مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر شفافیت سازمانی و نقش های مدیریتی جهت تحقق فرصت های اقتصاد شهری بوده است. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایش مقطعی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد شهرداری تهران می‎باشد که با روش هدفمند، نمونه گیری انجام شد و با 13 نفر به اشباع نظری دست یافته شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل مدیران و سرپرستان شهرداری است که با روش اندازه اثر 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختارمند و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه است. تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا انجام شد. تحلیل کمی و اعتبارسنجی الگو نیز با روش مدل‎سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان دادند اسناد فرادستی نظام بر عوامل قانونی و عوامل سازمانی موثر است. این عوامل نیز بر شفافیت سازمانی و نقش های مدیران شهرداری تاثیرگذار هستند. در سایه شفافیت سازمانی و نقش آفرینی مدیران شهرداری امکان بهره برداری از فرصت های اقتصادی شهری وجود دارد و در نهایت، به توسعه پایدار شهری منجر می شود.

  کلیدواژگان: شفافیت سازمانی، نقش های مدیریتی، فرصت های اقتصاد شهری، شهرداری تهران
 • وضعیت آسایش آکوستیکی در آپارتمان های مسکن معاصر بر حسب فضا های شهری در شهر تبریز
  محمدجواد عباس ‎زاده، رامین مدنی*، عباس غفاری صفحات 119-132

  هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل وضعیت آسایش آکوستیکی در آپارتمان های مسکن معاصر برحسب فضاهای شهری در شهر تبریز می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به روش کمی صورت گرفته و رویکرد حاکم بر تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است. این پژوهش صورت پیمایش میدانی در دو سطح ابزار پرسشنامه (سنجش وضعیت ادراکی) و همچنین برداشت های میدانی (سنجش وضعیت آکوستیکی) انجام شده است. پرسشنامه محقق‎ ساخته، به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات در بخش اول، استفاده شد که روایی آن با نظرسنجی از اساتید حوزه معماری و آکوستیک و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (92/0) موردبررسی و تایید قرار گرفت. تمامی آزمایشات مربوط به برداشت میدانی سروصدای هوابرد (برداشت صدای زمینه و سطح فشار صدا) با استفاده از دستگاه 2260 ساخت شرکت بی اند کی (B & K) دانمارک می باشد. ابتدا، صدای پس زمینه در دو حالت پنجره باز و بسته در داخل واحدهای مسکونی موردنظر، اندازه گیری گردید. در مرحله بعدی، نمودارهای تراز فشار صوتی SPL، با استفاده از تولید میزان تراز مشخص و استاندارد صدا در واحد دسی بل در فضاهای مختلف پلان، ترسیم و مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله نهایی، استاندارد صوتی تحت عنوان معیارهای نوفه (NC) و اختلاف آن با ترازهای صوتی وضع موجود، موردبررسی واقع گردید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تاثیر ترافیک در میان متغیرهای دیگر در حوزه آسایش آکوستیکی، روی سطح نارضایتی ناشی از نوفه برخاسته در مناطق شهری در شهر تبریز، نه تنها غیرقابل انکار بوده بلکه تا جایی مهم است که حتی با اندازه گیری های به عمل آمده از سطح فشار صوتی SPL تغییری در الگوهای به وجود آمده در سطح نوفه ایجاد نشده است.

  کلیدواژگان: آسایش آکوستیکی، مسکن آپارتمانی، نوفه، فضای شهری، شهر تبریز
|
 • Elahe Yazdan Panah*, Alireza Rezghi Rostami, Rashid Zolfaghari Zaferani Pages 1-15

  The purpose of this research is to provide an operational model of the role of innovation on the promotion of technological capability in the economic performance of organizations. The current research is exploratory in nature, developmental-applicative in terms of purpose, and qualitative research in terms of implementation method. In the qualitative part of the research, the data base theory method has been used. The statistical population of the current research includes professors, experts in the field of innovation and senior managers of the headquarters of the Bank Keshavarzi of Tehran, who have a master's degree or higher or work experience of more than 15 years. The sampling method was non-probability and was done through judgmental sampling. In order to collect information regarding the theoretical foundations and literature of the subject research, library sources were used, and in order to design the model and identify the components, dimensions and variables of the model, the data base method and semi-structured interviews with experts were used. The obtained results include external stimuli (mandatory, imitative and normative stimuli), internal stimuli (attitude of managers and organizational structure appropriate to innovation), open innovation (incoming and outgoing), technological capabilities (quick updating and adaptation to the needs of the organization), acceptance It includes technology (trust, awareness and ease of use) and organizational performance (economic, market and process performance).

