فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 6 (پیاپی 54، بهمن و اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید رضائی، عسگر علیمحمدی* صفحات 1-11
  مقدمه

  بسیاری از مردم برای مدت زمان مشخصی، زندگی در شرایط قرنطینه را تجربه کردند. با وجود اینکه قرنطینه برای حفظ سلامتی افراد در برابر بیماری های عفونی ضروی و اجتناب ناپذیر است، اما می تواند زمینه ساز بروز مشکلات روان شناختی در افراد به ویژه والدین کودکان با مشکلات رفتاری شود. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاب آوری والدین دارای کودک دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در شرایط قرنطینه بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش شامل والدین دارای کودک دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناختی شهر تهران بود که در سال 1400 تجربه زندگی قرنطینه ای در زمان بحران پاندمی بیماری کرونا را داشتند. تعداد 8 والد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی کامل انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون انجام شد.

  یافته ها: 

  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها در 4 مضمون اصلی (احساس فرسودگی روانی، بروز کشمکش های مختلف، بروز خلق ناآرام، مشکلات شناختی- رفتاری تشدید شده) و 19 مضمون فرعی استخراج و طبقه بندی شد.

  نتیجه گیری: 

  این مطالعه نشان داد که تجربه زندگی قرنطینه ای در زمان پاندمی بیماری کرونا می تواند به شکل منفی تاب آوری والدین دارای کودک دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین به متخصصان و روانشناسان توصیه می شود در این حوزه اقدامات موثر را انجام دهند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، والدین، نارسایی توجه، بیش فعالی، قرنطینه، کرونا
 • صبا حسنوند، احمد کربلایی محمد میگونی*، حسین رضابخش صفحات 12-25
  مقدمه

  افسردگی یکی از اختلالات شایع دوره پس از زایمان است همچنین، زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان دارای مشکلاتی در تنظیم هیجانی هستند. هدف پژوهش پیش بینی بیان خشم بر اساس سبک های دلبستگی با میانجیگری اجتناب تجربی و هیجان های خودآگاه در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان در سال 1397 بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زنان با تشخیص افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت استان تهران در سال 1397 بود که از میان آن ها 250 تن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس دلبستگی بزرگسالان تجدیدنظر شده"(Revised Adult Attachment Scale)، پرسشنامه چندبعدی اجتناب تجربی" (Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire)، "سیاهه افسردگی بک" (Beck Depression Inventory)، "، "سیاهه ابراز خشم صفت- حالت 2 اسپیلبرگر" (State-Trait Anger Expression Inventory - 2 (STAXI-2))، "پرسشنامه احساس گناه" (Kugler and Jones Guilty Feelings Questionnaire) و مقیاس تجربه شرم (Experience of Shame Scale) صورت گرفت. روایی ابزارها با استفاده از روایی سازه به روش تحلیل عامل تاییدی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ تایید شد. داده ها در نرم افزار اس پی ا س اس نسخه 26 و آموس 26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  الگوی معادلات ساختاری با استفاده از شاخص های آماری نشان داد سبک دلبستگی ایمن (0/233-=β، 0/05≥P)، سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی (0/506=β، 0/05≥P)، سبک دلبستگی اجتنابی (0/212=β، 0/01≥P) به اجتناب تجربی دارای رابطه معنادار هستند. همچنین ضرایب مستقیم اجتناب تجربی به بیان خشم (0/10=β، 0/01≥P) و هیجان های خودآگاه به بیان خشم اجتناب تجربی به بیان خشم (0/88=β، 0/001≥P) معنادار است. همچنین نتایج ضرایب مسیر غیرمستقیم بین سبک دلبستگی ایمن (0/237-=β، 0/001≥P)، سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی (0/716=β، 0/001≥P) و سبک دلبستگی اجتنابی (0/066=β، 0/01≥P) از طریق اجتناب تجربی با بیان خشم معنادار است. نتایج ضرایب مسیر غیرمستقیم بین سبک دلبستگی ایمن (0/202-=β، 0/001≥P)، سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی (0/580=β، 0/001≥P) و سبک دلبستگی اجتنابی (0/158=β، 0/01≥P) از طریق هیجان های خودآگاه با بیان خشم معنادار است.

