فهرست مطالب

مطالعات برنامه درسی - پیاپی 68 (بهار 1402)
 • پیاپی 68 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سارا احمدزاده، زهرا نیک نام*، نعمت الله فاضلی صفحات 1-32
  هدف این مقاله، روایت دشواری های گذار فرهنگی دانش آموز کورد پایه اول میان سه فرهنگ (خانواده، کلاس درس و نظام مدرسه ای)، در آغاز ورود به اول دبستان می باشد. روش این پژوهش خودمردم نگاری انتقادی بود. داده ها از سه منبع، نخست تجارب زیسته محقق اول به عنوان دانش آموز کلاس اول، منبع دوم روایت تجارب دانش آموزان پایه اول امروز از زبان محقق به عنوان معلم آن ها و منبع سوم تجارب 21 نفر از معلمان و مادران، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس اصول مطرح از سوی الیس و بوچنر صورت گرفت. وقتی کودک کورد، پا به دنیای فرهنگ مدرسه و کلاس درس می گذارد، بسیاری از عناصر فرهنگی خانواده خود از جمله زبان، آداب و رسوم و ارزش های فرهنگی را نمی یابد. او اغلب به کمک مادر و معلمان گریزگاه هایی برای موفقیت و ارتقا به پایه بالاتر بدون درونی کردن بسیاری از ارزش های فرهنگ مدرسه را می آموزد.
  کلیدواژگان: پایه اول دبستان، تجارب دانش آموزان، خود مردم نگاری، فرهنگ کوردی، پداگوژی انتقادی
 • حسین چهارباشلو*، مجید علی عسگری، خلیل غلامی، نعمت الله موسی پور صفحات 33-56

  هدف اصلی این مقاله، گونه شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس از منظر گفتمان دانش عملی است. در این راستا، از رویکرد کیفی و روش پژوهش پدیدارنگاری استفاده شد. 11 معلم نمونه ابتدایی از تمام پایه ها از سطح شهرستان ساری به روش نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاکی با حداکثر تنوع با رعایت اصل اشباع نظری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق یادداشت های میدانی، مصاحبه نیمه ساختارمند و مصاحبه بازسازی شده در طول یکسال تحصیلی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل محتوا در پنج سطح استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد معلمان مورد مطالعه، سه رویکرد محتوامحوری، انتقادی‎جامعه محوری و یادگیرنده‎محوری نسبت به مفهوم تدریس دارند. از بین رویکردها، رویکرد یادگیرنده محوری، رویکردی جامع تری از مفهوم تدریس می باشد. همچنین، تحقق راهبردهای یاددهی- یادگیری سند برنامه درسی ملی در گرو تغییر وضعیت ادراک معلمان از تدریس، اصلاح فرهنگ آموزش و انتظارات اجتماعی از معلمان است.

  کلیدواژگان: دانش عملی، ادراک از تدریس، رویکردهای تدریس، معلمان ابتدایی، روش پدیدارنگاری
 • سمیه خاوری، فرهاد سراجی*، محمدرضا یوسف زاده چوسری صفحات 57-78

