فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • صابر آریامنش*، فریق میروقشلاق، مرضیه نوری فرد صفحات 577-586
  زمینه و هدف

  کووید-19 برای بهداشت عمومی یک نگرانی بین المللی است. ظهور بیماری نوپدید و همه گیر شدن آن، علاوه بر تهدید بر سلامت جسمی، سلامت روانی را نیز درگیر کرده است. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت خواب براساس شیوع بیماری کووید 19 در کاربران شبکه های اجتماعی در ایران بود.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه کاربران تلگرام و واتساپ بودند. تعداد 443 نفر به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه آنلاین کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) استفاده گردید.

  یافته ها: 

  یافته های به دست آمده نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد کیفیت خواب در بین پاسخگویان برابر با (44/ 8± 02/11) بود که در حدود 3/53 درصد دارای کیفیت خواب نامناسب و 7/46 درصد کیفیت خواب مناسب داشتند. تاخیر در خواب (4/77 درصد)، کارایی خواب (6/85)، اختلالات خواب دارای (7/67) بالاترین میزان کیفیت نامناسب بودن را داشتند، درحالی که کیفیت ذهنی خواب (1/32) و مصرف دارو (1/13) کیفیت مناسب داشتند. همچنین تاخیر در خواب و اختلال در خواب در بین زنان بالاتر از مردان بود. کیفیت ذهنی خواب، کارایی خواب و اختلال عملکرد روزانه در بین افراد متاهل به گونه ای معنادار بالاتر از افراد مجرد است.

  نتیجه گیری:

   ویروس کووید-19 بر مولفه های کیفیت خواب تاثیر می گذارد به گونه ای که افرادی که تجربه کرونا را داشته اند به استثنای کارایی خواب، در سایر مولفه های کیفیت خواب عملکرد پایین تری داشتند. کیفیت خواب در بین افراد فاقد به طور معناداری بالاتر از افراد دارای بیماری مزمن است. کیفیت خواب در بین افراد دارای والدین با بیماری مزمن معناداری پایین تر از افراد بدون والدین با بیماری مزمن می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، کووید - 19، شبکه های اجتماعی
 • سودابه کمالی شرودانی، محمدرضا عابدی*، اعظم نقوی صفحات 587-598

  زمینه و هدف:

   پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیر مداخلات از راه دور مشاوره ای و مربیگری بر مبنای امید بر رشد پس از سانحه، رضایت از زندگی و شادکامی مبتلایان به ویروس کووید-19 در شرایط قرنطینه در استان اصفهان (18 سال به بالا) انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بوده و در آن از روش نمونه گیری در دسترس با گمارش تصادفی استفاده شده است. بدین منظور 43 نفر از افراد مبتلا به بیماری کووید-19 در سه گروه مداخله مربیگری بر مبنای امید (14 نفر)، مشاوره بر مبنای امید (14 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارش تصادفی شده و پس از تکمیل پرسشنامه های مربوط به شادکامی، رضایت از زندگی و رشد پس از سانحه در مرحله ی پیش آزمون، مداخله مربیگری بر مبنای امید طی 8 جلسه به مدت 60 دقیقه و مداخله مشاوره بر مبنای امید نیز طی 8 جلسه به مدت 60 دقیقه در دو گروه آزمایش اعمال شد. پس از پایان مداخله پس آزمون تکمیل گردید و نتایج با استفاده از آزمون مانکوا و آزمون های تعقیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که هر دو مداخله از راه دور مشاوره و مربیگری بر مبنای امید در مقایسه با گروه کنترل بر رشد پس از سانحه، رضایت از زندگی و شادکامی مبتلایان به کووید -19 به طور معناداری تاثیرگذار است. بااین حال تفاوت معناداری بین متغیرهای پژوهش در دو گروه مشاوره و مربیگری وجود نداشت و هر دو مداخله به یک میزان اثربخش بوده است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت مداخله های از راه دور امید محور در شرایط بحرانی، چنین مداخلاتی جهت افزایش رشد پس از سانحه، رضایت از زندگی و شادکامی بیمارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند توصیه می شود.

  کلیدواژگان: توانبخشی از راه دور، مربیگری، رشد پس از سانحه، رضایت از زندگی، شادکامی
 • سیف اله آقاجانی*، سید محسن نعمتی، نسیم عبدلی صفحات 599-608

  زمینه و هدف:

   چاقی و اضافه وزنی به عنوان مشکلی مهم در سراسر جهان در حال بروز است. از همین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افکار غیرمنطقی و ارتقا مثبت اندیشی در افراد تمایل به کاهش وزن انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه موردمطالعه در این تحقیق شامل تمامی بانوان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به کلینیک های تغذیه شهر اردبیل بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تمام آزمودنی هایی که با توجه به پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز و مقیاس مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی (1998) دارای مشکلات مربوط به باورهای غیرمنطقی و مثبت اندیشی بودند، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعته (هر هفته یک جلسه) تحت آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند. در پایان آموزش، پس آزمون بر روی دو گروه اجرا شد، داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCONA) مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش باورهای غیرمنطقی (72/142=F و 01/0 <p) و افزایش مثبت اندیشی (95/9=F و 01/0 <p)، اثربخش بود.

  نتیجه گیری

  بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت مجریان حوزه درمان و آموزش می توانند با استفاده از آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس به کاهش مشکلات، باورهای غیرمنطقی و مثبت اندیشی افراد اضافه وزن کمک شایانی کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، باورهای غیرمنطقی، مثبت اندیشی، کاهش وزن
 • فهیمه سبزه علی*، حسن آقائی خواجه لنگی، عزیزالله مجاهد، نورمحمد بخشانی صفحات 609-621
  زمینه و هدف

  اختلال اضطراب جدایی یکی از اولین و شایع ترین اختلالات روانی در کودکان هست؛ بنابراین انجام مداخلات درمانی جهت کاهش این اختلال دارای اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی سایکودراما بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان 9-5 بود.

  مواد و روش ها:

   طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون، همراه پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه کودکان 9-5 ساله مبتلابه اختلال اضطراب جدایی شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-98 بود. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای و به صورت در دسترس 30 کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش،7 جلسه 90 دقیقه ای، درمان گروهی سایکودراما را دریافت کرده و بر روی گروه کنترل هیچ مداخله ای اجرا نگردید. در پایان جلسات آموزشی-درمانی پس آزمون اجرا و پس از یک ماه هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس نسخه والدین (SCAS-P) و پرسشنامه علایم مرضی نسخه والدین (CSI-4) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  تحلیل یافته ها نشان داد که علایم اضطراب جدایی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری را نشان داد (01/0 ≤p).