  نتیجه گیری

  اجتناب تجربه ای و هیجان های خودآگاه متغیرهای میانجی در رابطه سبک های دلبستگی با تجربه هیجان های منفی مثل بیان خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان محسوب می شود. بنابراین،  سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی به ادراک تهدید در موقعیت های آشفتگی ساز در کنار دیدگاه منفی نسبت به خود و تجربه هیجان های ثانویه مانند شرم و احساس گناه منجر به تجربه خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان می شود. پیشنهاد می شود مداخلات روان شناختی در کاهش هیجان های منفی و اجتناب تجربی در زنان با افسردگی پس از زایمان مورد توجه درمانگران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیان خشم، سبک های دلبستگی، اجتناب تجربی، شرم، احساس گناه، افسردگی پس از زایمان، زنان
 • نیلوفر یونسی، مریم فاتحی زاده* صفحات 26-38
  مقدمه

  از مهم ترین روابط انسانی می توان به ازدواج اشاره کرد که با توجه به تغییرات گسترده در جامعه جهانی و همچنین ایران، امروزه رابطه با جنس مخالف از پرچالش ترین روابط به شمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر کشف تجربه زیسته زنان دارای رابطه عاطفی با جنس مخالف پیش از ازدواج بود.

  روش کار

  این پژوهش به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل شهر اصفهان با دامنه سنی 18 تا 30 سال بود. داده های پژوهش با 15 نفر به اشباع رسید. محتوای گفته های مصاحبه شوندگان با کمک نرم افزار 2020 Maxqda کدگذاری شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش شامل  3 مضمون اصلی، 8 مضمون فرعی و 22 کد عوامل موثر در ورود به روابط تجربیات مبتنی بر رابطه پس از رابطه بود. مقوله های اصلی شامل زمینه های اجتماعی و بین فردی، عوامل فردی، زمینه های خانوادگی، دلایل تداوم رابطه، دلایل اتمام رابطه، واکنش به اتمام رابطه، کیفیت زندگی زناشویی و کسب تجربه و بلوغ فکری بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده و پیش از ازدواج، معلمان و مربیان پرورشی و کلیه افرادی که در حوزه ازدواج و خانواده و جوانان مشغول به کار هستند.

  کلیدواژگان: رابطه عاطفی، جنس مخالف، قبل از ازدواج، تجربه زیسته، زنان
 • زهرا جعفری، محسن گل پرور*، حمید آتش پور صفحات 39-50
  مقدمه

  مکانیسم های دفاعی نقش بسیار مهمی در توانایی مقابله با استرس و سازگاری زنان مطلقه دارند. بر همین اساس، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش سایکو درام هیجان مدار ذهن آگاهانه با سایکودرام و هیجان مدار بر مکانیزم های دفاعی زنان مطلقه اجرا شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل در سه مرحله پیش آزمون،  پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری زنان مطلقه در شهر اصفهان در پاییز 1400 بودند، که از میان آن ها 64 نفر به صورت هدفمند انتخاب و در چهار گروه (هر گروه 16 نفر) گمارده شدند. پرسشنامه مکانیسم های دفاعی اندروز و همکاران (1993) برای سنجش متغیر وابسته در سه مرحله استفاده شد. سه گروه آموزشی، هر یک طی 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت ننمود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد هر سه آموزش سایکو درام هیجان مدار ذهن آگاهانه، سایکودرام و هیجان مدار به یک اندازه در کاهش مکانیسم های دفاعی رشدنایافته و روان آزرده اثربخش هستند (01/0>p). در افزایش مکانیسم های دفاعی رشد یافته نیز فقط آموزش سایکودرام با بالاترین اثربخشی و پس از آن آموزش هیجان مدار دارای اثربخشی بودند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی همسان آموزش سایکودرام هیجان مدار ذهن آگاهانه، سایکودرام و هیجان مدار بر کاهش مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده و همچنین آموزش سایکودرام به عنوان اثربخش ترین روش و سپس آموزش هیجان مدار بر ارتقاء مکانیسم های دفاعی رشد یافته، پیشنهاد می شود در مراکز مشاوره و روان درمانی، این آموزش ها برای زنان مطلقه استفاده شوند.

