فهرست مطالب

فصلنامه راهبرد اقتصادی
پیاپی 41 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پرویز رستم زاده، سید عقیل حسینی، علیرضا رعنائی* صفحات 1-24

  نزدیک به سه دهه است که تحلیل نهادی جای خود را در ادبیات پژوهشی علم اقتصاد باز کرده است. اهمیت و فضل تقدم نهادهای سیاسی در شکل گیری و کارآمدی سایر نهادها و به تبع آن فعالیت‎های اقتصادی در آثار نهادگرایان جدید به انحای مختلفی منعکس شده است. در بسیاری از موارد اثر رانشی نهادهای سیاسی بر جنبه‎ های مختلف فعالیت‎های اقتصادی یا تعامل‎های نهادی به صورت متناقض‎نمایی تفسیر شده است. یکی از حوزه‎ هایی که تحت تاثیر این اثرات دوگانه و متناقض قرار گرفته است حوزه‎ی مالی به خصوص وقتی در ارتباط با حوزه‎ی پولی قرار می‎گیرد می‎باشد. در این مقاله با استفاده از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و با تمرکز بر کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده می‎شود که این اثرات متناقض را اولا در کدام چارچوب نظری، و درثانی با چه نوع تفسیر تجربی می‎توان تبیین نمود. نتایج تخمین نشان می‎دهد که هر زمان نهادهای سیاسی در بخش‎های مالی و پولی مدا‎خله‎ی مستقیم نمایند منجر به شکست دولت شده و در نتیجه اثر منفی بر کارایی داشته است، و در مقابل اگر به عنوان تسهیل‎ کننده‎ی بیرونی بخش مالی و پولی در نظر گرفته شود، می‎تواند نقش مثبت بر کارایی ایفاء کند.

  کلیدواژگان: نهادهای سیاسی، بخش مالی، بخش پولی، تحلیل مرزی تصادفی
 • سمیه جعفری*، فرشاد مومنی، داود محمودی نیا صفحات 25-64

  7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفا رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: توسعه عادلانه، فقرچندبعدی، شاخص عدالت ترکیبی، روش آلکایر و فاستر
 • غلامرضا تاج بخش، محمدحسین کریم، حسین امیری* صفحات 65-92

  بازار بورس و اوراق بهادار بعنوان نبض اقتصاد کشور از مردادماه 1399 همراه با افت شدید شاخص روبرو شد و چالش های زیادی را ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی بازار بورس در ایران چگونه بوده و دارای چه مسایل و آسیب هایی می باشد؟ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر از کنشگران بازار سرمایه مصاحبه شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های حاصل نشان داد که اقتصاد بانک محور و محوری نبودن بازار سرمایه، عادی انگاری افت شاخص، عدم انسجام در بین دستگاه های متولی بازار بورس و خلاء ها و نارسایی های قانونی از جمله شرایط علی ریزش بورس به شمار می روند. فقدان حمایت نهادی و فقدان فرهنگ سهامداری بعنوان بسترهای این نزول هستند. تبلیغات رسانه ای، تحولات و اظهارنظر های سیاسی و حباب های قیمتی از شرایط مداخله گر در این امر محسوب می شوند. راهبردهای اصلی مورد استفاده، رفتار توده وار و تصمیمات سازمانی شناسایی شد. به مخاطره افتادن امنیت ملی، بی اعتمادی اجتماعی و احساس ناامنی مالی از پیامدهای این حکمرانی محسوب می شوند. نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر آن است که نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از آن نشانگر این است که بازار بورس نیازمند نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی دارد و با بسط حکمرانی مطلوب می توان سهم بسزایی در اعتلای بازار سرمایه و اعتماد سازی مجدد و تدوام ورود نقدینگی به بورس را داشت.