  نتیجه گیری:

   از درمان گروهی سایکودراما جهت کاهش علایم اضطراب جدایی کودکان 9-5 ساله شهر زاهدان می توان استفاده نمود و این رویکرد درمانی برای این جمعیت قابلیت کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی، سایکودراما، اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب جدایی
 • نگار قدیمی باویل علیائی*، دکتر زینب خانجانی، دکتر تورج هاشمی صفحات 622-633
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ریسک پذیری، هیجان خواهی و تکانشگری نوجوانان دختر و پسر براساس میزان تاثیرپذیری از همسالان انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  روش پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهشی از نوع بنیادی بوده و با توجه به روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و تحقیقات علی- مقایسه ای بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه نوجوانان 14-18 ساله شهر تبریز، نمونه ای به حجم 327 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقاومت در برابر نفوذ همسالان (1)، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (2)، مقیاس هیجان خواهی آرنت (3) و پرسشنامه تکانشگری بارات ویرایش یازدهم (4) استفاده شد. همچنین داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی چند متغیره نشان داد که میزان ریسک پذیری نوجوانان براساس تاثیرپذیری از همسالان نسبت به گروه مقاوم در برابر تاثیر همسالان بیشتر است. هم چنین میزان ریسک پذیری پسرها نسبت به دخترها براساس میزان تاثیرپذیری از همسالان بیشتر است. اما در مورد هیجان خواهی و تکانشگری نوجوانان دختر و پسر براساس میزان تاثیرپذیری از همسالان تفاوتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

   براساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که همسالان تاثیر بالایی بر روی ریسک پذیری، هیجان خواهی و تکانشگری نوجوانان دارند، لذا پیشنهاد می شود که با برگزاری کلاس های آموزشی برای نوجوانان و خانواده های ایشان در مورد اهمیت دوستی های دوران نوجوانی و تاثیر دوستی در این دوران بر رفتارهای پرخطر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تاثیر همسالان، تکانشگری، ریسک پذیری، نوجوانی، هیجان خواهی
 • مرضیه نوروزی، محمدباقر کجباف* صفحات 634-647
  زمینه و هدف

  عشق می تواند یکی از هیجان انگیزترین رخدادهای زندگی هر فردی باشد و شکست عاطفی می تواند یکی از رنج آورترین تجاربی باشد که ممکن است فرد به دنبال رابطه عاشقانه با آن روبرو شود. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و همجوشی شناختی دختران دارای شکست عاطفی بود.

  مواد و روش ها: 

  روش تحقیق از نوع نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش موردنظر شامل کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل سال 99-98 دانشگاه اصفهان بود. تعداد اعضای نمونه شامل سی نفر از دانشجویان دختر مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. سپس از داوطلبان پرسشنامه نشانگان ضربه عشق گرفته شد و صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت. داده ها در این پژوهش، توسط پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه همجوشی شناختی در سه مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری) گردآوری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های متناسب آماری (انحراف معیار، میانگین، آزمون موچلی، واریانس، آزمون تعقیبی بنفرونی) و نرم افزار SPSS-21 انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، هم جوشی شناختی و سلامت روان گروه آزمایش را در سطح معناداری به ترتیب، کاهش و افزایش دهد.

  نتیجه گیری:

   به طورکلی می توان گفت که در مداخلات درمانی شکست عاطفی، از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان کاهش دهنده علایم همجوشی شناختی و افزایش دهنده سلامت روان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، همجوشی شناختی، سلامت روان، شکست عاطفی
 • داود قادری، مینا مجتبایی*، محمد حاتمی صفحات 648-659

  زمینه و هدف:

   افسردگی به عنوان جدی ترین بیماری قرن که عوامل زمینه ساز نقش مهمی در شکل گیری و تداوم آن دارد، نیازمند طرح درمان هایی است که اثرات ماندگار داشته باشند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرح واره درمانی تحلیلی (AST) در کاهش علایم افسردگی و تعدیل نیازهای هیجانی اولیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه با پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان منتخب تهران در سال 1399 بود. حجم نمونه شامل 24 نفر شد که با روش هدفمند از میان افراد داوطلب درمان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. مداخله درمانی AST برای افراد گروه آزمایش در طی سی جلسه به صورت هفتگی یک جلسه 60 دقیقه ای انجام شد. افراد گروه گواه در این زمان از درمان بهره مند نشدند. پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک (بک، 1961) و پرسشنامه ی نیازهای هیجانی اولیه (قادری و همکاران، 1400) بود. داده های حاصل از این پژوهش به شیوه ی تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS 25.0 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان AST بر کاهش علایم افسردگی و تعدیل نیازهای هیجانی تاثیر معنادار دارد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت؛ درمان AST با توسعه ی تکنیک هایی که تعدیل نیازهای هیجانی را هدف قرار می هد می تواند به عنوان یک مداخله ی موثر جهت کاهش علایم افسردگی و تعدیل نیازهای هیجانی اولیه مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی تحلیلی، علائم افسردگی، نیازهای هیجانی اولیه
 • مسعود هاشمی، الهام فروزنده*، مریم حیدرپور صفحات 660-670

  زمینه و هدف:

   از مشکلات شایع در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارای علایم افسردگی پریشانی هیجانی است که سبب به وجود آمدن پیامدهای منفی متعددی برای این افراد می شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی هیجانی بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری سه ماه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به دیابت نوع دو دارای افسردگی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1400 بود. نمونه نهایی پژوهش شامل 50 نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع دو دارای افسردگی بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند. سپس گروه های آزمایش آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی (8 جلسه 90 دقیقه ای) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (7 جلسه 90 دقیقه ای) به شکل جداگانه را طی دو ماه دریافت نمودند. گروه گواه مداخلات را دریافت نکرده و در انتظار دریافت این مداخلات بودند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه پریشانی هیجانی بود. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار (SPSS-23) و با تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی هیجانی بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی تاثیر معناداری دارد (001/0>p). همچنین نتایج آزمون تعقیبی بیانگر آن بود که بین میزان اثربخشی دو درمان بر پریشانی هیجانی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حکایت از آن داشت که درمانگران می توان از پروتکل اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش پریشانی هیجانی بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: افسردگی، اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی، دیابت، پریشانی هیجانی، مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • احمد عابدی، حمیدرضا عریضی، فاطمه اسدالهی* صفحات 671-692
  زمینه و هدف

  افراد دارای اضطراب اجتماعی به دلیل اضطراب ناشی از حضور در موقعیت های اجتماعی در بسیاری از زمینه های شخصی و اجتماعی خود ازجمله روابط بین فردی با مشکل مواجه می شوند؛ ازاین جهت متخصصان با انجام مداخلات روان شناختی سعی در کاهش آثار آن در زندگی آن ها دارند. در این پژوهش، با روش فراتحلیل، به بررسی و مقایسه اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری و پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی پرداخته شد.

