فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های روان شناختی - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد بابامیری قمی*، رضا مهکام، محمدمهدی احمدی فراز صفحات 7-26

  تدوین و ارایه مراقبت معنوی برای خانواده هایی که بیمار سرطانی دارند می تواند نقش مهمی در آرامش آنها داشته باشد. هدف این پژوهش آن است که ابتدا عوامل تهدیدکننده آرامش و معنویت در خانواده بیماران سرطانی را شناسایی کند؛ سپس با تدوین یک بسته آموزشی مراقبت معنوی بر اساس آموزه های اسلامی، این خانواده‏ها را در تنش های به وجود آمده یاری و حمایت نماید تا فشارهای روحی، احساسات منفی و مشکلات اعتقادی آنها به حداقل برسد. به منظور تدوین مشکلات خانواده بیماران سرطانی، از روش کیفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده ها از رویکرد نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، بیست خانواده بیماران سرطانی در مرکز شیمی درمانی بیمارستان شهید آیت الله دکتر بهشتی قم، بودند. انتخاب شرکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند بود. سپس آیات و روایات مرتبط با هر مشکل جمع آوری و با رویکردی که در روش پژوهش آمده است تحلیل شد و بر آن اساس اهداف و تکنیک های جلسات بسته آموزشی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان داد که مشکلات خانواده بیماران سرطانی شامل احساس پوچی ناشی از بی‏معنا شدن زندگی، از دست دادن امید، اختلال در انگیزه و آسیب دیدن باورهای بنیادین مذهبی بود. سپس بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خانواده بیماران سرطانی، شامل اهداف، تکنیک ها و تکالیف خانگی هر جلسه، تدوین شد. این بسته شامل ده جلسه، 75 دقیقه ای است. اهداف و تکنیک های این بسته براساس آیات و روایات تدوین شد. بسته آموزشی بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خانواده بیماران سرطانی، دارای ابعاد مثبت معنوی و روان شناختی است که می تواند منجر به آرامش، امید و معنایابی آنها شود.

  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، خانواده، سرطان، سلامت معنوی، دعا
 • سعید شریف یزدی*، محمدرضا جهانگیرزاده قمی، محمدرضا بنیانی، معصومه سلطانی پور صفحات 27-49

  نگرش نسبت به خانواده در حیطه فرزندآوری و فرزندپروری در ایران، طی دهه های اخیر تغییرات فراوانی داشته است. تاثیرگذاری خانواده و ایفای مناسب نقش های آن، به ویژه انتقال ارزش ها و فرهنگ جامعه تحت تاثیر نگرش های اعضا قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری و فرزندپروری و نگرش به آن، محقق درصدد است، مولفه های نگرش به فرزندآوری/پروری را از منابع دینی استخراج کرده و به تبیین و بررسی آنها بپردازد. رویکرد پژوهش، کیفی- کمی بوده، به این معنا که در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی است که برای سنجش روایی مولفه های نگرشی استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا مفاهیم مرتبط با فرزندآوری/پروری و نگرش به آن مقوله بندی شده و از طریق روش کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) مولفه های مرتبط با نگرش به فرزندآوری/پروری استخراج گردید؛ سپس برای سنجش روایی محتوایی مولفه ها از نظر 8 تن از کارشناسان متخصص در حوزه علوم دینی و روان شناسی، بهره گرفته شده است. پس از ارزیابی مولفه ها توسط کارشناسان، تعداد 10 مولفه مورد تایید قرار گرفته است

  کلیدواژگان: نگرش، مولفه، فرزندآوری، فرزندپروری، منابع اسلامی
 • مهدی قاسمی مروج*، محمدصادق شجاعی صفحات 51-71

