فهرست مطالب

برنامه ریزی منطقه ای - پیاپی 48 (زمستان 1401)
 • پیاپی 48 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمدرضا رضوانی، سیامک طهماسبی، بهرام هاجری* صفحات 1-14

  سلامتی از مولفه های حیاتی بهزیستی انسان ها است. عدالت در سلامت از اولویت های سیاستی دولت ها به شمار می رود. اغلب نواحی کشور با مشکل ارتقاء سطح سلامت مواجه اند که این امر مانع بزرگ بر سرراه توسعه پایدار نواحی مذکور به شمارمی رود. شناخت و تحلیل نابرابری های فضایی سلامت و تعیین کننده های آن در مقیاس های مختلف(ملی، ناحیه ای، محلی) گامی موثری در امر سیاست گذاری ها به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی نابرابری در وضعیت سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در استان های ایران می باشد. شاخص های مناسب از طریق مرور ادبیات و نظر متخصصین انتخاب شد. داده های موردنیاز برای سال 1395 از طریق سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری شد. برای سنجش الگوی فضایی و خوشه بندی فضایی به ترتیب از آماره های موران سراسری و گیتس- ارد جی استفاده شد. همچنین، برای سنجش روابط بین وضعیت سلامت و متغیرهای مستقل پژوهش از آماره موران دو متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت سلامت و تعیین کننده های آن در میان استان ها به طور نابرابری توزیع شده است. آماره موران سراسری نشان داد که شاخص های وضعیت سلامت به صورت خوشه ای توزیع شده اند. در وضعیت سلامت استان های مرزی و به خصوص شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. استان های تهران، البرز، کردستان و اردبیل مقادیر بالا را به دست آوردند به عبارتی می توان گفت در وضعیت مناسبی قرار دارند در مقابل، استان های خراسان شمالی، خوزستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کم ترین امتیاز را به دست آوردند که می توان گفت در وضعیت نامناسبی قرار دارند. وضعیت سلامت و متغیرهای مستقل پژوهش یعنی نیروی انسانی 0.142(p<0.001)، کالبدی/ فیزیکی 0.147(p<0.001)، بهداشت و کیفیت محیط 0.135(p<0.001) و وضعیت اقتصادی- اجتماعی 0.222(p=0.000) رابطه مثبت و معناداری را با وضعیت سلامت در استان ها نشان می دهد. بااین حال، این روابط در میان استان ها تغییر می کند و همه استان ها از یک الگوی مشابه پیروی نمی کنند. میزان تاثیرگذاری متغیرهای مستقل پژوهش در میان استان ها تغییر می کند که در استان های جنوب شرقی و شمال غربی کشور بیشتر است.

  کلیدواژگان: نابرابری سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، نابرابری فضایی، تحلیل فضایی، استان های ایران
 • ابراهیم انواری*، پرستو مرادی صفحات 15-29

  گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه ی اقتصادی اثر فزاینده ای بر تولید ناخالص داخلی جهانی، اشتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و غیره دارد و عملکرد هر کشور در جذب گردشگر به یکسری عوامل بستگی دارد که نقش مهمی در ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1396-1375 است. تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و منابع داخلی (بانک مرکزی ایران) و منابع خارجی (بانک جهانی و شاخص های حاکمیت جهانی) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیو غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) و نرم افزار Eviews استفاده شده است. مطابق نتایج این تحقیق گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. علاوه بر این، کیفیت نهادی تاثیر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزون بر این، افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار و کاهش قیمت نفت اثر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش و کاهش نرخ ارز در بلندمدت به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و کاهش تورم نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از رابطه نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز با تقاضای گردشگری و رابطه متقارن بین تورم و تقاضای گردشگری بوده است.واژه های کلیدی: ARDL نامتقارن، تقاضای گردشگری، متغیرهای کلان اقتصادی، ایران.

  کلیدواژگان: ARDL نامتقارن، تقاضای گردشگری، متغیرهای کلان اقتصادی، ایران
 • محسن حمیدیان پور*، حمید نظری پور، محمود خسروی، محدثه وزیری مهر صفحات 31-44
  نخل خرما یک محصول مهم تجاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشند. درک شرایط اقلیم احتمالی آینده، تصمیم گیران را قادر به تبیین استراتژی های مناسب برای مدیریت تغییرات می سازد. در بررسی حاضر، شرایط اقلیمی و نیاز آبی نخل خرما در مناطق خشک جنوب شرقی ایران تحت شرایط اقلیم احتمالی آینده شبیه سازی شده است. برای این منظور، از مدل شبیه سازی تصادفی هوا (LARS-WG) برای تولید سناریوهای اقلیمی در مقیاس محلی بر پایه مدل های اقلیمی جهانی برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده استفاده شده است. پیش بینی ها برای دوره دوره زمانی آینده نزدیک(2040-2021) و آینده دور (2080-2061) بر پایه داده های مشاهداتی ایستگاه های هواشناسی سراوان و ایرانشهر در دوره پایه 2010-1987 صورت گرفته است. نیاز آبی نخل خرما نیز از طریق برنامه کامپیوتری CROPWAT 8.0 برای دوره های مدنظر بر پایه داده های اقلیمی شبیه سازی شده تعیین گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی های اقلیم، کاهش کیفیت اقلیم بهینه نخل خرما را در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. بدین مفهوم که افزایش پیش بینی شده مقدار بارش قادر به جبران کسری تبخیر و تعرق ناشی از افزایش پیش بینی شده دما نخواهد بود و این شرایط نیاز آبی محصول را افزایش می دهد. اما در سوی دیگر، تغییر رژیم بارش (زمان دریافت) و رویدادهای حدی آب و هوا اثرات منفی بر کشت نخل خرما در جنوب شرقی ایران خواهد داشت. نتایج این بررسی می تواند سهم قابل توجهی در اتخاذ سیاست های آینده نگرانه دولت ها برای رویارویی با اثرات و چالش های تغییر اقلیم بر روی بخش کشاورزی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، پیش نمایی، برنامه ریزی آینده، نیاز آبی محصول، نخل خرما
 • علی موحد، پریسا الله وردی*، مسلم قاسمی صفحات 45-59

  یکی از عوامل اساسی در توسعه گردشگری در هر منطقه ای، کسب رضایت گردشگران است. با توجه به تعدد نیاز های گردشگران به عنوان عوامل جذب و توسعه گردشگری، توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندی ها و تامین آن از سوی مقصد است. لازمه کسب رضایت گردشگران سنجش میزان رضایت آنان و شناخت ابعاد و عوامل اثرگذار بر آن است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت گردشگران از استان کردستان و عوامل موثر در آن پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه گردشگرانی بودند که فصل تحقیق در سال 1397 از استان کردستان دیدن کرده اند که درنهایت با بهره گیری از فرمول کوکران، حجم نمونه 160 پرسشنامه تعیین شد. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان رضایت مردان بیشتر از گروه زنان است و میان سن و تحصیلات گردشگران و رضایت آنان تفاوت معناداری وجود نداشته است؛ اما وضعیت شغلی و اقتصادی گردشگران و میزان رضایت آنان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین انگیزه در سفر به این استان بازدید از جاذبه های اکوتوریستی است. باوجودی که جاذبه های گردشگری استان توانسته رضایت گردشگران را به دست آورد؛ اما به دلیل ضعف در خدمات و امکانات رفاهی، رضایت گردشگران در سطح پایینی قرار دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین انگیزه در سفر به این استان بازدید از جاذبه های اکوتوریستی است. مهمترین عامل ورود گردشگران به این استان به دلیل وجود اقلیم مناسب آن بوده است. کسانی که درگذشته به این استان مسافرت کرده اند برای سفرهای بعدی نیز راغب بوده اند.

  کلیدواژگان: رضایت گردشگران، وفاداری، خدمات گردشگری، استان کردستان
 • مهنا شاهمرادی*، حسین آگهی، امیرحسین علی بیگی صفحات 61-76

  از آنجایی که تحقق برنامه ها و توسعه متوازن، مستلزم به کارگیری تفکر سیستمی و توجه به ویژگی ها، محدودیت ها و مزیت-های هر منطقه در تصمیم گیری های کلان کشور می باشد، پژوهش پیش رو، در راستای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای، استان کرمانشاه را به عنوان یکی از مناطق مستعد توسعه ی صادرات محصولات کشاورزی مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه به نظر می رسد توسعه ی صادرات در بخش کشاورزی این استان منطبق با توانایی ها و پتانسیل های موجود، صورت نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف مسیله شناسی راهبردی توسعه صادرات بخش کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از مدل الماس پورتر (عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت، نقش دولت و حوادث پیش بینی نشده)، انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه این پژوهش را 31 نفر از افراد صاحبنظر در زمینه موضوع مورد بررسی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد شناخته شده (افراد متخصص و مطلعین کلیدی) انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختارمند فردی تا زمان رسیدن به اشباع داده صورت گرفت. تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های میدانی با استفاده از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی و بهره گیری از نرم افزار MAXQDA، انجام شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، نداشتن قیمت رقابتی، ضعف زیرساخت های مرتبط با اطلاع رسانی، عدم آگاهی در مورد استاندارد، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط، ضعف مدیریت صادرات بخش کشاورزی، حضور کمرنگ تشکل های تخصصی، تنش های سیاسی و تحریم ها، در عدم توسعه ی مطلوب صادرات بخش کشاورزی استان بیش ترین نقش را داشته اند. با این حال با حمایت و برنامه ریزی صحیح جهت رفع موانع و کاستی های موجود و تدوین قوانین و ضوابط تولید، فرآوری و بازاریابی و توسعه زیرساخت های مرتبط، می توان صادرات محصولات بخش کشاورزی استان کرمانشاه را استمرار بخشید.

