فهرست مطالب

نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی مومنی*، مهرداد طبری، وحید خسروی، سید صادق حسینی ایمنی، محمد محمدیان، رضا اسدی، لیلا خزائی صفحات 81-95

  رقم طلوع (لاین AN74)، از تلاقی ارقام بومی علی کاظمی و اصلاح شده نعمت حاصل شد. با ارزیابی مشاهده ای لاین های خویش آمیخته نوترکیب (Recombinant Inbred Lines (RILs) حاصل، تعداد 45 لاین از جمله لاین AN74 به همراه ارقام شاهد در قالب آزمایش حجیم شده (آگمنت) در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه حاصل از این بررسی، انتخاب 11 لاین برتر آزمایش منجمله AN74 بود که در سال 1392 ارزیابی شدند. سپس تعداد هفت ژنوتیپ برتر در قالب آزمایش سازگاری همراه ارقام شاهد طارم محلی، نعمت و شیرودی در چهار منطقه تنکابن، آمل، بابل و بهشهر از سال 1393 و طی سه سال ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش "امی" (Additive Main effects and Multiplicative Interaction (AMMI)) نشان داد که رقم طلوع) لاین (AN74 دارای سازگاری عمومی نسبی برای همه چهار منطقه مذکور و سازگاری خصوصی مطلوب برای مناطق مرکزی مازندران (آمل و بابل) بود. در پایلوت های ترویجی این رقم از عملکرد مطلوبی در مقایسه با ارقام شاهد نعمت و علی کاظمی برخوردار بود. از ویژگی های رقم طلوع می توان به زودرسی آن (5±78 روز از بذرپاشی تا 50 درصد گلدهی) در مقایسه با رقم هاشمی (5 ± 83 روز)، ارتفاع بوته کوتاه (3 ± 87 سانتی متر)، میانگین عملکرد نهایی شلتوک مطلوب (متوسط500±7500کیلوگرم در هکتار)، متوسط وزن هزار دانه بالا (1/1 ± 31 گرم)، تحمل بالا به آفت کرم ساقه خوار برنج (دو نوع مکانیسم آنتی زنوز و آنتی بیوز)، مقاومت به بیماری بلاست (واکنش 1-0)، و کیفیت پخت مطلوب دانه (میزان آمیلوز 1±23 درصد، قوام ژل 45 و هضم قلیایی 5/3، نسبت طویل شدن دانه 1/9) به همراه عطر متوسط اشاره نمود. از این رو، رقم طلوع (لاین AN74) قابلیت کشت در شرایط معمول، سیستم های کشت کم آب، مناطق با دوره رشد کوتاه، برداشت مکانیزه و کشت دوبار برنج را دارد

  کلیدواژگان: برنج، بیماری بلاست، کیفیت پخت، کرم ساقه خوار، زودرس، ورس
 • علی براتی*، حبیب الله قزوینی، حمیدرضا نیکخواه، شیرعلی کوهکن، حسینعلی فلاحی، مهدی جباری، احمد قلی پور، امید پودینه، کمال شهبازی هومونلو، حسن زالی، آرش حسین پور، رهام محتشمی، رضا اقنوم، صفرعلی صفوی، طه دادرضایی، معصومه خیرگو صفحات 97-108

