فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Translation Studies - Volume:8 Issue: 1, Winter 2023
 • Volume:8 Issue: 1, Winter 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/02/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جوینال ناتاکاروتیمانا، علی اکبر جباری*، علیمحمد فضیلت فر صفحات 1-40

  در این مطالعه از مدل نزدیکی زبانی برای بررسی تاثیر متقابل زبانی و سطح بسندگی زبان مقصد و تاثیر متقابل این دو در فراگیری زمانهای ماضی نقلی، حال استمراری، و ماضی بعید در زبان انگلیسی (زبان سوم) توسط دو زبانه های کریندی (زبان اول) و فرانسوی (زبان دوم) استفاده شد. در این رابطه از 90 فراگیر زبان شامل 30 گوینده زبان اول کریندی فراگیر زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم، 30 گوینده زبان اول فرانسوی فراگیر زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم و 30 فراگیر سه زبانه انگلیسی بعنوان زبان سوم توسط دو زبانه های کریندی (زبان اول) و فرانسوی (زبان دوم) استفاده شد و آنها از آزمون تعیین سریع سطح زبانی آکسفورد، پرسشنامه تعیین اطلاعات پیش زمینه ای فراگیران و آزمون قضاوت دستوری استفاده نمودند. داده ها از طریق آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیره،مقایسه پست هاک و آزمون های نمونه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایح آماری نشان داد که نه زبان کریندی و نه زبان فرانسوی تاثیر عمده ای در فراگیری زبان سوم زمانهای ماضی بعید و حال استمراری نداشتند در حالی که فراگیری زمان ماضی نقلی بعنوان زبان سوم تاثیر آماری معنی داری از زبان فرانسه بعنوان زبان دوم را نشان داند. در ضمن سطح بسندگی زبانی بالاتر  و شباهت ساختاری این سه زبان در تایید مدل نزدیکی زبانی نقش معنی داری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: روانشناسی چند زبانگی، فراگیری زبان سوم، مدل نزدیکی زبانی، طبقه بندی زمانی، فراگیران زبان انگلیسی بعنوان زبان سوم
 • عبدالرضا پاژخ*، سرور عطابخش صفحات 41-66
  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین وابستگی/استقلال میدانی و تکانشگری/تعمل بر بهبود عملکرد زبان آموزان ابتدایی زبان انگلیسی زبان در زمینه مهارت درک مطلب با استفاده از رویکرد spin-off پرداخته است. شرکت کنندگان 54 دانش آموز دختر پایه دهم ابتدایی دبیرستانی مدرسه جصاس، در دزفول، خوزستان، ایران بودند. برای همه شرکت کنندگان، آزمون قرارگیری سریع آکسفورد به عنوان آزمون همگنی انجام شد. سپس، آزمون ارقام جاسازی شده گروهی (ویتکین، و همکاران، 1971) و مقیاس تکانشگری بارات (پاتون و همکاران، 1995) برای تقسیم شرکت کنندگان به گروه های وابسته به میدان، مستقل از میدان، تکانشگر و بازتابی استفاده شد. سپس آزمون مقدماتی زبان انگلیسی مدارس (قسمت خواندن) به صورت پیش آزمون و پس آزمون به آزمودنی ها داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از یک سو بین وابستگی/استقلال رشته و عملکرد زبان آموزان ایرانی در درک مطلب از یک سو مطابقت معناداری وجود دارد. به نوبه خود، بین تکانشگری/تعمل و عملکرد زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در درک مطلب نیز مطابقت معناداری وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد که گروه مستقل میدانی از گروه وابسته به میدان و گروه بازتابنده از گروه تکانشی بهتر عمل کردند. پیامدهای آن برای معلمان و طراحان آزمون در آموزش مهارت های اصلی درک مطلب انگلیسی است.
  کلیدواژگان: اسپین آف، بازتاب تکانشگری، استقلال میدانی، مهارت درک مطلب، وابستگی میدانی
 • مهدی واحدی کیا* صفحات 67-85