  هدف مقاله حاضر، تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی فناورانه در دوره ابتدایی بود. پژوهش با رویکرد کیفی و روش مروری سیستماتیک انجام شد. با استفاده از کلید واژه های تخصصی مرتبط با برنامه درسی کارآفرینی فناورانه تا ماه مارس 2021، مقالات و کتاب ها مورد بررسی قرار گرفت و 44 منبع معتبر بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد برنامه درسی کارآفرینی فناورانه در مولفه هدف بر پرورش صلاحیت های کارآفرینی فناورانه دانش آموزان؛ در مولفه محتوا بر محتوای نظری و عملی؛ در مولفه فعالیت های یادگیری به فعالیت های عملی و مبتنی بر مسیله؛ در مولفه راهبرد های یادگیری بر آموزش عمل محور و اصیل؛ و همچنین در زمینه ارزشیابی بر «ارزشیابی برای یادگیری» تاکید دارد. در پایان نتیجه گیری می شود برنامه درسی کارآفرینی فناورانه نیاز اصلی دانش آموزان دوره ابتدایی برای ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار های دانش بنیان و فناور خواهد بود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، دوره ابتدایی، کارآفرینی فناورانه، مرور سیستماتیک
 • محبوبه زادشیر*، علیرضا عصاره، سهیلا غلام آزاد، محمدرضا امام جمعه صفحات 79-110
  مقاله حاضر با روش پژوهش کیفی از نوع سنتزپژوهی با هدف شناسایی ویژگی مولفه های برنامه درسی ریاضی با رویکرد شناختی انجام شد. منابع مورد مطالعه شامل کلیه مقالات علمی معتبر در این زمینه می باشد که با توجه به جستجوی منظم در پایگاه های اطلاعاتی براساس معیارهای ورودی تعداد 384 مقاله علمی شناسایی و در نهایت براساس معیارهای خروجی 24 مقاله جهت تحلیل نهایی انتخاب شد. برای فراهم آوردن اطلاعات ازکاربرگ طراحی شده توسط محقق برای گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش های اولیه استفاده گردید و جهت تحلیل یافته ها از الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد. طبق یافته های به دست آمده ویژگی های مولفه های دهگانه برنامه درسی ریاضی با رویکرد شناختی ارایه گردید. همچنین نتایج به نشان دادند برنامه درسی ریاضی با رویکرد شناختی برنامه ای مرتبط با زندگی واقعی فراگیران است که در آن مهارت های تفکر، حل مسیله، استدلال و فعالیت فراگیر بسیار حایز اهمیت است. در این برنامه می توان از راهکار های آموزشی متعدد و قابل انعطافی استفاده نمود که براساس ویژگی های ارایه شده در رابطه با هریک از مولفه ها باشد.
  کلیدواژگان: مولفه های برنامه درسی، ریاضی، رویکردشناختی، سنتزپژوهی
 • جواد شیرکرمی*، علیرضا فقیهی، مژگان محمدی نائینی صفحات 111-146

  مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مناطق محروم با مطالعه موردی منطقه موسیان و با استفاده از روش های کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیریت، معاونین، کارشناسان اداری، راهبران و آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه موسیان بود و حجم نمونه از طریق جدول مورگان و سرشماری (بخش کمی) و نیز با استفاده از معیار اشباع نظری (بخش کیفی) تعیین شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و نیز پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار SPSS، 79/0 تعیین شد. روایی داده ها و نتایج داده بنیاد از طریق تایید شرکت کنندگان و بررسی همکاران پس از اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه پس از بازآزمایی و کدگذاری مجدد و تعیین میزان توافق شناسه ها پایایی کل بالای 70/0 بوده است، می توان گفت کدگزاره ها از پایایی مناسبی برخوردارند. در کل، می توان گفت مشکلات آموزش و پرورش با طیفی از جنبه های بیرونی و درونی از قبیل نیروی انسانی، برنامه ها و امکانات آموزش و پرورش، فرهنگ و شرایط جغرافیایی، فقر و سبک زندگی در ارتباط است.