  کلیدواژگان: حکمرانی، بورس و اوراق بهادار، داده بنیاد
 • سید روح الله احمدی حاجی آبادی* صفحات 93-118

  مشاهده رفتار بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی سازی نامبرده می شود، بر بازده دارایی بنگاه ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی سازی بنگاه ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می باشد. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت های مالی، رشد بنگاه ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: بازده دارایی ها، داده های ترکیبی، رشد بنگاه، مالی سازی
 • فریبرز فراغت، فریدون اوحدی*، محمود خدام، حمید احمدزاده، محسن صیقلی صفحات 119-144

  به طور کلی رشد و توسعه اقتصادی نیازمند تامین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارایه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه تاثیر متغیرهای شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت می باشد و اثر متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی است و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی “_ شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی
 • صادق بختیاری*، علی مروی، سعید دائی کریم زاده صفحات 145-152

  دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارایه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت‏بندی و میزان اثربخشی سیاست‏ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارایه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارایه کرده است.

  کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تعرفه های ترجیحی، شرکت های چندملیتی
|
 • Parviz Rostamzadeh, Seyyed Aqil Hoseiny, Alireza Raanaei * Pages 1-24

  Currently, institutional analysis has found its place in the research literature of economics. The importance of the precedence of political institutions in the formation and efficiency of other institutions and, consequently, economic activities have been reflected in the works of new institutionalists in various ways. In many cases, the propulsive effect of political institutions on various aspects of economic activity or institutional interactions has been interpreted as paradoxical. One area that has been affected by these dual and contradictory effects is the financial area, especially when it comes to the monetary area. In this paper, using the Stochastic frontier Analysis (SFA) approach and focusing on selected countries of the Middle East and North Africa (MENA), it is shown that in which theoretical framework, and secondly, with what kind of empirical interpretation, these contradictory effects can be explained. The results show that whenever political institutions directly interfere in the financial and monetary sectors, they lead to the failure of the government and thus have a negative effect on efficiency, and vice versa if they perform as a external facilitator. financial and monetary sector can play a positive role in efficiency.

  Keywords: Political institutions, financial sector, monetary sector, Stochastic Frontier Analysis (SFA)
 • Somayeh Jafari *, Momeni Farshad, Davoud Mahmoudinia Pages 25-64

  7 decades of development history after the Second World War have been associated with the evolution of the concept of development. Perhaps the most important change in the concept of development is the change from the concept of economic growth to a structural and qualitative change that improves the income and non-income aspects of well-being, and has stability and fair distribution. In order to evaluate fair development in Iran's economy, multi-dimensional indicators have been used. The results of the surveys show that the trend of the multidimensional poverty index in rural areas during the years under review was a decrease, which means that the extent and severity of multidimensional poverty decreased during the years under study in rural areas. Regarding the urban areas, this index has a fluctuating trend, but since 2007, the average trend of this index has been upward, which can be caused by high inflation, recession and the occurrence of sanctions. On the other hand, the calculation of the composite European social justice index shows that the index faced an upward trend between 2001 and 2019, and finally the total score reached 7.32 in 1398 from about 4.72 in 1380. Although the trend of this index shows the improvement of the social justice composition index in Iran, the downward trend in the labor market and the social sectors of health and intergenerational justice seems worrying.

  Keywords: Equitable development, multidimensional poverty, composite justice index
 • Gholamreza Tajbakhsh, MohammadHossein Karim, Hossein Amiri * Pages 65-92

  The capital market, as the pulse of the country's economy, has faced a sharp decline in the index since August 2020 and has created many challenges. The present study uses the theory of good governance to answer the basic question of what is the governance of the capital market in Iran and what are the problems and harms?Using purposeful and theoretical sampling method, 23 capital market actors were interviewed. After conducting the interviews, data analysis was performed based on the three steps of open, axial and selective coding.The results showed that the bank-oriented economy and the lack of centrality of the capital market, the normalization of index decline, incoherence between the institutions in charge of the capital market and legal gaps and inadequacies are among the causes of stock market collapse. Lack of institutional support and lack of equity culture are the contexts of this decline. Media propaganda, political developments and comments, and price bubbles are among the intervening conditions in this matter. The main strategies used, disruptive and mass behavior and organizational decisions were identified. Endangering national security, social distrust and feelings of financial insecurity are the consequences of this rule.The decline of the stock market index and the outflow of liquidity from it indicate that the capital market needs to monitor transactions, transparency and efficiency, and with the expansion of good governance can make a significant contribution to raising the capital market and rebuilding trust and continuing liquidity to the stock market.