  مواد و روش ها: 

  بدین منظور از بین پژوهش های متعدد مربوط به این موضوع، 68 پژوهش (31 پژوهش مرتبط با درمان پذیرش و تعهد و 37 پژوهش مرتبط با درمان شناختی رفتاری) که در بین سال های 1388 تا 1400 در پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی (ایران داک، مگ ایران، علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و نشریات ادواری، مقالات کشورهای اسلامی (ISC و سیویلیکا) و همچنین پایگاه های معتبر انگلیسی (PubMed، ResearchGate) که مقالات با جامعه ایرانی در آن نمایه شده بود و ازلحاظ روش شناختی (گروه درمانی، دارای متغیر مستقل و وابسته مرتبط و گروه کنترل) موردقبول بودند انتخاب و فراتحلیل روی آن ها انجام شد. در این پژوهش، 68 اندازه اثر گزارش شده است و ابزار استفاده شده چک لیست فراتحلیل بود. داده های به دست آمده توسط نرم افزارCMA-3  مورد تحلیل قرار گرفت

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد که میزان اندازه اثر ترکیبی به دست آمده برای مداخلات پذیرش و تعهد 603/0 و برای مداخلات شناختی-رفتاری 635/0 بود که حکایت از تاثیر این مداخلات در کاهش اضطراب اجتماعی دارد (001/>P).

  نتیجه گیری:

   اندازه اثر ترکیبی به دست آمده برای مداخلات روان شناختی پذیرش و تعهد و شناختی- رفتاری برحسب جدول تفسیری همبستگی از مقادیر بالایی برخوردار است که می توان گفت هر دو مداخله روان شناختی به طور مطلوبی توانسته اند بر کاهش اضطراب اجتماعی موثر واقع شوند. برحسب این مقادیر اندازه اثر ترکیبی می توان اذعان داشت که تاثیر درمان شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی کمی بیشتر از درمان پذیرش و تعهد بوده است.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، درمان شناختی رفتاری، درمان پذیرش و تعهد، فراتحلیل
 • مریم علیجانی، رسول روشن چسلی*، ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحات 693-706

  پژوهش حاضر با هدف، تبیین مدل ساختاری سندرم پیش از قاعدگی بر اساس رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی با میانجیگری طرحواره های ناسازگار اولیه انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه های آزاد شهر تهران در سال 1399-1400 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای سندرم پیش از قاعدگی (سیه باز و همکاران، 1390)، رضایت زناشویی (انریچ، 1998)، ویژگی های شخصیتی نیو (کاستا و مک کری، 1992)، و طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1988) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Amos-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که رضایت زناشویی اثر مستقیم منفی معنادار بر سندرم پیش از قاعدگی داشته است. اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و مسیولیت پذیری اثر مستقیم منفی معنادار بر سندرم پیش از قاعدگی داشته است. همچنین روان نژندی اثر مستقیم منفی معنادار بر سندرم پیش از قاعدگی داشته است. رضایت زناشویی اثر مستقیم منفی بر طرحواره های ناسازگار اولیه داشته است. اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و مسیولیت پذیری اثر مستقیم منفی معنادار بر طرحواره های ناسازگار اولیه داشته است. همچنین روان نژندی اثر مستقیم منفی معنادار بر سندرم پیش از قاعدگی داشته است. طرحواره های ناسازگار اولیه اثر مستقیم بر سندرم پیش از قاعدگی داشته است. بدین معنا که با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه، سطح سندرم پیش از قاعدگی افزایش می یابد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، رضایت زناشویی، ویژگی های شخصیتی، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • شیوا جهانگیری، حسن عبدی* صفحات 707-717
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متاثر از عوامل مختلفی می باشد. به همین دلیل این پژوهش، باهدف پیش بینی هوش هیجانی بر اساس کیفیت زندگی متاهلین با میانجیگری اعتمادبه نفس در زنان متاهل انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل ساکن در شهر سمنان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج بود که 384 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی پترایدز و فارنهام، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه استاندارد اعتمادبه نفس کوپر اسمیت می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آنوا و رگرسیون صورت گرفت. همچنین از نرم افزار SPSS نسخه 26 در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش نشان داد از میان ابعاد متغیر اعتمادبه نفس، مقیاس تحصیلی و شغلی با 2/41 درصد در رتبه نخست، مقیاس اجتماعی با 4/34 درصد در رتبه دوم، مقیاس خانوادگی 1/23 درصد در رتبه سوم و مقیاس عمومی با 15/19 درصد در رتبه چهارم و مقیاس دروغ با منفی 9/18 درصد، اثرگذاری بر کیفیت زندگی زنان متاهل قرارگرفته اند؛ بنابراین نقش ابعاد اعتمادبه نفس معنادار است (05/0>p). نتایج بررسی میزان تاثیر هوش هیجانی بر اعتمادبه نفس در زنان متاهل در مدل پژوهش 9/21 درصد به دست آمد. همچنین میزان بتای رابطه کیفیت زندگی متاهلین و هوش هیجانی در مدل نخست 469/0 و در مدل دوم 539/0 به دست آمد و متغیر تعدیل گر اعتمادبه نفس، نقش افزایشی دارد و میزان آن 274/0 به دست آمده است و نقش تعدیل گری اعتمادبه نفس ازنظر آماری معنی دار بود (05/0>p).