  رقم جدید جو گلچین حاصل دورگ گیری بین لاین P.sto/3/Lbiran/Una80//Lignee640/4/Bllu/5/Petunia1 به عنوان والد مادری و رقم نیک به عنوان والد پدری می باشد. .تلاقی اولیه والدین این رقم و انتخاب در توده های دورگ و نسل های درحال تفکیک تا رسیدن به خلوص ژنتیکی در بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر انجام گرفت. آزمایش های ارزیابی عملکرد مشاهده ای، مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی اهواز، دارب، زابل و گنبد انجام پذیرفت و لاین مورد نظر با توجه به عملکرد بالا و خصوصیات مطلوب زراعی و مقایسه با ارقام شاهد انتخاب شد. آزمایش ارزیابی پایداری عملکرد دانه با شرکت 17 لاین  انتخاب شده از آزمایش پیشرفته و شاهدهای زهک/صحرا و نیمروز در پنج ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز، داراب، زابل، گنبد و مغان برای دو سال زراعی 96-1394 انجام پذیرفت. گزینش لاین های  دارای عملکرد دانه مطلوب و پایدار با استفاده از نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه، ضریب برتری لین و بینز و تجزیه گرافیکی GGE بای پلات  انجام شد. لاین شماره 3 (رقم  گلچین) با میانگین عملکرد دانه 4311 و 4502 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در جنوب و شمال ایران، نسبت به ارقام شاهد زهک و صحرا 9 و 8 درصد برتری عملکرد داشت. بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که این رقم جدید علاوه بر عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب، دارای سازگاری عمومی در مناطق گرم ایران است و به عنوان رقم جدید با نام گلچین معرفی شد. این رقم  شش ردیفه بوده و در برابر خوابیدگی و ریزش دانه مقاوم است. تیپ رشد این رقم بهاره بوده و میزان پروتیین آن 11/3 درصد می باشد.رقم گلچین نسبت به ارقام شاهد زودرس تر بوده و در برابر تنش های شوری و خشکی به ترتیب دارای تحمل بالا و تحمل متوسط و نسبت به بیماری سفیدک پودری جو نیمه حساس تا نیمه مقاوم می باشد.

  کلیدواژگان: جو، عملکرد دانه، مناطق گرم، سازگاری
 • ابراهیم گنجی مقدم*، ناصر بوذری، آرزو جلالی، ابوالفضل ایروانی، سیما بینا صفحات 109-119
  معرفی ارقام زودرس و با کیفیت بالای گیلاس به دلیل اهمیت اقتصادی از اهداف مهم برنامه های اصلاحی می باشد. همگام با برنامه شناسایی، ارزیابی و جمع آوری ژنوتیپ های گیلاس در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد، از سال 1377 به مدت 20 سال و با اجرای 5 پنج پروژه تحقیقاتی از طریق سلکسیون از بین ژنوتیپ های بومی، گیلاس توس معرفی گردید. نتایج بیش از یک دهه بررسی نشان داد که رقم توس دارای عادت رشد گسترده و قدرت شاخه زایی متوسط است. گلدهی رقم توس از هفته اول فروردین آغاز و در هفته چهارم اردیبهشت آماده برداشت است. بررسی گرده افشانی نشان داد که این رقم خودناسازگار است و ارقام دوم رس و سیاه مشهد به عنوان ارقام گرده دهنده مناسب و سازگار پیشنهاد می شود. متوسط وزن میوه رقم توس 6/2 گرم در مقایسه با عدلی (زودرس ترین رقم داخلی) 4/9 گرم و دلامارکا (زودرس ترین رقم خارجی) 3/8 گرم بالاتر است. طول دم میوه از جمله صفاتی است که در شناسایی ارقام گیلاس مورد استفاده قرار می گیرد. طول دم میوه رقم توس با میانگین 2/4 سانتی متر نسبت به رقم عدلی (3/72 سانتی متر) و دلامارکا (3/63 سانتی متر) کوتاه تر است. بالا بودن متوسط وزن میوه و کوتاه بودن طول دم میوه رقم توس از جمله مزایای این رقم بوده که انتظار می رود منجر به افزایش ارزش اقتصادی و بازارپسندی بیشتر آن گردد.
  کلیدواژگان: خودناسازگاری، رقم توس، وزن میوه، زودرسی
 • توحید نجفی میرک*، مصطفی آقایی سربرزه، منوچهر دستفال، حسین فرزادی، محمد بهاری، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، رامین روح پرور، حسین اکبری مقدم، محمد جواهری صفحات 121-130
  گندم دوروم رقم تابان (لاین (DW-92-5 در سال زراعی 90-1389 در قالب چهل و دومین خزانه بین المللی گندم دوروم (42nd IDSN) دریافتی از مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) در دو ایستگاه تحقیقاتی دزفول و داراب مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین عملکرد 7492 کیلوگرم  در هکتار گزینش و به آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در سال زراعی 91-1390  راه یافت. در این مرحله نیز لاین مذکور که با عملکرد 6976 کیلوگرم در هکتار نزدیک به عملکرد شاهد با میانگین عملکرد 7198 کیلوگرم در هکتاربود، انتخاب شد. در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته لاین مورد نظر با میانگین عملکرد 7782 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد رقم بهرنگ  با عملکرد 7209 کیلو گرم در هکتار برتری نشان داده و  مورد گزینش قرار گرفت. در آزمایش  سازگاری لاین های گندم دوروم در اقلیم گرم جنوب کشور (ERDYT92-W) که طی دو سال زراعی 94-1392 و در چهار ایستگاه تحقیقاتی اهواز، داراب، دزفول و خرم آباد ، این لاین با میانگین عملکرد 6669  کیلوگرم در هکتار حدود 12 درصد برتر از شاهد رقم بهرنگ (با عملکرد 5935کیلوگرم در هکتار) بود. بررسی های کیفیت دانه نیز حاکی از آن بود که این لاین با 13/2 درصد پروتیین در گروه ارقام خوب قرار دارد. بررسی های آزمایش های تحقیقی - ترویجی در مزارع زارعین نیز برتری دو و 18 درصدی  این لاین را در استان کرمان به ترتیب نسبت به شاهدهای بهرنگ و یاواروس و برتری 12 و 13درصدی آن را در استان سیستان وبلوچستان به ترتیب نسبت به شاهدهای شبرنگ و بهرنگ نشان داد. این رقم نسبت به بیماری های زنگ زرد و قهوه ای نیز مقاومت قابل قبولی از خود نشان داد. در کل با توجه به نتایج فوق الذکر لاین جدید به عنوان رقم تابان برای کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور از جمله استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام و مناطق گرم استان های کرمان، لرستان،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویر احمد و فارس می باشد، معرفی شد.
  کلیدواژگان: گندم، دوروم، رقم جدید، اقلیم گرم و خشک، تابان
 • علی اکبر قنبری*، رمضان سرپرست، امیر توسلی، رحیم احمدوند، محمدجواد زمانی صفحات 131-138