  Keywords: Governance, Stock market, Grounded theory
 • Seyedrohollah Ahmadi Hajiabadi * Pages 93-118

  Observing the investment behavior of firms in different sectors of the economy indicates the financialization phenomenon; A phenomenon in which characterized primarily by the desire to earn more profit through financial markets rather than through real economy, and secondly the increasing of financial payments to shareholders and the banking system. The purpose of this research is to investigate and answer the question of whether the phenomenon of financialization can affect the return on assets of firms as an indicator of firms' growth. To answer this question, FMOLS and DOLS panel data models were used to examine the effect of firms' financialization behavior on their growth. The data include financial information of 191 non-financial firms in 17 groups listed in Tehran Stock Exchange during the period of 1379-1399. The findings of this study indicate that, firstly, with the increase in financial payments, the growth of firms has increased, and secondly, with an increase in financial income, their growth has declined.

  Keywords: Financialization, Firm growth, Return on Assets, panel data
 • Fariborz Faraghat, Freydoon Ohadi *, Mahmood Khoddam, Hamid Ahmadzadeh, Mohsen Seighaly Pages 119-144

  In general, economic development requires financing. However, exchange rate volatility hinders securing the capital needed for economic projects resulting from economic risks, transaction and money exchange. Taking into amount the importance of the role of exchange rate volatility, the main purpose of this study is to evaluate the effect of exchange rate volatility along with other macroeconomic variables on the inflow of foreign direct investment in various economic sectors of Iran (industry and oil, services, agriculture) by using the Approach of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) during the period 1994 -2018. By using the theoretical literature presented in this study, FDI in Iran is considered a function of exchange rate volatility, capital productivity index, index of economic freedom, inflation rate, and economic growth rate, which according to the results, other than the variable the economic growth rate, the coefficients of all the variables are significant and the sign of their coefficients agrees with the theoretical expectations. Furthermore, the effect of capital productivity index and index of economic freedom variables on FDI was positive and the effect of exchange rate volatility and inflation rate on FDI is negative and increasing exchange rate volatility leads to a decrease in foreign direct investment in the Iranian economy.

  Keywords: Exchange Rate Volatility, Foreign direct investment, Capital Productivity Index, inflation rate, Economic Growth Rate
 • Sadegh Bakhtiari *, Ali Marvi, Saeed Daei-Karimzadeh Pages 145-152

  Economic diplomacy is the most important legal and political tool to counter sanctions. This study seeks to provide a quantitative model for economic diplomacy aimed at strengthening Iran's economic governance in the region. For this purpose, it uses fuzzy hierarchical analysis method to predict policy priorities and the effectiveness of each policy.Findings of this study show that in economic diplomacy, the priority is to attract foreign capital (with a coefficient of 0.17). Economic diplomacy should be more tailored to the needs of multinational corporations than governments. The next priority of Iran's foreign policy in the field of economy should be on Iran's membership and use of world economic organizations. This study shows that the management and liberalization of the country's foreign exchange resources is the next priority of economic diplomacy. Having a trade surplus should be the fifth strategy obtained by obtaining concessions, especially tariff, currency and tax concessions for private sector exporters in the destination countries.The seventh and eighth priorities in economic diplomacy are to strengthen the country's position in the World Bank and the International Monetary Fund. This will happen by strengthening the Iranian representations and strengthening the country's seat in the specialized commissions and working groups of these institutions. The ninth and tenth priorities of economic diplomacy should be to facilitate the export of industrial goods and liberalize the economy, respectively.Findings of this study provide a list of 25 priority measures of economic diplomacy.

  Keywords: economic diplomacy, Fuzzy hierarchical analysis, Foreign direct investment, preferential tariffs, Multinational corporations