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج حاصل می توان به مراجع آگاهی داد که چگونه اعتمادبه نفس پایین می تواند به مشکلات روانی آن ها بیافزاید و چگونه باهوش هیجانی می توانند بر مسایل روانی آن ها غلبه کنند تا کیفیت زندگی شان در دوره متاهلی افزایش یابد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، اعتماد به نفس، زنان متاهل
 • حسن سطوت قصریکی، تورج هاشمی نصرت آباد*، عباس بخشی پور رودسری، مجید محمود علیلو صفحات 718-729

  زمینه و هدف:

   افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی بوده که همه گروه های جامعه در هر رده سنی را شامل می گردد و شیوع آن نسبت به سن و جنس در جوامع مختلف متفاوت می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی رفتاری بر واکنش پذیری شناختی و کاهش نشانگان بیماران افسرده مداوم بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران افسرده مراجعه کننده به مراکز درمان روان پزشکی و روان شناختی شهرستان ارومیه در زمستان و بهار 1400-1401 بود که از این جامعه تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه به صورت تصادفی گمارده شدند. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مقیاس افسردگی بک (1961) و شاخص حساسیت به افسردگی لیندن (2003) را تکمیل کردند. درنهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSS24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در هر دو متغیر واکنش پذیری شناختی و نشانگان افسردگی بین گروه های آزمایش و کنترل وجود داشت (01/0>P). به این معنی که سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی رفتاری بر واکنش پذیری شناختی و کاهش نشانگان بیماران افسرده مداوم اثربخش بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش بیانگر این است که سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی رفتاری بر واکنش پذیری شناختی و کاهش نشانگان بیماران افسرده مداوم موثر است و ازاین رو می تواند در مداخلات بالینی برای درمان افسردگی مداوم بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی رفتاری، واکنش پذیری شناختی، نشانگان افسردگی
 • مریم سادات فاطمی، آزاده چوب فروش زاده*، محبوبه بهرامی صفحات 730-745
  زمینه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علایم روان تنی و اضطراب امتحان دانش آموزان کنکوری بود.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر سال دوازدهم مقطع متوسطه بخش بن رود استان اصفهان در سال تحصیلی (99-1400) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و بین دانش آموزانی که نمرات اضطراب بالایی داشتند (1 انحراف معیار بالاتر از میانگین) تعداد 12 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و تعداد 12 نفر به صورت تصادفی در گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران، 1385) و شکایات روان تنی (تاکاتا و ساکاتا، 2004) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. شرکت کنندگان اجازه داشتند هرزمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. فرم رضایت نامه آگاهانه توسط افراد قبل از شروع مطالعه تکمیل شده است.

  یافته ها: 

  نتایج تحلیل آنکوا نشان داد که مداخله آزمایشی توانسته است به طور معناداری سبب کاهش اضطراب امتحان (001/0>P) و کاهش علایم روان تنی (001/0>P) در دانش آموزان گروه آزمایش شود.

  نتیجه گیری:

   باتوجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی توانسته تاثیر مثبتی در کاهش اضطراب امتحان و کاهش علایم روان تنی در دانش آموزان کنکوری داشته باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، دانش آموز، ذهن آگاهی، علائم روان تنی، کنکور
 • مهرداد کاظم زاده عطوفی، قاسم نظیری*، مسعود محمدی، ساره بهزادی پور صفحات 746-759
  زمینه و هدف

  این مطالعه به بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان زنان مبتلا به اختلال ارگاسم و مقایسه آن با درمان شناختی-رفتاری می پردازد. اگرچه این رویکرد به طور گسترده در روان درمانی کاربرد دارد اما اخیرا در درمان اختلال عملکرد جنسی زنان معرفی شده است.

  روش ها

  از طریق یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده 50 زن متاهل که تشخیص اختلال ارگاسم را دریافت کرده بودند، وارد مطالعه شدند. پس از معرفی مطالعه و رضایت آگاهانه، از طریق تخصیص تصادفی 25 زن در گروه مداخله (مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی) و25 زن در گروه کنترل (درمان شناختی-رفتاری) قرار گرفتند.  به مراجعان توضیح داده شد که ارزیابی مداخلات آن ها از طریق پروتکل تحقیقاتی انجام می شود و در نهایت آن ها  در مورد مداخله خود کور شدند. همچنین تمامی داده ها براساس کدهای کور در اختیار محقق و مشاور آماری قرار گرفت.

  یافته ها:

   با اطمینان 95% می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با نتایج ثبت شده قبل از مداخله، مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بهبود علایم زنان مبتلا به اختلال ارگاسم در طول دوره مطالعه شد که تاثیر متقابل معنی دار بین درمان و زمان را تایید کرد. تجزیه و تحلیل واریانس چند متغییره بین نمرات پرسشنامه ارزیابی ارگاسم شرکت کنندگان، تغییرات معنی دار را در طول زمان برای هریک از دو گروه تایید کرد. همچنین نتیجه گیری شد که تاثیر مداخلات در طول زمان در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر بود.

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان می دهد که درمانگران باید کمک به مراجعان را در جهت ایجاد مهارت های ذهن آگاهی در طول تجربیات جنسی مورد توجه قرار دهند. ذهن آگاهی جنسی مهارتی را فراهم می کند که افراد می توانند بدون دخالت شریک زندگی خود آن را پرورش دهند و ممکن است به افراد کمک کند تا تلاش بیشتری برای ارتقاء سلامت جنسی و بهبود کیفیت رابطه جنسی داشته باشند.

  کلیدواژگان: ارگاسم، ذهن آگاهی، درمان شناختی -رفتاری، CBT، اختلالات جنسی، درمان جنسی
 • سارا فخاریان مقدم*، قاسم آهی، فاطمه محرری صفحات 760-774
  زمینه و هدف

  شناسایی عواملی که باعث کاهش تردید اولیه نسبت به تزریق واکسن و افزایش پذیرش واکسن در بین عموم می شود، می تواند به تلاش های مداوم برای واکسیناسیون علیه کووید-19 کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ترس از کووید-19 و تمایل به زدن واکسن با نقش میانجی رضایت (بی تفاوتی) و اثربخشی ادراک شده واکسن انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد (11420=N) در سال 1402-1401 تشکیل داد. تعداد اعضای نمونه در این پژوهش 300 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها مقیاس ترس از کووید-19، مقیاس تمایل به زدن واکسن کووید-19، خرده مقیاس رضایت مدل 5C و مقیاس ارزیابی اثربخشی ادراک شده واکسن کووید-19 بکار رفت. داده ها به کمک تحلیل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار SPSS-22 و Lisrel 8.8 تحلیل شد.