  کلیدواژگان: آموزش سایکودرام هیجان مدار ذهن آگاهانه، سایکودرام، هیجان مدار، مکانیسم های دفاعی، زنان مطلقه
 • مرجان السادات میر آتشی یزدی، جواد ملازاده*، عبدالعزیز افلاک سیر، مهدی رضا سرافراز صفحات 51-63
  مقدمه

  اختلال اضطراب اجتماعی، یکی از اختلالات اضطرابی شایع، مزمن و ناتوان کننده و از علل مهم افت عملکرد اجتماعی و تحصیلی دانشجویان است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر شرم درونی و بیرونی افراد دارای اضطراب اجتماعی بود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری 2 ماهه و گروه کنترل همراه بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه یزد در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 22 نفر که نمره 19 و بالاتر در اضطراب اجتماعی کسب کردند انتخاب شده و سپس در یک گروه آزمایش (11 نفر) و یک گروه کنترل (11 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به صورت گروهی تحت درمان مبتنی بر هیجان قرار گرفت؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله‏ای دریافت نکرد. از سیاهه اضطراب اجتماعی (SPIN)، مقیاس شرم درونی (Internalized Shame Scale) و  مقیاس شرم بیرونی (Other As Shamer Scale) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرینی) از طریق نرم‏افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل در مقایسه با مرحله پیش آزمون اثربخشی معناداری بر کاهش شرم درونی و بیرونی  داشت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‏توان گفت که درمان مبتنی بر هیجان می تواند به عنوان یک شیوه درمانی مناسب برای کاهش شرم درونی و بیرونی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی در مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی به کاربرده شود.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، شرم بیرونی، شرم درونی، گروه درمانی هیجان مدار
 • فاطمه محمدی شیرمحله*، لیلا سلیمانیان، جاوید پیمانی، مرضیه غلامی توران پشتی، ناهید هواسی سومار صفحات 64-74
  مقدمه

  بیماری دیابت یکی از مشکلات مزمن پزشکی با  گسترش بسیار سریع  در جهان است. در سال 2045 پیش بینی می شود تعداد بیماران مبتلا به دیابت  به 693 میلیون نفر برسد. دیابت به علت ایجاد عوارض دیررس و خطرناک و شیوع گسترده روزبه روز توجه بیشتری را به خود معطوف می دارد

  روش کار

  مطالعه حاضر یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو  عضو انجمن دیابت همدان در سال 1400 بودند که از میان آنها  48 نفر بر اساس معیارهای ورودی پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه  مساوی به روش تصادفی ساده  و به کمک قرعه کشی  قرار گرفتند.جهت جمع آوری داده ها از آزمایش خون وریدی برای ارزیابی هموگلوبین گلیکوزیله و از پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (1989)استفاده شد.در گروه اول درمان شناختی رفتاری و در گروه دوم درمان مبتنی بر شفقت جرا شد و گروه سوم گروه کنترل بود جلسات درمانی به مدت 90 دقیقه هر هفته یک جلسه اجرا شد.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل آماری نشان داد که که درمان مبتنی بر شفقت بیشتر از درمان شناختی رفتاری بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله  (F= 3.13, p< 0.05) و افزایش کیفیت خواب  (F= 5.8, p< 0.01) بیماران دیابتی موثر است.

  نتیجه گیری

  تاثیر درمان مبتنی بر شفقت برکاهش هموگلوبین گلیکوزیله و افزایش کیفیت خواب بیشتر از درمان شناختی رفتاری است. مراقبان درمانی می توانند از نتایج این پژوهش به عنوان چشم اندازی جدید در جهت ارتقای شاخص های سلامتی بیماران استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: دیابت، درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر شفقت، کیفیت خواب، هموگلوبین گلیکوزیله
 • حبیب جوکار، زهرا یوسفی*، هاجر ترکان صفحات 75-84

  مقدمه:

   ازدواج موفق یک رابطه رو به رشد پویاست که در آن هر دو شریک زندگی برای رسیدن به رضایت شخصی به رشد خود ادامه می دهند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش پیش از ازدواج واقعیت محور بر نوع تصمیم گیری و خودکارآمدی ازدواج در بین پسران مجرد در شهر بوشهر انجام شد.

  روش کار

  طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل پسران مجرد و دانشجوی شهر بوشهر بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و مقیاس خودکارآمدی ازدواج دیباج و همکاران (1393) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نوع تصمیم گیری بر افزایش سبک عقلایی و کاهش سبک های شهودی، وابستگی، آنی، اجتنابی و افزایش خودکارآمدی ازدواج نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از تاثیر آموزش پیش از ازدواج واقعیت محور بر نوع تصمیم گیری و خودکارآمدی ازدواج پسران مجرد بود؛ و می توان از آن به عنوان یک مداخله مهم و کلیدی در حوزه مشاوره پیش از ازدواج بکار گرفته شود. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده متخصصان مشاوره خانواده و ازدواج قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: آموزش پیش از ازدواج واقعیت محور، نوع تصمیم گیری، خودکارآمدی ازدواج
 • اکرم اشرفی، زهره لطیفی*، عباس حقایق صفحات 85-97
  مقدمه

