فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرضیه پیله ور*، زهره شعاعی صفحات 1-9

  بررسی آمرزش خواهی از دیدگاه قرآن کریم موضوع این مقاله بوده و با توجه به ماهیت تحقیق روش توصیفی تحلیلی و فن کتابخانه ای برای آن انتخاب گردیده است. و بیان شده که مغفرت همان ستر و پوشاندن گناه بوده و از صفات فعل خداوند است. در ادامه جایگاه و اهمیت آمرزش خواهی بررسی شده و بیان گردیده از آنجا که انسان همواره در معرض گناهان و وسوسه شیطانی قرار دارد و گاه در اثر غفلت ممکن است آلوده به گناه شود بایستی بی درنگ خود را با طلب آمرزش در معرض رحمت بیکران الهی قرار دهد و روح آلوده به گناه خویش را پاک گرداند تا از آثار سوء و زشت گناه در امان بماند و به مجازات و عقوبتهای الهی دچار نشود. چون طلب آمرزش موجب می شود تا استعجال در عذاب نسبت به شخص و یا گروهی انجام نشود. و گفته شده استغفار محدود به زمان و مکان خاصی نیست. منتهی استغفار در شب، سحرگاهان، ماه های رجب و رمضان و... صحرای عرفات و منا، مسجد الحرام و مسجد النبی و... بیشتر تاکید شده است.

  کلیدواژگان: آمرزش، استغفار، آمرزش خواهی، استغفار طلبی، قرآن
 • مرتضی خرمی* صفحات 10-18

  نگاهی به مکتوبات حدیثی شیعه نشان می دهد طب و بهداشت جسم از موضوعاتی بوده که توجه برخی از شاگردان ایمه و عالمان حدیث پژوه شیعی را به خود جلب کرده و زمینه ساز تدوین کتاب هایی با این موضوع یا اختصاص بخش هایی از یک کتاب حدیثی به این مقوله گردیده است. هر چند مع الاسف از آثاری که با عنوان «کتاب الطب» در زمره کتب حدیثی شیعه به رشته تحریر درآمده است، جز چند کتاب به دست ما نرسیده و همین مساله، قضاوت قطعی درباره طب اسلامی را - که امروزه به چالشی جدی در محافل علمی تبدیل شده و گاه از جلوه های تعارض علم و دین به شمار آمده- دشوار ساخته است، ولی با این وجود بررسی ساختاری و محتوایی این چند کتاب و نقد و تحقیق سندی و دلالی روایات طبی و بهداشتی تا حدود زیادی می تواند دورنمایی کلی از این مساله را ترسیم نماید. مقاله پیش رو در صدد است ضمن برشمردن فهرست واره ای از آثار حدیثی طبی شیعه، شیوه های تدوین احادیث را در اینگونه آثار و به ویژه کتاب «طب الایمه» از آثار قرن چهارم هجری که به جهاتی از امتیازات خاصی برخوردار است، مورد بررسی و فرادید اهل نظر قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفان کتب حدیثی شیعه به روایات طبی همانند سایر موضوعات نگریسته و احادیثی مسند و مرسل، صحیح و ضعیف و... در این خصوص گرد آورده اند. لذا اینگونه روایات نیز می بایست به دور از هرگونه حساسیت زایدی، همانند احادیث فقهی یا تفسیری مورد بررسی فقه الحدیثی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: حدیث، روایات طبی، روش شناسی، طب الائمه، ابنا بسطام
 • مریم صف آرا*، عاطفه حیرت صفحات 19-25

  در زمینه وجود تفاوت جنسیتی در ویژگی های مختلف شخصیت، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تفاوت جنسیتی در ابعاد شخصیت سالم از منظر قرآن کریم بپردازد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان در سال 1400تشکیل می دهند .تعداد 399 نفر از اقشار مختلف شهروندان اصفهانی، به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیت سالم از منظر قرآن صف آرا و حیرت 1400) بوده است و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (t استودنت با گروه های مستقل) تحلیل شد. یافته ها نشان داد نمرات مقیاس عاطفی، مقیاس رفتاری و مقیاس شناختی بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد و میانگین نمرات زنان بیشتر از مردان بوده است. بنابراین مولفه های شخصیت سالم از منظر قرآن با جنسیت ارتباط معناداری دارند (p<0.5).سایر یافته ها نشان داد تفاوت میانگین ها در وضعیت تاهل هم وجود دارد و میانگین نمرات افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بوده است اما در سطح تحصیلات تفاوت معناداری در مولفه های شخصیت سالم وجود ندارد (p<0.5).با وجود اینکه این پژوهش  همراستا با سایر پژوهش ها مبنی بر تفاوت جنسیتی در ابعاد شخصیت است اما طبق آموزه های قرآنی مسیر تعالی و عروج برای هر دو جنس یکسان است و الگویی که قران کریم برای کمال انسان تا رسیدن به جایگاه خلیفه الهی ترسیم می کند متاثر از جنسیت نیست،هر چند ممکن است زنان و مردان آن را به شیوه متفاوت طی کنند.

