فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 156، خرداد و تیر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه محمدی، مریم نیک رو، کیمیا صادقی، فرید عسکری فرد، محمد صیادی* صفحات 174-187
  زمینه و هدف

  بیماری COVID-19 یک اختلال تنفسی محسوب شده که می تواند بسیاری از سیستم های بدن از جمله سیستم هموستاز را تحت تاثیر خود قرار دهد لذا در این مقاله ی مروری، طبق جدیدترین یافته ها به بررسی نقش سیستم انعقاد خون در عفونت COVID-19 می پردازیم.

  مواد و روش ها

  جستجوی مقالات در مدلاین با استفاده از کلید واژه های COVID-19، ،Respiratory infection  و Coagulopathy در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، Google Springer و Science Direct صورت گرفته است.

   ملاحظات اخلاقی:

   اصول اخلاقی در نگارش مقاله، طبق دستورالعمل کمیته اخلاق کشوری و آیین نامه COPE رعایت شده است.

  یافته ها

  در دسامبر سال  2019 در شهر ووهان استان هوبیی چین، شیوع ناگهانی سندرم تنفسی حاد ناشی از گونه ی جدید کرونا ویروس برای اولین بار گزارش شد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) این ویروس را COVID-19 و کمیته ی بین المللی طبقه بندی ویروس ها (ICTV) آن را SARS-CoV-2 نامید. تغییرات بسیاری در پروفایل انعقادی بیماران COVID-19 گزارش شده است که این موارد شامل تغییرات در تعداد پلاکت و همچنین تغییر شاخص های انعقادی از قبیل FDP،  D-Dimer،  فیبرینوژن، PT  و PTT می باشد. با افزایش شمار بیماران مبتلا به عفونت COVID-19، محققان با بررسی های متعدد به بروز ترومبوز و کوآگولوپاتی در بیماران مبتلا به COVID-19 پی بردند.

  نتیجه گیری

  به علت افزایش بروز اختلالات انعقادی در بیماران COVID-19، لذا تجویز دارو های ضد انعقادی به عنوان یکی از بازو های مهم درمان بیماران مبتلا به COVID-19 لازم می باشد و می تواند در بهبود پیش آگهی بیماران نقش موثری را ایفا نماید.

  کلیدواژگان: سیستم انعقاد، کووید-19، کرونا ویروس، عفونت تنفسی
 • صادق عباسیان*، علی اصغر رواسی، رحمن سوری، سیروس چوبینه صفحات 188-199
  زمینه و هدف

  ادروپین هورمون جدیدی است که در بهبود متابولیسم لیپیدی و اخیرا در محافظت عملکرد عروقی نقش مهمی ایفا می‏کند. لذا، هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر هشت هفته تمرین شدید تناوبی (HIIT) بر ادروپین و متابولیت‏های نیتریک اکساید مردان دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش‎ها: 

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش - پس آزمون بود. آزمودنی‎های تحقیق را 32 مرد دارای اضافه وزن (میانگین سنی07/3 ± 56/30 سال و میانگین نمایه توده بدنی 2/4 ± 93/27) تشکیل می‎دادند. پس از انتخاب آزمودنی‏ها، آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه انجام گرفت و آزمودنی‏ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید (16 تن) و کنترل (16 تن) تقسیم شدند. گروه تمرین تناوبی شدید، تمرینات HIIT را به مدت هشت هفته و 3 جلسه در هفته و هر جلسه 20 تکرار 30 ثانیه‏ای با 13 ثانیه استراحت بین هر تکرار انجام ‎دادند. سپس ارزیابی ترکیب بدن (با دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن به روش مقاومت الکتریکی زیستی) و نمونه‎گیری خونی جهت ارزیابی ادروپین و متابولیت‎های نیتریک اکساید (با روش الیزا) قبل و پس از هشت هفته مداخله تمرینی صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‎های تکراری در سطح 05/0>p انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   مطالعه حاضر با اخذ مجوز و دریافت کد اخلاق از کمیته اخلاق در پژوهش با شماره IR.ut.Rec.1395007 انجام پذیرفت. لازم به ذکر است در کلیه مراحل تحقیق، اصول بیانیه هلسینکی و اخلاق در پژوهش، رعایت شد.

  یافته ها: 

  نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که بین ادروپین گروه HIIT و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (ng/mL 5/1-26/0CI;95%: 256/0±88/0). همچنین، بین متابولیت‏های نیتریک اکساید (نیتریت و نیترات) گروه HIIT و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (μmol/L 15/14-85/0CI; 95%: 032/3±5/7). همچنین، نتایج بیانگر وجود ارتباط مستقیم معنادار بین ادروپین سرمی و متابولیت‏های نیتریک اکساید در آزمودنی‎های دارای اضافه وزن بود (0001/0=p، 498/0=r).

  نتیجه گیری

  به نظر می‎رسد HIIT با شدت و مدت یاد شده توانایی کاهش خطرات قلبی - عروقی را از طریق افزایش ادروپین و نیتریک اکساید داراست. به علاوه، به نظر می‎رسد HIIT قادر به تغییرات مطلوبی بر آمادگی قلبی - عروقی (VO2peak) و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن است.

  کلیدواژگان: ادروپین، اضافه وزن، تمرین ورزشی، نیتریک اکساید
 • نونا فضل الله زاده، معصومه حبیبیان*، بابی سان عسکری صفحات 200-213
  زمینه و هدف

  براساس شواهد، کمبود ویتامینD  و افزایش وزن با اختلال در بهزیستی جسمی و روانی همراه می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله های تمرین پیلاتس و مصرف ویتامینD  بر کیفیت زندگی و سلامت روان مردان دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح پیش و پس آزمون انجام شد. در ابتدا 50 مرد دارای اضافه وزن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، سپس بطور تصادفی به  4 گروه  شامل کنترل، تمرین، ویتامین D  و ترکیبی تقسیم شدند. گروه های تمرین و ترکیبی، 8 هفته تمرین پیلاتس با شدت 50-75 درصد ضربان قلب ذخیره ، 3 جلسه در هفته انجام دادند. گروه های ویتامینD  و ترکیبی، 50000 واحد ویتامین D در هفته و به مدت 8 هفته دریافت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی (SF-36) و سلامت عمومی (GHQ)  بوده است. برای آنالیز داده ها از آزمون های t زوجی، آنوای یکطرفه و کروسکال والیس استفاده شد (05/0>P).

  ملاحظات اخلاقی: 

  این مطالعه با کد    IR.IAU.BABOL.REC.1398.088در کمیته پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به ثبت رسید.