  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، توسعه، صادرات، مسئله شناسی
 • زینب حزباوی*، لیلا بابایی، شیرین زارعی، نازیلا علائی، راحله ملکیان صفحات 77-94
  امنیت اکولوژیکی حوزه آبخیز به ظرفیت زمین و سطح تقاضای مورد انتظار برای تضمین حیات جمعیت ساکن در آن وابسته بوده و ارزیابی منطقه ای آن برای پیشبرد برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های راهبردی ضروری است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت ناهمگونی امنیت اکولوژیکی حوزه آبخیز سامیان واقع در بخش مرکزی استان اردبیل انجام شد. بر همین اساس، یک روش ارزیابی جامع مبتنی بر تحلیل ابعاد مختلف تامین و تقاضای امنیت مادی و معنوی در سطح 27 زیرحوضه مفهوم سازی و پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که مقدار متوسط هر دو مولفه تامین و تقاضای امنیت اکولوژیکی در کل حوزه آبخیز برابر با 53/0 بوده است. هم چنین، از لحاظ شاخص امنیت اکولوژیکی (ESI)، کل حوزه آبخیز دارای وضعیت امن جزیی است. با وجود این، از لحاظ ناهمگونی فضایی، حداکثر مقدار شاخص امنیت اکولوژیکی (49/0) به زیرحوضه 22 واقع در قسمت مرکزی اختصاص داده شد. از ویژگی های کلی این زیرحوضه می توان به کاربری زراعت آبی اشاره کرد که موجب شده است منطقه از لحاظ امنیت اکولوژیکی در سطح بالایی قرار گیرد. هم چنین، حداقل مقدار این شاخص (43/0-) مربوط به زیرحوضه 27 واقع در بخش مرکزی استان است. شهر اردبیل مرکز استان اردبیل در این زیرحوضه قرار دارد و شهری بودن و نبود کاربری زراعت، جنگل و باغ از جمله ویژگی های این زیرحوضه است که منجر به قرار گرفتن این زیرحوضه در وضعیت ناامن شده است. توزیع مکانی شاخص امنیت اکولوژیکی نشان داد که وضعیت های امن، امن جزیی، ناامن جزیی و ناامن به ترتیب 12، 51، 33 و چهار درصد حوزه آبخیز سامیان را شامل شده اند.
  کلیدواژگان: الگوی فضایی، تامین امنیت اکولوژیکی، تخریب حوزه آبخیز، توازن منابع
 • زلیخا نادرخانی*، یوسف قنبری صفحات 95-108

  تعاونی ها می توانند به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای حل مشکلات روستایی باشند، چون این امکان را به کشاورزان خرد می دهد که از طریق تشکیل تعاونی ها، تولید خود را بالا برده و هزینه های تولید را پایین آورند و بدین صورت درآمد بیشتری بدست آورند. پزوهش حاضر با هدف بررسی تعاونی های تولید روستایی استان زنجان و نقش این تعاونی ها در حل مشکلات روستایی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از شیوه میدانی (پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه) انجام شد. جامعه آماری پژوهش روستاهای که دارای شرکت تعاونی روستایی هستند، می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 خانوار کشاورز روستایی بدست آمد. برای طراحی پرسشنامه از سه شاخص اجتماعی در قالب 18 نماگر، شاخص اقتصادی در قالب 12 نماگر و شاخص محیطی در قالب 13 نماگر بهره گرفته شد، میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 627. بدست آمد است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و معادلات ساختاری (SEM) در محیط نرم فزاریAMOS GRAPHICS و SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد شاخص اقتصادی در توسعه روستایی با ضریب تاثیر 53/0 بیشترین اثرگذاری و شاخص اجتماعی با ضریب تاثیر 22/0 کمترین میزان اثرگذاری را در توسعه روستایی داشته است. در شاخص اجتماعی، عامل " روانی و انگیزشی" ، در شاخص اقتصادی، عامل " دسترسی به خدمات و مدیریت بازار و در شاخص محیطی، عامل " مدیریت انسانی صحیح" بیشترین اهمیت و تاثیر را در توسعه روستایی از نظر مردم روستایی بدست آوردند.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، تعاونی تولید، معادلات ساختاری، استان زنجان
 • سهیلا ملک پور هشجین، تیمور آمار*، نصرالله مولائی هشجین، محمد باسط قریشی صفحات 109-122
  اهمیت سیاست گذاریهای توسعه کالبدی هم چنان با هدف و محوریت تاثیر گذاری برای رفع فقر و محرومیت از جامعه روستایی از طریق بهبود شرایط زندگی به صورت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،کالبدی با حفظ جایگاه در درون برنامه های عمرانی و در برنامه پنجم توسعه (1390-95) نیز با محوریت شعار پیشرفت و عدالت با اختصاص 4 بند از ماده 194 توسعه روستایی به توسعه کالبدی روستاها بیش از پیش هدف گذاری و تاکید ویژه شده است. کاربری اراضی روستایی بخشی از سیاستگذاریهای کالبدی میباشد که در قالب طرحهای هادی روستایی در برنامه های توسعه ای از برنامه اول توسعه در سال 1368 آغاز وهمچنان نیز تا برنامه پنجم توسعه در قالب ماده 194 هدف گذاری و دنبال شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی سیاستگذاریهای کالبدی برنامه پنجم توسعه به منظور ارایه راهبردهای آتی در روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان با محوریت کاربری اراضی میباشد. روش تحقیق توصیفی -تاریخی و تحلیلی است.برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل روستاهای کوهستانی و جلگه ای غرب گیلان ا(شهرستان های آستارا، تالش ، رضوانشهر و ماسال) نتخاب شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل وGIS بهره گرفته شده است. یافته ها نشان میدهد که طی سال های مذکور 86 درصد از کل تقاضای تغییر کاربری زمین ناحیه و 88 درصد مساحت از کل ناحیه در بخش جلگه ای و 14 درصد از کل تقاضای تغییر کاربری زمین ناحیه و 12 درصد مساحت از کل ناحیه در بخش کوهستانی بوده است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری کالبدی، برنامه پنجم، توسعه، کاربری اراضی، روستاهای غرب گیلان
 • کرامت الله زیاری*، نوشا همقدم صفحات 123-140

  شکوفایی شهری به عنوان رویکردی کل نگر و جامع با توصیف موفقیت، سلامت، پیشرفت و خوب زیستن مطرح است و با ارتقاء کیفیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی زمینه لازم برای زیست پذیر بودن شهرها را فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی شاخص های شکوفایی شهری و اثرات آن بر زیست پذیری در مناطق 22گانه کلانشهر تهران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیل است. جامعه آماری این پژوهش، کلانشهر تهران با 8679936 نفر جمعیت است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر برآورد گردید که جهت دستیابی به نتایج بهتر به 391 نفر ارتقا یافت. به منظور تحلیل موضوع، چهارچوبی از 5 شاخص شکوفایی شهری در قالب 50 گویه و 3 شاخص زیست پذیری در قالب 25 گویه به صورت تلفیقی بر اساس مطالعات سایر پژوهشگران تدوین و انتخاب شد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد شاخص توسعه زیرساخت ها، بیشترین تاثیر را بر زیست پذیری داشته است و 809/0 از کل واریانس را تبیین می کند. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش بر اساس تکنیک کداس نشان می دهد که در مناطق 22گانه کلانشهر تهران، تنها منطقه یک از لحاظ شاخص های شکوفایی شهری در وضعیت بسیار خوب قرار داشت، شش منطقه در سطح خوب، نه منطقه در سطح متوسط، و شش منطقه در وضعیت ضعیف قرار داشتند. نتایج یافته ها نشان می دهد؛ برای بهبود مناطقی که در سطح ضعیفی قرار دارند و همچنین برای حفظ و ارتقای شرایط در مناطق که در وضع مطلوبی به سر می برند باید به توسعه زیرساخت ها، بهره وری، کیفیت زندگی و... توجه نمود.