  کلیدواژگان: شخصیت سالم، مقیاس عاطفی، مقیاس رفتاری، مقیاس شناختی، تفاوت جنسیتی
 • اعظم دوست محمدیان* صفحات 26-33
  هدف

  تغذیه سالم نقش مهمی بر جنبه های متعدد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی افراد و جامعه دارد. ارتقاء سلامت بدون تامین امنیت غذایی با رویکردهای سازگار با محیط زیست امکان پذیر یا پایدار نیست. در این مطالعه ابعاد و مولفه های امنیت غذایی از منظر منابع قرآنی مورد واکاوی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مقاله مروری است که بر اساس مطالعه تمامی آیات قران کریم و مطالعه تفاسیر قرآنی به بررسی ابعاد و مولفه های امنیت غذایی از منظر اسلامی پرداخته است. برای انجام مطالعه، تحلیل محتوای هر یک از منابع بر اساس سوال محوری پژوهش (مولفه های ابعاد/شاخص های کلیدی امنیت غذایی) که برگرفته از چارچوب مفهومی امنیت غذایی است، تدوین گردید.

  یافته ها

  در کل 55 آیات قرآنی بر شاخص های امنیت غذایی برگرفته از چارچوب مفهومی پیشنهادی علمی اشاره داشتند. از مهمترین مولفه های مورد تاکید قرآن، تولید مبتنی بر دانش و آگاهانه، تنوع غذایی، لزوم نگاه کلان به امنیت غذایی و برنامه ریزی و مدیریت منابع غذایی (از بعد فراهمی)، توزیع عادلانه و اطعام فقرا (از بعد دسترسی)، دقت در تهیه، مصرف و انتخاب غذا، نهی از پرخوری، توصیه به مصرف شیر و لبنیات، میوه و سبزیجات، گوشت ماکیان و ماهی (از بعد بهره مندی) و رعایت بهداشت فردی قبل و بعد از غذا، پایداری محیط زیست و توسعه پایدار اقتصادی (از بعد پایداری) بودند.

  نتیجه گیری

  مجموعه آیات قرانی و تعالیم اسلام به گونه ای است که همه ابعاد امنیت غذایی مدل مفهومی مطالعه را به شکل مطلوب در نظر می گیرد. شناساندن ظرفیت های بالقوه این منبع ارزشمند در حوزه امنیت غذایی و ارتقای سلامت، نیاز به گسترش آگاهی مردم و اهتمام در پیاده سازی آموزه های قرآنی دارد.

  کلیدواژگان: اسلام، امنیت غذایی، قرآن
 • مریم شریف پور، ملیکا کردلوئی* صفحات 34-43

  مراجعه به احادیث در فهم آموزه های دین، عملکردی آشنا در اندیشه دینی است؛ از همان صدر اسلام، عالمان مسلمان برای فهم ژرفای دین به احادیث مراجعه می کردند از این رو زمانی که سخن از بهره مندی از احادیث در یک حوزه دانشی خاص مانند پزشکی است، استفاده محتوایی از آن اهمیت ویژه ای یافته و ضرورت نگاه تخصصی به موضوع مطرح می شود. امروزه با توجه به اقبال عام و رویکردهای افراطی و تفریطی به طب سنتی، اسلامی، شاهد بروز پیامدهای ناگواری در حوزه سلامت عمومی هستیم که می تواند تردیدی در تمام گزاره های دینی ایجاد نماید؛ هرچند رویکرد عالمان در مواجه با روایات طبی مختلف است، اما غالب عالمان مسلمان، عرضه روایت بر قواعد نقد و پالایش حدیث را لازم می دانند و  با توجه به چالش ها و پیچیدگی های بسیاری که در این نوع از روایات وجود دارد بررسی انها از سوی صاحب نظران امری ضرورری است. در این نوشتار با بررسی دیدگاه حدیث پژوهان، مبانی سندی و متنی اعتبار روایات طبی  بررسی شده است و  در اعتبار سندی  روایات طبی،  علمای اسلام ضمن اتفاق نظر بر پذیرش روایات طبی متواتر و محفوف به قراین صحت، در حجیت  روایات طبی غیر محفوف به قراین که توسط ثقه نقل شده باشد همانند سایر روایات دو دسته شده اند و اختلاف نظر دارند.  با توجه به ماهیت تجربی موضوع طب، معیار عدم مخالفت با تجربه و یافته های علمی در میان معیارهای عمومی نقد متن اهمیت ویژه ای دارد.  همچنین به بخشی از معیارها در نقد بیرونی اشاره کردیم معیارهایی که در حل پیچیدگی های این دسته از روایات می تواند راهگشا باشد نظیر سنجش اصالت روایت و کتب و بررسی سلامت روایت از حیث تحریف و تصحیف، تقطیع و نقل به معنا.