  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، مناطق محروم، نگاه سیستمی، مطالعه ترکیبی، طراحی الگو
 • علیرضا امینی زرین*، زهرا شفیعی، زهرا ربانی صفحات 147-170
  مقاله حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش غیرحضوری مهارت خواندری و نوشتاری پایه اول ابتدایی در شهرستان پاکدشت انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر این اساس از طرح پژوهش کیفی و روش داده بنیاد استفاده گردید. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 15 نفر از معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان پاکدشت و 7 نفر از متخصصان و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفتر تالیف کتب درسی بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در ادامه یافته های مربوط به مصاحبه ها با روش داده بنیاد و کدگذاری اشتراس و کوربین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آسیب هایی شامل آسیب روش محور، آسیب هدف محور، آسیب محتوا محور، آسیب ارزشیابی محور، آسیب فعالیت یاددهی-یادگیری محور، آسیب های نیاز و زمینه محور، آسیب های مرتبط با مواد و منابع و امکانات، آسیب یادگیرنده محور و آسیب معلم محور بود که فرایند آموزش غیرحضوری را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مهارت خوانداری و نوشتاری، آموزش غیرحضوری، پایه اول ابتدایی
 • احد رحمانی، علیرضا عصاره*، قدسی احقر صفحات 171-196
  مقاله حاضر با هدف شناسایی ویژگی های مطلوب عناصر چهارگانه برنامه درسی مبتنی بر مهارت های حل مسیله آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شده است، که با روش تحقیق آمیخته یعنی طرح اکتشافی متوالی (کیفی- کمی) عملیاتی گردید، ابتدا با تحلیل محتوای کیفی 43 منبع داخلی و خارجی (1970-2022 م) مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، ویژگی های عناصر شناسایی گردید، سپس براساس این یافته ها پرسشنامه لازم تنظیم و با مشارکت 36 متخصص، اعتباریابی صورت پذیرفت، که روایی پرسشنامه با روش لاوشه (80/0 = CVI) و پایایی آن با آلفای کرنباخ (98/0 = CAC) محاسبه گردید. در نتیجه اهداف با 22 ویژگی، محتوا 24 ویژگی، راهبردهای یاددهی- یادگیری 17 ویژگی، و ارزشیابی 18 ویژگی مورد تایید متخصصان قرار گرفت، براین اساس می توان گفت برنامه درسی مورد نظر با این ویژگی ها می تواند در ارتقا مهارت های حل مسیله و تربیت حرفه ای دانشجو معلمان ابتدایی نقش بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های حل مسئله، آموزش مطالعات اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، برنامه درسی، آموزش ابتدایی
 • صدیقه غلامی علوی، جواد حاتمی*، محمود مهرمحمدی، ابراهیم طلایی صفحات 197-222
  مقاله حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به جهت گردآوری اطلاعات آمیخته است. جامعه آماری منابع مرتبط با پژوهش، صاحب نظران حوزه برنامه درسی، مدیریت و رهبری آموزشی و  کنشگران خبره برنامه درسی می باشند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فیش برداری، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود که با تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران متشکل از سه مضمون شایستگی های پایه شامل ویژگی های شخصیتی، مهارت های ذهنی، شایستگی های اعتقادی و اخلاقی، دانش و مهارت های میان فردی و ارتباطی، شایستگی های تخصصی شامل مدیریت بهینه برنامه درسی، مدیریت بهینه فرایند یاددهی-یادگیری و نظارت و ارزیابی آموزشی و شایستگی های حرفه ای شامل حمایت و رشد حرفه ای معلمان، توانایی های سازمانی و حرفه ای، مدیریت و رهبری و شناخت موقعیت و فرهنگ است که هر مقوله متشکل از شاخص هایی می باشد.
  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، راهبر آموزشی، دوره ابتدایی، روش دلفی
