فهرست مطالب

پژوهشنامه مکتب های ادبی - پیاپی 20 (زمستان 1401)
 • پیاپی 20 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه پورفرجی، فرزانه سرخی*، شبنم حاتم پور، شهین قاسمی صفحات 7-34
  «شرح تحفهالعراقین»اثر«غلام محمد غوثی» ازفارسی نویسان سده دوازدهم است، وی دراین اثر کوشیده است تانکات برجسته اشعار خاقانی را با نمونه های علمی ادبی و تعاریف موجود همان دوره توضیح داده و همین سبب شده تا جزء بهترین شروح ادب فارسی به شمار آید و قطعا به دلیل دانش و اطلاعات سرشار و دقت فراوان شارح در فحص، بحث و بیان ظرافت لغت، دستور، معانی و بیان، راه گشای پژوهش گران و دانش جویان درشرح دشواری های ابیات «تحفهالعراقین خاقانی» خواهد بود. مقاله حاضر جستاری است در ارایه پاسخی مستدل به این پرسش های اصلی و محوری که گفتمان تصوف در کتاب شرح العراقین محمد غوثی چه ویژگی هایی دارد؟ روش تصوف اودر«شرح تحفهالعراقین» چیست؟متن نسخه اساس چه ویژگی هایی دارد؟ معانی و مفاهیم ابیات تحفه العراقین در سده 12 ه .ق تا چه اندازه ای تغییر کرده و چگونه شرح داده شده است؟ غوثی این شرح را بر اساس ابیات «تحفهالعراقین» یا همان «ختم الغرایب» وبا استناد به آثار پیشینیان و از دیگر شروح نگاشته شده موجود بر این کتاب و قاموس دانان بزرگی چون فارابی و میرصدرالدین و قاموسهایی چون رساله معاینات، صاحب صحاح، حدود سنجری و...نگاشته است. شناسایی و تصحیح این آثار، علاوه بر جایگاه ادبی خاص خود در شرح و تفسیر دشواری های یکی از آثار مهم حوزه شعر، عرفان و تصوف، در تبیین گستره زبان فارسی در حوزه شعر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیل متن اثر و به شیوه قیاسی انجام شده است.
  کلیدواژگان: غوثی، تحفهالعراقین، خاقانی، نسخه خطی، ختم الغرایب
 • آیت شوکتی*، نرگس جابری نسب، محمدمهدی حاتمی صفحات 35-61

  مدرنیسم و موانع اطلاق صفت مدرن به قالب غزلچکیدهشعر امروز با توجه به تحول و دگرگونی های عظیم سه دهه ی اخیر، دچار دگرگونی های گسترده ای شده است. با این که قالب غزل، راه خود را پیدا کرد و با تغییر ماهیت، توانست دنیاهای تازه ای را تجربه کند و غزل معاصر به عنوان برجسته ترین قالب شعری، خوش درخشید، هدف نیما، شکستن نظام های عروضی و تغییر هویت زبانی و محتوایی شعر بود؛ در حالی که غزل معاصر، فقط توانست بخشی از پیشنهادهای نیما ازجمله بحث شکستن روایت (عدم ساختار خطی و روایی بر غزل) را تجربه کند. نگارندگان در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات بینرشته ای کتابخانه ای ادبیات و فلسفه به این نتیجه دست یافتهاند که صرف دغدغه های درونی شعر و نزدیکی آن به دغدغه های شعر معاصر و داشتن زبان ساده و صمیمی، وسعت واژگانی و عناصر آشنا نمی توان آن را مدرن شمرد. قالب های شعر سنتی برای شعر مدرن، مناسب نیستند. چون محدود، پیشبینی پذیر و آفاقی اند. درمقابل، شعر مدرن، نامحدود، پیش بینی ناپذیر و انفسی است. پس غزلی را می توان مدرن (نوگرا) گفت که با بهره گیری از همه ی نشانه ها، کاملا از گذشته قطع علاقه کند. غزلی که هم به گذشته انعطاف داشته باشد و هم بخشی از مدرنیسم را تایید کند، غزل مدرن محسوب نمی شود و باید در بحث نوآوری از آن سخن گفت.