  کلیدواژگان: احادیث پزشکی، اعتبار، فهم روایات، نقد درونی، نقد بیرونی، دستاوردهای قطعی علم
 • قاسم درزی، مهدی خباز خوب*، فاطمه قاضی زاده هاشمی، لیلی کوچک زاده، یگانه یکتا صفحات 44-52
  هدف

  دیسترس روانی در سالمندان دارای شیوع و توزیع متفاوتی بر حسب تعیین گرهای مختلف در فرهنگ های متفاوت است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع دیسترس روانی و نیز توزیع آن بر حسب تعیین گروه  های مختلف فردی، اجتماعی و طبی در سالمندان بالاتر از 60 سال است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی افراد 60 سال به بالای شهر تهران، انجام شد. نمونه  گیری به صورت خوشه  ای طبقه بندی شده صورت گرفت. پس از شرکت افراد در مطالعه طی مصاحبه اطلاعات دموگارفیک و سوابق پزشکی بررسی و نمونه خون گرفته و  فشارخون نیز ارزیابی شد. همچنین تمام نمونه ها با ابزار مختصر ارزیابی وضعیت روانی و پرسشنامه خودگزارشی سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ ارزیابی شدند.  سابقه مصرف الکل از افراد توسط مصاحبه تکمیل گردید.

  یافته ها

  3791 نفر از افراد 60 سال به بالای تهران انتخاب شدند که از این تعداد 3310 نفر در مطالعه شرکت کرد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه GHQ در خصوص 3035 نفر تکمیل شد. در این مطالعه 179 نفر معادل 9/5% از افراد 60 سال به بالا سابقه مصرف الکل را گزارش کردند. میانگین مولفه بعد جسمانی، اضطراب، بعد اجتماعی و افسردگی در افرادی که سابقه مصرف الکل داشتند به ترتیب 77/2±68/3±69/6، 24/2±72/8 و 38/3±46/2 و افراد بدون سابقه مصرف الکل 92/1±44/3، 84/2±28/5، 95/1±96/7 و 68/1±1/1 بود. امتیاز کلی پرسشنامه GHQ در افراد با سابقه مصرف الکل و بدون آن 79/7±95/21 و 69/4±79/17 بود. آزمون تی تست تفاوت معنی داری بین دو گروه در تمام این مولفه ها نشان داد. رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که پس از کنترل اثر سن، جنس، دیابت، شاخص توده بودن تمام این مولفه ها در افراد با مصرف الکل بدتر میباشد. بر اساس نقطه برش بالای 23 شیوع دیسترس روانی در افراد با سابقه مصرف الکل 3/31% و افراد بدون سابقه مصرف الکل 8/12% بود. رگرسیون لجستیک نشان داد که شانس دیسترس روانی بر اساس GHQ در افراد با سابقه مصرف الکل 1/3 برابر افراد بدون سابقه مصرف الکل است(001/0>p).

  نتیجه گیری

  مصرف الکل و سابقه مصرف آن میتواند در سنین سالمندی باعث افسردگی، اضطراب و اختلال در روابط اجتماعی شود. باید در نظر داشت با ایجاد این اختلالات روانی کیفیت زندگی سالمندی کاهش می یابد و باید با آموزش  های دینی و علمی بتوان افراد را از اثرات سو مصرف الکل آگاه نمود.

  کلیدواژگان: دیسترس روانی، سالمندان، نابرابری، الکل
 • محسن رحیمیان دستجردی، مسعود راعی دهقی*، سیامک بهارلویی صفحات 53-62
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش می کند مساله پرداخت دیه در قتل های عمدی اتانازی از سوی پزشک یا کادر درمانی را با تاکید بر ادله قرآنی، فقهی و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی های حکم حقوقی و فقهی این مساله مبرهن گردد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی، روایی، حقوقی و فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  اتانازی یا هومرگی(euthanasia) که به معنی «مرگ خوب» است، در اصطلاح، شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر افراد دارای ویژگیهای بیماران لاعلاج یا افرادی که از یک بیماری سخت روانی (اختلال افسردگی اساسی و...) رنج می برند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود بخواهند که به آن ها در مردن کمک کنند. اکنون این پرسش وجود دارد که اگر پزشک یا کادر درمان از روی ترحم و دلسوزی و با رضایت این افراد دست به قتل این افراد بزنند آیا باید دیه بپردازند یا خیر؟ با رجوع به کتابهای فقهای عظام بدست می آید که نوعی شهرت بلکه بالاتر اجماع در این زمینه شکل گرفته، مبنی بر قصاص و اینکه قاتل در برابر قتلهای متعدد ، تنها قصاص خواهد شد. اما آنگاه که این حکم شرعی به قاعده عدالت عرضه می شود، این سوال در ذهن ایجاد می شود که این نوع قصاص در برابر کدام قتل رقم می خورد. مفاد کلی اصل قرآنی «النفس بالنفس» اکنون چگونه  قابل تبدیل است. بر این مناط و ملاک فرضیه محقق آن است که اقتضای قاعده عدالت و بلکه اقتضای سایر ادله قرآنی و شرعی موجود در قتلهای عمدی متعدد، حکم به پرداخت دیه افزون بر قصاص می باشد. چرا که در قتل عمدی چند نفر کشته شده و خانواده های مقتول از دو جهت متضرر می شوند که قصاص تنها یک جنبه آن را دربر گرفته و جنبه جبران و پرداخت دیه باقی می ماند و از طرف دیگر قتل تنها در برابر یک نفس قرار می گیرد و سایر نفوس پاسخ روشنی دریافت نمی کنند. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که قاعده عدالت به عنوان یک قاعده مبنایی و محوری در ارتباط با احکام شرعی و با رعایت عنصر زمان و مکان می تواند به بازخوانی و تبیین احکام شرعی کمک ویژه و دقیقی را داشته باشد.