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم خودمراقبتی و مراقبه بر اساس منابع اسلامی انجام شد. روش این پژوهش کیفی، به شیوه توصیفی- تحلیلی بود. در بخش توصیفی مفاهیم مرتبط با خودمراقبتی بر اساس منابع اسلامی توصیف و در بخش تحلیلی مفاهیم به دست آمده تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش حاضر مراقبه از مفاهیم دینی است، که تاکید فراوانی نسبت به آن وجود دارد. در منابع دینی مراقبه همراه مفاهیم نفس و الله به کار رفته است که البته همراه واژه الله استعمال بیشتری دارد. در منابع دینی با دو مفهوم مراقبت از نفس که بیشتر از مفاهیم رصد، حراست و نظارت استفاده می شود، و مراقبت نسبت به حضور خدواند مواجه هستیم. مراقبه با مفاهیم متعددی به صورت ترادف و تضاد معنایی در ارتباط است. تنظیم رفتار نیازمند مراقبت بیرونی و دورنی است. مراقبت به وسیله عوامل بیرونی به تنهایی کافی نیست و خود مراقبتی ضروری است. خودمراقبتی در منابع دینی شامل مراقبت از نفس، بدن و مراقبت معنوی است. مراقبت معنوی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از خود مراقبتی در منابع دینی در کنار آرامش روانی و جسمی، رسیدن به کمالات وجودی است.

  کلیدواژگان: مراقبه النفس، خودمراقبتی، مراقبه الله، نظریه حوزه های معنایی، منابع اسلامی
 • محمد دولت خواه* صفحات 73-97

  یکی از ابعاد روابط همسران بعد رفتار می باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عنصر رفتار در روابط همسران نگاهی آسیب شناسانه به این مقوله مهم در عرصه خانواده داشته و با روش توصیفی - تحلیلی منابع اسلامی و متون روان شناسی را مورد تحلیل روان شناختی قرار داده است. به منظور حل و درمان مشکل رفتاری همسران طی فرایندی سه مرحله ای، ابتدا به آسیب شناسی عنصر رفتار پرداخته، سپس از زاویه نگاه درمانگر و به هدف تهیه برنامه (پروتکل) درمان به سنجش رفتار اقدام نموده است. در مرحله پایانی، برنامه درمانی سه مرحله ای مورد نظر ارایه شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتارهای منفی همسران چالش مهمی فرا روی آنها بوده و در پدیدآیی روابط آسیب زا بین همسران و به تبع، تضعیف ارکان خانواده و استحکام آن دخالت جدی دارد. یافته ها نشان داد که برای درمان مشکلات رفتاری زوج ها می توان برنامه درمانگری سه مرحله ای را به کار برد؛ ابتدا تهیه چک لیست آسیب های رفتاری زوجین، دوم تعیین اهداف درمانگری و سوم مداخله های درمانی.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، سنجش، روابط همسران، مداخله درمانی
 • مهدی دریس*، ابوالقاسم بشیری، حسین رضائیان بیلندی صفحات 99-112

  این پژوهش با هدف ارایه یک الگوی مناسب جهت ارتباط زوجین با خویشاوندان با روش «کیفی تحلیل محتوا» انجام گرفت. این تحقیق در چند مرحله انجام گرفت: در مرحله توصیفی به کاوش واژگان و مفاهیم مرتبط با تعامل و ارتباط با خویشاوندان در منابع اسلامی پرداخته شد. در مرحله دوم آیات و روایات به دست آمده که بالغ بر 300 آیه و روایت بود، مورد بررسی دوباره واقع شد و موارد تکراری از آن حذف گردید. در مرحله سوم آیات و روایات طبقه بندی شده و با روش تحلیل محتوای متون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله چهارم 7 مولفه زیارت خویشاوندان، تکریم خویشاوندان، انفاق به خویشاوندان، عدم آزار و اذیت خویشاوندان، حمایت اجتماعی از خویشاوندان، ارشاد خویشاوندان و پرداخت حقوق خویشاوندان، به عنوان مولفه های اصلی تشکیل دهنده الگو به دست آمد. در مرحله پایانی روایی محتوایی مولفه ها با روش cvi-cvr با کمک 10 نفر از کارشناسان روان شناسی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مدل ارتباطی زوجین با خویشاوندان بر اساس منابع اسلامی به دست آمد