  رقم سپهر (لاین KS940144) از ژرم پلاسم لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris L.) انتخاب شد و در آزمایش های به نژادی که طی سال های 1393 تا 1397 انجام شد به عنوان یکی از لاین های برتر از لحاظ عملکرد غلاف سبز بود. در سال 1393، تعداد 302 لاین لوبیای معمولی از نظر وجود یا عدم وجود نخ در غلاف، تعداد غلاف در بوته، شکل و طول غلاف، در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بررسی شدند و لاین KS940144 به همراه 24 لاین مطلوب و بازارپسند دیگر برای آزمایش های مقدماتی مقایسه عملکرد انتخاب شدند. در تابستان سال 1394، تعداد 25 لاین به همراه ارقام تجاری سانری، والنتینو و کانتاندر مورد مقایسه قرار گرفتند. در بهار سال 1395، هشت لاین انتخابی از سال قبل به همراه ارقام تجاری سانری، والنتینو و کانتاندر کشت شدند. با توجه به نتایج، هر هشت لاین جهت آزمایش سازگاری انتخاب شدند. برای بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین های منتخب، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه کرج، ساری و زرقان طی دو سال (1396 و 1397) انجام شد. مقایسه میانگین عملکرد غلاف سبز در مناطق طی دو سال نشان داد که لاین KS940144 رتبه اول را از نظر عملکرد غلاف سبز (17720 کیلوگرم در هکتار) داشت. درصد اختلاف عملکرد این لاین نسبت به ارقام تجاری والنتینو و سانری به ترتیب بیش از 31 و 36 درصد بود. در سال 1398، نتایج ارزیابی عملکرد لاین KS940144 در مقایسه با رقم تجاری سانری در شرایط زارعین استان های البرز، مازندران و فارس نشان داد که میانگین عملکرد غلاف سبز لاین KS940144 (16355 کیلوگرم در هکتار) نسبت به رقم سانری (14632 کیلوگرم در هکتار)، 77/11 درصد بیشتر بود. در سال 1399، واکنش لاین KS940144 نسبت به بیماری ویروسی BCMV بررسی گردید و این لاین به عنوان مقاوم تشخیص داده شد. با توجه به عملکرد بالا، بازارپسندی عالی غلاف و مقاومت به بیماری ویروس موزاییک معمولی لوبیا، این لاین با نام سپهر نامگذاری و برای مناطق سرد، معتدل و معتدل سرد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پایداری تولید، رقم، سپهر، عملکرد غلاف سبز، لوبیا
 • ابراهیم روحی، مظفر روستایی*، صابر گلکاری، اسماعیل زاد حسن، جعفر جعفر زاده، مقصود حسنپور حسنی، بهزاد صادق زاده، داود صادق زاده، غلامرضا عابدی اصل، حسن احمدی، غلامرضا خلیل زاده، رضا حق پرست، رحمان رجبی، مصطفی آقایی سربرزه، ملک مسعود احمدی، کاظم سلیمانی، تقی بابایی، رسول اسلامی، علیرضا خداشناس، فرزاد افشاری، رحیم هوشیار، سید محمود عطاحسینی، محسن یاسایی، رامین روح پرور، صمد سرکاری، معصومه خیرگو، محمود مرادی، صفرعلی صفوی، نصرت الله طباطبایی، شهریار کیا، محمد دالوند صفحات 139-148