  کلیدواژگان: جهان مدرن، مدرنیسم، غزل مدرن، نوآوری، نوگرایی
 • زهرا پورخیرالهی قوچان*، مسعود روحانی، رضا ستاری، حسین حسن پور آلاشتی صفحات 62-86
  در قرن نوزدهم پیرو به وجود آمدن مکاتب ادبی هم چون رمانتیسم و سورریالیسم که معنای واضح را در اثر ادبی طرد و تحقیر کردند و به جای آن ابهام و غموض را رواج دادند، نظریه های ادبی نیز به ابهام به عنوان یک ارزش در اثر ادبی نگریستند؛ زیرا با شرکت دادن خواننده در فرایند آفرینش معنا، نوعی تعامل میان خواننده و متن ایجاد می کند. غزلیات شمس تبریزی از جمله متونی است که از ابهام در معنای هنری آن برخوردار است. این ابهام در کلیت شعر مولوی نهفته است و دستگاه بلاغی، زبان و حوزه ی معنایی شعر او را تحت تاثیر قرار داده است.بخشی از ابهام ها در غزل مولانا ناشی از صورخیال و عناصر بلاغی هم چون تشبیه، تلمیح، حس آمیزی، پارادوکس، استعاره و رمز است که هر یک ازین عناصر به تنهایی تحت تاثیر عواملی به وجود آمده اند که شباهت بسیار به مولفه های مکتب سورریالیسم دارد. این پژوهش که به روش توصیفی_ تحلیلی نوشته شده است بر آن است تا نشان دهد فضای سورریالیستی حاکم بر غزلیات شمس،چه تاثیری بر ابهام این متن و ظهور صور بلاغی ابهام زا داشته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در غزلیات شمس صور بلاغی ابهام زا در فضایی سورریالیستی به وجود آمده اند و از میان عناصر بلاغی تشبیه، تشخیص و رمز که تحت تاثیر ناخودآگاه شاعر در شعر مجال بروز می یابد، بیش ترین نمود را در مقایسه با عناصر بلاغی دیگر دارا هستند.
  کلیدواژگان: سوررئالیسم، ابهام، غزلیات شمس، مولانا
 • اسما میرزایی*، حبیب الله عباسی، عفت نقابی صفحات 87-124
  شعر معاصر ایران از رهگذار ترجمه ی آثار غرب و سیر تحولات اجتماعی-سیاسی-تاریخی، بستری مناسب برای تجربه ی مکاتب ادبی اروپایی یافت. از آنجا که ورود مکتب های ادبی به ایران، حدود یک قرن پس از تجربه در غرب و به فاصله ی کمی صورت گرفت، بیشتر شاعران برجسته ی معاصر ایران، در دوره ی کوتاه شاعری خویش تحت تاثیر چندین مکتب ادبی قرار داشته اند. شعر معاصر ایران دارای عنوان است و عنوان، کلیدی است در رمزگشایی از اثر که ساختار و محتوای متن را در یک یا چند جمله خلاصه می کند. یافتن چگونگی مطابقت عنوان ها با مکتب ادبی اثر سبب سرعت بخشیدن به مطالعات آثار یک دوره یا سده می شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است که با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد نشانه شناسی، چگونگی مطابقت و انعکاس دو مکتب ادبی رمانتیسم و سمبولیسم در عنوان های چهار دفتر هوای تازه، باغ آینه، شکفتن در مه و ابراهیم در آتش از احمد شاملو بررسی شود. نتایج تحلیل حاکی از این است که با توجه به مولفه های دو مکتب، بین مکتب ادبی اثر و عنوان آن مطابقت وجود دارد اما در کوتاهی و بلندی عنوان ها ارتباط معناداری با مکتب ادبی یافت نمی شود. از منظر ادبیت، شگردهای حس آمیزی، متناقض نما، تلمیح و مجاز با بالا بردن ابهام عنوان هایی سمبولیک ساخته اند و عناوین رمانتیک دارای استعاره های زودیاب هستند.
  کلیدواژگان: احمد شاملو، رمانتیسم، سمبولیسم، نشانه شناسی، عنوان شناسی
 • مجتبی کریمی، غلامعلی زارع*، مسعود مهدیان، ملیحه مهدوی صفحات 125-150
  حافظ با ادراکی عمیق نسبت به زیست جهان خود و با کوله باری از دانش گذشتگان پیش از خود و با استفاده از بعد تاویلی زبان، ابهام را در شعر خود وارد و آن را به مثابه یک امر درونی شعر معرفی کرده و باعث التذاذ هنری مخاطبان شعر می گردد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد به کارگیری ابهام زبانی، بلاغی و معنایی در شعر حافظ و استفاده مداوم وی از ساحت تاویلی زبان، باعث پیچیده تر شدن شعر وی شده، به گونه ای که نمی توان از یک بیت و یا یک غزل، انتظار ابهام زبانی و یا بلاغی و معنایی نداشت. به ویژه اینکه حافظ شاعری است که میراث گرانبهای ادب فارسی را در خود گرد کرده و به نوعی به مثابه میراث دار سنت ادبی کلاسیک شعر فارسی، از یک سو، با بهره گیری از نبوغ و عوامل زبانی، تصویری چندلایه، هندسی، مبهم و تاویل پذیر از مفاهیم و مضامین شعر فارسی ارایه داده است و از سوی دیگر، با استفاده از عوامل بلاغی و معنایی، صورت بندی های تازه ای از عناصر درونی شعر و نیز عناصر حیاتی عصر خویش ارایه داده که پیامد آن گسترش ساحت تاویلی زبان شعر در عصر شاعر بود که در واقع از ابهام موجود در شعر ناشی می شد.