  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، زیست پذیری، توسعه پایدار، کلانشهر تهران، تکنیک کداس
 • هدایت درویشی*، شیوا مرادی، تینا احترامی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری صفحات 141-155

  توسعه منطقه ای به عنوان یک رخداد علمی چند بعدی، معلول عوامل و مولفه های است که این رخداد به همراه علل و عوامل آن، پیامدهای مطلوبی را در ابعاد مختلف قلمرویی، بخشی و سازمانی به همراه داشته است. با توجه به توسعه ای - کاربردی بودن اهداف نوشتار حاضر، واکاوی الگوی یکپارچه درون زای مردم نهاد توسعه منطقه ای از یک سو و از دیگر سو، کاوش عوامل (موجبات علی)، راهبردها و پیامدهای بکارگیری الگوی کاوش شده، مورد نظر این پژوهش است. افزون بر این، با توجه به روش شناسی بکار گرفته شده مبتنی بر رویکرد استقرایی و تحلیل کیفی برخاسته از داده ها (برپایه) از ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده و مصاحبه بهره گیری شده است. متناسب با روش شناسی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ده نفر ازخبرگان و پانزده نفر از مطلعین محلی به عنوان نمونه انتخاب شده است. دراین راستا، فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافته و پس از پالایش کدها، تعداد صدو یازده گزاره در قالب سیزده مفهوم و چهار مقوله، با استفاده از شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پدیده اصلی الگوی توسعه منطقه ای واکاوی شده طرح سلسله، شامل الگوسازی توسعه یکپارچه و محلی کردن آن (توسعه درون زای مردم نهاد) است که این پدیده، تجلی عینی و فضایی عزم ملی و منطقه ای در راستای فضایی نمودن توسعه منطقه ای می باشد که با بسترسازی محیطی و اتخاذ راهبرد و مداخله در توانمندسازی فضایی نیروهای محلی به عنوان کارگزاران و عاملان طرح منجر به تغییرات فضایی دگرگون ساز منطقه ای در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی واکولوژیکی و نهادی به عنوان پیامد بکارگیری چنین الگوی از توسعه و توازن منطقه ای درمحدوده طرح شده است

  کلیدواژگان: واکاوی، الگوی یکپارچه درون‏زا، مردم نهاد، توسعه منطقه ای، سلسله
 • محمد علیزاده طولی*، بیژن رحمانی، رحمت الله منشی زاده، محمدتقی رضویان، پگاه مرید السادات صفحات 157-170

  بقا و ادامه حیات هر سکونتگاه روستایی وابسته به مسیله تولید است. به عبارت دیگر، بهره گیری و استفاده مناسب از فرصت های مناسب، همواره به عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست. پتانسیل یابی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نقش قابل توجهی در پایداری جامعه روستایی بازی می نمایند و میزان نقش و مشارکت آن ها در بسیاری از فعالیت های اقتصادی، تولیدی و خدماتی در سطح بالایی است.هدف پژوهش حاضر شناسایی و توسعه کارآفرینی پایدار در روستاهای ساحلی قشم است. این پژوهش ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی-بنیادی محسوب می گردد و ازنظر روش تحقیق یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان درتمامی روستاهای ساحلی قشم تشکیل می دهند. بر اساس آمار موجود تعداد این ساکنان 39641 نفرمی باشد که با در نظرگیری و انتخاب 17روستا به روش نمونه گیری طبقه ای اشاره شده است که تعداد حجم نمونه که به میزان 322 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد آشنایی با نوآوری ها و نو پذیر بودن بهره برداران، میزان تجربه بهره برداران، اندازه جمعیت روستا، نگرش اعضای جوان خانواده نسبت به کاربری های جدید اراضی، کارآفرین بودن بهره برداران و میزان آگاهی و مهارت بهره برداران نسبت به کاربری های جدید اراضی پایین ترین اهمیت و اولویت را در بین گویه های عامل اجتماعی داشته اند. بخشی به منبع درآمد خانوار، دسترسی به فناوری های جدید، تاثیر کاربری های مختلف زمین در ایجاد فرصت های شغلی جدید، رونق گردشگری و قیمت زمین بالاترین اهمیت را در بین گویه های عوامل اقتصادی کسب کرده اند.گویه های میزان دسترسی به آب، نوع بافت خاک و کیفیت آب بیشترین اولویت را در بین گویه های عوامل زیست محیطی داشته اند. حفظ محیط زیست، پوشش گیاهی طبیعی منطقه و وجود رودخانه و مناطق تفرجگاهی کم اهمیت ترین گویه ها در بین گویه های عوامل زیست محیطی بوده اند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی پایدار، توسعه روستایی، روستاهای ساحلی، قشم
 • احمد حاجی حیدری، بختیار عزت پناه*، ابوالفضل مشکینی صفحات 171-187

  در بین مناطق مختلف شهر تهران نقش متمایز و پر رنگ چند منطقه پر رونق و پردرآمد شمال جغرافیایی با حجم بالای ساخت و ساز و خرید و فروش، نقش پیشران قیمت را به عنوان اولین فرضیه مطالعه حاضر و عوامل موثر بر سطح تقاضا و عرضه مطرح می کند این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک آمار فضایی در محیط Arc GIS اقدام به تحلیل و بررسی موضوع شد. برای استخراج داده های مورد استفاده در این بخش از آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور و مطالعات طرح تفصیلی مناطق (کاربری اراضی شهری) همچنین گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل آمارهای اقتصادی (1396-1385)، گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری تهران و نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و محاسبات نگارندگان و تبدیل آن به داده های مقطعی استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون موران وجود اثرات فضایی در تفاوت قیمت مسکن در مناطق 22گانه کلانشهر تهران با سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل توپوگرافی در سطح معناداری بالایی تایید می شود. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی فضایی شوک نوسانی قیمت وارد بر یک منطقه، به دیگر مناطق کلانشهر تهران نیز سرایت کرده است. به عبارت دیگر در ضریب خودهمبستگی فضایی از میان 521556 واحد کاربری مسکونی در سطح محلات و مناطق کلانشهر تهران مشاهده می شود که نوسان قیمت و دامنه آن به شدت تابعی از عامل توپوگرافی و کلیشه بالاشهر پایین شهر در ادبیات عامیانه اقتصاد شهری است. به طوری که از میان 374 محله مورد بررسی در سطح مناطق 22گانه مناطق 1، 3،2،6، 5 و 4 بالاترین قیمت مسکونی و مناطق 12، 15، 18، 11 و 16 کمترین دامنه نوسان و پایین ترین وضعیت قیمت مسکن را در دهه مورد بررسی 85 95 تجریه کرده اند.

  کلیدواژگان: مسکن، رانت، نوسان اقتصادی، عرضه و تقاضا، کلانشهر تهران
 • زهرا رسول زاده*، ابوالفضل مشکینی، موسی واعظی صفحات 189-203

  فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد محیط اطلاعاتی برای هر یک از موسسات توریستی و ایجاد ساختار اطلاعاتی که در آن کل سیستم می تواند به خوبی کار کند در سیستم توریسم تاثیرگذار می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری الکترونیک و روابط علی میان آن ها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می-باشد. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه می باشد. با بهره گیری از روش دلفی فازی مهم ترین عوامل موثر مورد شناسایی و روابط بین عوامل با استفاده از مدل تحلیل مسیر در Smart Pls مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایایی و روایی با پایایی مرکب و روایی همگرا می باشد که میزان آن برای تمامی متغیرها به ترتیب بالای 7/0 و 5/0 نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب می باشد. نتایج مدل تحلیل مسیر نشان دهنده آن است که از 4 متغیر مورد توافق اعضای پانل دلفی، متغیر-های سخت افزار، نرم افزار، فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی - اقتصادی با 36 متغیر که اجزای مدل را تشکیل می دهند، تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری الکترونیک دارند. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای مستقل پژوهش؛ سخت افزار، نرم افزار، مدیریتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به ترتیب با ظرایب مسیر 81/0، 54/0، 33/0 و 32/0 در سطح معنی داری p< /05 بر متغیر وابسته پژوهش تاثیر مثبت و معناداری داشته است که در بین شاخص های بررسی شده بیشترین تاثیر با ضریب 81/0 مربوط به متغیر سخت افزار و پس از آن به ترتیب متغیرهای نرم افزار، مدیریتی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی قرار دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری الکترونیک، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر، شهر تبریز
 • مسعود صفری علی اکبری*، حجت الله صادقی صفحات 205-220

  گردشگری از کلان پیشران های توسعه روستایی محسوب می شود که نیازمند برنامه ریزی اساسی دارد. برای بالفعل نمودن گردشگری روستایی، بایستی متناسب با هر منطقه، موانع پیش رو را شناسایی و در راستای آنها نیز راهکارهای مناسبی را اتخاذ نمود؛ نواحی روستایی پیرامون سد داریان در شهرستان پاوه به عنوان یکی از مناطق گردشگری شناخته می شود که علاوه بر ظرفیت های طبیعی، به واسطه ایجاد سد و دریاچه داریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق شناخت و تحلیل چالش ها و راهبردهای توسعه گردشگری در نواحی روستایی پیرامون سد داریان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها، پیمایشی مبتنی بر ابزار پرسش نامه و تکنیک مصاحبه است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان سه روستای پیرامون سد شامل هجیج ، داریان و ورا تشکیل داده اند. جمعیت آنها برابر با 1298 نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 296 نفر محاسبه شد. روایی پرسش نامه از طریق جامعه نخبگان تایید و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 79/0 تایید شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای تایید نمود که تغییرات گردشگری در روستاها با ایجاد سد در سطح معناداری کمتر از 05/0 و میانگین 79/2 قرار داشته است که نشانگر وضعیت نامناسب و عدم تاثیرگذاری سد در توسعه گردشگری روستاها است. علاوه بر این نتیجه نشان داد که مردم محلی بیش از 21 چالش را در زمینه توسعه گردشگری روستایی اشاره نموده اند که با استفاده از تحلیل عاملی در پنج چالش شامل زیرساختی(820/31 درصد)، مدیریتی(314/21 درصد)، آموزشی و حمایتی(832/18 درصد)، مالی(399/7 درصد) و محیطی(241/5 درصد) دسته بندی شده اند. مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری در راستای رفع چالش ها نیز شامل توسعه خدمات و زیرساخت(608/31 درصد)، سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی(033/27 درصد) و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای(925/8 درصد) شناخته شد.