 • مرتضی زارعی، حسین زینلی پور*، عبدالوهاب سماوی صفحات 223-246
  هدف این مقاله تدوین بسته آموزشی استیم محور و بررسی تاثیر آن بر نگرش، توانایی حل مسیله و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوشهر بود. جهت طراحی بسته آموزشی از مدل تفکر طراحی استفاده شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه ششم در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد. نمونه مورد بررسی 44 نفر از دانش آموزان بود که با روش نمونه گیری در دسترس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گردآوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه مهارت حل مسیله هپنر و کروسکوف، خلاقیت الی و شیفر و نگرش سنج علوم ایکن صورت گرفت که ضریب آلفای کرنباخ آنها به ترتیب90/.، 948/. و 97/. به دست آمد. طراحی بسته آموزشی بر اساس بررسی پیشنیه و تشکیل گروه کانونی انجام شد. روایی صوری بسته آموزشی با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که بسته آموزشی استیم محور موجب افزایش توانایی حل مساله، خلاقیت و نگرش مثبت نسبت به درس علوم تجربی شد.  کلید واژه ها: استیم، علوم تجربی، حل مساله، خلاقیت، نگرش
  کلیدواژگان: استیم، علوم تجربی، حل مساله، خلاقیت، نگرش
 • سارا پیرحیاتی، کیوان صالحی*، ولی الله فرزاد، علی مقدم زاده، رضوان حکیم زاده، بلال ایزانلو صفحات 247-288
  مقاله حاضر، با هدف ساخت و میزان کردن ابزاری برای سنجش مدارس اثربخش در دوره ابتدایی انجام شد. در گام اول و بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات آموزگاران و متخصصان، 70 نشانگر شناسایی شد. در گام دوم و به منظور بررسی روایی محتوا، از نظرات 11 نفر از خبرگان استفاده شد. روایی سازه بر اساس نظرات 643 آموزگار مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شده بودند، و با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی نیز از طریق روش های بازآزمایی، آلفای کرونباخ و شاخص امگا تعیین شد. نتایج نشان داد که ابزار ساخته شده از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری میزان شده برای سنجش کیفیت مدارس اثربخش مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: مدارس اثربخش، دوره ابتدایی، ویژگی های روان سنجی، میزان کردن (استاندارد کردن)، ساخت ابزار
|
 • Sara Ahmadzadeh, Zahra Niknam *, Namatallah Fazeli Pages 1-32
  The purpose of this study is to narrate the difficulties of cultural transition between three cultures of family, classroom and education system for a first grader Kurdish student when beginning primary school. This research applied a critical autoethnography approach and the data were collected from three sources. The first experience was lived experiences of the first researcher as a first grader; the second the narration of experiences from current first graders as expressed by the researcher as their teacher; and the third the experiences of 21 teachers and mothers. The data analysis was conducted based on the principles proposed by Ellis and Buchner. When a Kurdish child enters school and classroom culture, s/he does not find many of the cultural elements of his or her family, including language, customs, and cultural values. With the help of her mother and teachers, she often learns the escape routes to success and promotion without internalizing many of the values ​​of school culture.
  Keywords: First Grade Primary School, Students' Experiences, Autoethnography, Kurdish culture, School Discourse
 • Hossein Chaharbashlo *, Majid Ali Asgari, Khalil Gholami, Nematollah Mousapour Pages 33-56