  نتیجه گیری

  با استناد به آیات و قواعد عام قرآنی و اصول و قواعد حقوقی و فقهی به ویژه قاعده «عدالت» می توان گفت عدم پرداخت دیه در قتل های متعدد اتانازی از سوی مرتکب، خلاف عدل و انصاف قرآنی، مخالف نظم عمومی و مصلحت فقهی است و عدالت اقتضا می نماید حکم به پرداخت دیه گردد.

  کلیدواژگان: اتانازی، اصل قرآنی النفس بالنفس، قاعده عدالت، قتلهای عمدی متعدد، دیه
 • صابر عبدالکریمی، سیدعلیرضا حسینی* صفحات 63-75
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش می کند روش های پزشکی بازپروری مجرمان را در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی ها جایگاه و اهمیت به کارگیری این روش ها مبرهن و آشکار گردد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون حقوقی، قوانین و مطالعه نظام های و روش های حاکم بر بازپروری پزشکی در دو کشور ایران و انگلیس اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  بازپروری پزشکی بزه کاران یا ترمیم ودرمان پزشکی مجرمان شامل آن دسته از تدابیر پزشکی و پیرا پزشکی نظام عدالت کیفری است که بدنبال بهبود وضعیت عصبی،  روانی و شخصیتی بزه کاران می باشند. به دیگر سخن،  این گونه بازپروری با استفاده از آموزه ها و ابزارهای روان شناسی،  روان پزشکی و غیره درصدد یاری رساندن به مجرمان در زمینه سازگاری عاطفی - روانی و ترمیم نظام شخصیتی و رفتاری است. بازپروری پزشکی بزه کاران در وهله اول نخست در قالب کیفر زندان و سپس در پرتو  مجازات های جامعه مدار مورد توجه سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی واقع شده است. پرسش اصلی فراروی پژوهش آن است که «روش های بازپروری پزشکی مجرمان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس چیست؟» برای پاسخ به این پرسش قوانین مرتبط و روش های اجرایی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

  نتیجه گیری

  ترمیم و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس هم در سیستم ترمیمی ایران وهم انگلیس مشاهده می شود،  تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در هر دو سیستم ترمیمی وجود دارد،  اجرای برنامه های بازپروری فرهنگی،  حرفه ای و پزشکی در هردو سیستم دیده می شود.در ایران مسیول اداره زندان و بازداشتگاه ها با سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی است و در انگلیس این مسیولیت برعهده وزارت دادگستری است،  هرچند که جهت گیری های جدید انتقال این مسیولیت را به وزارت بهداشت نشان می دهد؛ زیرا این امر،  دسترسی زندانیان به درمان و استمرار آن را بیشتر می کند

  کلیدواژگان: بازپروری پزشکی، روش ها، بزهکاران، حقوق ایران، حقوق انگلیس
 • حمیدرضا سالاری، سیدعلیرضا حسینی* صفحات 76-80
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش می کند حق معاینه پزشکی متهم در حقوق ایران و فرانسه را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی ها حدود و صغور این حق در دو نظام حقوقی مبرهن و آشکار گردد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون حقوقی، قوانین و مطالعه نظام های حقوقی دو کشور ایران و فرانسه اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  پرسش اصلی فراروی پژوهش آن است که «آیا حق معاینه پزشکی متهم در نظام حقوقی ایران و فرانسه به رسمیت شناخته شده است؟». یافته های پژوهش حاکی از آن است که  در این خصوص ماده 51 آیین دادرسی کیفری 1392 مقرر می دارد: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.» آوردن این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نشان دهنده توجه مقنن به حفظ سلامت فرد تحت نظر و رعایت حقوق وی که به خوبی به آن اشاره شده است، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به عدم پیش بینی تمدید مدت تحت نظر درباره الزام به معاینه پزشکی یا انجام معاینه در زمان های تحت نظر در اماکن پلیس بیش از 24 ساعت ساکت است و به این موضوع صرفا به صورت یک حق اختیاری برای فرد در ابتدای تحت نظر اشاره نموده است. این حق در ماده 3-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «هر شخص تحت نظر می تواند به درخواست خود، توسط یک پزشک منتخب دادستان جمهوری یا پلیس افسر قضایی مورد معاینه قرار گیرد... در هر زمان دادستان یا افسر پلیس قضایی می تواند راسا یک پزشک برای معاینه شخص انتخاب کند.» قانونگذار فرانسوی در کنار اعطای حق مذکور به شخص تحت نظر، به دادستان جمهوری (شهرستان) یا افسر پلیس قضایی نیز این اختیار را داده که در هر زمان نسبت به تعیین پزشک و معاینه شخص تحت نظر اقدام نماید.