  یافته ها

  وضعیت ویتامین D در آزمودنی ها پایین تر از حد نرمال بود (کمتر از 30نانوگرم/میلی لیتر). 8 هفته تمرین پیلاتس، مصرف ویتامینD و مداخله ترکیبی با بهبود کیفیت زندگی (به ترتیب 57/10%، 26/9% و 75/15%) و افزایش سلامت روان(به ترتیب 66/12%، 72/10% و 90/17%) همراه بود. اما شیوه متمرکز بر مداخله ترکیبی تاثیر بیشتری بر بهبود کیفیت زندگی(001/0>P) و سلامت روان(001/0>P) ، در مقایسه با دو مداخله دیگر داشت.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها، به نظر می رسد هر یک از مداخله های تمرین پیلاتس، مصرف ویتامینD و ترکیبی  می توانند منجر به بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان در افراد دارای اضافه وزن با سطوح پایین ویتامینD شوند، اما مداخله ترکیبی با اثربخشی بیشتری بر این متغیرها همراه می باشد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، اضافه وزن، پیلاتس، کیفیت زندگی، ویتامین D
 • اسما سلیمانی، محمد فتحی* صفحات 214-229
  زمینه و هدف

  به تازگی مایوکاینی بنام آیریزین کشف شده که ازطریق قهوه ای کردن بافت چربی سفیدوگرمازایی، برچاقی،متابولیسم وهموستازگلوکز اثرمی گذارد.هدف این پژوهش بررسی تاثیر4هفته مصرف مکمل زنجبیل بر آیریزین،شاخص مقاومت انسولین ونیمرخ لیپیدی زنان چاق به دنبال فعالیت حاد برون گرا و درون گرا بود.

  مواد و روش ها

  تعداد40دختربا نمایه توده بدنی بالای 30 کیلوگرم برمترمربع،سن 87/2±86/24سال، قد20/4±66/159سانتی مترو وزن 61/4±42/87 کیلوگرم درتحقیق شرکت کردند.بعد از اندازه گیری حداکثراکسیژن مصرفی آزمودنی ها،به طورتصادفی به پنج گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند.پروتکل تمرینی شامل دوجلسه فعالیت حاد فعالیت حادEccentricوconcentric (برونگراو درونگرا) اجراشد.گروه مکمل روزانه2گرم پودرزنجبیل را، به مدت4هفته مصرف می کردند.نمونه های خونی قبل و بلافاصله پس ازهرنوع  فعالیت جمع آوری شد.داده ها بااستفاده ازآزمون t وابسته وتحلیل واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   این تحقیق باکدIRCT201104246178N1درسامانه کارآزمایی بالینی ایران ثبت شدو ازکلیه شرکت کنندگان برای شرکت درمطالعه رضایت نامه کتبی دریافت شد

  یافته ها

  با توجه به نتایج آزمون آماری مشخص شدکه میزان آیریزین، انسولین بین دو نوع فعالیت برون گرا و درون گرا همراه مصرف زنجبیل در همه گروه ها به ترتیب افزایش معنی دار و میزان گلوکز کاهش معنی داری یافته است (05/0<P). همچنین مشخص شدشاخص مقاومت به انسولین بین دونوع تمرین همراه مصرف زنجبیل در همه گروه ها افزایش جزیی و غیرمعنی داراست (05/0>p).علاوه بر این براساس نتایج تحلیل واریانس یک طرفه دربین دوتمرین همراه مصرف زنجبیل درهمه گروه هاسطوح چربی باچگالی بالاافزایش غیرمعنادار (05/0>p) وسطوح تری گلیسیریدوکلسترول با چگالی کم کاهش معناداری یافته است (05/0<p).همچنین نتایج نشان دادکه تغییرات سطوح کلسترول تام در بین دونوع تمرین همراه مصرف زنجبیل درگروه های تمرین کاهش غیرمعنادار (05/0>p) وگروه های مکمل کاهش معنی داریافته است (05/0<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود مصرف طولانی مدت زنجبیل به همراه تمرینات ورزشی مداوم می تواند شیوه درمانی موثری برای کاهش گلوکزوتغییرات مطلوب در آیریزین،مقاومت به انسولین ونیمرخ های لیپیدی درزنان چاق باشد.

  کلیدواژگان: آیریزین، مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپید، زنجبیل، چاقی
 • مجید مهراد، مجید نوجوان*، صدیق رئیسی، مهرداد جوادی صفحات 230-243
  مقدمه

  اکثر بیماری های قلبی در نوار قلبی (ECG) نشانه هایی از خود نمایش می دهند، اما تشخیص وجود بیماری قلبی به کمک ECG  نیازمند دانش و تجربه پزشکان متخصص است. از آنجایی که ممکن است همواره این متخصصان در دسترس نباشد ضرورت دارد ابزار هایی طراحی شود تا در این شرایط به عنوان دستار به کادر درمان امکان تشخیص بیماری قلبی فراهم شود.

  هدف

  در این مقاله یک رویکرد دو مرحله ای مبتنی بر شبکه‏ های عصبی مصنوعی برای تشخیص بیماران قلبی با استفاده از اطلاعات ECG  طراحی شده است.

  روش

  برای طراحی رویکرد دو مرحله ای پیشنهادی، ابتدا اطلاعات نوار قلبی 861 مراجعه کننده به تعدادی از مراکز درمانی شهر اراک جمع آوری و با مشاوره متخصصین، پردازش و آماده سازی داده‏ ها انجام شده است. آنگاه 154 ویژگی‏ در نوار قلبی به عنوان متغیر های ورودی به رویکرد پیشنهادی مشخص شده است. در مرحله اول از رویکرد پیشنهادی یک شبکه عصبی مصنوعی برای تشخیص وضعیت نوار قلبی به دو صورت قابل استفاده و یا غیرقابل استفاده طراحی شده است. آنگاه در مرحله دوم با استفاده از اطلاعات نوار های قلبی قابل استفاده، یک شبکه عصبی مصنوعی برای تشخیص وجود یا عدم وجود بیماری قلبی طراحی شده است. نهایتا عملکرد رویکرد دو مرحله ای بررسی و صحت و دقت آن در تشخیص وضعیت نوار قلبی و همچنین وضعیت بیماری مراجعه کننده تعیین شده است.