  یافته ها: 

  دامنه سنی آزمودنی ها بین 18 تا 30 سال با میانگین سن 75/21 و انحراف معیار سنی 93/1 بود. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین مقدار همبستگی بین ترس از کووید-19 و اثربخشی ادراک شده واکسن وجود دارد. این همبستگی مثبت و معنی دار بود. به علاوه کمترین مقدار همبستگی بین ترس از کووید-19 و تمایل به زدن واکسن شد. این همبستگی نیز مثبت و معنی دار بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رضایت و اثربخشی ادراک شده واکسن در رابطه بین ترس از کووید-19 و تمایل به زدن واکسن نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری: 

  این یافته ها اهمیت درک نقش عوامل پیش بین درباره کووید-19 و مکانیزم های میانجی روان شناختی پیشایند مبتنی بر مدل باور سلامت و مدل 5C در مورد تمایل به زدن واکسن را برجسته می کند.. بر این اساس رضایت (بی تفاوتی) و اثربخشی ادراک شده واکسن به عنوان عوامل روان شناختی میانجی ظاهر شدند که پذیرش واکسن را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تمایل به زدن واکسن کووید-19، ترس از کووید 19، رضایت، اثربخشی ادراک شده واکسن
 • محمدهادی زین العابدینی، کیوان کاکابرایی* صفحات 761-771
  زمینه و هدف

  ارتقای سطح رضایت زناشویی موجب استحکام خانواده و دوام زندگی مشترک می شود. راهبردهای شناختی-رفتاری همچون حل مسیله از کارآمدی مناسبی برای کاهش تعارضات و بهبود رضایت زناشویی برخوردارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش حل مسیله خانواده محور بر رضایت زناشویی زوجین انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و شیوه اجرا شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل متاهلین مراجعه کننده به مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1398 بود. ابتدا بر اساس معیارهای ورود و خروج تعداد 30 زوج به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به صورت انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) تقسیم شدند. پس ازآن گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای، آموزش حل مسیله خانواده محور را دریافت نمودند. گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز (1389) استفاده شد. بعد از پس آزمون داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و روش تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد، به کارگیری آموزش حل مسیله خانواده محور تاثیر معناداری بر افزایش رضایت زناشویی زوجین دارد (05/0>p).

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت برنامه آموزش حل مسیله خانواده محور به عنوان یک برنامه مداخله ای اثربخش و با اهمیت می تواند در راستای افزایش رضایت زناشویی زوجین مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حل مسئله خانواده محور، رضایت زناشویی، زوجین
|
 • Saber Ariamanesh*, Farigh Mirogheshlagh, Marzieh Nouri Fard Pages 577-586
  Aim and Background

  COVID-19 is an international concern for public health. The emergence of the emerging and pervasive disease, in addition to threatening physical health, has also affected mental health. The aim of this study was to study the quality of sleep based on the prevalence of Quaid 19 disease in social network users in Iran.

  Methods and Materials: 

  The present study was descriptive and survey. The statistical population was all Telegram and WhatsApp users. 443 people were selected as available sampling method. To collect data from Online Questionnaire Pittsburgh Sleep Quality (PSQI) used.

  Findings

  The findings showed that the mean and standard deviation of sleep quality among the respondents was equal to (8.44±11.02), which was about 53.3% with poor sleep quality and 46.7% with proper sleep quality. Sleep delays (77.4%), sleep performance (85.6%), sleep disorders (67.7%) had the highest rate of inappropriate quality, while mental quality of sleep (32.1) and drug use (13.1) They were of good quality. Sleep delay and sleep disturbances were also higher in women than men. The mental quality of sleep, sleep efficiency, and daily dysfunction among married people are significantly higher than for single people.

  Conclusions

  The Covid-19 virus affects sleep quality components so that people who have experienced corona, with the exception of sleep efficiency, perform less well in other components of sleep quality. Sleep quality is significantly higher in people without chronic illness. Sleep quality is significantly lower among people with parents with chronic disease than people without parents with chronic disease.

  Keywords: Sleep Quality, Covid - 19, Social Networks users
 • Soudabe Kamali Shervedani, MohammadReza Abedi*, Azam Naghavi Pages 587-598
  Aim and Background

  The present study was conducted to compare the effect of tele-hope-based coaching and counseling on post-traumatic growth, life satisfaction and happiness of patients with COVID-19 in quarantine conditions in Isfahan province (18 years and older).

  Methods and Materials: 

  This research is a quasi-experimental study in which the convenience sampling method with random assignment is used. For this purpose, 43 patients with COVID-19 were randomly assigned in three groups of hope-based coaching (14 people), hope-based counseling (14 people) and control group (15 people). All participants completed questionnaires related to happiness, life satisfaction and post-traumatic growth in the pre-test phase, and then the experimental group members participated in hope-based coaching or counseling (8 sessions for 60 minutes). At the end of the intervention, the post-test was completed and the results were analyzed using MANCOVA test and post hoc tests.

  Findings

  The findings showed that both tele-interventions had a significant effect on post-traumatic growth, life satisfaction and happiness of patients with COVID-19 compared to the control group. However, there was no significant differences between the research variables in the two intervention groups and both interventions were equally effective (P <0.05).

  Conclusions

  Considering the importance of tele-hope-based interventions during crisis time, such interventions are recommended to increase post-traumatic growth, life satisfaction and happiness of patients who are not able to visit in person.

  Keywords: Tele-rehabilitation, coaching, post traumatic growth, Satisfaction, Happiness
 • Seifollah Aghajani*, Seyed Mohsen Nemati, Nasim Abdoli Pages 599-608
  Aim and Background

  Obesity and being overweight are emerging as important problems worldwide. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness-based on reducing stress on irrational thoughts and promoting positive thinking in people who want to lose weight.

  Methods and Materials: 

  The current research method is a semi-experimental pretest-posttest type with a control group and the population studied in this research included all obese women who were referred to nutrition clinics in Ardabil city, using available sampling, all the subjects who Paid attention to Ahvaz irrational beliefs questionnaire and positive thinking scale of Ingram and Visniki (1998) had problems related to irrational beliefs and positive thinking, a sample of 30 people was selected and randomly divided into two experimental groups (15 people) and control group (15 people) were divided. The experimental group underwent mindfulness training based on stress reduction during 8 one-hour sessions (one session per week). At the end of the training, the posttest was performed on two groups, the data were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA).

  Findings

  The results showed that mindfulness-based on stress reduction was effective in reducing illogical beliefs (F=142.72 and P< 0.01), and increasing positive thinking (F=9.95 and P<0.01).

  Conclusions

  Therefore, it can be concluded that practitioners in the field of treatment and education can help to reduce problems, irrational beliefs, and positive thinking in obese people by using mindfulness training based on stress reduction.

  Keywords: Mindfulness, irrational beliefs, positive thinking, weight loss
 • Fahimeh Sabzehali*, Hassan Aghaee Khajelangi, Azizollah Mojahed, NourMohammad Bakhshani Pages 609-621
  Aim and Background

  Separation anxiety disorder is one of the first and most common psychological disorders in children. Therefore, therapeutic interventions to reduce this disorder is important. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group therapy of psychodrama on reducing the symptoms of separation anxiety disorder in children 5 to 9 years.