  معرفی ارقام جدیدگندم دیم پرمحصول تاثیر زیادی بر افزایش و پایداری تولید در دیم زارهای کشور دارد. رقم کمال حاصل برنامه به نژادی گندم نان در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور می‏ باشد. این رقم از دورگ‏ گیری بین لاین Sbn//Trm/k253 و لاین 88Zhong218//Ctk/Vee/3/Kvz/Gv//Prl در سال زراعی1380-81 در مراغه تولید شد. ارزیابی نسل‏ های در حال تفکیک در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه (87-1382) انجام گرفت. رقم کمال طی سال زراعی90-1389 در قالب آزمایش مقدماتی در ایستگاه‏ های سرد و معتدل ارزیابی و میانگین عملکرد دانه آن2234 کیلوگرم در هکتار بود. در سال1390-91 رقم جدید در قالب آزمایش پیشرفته مقایسه عملکرد بررسی و با 1719 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه انتخاب و به مدت سه سال در آزمایش سازگاری و پایداری عملکرد در ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سرد و معتدل سرد دیم ارزیابی شد. میانگین عملکرد دانه رقم جدید و ارقام شاهد آذر 2 و اوحدی در این بررسی به ‏ترتیب 2120، 2066 و 2083 کیلوگرم در هکتار بود. رقم کمال به همراه شاهدهای سرداری، آذر2، هما، اوحدی، باران، صدرا و هشترود طی سه سال زراعی (1395-97) در قالب آزمایشات تحقیقی- ترویجی و پایلوت‏ های انتقال یافته در استان آذربایجان شرقی از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی مقایسه شد. در این آزمایشات میانگین عملکرد دانه رقم کمال 2604 و ارقام شاهد متداول منطقه (صدرا، آذر2، باران، هما، اوحدی و سرداری) 2230 کیلوگرم در هکتار بود، که عملکرد دانه رقم جدید 17 درصد نسبت به میانگین شاهد‏ها برتر بود. بر اساس آزمون ‏های پایداری رقم کمال از پایداری عملکرد دانه بالا در طول سال ها برخوردار بود. رقم کمال دارای عادت رشد زمستانه، مقاومت به سرما و خشکی، میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله 143 روز (از اول ژانویه)، میانگین ارتفاع گیاه 67 سانتی‏ متر و میانگین وزن هزار دانه 40 گرم است. رقم کمال نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه‏ ای حساس ولی از کیفیت نانوایی خوب برخوردار است. این رقم به دلیل دارا بودن ویژگی‏ های مطلوب زراعی برای کاشت در مناطق سرد و معتدل سرد دیم انتخاب و معرفی شده است.

  کلیدواژگان: گندم دیم، پتانسیل تولید، تحمل به خشکی، تحمل به سرما و عادت رشد زمستانه
 • محمدرضا شیری*، رجب چوکان، مجید زمانی، فرهاد عزیزی، افشار استخر، افشین مساوات، محمد برزگری، غلامرضا افشارمنش، شراره فارغی، علی شیرخانی، مسعود محسنی، عزیز آفرینش، حسین حدادی، سعید خاوری خراسانی، کامران انوری، همایون دارخال، ثریا قاسمی، حمید نجفی نژاد، بهنام زند، افشین روزبهانی، مهدی متقی، علی ماهرخ، صمد مبصر صفحات 149-163