  Keywords: Innovation, Improvement of Technological Capability, Organizational Performance, Economic Performance
 • Eqbal Yavari*, Reza Shafei, Adel Fatemi Pages 15-36

  Residents are considered an important source of the place brand business. They are not only part of the place, but also they benefit from the positive economic, social and environmental effects of the place brand. The city of Kermanshah, with its rich ancient heritage, tourist sites, local works of art and handicrafts, has the opportunity to study the effects of the place brand on the welfare of settlements registered in the world heritage in a desirable way. The research is descriptive-analytical and examines the validation of the researchers's extraction model (based on the foundation data method) in analyzing the effects of location brand on the welfare of World Heritage sites with a quantitative approach and collecting information from a suitable sample of 384 people based on Cochran's formula.The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Results of this research indicate that special feature, architectural style, attractions and national and global registration have a significant impact on the phenomenon of historical place branding. It is essential to pay attention to communication, public services, green spaces, hospitality and content production when branding a historical place. Also the strategies such as think tank, action plan, slogan interpretation, event planning, promotions, particularly respect for tourist culture, making a good feeling in them, attracting religious leaders, developing sidewalks and tour guides taking into account tax exemptions, organizing false jobs, place security and private sector participation can strengthen the regional economy, attract capital, create jobs, develop business, retain place elites, promote ecotourism and economic welfare of historical place.

  Keywords: Place Brand, Welfare, World Heritage, Residence, Kermanshah
 • Laila Zarali, Mansour Hagigatiyan*, Sayyed Naser Hejazi Pages 37-50

  Patients, especially mothers who carry the burden of caring for their family members, need empathy and support from their surroundings when dealing with incurable diseases. Creating meaning in the lives of sick mothers can allow the punishment to be provided with the help of the service provider. The purpose of this study is to explain this phenomenon. The researcher used the phenomenological approach to interpret their statements using in-depth interviewing and recording of participant's statements. This study was performed on 12 mothers of patients with children between the ages of 32 and 65 years, using purposive sampling method through referring to Neyayesh and Sina hospitals and also interviewing available mothers using snowball method. . The researcher extracted 44 concepts, 10 descriptive themes, and 4 explanatory themes. In summarizing and interpreting these themes, the researcher found that participants who's meaning of life, sense of efficiency and effectiveness, or sense of belonging to the family, exhibit high resilience to exposure to the disease.

  Keywords: The Meaning of Life, Women, Disease, Incurable, Resilience, Tehran Metropolis
 • Ahmadreza Naghibzadeh, Ali Shamsoddini*, Ali Soltani Pages 51-70

  Urban Development requires financing by urban management. Due to the inability to provide capital for urban projects, there is a growing need for private sector investment and the use of banks and institutions in many cities around the world to develop infrastructure. The purpose of this study, in terms of the nature of the application and the target is descriptive, review and prioritize internal and external factors affecting investment and the participation of the private sector in the development of a case in the city of Shiraz. The statistical population of this research included all experts in urban planning and university professors who have specialized studies in the field of urban development, urban housing, and in regional planning. Using the randomly available sampling 30 experts were selected and questioned. A data collection tool was a researcher-made questionnaire that included a list of opportunities, threats, strengths and weaknesses (59 items). Validity of the questionnaire (formal validity) was verified by the university professors and experts and the reliability of the tool was determined by the Cronbach's alpha coefficient equal to 0.796, which is indicative of the coherence and reliability of the data. In this study, a combination analysis (ANP) was used and SPSS, EXCEL and Super Decision software were used to analyze the information. The results showed that the most suitable strategies for the Attracting Private Sector Involvement in Shiraz Urban Development were strategies WO (0.285), WT (0.246), ST (0.125), and SO (0.122).

  Keywords: Investment, Partnership, Private Sector, Development, Urban Development, Shiraz City
 • Ahmad Zandi, Mehrdad Ghanbari*, Babak Jamshidi Navid, Alireza Moradi Pages 71-86

  The purpose of this research is to assist the decision making of individual investors in Tehran Stock Exchange by identifying and ranking the factors affecting the individual investors' decision making. Given the various variables associated with investors decision making, first of all, the importance of 24 variables extracted from the research literature in terms of the severity of impact on individual investors' trading decision was surveyed by 95 broker managers of Tehran Stock Exchange. By applying an exploratory factor analytical method, the 8 variables of volume of stock trades, the behavior of Institutional investors, stock price volatility, stock return trend, earnings per share, the beta of stocks, dividend per share and realization of earnings per share were identified as the main factors influencing the investors 'decisions and then empirically tested the effect of these factors on the individual investors' decision using market trading data. For this purpose, 2268 stock trades were randomly selected from March 2018 until February 2020 and analyzed using logistic regression method. Based on the results of this test, variables of stock trading volume and behavior of institutional investors have significant positive effect on individual investors' purchase decisions and earnings per share predicted, stock beta and dividend per share have significant negative effect on individual investors' purchase decisions. Also, the effect of stock price volatility, stock return trend and earnings per share on individual investors' purchase decisions was not confirmed.