  The main purpose of this research is to examine the typology of the elementary exemplary teachers' perceptions of the concept of teaching from the perspective of practical knowledge discourse. To this aim, the qualitative research approach and phenomenography research method were used. As the sample, eleven elementary teachers from all grades in Sari (Iran) were selected using criterion type purposeful sampling with maximum diversity. And the research data were collected through field notes, semi-structured interviews, and stimulated recall interviews during the academic year until data saturation was reached. The content analysis was used for data analysis at 5 levels. The findings showed that the participants adopted three content-oriented, critical-community-based, and learner-centered orientations to teaching. Among these orientations, the learner-centered orientation is a more desirable approach in terms of the concept of teaching in actual teaching practice. Also, it was concluded that the realization of teaching-learning strategies of the national curriculum document is subject to changing teachers' perceptions of teaching and reforming the culture of instruction and the social expectations of teachers.

  Keywords: practical knowledge, perception of teaching, teaching orientations, Elementary Teachers, phenomenography method
 • Somaieh Khavari, Farhad Seraji *, Mohammadreza Yousefzadeh Chosari Pages 57-78

  The present study seeks to explain the elements of technological entrepreneurship curriculum in elementary school. This research was done through a qualitative approach and a systematic review method. The data were analyzed using specialized keywords related to the technology entrepreneurship curriculum and their search in valid scientific databases as well as library studies until March 2021. Finally, 44 sources were analyzed and coded and the findings indicated that technology entrepreneurship curriculum emphasized education of students' technological entrepreneurship qualifications in the goal component, a combination of theory and practice in the content component, practical and problem-based activities in the component of learning activitie, action-oriented and authentic education in the component of learning strategies; also it highlighted "evaluation for learning" in the field of evaluation. In the end, it is concluded that the technological entrepreneurship curriculum will be the main need of elementary school students to create jobs and develop knowledge-based and technology businesses.

  Keywords: Curriculum, Elementary School, technological entrepreneurship, Systematic review
 • Mahboobe Zadshir *, Alireza Assareh, Soheila Gholam Azad, Mohammadreza Imamjomeh Pages 79-110
  This research was conducted using a qualitative research method of synthesis research with the aim of identifying the components trait of mathematics curriculum with a cognitive approach. The studied sources include all valid scientific articles in this field. Through regular searches in databases, 384 scientific articles were identified based on input criteria and finally 24 articles were selected based on output criteria for final analysis. To provide information, a worksheet designed by the researcher was used to report and record the information of the initial research, and to analyze the findings, a six-step Roberts’s synthesis model was used. According to the findings, the characteristics of the ten elements of the Mathematics course was presented with a cognitive approach. The results also generally showed that the mathematics curriculum with a cognitive approach is a program related to the real life of learners in which the skills of thinking, problem solving, reasoning and learning activities are very important. In this program, various and flexible educational solutions can be used based on the characteristics provided in relation to each of the elements.
  Keywords: Curriculum Elements, Mathematics, cognitive approach, research synthesis
 • Javad Shirkarami *, Alireza Faghihi, Mojgan Mohammadi Naeeni Pages 111-146

  The aim of this study was to investigate the education status of deprived areas it has been done by case study of Musian region and using quantitative and qualitative methods. The statistical population included management, deputies, administrative experts, leaders and primary school teachers in Musian district and the sample size determined through Morgan table and census methods (quantitative part) and also using theoretical saturation criterion (qualitative part). The content validity of the questionnaire was confirmed by experts. Also, the reliability of the questionnaire was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient through SPSS software, 0.79. Data validity and data based results Approved by participants and peer review after corrections. also given that after retesting and re-coding and determining the degree of agreement of the identifiers, the total reliability has been above 0.70, it can be said that the codes have good reliability. In general, it can be said that the problems of education are related to a range of external and internal aspects such as manpower, educational programs and facilities, culture and geographical conditions, poverty and lifestyle.