  هیبرید ذرت سینگل کراس پایا حاصل تلاقی K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K18 می ‏باشد. این رقم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سال 1392 در چهار منطقه با عملکرد دانه 11/47 تن در هکتار، در آزمایش نیمه نهایی سال1393در هفت منطقه با میانگین عملکرد دانه 10/58 تن در هکتار، در آزمایش نهایی سال‏های 1394و 1395 در13 منطقه با میانگین عملکرد دانه 10/96 تن در هکتار و در آزمایش نهایی سال‏ های 1396 و 1397 در10 منطقه، با میانگین عملکرد دانه 11/33 تن در هکتار برتری خود را در مقایسه با شاهد سینگل کراس 704 به ‏ترتیب با میانگین عملکرد دانه 9/34، 9/46، 10/72و 11/04  تن در هکتار در آزمایش‏ های مقایسه عملکرد مقدماتی، نیمه نهایی، نهایی سال‏ های 1394و 1395و نهایی سال‏ های 1396 و 1397 نشان داد. در آزمایشات تحقیقی- ترویجی در هشت منطقه، هیبرید جدید با متوسط عملکرد دانه 9/98 تن درهکتار، در مقایسه با رقم شاهد 704 با عملکرد دانه8/50 تن درهکتار، 17/41 درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به رقم شاهد نشان داد. نتایج آزمایش نهایی مقایسه عملکردعلوفه طی سال های 1396 و 1397 در پنج منطقه نشان داد که هیبرید پایا با بالاترین میانگین عملکرد علوفه ‏تر با 80/1 تن درهکتار، نسبت به رقم شاهد 704 با میانگین تولید 75/9 تن درهکتار برتری داشت. ارزش نسبی علوفه (RFV) در هیبرید پایا (250/7) به مراتب بیشتر از هیبرید شاهد 704 (179/5) بود. در آزمایش‏ های تحقیقی- ترویجی انجام شده در سال 1396 در مناطق کرمانشاه، روانسر و مرودشت، هیبرید پایا با عملکرد علوفه‏ تر 93/85 تن درهکتار نسبت به رقم شاهد 704 با عملکرد علوفه 75/87 تن در هکتار، به میزان2613 درصد برتری داشت. هیبرید جدید در مقایسه با هیبرید 704، از نظر عملکرد، پایداری و همچنین سرعت کاهش رطوبت دانه بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی برتری داشت و مهم ترین مزیت آن مقاومت نسبی به بیماری سیاهک و آلودگی کمتر آن در مقایسه با هیبرید حساس 704 بود. همچنین واکنش هیبرید جدید پایا و شاهد 704 به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال نیمه مقاوم می ‏باشد. به طورکلی هیبرید پایا مناسب کشت برای مناطق کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه، مغان، میاندوآب، دزفول، ارزوییه کرمان و جیرفت می‏ باشد.

  کلیدواژگان: پوسیدگی فوزاریومی، رطوبت دانه، سیاهک معمولی، سینگل کراس
|
 • A. Moumeni *, M. Tabari, V. Khosravi, S. S. Hosseini-Imeni, M. Mohammadian, R. Asadi, L. Khazaei Pages 81-95

  Cultivar Tolo (AN74) was originated from a cross made between Ali-Kazemi as a local and Nemat as an improved rice cultivars. A set of 45 pure rice breeding lines including AN74 was selected through preliminary observational evaluation of RILs populations, followed by an observational yield trial which was conducted in an augmented design in 2011. Later on, 11 selected lines including AN74 were evaluated in a replicated yield trial in 2012. Then, seven selected advanced promising lines including AN74 were tested in a multi location trial together with four check varieties including Nemat, Tarom-Mahalli, San-Huan-Zhan2 (SHZ2) and Shiroudi in four locations of Tonekabon, Amol, Babol and Behshahr in three consecutive years. Stability analysis through Additive Main effect and Multiplicative Interaction (AMMI) indicated that Tolo (AN74) had relative general but specific adaptability to all and central parts, such as Amol and Babol in Mazandaran province. The main characteristics of Tolo cultivar are early maturity with days to 50% of flowering of 78 ± 5 days similar to Hashemi even few days earlier, short plant height of 87 ± 3 cm, a greater 1000 grain weight of 31 ± 1.1 gr, an average grain yield of 7500 ± 500 Kg.ha-1, high tolerance against stripe stem-borer through antixenosis and antibiosis mechanisms, resistant to blast pathogen isolates with 0~1 infection type, good cooking quality with amylose content of 23 ± 1% and good aroma. Hence, with such a valuable characteristics, it has high potential for cultivating in irrigated system, as well as systems with water shortage, short growing duration, mechanized harvesting, double rice cropping and ratooning.