  یافته ها:

   در رویکرد دو مرحله ای پیشنهادی، شبکه عصبی تشخیص وضعیت نوار قلبی دارای دقت 97/1% و صحت 97/3% بوده و همچنین شبکه عصبی تشخیص وجود بیماری قلبی نیز دارای دقت 95/8% و صحت 95/4% می باشد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به کارایی بالای رویکرد پیشنهادی در تعیین وضعیت نوار قلبی و همچنین تشخیص بیماری قلبی، می‏توان از این رویکرد به عنوان یک دستیار قابل اعتماد برای کمک به کادر درمان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نوار قلبی (ECG)، شبکه های عصبی مصنوعی، داده کاوی، بیماریهای قلبی
 • اعظم ناظمی هرندی، شادی جزایری*، هایده صابری صفحات 244-257
  مقدمه

  مشکلات هیجانی و اجتماعی کودکان با شاخصهای اصلی بزهکاری در نوجوانان، خشونت در بزرگسالان و اختلالات اضطرابی همراه است. این پژوهش با هدف بررسی نقش استرس والدین و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی مشکلات هیحانی - اجتماعی کودکان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه والدین (به همراه کودکان) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر پردیس تهران در سال 1399 که فرزند زیر 5 سال دارند، بودند که با روش نمونه گیری دردسترس از بین آنها 230 نفر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه استرس والدین (آبدین، 1990)، پرسشنامه حمایت اجتماعی (زیمت وهمکاران، 1988) و پرسشنامه مشکلات هیحانی - اجتماعی راتر و همکاران (1975) بود. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی:

    این مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تصویب و مورد تایید قرار گرفته است .کد: 99527

  یافته ها

  از بین آزمودنی ها6/42 درصد را زنان شاغل و 4/57 درصد را زنان خانه دار تشکیل دادند. میانگین سنی زنان 42/28 ± 5/12 بود.  نتایج نشان داد مولفه های استرس والدینی و حمایت اجتماعی سهم معنی داری در پیش بینی مشکلات هیحانی - اجتماعی کودکان داشتند؛ به طوری که به ترتیب 7/44 درصد و 9/8 درصد از واریانس مشکلات هیحانی - اجتماعی کودکان توسط استرس والدینی و حمایت اجتماعی تبیین شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان دهنده ان است که مولفه های استرس والدینی و منبع حمایتی دوستان در پیش بینی مشکلات هیجانی-اجتماعی می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: مشکلات هیحانی - اجتماعی، استرس والدین، حمایت اجتماعی
 • فاطمه کرمانشاهی، مهدی زارع بهرام آبادی*، حسن حیدری، حسین داودی صفحات 258-269
  زمینه و هدف

  سالمندی یکی از مراحل مهم زندگی است که با پیشرفت علم و بهبود شرایط بهداشتی، آمار سالمندان در جوامع گوناگون روبه افزایش است. از این رو برای ارتقای سازگاری سالمندان، توجه به رضایت از زندگی آنان و نگرش به سالمندی لازم است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور اثربخشی توانمندسازی روانشناختی بر رضایت از زندگی و نگرش به سالمندی زنان سالمند شهر تهران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری شامل کلیه زنان 60 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1400-1399 بود. تعداد 24 نفر (12 نفر گروه کنترل و 12 نفر گروه آزمایش) به شیوه نمونه گیری در دسترس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، سالمندان ابتدا پرسشنامه های رضایت از زندگی و نگرش به سالمندی را تکمیل کردند و سپس کاربندی آزمایشی توانمندسازی روانشناختی در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا و بعد از اتمام جلسات پس آزمون برای هر دو گروه ارایه شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری  به کمک نرم افزار SPSSV19 استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   کسب رضایت آگاهانه از اصول اخلاقی در این پژوهش بود. این مطالعه با کد IR.IAU.ARAK.REC.1400.027  به تصویب کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک رسیده است.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر رضایت از زندگی (673/9=F و 006/0=p) و نگرش به سالمندی (385/8=F و 009/0=p) بین دو گروه در دو مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری ایجاد کرده است. به این معنی که برنامه توانمندسازی روانشناختی باعث ارتقای رضایت از زندگی و نگرش به سالمندی افراد نمونه شد.

  استنتاج

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت، برنامه توانمندسازی روانشناختی بر رضایت از زندگی و نگرش به سالمندی زنان سالمند اثربخش بوده و آگاهی متخصصان حوزه های مشاوره، سالمندی، روان شناسی و سلامت از این آموزش ها می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، زنان سالمند، رضایت از زندگی، نگرش به سالمندی
 • میرسعید عطارچی*، فاطمه نجاتی فر، حمید محمدی کجیدی، زهرا عطرکار روشن، نیلوفر فرجی، مریم جوشن، فاطمه راحت طلب، روح الله امینی صفحات 270-281
  مقدمه و هدف

   افزایش قابل توجه استفاده از سموم دفع آفات، نگرانی در مورد اثرات احتمالی سوء آن بر سلامت انسان و محیط زیست را افزایش داده است. مواجهه مزمن با برخی آفت کش مانند حشره کش ها عوارض جدی بر ارگآنهای مختلف بدن حتی پیش از بروز علایم بالینی دارد. در این مطالعه به ارزیابی یافته های بیوشیمیایی در کارگران کارخانه تولید حشره کش در گیلان پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه به صورت مقطعی بر روی 99 کارگر مواجهه با حشره کش و 107 فرد بدون مواجهه در یک کارخانه تولید حشره کش در گیلان با روش نمونه گیری در دسترس و طی سال 2020 انجام شد. اطلاعات کارگران شامل شاخص های پارامترهای بیوشیمیایی و علایم بالینی مانند علایم مسمومیت مزمن با حشره کش با تمرکز بر سیستم تنفسی (سرفه، تنگی نفس و...)، سیستم نورلوژیک (خستگی، ترمور، کرامپ، ضعف عضلانی و...)، سیستم سایکولوژیک (اختلال خواب، اضطراب و...) و سیستم پوستی (قرمزی، خارش و...) از پرونده سلامت شغلی کارکنان جمع آوری گردید. در نهایت به مقایسه یافته های بیوشیمیایی و علایم بالینی در دو گروه مواجهه و غیرمواجهه در نرم افزار SPSS نسخه 16 پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد فراوانی علایمی مانند سردرد، خارش پوستی، سرفه و اختلال خواب در گروه مواجهه بیشتر بود (05/0>p). بر اساس یافته های بیوشیمیایی، مقادیر اوره و کراتینین خون، ‎مقدار آلکالن فسفاتاز و قند ناشتای خون در گروه مواجهه به طور معنی داری از گروه غیرمواجهه بیشتر بود 05/0>P. ترومبوسیتوز در 09/9 % از کارگران در گروه مواجهه مشاهده شد و در کارگران با سابقه کار بیش از 11 سال رایج تر بود.