  Keywords: Elementary Education, Deprived Areas, systematic view, combined study, Pattern design
 • Alireza Amini Zarrin *, Zahra Shafie, Zahra Rabbani Pages 147-170
  The present study was conducted with the aim of pathology of virtual teaching of reading and writing skills in the first grade of elementary school in Pakdasht city. The research was applied in terms of purpose, and based on this, a qualitative research design was used. The participants of the research included 15 first grade elementary teachers of Pakdasht city and 7 specialists and experts from the educational research and planning organization and the textbook authoring office, who were selected based on the purposeful sampling method with theoretical saturation quality. Next, the findings related to the interviews were analyzed by the grand theory method and Strauss and Corbin coding. The results indicated pathologies including method-based, goal-oriented, content-oriented, evaluation-oriented, teaching-learning, activity-oriented, need-based and context-oriented pathologies, and also pathologies related to materials and resources and facilities, learner-oriented, and teacher pathologies. It was the axis that affects the process of non-attendance education.
  Keywords: Pathology, reading, writing skills, Distance learning, First Grade
 • AHAD RAHMANI, Alireza Assareh *, Ghodsi Ahghar Pages 171-196
  The present research was conducted with the aim of identifying the desirable features of the four elements of the curriculum based on problem-solving skills in teaching social studies in the elementary education bachelor course of Teacher Training University which was operationalized with a mixed research method, i.e. sequential exploratory design (qualitative-quantitative). First, by analyzing the qualitative content of 53 internal and external sources (1970-2022) related to the research topic, as well as 23 semi-structured interviews with experts who were purposefully selected the characteristics of the elements were identified. Then, based on these findings, a necessary questionnaire was prepared and validation was done with the participation of 36 experts and the validity of the questionnaire was calculated by Lawshe's method (CVI = 0.80) and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (CAC= 0.98). As a result, the objectives 22 characteristics, content 24 characteristics, teaching-learning strategies 17 characteristics, and evaluation 18 characteristics were approved by experts. Based on this, it could be said that the curriculum with these features can play a significant role in improving the problem solving skills and professional training of student elementary teachers.
  Keywords: Problem solving skills, Social Studies Instruction, Farhangian University, Curriculum, Elementary Education
 • Sedigheh Gholami Alavi, Javad Hatami *, Mahmood Mehrmohammadi, Ebrahim Talaee Pages 197-222
  The current research was conducted with the aim of designing and validating the model of professional competence of educational leaders in elementary school. The research method was practical in terms of purpose and was mixed in order to collect information. The statistical population of the research was the sources related to the research, the experts in the field of curriculum, educational management and leadership, as well as the expert activists of the curriculum, which were selected using purposive and snowball sampling. The data collection tools were noting, semi-structured interviews and questionnaires which were analyzed by qualitative content analysis and Delphi, respectively. The results of the research showed that the model of professional competence of educational leaders consisted of basic competencies, including five categories of personality traits, mental skills, belief and moral competencies, knowledge and interpersonal and communication skills. Specialized competencies included optimal curriculum management, optimal management of the teaching-learning process, and supervision and Educational assessment. Also, professional competencies included support and professional growth of teachers, organizational and professional abilities, management and leadership, and knowledge of the situation and culture, each category consists of indicators.
  Keywords: professional competence, educational leader, Elementary period, Delphi method
 • Morteza Zarei, Hosein Zainalipour *, Abdolvahab Samavi Pages 223-246
  The purpose of this study was to develop a STEAM-based educational package and investigate its effects on attitude, problem solving ability and creativity of 6th grade elementary school students in Bushehr, Iran. The design thinking model was used to design the training package. The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test with experimental group and control group. The study sample consisted of 44 individuals who were randomly assigned into experimental and control groups by available sampling method. The data were collected based on three questionnaires: Hepner and Kruskov's problem-solving skills, Ellie and Schaefer's creativity, and Aiken science attitude tester. The Cronbach's alpha coefficients was 0.90, 0.948 and 0.97 respectively. The training package was designed based on the background check and the formation of a focus group. The face validity of the training package was confirmed using the opinion of experts. The statistical population of this study was 6th grade male students in the academic year 2021-2022. Based on the findings, it could be concluded that the STEAM-based educational package increased problem-solving ability, creativity and a positive attitude towards the experimental sciences course.
  Keywords: Steam, Experimental science, problem solving, creativity, Attitude
 • Sara Pirhayati, Keyvan Salehi *, Valiollah Farzad, Ali Moghadamzadeh, Rezvan Hakimzadeh, Balal Izanloo Pages 247-288
  The present study seeks to develop and standardize a measurement tool for effective elementary schools. To this end, as the first step, 70 indicators were identified with reference to the related literature and the opinions of teachers and experts. In the second step, the opinions of 11 experts were employed to check the content validity. The construct validity was further examined based on the opinions of 643 public elementary school teachers in the city of Tehran, Iran, selected by two-stage cluster sampling method, using factor analyses. The reliability of the given tool was also determined through the test-retest method, the Cronbach’s alpha coefficient, and the Omega index. The study results revealed that the developed measurement tool had desirable psychometric properties and it could be administered as a standardized instrument to assess the quality of effective elementary schools.
  Keywords: Effective School, Elementary School, Psychometric properties, standardization, Scale development