  Keywords: Promising lines, Early maturity, lodging, blast disease, cooking quality, Stem-borer, rice
 • A. Barati *, H. Ghazvini, Hamidreza Nikkhah, Sh. A. Kouhkan, H. A. Fallahi, M. Jabbari, A. Gholipour, O. Poodineh, K. Shahbazi Homonloo, H. Zali, A. Hosseinpour, R. Mohtashami, R. Aghnoum, S. A. Safavi, T. Dadrezaei, M. Khiergho Pages 97-108

  The new barley cultivar Golchin was derived from cross between  P.sto/3/Lb.iran/Una80//Lignee640/4/Bllu/5/Petunia1 and Nik cultivar as female and male parents, respectively. The initial cross between parents of this cultivar and selection among segregating generations till achieving genetic purity were done in Cereal Research Department at Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. Observational evaluations and preliminary and advanced yield trials were performed at Ahvaz, Darab, Zabol and Gonbad agricultural research stations and the desired line was selected according to its high yield, desirable agronomic characteristics and  comparison  with yields of the check cultivars. To evaluate grain yield stability of 17 pure lines selected from advanced experiment as well as Zahak/Sahra and Nimrooz as check cultivars were studied in Ahvaz, Darab, Zabol, Gonbad and Moghan agricultural researches stations in 2015-2017 cropping seasons. Selection of lines with desirable and stable grain yield was performed using the results of grain yield mean comparisons, Lin and Binns superiority coefficient and GGE biplot analysis. Line WB-94-3 (Golchin cultivar) with an average grain yield of 4311 and 4502 kgh-1 in south and north warm regions of Iran respectively, had 9% and 8% yield superiority over Zahak and Sahra check cultivars. According to the results it was determined that line WB-94-3 in addition to desirable performance and agronomic characteristics had general adaptability to the warm regions of the Iran and therefore was released as Golchin cultivar. Golchin is a six-rowed variety and exhibits lodging resistance and non-shattering rachis. The growth type of this cultivar is spring and its protein content is 11.3%. Golchin is earlier than commercial check cultivars and has high tolerance to salinity stress and moderate tolerance to drought stress. Its reaction to powdery mildew is in the range of semi-resistant to semi-sensitive.