  Keywords: The Behavior of Legal Investors, the Volume of Stock Transactions, Real Investors, Tehran Stock Exchange
 • Identifying and Analyzing the form Deficiencies of the Civil Service Management Law Based on the Inherent Features of the Law as a Model for Legislation in Urban Management
  Zahra Farasat, Alireza Amirkabiri*, Reza Najafbagy Pages 87-104

  The Civil Service Management Law in the administrative system of the country is a public policy and the mother law, which includes valuable concepts and norms in the field of administrative law.The law is considered a change in administrative law and has changed the legal tradition of the country. However, some articles of the law have not been fully implemented, despite the fact that several years have passed since its adoption.Therefore, this study intends to take an important step towards the growth of the country's administrative system by analyzing the form deficiencies of the Civil Service Management Law and providing corrective solutions. The research is inductive and qualitative. The interviewees in the present study were selected by snowball sampling method. The data collection tool was a semi-structured interview and the "theme analysis" approach by MAXQDA quality software was used to analyze the data.The research findings showed that some of the form deficiencies identified in the Civil Service Management Law: "Lack of comprehensive definitions and terms used in the law, The existence of ambiguity in some articles of the law (lack of transparency), the inconsistency of the name of the chapter with its content, the existence of parallel and sometimes contradictory laws and their non-publication and the publicity of these laws, etc.Therefore, according to the research findings, having inherent features of the law is ambiguous in the Civil Service Management Law. Given the importance and key role of the Civil Service Management Law in the quality of public administration, The method and model intended to study this law and the results of this research can, To be used in pathology and development of other public laws and policies, including urban management laws, which are considered as the most important points of connection between urban management and citizens.

  Keywords: Law, Civil Service Management Law, Formal Deficiencies, Inherent Characteristics of Law, Urban Management
 • Saeed Jalil Khoei*, Seyed Ali Bokaei, Mohadese Ghasemi, Seyede Kolsoom Morsali Pages 105-118

  The aim of this study was to analyze the factors affecting organizational transparency and managerial roles to realize the opportunities of the urban economy. This research is applied-developmental from the point of view of the goal and cross-sectional survey from the point of view of the method and time frame of data collection. The statistical population in the qualitative section includes the senior managers of Tehran Municipality, which was sampled using a targeted method and theoretical saturation was achieved with 13 people. The statistical population of the quantitative part also includes the managers and supervisors of the municipality, who were randomly selected as a sample with the effect size method of 200 people. The data collection tool is a semi-structured interview and a five-point Likert scale questionnaire. Qualitative data analysis was done with thematic analysis method and MaxQuda software. Quantitative analysis and validation of the model was done with structural equation modeling method and Lisrel software. The results showed that the electronic documents of the system are effective on legal and organizational factors. These factors also affect organizational transparency and the roles of municipal managers. Under the shadow of organizational transparency and role-playing of municipal managers, it is possible to take advantage of urban economic opportunities and ultimately, it leads to sustainable urban development.

  Keywords: Organizational Transparency, Managerial Roles, Urban Economy Opportunities, Tehran Municipality
 • Acoustic Comfort Level in Contemporary Housing Apartments According to Urban Spaces in Tabriz City
  Mohammadjavad Abbaszadeh, Ramin Madani*, Abbas Ghaffari Pages 119-132

  Noise is unwanted noise. Excessive noise is known to be a nuisance in the living and working environment. This ambient noise must be controlled and reduced to an acceptable level because high levels of noise, in addition to being annoying and annoying, also cause countless harmful effects. The purpose is to investigate and analyze the acoustic comfort in contemporary housing apartments in terms of urban spaces in Tabriz. The research method has a quantitative nature that is done as a field survey in two levels of questionnaire tools (perceptual status assessment) as well as field surveys (acoustic status assessment). The researcher-made questionnaire has been used as a data collection tool in the first part, the validity of which was assessed by a survey of professors in the field of architecture and acoustics and its reliability has been evaluated using Cronbach's alpha (0.926). All experiments related to airborne noise absorption field (background noise absorption and sound pressure level) using the 2260 device made by B&K Denmark. Initially, background noise is measured in both open and closed window modes inside the residential units. After that, SPL acoustic pressure level diagrams were drawn and evaluated using the specific and standard sound levels in decibels in different plan spaces. In the final stage, the acoustic standard of noise level (NC) is examined. The results show that the effect of traffic among other variables in the field of acoustic comfort, on the level of dissatisfaction caused by noise in urban areas in the Tabriz, is not only undeniable but also important to the extent that even with measurements The SPL sound pressure level did not change the patterns created at the noise level.

  Keywords: Acoustic comfort, apartment housing, Noufeh, urban space, Tabriz city