  Methods and Materials:

   The design of the present study was a quasi-experimental pre-test-post-test with follow-up, with experimental and control groups. The statistical population in this study was all children aged 5 to 9 years with separation anxiety disorder in Zahedan in the academic year of 2019-2020. For select the sample, 30 children were selected using the two-stage cluster sampling method and randomly assignment into experimental and control groups. Experimental group, seven 90 minute sessions, group therapy of psychodrama and no intervention was performed on the control group. At the end of the educational-therapeutic sessions, the post-test was administered and after one month, both groups were re-evaluated. The instrument used in this study was anxiety the Spence children's anxiety scale (SCAS-P) and Disease Symptoms Parental Questionnaire (CSI-4). The research data were analyzed using SPSS 22 measurement analysis software test.

  Findings

  The analysis of the results showed that the symptoms of separation anxiety in the experimental group compared to the control group showed a significant decrease (P≤0.01).

  Conclusions

  Group therapy of psychodrama can be used to reduce the symptoms of separation anxiety in children aged 5-9 years in Zahedan and this therapeutic approach can be used for this population.

  Keywords: Group therapy, Psychodrama, Anxiety disorders, Separation anxiety disorder
 • Negar Ghadimi Bavil Olyayi*, Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi Pages 622-633
  Aim

  The aim of this study was to compare the level of risk-taking, sensation - seeking and impulsivity of girl and boy adolescents based on the level of influence of peers.

  Method

  The method of the present research was of fundamental type according to the research objective and according to the method of data collection it was of descriptive type and causal-comparative research. In line with the purpose of the study, among all adolescents aged 18-14 years in Tabriz, a sample of 327 people was selected by available sampling method. To collect data used from Peer Influence Resistance Questionnaire (1), Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (2), Arent Sensation–Seeking Scale (3) and Barat Impulsivity Questionnaire 11 th edition (4). Also, the obtained data were analyzed using SPSS-26 software.

  Results

  Data analysis using multivariate factor analysis of variance showed that the level of risk-taking of adolescents based on the influence of peers is higher than the peer resistance group. Also, the level of risk-taking of boys is higher than girls based on influence by peers. But there was no difference in the sensation-seeking and impulsivity of girl and boy adolescents based on the level of influence from peers.

  Conclusion

  Based on the findings of the present research, it can be concluded that peers have a high impact on risk-taking, excitement and impulsiveness of teenagers. Therefore, it is suggested to hold training classes for teenagers and their families about the importance of friendships during adolescence and the impact of friendship during this period on risky behaviors.

  Keywords: Peer influence, Impulsivity, Sensation –Seeking, Risk –Taking, Adolescent
 • Marzieh Norouzi, MohammadBagher Kajbaf* Pages 634-647
  Aim and Background

  Love is one of the most amazing emotions a person can experience and emotional failure is one of the most painful problems that can happen to anyone during a romantic relationship. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of therapy based on acceptance and commitment on the mental health and cognitive fusion of girls with emotional breakdown.

  Methods and Materials:

   The research method is semi-empirical and the sample population covers all the girl students at Isfahan University. The representative samples are 30 of the girl students who have gone to the counseling center of Isfahan University seeking care. Sampling was done by a voluntary and purposive method. Then, the volunteers answered the questionnaire about symptoms of heartbreak, then they were randomly divided into two groups of experimental (15 individuals) control (15 individuals). The experimental group was put under the treatment of ACT therapy. The data in this research, were gathered in three phases (pre-test, post-test, and follow-up test) using mental health questionnaire (GHQ-28) and cognitive fusion questionnaire. The data were examined by proper statistical tests (covariance with a lot of follow-ups) and via the software of SPSS-21.

  Findings

  The results indicated that the ACT therapy, can significantly and sequentially decrease and increase the level of cognitive fusion and mental health of the control group.

  Conclusions

  The results indicated that ACT therapy can be applied in the interventional treatments of emotional setbacks, to decrease the symptoms of cognitive fusion and increase the level of mental health.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Cognitive Fusion, Mental Health, emotional breakdown
 • Davoud Ghaderi, Mina Mojtabaie*, Mohamad Hatami Pages 648-659
  Aim and Background

  Depression, as the most serious disease of the century, whose underlying factors play an important role in its formation and continuation, requires the design of treatments that have lasting effects. Based on this, the present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of Analytical Schema Therapy (AST) in reducing depression symptoms and modulating early emotional needs

  Methods and Materials: 

  The current research was conducted as a semi-experimental type with a pre-test-post-test design and a control group with a three-month follow-up. The statistical population of this research was selected students of Tehran in 2020. The sample size included 24 people who were selected by a targeted method from among those who volunteered for treatment and were randomly assigned to two experimental (12 people) and control (12 people) groups. AST therapeutic intervention was performed for the experimental group during thirty sessions, one session of 60 minutes per week. People in the control group did not receive treatment at this time. The questionnaires used in this research included the Beck depression questionnaire (Beck, 1961) and the early emotional needs questionnaire (Ghaderi et al, 2021). The data obtained from this research were analyzed by the method of variance analysis with repeated measurement and using SPSS 25.0 software.

  Findings

  The results showed that AST treatment has a significant effect on reducing depression symptoms and modulating emotional needs (p<0.001).

  Conclusions

  According to the obtained results, it can be concluded that AST treatment, with the development of techniques aimed at adjusting emotional needs, can be used as an effective intervention to reduce depression symptoms and adjust early emotional needs.

  Keywords: Analytic schema therapy, depressive symptoms, early emotional needs
 • Masoud Hashemi, Elham Forozandeh*, Maryam Heiaeropur Pages 660-670
  Aim and Background

  One of the common problems in type 2 diabetes patients with depression symptoms is emotional distress, which causes many negative consequences for these people, so present study was conducted to comparison of the effectiveness of Autobiographical Memory Specificity training and acceptance and commitment therapy to the emotional distress of diabetic patients with depression.

  Methods and Materials: 

  The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and a follow-up period of three months. The statistical population of the study included people with type 2 diabetes and depression who were referred to medical centers in Isfahan city in the first six months of 1400. The final sample of the study included 50 Patients with type 2 diabetes and depression, who were selected through convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Then, the experimental groups received training on personalization of historical memory (8 sessions of 90 minutes) and therapy based on acceptance and commitment (7 sessions of 90 minutes) separately during two months. This is even though the control group did not receive the interventions and was waiting to receive these interventions. The tools used included an emotional distress questionnaire. Data analysis was done by software (SPSS-23) and mixed analysis of variance and Bonferroni post hoc test.

  Findings

  The results showed that Autobiographical Memory Specificity training and acceptance and commitment therapy have a significant effect on the emotional distress of diabetic patients with depression (p<0.001). Also, the follow-up test results indicated no significant difference between the effectiveness of the two treatments on emotional distress (p≤0.05).

  Conclusions

  The research findings indicated that therapists could use the Autobiographical Memory Specificity and acceptance and commitment therapy to reducing the emotional distress of diabetic patients with depression.