  نتیجه گیری

  مواجهه مزمن با حشره کش ها ممکن است باعث ایجاد ترومبوز و تغییراتی در شاخص های بیوشیمیایی مانند افزایش اوره و کراتینین خون و آلکالن فسفاتاز و قند ناشتای خون شود و ممکن است با علایم بالینی مانند سردرد و خارش و سرفه و اختلال خواب همراه باشد. پیشنهاد می شود انواع بیولوژیک مانیتورینگ در کارگران در مواجهه با حشره کش در دوره کوتاهتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: حشره کش، مواجهه شغلی، سمیت، آزمایشات هماتولوژیک
 • محمود حقیری، وهب حبیب پور*، نهال محرک پور، مرتضی قاسمی صفحات 282-294
  زمینه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استقلال شغلی پرستاران و تاثیرآن برکیفیت مراقبت انجام شد.

  مواد و روش

  از نظر هدف، کاربردی و در دسته تحقیقات علی است. جامعه آماری کادر پرستاری بیمارستان امام خمینی(ره)  اراک بودند که پرستاران بخش های مراقبت های ویژه، داخلی، جراحی، اطفال و نوزادان، زنان، ارتوپدی و اورژانس بستری بعنوان جامعه آماری انتخاب و  سایر بخش ها بدلیل تفاوت در اجرای کار از مطالعه خارج و تعداد 101  نفر انتخاب شد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه مقیمی و کرامر و چمالنبرگ است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد میانگین میزان خودمختاری پرستاران 16/3 با انحراف استاندارد 35/0 بود که به طور معناداری مطلوب بودن سطح خودمختاری پرستاران را نشان داد.  خودمختاری محدود شده برای تمامی بخش ها استفاده می شود. دربخش داخلی نوع مختاری بصورت خودمختاری غیر قانونی بوده و در بخش جراحی خودمختاری از نوع مراقبت پرستاری می باشد.  الگوی رگرسیون برای تمامی بخش ها بغیر از بخش داخلی معنی دار بود  بنحوی که  با افزایش یک واحد در " خودمختاری شغلی محدود شده در بخش مراقبت های ویژه"، " خودمختاری شغلی در مراقبت پرستاری  در بخش جراحی" و " خودمختاری شغلی محدود شده در بخش های اطفال و نوزادان، زنان، ارتوپدی و  اورژانس بستری " در بین پرستاران بیمارستان امام خمینی  اراک به ترتیب به اندازه 253/0 ،187/0 ، 522/0 ، 205/0 ، 466/0 و 129/0 واحد به " کیفیت مراقبت " افزوده شده است.

  نتیجه گیری

  خودمختاری پرستار به عنوان یک ویژگی سازمانی همراه با چند عامل دیگر، منجر به افزایش کیفیت مراقبت از بیمار می شود و  برای دستیابی به این نتایج سودمند ، مدیران پرستاری باید پرستاران را توانمندنموده و محیطی را فراهم نموده تا دانش خود را در تمرین خود مختاری به کار گیرند.

  کلیدواژگان: خودمختاری در مراقبت از بیمار، خودمختاری در مراقبت پرستاری، خودمختاری محدود شده، خودمختاری غیر قانونی، عدم خودمختاری در عملکرد، کیفیت مراقبت
 • محمدرضا حیدری، مهرداد گودرزوند چگینی*، حمیدرضا رضایی کلیدبری، مراد رضایی دیزگاه صفحات 296-309
  زمینه و هدف

  بین المللی کردن آموزش عالی، امروزه به عنوان یک استراتژی کارآمد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعه ی جهانی شده مطرح است که یکی از عوامل تعیین شکست یا موفقیت عملکرد آن را فرهنگ سازمانی دانشگاه ها تشکیل می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل فرهنگ سازمانی در بین المللی سازی دانشگاه های ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع کمی بوده، جامعه آماری این مطالعه را صاحب نظران، سیاست گذاران، مجریان و دست اندرکاران بین المللی سازی دانشگاه ها تشکیل دادند. پرسش نامه محقق ساخته، به شکل خود اظهاری و حاوی سوالات بسته پاسخ طراحی گردید و توسط 124 نفر از صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران بین المللی سازی آموزش عالی تکمیل گردید. در مرحله کمی مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی مرتبه ی اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  مقاله برگرفته از رساله دکترای رفتار سازمانی با کد شناسایی IR.IAU.RASHT.REC.1400.035 مصوب 12/11/1400 دانشگاه آزاد اسلامی است.

  نتایج

  با توجه به خروجی نرم افزار ایموس، ترتیب عوامل تشکیل دهنده الگوی بین المللی سازی آموزش عالی بر اساس بار عاملی نشان می دهد بالاترین عامل مربوط به عامل ارتباط و تعامل با بار عاملی (03/1) و کمترین بار عاملی مربوط به منابع انسانی، فیزیکی و مالی با بار عاملی (87/0) است.

  بحث و نتیجه گیری

  فرهنگ دانشگاهی در سطح جامعه دانشگاهی و گروه های آموزشی و در تعامل بین آنها معنا می یابد و به شیوه های برقراری ارتباط و تعامل بین اعضای دانشگاه اشاره دارد و به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سیاست های آموزش عالی مطرح است که نقش مهمی در انواع تفکر سیستمی، راهبردی، فرآیندی، جهانی و خلاقانه بین مدیران دانشگاه ها و توانمندی کارکنان و رویت پذیری دانشگاه از نظر نتایج اعتباربخشی و رتبه بندی نقش مهمی در بین المللی سازی دانشگاه ها دارد.

  زمینه و هدف

  بین المللی کردن آموزش عالی، امروزه به عنوان یک استراتژی کارآمد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعه ی جهانی شده مطرح است که یکی از عوامل تعیین شکست یا موفقیت عملکرد آن را فرهنگ سازمانی دانشگاه ها تشکیل می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل فرهنگ سازمانی در بین المللی سازی دانشگاه های ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع کمی بوده، جامعه آماری این مطالعه را صاحب نظران، سیاست گذاران، مجریان و دست اندرکاران بین المللی سازی دانشگاه ها تشکیل دادند. پرسش نامه محقق ساخته، به شکل خود اظهاری و حاوی سوالات بسته پاسخ طراحی گردید و توسط 124 نفر از صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران بین المللی سازی آموزش عالی تکمیل گردید. در مرحله کمی مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی مرتبه ی اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد.
  ملاحظات اخلاقی: مقاله برگرفته از رساله دکترای رفتار سازمانی با کد شناسایی IR.IAU.RASHT.REC.1400.035 مصوب 12/11/1400 دانشگاه آزاد اسلامی است.

  نتایج

  با توجه به خروجی نرم افزار ایموس، ترتیب عوامل تشکیل دهنده الگوی بین المللی سازی آموزش عالی بر اساس بار عاملی نشان می دهد بالاترین عامل مربوط به عامل ارتباط و تعامل با بار عاملی (03/1) و کمترین بار عاملی مربوط به منابع انسانی، فیزیکی و مالی با بار عاملی (87/0) است.