  نتیجه گیری

  آنچه ازبررسی مواد مرتبط با حق معاینه پزشکی متهم از قوانین ایران و فرانسه استنباط می شود این است که استفاده از حق معاینه پزشک اختیاری است و بنا به درخواست است و ضابطین یا دادستان تکلیفی مبنی بر معرفی فرد پزشک از همان بدو تحت نظر نداند و زمانی که بیماری و مشکلی برای فرد حادث شود مکلف به معرفی فرد به پزشک می باشند، که البته صحیح تر آن است که این امر به صورت اجباری انجام پذیرد. بنابراین الزام معاینه متهم توسط پزشک معتمد (ترجیحا پزشک قانونی) در فاصله حداکثر یک ساعت پس از  بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن وی به تقاضای  متهم، وکیل یا اعضای خانواده اش با تنظیم صورت جلسه  به عمل خواهد آمد و اصل صورت جلسه ضمیمه پرونده و تصویر آن، در صورت درخواست متقاضی، به وی تسلیم می شود البته حق مذکور در این ماده باید کتبی و قبل از شروع بازجویی به متهم تفهیم شود. این امر هم انعکاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح، بی حالی، بدحالی، خستگی شدید توسط بازجویان و... در زمان تحقیق از متهم تا حضور وی نزد قاضی الزامی است. آنچه از این قانونگذاری حاصل می گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که 24 ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. زیرا به طور مثال؛ اگر شخص تحت نظر به علت ترک اعتیاد نیاز به داروهای خاص داشته باشد برای رهایی از سوالات پلیس و دست یابی به این داروها، به تمام سوالات پاسخ مثبت داده و شرایطی را برایش ایجاد می شود که باعث تضییع حقوق وی خواهد شد و درنتیجه با معاینه اولیه، اقدامات درمانی به عمل خواهد آمد و از تضییع حقوق وی و ایجاد فشار به وی خودداری می شود و از طرفی دیگر زمینه را برای سوء استفاده احتمالی پلیس و ضابطین از طریق اذیت و آزار متهم مسدود می نماید.البته مطابق قوانین فرانسه در جرایم باندی و سازمان یافته «الزام» به معاینه پزشکی شخص تحت نظر مقرر شده است.

  کلیدواژگان: حقوق بیماران، حق معاینه پزشکی متهم، حقوق ایران، حقوق فرانسه
|
 • Marzieh Pilehvar*, Zohreh Shoaei Pages 1-9

  Examining forgiveness from the perspective of the Holy Qur'an is the subject of this article, and considering the nature of the research, the descriptive-analytical method and the library technique have been chosen for it. And it has been stated that forgiveness is the covering of sin and is one of the attributes of God's action. In the following, the position and importance of asking for forgiveness is examined and stated, since man is always exposed to sins and satanic temptations, and sometimes due to negligence, he may become infected with sins, he should immediately expose himself to God's infinite mercy by asking for forgiveness. give and purify his soul contaminated by sin so that he is safe from the evil and ugly effects of sin and does not suffer from divine punishments. Because asking for forgiveness will not be hasty in punishment towards a person or a group. And it has been said that asking for forgiveness is not limited to a specific time and place. The end of asking for forgiveness at night, at dawn, in the months of Rajab and Ramadan, and... the deserts of Arafat and Mina, Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi, etc. are emphasized more.

  Keywords: Forgiveness, Seeking Forgiveness, Asking for Forgiveness, Quran
 • Morteza Khorrami* Pages 10-18

  A look at the Shiite hadith writings shows that medicine and physical health is one of the topics that has attracted the attention of some students of Imams and Shiite scholars and has paved the way for compiling books on this subject or devoting parts of a hadith book to this category. Unfortunately, we have been received only a few works entitled "Kitab al-Tebb" among the books of Shiite hadith, and this issue has made definitive judgment about Islamic medicine - which it has today became a serious challenge in scientific circles and is sometimes considered as a conflict between science and religion – difficult. However, the structural and content study of these few books and the critique of the authenticity and signification of medical narrations can provide an overview of this issue. The present article intends to enumerate a list of Shiite medical hadith works, and examines the methods of compiling hadiths in such works, especially the book "Teb al-Imams" one of the works of the 4th century AH, which has some special privileges. The results of the research show that the authors of Shiite hadith books have looked at medical narrations as well as other subjects and have collected documentary and undocumented hadiths, correct and weak hadiths, etc in this regard. Therefore, such narrations should also be studied and analyzed away from any excessive sensitivity or exaggeration, such as jurisprudential or interpretive hadiths.