  Keywords: Barley, Grain yield, Warm regions, adaptability
 • E. Ganji Moghadam *, N. Bouzari, A. Jalali, A. Irvani, S. Bina Pages 109-119
  Introduced early ripening cultivars and high quality, due economic importance it is one of the important goals of reform programs. Program for identification, evaluation and collection of cherry genotypes in Khorasan Razavi province, Mashhad, Tous cultivar was introduced for 20 years since 1998 with the implementation of 5 research projects through a selection of native genotypes. The results of more than a decade of research showed that Tous cultivar has a habit of extensive growth and moderate branching power. The beginning of flowering of Tous in the first week of April and is ready to be harvested in the fourth week of May. Pollination examination showed that this cultivar is self-incompatible. Dovomras and Siahmashhad recommended as suitable and compatible pollinator cultivars. Fruit weight Tous (6.2 gr) is higher than Adli (4.9 gr) and Delamarka (3.8 gr). Fruit tail length is one of the traits used in identifying cherry cultivars. Fruit tail length of Tous cultivar is (2.48 cm) shorter than Adli (3.72 cm) and Delamarka (3.63 cm) cultivars. The high fruit weight and the short length of the fruit tail of Tous cultivar are among the advantages of this cultivar which are expected to increase its economic value and more marketability.
  Keywords: Self-incompatible, tous cultivar, fruit weight, Early ripening
 • T. Najafi Mirak *, M. Agaee Sarbarzeh, M. Dastfal, H. Farzadi, M. Bahari, M. Khodarahmi, F. Afshari, A. Malihipour, R. Roohparvar, H. Akbari Moghadam, M. Javaheri Pages 121-130
  A new durum wheat cultivar, Taban (DW-92-5) was initially introduced as a breeding line through 42ed International Durum Screening Nursery (42ed IDSN) received from the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and was evaluated in two research stations of Dezful and Darab in warm agro-climate zone of Iran. In this step, DW-92-5 (Taban) was selected for the further studies based on its high grain yield (7492 kgha-1). This line with 6976 kgha-1 average grain yield was close to Behrang as a control cultivar with 7198 kgha-1 in the regional preliminary yield trial in 2011-2012 cropping season. Line DW-92-5 had an average grain yield of 7782 kgha-1 in the advanced yield trials and was selected for the further evaluations. The regional elite yield trials was conducted in four stations of Ahvaz, Darab, Dezful and Khorramabad in 2013-14 and 2014-15. This line with 6669 kgha-1 had 12% higher yield than Behrang check cultivar with grain yield of 5935 kgha-1 and was selected as superior line based on its grain yield and yield stability. Taban also has high quality of semolina, high protein content (13.2%). The results of on-farm trials showed that this cultivar exhibited a 12% and 13% higher grain than Shabrang and Behrang, respectively, as local checks in Sistan and Baloochestan province as well as a 2% and 18% higher grain yield compared to Behrang and Yavarous as local checks in Kerman province. In total, based on its high grain yield, yield stability, quality of semolina and its good level of resistance to yellow and leaf rusts, line DW-92-5 was released as a new durum wheat cultivar with the name of “Taban” for warm agro-climate zone of Iran.
  Keywords: Durum wheat, new cultivar, Warm zone, Taban
 • A. A. Ghanbari *, R. Sarparast, A. Tavassoli, R. Ahmadvand, M. J. Zamani Pages 131-138

  Sepehr cultivar (line KS940144) was selected from common bean germplasm (Phaseolus vulgaris L.) and in breeding experiments conducted from 2014 to 2018 was one of the top lines in the green pod yield. In 2014, 302 lines of common beans were studied the presence or absence of string in the pod, the number of pods per plant, and the shape and length of the pod in the research field of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) and line KS940144 along with 24 other desirable and marketable lines were selected for preliminary yield comparison trial. In the summer of 2015, 25 lines were compared with the commercial cultivars Sunray, Valentino and Contander. In the spring of 2016, eight selected lines from the previous year were planted along with the commercial cultivars Sunray, Valentino and Contander. According to the results, all eight lines were selected for adaptability testing. To evaluate the adaptability and yield stability of the selected lines, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in three regions of Karaj, Sari and Zarghan during two years (2017 and 2018). Comparison of the average yield of green pods in the regions over two years showed that the line KS940144 had first rank for the green pod yield (17720 kgha-1). The yield difference of this line compared to Valentino and Sunray cultivars was more than 31% and 36%, respectively. In 2019, the results of yield evaluation of line KS940144 in comparison with Sunray cultivar in the conditions of farmers of Alborz, Mazandaran and Fars provinces showed that the average yield of line KS940144 (16355 kgha-1) was 11.77% higher than Sunray cultivar (14632 kgha-1). In 2020, the reaction of line KS940144 to BCMV virus disease was studied and this line was identified as a resistant line. Due to the high yield, excellent pod marketing and disease resistance to common bean mosaic virus, this line was released as Sepehr and is recommended for cultivation in cold, temperate and temperate-cold regions.

  Keywords: Bean, cultivar, green pod yield, production stability, Sepehr
 • E. Rohi, M. Roostaei *, S. Golkari, E. Zadhasan, J. Jafarzadeh, M. Hassanpour Hosni, B. Sadeghzadeh, D. Sadeghzadeh, G. R. Abedi Asl, H. Ahmadi, Gh. Khalilzadeh, R. Haghparast, R. Rajabi, M. Aghaee Sarbarzeh, M. M. Ahmadi, K. Soleimani, T. Babaei, R. Eslami, A. R. Khodashenas, F. Afshari, R. Hooshyar, M. Ata Hoseini, M. Yassaie, R. Roohparvar, S. Sarkari, M. Kheirgoo, M. Moradi, S. A. Safavi, N. Tabatabai, Sh. Kia, M. Dalvand Pages 139-148