  بحث و نتیجه گیری

  فرهنگ دانشگاهی در سطح جامعه دانشگاهی و گروه های آموزشی و در تعامل بین آنها معنا می یابد و به شیوه های برقراری ارتباط و تعامل بین اعضای دانشگاه اشاره دارد و به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سیاست های آموزش عالی مطرح است که نقش مهمی در انواع تفکر سیستمی، راهبردی، فرآیندی، جهانی و خلاقانه بین مدیران دانشگاه ها و توانمندی کارکنان و رویت پذیری دانشگاه از نظر نتایج اعتباربخشی و رتبه بندی نقش مهمی در بین المللی سازی دانشگاه ها دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، فرهنگ دانشگاه، جهانی شدن، بین المللی سازی دانشگاه
 • رشید دوستی ایرانی*، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی صفحات 310-322
  مقدمه

  سیاتیکا یکی از معمول ترین و مرسوم ترین بیماری های سیستم اعصاب محیطی به شمار می آید و ممکن است در اثر فشار بر روی خود عصب سیاتیک ایجاد شود. با توجه به اینکه عضله پیریفورمیس در نزدیکی عصب سیاتیک قرار دارد، اسپاسم آن باعث فشار بر عصب، بروز درد سیاتیک و در نهایت موجب سندروم پیریفورمیس می گردد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر درد و التهاب بیماران مبتلا به سندروم پیریفورمیس بوده است.

  مواد و روش ها:

   جامعه آماری این پژوهش را بیماران مبتلا به سندروم پیریفورمیس مراجعه کننده به مراکز پزشکی و درمانی شهر اراک، تشکیل داده است که از این بین، 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 10 نفره کنترل و تجربی قرار گرفته اند. گروه تجربی در مدت 6 هفته، به تمرینات ثبات مرکزی پرداخته و گروه کنترل در همین بازه زمانی به زندگی عادی خود ادامه داده است. به منظور بررسی تفاوت بین گروه ها از آزمون هایt-test ، خی دو و مک نمار در سطح معنی داری 0/05 استفاده شده است.

  ملاحضات اخلاقی:

   انجام این مطالعه پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه اراک، کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک با شناسه IR.ARAKMU.REC.1400.157 و دریافت کد کارآزمایی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد IRCT20211003052662N1، مورد تایید قرار گرفته و به منظور اطمینان از شرکت داوطلبانه آزمودنی ها، فرم رضایت نامه شرکت در طرح با مفاد مربوطه، از ایشان اخذ شده است.

  یافته ها: 

  پس از اجرای پروتکل تمرینی، در پایان هفته ششم، میانگین نمرات درد در گروه کنترل از 95/2 در پیش آزمون، به 90/7 در پس آزمون، کاهش یافته که این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبوده(0/562=P) در حالیکه در گروه تجربی این نمرات از 91/7 به 33/4، کاهش یافته و این کاهش از لحاظ آماری معنی دار می باشد (0/0=P)؛ بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت، تمرینات ثبات مرکزی بر درد بیماران مبتلا به سندروم پیریفورمیس، در سطح معنی داری 0/05، تاثیر معنی دار داشته است. از طرفی دیگر افرادی که عصب ملتهب داشته اند، در گروه کنترل از 10 نفر در پیش آزمون، به 8 نفر در پس آزمون، کاهش یافته که این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبوده (0/5=P) در حالیکه در گروه تجربی این افراد از 10 نفر به 2 نفر، کاهش یافته و این کاهش از لحاظ آماری معنی دار می باشد(0/008=P)؛ بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت، تمرینات ثبات مرکزی بر التهاب بیماران مبتلا به سندروم پیریفورمیس، در سطح معنی داری 0/05، نیز تاثیر معنی دار داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر نمونه های تحقیق، می توان نتیجه گرفت که تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبود درد و التهاب بیماران مبتلا به سندروم پیریفورمیس می گردد و با توجه به اصول و ویژگی های منحصربه فرد تمرینات ثبات مرکزی، مقبولیت و اثر مثبت آن در بین افراد مورد پژوهش، امید است که این تمرینات در روند درمان این بیماران به طور روزافزون تری استفاده شود.

  کلیدواژگان: ثبات مرکزی، سندروم عضله پیریفورمیس، سیاتیکا
 • نهال محرک پور*، وهب حبیب پور، داود شمسی صفحات 324-337
  زمینه و هدف

   مدیریت بحران یکی از مقوله های مهم در زمینه مدیریت می باشد و این موضوع در حوزه سلامت و بهداشت اهمیتی دو چندان پیدا می کند . به دلیل جایگاه این موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مکانیسم های مدیریت بحران در بیمارستان های شهر اراک پرداخته شده است. همچنین تلاش شده است به بررسی تاثیرگذاری سه عامل فرهنگ سازمانی، عدم قطعیت محیط کسب و کار و ریسک پذیری را بر توسعه مکانیزم های مدیریت بحران پرداخته شود.

  مواد و روش ها

   در همین راستا با طراحی پرسش نامه و توزیع آن در میان کارکنان بیمارستان های شهر اراک به تعداد 240 فرم به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. 

  ملاحظات اخلاقی

   این مقاله با کد اخلاق 1274.1401.REC.ARAKMU.IR در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تصویب رسیده است. همه اصول بیانیه هلسینکی ازجمله دریافت رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات آنها رعایت شده است.

  یافته ها

   با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 0/897، پایایی پرسش نامه مورد ارزیابی واقع شده است که مقداری مطلوب برای آلفای کرونباخ می باشد.سپس بوسیله مدل تحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل به بررسی مدل طراحی شده پرداخته شده است. سپس با انجام آزمون های آماری به بررسی فرضیات توجه شده است.

  نتیجه گیری

   نتایج حاکی از آن می باشد که هر سه عامل ارتباط معناداری با توسعه مکانیزم های مدیریت بحران داشته اند و بر آن تاثیرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، فرهنگ سازمانی، ریسک پذیری، بیمارستان
|
 • Fatemeh Mohammadi, Maryam Nikrou, Kimia Sadeghi, Farid Askarifard, Mohammad Sayyadi* Pages 174-187
  Background and Aim

  COVID-19 disease is considered a respiratory disorder that can affect many body systems, including the hemostasis system, so in this review article, according to the latest findings, we investigate the role of the blood coagulation system in COVID-19 infection.

  Materials and Methods

  In this review study, the articles were searched in Medline database using keywords such as “Respiratory infection”, “COVID-19”, “Coagulopathy” .

  Ethical Considerations:

   Ethical principles in writing this article have been observed in accordance with the guidelines of the National Ethics Committee and the Committee on Publication Ethics (COPE).