  روابط زناشویی از مهم ترین عناصر تحکیم بنیاد خانواده هستند. انعطاف پذیری شناختی می تواند از متغیرهای مهم در پیشگیری از دلزدگی زناشویی باشد و از طرف دیگر درگیر شدن در آن موجب آشفتگی و بحران در روابط زوجی خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه تاثیر آموزش خودشفقت ورزی و ذهنی سازی بر انعطاف پذیری شناختی در بین زنان متاهل درگیر دلزدگی زناشویی بود. 

  روش کار

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان متاهل درگیر دلزدگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه غرب تهران در سال 1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند طبق معیارهای ورود و خروج، 60 نفر از زنان متاهل انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایشی و یک گروه 20 نفری گواه قرار داده شدند. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایشی یک و دو در 12 جلسه ی مجزای90 دقیقه ای آموزش خودشفقت ورزی و ذهنی سازی را دریافت کردند. برای گردآوری اطلاعات در سه مرحله سنجش از پرسشنامه های دلزدگی زناشویی و انعطاف پذیری شناختی استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی به کار گرفته شد.

   یافته ها: 

  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش خودشففت ورزی و ذهنی سازی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی زنان متاهل درگیر دلزدگی زناشویی موثر است (01/0>P)؛ به طوری که بر همه ابعاد انعطاف پذیری شناختی شامل ادراک کنترل پذیری، توجیه رفتار و گزینه های مختلف تاثیرگذار بوده است. هم چنین در مقایسه نتایج تاثیرات دو روش آموزشی مذکور بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و ابعاد آن در زنان متاهل درگیر دلزدگی زناشویی تفاوت معناداری یافت نشد (01/0<p).

  نتیجه گیری:

   لذا از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش خودشففت ورزی و ذهنی سازی می تواند در روابط زوجی پرتنش ناشی از دلزدگی زناشویی به منظور افزایش آرامش و سلامت روانی مورد استفاده قرار گیرد.  </p).

  کلیدواژگان: خودشففت ورزی، ذهنی سازی، انعطاف پذیری شناختی، دلزدگی زناشویی، زنان
 • لیلا صیادی، افسانه مشایخی*، اسماعیل محمد نژاد، علی کریمی رزوه صفحات 98-109
  مقدمه

  شفقت نسبت به بیمار و درگیری عاطفی با بیماران اگرچه پیامدهای مثبت برای بیمار و پرستار در پی دارد اما از سخت ترین بخش های پرستاری است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین بار عاطفی و تاب آوری پرستاران در بخش های عمومی انجام شد.

  روش

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی همبستگی و مقطعی است که در فاصله بین دی ماه لغایت اسفند ماه 1400 انجام گرفت. در این مطالعه 252  نفر از پرستاران شاغل در بخش های عمومی یکی از مراکز درمان تهران به صورت سهمیه ای و در دسترس وارد مطالعه شدند. این پرستاران حداقل یک سال سابقه کار در این بخش ها را داشتند. فرم اطلاعات دموگرافیک و شغلی، و پرسشنامه  های بار عاطفی و تاب آوری شخصی پرستاران جهت جمع آوری داده ها به صورت الکترونیک برای مشارکت کننده ارسال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که  میانگین نمره بار عاطفی پرستاران 926/7± 37/63 و میانگین نمره کل تاب آوری پرستاران 553/0 ± 98/3 بود. ارتباط مثبت و معنی داری  بین بار عاطفی و تاب آوری پرستاران شرکت کننده در مطالعه وجود داشت. (001/>P)

  نتیجه گیری

   با توجه به وجود بارعاطفی در پرستاران بخش های عمومی و نیز ارتباط مثبت آن با تاب آوری، سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان سلامت باید استراتژی هایی را برای کاهش بار عاطفی پرستاران به کار ببندند تا بتوانند مراقبت با کیفیت و مبتنی بر شفقت ورزی را به بیماران ارایه کنند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، بار عاطفی، پرستاری، بخش های عمومی
 • شهره بابایی، مانیا ناصری منش*، فاطمه ابوذری، صابر کرمی صفحات 110-122

  مقدمه:

   خیانت در سال های اخیر تبدیل به یکی از مشکل زاترین و آسیب زاترین تعارضات زناشویی شده است. به علاوه این پدیده مشکلات روان شناختی گوناگونی را با خود به همراه دارد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجارب آسیب زای دوران کودکی، ذهنی سازی و ناگویی هیجانی در پیش بینی افسردگی و افکار خودکشی در زنان مبتلا به تروما خیانت زناشویی انجام شد.