  Kamal, is a new winter bread wheat cultivar developed by the national rainfed bread wheat breeding program for the cold and temperate dryland areas of Iran. New cultivar created by crossing between Sbn//Trm/k253 and 88Zhong218//Ctk/Vee/3/Kvz/Gv//Prl in Maragheh Research Station. Kamal was selected from segregating population from F2-F7 in Maragheh (2002-2008) based on agronomic characteristics. Based on results, Kamal grain yield means in preliminary and advanced regional yield trail was 2234 and 1719 kgha-1, respectively. Results of elite trail in cold and moderate research stations (2012-2015) showed that the grain yield mean of Kamal was 2120 and means of Azar2 and Ohadi cultivars were 2066 and 2083 kgha-1, respectively. Kamal cultivar in East Azerbaijan province was compared with conventional control cultivars in the farmer fields for 3 years and the results showed that the average grain yield of Kamal and checks were 2604 and 2230 kgha-1 respectively. Kamal is a winter type variety with time to heading of 143 days, 67 cm plant height, 40, gr. 1000 kernel weight, 11.4% protein content, 20 ml Zeleni numer, 41 degree of hardness, 27% wet gluten and 15 unit of gluten index. Results revealed that Kamal cultivar is tolerant to cold and drought stresses, with suitable earliness, and good bread quality but susceptible to yellow rust and leaf rust, this xultivar way and released in 2019 under the name of Kamal for cold and moderate cold dry areas of Iran.

  Keywords: Wheat, grain yield potential, drought tolerant, cold tolerant, winter growth habit
 • M. R. Shiri *, R. Choukan, M. Zamani, F. Azizi, A. Estakhr, A. Mosavat, M. Barzegari, Gh. R. Afsharmanesh, Sh. Fareghi, A. Shirkhani, M. Mohseni, A. Afarinesh, H. Haddadi, S. Khavari, K. Anvari, H. Darkhal, S. Ghasemi, H. Najafinejhad, B. Zand, A. Roozbahani, M. Motaghi, A. Mahrokh, S. Mobaser Pages 149-163

  The new maize hybrid,Paya,is the result of the cross K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K18.The single cross hybrid Paya produced an average grain yield of 11.47t/ha in preliminary yield trial in four locations in 2013,10.58t/ha in semi-final grain yield trail in seven locations in 2014,10.96 t/ha in final grain yield trials in 13 locations during 2015 -2016,and 11.33t/ha in final yield trail in 10 locations during 2017-2018 which were superior compared toKSC704as check,with an average grain yield of 9.34,9.46,10.72 and 11.04t/ha (in preliminary yield trial in2013semi-final grain yield trail in2014,final grain yield trails during 2015-2016 and2017-2018,respectively).In on-farm experiments carried out in eight regions,the new hybrid with an average grain yield of9.98t/ha compared to the check cultivar KSC704 with an average grain yield of 8.50t/ha,both with 14% grain moisture,showed 17.46% higher grain yield.Based on the results of the final forage yield trials in five locations,the new maize hybrid with an average yield of80.1t/ha,compared to KSC704 with an average yield of 75.9t/ha,revealed 4.2t/ha yield increase during2017and2018 years.The relative forage value (RFV) in the new maize hybrid (250.7) was higher than the check hybrid KSC704 (179.5).Also,based on the results of on-farm experiments in three regions,the new hybrid with an average forage yield of 85.93 t/ha,showed a 13.26% increase in forage yield compared to the check cultivar KSC704 with a forage yield of 75.87 t/ha.Although the new maize hybrid was superior to the KSC704 in terms of yield,stability,and rate of grain moisture reduction after physiological maturity; its most important advantage was its relative resistance and less infection to common smut disease (with9.16%infection) compared to the susceptible hybrid KSC704(with22.30%infection)as one of the main problems of maize farms in the country.More ever,the response of the new maize hybrid and the check cultivar KSC704 to Fusarium ear rot disease is semi-resistant.In general,the new maize hybrid,Paya,is suitable for cultivation in Karaj,Shiraz,Mashhad,Kermanshah,Moghan,Miandoab,Dezful,Kerman and Jiroft.

  Keywords: Common Smut, Fusarium ear rot, Grain Moisture, Single cross