  Results

  In December 2019, a sudden outbreak of acute respiratory syndrome caused by a new type of coronavirus was reported for the first time in Wuhan, Hubei Province, China. The World Health Organization (WHO) named this virus COVID-19 and the International Committee on Classification of Viruses (ICTV) named it SARS-CoV-2. Many changes in the coagulation profile of COVID-19 patients have been reported, which include changes in the number of platelets as well as changes in coagulation indices such as FDP, D-Dimer, fibrinogen, PT and PTT. With the increase in the number of patients with COVID-19 infection, researchers found out the occurrence of thrombosis and coagulopathy in patients with COVID-19 through numerous investigations.

  Conclusion

  Due to the increase in the occurrence of coagulation disorders in COVID-19 patients, the administration of anticoagulants is necessary as one of the important arms of the treatment of patients with COVID-19 and can play an effective role in improving the prognosis of patients.

  Keywords: Coagulation System, COVID-19, Corona virus, Respiratory infection
 • Sadegh Abbasian*, AliAsghar Ravasi, Rahman Soori, Sirous Choobineh Pages 188-199
  Background and Aim

  Adropin is a new hormone which improves lipid metabolism and recently it found to play important role in the vascular protection. So, the aim of current study was to determine the effect of high intensity interval training (HIIT) on Adropin and Nitric Oxide metabolites in overweight men.  

  Materials and Methods

  Type of the current study was quasi-experimental with a pre-and post-test design. Subjects were 32 overweight men (the average age about 30.5±3.07 years old and the average BMI 27.93±4.2). After subject selection, VO2peak test was accomplished and participants were randomly divided into two groups; HIIT (16 men) and control (16 men). HIIT group performed 8 weeks HIIT (3d/wk) with 20 repetitions × 30 s scatterd by 13 s recovery intervals in each session. Body composition and blood sampling assessments were performed (using a bio-impedance body compostion analyzer as well as ELISA kits, respoctivwly) in pre- and post-test occasions. All data analysis were done by repeated-measures ANOVA and set at p<0.05. 

  Ethical Considerations:

   All procedures of this study were approved by the ethical and scientific committee at the authors' university (IR.ut.Rec.1395007) and confirmed to internationally accepted ethical standards and outlined in the declaration of Helsinki.

  Results

  The result of the current study was illustrated a significant difference between Adropin of HIIT and control groups (0.88±0.256: 95% CI; 0.369-1.4 ng/ml). Also, there was a significant difference between Nitric Oxide metabolites of HIIT and control groups (7.5±3.03: 95% CI; 1.3-13.6 ng/ml). Also, there was a positive relationship between Adropin and Nitric Oxide metabolites in overweight men (r=0.498, p=0.0001).   

  Conclusion

  It seems that HIIT can attenuate cardiovascular diseases via an increase in Adropin and Nitric Oxide. Also, it seems that HIIT may induce improvements in cardiovascular fitness (VO2peak) and body composition of men with overweight.

  Keywords: Adropin, Exercise Training, Nitric Oxide, Overweight
 • Nona Fazlollazadeh, Masoumeh Habibian*, Babisan Askari Pages 200-213
  Background and Aim

  Growing evidence, shows that vitamin D deficiency and weight gain are associated with impaired physical and mental well-being. The aim of this study was to investigate the effect of Pilates training and vitamin D supplementation on quality of life and mental health of overweight men.

  Materials and Methods

  This study was a randomized clinical trial performed by pre-test and post-test design. Initially, 50 overweight men were selected by convenience sampling method and then randomly divided into 4 groups including control, exercise, vitamin D and combined groups. The exercise and combined groups performed 8 weeks of Pilates training with the intensity of 50-75% of reserve heart rate, 3sessions/week. The vitamin D and combined groups received 50,000 IU vitamin D/week. Research tools were included the quality of life (SF-36) and general health (GHQ) questionnaires. The data were analyzed by paired t test, one way ANOVA and Kruskal Wallis tests (p˂0.05).

   Ethical Considerations:

   This study with research ethics code IR.IAU.BABOL.REC.1398.088 has been approved by research ethics committee at Islamic Azad University, Babol Branch, Iran

  Findings

  Vitamin D status in subjects was lower than normal (less than 30 ng/ml). Eight weeks of Pilates training, vitamin D intake and the combined intervention were associated with a significant improve in quality of life )10.57%, 9.26% and 15.75%, respectively (and the increased mental health (12.66%, 10.72% and 17.90%, respectively). However, the effect of combined intervention focused method was more noticeable on the quality of life (p<0.001) and mental health (p<0.001) compared with two other interventions.

  Conclusion

  Based on the findings, it seems that any of the Pilates training, vitamin D and combination interventions can improve the quality of life and mental health in overweight people with low levels of vitamin D, but the combination intervention is more effective on these variables.

  Keywords: Mental Health, Overweight, Pilates training, Quality of Life, Vitamin D
 • Asma Soleimani, Mohammad Fathi* Pages 214-229
  Background and Aim

  Recently, a myokine called irisin has been discovered that affects glucose, obesity, metabolism and glucose homeostasis by browning white adipose tissue. The aim of this study was to evaluate the effect of 4 weeks of ginger supplementation on irisin, insulin resistance index and lipid profile of obese women following acentocentric and concentric activity.

  Materials and Methods

  Forty girls with body mass index above 30 kg / m2, age 24.86 2 2.87 years, height 159.66 4 4.20 cm and weight 87.42 61 4.61 kg participated in the study. After measuring the maximum oxygen consumption of the subjects Were randomly divided into five groups of supplements and medications. The training protocol consisted of two sessions of acute eccentric and concentric activity. The supplement group consumed 2 g of ginger powder daily for 4 weeks. Blood samples were collected before and immediately after each activity. Data were analyzed using dependent t-test and one-way analysis of variance.

  Ethical considerations:

   This study was registered with IRCT201104246178N1 code in Iran Clinical Trial System and all participants received written consent to participate in the study.

  findings

  According to the results of the statistical test on irisin, it was found that the amount of irisin, insulin of this hormone between two types of eccentric and concentric activities of all groups increased significantly and the amount of glucose decreased significantly (P<0.05).It was also found that changes in insulin resistance index between the two types of exercise in all groups had a slight and non-significant increase (P> 0.05). TG and LDL levels decreased significantly (P <0.05) and the results also showed that changes in Tcol levels between the two types of exercise groups decreased significantly (P> 0.05) and complementary groups had a significant decrease (P <0.05).

  Conclusion

  Based on the results, it is suggested that long-term consumption of ginger along with regular exercise can be an effective treatment for lowering glucose and favorable changes in irisin, insulin resistance and lipid profile in obese women.