  پژوهش حاضر کوشیده است ویژگی های ترجمانی یک ترجمه جعلی را واکاود. مورد پژوهش کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه است، که به عنوان ترجمه ای از دست نوشته فارسی از یک راوی ایرانی به نام حاجی بابا به چاپ رسیده است. هرچند برخی بر این باورند که کتاب موریه اثری تالیفی است، این کتاب از زمان انتشار مخاطبان بسیار گسترده ای در میان انگلیسی زبانان به خود جذب کرده است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش اسنادی و با بررسی عوامل پیرامتنی نشان می دهد این ترجمه جعلی است و سپس با واکاوی عوامل متنی و روساخت متنی-زبانی اثر به دنبال شناسایی عواملی است که به نویسنده امکان داده است اثر تالیفی خود را با نقاب ترجمه به خوانندگان عرضه کند. بررسی ها نشان می دهد چگونه موریه با بهره گیری از عوامل متنی و پیرامتنی، که در سایر ترجمه های جعلی در دیگر فرهنگ ها نیز به چشم می خورد، توانسته است اثر خود را در قامت ترجمه عرضه کند. یافته های پژوهش می تواند به ارایه تصویری گویاتر از راهکارهای مجعول سازی ترجمه و به تبع آن، هنجارهای متنی این آثار و متون ترجمانی کمک کند.

  کلیدواژگان: ترجمه جعلی، برون متن، درون متن، ویژگی های متنی-زبانی، ترجمه بودگی، ترجمه گونگی، ساز و کار نقاب
 • ابوالفضل حری* صفحات 87-100
  این مقاله در پرتو این پرسش که چگونه می توان از همگانی های ترجمه برای مطالعه سبک مترجم در زبان مقصد بهره برد، سبک صالح حسینی را از رهگذر تغییراتی که در دو سطح خرد-ساختار و کلان ساختار انجام داده، بررسی می کند تا نشان بدهد ایشان به چه ترتیب در این سه رمان یعنی 1984، دل تاریکی، و قلعه حیوانات، حضور دارد. این مقاله پس از اشاراتی کلی به مبحث با شیفت/ تغییرات و سبک، تعریف بیکر از سبک را مبنا قرار می دهد: سبک به مثابه اثر انگشت مترجم. حسینی از رهگذر همگانی های ترجمه اثر انگشت خود را در آثار ترجمه شده برجا می گذارد. بیکر در جستجوی برخی الگوهای تکرارشونده از عادات زبانی خودآگاه یا ناخودآگاه مترجمان، چند همگانی ترجمه را شناسایی می کند که عبارتند از تصریح، طبیعی سازی، متوازن سازی، و ساده سازی. این مقاله ضمن بررسی 44 جمله از سه رمان با ترجمه حسینی، نشان می دهد نسبت هنجارسازی از سایر همگانی ها بیشتر است بدین معنا که حسینی ضمن توجه به هنجارهای زبان فارسی، این نوع همگانی را در ترجمه های خود به مثابه حضور گفتمانی یا سبک و صدای خود بروز داده است. در نتیجه، ترجمه های حسینی هم به هنجارهای زبان اصلی و هم به هنجارهای زبان مقصد پای بند است.
  کلیدواژگان: سبک مترجم، شیفت ها، همگانی های ترجمه، هنجارسازی، تصریح
 • هدا شب رنگ*، هما میرزایی صفحات 101-115