  کلیدواژگان: چالش ها و راهبردها، توسعه گردشگری، روستاهای پیرامونی، سد داریان
 • زهرا آربونی*، بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، حسین فراهانی، مهدی چراغی صفحات 221-236

  بلایای طبیعی غالبا با از بین بردن منایع معیشتی اساسی و جابه جایی افراد از محل کار ، معیشت مردم را مختل می کنند. خشکسالی به عنوان پرهزینه ترین و مخرب ترین مخاطرات طبیعی در اکثر مناطق جهان روی معیشت مردم تاثیر می گذارد.که در این میان خانوارهای ماطق روستایی به علت وابستگی نزدیکی که اقتصاد و معیشت ساکنان این مناطق با محیط طبیعی خود دارند به صورت مستقیم تحت تاثیر پیامدهای ناشی از این پدیده قرار گیرند و موجب افزایش آسیب پذیری آنها می گردد. در بسیاری از مناطق روستایی ، بقاء و یا بهبود زندگی مردم ، تنها با نکیه بر کشاورزی امکان پذیر نیست بلکه اتخاذ طیف وسیعی از راهکارهای معیشتی لازم است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و رتبه بندی راهکارهای معیشتی روستاییان در مقابله با خشکسالی با استفاده از روش رتبه بندی فریدمن، رتبه بندی ORESTEو آزمون کروسکال والیس پرداخته است . نتایج حاصل از آزمون فریدمن بیانگر ان است که تفاوت معناداری بین راهکارهای معیشتی در دهستان های منطقه مورد مطالعه وجود دارد . و در این میان راهکار انجام فعالیت های غیر از بخش کشاورزی با رتبه (83/8) و استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه شده جهت آبیاری زمین های زراعی و باغات با رتبه(81/5) ، بالاترین و پایین ترین میانگین رتبه ای را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از مدل ORESTEنشان می دهد که روستاهای چایپاره پایین ، غنی بیگلو و قره پشتلو به ترتیب با رتبه های (3/626)، (871)و(4/889) به دلیل داشتن منابع آب ناپایدار مثل قنات و چشمه همچنین دارا بودن وضعیت مطلوب دارایی های مالی ، طبیعی و انسانی در به کار گیری راهکارهای معیشتی در رتبه بالاتری نسبت به دهستان های دیگر قرار دارند.

  کلیدواژگان: مخاطرات محیطی، تنوع معیشتی، توسعه روستایی، استان زنجان
 • لیدا شرفی*، کیومرث زرافشانی، مرضیه کشاورز، حسین آزادی، استیون ون پاسل صفحات 237-254
  واکاوی ارتباطات و نشر اطلاعات در زمان بحران خشکسالی (دیدگاه کشاورزان شهرستان کرمانشاه) امروزه، جهت گیری برنامه ریزی های خشکسالی به سمت مدیریت ریسک می باشد که یکی از عناصر آن، انتشار و انتقال هشدارهای زود هنگام به کشاورزان است. بر اساس شواهد، سازمان های مربوطه، نتایج اقدامات تخصصی خود را برای استفاده بهره برداران، منتشر نمی نمایند یا انتشار این اطلاعات برای بهره برداران با کاستی های بسیار روبرو است. لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارتباطات و نشر اطلاعات در زمان خشکسالی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور، از روش پیمایشی- توصیفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه شامل کشاورزان گندم کار در شهرستان کرمانشاه بودند (31000=N) که با استفاده روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای، 370 نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با بکارگیری از آمار توصیفی تحلیل گردید. نتایج نشان داد کشاورزان جهت دریافت اطلاعات، بیشتر از کانال های ارتباطی نظیر تلویزیون، کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، و دوستان و همسایگان بهره می گیرند. همچنین، سازمان جهاد کشاورزی، هواشناسی و صدا و سیما نسبتا بیشترین نقش را در انتقال اطلاعات و هشدارها ایفا نمودند. علاوه بر این، سازمان ها، بیشتر ارایه اطلاعات و هشدار را در مرحله بعد از خشکسالی، انجام داده اند. بطور کلی نتایج نشان داد که بیشتر سازمان های مربوطه در زمینه ارایه اطلاعات و هشدارها چندان مطلوب عمل نمی کنند و هماهنگی لازم را در زمینه ندارند. پیشنهاد می گردد، سازمان های دخیل در امر خشکسالی بصورت یک واحد هماهنگ، با تبادل اطلاعات و هشدارهای تخصصی، اطلاعات مورد نیاز را از طریق کانال های معتبر در اختیار کشاورزان قرار دهند. واژه های کلیدی: ارتباطات، خشکسالی، ریسک، سامانه هشدار زود هنگام، نشر اطلاعات.علاوه بر این، سازمان ها، بیشتر ارایه اطلاعات و هشدار را در مرحله بعد از خشکسالی، انجام داده اند. بطور کلی نتایج نشان داد که بیشتر سازمان های مربوطه در زمینه ارایه اطلاعات و هشدارها چندان مطلوب عمل نمی کنند و هماهنگی لازم را در زمینه ندارند. پیشنهاد می گردد، سازمان های دخیل در امر خشکسالی بصورت یک واحد هماهنگ، با تبادل اطلاعات و هشدارهای تخصصی، اطلاعات مورد نیاز را از طریق کانال های معتبر در اختیار کشاورزان قرار دهند. واژه های کلیدی: ارتباطات، خشکسالی، ریسک، سامانه هشدار زود هنگام، نشر اطلاعات.
  کلیدواژگان: ارتباطات، خشکسالی، ریسک، سامانه هشدار زود هنگام، نشر اطلاعات
 • ژاله کورکی نژاد* صفحات 255-269

  اقتصاد روستایی شهرستان سیرجان به دلیل وجود پتانسیلهای کافی وابسته به تولید پسته است. اما به دلایل مختلف تولید کشاورزان در سطح بهینه نیست و درصد زیادی از منابع تولیدی هدر می رود. این مسیله سبب کاهش درآمد و بروز فقر به ویژه برای کشاورزان خرد می شود. گسترش و تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل تولید نرم افزاری و موثر بر وضعیت تولیدی کشاورزان در کنار سایر منابع سرمایه فیزیکی می تواند کمکی به کشاورزان در جهت بهبود شرایط تولیدی و درآمدی آنها باشد. در این مطالعه وضعیت کارایی کشاورزان ساکن روستاهای شهرستان سیرجان که تولید پسته اصلی ترین منبع معیشت آنهاست، با توجه به سرمایه اجتماعی می باشد. بنابراین ابتدا شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از نظر پاتنام در موقعیتهای جغرافیایی متفاوت روستاهای سیرجان محاسبه و کارایی تولید کشاورزان در حضور این عامل با روش تحلیل پوششی داده ها تعیین شد. سپس با کاربرد مدل توبیت عوامل موثر بر کارایی فنی کشاورزان شناسایی شد. آمار و اطلاعات مربوط به سال 98-1397 با استفاده از پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت، جمع آوری شد. بر طبق یافته ها، روستاهای واقع در شمال و شرق شهرستان سیرجان از نظر سرمایه اجتماعی در سطح متوسط و روستاهای واقع در بخش غربی و جنوبی از نظر ابعاد اعتماد و هنجارها و انسجام اجتماعی در سطح متوسط ولی از نظر شبکه ارتباطات و مشارکت اجتماعی در سطح پایین ارزیابی شدند. با احتساب سرمایه اجتماعی مقادیر کارایی فنی در بین باغات واقع در شمال، شرق و غرب و جنوب به ترتیب 78/0، 72/0 و 43/0 تعیین شد. همچنین در تحلیل توبیت دیده شد که متغیرهای تحصیلات، تجربه، داشتن شغل دوم، شرکت در کلاسهای آموزشی، مکان جغرافیایی باغ، نوع سیستم آبیاری، عملکرد محصول، میزان مصرف آب و عامل سرمایه اجتماعی سبب ارتقای کارایی و اندازه باغ و فاصله روستا از شهر کارایی کشاورزان را کاهش داده است. در شرایطی که کشاورزان با محدودیتهای اجتماعی، نهادی و اقتصادی روبه رو هستند و با افزایش نهاده های معمول و گرانقیمت مثل سرمایه و نیروی کار دچار مشکل هستند، تقویت ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی می تواند تولید و کارایی کشاورزان را افزایش و فقر را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارایی تولید، مناطق روستایی، سیرجان
 • جانا عرب زاده، حسن بلخاری قهی*، سید مجید مفیدی شمیرانی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی صفحات 271-287

  فناوری کشاورزی عمودی خانگی از دستاوردهای مشترک معماری زیست دوست و کشاورزی است. اهداف کشاورزی شهری علاوه بر تولید محصولات کشاورزی خانگی جهت تامین امنیت غذایی در شاخه بهداشت اقتصادی خانوار، دوستی با طبیعت می باشد. هدف پژوهش،برنامه ریزی عملکرد طراحی بسترهای سبز هوشمند در قالب کشاورزی عمودی خانگی جهت تولید برخی محصولات کشاورزی در خانه و سالم سازی محیطی در جغرافیای ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی و پیمایشی است. داده های پژوهش ابتدا، پس از تحلیل محتوای نمونه مطالعات موردی اجرا شده جهانی قابل تطبیق با اقلیم ایران، از منابع دست اول انتخاب شد؛ملاک های اندازه اثر، اطلاعات کافی برای پژوهش کمی، روش نمونه گیری و آماری صحیح و روایی و پایایی مدنظر قرار گرفت . شش مولفه براساس جنبه های نظری ویژه انتخاب شد، روایی مولفه های فوق با نظر اساتید و متخصصان کشاورزی و برنامه ریزی معماری تایید شد. برمبنای مولفه های به دست آمده، پرسش نامه ساختاریافته ای بین اعضای نمونه، به عنوان پیش آزمون توزیع شد.پس از ورود داده ها با نرم افزار spss، ضریب آلفای کرونباخ 948 % محاسبه گردید. پرسش نامه با پایایی میان صد نفر از مهندسین کشاورزی و اقتصاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی توزیع گردید. نتایج آزمون tتک نمونه ای، این فناوری را موثر در بهبود بحران های مطرح شده و عاملی برای ارتقا کیفیت زندگی ارزیابی نمود. از آزمون فریدمن جهت مقایسه مولفه های کشاورزی عمودی خانگی استفاده شد. با فناوری کشاورزی عمودی خانگی می توان اطلاعات سودمندی در زمینه برنامه ریزی طرح و توسعه شیوه های اجرایی کشاورزی عمودی خانگی، در زیستگاه های شهری بدست آورد.