  Keywords: depression, Autobiographical Memory Specificity, diabetes, emotional distress, acceptance, commitment therapy
 • Ahmad Abedi, Hamidreza Oraizi, Fatemeh Asadollahi* Pages 671-692
  Aim and Background

  People with social anxiety face problems in many personal and social fields, including interpersonal relationships, due to the anxiety caused by being in social situations. Therefore, experts try to reduce its effects by performing psychological interventions. Accordingly, in this research, a meta-analysis comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral (CBT) and acceptance and commitment therapy (ACT) interventions on social anxiety was considered to investigate the real effect of these interventions.

  Methods and Materials:

   For this purpose, among the many research related to this topic, 68 research (31 ACT and 37 CBT research) were found in reliable databases such as Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Iranian publications (Magiran), Comprehensive Portal of Human Sciences, Scientific information database (SID), PubMed, Islamic world science citation (ISC) and science journals and conference proceedings publisher (Civilica) were selected and meta-analysis was done on them. This research is based on 68 effect sizes and the tool used was the meta-analysis checklist. Data were analyzed using CMA-3 software.

  Findings

  The research findings showed that the effect size of interventions and training based on acceptance and commitment therapy on social anxiety was 0.603 (P <.001) and for cognitive-behavioral interventions was 0.635 (P <.001).

  Conclusions

  The obtained effect size in terms of r value for psychological interventions (ACT and CBT) on social anxiety is high, so it can be said that both psychological interventions can effectively reduce social anxiety, but according to the results, obtained effect size is higher for cognitive-behavioral therapy compared to acceptance and commitment therapy.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Cognitive behavioral therapy, Meta-analysis, Social anxiety
 • Maryam Alijani, Rasol Roshan Chesli*, Abolghasem Isamorad Roodboneh, Seyed Abolghasem Mehrinejad Pages 693-706

  The aim of this study was to explain the modeling of premenstrual syndrome based on marital satisfaction and personality traits mediated by early maladaptive schemas. The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of all married students of Tehran Azad University in 1399-1400, from which 400 people were selected by stepwise cluster sampling. In this study, the tools of premenstrual syndrome (Siah Baz et al., 2011), marital satisfaction (Enrich, 1998), neo-personality traits (Costa and McCray, 1992) and early maladaptive schemas (Young, 1988) were used, all of which had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-V8.8 software were used to analyze the data. Structural equation modeling was also used to answer the research hypotheses. Findings showed that the model has a good fit. The results also showed that marital satisfaction had a significant direct negative effect on premenstrual syndrome. Eagerness for new experiences, agreement and responsibility have had a significant direct negative effect on PMS. Neuroticism also had a significant negative direct effect on premenstrual syndrome. Marital satisfaction has had a direct negative effect on early maladaptive schemas. Eagerness for new experiences, agreement, and responsibility have had a significant direct negative effect on early maladaptive schemas. Neuroticism also had a significant negative direct effect on premenstrual syndrome. Early maladaptive schemas had a direct effect on premenstrual syndrome. This means that the level of premenstrual syndrome increases with the increase of early maladaptive schemas. Therefore, paying attention to the mentioned variables in prevention and designing more appropriate therapies will help researchers and therapists

  Keywords: Premenstrual Syndrome, Marital Satisfaction, Personality Traits, Early maladaptive Schemas
 • Shiva Jahangiri, Hassan Abdi* Pages 707-717
  Aim and Background

  Quality of life includes different dimensions of physical, mental and social health and comfort of people's lives and is affected by various factors. For this reason, this research was conducted with the aim of predicting emotional intelligence based on the quality of life of married people with the mediation of self-confidence in married women.

  Methods and Materials: 

  The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the research included all married women living in Semnan who had referred to counseling centers. The sampling method was purposeful and based on entry and exit criteria, 384 people were selected based on Morgan's table. The data collection tools include Petrides and Farnham's standard emotional intelligence questionnaires, World Health Organization's quality of life, and Cooper Smith's standard self-confidence questionnaire. Data analysis was done using ANOVA and regression tests. Also, SPSS software, version 26 was used at a significance level of 0.05.

  Findings

  The results of the research showed that among the variable dimensions of self-confidence, the educational and occupational scale ranked first with 41.2%, the social scale ranked second with 34.4%, the family scale ranked third with 23.1% and the general scale. With 19.15%, they are in the fourth place and the lie scale with negative 18.9%, affecting the quality of life of married women. Therefore, the role of self-confidence dimensions is significant (p<0.05). The results of examining the effect of emotional intelligence on self-confidence in married women in the research model were 21.9%. Also, the beta value of the relationship between married people's quality of life and emotional intelligence was found to be 0.469 in the first model and 0.539 in the second model, and the moderating variable of self-confidence has an increasing role, and its value is 0.274, and the moderating role of confidence is breath was statistically significant (p<0.05).

  Conclusions

  According to the results, clients can be informed about how low self-confidence can add to their psychological problems and how they can overcome their psychological problems with emotional intelligence to increase their quality of life during marriage.

  Keywords: emotional intelligence, quality of life, self-confidence, married women
 • Hasan Satvat Qasriki, Touraj Hashemi Nosratabad*, Abass Bakhshi Pour Roudsari, Majid Mahmoud Alilou Pages 718-729
  Aim and Background

  Depression is one of the most common mental disorders that includes all groups of society in every age group and its prevalence is different according to age and gender in different societies, so the aim of this research is the effectiveness of cognitive behavioral analysis psychotherapy system on cognitive reactivity and The symptoms of depressed patients were reduced.

  Methods and Materials:

   The current research was a semi-experimental design with a pre-test, post-test and three-month follow-up with a control group. The statistical population included all depressed patients referred to psychiatric and psychological treatment centers in Urmia city in the first five months of 2022, and 30 people were selected from this population by convenience sampling and randomly assigned to two groups. All subjects completed the Beck Depression Scale (1961) and the Linden Depression Susceptibility Index (2003) in all three stages of pre-test, post-test and follow-up. Finally, the data were analyzed by repeated measurement variance analysis methods with the help of SPSS24 software.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference in both variables of cognitive reactivity and depressive symptoms between the experimental and control groups (P<0.01). In other words, cognitive behavioral analysis psychotherapy system was effective on cognitive reactivity and reducing the symptoms of persistently depressed patients (P<0.05).

  Conclusions

  The findings of the research show that the psychotherapy system of cognitive behavioral analysis is effective on cognitive reactivity and reducing the symptoms of persistent depressed patients, and therefore it can be used in clinical interventions for the treatment of persistent depression.