  روش کار

  روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به تروما خیانت زناشویی شهر تهران در سال 1401 بودند. به این منظور تعداد 220 نفر از این افراد به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسشنامه ترومای کودکی برنشتاین و همکاران (2003)، پرسشنامه ذهنی سازی کارکرد تاملی فوناگی و همکاران (2016)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، سیاهه تجدیدنظر شده افسردگی بک (1996) و مقیاس افکار خودکشی بک (1991) پاسخ دادند. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین تجارب آسیب زای دوران کودکی، ذهنی سازی (مولفه عدم اطمینان) و ناگویی هیجانی با افسردگی و افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین بین ذهنی سازی (مولفه اطمینان) با افسردگی و افکار خودکشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 9/76 درصد واریانس افسردگی و 2/55 درصد از واریانس افکار خودکشی به وسیله تجارب آسیب زای دوران کودکی، ذهنی سازی و ناگویی هیجانی ‏تبیین می‏شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، می توان از مداخلات ذهنی سازی، ناگویی هیجانی و آموزش مبتنی بر درمان ترومای کودکی در بزرگسالی جهت کاهش علایم افسردگی و افکار خودکشی در زنان مبتلا به خیانت زناشویی استفاده کرد.کلیدواژه ها: تجارب آسیب زای دوران کودکی، ذهنی سازی، ناگویی هیجانی، افسردگی و افکار خودکشی، خیانت زناشویی.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: تجارب آسیب زای دوران کودکی، ذهنی سازی، ناگویی هیجانی، افسردگی و افکار خودکشی، خیانت زناشویی
|
 • Saeed Rezaei, Asgar Alimohamadi* Pages 1-11
  Introduction

  Although quarantine is necessary and unavoidable to maintain people's health against infectious diseases, it can cause psychological problems in people, especially parents of children with behavioral problems. Therefore, the purpose of the present study was to analyze the resilience of parents with children with attention deficit/hyperactivity disorder in quarantine.

  Methods

  The present study was a qualitative phenomenological study. The research community included parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder referred to psychological clinics in Tehran, how had the experience of living in quarantine during the Coronavirus pandemic crisis in 2021. The number of 8 parents was selected using the purposeful sampling method until complete information saturation was reached. Data collection was done through semi-structured interviews and thematic analysis technique used for data analysis.

  Results

  Data analysis from the interviews were extracted and classified into 4 main themes (psychological exhaustion, multiple conflicts, dysregulated mood, aggravated cognitive-behavioral problems) and 19 sub-themes.

  Conclusions

  This study showed that the experience of quarantine life during the Coronavirus disease pandemic can negatively affect the resiliency of parents with children with attention deficit/hyperactivity disorder. Therefore, experts and psychologists are advised to take effective measures in this field.

  Keywords: Resiliency, Parents, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, Quarantine, Coronavirus
 • Saba Hasanvand, Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni*, Hosain Rezabakhsh Pages 12-25
  Introduction

  Depression is one of the most common postpartum disorders. Also, women with postpartum depression have problems in emotional regulation. The aim of the study was to predict anger expression based on attachment styles with the mediation of experiential avoidance and conscious emotions in women with postpartum depression in 2019.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational and the statistical population of this study included all women with a diagnosis of postpartum depression who referred to health centers in Tehran province in 2019, from which 250 people were selected by convenience sampling. Data were collected using demographic questionnaire, “Revised Adult Attachment Scale”, “Multidimensional Experimental Avoidance Questionnaire”, and the “Beck Depression Inventory”, State-Trait Anger Expression Inventory – 2, Kugler and Jones Guilty Feelings Questionnaire and Experience of Shame Scale. The validity of the instruments was confirmed using construct validity by confirmatory factor analysis method and the reliability by internal consistency method was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed in SPSS. 26 and Amos .26.