  کلیدواژگان: طراحی زیست دوست، کشاورزی عمودی خانگی، کشاورزی شهری، دیوار زنده گیاهی
 • معصومه علیمرادی*، محمدحسین سرائی صفحات 289-303

  بسیاری از شهرهای روستا پایه ی جهان با محوریت کشاورزی پایدار مانده اند. در این پژوهش با بررسی نقش کشاورزی روستایی در ارتقا شاخص های توسعه شهری-منطقه ای قصد تبیین این موضوع را داریم؛ به همین منظور شهر رودبار جنوب در استان کرمان انتخاب شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف توسعه ای است.این پژوهش در سه بخش با گردآوری اطلاعات پرداخته است؛ در این میان با 110 پرسشنامه کامل برای افراد شهرنشین، 300 پرسشنامه برای افراد روستانشین و 36 پرسشنامه توسط متخصصین به مرحله استخراج داده رسیده است.تحلیل های آماری پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS20، اجرای مدل وپاسخ به فرضیات بانرم افزارSmart-PLS2انجام شده است. طی آزمون فرضیه اول اثر اقتصاد کشاورزی بر توسعه شهری در مدل اول؛ دارای ضریب مسیر 569/0 بوده و با توجه به آماره t 652/17 در سطح 99 درصد این اثر مثبت و معنادار بوده است. در این آزمون اثر اقتصاد کشاورزی بر توسعه شهری در مدل دوم؛ ضریب مسیر 390/0 بوده ، با توجه به آماره t653/6 در سطح 99 درصد این اثر مثبت و معنادار بوده و این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت.در فرضیه دوم اثر عوامل کشاورزی بر توسعه شهری در مدل دوم؛ ضریب مسیر 131/0- بوده و با توجه به آماره t499/2 در سطح 95 درصد این اثر منفی و معنادار بوده است. در فرضیه سوم اثر اقتصاد کشاورزی بر توسعه شهری با تعدیلگری عوامل کشاورزی در مدل دوم؛ ضریب مسیر 217/0- بوده است. با توجه به آماره t 894/3 در سطح 99 درصد این اثر منفی و معنادار بوده است.در فرضیه اول اثر اقتصاد کشاورزی بر توسعه شهری در مدل سوم؛ ضریب مسیر 486/0 بوده است. همچنین با توجه به آماره t482/9 در سطح 99 درصد این اثر مثبت و معنادار بوده است. در بررسی فرضیه دوم اثر عوامل کشاورزی بر توسعه شهری در مدل سوم؛ ضریب مسیر 149/0- بوده است. با توجه به آماره t 889/2 در سطح 99 درصد این اثر منفی و معنادار بوده است.

  کلیدواژگان: کشاورزی روستایی، حوزه نفوذ، توسعه، ناحیه، شهر رودبار جنوب
 • رضا قادری* صفحات 305-318

  پیامدهای اقتصادی-اجتماعی ناشی ازخشک شدن دریاچه ارومیه یکی ازمهم ترین ابعادی است که مردم وسکونتگاه های دریاچه ارومیه یکی از ثروتمندترین پارک های ملی و جذاب ترین زیستگاه طبیعی حیوانات بوده است که در حال حاضر با بحران کمبود آب و خشک شدن روبرو است که در ابعاد مختلف در مناطق اطراف آن تبعات بسیاری داشته است. می توان گفت عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی ازخشک شدن یکی از مهمترین جنبه های تاثیر گذار بر مردم و شهرک های منطقه است.در واقع با خشک شدن دریاچه ارومیه و متعاقبا کاهش آن در درآمد،سرمایه گذاری و اشتغال،مشکلات اجتماعی دیگری از جمله مهاجرت مردم از منطقه و کاهش اسکان در منطقه،به ویژه مناطق روستایی که وجود دارد ، به وجودمی آید. به جنبه های اقتصادی و اجتماعی به شدت وابسته به محیط طبیعی است.و با توجه به اهمیت مناطق روستایی و اهمیت این مناطق و دستیابی به توسعه پایداراجتماعی اقتصادی اقتصادی روستایی ناشی از بحران های طبیعی ، بسیار مهم است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر توسعه اقتصادی - اجتماعی با مطالعه موردی روستای شمالی انزال انجام شد. در این مطالعه،جامعه آماری شامل کلیه ساکنان شمال انزال بود که 328 نفر از آنها با فرمول کوکران به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و آمار موجود در این زمینه است که روایی و پایایی پرسشنامه ارایه شده را می توان تایید کرد. سپس با استفاده از روش های آماری مستقل و تحلیل آماری با استفاده از پیرسون ، رگرسیون و فریدمن ، تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر توسعه اقتصادی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج این تحقیق فرضیه های تحقیق را تایید می کند و تاثیر بسزایی در خشک شدن دریاچه ارومیه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. در نتیجه ، برای کاهش بحران ناشی از این پدیده ، باید عوامل انسانی و طبیعی موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه را کنترل و کاهش دهیم و برای درک عواقب این بحران ، باید بتوانیم راهکارهایی را برای کاهش این عواقب شناسایی کنیم مناطق آسیب دیده. تا تاثیر بگذارد

  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، توسعه اقتصادی-اجتماعی، انزل شمالی
|
 • Mohammad Reza Rezvani, Siamak Tahmasbi, Bahram Hajari * Pages 1-14

  Health is a vital component of human well-being. Health justice is one of the political priorities of governments. Most region of the Iran are facing the problem of improving the level of health, which is a major obstacle to sustainable development in these regions. Recognizing and analyzing spatial health inequalities and their determinants at different scales (national, regional, local) is an effective step in policy making. The main purpose of this study is to analyze the spatial inequality in health status and its social determinants in the provinces of Iran. The required data collected through statistical yearbooks of Iran Statistics Center and medical universities. To measure the spatial pattern and spatial clustering, the global Moran’s I and Getis-Ord G statistics are used. Also, the two-variable Moran statistic was used to measure the relationship between health status and independent research variables. Findings show that health status and its determinants are distributed unequally among the provinces. In the health stats, the border provinces, especially in the east and southeast of the country are in an unfavorable situation. The provinces of Tehran, Alborz, Kurdistan and Ardabil achieved the highest values. In other words, they can be said to be in a good position. In contrast, the provinces of North Khorasan, Khuzestan, South Khorasan and Sistan and Baluchestan had the lowest scores, which they had poor condition. Health status and independent variables of the study showed significantly positive relationship with health status in the provinces. Highest coefficient values for health prediction status respectively are socio-economic status 0.222 (p = 0.000) physical 0.147 (p <0.001), human resources 0.142 (p <0.001) and environmental quality 0.135 (p <0.001). However, these relations are changing among the provinces, and not all provinces follow the same pattern. The influencing factors of research varies among provinces, which is higher in the southeastern and northwestern provinces of the country.

  Keywords: Health Inequality, Social Health Determinants, Spatial Inequality, Spatial Analysis, Provinces of Iran
 • Ebrahim Anvari *, Parasto Moradi Pages 15-29

  Tourism as an economic driving force has an increasing effect on global gross domestic product, employment, poverty reduction, inflation reduction and so on and performance of any country in attracting tourists depends on a number of factors that play an important role in the political, social and economic stability of that country. The main objective of this study is to investigate the asymmetric impact of macroeconomic variables on tourism demand in Iran during 1996-2017. The present study has been used in terms of descriptive-analytical method and to collect information and data from library studies and internal sources (central bank of Iran) and external sources (World Bank and global governance indicators. To analyze the data nonlinear autoregressive distribution lag (NARDL) and eviews software have been used. According to the results of this research co2 emission in short run and long run have negative effect on tourism demand. Furthermore, institutional quality has positive effect on tourism demand. Moreover, increase in short run and long run have positive and significant effect and decrease oil prices negative effect on tourism demand. The Increase and decrease of the exchange rate in the long run has had a negative and a positive effect on tourism demand respectively. Increase inflation in short run and long run positive effect and decrease inflation also in short run and long run have been positive effect on tourism demand. Furthermore, the findings of the study also suggested short run and long run asymmetric relationship between oil prices and exchange rate with tourism demand and symmetric relationship between inflation and this.