  Keywords: Hadith, Medical Traditions, Methodology, Imam's Medicine, Ibn Bastam
 • Maryam Safara*, Atefeh Heyrat Pages 19-25

  Much research has been done on the existence of gender differences in different personality traits. This study tries to examine the gender difference in the dimensions of a healthy personality from the perspective of the Holy Quran. The statistical population of this study consists of citizens 15 years and older in Isfahan in 2021. A number of 399 people from different walks of life in Isfahan were selected as a sample by available methods. The research instrument was the Healthy Personality Questionnaire from the perspective of the Quran, Safra Ara &Hayrat (2021) and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Student t with independent groups). The results showed that the scores of emotional scale, behavioral scale and cognitive scale were significantly different between men and women and the mean scores of women were higher than men. Therefore, the components of a healthy personality from the perspective of the Qur'an have a significant relationship with gender (p <0.5). There are no components of healthy personality (p <0.5). Although the results of this study are in line with other studies based on gender differences in personality dimensions, but according to Quranic teachings, the path of excellence and ascension is the same for both sexes and the pattern of the Holy Quran For the perfection of human is not affected by gender.

  Keywords: Healthy Personality, Emotional Scale, Behavioral Scale, Cognitive Scale, Gender Difference
 • Azam Doustmohammadian* Pages 26-33
  Purpose

  Healthy eating plays a vital role in many physical, mental, social, and environmental health aspects of individuals and society. Health promotion is not possible or sustainable without providing food security with environmentally friendly approaches. This study aimed to investigate the dimensions and components of food security from a Quranic perspective.

  Methods and Materials: 

  The current research is a review article based on the study of all the verses of the Holy Quran and the Quranic interpretations, which has investigated the dimensions and components of food security from an Islamic perspective. In order to conduct the study, the content analysis of each source was compiled based on the central research question (the key components and dimensions/indicators of food security), which is derived from the conceptual framework of food security.

  Findings

  Totally, there were 55 verses of the Quran on food security indices. The most important components emphasized were knowledge-based production, dietary diversity, planning and management of food resources, and the need for a macro perspective on food security (availability index), fair distribution of food and feeding the poor (accessibility index), healthy eating behaviors, and food choices, forbidding overeating, advice consuming dairy products, fruits and vegetables, poultry and fish (utilization index) and personal hygiene, environmental sustainability and economic growth (stability index).

  Conclusion

  The collection of Qur'anic verses and Islamic teachings is such that it considers all aspects of food security in the conceptual model in a favorable way. Recognizing the potential of this valuable resource in the field of food security and health promotion requires raising public awareness and efforts toward Quranic education.

  Keywords: Food security, Islam, Quran
 • Maryam Sharifpour, Melika Kordlouie* Pages 34-43

  Referring to hadiths in understanding religious is a familiar practice in religious thought from the very beginning of Islam. Muslim scholars referred to hadiths to understand the depth of religion. Therefore, when it comes to benefiting from hadiths in a specific field of knowledge such as medicine, using them in a meaningful way is of particular importance and necessity of an expert look at the issue is raised. Nowadays, due to the general popularity and extreme approaches to traditional and Islamic medicine, we are witnessing the occurrence of unfortunate consequences in the field of public health. Which can create doubt in all religious propositions; Although the approach of scholars is faced whit different medical traditions, but the majority of Muslim scholars consider it necessary to present the narration on the rules of criticizing and refining the hadith. And considering the many changes and complexities that exist in this type of narratives, it is necessary to review them by experts. In this article, by examining the point of view of hadith scholars, the documentary and textual bases of the validity of medical traditions have been examined and in the documentary validity of medical narrations, Islamic scholars agree on the acceptance of frequent medical narrations that are subject to evidence of authenticity in the authenticity of medical narrations that are not subject to evidence that are narrated by reliable sources like other narrations, they are divided into two categories and they disagree. Considering the experimental nature of the subject of medicine the criterion of non-contradiction with experience and scientific findings is particularly important among the general criteria of text criticism. we also mentioned some of the criteria in the external review the criteria that can be helpful in solving the complexities of this category of narrations, such as measuring the authenticity of narrations and books and examining the health of the narration in terms of distortion and correction, intersection and quoting in meaning.