  کلیدواژگان: ابهام زبانی، ابهام بلاغی، ابهام معنایی، شعر فارسی، حافظ
 • محمد فاطمی منش* صفحات 151-175
  هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قصیده ی الطلاسم ایلیا ابوماضی، براساس مکتب اگزیستانسیالیم است؛ مکتب و اندیشه ای که در دوره ی معاصر شکل گرفته و تاثیر به سزایی در شعر معاصر عرب، علی الخصوص بر ایلیا ابوماضی داشته است. در واقع این جستار می کوشد تا با بررسی و تحلیل موشکافانه ی قصیده ی الطلاسم، بن مایه های مکتب اگزیستانسیالیسم همچون مرگ، پوچی، از خود بیگانگی، دلهره، ترس، اضطراب، احساس بیهودگی و آشفتگی و نا امیدی و سرگشتگی را در این قطعه ی شعری نشان داده و تاثیر این مکتب فلسفی و ادبی را بر ذهن و اندیشه ی ایلیا ابوماضی نمایان کند؛ تا علاوه بر مشخص کردن زاویه های پنهان نظام اندیشگانی او، نقش پر رنگ مکتب اگزیستانسیالیسم در شکل گیری اشعاری همچون قصیده ی الطلاسم را در شعر معاصر عرب نشان دهد. روش این تحقیق براساس روش توصیفی تحلیلی است و ضمن تحلیل و بررسی بن مایه های اگزیستانسیالیسم در قصیده ی الطلاسم، توضیحاتی نیز در مورد زندگی ایلیا ابوماضی و همچنین ویژگی های قصیده ی الطلاسم ارایه خواهد گردید.
  کلیدواژگان: ایلیا ابوماضی، قصیده ی االطلاسم، اگزیستانسیالیسم
|
 • Masoumeh Pourfarji, Farzaneh Sorkhi *, Shabnam Hatampour, Shahin Ghasemi Pages 7-34
  "Sharh Tohfat Ol-Iraqin" is the work of Gholam Mohammad Ghowsi, he has tried to explain the important points of Khaghani's poems with scientific-literal examples and definitions of that era, and this is why it is considered one of the best explanations of Persian literature, and certainly one of the Persian writers of the twelfth century. Expressing the delicacy of words, grammar, meanings, and expression will pave the way for researchers and students in describing the difficulties of the verses of "Tohfat Ol-Iraqin Khaqani". Ghousi based this commentary on the verses of "Tohfat Ol-Iraqin" or the "Khatm Ol-Gharaeb" and quoting the works of the predecessors and other written commentaries on this book and great dictionaries such as Farabi and Mir Sadr al-Din and dictionaries such as Resaleye Moayenat, the owner of Sahah, Hodoode Sanjari, etc. have been written. Identifying and correcting these works, in addition to their special literary position in describing and interpreting the difficulties of one of the important works in the field of poetry, mysticism, and Sufism, is also of special importance in explaining the scope of the Persian language in the field of poetry. This research has been done by the method of text analysis of the work and in a deductive way.
  Keywords: Ghowsi, Tohfat Ol-Iraqin, Khatm Ol-Gharaeb, Khaqani, Manuscript
 • Ayat Shokati *, Narges Jaberi Nasab, MohammadMehdi Hatami Pages 35-61

  Today's poetry has undergone extensive changes due to the huge transformations of the last three decades. Even though the sonnet has found its own way through changing its nature and has, hence, been able to experience new worlds to the extent that the contemporary sonnet shines brilliantly as the most prominent form of poetry, Nima's goal was to break away from the prosody systems and change the linguistic and contextual identity of the poem. Indeed, the contemporary ghazal has only been successful in applying some of Nima's desired changes, such as breaking the narrative (lack of linear and narrative structure of the ghazal). Using a descriptive-analytical method based on interdisciplinary library studies of literature and philosophy, authors of this article have reached the conclusion that attributes like having contemporary poetic concerns, using a simple and intimate language, benefitting from vast vocabulary and introducing familiar elements are not enough to call ghazal “modern”. In other words, traditional poetry forms are not suitable for modern poetry because they are limited, predictable and universal. On the contrary, modern poetry is unlimited, unpredictable and subjective. So, a ghazal can be said to be modern (modern) if it completely loses interest in the past. A sonnet which is even remotely connected to the past and simultaneously introduces modernistic concerns, should not be considered as a modern sonnet; it should, rather, be discussed as innovative.