  Keywords: Asymmetric ARDL, Tourism demand, Macroeconomic variables, Iran
 • Mohsen Hamidianpour *, Hamid Nazaripour, Mahmood Khosravi, Mohadeseh Vazirimehr Pages 31-44
  Date palm (Phoenix dactylifera L.) is an important commercial crop in many countries, including Iran. Understanding the possible future climate conditions will enable environmental managers to prepare appropriate strategies to manage the changes. In the current study, climatic conditions and water requirement of date palm in arid regions of southeastern Iran have been simulated under possible future climatic conditions. For this purpose, the stochastic weather generator model (LARS-WG) has been used to generate local-scale climate scenarios based on global climate models (GCM) to assess the effects of future climate change. Forecasts have been made for the near future period (2040-2021) and the distant future (2080-2061) based on observational data of Saravan and Iranshahr weather stations in the base period of 1987-2010. The water requirement of date palm has also been determined through CROPWAT 8.0 computer program for the intended courses based on simulated climatic data. The results showed that a relative decrease in climatic suitability for date palm cultivation in the study district by 2100. This means that the predicted increase in precipitation will be not able to compensate for the evapotranspiration deficit due to the predicted increase in temperature, and these conditions will increase the water requirement of the crop. But on the other hand, changes in rainfall regime (time of receipt) and extreme climate events will have negative effects on date palm cultivation in southeastern Iran. The results of this research can play a significant role in adopting forward-looking policies to address the impacts and challenges of climate change on the agriculture section of Iran.
  Keywords: Climate Change, Projection, farsighted Planning, Crop water requirement, Date Palm (P. dactylifera)
 • Ali Movahed, Parisa Allahverdi *, Moslem Ghasemi Pages 45-59

  One of the main factors in the development of tourism in any region is the satisfaction of tourists. Given the multiplicity of tourist needs as factors in attracting and developing tourism, the development of this sector requires the recognition of these needs and their provision by the destination. Acquiring the satisfaction of tourists requires measuring their satisfaction and recognizing the dimensions and factors affecting it. Accordingly, in the present study, the satisfaction of tourists from Kurdistan province and the factors influencing it have been studied. The present study was descriptive-analytical. The statistical population of the study included all tourists who visited Kurdistan province in the research season in 1397, and finally, using the Cochran's formula, the sample size of 160 questionnaires was determined. The data collection method was library and field. Findings show that men are more satisfied than women and there is no significant difference between the age and education of tourists and their satisfaction; But there is a significant relationship between the job and economic status of tourists and their satisfaction. Research shows that the most important motivation for traveling to this province is to visit ecotourism attractions. Although the province's tourist attractions have been able to satisfy tourists; However, due to the weakness in services and amenities, the satisfaction of tourists is low. Research shows that the most important motivation for traveling to this province is to visit ecotourism attractions. The most important reason for tourists to enter this province is due to its suitable climate. Those who have traveled to the province in the past have also been interested in future trips.

  Keywords: tourist satisfaction, loyalty, Tourism Services, Kurdistan Province
 • Mohana Shahmoradi *, Hossein Agahi, Amirhossein Alibaygi Pages 61-76

  Since the realization of programs and balanced development requires the application of systemic thinking and attention to the characteristics, limitations, and advantages of each region in the macro decisions of the country, leading research, To take advantage of regional capacities, Kermanshah province has been considered as one of the potential areas for the development of agricultural exports. Considering that it seems that the development of exports in the agricultural sector of this province has not been done by the existing capabilities and potentials, the present study aims to address the strategic problem of export development of the agricultural sector of Kermanshah province using the Qualitative method and using Porter Diamond model (internal factors, demand conditions, related and supporting industries, strategy, structure and competition, government role and unforeseen events). The study population consisted of 31 experts in the field who were selected using purposive sampling of known cases (experts and key informants). Data were collected through semi-structured individual interviews until data saturation was reached. Content analysis of field interviews was performed using the method of content analysis with a deductive approach and using software MAXQDA. Based on the findings, lack of competitive prices, weak infrastructure related to information, lack of knowledge about the standard, frequent changes in related laws and regulations, weak export management of the agricultural sector, low presence of specialized organizations, Political tensions and sanctions have played a major role in the lack of proper development of the province's agricultural sector. However, with proper support and planning to eliminate existing barriers and shortcomings and formulate rules and regulations for production, processing, and marketing, and development of related infrastructure, the export of agricultural products in Kermanshah province can be continued

  Keywords: Agricultural division, development, export, problematics
 • Zeinab Hazbavi *, Leyla Babaei, Shirin Zareie, Nazila Alaei, Raheleh Malekian Pages 77-94
  The ecological security of the watershed depends on the land capacity and the level of demand expected to ensure the survival of the population living in it and and its regional assessment is necessary to advance the strategic planning and poliy-making. Towards this, the aim of this study was to analyze the heterogeneity of ecological security of the Samian Watershed located in the center of Ardabil Province. Accordingly, a comprehensive evaluation method based on the analysis of various dimensions of supply and demand of material and spiritual security for 27 sub-watersheds was conceptualized and implemented. It was found that the mean value of both supply and demand indicators of ecological security in the whole watershed are equal to 0.53. In general, this watershed has marginal security. However, in terms of spatial heterogeneity, the maximum value of the ecological security index (0.49) was allocated to sub-watershed 22 located in the central part of the watershed. One of the general features of this sub-watershed is the existence of the irrigated agriculture, which has caused the region to be at a high level in terms of ecological security and supplied the demands of region population. Also, the minimum value of this index (-0.43) is related to sub-watershed 27 located in the northwest. The Ardabil City, the capital of Ardabil Province, is located in this sub-watershed, and the urban nature and lack of agriculture, forest, and garden land use are among the characteristics of this sub-watershed, which has led to the sub-watershed being in an unsafe situation. The spatial distribution of the ecological security index showed that 12, 51, 33, and 4% of the region, respectively characterized by security, marginal security, marginal insecurity, and insecurity states cover.
  Keywords: Resource balance, Spatial Pattern, Watershed degradation, Ecological security supply
 • Zoleikha Naderkhani *, Yusef Ghanbari Pages 95-108

  Cooperatives can be one of the most effective ways to solve rural problems, because it allows small farmers to increase their production, reduce production costs and earn more income by forming cooperatives. The present study aimed to investigate the rural production cooperatives of Zanjan province and the role of these cooperatives in solving rural problems. The research is applied in terms of purpose and analytical in terms of descriptive nature. The required data were collected using field method (questionnaire, observation and interview). The statistical population of the study is villages that have a rural cooperative company. The sample size was obtained using the Cochran's formula of 330 rural farming families. To design the questionnaire, three social indicators in the form of 18 indicators, economic indicators in the form of 12 indicators and environmental indicators in the form of 13 indicators were used. The reliability of the questionnaire was obtained through Cronbach's alpha 627. Analysis of variance (ANOVA) and structural equations (SEM) were used in AMOS GRAPHICS and SPSS software environment. The results of structural equation analysis showed that the economic index in rural development with an impact factor of 0.53 had the highest impact and the social index with an impact factor of 0.22 had the lowest impact in rural development. In the social index, the factor of "psychological and motivational", in the economic index, the factor of "access to services and market management" and in the environmental index, the factor of "correct human management" gained the most importance and impact on rural development for rural people.

  Keywords: Rural Development, Production Cooperative, Structural Equations, Zanjan Province
 • Soheila Malekpourhashjin, Teymour Amar *, Nasrollah Molaeihashjin, Mohammad Baset Ghoryshi Pages 109-122
  The Importance of Physical Development Policies Still With the Purpose and Effectiveness of Poverty Reduction and Deprivation of Rural Community by Improving Living Conditions as Socio-Economic Structures, Physical Retention Within Development Plans and in the Fifth Development Plan (2011- 95) With the focus on the slogan of progress and justice, with the emphasis on four paragraphs of Article 194 Rural Development, the physical development of the villages has been more targeted and emphasized.The use of rural lands is a part of Physical policy making followed in developmental plans under the program of support rural land from the first plan that started in 1989 and continued and fictionalized till the fifth plan in article 194. Accordingly, the main purpose of present study is analyzing comparatively the effects and consequences of Physical policymaking of the fifth development plan to present future strategies and policies in Plain and Mountaneaous Villages in Western Guilan with the emphasis on lands use change. The research method is descriptive-historical and analytical. To collect data, field study and library research have been used. The sample population was selected from all Plain and mountainous villages in western Guilan ( Counties of Astara, Talesh, Rezvanshahr, and Masal). Excel and GIS have been used to analyze the data. Results show that during the mentioned years 86% of the total land use change demand and 88% of the total land use change demand in the plain area and 14% of the total land use change demand and 12% of the total area demand in the area. It has been a mountainous area.
  Keywords: Physical policymaking, the fifth development plan, Land Use, villages in western Guilan
 • Keramatollah Ziari *, Noosha Hamghadam Pages 123-140

  Urban prosperity is a holistic and comprehensive approach that describes success, health, progress and well - being, and by promoting economic, social, political and environmental quality, it provides the necessary ground for cities to be livability. The aim of this study was to investigate and evaluate the indicators of urban prosperity and its effects on viability in 22 areas of Tehran. This research is applied in terms of purpose and is based on descriptive - analytic nature. The statistical population of this research is the metropolis of Tehran with a population of 8679936 people, the sample size was estimated 385 people based on Cochran's formula, which was increased to 391 people to achieve better results. In order to analyze the issue, a framework of 5 indicators of urban prosperity in the form of 50 items and 3 indicators of viability in the form of 25 items were compiled and selected based on the studies of other researchers. The results of multivariate regression showed that the infrastructure development index has the greatest impact on livability and explains 0.809 of the total variance. The results of the research findings based on codas technique show that in 22 metropolitan areas of Tehran, only one area was in very good condition in terms of urban prosperity indicators, six areas at good levels, nine areas at medium level, and six areas at They were in poor condition.The results show; In order to improve the areas that are at a low level, as well as to maintain and improve the conditions in the areas that are in good condition, it is necessary to pay attention to the development of infrastructure, productivity, quality of life, and….