  Keywords: Medical Hadiths, Validity, Understanding Hadiths, Internal Criticism, External Criticism, Definitive Achievements of Science
 • Mehdi Khabazkhoob, Ghasem Darzi*, Fatemeh Ghazizadeh Hashemi, Leili Koochak Zadeh, Yeganeh Yekta Pages 44-52
  Purpose

  Mental distress in the elderly has different prevalence and distribution according to different determinants in different cultures. The purpose of this study is to investigate the prevalence of mental distress and its distribution according to the determination of different individual, social and medical groups in the elderly over 60 years old.

  Materials and Methods

  A cross-sectional study was conducted in the elderly population aged above 60 years in Tehran using stratified cluster sampling. The demographic data and medical history of the participants were extracted using interviews. The Mini-Mental Status Examination (MMSE) and the Goldberg’s 28-item General Health Questionnaire (GHQ-28) were administered to evaluate the participants, and subjects with cognitive disorders were excluded from the study. The history of alcohol consumption of people was completed by interview.

  Findings

  The mean components of physical dimension, anxiety, social dimension and depression in people who had a history of alcohol consumption were 6.69±3.68±2.77, 8.72±2.24 and 2.46±3.38, respectively, and those without History of alcohol consumption was 3.44±1.92, 5.28±2.84, 7.96±1.95 and 1.1±1.68. The overall score of the GHQ questionnaire was 21.95±7.79 and 17.79±4.69 in people with and without a history of alcohol consumption. The t-test showed a significant difference between the two groups in all these components. Multiple linear regression showed that after controlling the effects of age, sex, and diabetes, the mass index of all these components is worse in people with alcohol consumption. Based on the cut point above 23, the prevalence of mental distress was 31.3% in people with a history of alcohol consumption and 12.8% in people without a history of alcohol consumption. Logistic regression showed that the chance of mental distress based on GHQ in people with a history of alcohol consumption is 1.3 times that of people without a history of alcohol consumption (p<0.001).

  Conclusion

  Alcohol consumption and history of its consumption can cause depression, anxiety and disruption in social relations in old age. It should be kept in mind that the quality of life of the elderly decreases with the creation of these mental disorders, and people should be informed about the effects of alcohol abuse through religious and scientific education.

  Keywords: Mental Distress, Geriatrics, Alcohol
 • Mohsen Rahimian Dastjerdi, Massoud Raei Dehghi*, Siamak Baharluee Pages 53-62
  Purpose

  The present study tries to study and analyze the issue of payment of diyat in intentional murders of euthanasia by a physician or medical staff with emphasis on Quranic, jurisprudential and Iranian law, in order to clarify this issue through these legal and jurisprudential rulings to be.

  Methodology

  This research has been done by the method of library studies and in a descriptive-analytical method, which has been obtained and analyzed by referring to Quranic, narrative, legal and jurisprudential texts.

  Findings

  Euthanasia, which means "good death", is a condition in which the patient dies naturally and calmly at his own request. People who are in this type of death are more likely to have the characteristics of an incurable patient or a person suffering from a severe mental illness (major depressive disorder, etc.) and to be satisfied, such as physicians or nurses or family members. Ask them to help them die. Now there is the question that if the doctor or the medical staff kills these people out of pity and compassion and with the consent of these people, should they pay a ransom or not? By referring to the books of the great jurists, it is obtained that a kind of fame but also a higher consensus has been formed in this field, based on retribution and that the killer will be the only retribution in the face of multiple murders. But when this Shari'a ruling is presented to the rule of justice, the question arises in the mind against which this kind of retaliation takes place. The general provisions of the Qur'anic principle "How can the soul be transformed" now? Based on this, the researcher's hypothesis is that the necessity of the rule of justice, but also the necessity of other Qur'anic and religious evidences in various premeditated murders, is the ruling to pay diyat in addition to qisas. Because in the premeditated murder, several people are killed and the families of the victim are harmed in two ways, that qisas covers only one aspect of it, and the aspect of compensation and payment of diyat remains, and on the other hand, the murder is faced with only one soul. And other populations do not receive a clear answer. One of the most important findings of the research is that the rule of justice as a basic and pivotal rule in relation to sharia rules and by observing the element of time and place can have a special and accurate help in reading and explaining sharia rules.

  Conclusion

  Based on the general Qur'anic verses and rules and legal and jurisprudential principles and rules, especially the rule of "justice", it can be said that non-payment of blood money in numerous euthanasia murders by the perpetrator, contrary to Qur'anic justice and fairness, contrary to public order and expediency. It is jurisprudential and justice requires a ruling to pay diyat.

  Keywords: Euthanasia, Quranic Principle of Soul to Soul, Rule Of Justice, Multiple Premeditated Murders, Blood Money
 • Saber Abdolkarimi, Seyed Alireza Hosseini* Pages 63-75
  Purpose

  The present study tries to analyze and analyze the medical methods of rehabilitation of criminals in the two legal systems of Iran and England, so that through these studies, the place and importance of using these methods will be revealed.