  Results

  The pattern of structural equations using statistical indices showed secure attachment style (β = -0.223, P≥0.05), attachment style Ambiguous / anxious (β = 0.506, P≥0.05), avoidant attachment style (β = 0.212, P≥0.01) has a significant relationship with experimental avoidance  Also, the direct coefficients of experimental avoidance for anger expression (β=0.10, P≥0.01) and conscious emotions to the expression of anger, experiential avoidance to the expression of anger (β=0.88, P≥0.001). Also, the results of indirect path coefficients between secure attachment style (β=-0.237, P≥0.001), ambivalent/anxious attachment style (β=0.716, P≥0.001) and avoidant attachment style (0.066) =β, P≥0.01) is significant through experimental avoidance with anger expression. The results of indirect path coefficients between secure attachment style (β=-0.202, P≥0.001), ambivalent/anxious attachment style (β=0.580, P≥0.001) and avoidant attachment style (β=0.158 β, P≥0.01) is significant through self-conscious emotions with the expression of anger.

  Conclusion

  Experiential avoidance and conscious emotions are mediating variables in the relationship between attachment styles and the experience of negative emotions such as expressing anger in women with postpartum depression. Therefore, ambivalent/anxious attachment style to the perception of threat in disturbing situations along with negative self-view and experience of secondary emotions such as shame and guilt lead to experience of anger in women with postpartum depression. It is suggested that psychological interventions in reducing negative emotions and experiential avoidance in women with postpartum depression should be considered by therapists.

  Keywords: Anger Expression, Attachment Styles, Experiential Avoidance, Shame, Guilt, Postpartum Depression, Women
 • Niloufar Younesi, Maryam Fatehizadeh* Pages 26-38
  Introduction

  One of the most important human relationships is marriage, which due to the extensive changes in the world society as well as in Iran, today the relationship with the opposite sex is considered one of the most challenging relationships. The purpose of the present research was to discover the lived experience of married women who had an emotional relationship with the opposite sex before marriage.

  Methods

  This research was qualitative and phenomenological. The statistical population of the research was all married women of Isfahan city with an age range of 18 to 30 years. The research data reached saturation with 15 people. The content of the interviewees' statements was coded with the help of Maxqda 2020 software.

  Results

  The findings of the research included 3 main themes, 8 sub-themes and 22 codes of effective factors in entering relationships based on relationship-based experiences after the relationship. The main categories included social and interpersonal contexts, individual factors, family contexts, reasons for continuing the relationship, reasons for ending the relationship, reaction to ending the relationship, quality of married life, and gaining experience and intellectual maturity.

  Conclusion

  The results of this research can be used by psychologists and counselors in the field of family and pre-marriage, teachers and educational coaches and all people who work in the field of marriage and family and youth.

  Keywords: Emotional relationship, opposite sex, before marriage, lived experience, married women
 • Zahra Jafari, Mohsen Golparvar*, Hamid Atashpour Pages 39-50
  Introduction

  Defense mechanisms play a very important role in the ability to cope with stress and adaptability of divorced women. Therefore, the aim of this study was to comparing the effectiveness of mindful emotion focused psychodrama training, psychodrama and emotion focused training on defense mechanism of divorced women. 

  Methods

  This research was a semi-experimental study with the design of three experimental groups and one control group with pre-test, post-test and follow-up. The statistical population was divorced women in the spring of 2022 in Isfahan, Iran. From them, 64 divorced women were selected by purposive sampling method and randomly assigned in three experimental groups and a control group (15 people for each group). Defense mechanism questionnaire of Andrews et al (1993) was used to assess dependent variables in three stages. The three training groups were each trained for 12 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any training. The data were analyzed by repeated measure analysis of variance and post-hoc Bonferroni test by SPSS version 26.

  Results

  The finding of the research showed that three methods of mindful emotion focused psychodrama training, psychodrama training and emotion focused training were effective in reducing the immature and neurotic defense mechanisms (p<0.01). In increasing the mature defense mechanisms, only psychodrama training with the highest effectiveness and then emotion focused training were effective (p<0.01).

  Conclusions

  Considering the equal effectiveness of mindful emotion focused psychodrama training, psychodrama and emotion focused training on reducing the neurotic and immature defense mechanisms, as well as psychodrama training as the most effective method and then emotion focused training on the promotion of mature defense mechanisms, it is suggested that these trainings be used for divorced women in counseling and psychotherapy centers.

  Keywords: Mindful emotion focused psychodrama training, Psychodrama, Emotion focused, Defense mechanism, Divorced women
 • Marjan Sadat Miratashi Yazdi, Javad Mollazadeh's*, Abdulaziz Aflakseir, Mehdi Reza Sarafraz Pages 51-63
  Introduction

  Social anxiety disorder is one of the most common, chronic, and debilitating anxiety disorders. It is one of the fundamental causes of students' op in social and academic performance. This research aimed to determine the effectiveness of emotion-based therapy on the internal and external shame of people with social anxiety.