  کلیدواژگان: الگو، ارتباط، زوجین، خویشاوندان، صله رحم
 • فاطمه داوری شلمزاری*، محمدرضا رمضانی چالش تری صفحات 113-131

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سبک های هویت دختران نوجوان براساس عزت نفس و خودپنداره آنها انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را دختران 15سال به بالای شهر قم تشکیل می دادند. از میان جامعه آماری تعداد 130 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های خودپنداره راجرز (1957)، عزت نفس کوپر اسمیت (1967) و سبک های هویت یابی ISI-G6 (وایت، وامپلر و وین، 1998) استفاده شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از نوع میانگین، انحراف معیار، فراوانی، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان داد که عزت نفس 2 درصد و خودپنداره 12 درصد سبک های هویت دختران نوجوان را پیش بینی می کنند.

  کلیدواژگان: سبک های هویت، خودپنداره، عزت نفس، دختران
|
 • Seyyed mohammad Babamiriqomi *, Reza Mahkam, MohammadMahdi Ahmadi Faraz Pages 7-26

  Developing and providing spiritual care for families with cancer can play an important role in their well-being. The aim of this study is to first identify the factors that threaten the peace and spirituality in the families of cancer patients;Then, by developing an educational package of spiritual care based on Islamic teachings, to help and support these families in the resulting tensions to minimize their stress, negative feelings and belief problems. In order to formulate the family problems of cancer patients, a qualitative method was used. Semi-structured interviews were used to collect data and contextual theory approach was used to analyze the data. The statistical population of the study was twenty families of cancer patients in the chemotherapy center of Shahid Ayatollah Dr. Beheshti Hospital in Qom.Participants were selected by purposive sampling method. Then, verses and narrations related to each problem were collected and analyzed with the underlying theory approach, and based on that, the goals and techniques of the training package sessions were developed.The research findings showed that the family problems of cancer patients included feelings of emptiness due to the meaninglessness of life, loss of hope, impaired motivation and damage to fundamental religious beliefs. Then, a spiritual care training package based on Islamic teachings was developed for the families of cancer patients, including the goals, techniques and homework of each session.This package includes ten sessions, ninety minutes. The goals and techniques of this package were based on verses and hadiths. Educational package The educational package of spiritual care based on Islamic teachings for the families of cancer patients has positive spiritual and metacognitive dimensionsWhich can lead to their peace, hope and meaning.s.

  Keywords: Spiritual Care, family, Cancer, Spiritual Health, prayer
 • Saeed Sharifyazdi *, MohammadReza Jahangirzadeh Qomi, Mohammadreza Bonyani, Masoomeh Soltanipour Pages 27-49

  Attitudes toward the family in the Case of childbearing and parenting in Iran have changed a lot in recent decades. The influence of the family and the proper performance of its roles, especially the transmission of values ​​and culture of the community are influenced by the attitudes of members. Concern to the importance of the issue of childbearing / parenting and attitudes toward it, the researcher intends to extract the components of attitudes toward childbearing / parenting from religious sources and to explain and study them.The research approach is qualitative-quantitative, meaning that in the qualitative part it is a method of content analysis of religious texts and in the quantitative part it is a descriptive survey method that is used to assess the validity of attitude components. In this study, first the concepts related to Childbearing / parenting and attitudes toward it were categorized and components related to attitudes toward Childbearing / parenting were extracted through coding methods (open, axial, and selective);Then, to assess the content validity of the components, the opinion of 8 experts in the field of religious sciences and psychology has been used. After evaluating the components by experts, 10 components have been approveded

  Keywords: Attitude, Component, Childbearing, parenting, Islamic sources
 • Mahdi Ghasemi Moravvej *, MuhammadSadeq Shujae Pages 51-71