  Keywords: Irisin, Insulin resistance, Ginger, Lipid profile, Obesity
 • Majid Mehrad, Majid Nojavan*, Sadigh Raissi, Mehrdad Javadi Pages 230-243
  Introduction

  Most heart diseases show symptoms on ECG, but diagnosing heart disease with ECG requires the knowledge and experience of medical specialized. Because these specialists may not always be available, it is necessary to design tools to diagnose heart disease in these situations.

  Objective

  In this paper, a two-stage approach based on artificial neural networks is designed to diagnose heart disease using ECG information.

  Method

  To design the proposed approach, first ECG information for 861 refers to a number of medical centers in Arak city is collected and and data consulted is proccesed by specialists. Then 154 features from ECG as input variables in proposed approach has been specified. In the first stage of approach, an artificial neural network is designed to detect the status of the ECG in two situation as usable and unusable. Then, in the second stage, using the usable ECG information, an artificial neural network is designed to diagnose the presence or absence of heart disease. Finally, the performance of the two-stage approach is evaluated and its accuracy and precision in determining the status of the ECG as well as the disease status is determined.

  Results:

   In the proposed approach, the neural network for the determining of ECG status has an precision of 97.1% and an accuracy of 97.3%, and also the neural network for the diagnosis of heart disease has an precision of 95.8% and an accuracy of 95.4%.

  Conclusion

  Considering the high effeciency of the proposed approach in the determining of ECG status and also diagnosing heart disease, it is possible to use this approach as a reliable assistant to assist the treatment staff.

  Keywords: ECG, Data mining, Artificial neural networks, Heart disease
 • Azam Nazemi-Harandi, Shadi Jazayeri*, Haeideh Saberi Pages 244-257
  Background and Aim

  Children's emotional and social problems are associated with the main indicators of delinquency in adolescents, violence in adults and anxiety disorders.

  Materials and Methods

  This study aimed to investigate the role of parental stress and perceived social support in predicting children's psychosocial problems. The present study was based on the purpose of the applied type and based on the data collection method was a descriptive correlational study. The statistical population in this study included all parents (including children) referring to health centers in Pardis in 1399 who have children under 5 years old, from which 230 people were selected by available sampling method. Measurement tools included Parental Stress Questionnaire (Abdin, 1990), Social Support Questionnaire (Zimet et al., 1988) and Rutter et al. (1975). For data analysis, multiple regression was used simultaneously with SPSS software version 25.

  Results

  The results showed that the components of parental stress and social support had a significant role in predicting children's psychosocial problems; So that 44.7% and 8.9% of the variance of children's psychosocial problems were explained by parental stress and social support, respectively.

  Conclusion

  Therefore, the results of this study can be used to design care programs for families with children with emotional and social problems.

  Keywords: Emotional-social problems, Parental stress, social support
 • Fatemeh Kermanshahi, Mehdi Zare Bahramabadi*, Hassan Heidari, Hossein Davoodi Pages 258-269
  Background and purpose

  Old age is a significant period in life and due to the development of science and improvement in health conditions, the number of elderly participants is increasing in various societies. To promote the adjustment of the elderly population in the society, it is necessary to pay attention to their life satisfaction and attitudes toward aging elderly. Therefore, the present study aimed at effectiveness of psychological empowerment on life satisfaction and attitudes toward aging elderly women in Tehran city.

  Materials and Methods

  The statistical population included all women aged 60 to 70 years in Tehran in 1399-1400. 24 participants (12 in the control group and 12 in the experimental group) were randomly assigned to the experimental and control groups by available sampling method. Using a pre-test and post-test pilot design with a control group, the elderly first completed life satisfaction and attitudes toward aging questionnaires and then performed a psychological application of psychological empowerment in 8 sessions on the experimental group and after the post-test sessions for both groups was presented. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data using SPSSV19 software.

  Ethical Considerations: 

  This study was approved by Research Ethics Committee of Arak of Azad University (Code: IR.IAU.ARAK.REC.1400.027).

  Results

  The results showed that psychological empowerment training program on life satisfaction (F = 9.673 and p = 0.006) and attitudes toward aging (F = 8.385 and p = 0.009) between the two groups in two stages. Evaluation has made a significant difference. This means that the psychological empowerment program promoted life satisfaction and attitudes toward aging.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be said that psychological empowerment program is effective on life satisfaction and aging attitude of older women and the knowledge of experts in the fields of counseling, aging, psychology and health of these trainings can be helpful.

  Keywords: Psychological Empowerment, Elderly Women, Life Satisfaction, Attitude towards Aging
 • Mirsaeed Attarchi*, Fatemeh Nejatifar, Hamid Mohammadi Kojidi, Zahra Atrkar Roushan, Niloofar Faraji, Maryam Joshan, Fatemeh Rahattalab, Roholah Amini Pages 270-281
  Background and aims

  The significant increase in the use of pesticides has increased the concern about its possible harm to individual health and the environment. Chronic inflammation with some pesticides and insecticides has serious effects on different organs of the body even before clinical symptoms appear. In this study, we aimed to evaluate biochemical findings in the insecticide production factory in Guilan province, Iran.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted on 99 workers exposed to insecticides and 107 people without exposure in an insecticide production factory in Guilan with an available sampling method during 2020. Demographical data and clinical charaterictics of participants, such as symptoms of chronic insecticide poisoning, focusing on the respiratory system (cough, shortness of breath, etc.), neurological system (fatigue, tremors, cramps, muscle weakness, etc), the psychological system (sleep disorder, anxiety, etc.) and the skin system (redness, itching, etc.) were collected from the occupational health records of the employees. Statistical analysis was performed using SPSS software (version 16).

  Findings

  The results of this study showed that the frequency of symptoms such as headache, skin itching, cough, and sleep disorder was higher in the exposure group (P<0.05). Based on the biochemical findings, blood urea and creatinine, alkaline phosphatase, and fasting blood sugar levels were significantly higher in the exposure group than in the non-exposure group (P<0.05). Thrombocytosis was observed in 9.09% of workers in the exposed group and it was more common in workers with more than 11 years of work experience.

  Conclusion

  Chronic exposure to insecticides may cause thrombosis and changes in biochemical indicators such as increased blood urea and creatinine, alkaline phosphatase, and fasting blood sugar, and may be associated with clinical symptoms such as headache, itching, cough, and sleep disturbance. Be it is suggested that various types of biological monitoring should be done in workers exposed to insecticides in various time duration.

  Keywords: Insecticides, Occupational exposure, Toxicity, Hematological tests
 • Mahmood Haghiri, Vahab Habibpour*, Nahal Moharekpour, Morteza Ghasemi Pages 282-294
  Background

  This research investigates the possibility of nurses' job autonomy and its effect on job satisfaction of nurse's quality of care.