  Method

  The semi-experimental research method was a pre-test and post-test with a 2-month follow-up and a control group. The statistical population was all students with social anxiety who were referred to Yazd University Counseling Center in the academic year 2022-2023. Using the available sampling method, 22 people who scored 19 and above in social anxiety were selected and replaced in an experimental group (n=11) and a control group (n=11). The experimental group underwent emotion-based therapy as a group; but the control group did not receive any intervention. Social Anxiety Inventory (SPIN), Internalized Shame Scale, and Other as Shamer Scale were used to collect information. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics (mixed variance analysis and Benferroni post hoc test) through SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that the said treatment had a significant effect on reducing internal and external shame in the post-test and follow-up phase compared to the control group compared to the pre-test phase (P<0.05)

  Conclusion

  Based on the results of the present study, it can be said that emotion-based therapy can be used as a suitable treatment method to reduce the internal and external shame of students with social anxiety in psychological counseling and service centers.

  Keywords: Emotion-Focused Therapy, External Shame, Internalized Shame, Social Anxiety
 • Fatemeh Mohammadi Shirmahaleh*, Leila Soleimanian, Javid Peymani, Marzieh Gholami Tooranposhti, Nahid Havasi Soomar Pages 64-74
  Introduction

  Dabetes is one of the chronic medical problem with a varyrapid spread in the world.Diabetes is attracting more attention day by day to the late and dangerous complications and wildspread prevalence

  Method

  The type of research was quasi -experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with the control group. The statistical population included all patients with type 2 diabetes who were members of the Hamedan Diabetes Association in 2020. Among them 48 people were selected based on the input criteria of the research by available sampling method and were placed in three equal groups by hat were selected using the purposive sampling method and with the help of lottery. In order to collect data, venous blood test was used to evaluate glycosylated hemoglobin and the sleep quality questionnaire of Petersburg (1989) was used. In the first group, cognitive behavioral therapy and in the second group, compassion based therapy and the third group was the control group. Treatment sessions were conducted for 90 minutes once a week. Multivariate covariance analysis was used to analyze the data

  Findings

  Statistical analysis showed that compassion-based therapy is more effective than cognitive behavioral therapy in reducing glycosylated hemoglobin (F=3.13, p<0.05) and increasing sleep quality (F=5.8, p<0.01) in diabetic patients.

  Conclusion

  The effect of compassion-based therapy on reducing glycosylated hemoglobin and increasing sleep quality is greater than cognitive behavioral therapy.Caregivers can use the results of this research as a new perspective to improve the health indicators of patients.

  Keywords: Diabetes mellitus (DM), Cognitive behavioral therapy (CBT), Compassion-focused therapy (CFT), Sleep quality, Glycosylated hemoglobin
 • Habib Jokar, Zahar Yosefi*, Hajar Torkan Pages 75-84
  Background

  A successful marriage is a dynamic growing relationship in which both partners continue to grow to achieve personal satisfaction. The aim of the present study was to investigate the effect of reality-based premarital education on the type of decision making and marriage self-efficacy among single boys in Bushehr.

  Methods

  The design of the present study was a quasi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study included single boys and students in Bushehr. The research sample consisted of 30 people who were selected by available sampling method and were randomly assigned to the experimental group and the control group. Participants answered the questionnaires of Scott and Bruce’s Decision Making Style Questionnaires (1995) and the Marital Self-efficacy Scale of Dibaj et al. (2014). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Findings

  The results showed that the type of decision-making on increasing the rational style and reducing the intuitive, dependent, instantaneous, avoidant and increasing self-efficacy of marriage was significantly different from the control group (p <0.05).

  Conclusions

  The results showed the effect of reality-based premarital education on the type of decision-making and marriages self-efficacy of single boys'; And it can be used as an important and key intervention in the field of premarital counseling. Also, the results of this research can be used by family and marriage counseling specialists.

  Keywords: Reality-based premarital education, Type of decision making, Marriage self-efficacy
 • Akram Ashrafi, Zohreh Latifi*, Abas Haghayegh Pages 85-97

  Intruduction:

   Marital relations are one of the most important elements of strengthening the family foundation. Cognitive flexibility can be one of the important variables in preventing marital discord, and on the other hand, getting involved in it will cause turmoil and crisis in marital relationships. The purpose of this research was to compare the effect of self-compassion training and mentalization on cognitive flexibility among married women involved in couple boredom.