  Keywords: “Urban prosperity”, “livability “, “Sustainable development “, “Tehran metropolis”, CODAS technique
 • Hedayat Darvishi *, Shiva Moradi, Tina Ehterami, Abdolreza Roknedin Eftekhari Pages 141-155

  Regional development is a multi-dimensional event that has been affected by many factors and components. This event can have a plenty outcome at different territorial and sectoral dimension. As a practical and research objective of this study, on the one hand pattern exploration development and regional balance and on the other hand explore factors, strategies and effect of explored pattern, are the main objectives of this study. Moreover, the methodology of this study is based on inductive approach and qualitative analysis of data with usage of data gathering tools such as questionnaire, interview, observation, and it contains one hundred and eleven codes, thirteen concepts and four categories with use of open, axial and optional coding. The result of this study shows that fundamental phenomenon of pattern exploration and analyzed regional balancing of Selseleh plan, contain integrated development patterning and its localization. This phenomenon is national and regional spatial reflection will, in this regard integrated development patterning and its factor with adapting empower spatial strategy of local workforce leads to place-spatial evolution in society, economy, framework and institutional different aspect.The result of this study shows that fundamental phenomenon of pattern exploration and analyzed regional balancing of Selseleh plan, contain integrated development patterning and its localization. This phenomenon is national and regional spatial reflection will, in this regard integrated development patterning and its factor with adapting empower spatial strategy of local workforce leads to place-spatial evolution in society, economy, framework and institutional different aspect.Key word: Exploration, Non-Governmental, Endogenous Integrated Pattern, Regional Development, Grounded Theory Method, Selseleh Plan

  Keywords: Exploration, Non-Governmental, Endogenous Integrated Pattern, Regional Development, Grounded Theory Method
 • Mohammad Alizadeh Toli *, BIJAN RAHMANI, RAHMATOLAH MONSHIZADEH, Mohammad Taghi Razaviyan, PEGAH MORIDSADAT Pages 157-170

  Introduction:

   The survival of any rural settlement depends on the issue of production. In other words, the proper use of appropriate opportunities has always been and is one of the basic parameters of human development. Social, economic, cultural potential play a significant role in the sustainability of rural society and their role and participation in many economic, productive and service activities is at a high level.

  Methodology:

  The aim of this study is to identify and develop sustainable entrepreneurship in the coastal villages of Qeshm. This research is considered as a part of applied-fundamental research in terms of purpose and is a descriptive-survey research in terms of research method. The statistical population of this study consists of all residents in all coastal villages of Qeshm. According to the available statistics, the number of these residents is 39641 people. By considering and selecting 17 villages by stratified sampling method, it has been mentioned that the number of sample size is estimated at 322 people using the Cochran's formula. 

  Results and discussion:

  The results show familiarity with innovations and renewability of beneficiaries, level of experience of beneficiaries, size of rural population, attitude of young family members towards new land uses, entrepreneurship and level of knowledge and skills of beneficiaries towards new land uses. 

  Conclusion:

   Have been among the items of the social factor. Part of the source of household income, access to new technologies, the impact of different land uses in creating new job opportunities, tourism boom and land prices have gained the highest importance among the items of economic factors. Water has been given the highest priority among the environmental factors. Environmental protection, natural vegetation of the region and the existence of rivers and recreational areas have been the least important items among the items of environmental factors.

  Keywords: sustainable entrepreneurship, Rural Development, Coastal Villages, Qeshm
 • Ahmad Hajiheidari, Bakhtyar Ezatpanah *, Abolfazl Meshkini Pages 171-187

  Among the different areas of Tehran, the distinctive and colorful role of several thriving and high-income areas in the north with high volume of construction and sales, the role of price drivers as the first hypothesis of the present study and factors affecting the level of demand and supply. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In this research, using spatial statistics technique in Arc GIS environment, the subject was analyzed and studied. To extract the data used in this section from the statistics and information of the Statistics Center of the country and studies of detailed plans of regions (urban land use) as well as reports of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, General Directorate of Economic Statistics (2006-2017), economic and social situation report. The results of the study of construction activities in urban areas of Tehran and the results of statistics on the cost and income of urban households and the authors' calculations and its conversion into cross-sectional data have been used. According to the results of Moran test, the existence of spatial effects on the difference in housing prices in the 22 districts of Tehran metropolis with three factors of distance, degree of concentration and topographic factor is confirmed at a high level of significance. According to the results of the spatial autocorrelation coefficient, the price fluctuation shock in one area has spread to other areas of Tehran metropolis. In other words, in spatial autocorrelation coefficient, among 521556 residential land use units in the neighborhoods and areas of Tehran metropolis, its price fluctuation and amplitude is strongly a function of the topography and stereotype of Balashahr-Paeinshahr in the popular literature of urban economics. So that among the 374 neighborhoods surveyed in the 22 regions of regions 1, 3, 2, 6, 5 and 4, the highest housing prices and regions 12, 15, 18, 11 and 16 have the lowest range of fluctuations and the lowest housing prices in the decade. Experimented 85-95.

  Keywords: housing, Rent, Economic Fluctuation, Supply, Demand, Tehran metropolis
 • Zahra Rasoulzade *, Abolfazl Meshkini, Musa Vaezi Pages 189-203

  Information and communication technology is effective in the tourism system by creating an information environment for each tourism institution and creating an information structure in which the whole system can work well. The purpose of this study is to identify the factors affecting the development of e-tourism and the causal relationships between them. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The data collection tool is library and documentary sources and a questionnaire. Using the fuzzy Delphi method, the most important effective factors have been identified and the relationships between the factors have been investigated using the path analysis model in Smart Pls. Reliability and validity are combined with combined reliability and validity, the value of which for all variables above 0.7 and 0.5, respectively, indicates the desired validity and reliability. The results of the path analysis model show that of the 4 variables agreed upon by Delphi panel members, hardware-software, socio-cultural and managerial-economic variables with 36 variables that constitute the components of the model, have a positive and significant effect on They have e-tourism. According to the research results, independent research variables; Hardware, software, management, economic, social and cultural with path fines of 0.81, 0.54, 0.33 and 0.32 at the significant level of p <0.05, respectively, had a positive and significant effect on the research dependent variable Among the studied indicators, the most impact with a coefficient of 0.81 is related to the hardware variable, followed by software, management, economic, social and cultural variables, respectively.

  Keywords: Tourism, E-tourism, Factor Analysis, Path Analysis, Tabriz Metropolitan
 • Mashood Aliakbari *, Hojat Ollah Sadeghi Pages 205-220

  Tourism is one of the main drivers of rural development, which requires basic planning To actualize rural tourism, according to each region, the upcoming obstacles should be identified and suitable solutions should be adopted in line with them. The rural areas around Darian dam in Paveh county are known as one of the tourist areas which, in addition to natural capacities, hasspecial importance due to the creation of Darian dam and lake. The purpose of this research is to identify and analyze the challenges and strategies of tourism development in the rural areas around Darian Dam. The research method is applied in terms of purpose and in terms of the nature of data collection, it is a survey based on questionnaire and interview technique. The statistical population of the research is made up of the residents of three villages around the dam, including Hajij, Dariyan and Vera. Their population was equal to 1298 people and based on Cochran's formula, the sample size was calculated as 296 people. The validity of the questionnaire was confirmed through the elite community and the reliability was also confirmed through Cronbach's alpha with a coefficient of 0.79. The result of the T-Tech test of a sample confirmed that the changes in tourism in the villages with the construction of the dam were at a significant level of less than 0.05 and the average was 2.79, which indicates the poor condition and lack of influence of the dam in the development of tourism in the villages. In addition, the result showed that local people have pointed out more than 21 challenges in the field of rural tourism development, which using factor analysis in five challenges including infrastructure (31.820 percent), management (21.314 percent), education and Supportive (18.832 percent), financial (7.399 percent) and environmental (5.241 percent) are categorized. The most important tourism development strategies in order to solve the challenges were identified as including the development of services and infrastructure (31.608 percent), investment and prosperity of economic activities (27.033 percent), and cultural and media activities (8.925 percent).