  The present study aims at investigating the concepts of self-care and murāqiba (literary “vigilance” and “watching out”) based on Islamic sources. The research was of qualitative type and the research method was descriptive-analytical. In the descriptive section, the concepts related to self-care based on Islamic sources were described, and in the analytical section, the concepts obtained were analyzed. According to the findings of the study, murāqiba is a religious concept, which is much emphasized in religious texts. In religious sources, murāqiba is used along with concepts such as soul and Allah. It is used along with Allah much more. In religious sources, we find the two concepts of murāqiba al-nafs or watching out the soul – which is used more than concepts such as raṣad (monitoring), ḥirāsat (guarding), and niẓārat ( self -observing) – and murāqiba Allah or attention to  presence of Allah. Murāqiba is related with numerous concepts in the form of semantic synonymity and opposition. To adjust our behavior, we need external and internal adjustments. Murāqiba with the external factors is not sufficient and self-care is necessary. Self-care in religious sources includes watching the soul, watching the body, and spiritual watching. And the last one is of the most importance. Self-caring in religious sources aims at mental and physical tranquility and achieving existential perfections

  Keywords: murāqiba al-nafs, self-care, murāqiba Allah, the theory of semantic domains, Islamic sources
 • Mohamad Dolatkhah * Pages 73-97

  One of the aspects of couples’ relationships is the aspect of behavior. In order to explain the role of behavior in couples’ relationships, the present study has presented a pathological view of this important category in the family and psychologically analyzed Islamic sources and psychological texts through a descriptive-analytical method. To solve and treat the couples’ behavioral problems through a three-step process, we firstly studied the pathology of the behavior, and then we measured the behavior from the therapist’s viewpoint in order to prepare the treatment program (protocol). In the final step, the desired three-stage treatment program has been presented. The results showed that the couples’ negative behavior was an important challenge for them and was seriously involved in developing traumatic relationships between couples and then in weakening family and its strength. The findings showed that a three-step therapy program could be used to treat couples’ behavioral problems: (1) a checklist of the couples’ behavioral problems, (2) the therapy goals, and (3) treatment interventions.

  Keywords: pathology, measurement, relationship between couples, treatment intervention
 • Mahdi Deris *, Abolqasem Bashiri, Hossein Rezaeian Bilondi Pages 99-112

  This research was conducted with the aim of providing a suitable model for the relationship between couples and relatives with the "qualitative content analysis" method. Two relative coefficients of content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) were used to check content and validity quantitatively. This research was done in two stages: First stage: First, the concepts related to interaction and communication with relatives were explored in Islamic sources, then the components and concepts related to interaction with relatives were extracted. The second stage: the content validity of the components was evaluated by the cvi-cvr method by experts (ten people) in such a way that according to the Likert scale, the similarity of these concepts to the interaction pattern of couples with relatives was scored. The above studies showed that in order to draw a suitable behavior pattern for couples to communicate with relatives, there are seven components: seeing and re-seeing (commuting), honoring and respecting relatives, giving to relatives (economic function), refraining from harassment and Harassment of relatives, social support of relatives, guidance and guidance relationship with relatives and fulfillment of kinship rights are needed.

  Keywords: model, interaction, couples, relatives
 • Fatemeh Davarishalamzari *, MohammadReza Ramezani Chaleshtari Pages 113-131

  The present study aims at predicting identity styles in adolescent girls based on their self-esteem and self-concept. The research method was descriptive of correlative type, and the statistical  population  consisted of 15 year older girls and in Qom City. Among the statistical population, 130 subjects were selected through available sampling. To gather data, we used Roger’s self-concept questionnaire (1957), Coopersmith self-esteem inventory, and G6-ISI identity styles (White, Wampler, and Wayne, 1998). The data were analyzed using the SPSS software as well as the descriptive and inferential statistics such as mean, standard deviation, frequency, correlation coefficient and multiple regression. The result of regression showed that self-esteem predicts 2% and the self-concept predicts 12% of the identity styles among adolescent girls.

  Keywords: identity styles, Self-concept, self-esteem, girls. girls