  هدف این مقاله تحلیل رمان شاگرد قصاب (1993) اثر پاتریک مک کیب در پرتو نظریه ی مکالمه گرایی میخاییل باختین می باشد. مقاله حاضر به بررسی اهمیت مکالمه گرایی در رمان مذکور می پردازد، که زندگی  یک نوجوان به حاشیه رانده شده در جامعه پسا استعماری ایرلند در دهه 60 میلادی را به تصویر می کشد. باختین دلالت بین "خود" و "دیگری" را مکالمه گرایی می نامد، که انسان ها از طریق آن هویت وجودی خود را در جامعه چندصدایی تعریف می کنند. قهرمان رمان، شاگرد قصاب، فرد ناسازگاری است که تمایلی به پیروی از قوانین اجتماعی از خود نشان نمی دهد. او برای ایجاد گفتمان با اطرافیان خود روشی ویژه به کار می برد که در نهایت به بستری شدن وی در بیمارستان روانی و سپس زندان می انجامد. این موضوع مهر تاییدی از طرف نویسنده رمان بر دیدگاه باختین در اهمیت مکالمه در شکل دهی ضمیر خودآگاه و نیز ماهیت وجودی انسان ها در جهان می زند. علاوه بر این، مقاله حاضر به بررسی چگونگی مقاومت قهرمان داستان در برابر ساختار سلسله مراتبی جامعه می پردازد. مقاومتی که او را تبدیل به قهرمانی از حاشیه جامعه کرده که از قوانین و مقررات دیکته شده از سوی نهادهای قدرت سرپیچی می کند و سرانجام به دیدگاهی مستقل دست می یابد.

  کلیدواژگان: باختین، پاتریک مک کیب، چندصدایی، شاگرد قصاب، مقاومت، مکالمه، مکالمه گرایی
|
 • Juvénal Ntakarutimana, AliAkbar Jabbari *, Ali Mohammad Fazilatfar Pages 1-40

  This study employed the Linguistic Proximity Model (LPM) to investigate the effect of cross-linguistic influence (CLI), target language proficiency as well as their interaction in the acquisition of L3 English past perfect, present progressive, and present perfect tenses by L1 Kirundi-L2 French bilinguals. In that perspective, 90 learners including 30 L1 Kirundi-L2 English bilinguals, 30 L1 French-L2 English bilinguals, and 30 L1 Kirundi-L2 French-L3 English trilinguals completed an Oxford Quick Placement Test, a Background Information Questionnaire, and a Grammaticality Judgment Task. Data were analyzed using descriptive statistics, multivariate analysis of variance, post hoc comparisons, and independent sample tests. Results revealed that neither Kirundi nor French exerted an exclusive influence in the L3 past perfect and present progressive tenses. However, concerning the L3 present perfect, the results indicated a significantly facilitative effect from L2 French.  The results showed also a significant effect of target language proficiency: while lower-proficiency learners experienced a relatively negative influence from previous languages, higher-proficiency learners utilized their complex multicompetence to overcome difficulties linked to structural differences. Besides structural similarity reported in the already existing L3A studies, the findings herein point to L3 learners’ complex multicompetence as a new factor capable of driving CLI in the LPM framework.

  Keywords: Psychological Multilingualism, Third Language Acquisition, Linguistic Proximity Model, Temporal Category, EFL learners
 • Abdolreza Pazhakh *, Soroor Atabakhsh Pages 41-66
  This study explored the interaction of socio-psychological parameters with spin-off approaches to teaching EFL reading comprehension at elementary level. While such parameters covered cognitive style as well as personality type features, the spin-off approaches included theme-based, task-based, community language learnings, natural approach, and content-based instruction. The sample was comprised of 54 female students - studying at Jassas high school, in Dezful, Iran. A Quick Oxford Placement Test was used to homogenize the elementary participants. As for the cognitive style, Group Embedded Figures Test (Witkin et al., 1971) was employed to distinguish between field independent vs field independent and Barrat Impulsiveness Scale (Patton et al., 1995) was also utilized to divide participants into impulsive, and reflective groups. Next, the Preliminary English Test for schools (reading part) was given to the subjects as pretest and posttest. The results indicated that field independent group outperformed field dependent group, and reflective group outperformed impulsive group with regard the spin-off approach to teaching reading. This implies the current findings can contribute to both assessment and teaching theories.
  Keywords: Cognitive styles, Personality Types, reading comprehension skill, Spin-Off Approaches
 • Mehdi Vahedikia * Pages 67-85

  The present study aims at providing an account of the translational features of a pseudotranslational work. The case for the study is The Adventures of Hajji Baba of Ispahan by James Justinian Morier, a book presented as the translation of a manuscript presumably written by a Persian narrator, Hajji Baba. Morier’s book has ever since won a wide readership among the English as a translated text although many critics have attested to its authorial status. Following library research, this study gauged the pseudotranslationality of the book using its paratextual elements and then analyzed the text regarding its textual-linguistic makeup to highlight the elements which helped the fictitious translator to disguise the book as a translation in the English culture. The inquiry shows how Morier benefited some of the common paratextual and textual ploys in pseudotranslating, noticeable in such processes in other literary contexts as well, to manipulate his own authored book and cover it with a veil of translation. The study can help gain a broader picture of techniques used in pseudotranslating and accordingly prevalent norms of translation.