  Keywords: Challenges, strategies, Tourism Development, Peripheral Villages, Dariyan Dam
 • Zahra Arboni *, Behroz Yeghaneh, Jamshid Einali, Hosein Farahani, Mahdi Cheraghi Pages 221-236

  Natural disasters often disrupt people's livelihoods by destroying basic livelihoods and displacing people from the workplace. Drought, as the most costly and destructive natural hazards in most parts of the world, affects people's livelihoods. Among them, rural households are directly affected by the consequences due to the close dependence of the economy and livelihood of the inhabitants of these areas with their natural environment. Caused by this phenomenon and increase their vulnerability. In many rural areas, the survival or improvement of people's lives is not only possible through agriculture, but also the adoption of a wide range of livelihood strategies. The aim of this study was to analyze and rank the livelihood strategies of villagers in response to drought using Friedman ranking method, ORESTE ranking and Kruskal-Wallis test. The results of Friedman test indicate that there is a significant difference between livelihood strategies in rural areas of the study area. In the meantime, the solution for carrying out activities other than the agricultural sector with a rank (8.83) and the use of treated industrial wastewater to irrigate agricultural lands and gardens with a rank (5.81), to the highest and lowest average rank to Have dedicated themselves. The results of ORESTE model show that the villages of Chaypareh Pa'in, Ghani Bigloo and Qara Pashtloo with ranks (626.3), (871) and (889.4) respectively due to having unstable water sources such as aqueducts and springs also have The favorable situation of financial, natural and human assets in the application of livelihood strategies are in a higher rank than other rural areas.

  Keywords: Environmental hazards, livelihood diversity, Rural Development, Zanjan Province
 • Lida Sharafi *, Kiumars Zarafshani, Marzieh Keshavarz, Hossein Azadi, Steven Van Passel Pages 237-254
  Analysis of communications and information dissemination in drought crisis (View of Farmers of Kermanshah Township)AbstractToday, drought planning has focused on risk management which one of its elements is dissemination and communication of early warning to farmers. Based on the evidence, the relevant organizations do not publish the results of their specialized actions for the use; or information dissemination face to defects. The purpose of this research was analysis of dissemination and communications during drought in Kermanshah Township. A descriptive survey method used. The study population included wheat farmers in Kermanshah (N = 31000) that 370 samples were selected using multi-stage cluster sampling method. The data collected by researcher-made questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics. The results showed that farmers mostly use channels such as television, experts of Jihad Agricultural, Meteorological Organization, and friends and neighbors. Also, according to the findings, the Agricultural Jihad, Meteorology and Sound and Vision Organization played the most important role in warnings dissemination and communication. In addition, warnings have provided in the post-drought phase by organizations. In general, it is concluded that organizations usually act poorly in providing information and warnings; and do not have the necessary coordination. It is suggested that the organizations by exchanging information and warnings, as a coordinated unit, provide the required information to farmers through valid channels.Keywords: Communication, Drought, Risk, Early Warning System, Information dissemination.In general, it is concluded that organizations usually act poorly in providing information and warnings; and do not have the necessary coordination. It is suggested that the organizations by exchanging information and warnings, as a coordinated unit, provide the required information to farmers through valid channels.Keywords: Communication, Drought, Risk, Early Warning System, Information dissemination.
  Keywords: Communication, Drought, Risk, Early Warning System, Information dissemination
 • Jaleh Koorkinejad * Pages 255-269

  The rural economy of Sirjan is dependent on pistachio production due to the existence of sufficient potentials. However, for various reasons, farmer’s production is not at optimal level and a large percentage of scarce resources are wasted. This situation reduces farmer’s income and causes poverty, especially for small farmers. Strengthening social capital as a software factor, that affect production along with other sources of physical capital can help farmers to improve their production and income. The purpose of this study is to investigate the efficiency of farmers living in rural areas of Sirjan, where pistachio production is their main source of livelihood, considering the role of social capital. Therefore, social capital index was calculated using Putnam idea in different geographical locations of villages and then production efficiency of farmers in the presence of this factor was determined using data envelopment analysis method. Finally, by using Tobit model, the factors affecting the technical efficiency of farmers were identified. Statistics were collected in 2018-2019 using a questionnaire that its validity and reliability were examined.According to the findings, different dimension of social capital for villages located in the north and east of Sirjan city were at average level. Nevertheless, for villages located in the western and southern regions, trust, norms and social cohesion dimensions were at average level, but for communication network and social participation dimension were determined at low level. Taking into account social capital, technical efficiency scores among the gardens located in the north, east, west and south were determined to be 0.78, 0.72 and 0.43, respectively. Also Tobit analysis showed that education, experience, having second job, attending educational classes, geographical location of the garden, type of irrigation system, crop yield, water consumption and social capital factor improve the production efficiency but garden size and the distance from the villages to the city had negative effect on efficiency. In a situation where farmers face social, institutional and economic restrictions and have difficulty in increase common and expensive inputs such as capital and labor, strengthening the various dimensions of social capital can increase agricultural production and reduce poverty.

  Keywords: Social Capital, Sirjan, production efficiency, rural areas
 • Jana Arabzadeh, Hasan Bolkhari Ghehi *, Seyed Majid Mofidi Shemirani, Iraj Etesam, Azadeh Shahcheraghi Pages 271-287

  The technology of vertical farm for residential Buildings, is a common achievement of Biophilic architecture and Agriculture. The main goal of Urban Agriculture beside producing homemade crops to reach household economical hygiene via food security, is friendship with nature. The aim of this research is planning and evaluating smart vegetated surfaces necessity of House vertical farms, to produce some of crops in residential spaces, and hygiene environments of Iran. The study’s aim is practical and the methodology is quantitative- survey. The study’s data, were chosen between the first hand references that criterion could be adaptive to Iran climate situation; sufficient information for an appropriate qualitative study, correct statistical method and validity and reliability were mentioned. Six compilation throughout the theoretical aspects were chosen. The validity were proved by the Agriculture and Architectural planning professors. According to the obtained compilations, a researcher-made questioner have been distributed as pre exam between few members. After entering data with spss software the alpha’s Cronbach coefficient were 0.948; the reliable questioner were distributed between 100 agriculture engineers and agriculture economic engineers of Ministry Agriculture of Jihad. The results after t and t-sample test evaluated this technology efficient to mentioned crisis betterment, and a factor to improve quality of life. Friedman test were used in order to compare House vertical farm compilation. The approve of the agriculture economic engineers with the residential vertical farm technology, and the relation between the mentioned measurements and compilations, could consider suitable information for planning and developing the implementation of House vertical farm in urban habitant.

  Keywords: Biophilic Design, Sustainable Architecture, House Vertical farm, Urban Agriculture, Green Living wall
 • Masoomeh Alimoradi *, Mohammad Hossein Sarayi Pages 289-303

  Many of the world's rural-based cities have remained agriculturally oriented. In this study, by investigating the role of rural agriculture in promoting urban-regional development indicators, we intend to explain this issue; to this end, the city of south Rudbar in Kerman province has been selected. The current study is based on a developmental goal. This research has collected data in three parts. Meanwhile, with 110 complete questionnaires for urban people, 300 questionnaires for rural people and 36 questionnaires by experts, data gathering stage has been reached. Statistical analysis of the study was conducted using SPSS20 software, model implementation and answering the hypotheses was performed using Smart-PLS2 software.During the first hypothesis test, the effect of agricultural economy on urban development in the first model, it has a path coefficient of 0.569 and according to t statistic 17.652 at 99% level, this effect has been positive and significant. In this study, the effect of agricultural economy on urban development in the second model; the path coefficient was 0.390, in accordance with the t statistic of 6.653 at 99% level, this effect was positive and significant and this hypothesis was retained.In the second hypothesis, the effectiveness of agricultural factors on urban development in the second model, the path coefficient was -0.131 and regarding the t statistic 2.499 at 95% level, this effect was negative and significant.In the third hypothesis the effect of agricultural economy on urban development by adjusting agricultural factors in the second model; the coefficient path was -0/217; according to t statistic 3.894 at 99% level, this effect was negative and significant. In the first hypothesis, the effect of agricultural economy on urban development in the third model; the path coefficient was 0.486. Moreover, with regard to t statistic 9.482 at the level of 99%, this effect was positive and significant. In verifying the second hypothesis, the effect of agricultural factors on urban development in the third model; the path coefficient was -0.149. According to t statistic 2.889 at 99% level, this effect was negative and significant.

  Keywords: rural agriculture, Hinterland, development, Region, Roudbar South
 • Reza Ghaderi * Pages 305-318

  Lake Urmia has been one of the richest national parks and the most attractive natural habitat for animals, which is currently facing a water shortage and drying crisis that has had many consequences in various dimensions in the surrounding area. It can be said that the socio-economic consequences of the drying is one of the most important aspects affecting the people and settlements of the region. Indeed, with the drying up of Lake Urmia and its subsequent decline in income, investment, and employment, there are other social problems, such as the migration of people from the region and the depletion of settlements in the region, particularly rural areas that are heavily dependent on the natural environment for socio-economic aspects. And given the importance of rural areas and the importance of these areas and the pursuit of sustainable socio-economic rural development caused by natural crises, it is very important. Therefore, the present study was conducted to investigate the effects of Lake Urmia drying on socio-economic development with a case study of North Anzal Village. In this study, the statistical population was all residents of North Anzal, 328 of whom were selected as the sample population by Cochran formula and selected by random sampling method. The tools used in this study include a researcher-made questionnaire and statistics available in the field that validity and reliability of the presented questionnaire can be confirmed. Then, based on documentary statistics and statistical analysis using Pearson, regression and Friedman methods, the effect of drying Lake Urmia on socioeconomic development is investigated. The results of this study confirm the research hypotheses and have a significant impact on the drying up of Lake Urmia on socio-economic development. Consequently, to reduce the crisis caused by this phenomenon, we must control and reduce the human and natural factors affecting the drying up of Lake Urmia, and to understand the consequences of this crisis, we must be able to identify strategies to mitigate these consequences in the areas affected. To make an impact.

  Keywords: Lake Urmia, development, Economy, Community, Village