  Keywords: Psychotherapy system of cognitive behavioral analysis, cognitive reactivity, depressive syndromes
 • Maryam Sadat Fatemi, Azadeh Choobforoushzadeh*, Mahboobeh Bahrami Pages 730-745
  Aim and Background

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on reducing psychosomatic symptoms and test anxiety in the University entrance exam candidates.

  Methods and Materials: 

  The present study was an experimental study with pre-test and post-test design with a control group. The statistical population included the senior female high school students in Bonroud district of Isfahan province in the educational year (2020-2021), who were selected by multi-stage random cluster sampling method and among students who had high anxiety scores (1 standard deviation above average). 12 students were randomly assigned to the experimental group and 12 students were randomly assigned to the control group. The experimental group underwent mindfulness-based stress reduction program intervention for 8 sessions. The control group did not receive any intervention. TAI test anxiety (Abolghasemi et al., 2006) and psychosomatic complaints (Takata and Sakata, 2004) questionnaires were used to collect data. The collected data were analyzed using statistical methods of Analysis of Covariance. Participants were allowed to leave the study whenever they wished. The informed consent form was completed by the individuals before the study began.

  Findings

  The results of ANCOA analysis showed that the experimental intervention could significantly reduce test anxiety (P<001) and reduce psychosomatic symptoms (P<001) in students of the experimental group.

  Conclusions

  According to the findings, it can be concluded that mindfulness-based stress reduction program has been able to have a positive effect on reducing test anxiety and psychosomatic symptoms in the University entrance exam candidates.

  Keywords: Psychosomatic symptoms, Exam stress, Mindfulness, Student, University entrance exam
 • Mehrdad Kazem Zadeh Atoofi, Ghasem Naziry*, Masood Mohammadi, Sare Behzadi Poor Pages 746-759
  Aim and Background

  This study examines the effectiveness of mindfulness-based interventions in the treatment of women with orgasmic disorder and compares it with cognitive-behavioral therapy. Although this approach is widely used in psychotherapy, it has recently been introduced in the treatment of female sexual dysfunction.

  Methods

  Through a randomized clinical trial, 50 married women who received the diagnosis of orgasm disorder were included in the study. After introducing the study and informed consent, 25 women were randomly assigned to the intervention group (mindfulness-based interventions) and 25 women to the control group (cognitive-behavioral therapy). It was explained to the clients that the evaluation of their interventions is done through the research protocol, and finally they were blinded about their intervention. Also, all the data were provided to the researcher and statistical consultant based on blind codes.

  Findings

  With 95% certainty, it can be concluded that compared to the results recorded before the intervention, interventions based on mindfulness improved the symptoms of women suffering from orgasmic disorder during the study period which confirmed a significant interaction between treatment and time. Multivariate analysis of variance between the participant's results of orgasm assessment questionnaire scores confirmed the significant changes over time for each of the two groups. It is also concluded that the effect of the interventions over time was significantly greater in the intervention group.

  Conclusion

  The findings suggest that therapists should consider helping clients develop mindfulness skills during sexual experiences. Sexual mindfulness provides a skill that people can develop without the involvement of their partner and may help people make more efforts to promote sexual health and improve the quality of sex.

  Keywords: orgasm, mindfulness, cognitive behavioral Therapy, CBT, Sexual Dysfunctions, Sexual Therapy
 • Sara Fakharian Moghaddam*, Qasem Ahi, Fatemeh Moharreri Pages 760-774
  Aim and Background

  Identifying factors that reduce initial hesitancy toward vaccination and increase vaccine acceptance among the general public can aid ongoing efforts to vaccinate against Covid-19. This research was conducted with the aim of investigating the relationship between fear of covid-19 and desire to get vaccinated with the mediating role of Complacency and Perceived effectiveness of the COVID-19 vaccine.

  Methods and Materials:

   The present study was a correlational descriptive study, and its statistical society consisted of all students of Mashhad University of Medical Sciences in 2022-2023. The number of sample members in this research was considered to be 300 people who were selected by cluster random sampling method. To collect the data, the scale of fear of covid-19, the scale of COVID-19 Vaccination Intention, the Complacency subscale of the 5C model and the Scale for evaluating the Perceived effectiveness of the COVID-19 vaccine used. Data were analyzed using path analysis and SPSS-22 and Lisrel 8.8.

  Findings

  The age range of the subjects was between 18 and 30 years, with an average age of 21.75 and a standard deviation of age of 1.93. The research findings showed that there is the highest correlation between fear of covid-19 perceived effectiveness of the COVID-19 vaccine. This correlation was positive and significant ((p<0.01). In addition, the lowest correlation value was observed between fear of covid-19 and the desire to get vaccinated Covid-19. This correlation was also positive and significant (p<0.01). Also, the findings of the research showed that Complacency and perceived effectiveness of the COVID-19 vaccine play a mediating role in the relationship between fear of covid-19 and the desire to get vaccinated Covid 19 (p<0.01).

  Conclusions

  These findings highlight the importance of understanding the role of predictors about covid-19 and psychosocial mediating mechanisms of antecedents based on the health belief model and the 5C model on willingness to get vaccinated. Based on this, complacency and perceived effectiveness of the COVID-19 vaccine appeared as mediating psychological factors that affect the acceptance of the vaccine.

  Keywords: Complacency, desire to get vaccinated Covid 19, Fear of covid-19, Perceived effectiveness of the COVID-19 vaccine
 • Mohammad Hadi Zeinolabedini, Keivan Kakabaraee* Pages 761-771
  Aim and Background

  Improving the level of marital satisfaction can strengthen family ties and promote a long-lasting marriage. Cognitive-behavioral techniques, such as problem-solving, have proven to be efficacious in mitigating conflicts and augmenting marital satisfaction. Therefore, the current study was undertaken to scrutinize the effectiveness of family-oriented problem-solving training in couples’ marital satisfaction.

  Methods and Materials:

   This is a quasi-experimental applied study with a pretest and posttest design and a control group. The statistical population included married individuals who referred to the Psychological Counseling Center at Islamic Azad University of Kermanshah Branch, Iran, in 2019. Initially, 30 couples were selected by purposeful sampling, who were then randomly assigned to the experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group then received ten 90-minute sessions of family-centered problem-solving training, while the control group did not receive any intervention. The Afrooz Marital Satisfaction Scale (2010) was used for data collection. After the posttest stage, the collected data were analyzed in SPSS version 22 using descriptive statistics and covariance analysis.

  Findings

  Covariance analysis revealed that the utilization of family-oriented problem-solving training had a significant influence on boosting couples’ marital satisfaction (p<0.05).

  Conclusions

  The current study's findings suggest that the family-oriented problem-solving training program is a valuable and successful intervention for enhancing couples' marital satisfaction.

  Keywords: family-centered problem-solving, marital satisfaction, couples