  Materials and Method

   This study was a practical, descriptive and correlational one.  The statistical population was the nursing staff of Imam Khomeini Hospital in Arak, where nurses of intensive care units, internal medicine, surgery, pediatrics and neonatal, gynecology, orthopedics and emergency hospitals were selected as the statistical population and other wards due to differences in performance of out-of-study study. And 101 people were selected. The data collection tool was Moghimi and Kramer and Schmalenberg questionnaires. The results of this study were analyzed by SPSS software.

  Results

   study results revealed that the mean level of nurses 'autonomy was 3.16 with a standard deviation of 0.35, which indicated a desirable level of nurses' autonomy. Limited autonomy applies to all departments. In the internal ward, autonomy is Unsanctioned Autonomy and autonomous in the surgical ward was Autonomous Nursing Care Action.The regression pattern was significant for all wards except the internal ward, with an increase of one unit in "Limited Autonomy in the intensive care unit", " Autonomous Nursing Care Action in the surgical department" and " Limited Autonomy" in the wards of Pediatric and neonatal, gynecology, orthopedics and inpatient emergency among nurses of Imam Khomeini Hospital in Arak in the amount of 0.253, 0.187, 0.522, 0.205, 0.466 and 0.129" Care "has been added.

  Conclusion

  Nursing autonomy as an organizational feature, along with several other factors, leads to an increase in the quality of patient care and to achieve these beneficial results, nursing managers need to empower nurses and provide an environment to apply their knowledge in self-help practice

  Keywords: Autonomous Patient Care Action, Autonomous Nursing Care Action, Limited Autonomy, Unsanctioned Autonomy, No Autonomous Practice, Care quality
 • MohammadReza Heidari, Mehrdad Goudarzvand Chegini*, Hamidreza Rezaei Kelidbari, Morad Rezaei Dizgah Pages 296-309
  Background and Aim

  The internationalization of higher education is now considered as an effective strategy to meet the diverse needs of a globalized society, one of the factors determining the failure or success of its performance is the organizational culture of universities. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between organizational culture factors in the internationalization of Iranian universities.

  Materials and Methods

  The research is a quantitative type and the statistical population of this study consisted of experts, policy makers, implementers and internationalists of universities. The researcher-made questionnaire was designed as a self-report form and contained closed-ended questions and was completed by 124 higher education experts and international higher education professionals. In the quantitative stage, structural equation modeling and first- and second-order factor analysis were performed using SPSS and AMOS software.

  Ethical Considerations:

  The article is taken from the doctoral dissertation on organizational behavior with the identification code IR.IAU.RASHT.REC.1400.035 approved by the Islamic Azad University on 1400/11/12

  Findings

  According to the output of AMOS software, the order of the factors forming the internationalization model of higher education based on factor load shows the highest factor related to the factor of communication and interaction with factor load (1.03) And the lowest factor load is related to human, physical and financial resources with a factor load (0.87).

  Conclusion

  University culture is meaningful at the level of the university community and departments and in the interaction between them, and refers to the ways of communication and interaction between university members and is considered as one of the influential factors in higher education policies that play an important role in systemic and strategic thinking. , A process, global and creative between university administrators and staff capabilities and university visibility in terms of accreditation results and ranking plays an important role in the internationalization of universities.

  Keywords: Organizational culture, University culture, Globalization, Internationalization of the University
 • Rashid Doosti Irani*, Masoud Golpayegani, Fardin Faraji Pages 310-322
  Background

  Sciatica is one of the most common diseases of the peripheral nervous system and may be caused by pressure on the sciatic nerve itself. Due to the fact that piriformis muscle located near the sciatic nerve, piriformis spasm imports pressure on nerve, it causes sciatica and eventually piriformis syndrome. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of core stability exercises on pain and inflammation in patients with piriformis syndrome.

  Materials and Methods

  The statistical population of this study consisted of patients with piriformis syndrome referred to medical centers in Arak, from which 20 people were purposefully selected and randomly divided into two groups of 10 control and experimental located. The experimental group practiced core stability exercises for 6 weeks and the control group continued to lead a normal life during this period. In order to investigate the differences between the groups, T-Test, Chi-Square and McNemar's Test were used at a significance level of 0.05.

  Ethical considerations: 

  This study was approved by the Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences with the ID IR.ARAKMU.REC.1400.157 and received a clinical trial code from the University of Medical Sciences of Iran with the code IRCT20211003052662N1, after approval by the Arak University Educational Council. In order to ensure the voluntary participation of the subjects, the consent form of participation in the project with the relevant provisions has been selected from them.

  Results

  After implementing the exercise protocol, at the end of the sixth week, the average pain scores in the control group decreased from 95.2 in the pre-test to 90.7 in the post-test, which was not statistically significant (P=0.562), while In the experimental group, these scores decreased from 91.7 to 33.4, and this decrease is statistically significant (P=0.0); Therefore, it can be said with 95% confidence that core stability exercises have a significant effect on the pain of patients with piriformis syndrome at a significance level of 0.05. On the other hand, the number of people who had an inflamed nerve in the control group decreased from 10 people in the pre-test to 8 people in the post-test, and this decrease was not statistically significant (P=0.5), while in the experimental group, these people out of 10 people decreased to 2 people, and this decrease is statistically significant (P=0.008); Therefore, it can be said with 95% confidence that core stability exercises had a significant effect on the inflammation of patients with piriformis syndrome at a significance level of 0.05.

  Conclusion

  According to the findings of the present study and considering the conditions prevailing in the research samples, it can be concluded that core stability exercises improve pain and inflammation in patients with piriformis syndrome And considering the unique principles and characteristics of core stability exercises, their acceptance and positive effect among the subjects, it is hoped that these exercises will be used more and more in the treatment process of these patients.

  Keywords: Core Stability, Piriformis Muscle Syndrome, Sciatica
 • Nahal Moharekpour*, Vahab Habibpour, Davood Shamsi Pages 324-337
  Background and Aim

   Crisis management is an important field of management, especially in the field of health. This study aims to investigate the factors affecting the development of disaster management mechanisms in hospitals of Arak, Iran.

  Methods & Materials

   In this regard, 240 questionnaires were distributed among hospital and nursing managers in Arak. The questionnaire had acceptable reliability with Cronbach’ alpha  value of 0.897. 

  Ethical Considerations

   This study was approved by the ethics committee of Arak University of Medical Sciences (code: 1274.1401.REC.ARAKMU.IR). 

  Results

   Then, by using structural equation modeling in LISREL software, the designed model was analyzed. Finally, by using statistical tests, the research hypotheses were examined. 

  Conclusion

   The results showed the significant effect of three factors of “lack of stability in business environment”, “risk taking”, and “organizational culture” on the development of the mechanism of crisis management.

  Keywords: Crisis Management, Organizational Culture, Risk Taking, Hospital