  Keywords: Pseudotranslation, Epitext, Peritext, Textual-Linguistic Features, Translationality, Translationese, Disguise Mechanism
 • Abolfazl Horri * Pages 87-100
  This paper aimsto reveal how the universals of translation (henceforth, UsT) can beregarded as a manner to examine the translator'sstyle in the TL. In doing so, this paper examines how Saleh Hosseini, as an Iranian literary translator,  made his style through the changes he completed at each micro-and macro-levels shift to result in his discursive presence and/or style in the novels he has translated into Persian. After having reviewed the main theories on shifts  including Nida, Catford, Leuven-Zwart, and Baker, this paper takes Baker’s definition of style as the translator’s ‘thumbprint’ as a way to approach the UsT in Hosseini’s Persian translations. Having occurred with the translated texts than with the original, the UsT are: ‘explicitation’, ‘normalization’, ‘levelling out’, and ‘simplification’ (Baker, 1996). Having selected 44 sentences from the three translated novels into Persian by Hosseini as a corpus, this paper indicates that the ratio of ‘normalization’ is much higher than the other three universals, meaning that Hosseini, through adhering to the norms of the Persian language, came to this universal as one of the signposts of his discursive presence, voice, and style in his translations.
  Keywords: Explicitation, Normalization, Shift, Translator’s style, Universals of Translation
 • Hoda Shabrang *, Homa Mirzaei Pages 101-115

  This article aims to analyze Patrick McCabe’s The Butcher Boy (1993) in light of Mikhail Bakhtin’s theory of dialogism. The present study explores the significance of dialogism in the given novel which tells the story of a marginalized young boy living in neo-colonized Ireland in the 1960s. Bakhtin believes that the development of signification between the “self” and the “other” is called dialogue through which human beings define their existence as individuals in polyphonic societies. The protagonist of The Butcher Boy is a non-conformist, unwilling to follow social rules. He creates his very own way of dialogism with his surroundings and ends up in a mental hospital and finally a prison, showing the author’s approval of Bakhtin’s viewpoint towards the importance of dialogue in shaping human beings’ consciousness and existence in the world. Moreover, this article attempts to clarify the resistance of the main character before his society’s hierarchical structure that makes him a perfect example of a marginalized hero disobeying rules and regulations imposed by the authorities to gain an independent resolution.

  Keywords: Bakhtin, dialogism, Dialogue, Patrick McCab, Polyphony, Resistance, The Butcher Boy
 • Leila Alinouri Pages 117-127

  Anti-racism novels, portraying racism in all areas of wealth and income, education, health care, civil rights, life in North America and apartheid in South Africa, can create awareness toward different kinds of oppression that people suffered during different periods. The purpose of this study is to present a thematic analysis of Persian translations of Morrison’s Beloved (1987) from English between 1978 and 2005/ 1357 and 1384 by Gulrukh Sa’īdnīyā, Sānāz Sihatī, and Shīrīndukht Daghīghīān applying the theory of the structure of feeling by Williams (1983). In order to do this study, sentimental scenes of Beloved, examining the destructive legacy of slavery, which were translated during the period under study were examined. Persian translations of these scenes were identified, and the representations of the feelings in the identified scenes were analyzed based on the theory of the structure of feeling by Williams (1983). Based on the findings, it can be concluded that the three translators seemed to be able to transfer the representations of the identified sentimental scenes, such as fury and resentment into Persian. Furthermore, the findings suggest that translation of anti-racism novels plays a significant role in transferring representation of feelings of oppressed people into other nations.

  Keywords: Anti-racism Novels, Representation of Feeling, Structure of Feeling, Toni Morrison, Beloved