  Keywords: modern world, Modernism, modern sonnet, Innovation, modernity
 • Zahra Pourkheirullahi Ghoochan *, Masoud Rouhani, Reza Satari, Hosein Hasanpour Alashti Pages 62-86
  In the 19th century, following the emergence of literary schools such as romanticism and surrealism, which rejected and despised clear meaning in literary works and promoted ambiguity instead, literary theories also looked at ambiguity as a value in literary works. ; Because by making the reader participate in the meaning creation process, it creates a kind of interaction between the reader and the text. Shams Tabrizi's poetry is one of the texts that has ambiguity in its artistic meaning. This ambiguity lies in the whole of Maulvi's poetry and the rhetorical device, language and semantic field of his poetry have been affected. It is that each of these elements have been created under the influence of factors that are very similar to the components of the school of surrealism. This research, which is written in a descriptive-analytical way, aims to show what effect the surrealist atmosphere ruling Shams's lyrical poetry has had on the ambiguity of this text and the emergence of ambiguous rhetorical forms. The findings of this research indicate that in eighty-two percent of Shams' sonnets, ambiguous rhetorical forms are created in a surrealistic atmosphere, and among the rhetorical elements simile, recognition, and code, which appear under the influence of the poet's unconscious, are possible in the poem. have the most expression compared to other rhetorical elements.
  Keywords: Surrealism, ambiguity, Shams's sonnets, Molana
 • Asma Mirzaee *, Habibollah Abbasi, Effat Neghabi Pages 87-124
  Contemporary Iranian poetry, through the translation of Western works and the course of socio-political-historical developments, found a suitable context for the experience of European literary schools. Since the arrival of literary schools in Iran, about a century after the experience in the West and a short distance away, most of the prominent contemporary Iranian poets in a short period of poetry are close to the influence of several literary schools. They had. Contemporary Iranian poetry has a title, and the title is the key to deciphering a work that summarizes the structure and text in one or more sentences. Finding can, according to the literary school of the work, create the study of the works of a period or a century. At present, in a research that has been done by research-descriptive and analytical-literary-scientific method, the way of matching and reflecting the two schools of Romanticism and Symbolism in the title of four books of HAVAYE TAZE, BAGHE AYENE, SHEKOFTAN DAR MEH and EBRAHIM DAR ATASH by Ahmad Shamlu Is. Review. The results of the analysis indicate that according to the components of the two schools, there is a correspondence between the literary school of the work and its title, but in the short and long titles there is no significant relationship with the literary school. From a literary point of view, sensual, paradoxical, allusive, and permissive tricks have created symbolic titles by raising ambiguity, and romantic titles have metaphorical metaphors.
  Keywords: Ahmad Shamlu, Romanticism, Symbolism, semiotics, Title Studies
 • Mojtaba Karimi, Zare Gholamali *, Masoud Mahdian, Maliheh Mahdavi Pages 125-150
  The poet, with a deep understanding of his worldly life and with a bag of knowledge from the past before him and using the interpretive dimension of language, introduces ambiguity in his poem and introduces it as an internal matter of the poem and causes the audience of the poem to enjoy the art. . The findings of the present research show that the use of linguistic, rhetorical and semantic ambiguity in Hafez's poetry and his continuous use of the interpretive language have made his poetry more complex, in such a way that one cannot expect linguistic or rhetorical ambiguity from a verse or a sonnet. And it had no meaning. In particular, Hafez is a poet who has gathered the precious heritage of Persian literature in himself and in a way, as the inheritor of the classical literary tradition of Persian poetry, on the one hand, by using genius and linguistic factors, a multi-layered, geometric, ambiguous and interpretable image of concepts. and the themes of Persian poetry, and on the other hand, using rhetorical and semantic factors, he presented new formulations of the inner elements of poetry as well as the vital elements of his era, which resulted in the expansion of the field of interpretation of the language of poetry in the era of the poet, which actually The ambiguity in the poem arose.
  Keywords: Linguistic ambiguity, Rhetorical ambiguity, Semantic ambiguity, Persian poetry, Hafez
 • Mohammad Fatemimanesh * Pages 151-175
  The purpose and aim of this study and Review was to investigate and analyze ode called of Altlasm Elia Abu Madi, based on the school existentialism; School and ideas that shaped and influenced many contemporary Arab poetry, especially on Elia Abu Madi had. In fact , this article tries to study and careful analysis of Altlasm ode , the theme of existentialism like death , absurdity , alienation , anxiety , fear , anxiety , feelings of futility and confusion and frustration and perplexity at this piece of poetry show the impact of this philosophy and literary works on the mind and thought of Elia Abu Madi appear ; This research method is descriptive method and based on the analysis of the themes of existentialism in the Altlasm ode , explanations about life in Elia Abu Madi and also features an elegiac poem will be presented Altlasm - - -
  Keywords: Elia Abu Madi, an ode Altlasm, Existentialism