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test-follow-up plan with a control group. The statistical population of the research included all married women suffering from Couple Boredom.who referred to the counseling centers of the west of Tehran in 2021. Using the purposeful sampling method, according to the entry and exit criteria, 60 married women were randomly selected into two groups of 20. experimental and a group of 20 people were included as control. Then the participants of experimental group one and two received self-compassion and mindfulness training in 12 separate 90-minute sessions. Couple boredom and cognitive flexibility questionnaires were used to collect information in three measurement stages. In data analysis, analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test were used.

  Results

  The findings of the research showed that self-improvement and mentalization training is effective in improving the cognitive flexibility of married women involved in couple boredom (P≤0.01); So that it has affected all aspects of cognitive flexibility, including perception of controllability, justification of behavior and different options. Also, comparing the results of the effects of the two mentioned educational methods on improving cognitive flexibility and its dimensions in married women involved in couple boredom, no significant difference was found (P>0.01).

  Conclusions

  Therefore, from the findings of this research, it can be concluded that self-compassion and mentalization training can be used in tense couple relationships caused by couple boredom in order to increase relaxation and mental health.

  Keywords: Self-Compassion, Mentalization, Cognitive Flexibility, Couple Boredom, Women
 • Leila Sayadi, Afsaneh Mashayekhi*, Esmaeil Mohammadnejad, Ali Karimi-Rozveh Pages 98-109
  Introduction

  Compassion towards the patient and emotional involvement with patients, although it has positive consequences for the patient and the nurse, but it is one of the most difficult parts of nursing. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between emotional labour and resilience of nurses in general wards.

  Method

  This study is a correlational and cross-sectional study that was conducted between January and March 2022. Two hundred and fifty two nurses working in the general wards of one of Tehran's hospitals were enrolled in in a quota and consus sampling. These nurses had at least one year of experience in general wards. The demographic and occupational information form, and questionnaires of nurses' emotional labour and personal resilience were sent to the participant electronically to collect data. Data analysis was done using descriptive and analytical statistics.

  Findings

  The results showed that the mean score of nurses' emotional labour was 63.37 ± 7.926 and  mean total personal resilience score of nurses was 3.98± 0.553. There was a positive and significant relationship (P <0.001) between emotional labour and personal resiliency of nurses participating in the study.

  Conclusion

  Considering that there is an emotional burden in general wards’ nurses and it has a positive relationship with their personal resilience, health policy makers and decision makers should use strategies to reduce the emotional burden of nurses so that they can provide quality care based on compassion to patients.

  Keywords: Resilience, Emotional burden, Nursing, General wards
 • Shohreh Babaei, Mania Naseri Manesh*, Fatemeh Abouzari, Saber Karami Pages 110-122
  Introduction

  Betrayal In recent years, it has become one of the most problematic and traumatic marital conflicts. In addition, this phenomenon brings with it various psychological problems; therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the role of traumatic childhood experiences, mentalization and alexithymia in predicting depression and suicidal thoughts in women suffering from the trauma of marital betrayal.

  Methods

  The method of this research is descriptive-correlation. The statistical population of this research included all women suffering from the trauma of marital betrayal in Tehran in 2022. For this purpose, 220 of these people were selected by convenience sampling method and they responded to the short form of Bernstein et al.'s Childhood Trauma Questionnaire (2003), Fonagy et al.'s Reflective Function Questionnaire (2016), Toronto alexithymia Scale (1994), Revised Beck Depression Inventory (1996) and Beck Suicidal Ideation Scale (1991). The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis in SPSS-24 software.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between traumatic childhood experiences, mentalization (uncertainty component) and alexithymia with depression and suicidal thoughts (P<0.01). Also, there is a negative and significant relationship between mentalization (confidence component) and depression and suicidal thoughts (P<0.01). The results of multiple regression analysis also revealed that 76.9% of the variance of depression and 55.2% of the variance of suicidal thoughts are explained by traumatic childhood experiences, mentalization and alexithymia.

  Conclusions

  According to the results, it is possible to use mentalizing interventions, alexithymia and training based on childhood trauma treatment in adulthood to reduce depression symptoms and suicidal thoughts in women suffering from marital infidelity.

  Keywords: Traumatic childhood experiences, mentalization, emotional ataxia, depression, suicidal thoughts, marital infidelity