  Materials and Methods

  This research was done with the method of library studies and in a descriptive-analytical way, by referring to legal texts, laws and studying the systems and methods governing medical rehabilitation in Iran and England, the necessary information was obtained and the case The analysis is placed.

  Findings

  Medical rehabilitation of criminals or rehabilitation and medical treatment of criminals includes those medical and paramedical measures of the criminal justice system that seek to improve the nervous, psychological and personality condition of criminals. In other words, this type of rehabilitation, using the teachings and tools of psychology, psychiatry, etc., seeks to help criminals in the field of emotional-psychological adaptation and restoration of the personality and behavioral system. Medical rehabilitation of criminals has been the focus of international and national criminal policy makers in the first place, first in the form of prison punishment and then in the light of community-based punishments. The main question for the research is "What are the methods of medical rehabilitation of criminals in the two legal systems of Iran and England?" In order to answer this question, related laws and enforcement methods in two legal systems of Iran and England are examined and analyzed

  Conclusion

  rehabilitation and rehabilitation of criminals through measures including imprisonment can be seen in the rehabilitation system of Iran and England, there is separation and establishment of detention centers for adults, adolescents and women in both rehabilitation systems, implementation of cultural and professional rehabilitation programs and medicine can be seen in both systems. In Iran, it is responsible for the administration of prisons and detention centers with the organization of prisons and security and educational measures, and in England this responsibility is the responsibility of the Ministry of Justice, although the new directions show the transfer of this responsibility to the Ministry of Health. ; Because this increases prisoners' access to treatment and its continuity.

  Keywords: Medical Rehabilitation, Methods, Criminals, Iranian Law, English Law
 • Hamidreza Salari, Seyyed Alireza Hosseini* Pages 76-80
  Purpose

  The present study tries to investigate and analyze the right of medical examination of the accused in the Iranian and French legal systems in order to reveal the limitations of this right in the two legal systems.

  Materials and methods

  This research was conducted with the method of library studies and in a descriptive-analytical way, by referring to legal texts, laws and studying the legal systems of the two countries of Iran and France, the necessary information was obtained and analyzed.

  Findings

  The main question for the research is "Is the right of the accused to medical examination recognized in the legal system of Iran and France?". The findings of the research indicate that in this regard, Article 51 of the Code of Criminal Procedure of 2012 stipulates: "According to the request of the person under observation or one of his close relatives, one of the doctors, determined by the prosecutor, will examine the person under observation. The doctor's certificate is recorded in the file. Bringing this article in the 1392 Criminal Procedure Law shows the legislator's attention to maintaining the health of the person under observation and respecting his rights, which is well mentioned in the 1392 Criminal Procedure Law, considering the lack of provision for the extension of the period under observation regarding the requirement to Medical examination or examination at the time of observation in police places is silent for more than 24 hours and this matter is mentioned only as an optional right for the person under observation at the beginning. This right is stated in Article 63-3 of the French Code of Criminal Procedure: "Any person under observation can be examined by a doctor selected by the public prosecutor or a judicial police officer... at any time by a prosecutor or a judicial police officer." He can choose exactly one doctor to examine a person." In addition to granting the aforementioned right to the person under observation, the French legislator also gave the public prosecutor (city) or judicial police officer the authority to appoint a doctor and examine the person under observation at any time.

  Conclusion

  What can be deduced from the examination of the materials related to the right of medical examination of the accused from the laws of Iran and France is that the use of the right to medical examination is optional and is based on the request, and the bailiffs or prosecutors do not have an obligation to introduce a doctor from the very beginning. When an illness or problem happens to a person, they are responsible for introducing the person to a doctor, which of course is more correct if this is done compulsorily. Therefore, the requirement to examine the accused by a trusted doctor (preferably a legal doctor) within a maximum of one hour after his arrest and observation will be implemented at the request of the accused, his lawyer or his family members by preparing the minutes of the meeting and the original minutes of the meeting will be attached to the file and Its picture will be given to the applicant upon his request, of course, the right mentioned in this article must be explained to the accused in writing before the interrogation begins. This is also a reflection of the defendant's physical condition in terms of health or the presence of injuries, lethargy, malaise, severe fatigue by the interrogators, etc., during the investigation of the accused until his appearance before the judge. What results from this legislation is to see that the accused is physically and mentally able to be under 24-hour supervision or that the person may need immediate help. Because, for example; If the person under observation needs special drugs due to quitting addiction, in order to get rid of the police's questions and obtain these drugs, he will answer all the questions positively and conditions will be created for him that will cause his rights to be violated, and as a result, with the initial examination, Therapeutic measures will be implemented and his rights will be avoided and pressure on him will be avoided, and on the other hand, it will block the ground for possible abuse by the police and officers by harassing the accused. Of course, according to French laws, in gang and organized crimes It is prescribed for the medical examination of the person under observation.

  Keywords: patients' rights, defendant's right to medical examination, Iranian law, French law