فهرست مطالب

تربیت بدنی و علوم ورزشی - پیاپی 4 (زمستان 1401)

نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پیاپی 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا بابایی مزرعه نو*، سجاد مومنی پیری، ایمان ناظریان صفحات 1-10

  پایش میزان چربی بدن و کنترل آن، عاملی مهم در بررسی سلامت و کارایی افراد میباشد. این عامل در دانشجویان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که تناسب جسمانی نقش کلیدی در عملکرد بهتر و سلامتی جسم و ذهن آنها دارد، لذا از اینرو مقاله حاضر با هدف ارتباط بین ضخامت چین‌پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر انجام گردید. در این مطالعه 120 دانشجوی پسر 19 تا 24 ساله دانشگاه اصفهان به شکل تصادفی انتخاب و با استفاده از کالیپر سکا با دقت 1/0 ضخامت چربی نقاط هشت گانه بدن آنها 3بار اندازه گیری و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون با ورژن 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار چربی زیرپوستی تحت‌کتفی (5/5±95/14)، چربی جلو‌بازو(9/2±13/6)، چربی‌پشت‌بازو(04/5±92/11)، چربی‌سینه‌ای(9/3±6/9)، چربی‌شکم(8/8±4/19)،چربی ‌فوق‌خاصره‌ای (9/8±7/14)، چربی ران (7/6±5/16)،چربی ساق‌پا (6/5±4/11) بود، لذا بین ناحیه سینه‌ای به ترتیب با نواحی تحت‌کتفی و شکمی (82%) و (80%) و از طرفی ناحیه شکم همبستگی بالایی را با ناحیه فوق‌خاصره داشت (78%). همچنین میان ناحیه پشت‌بازو با جلو‌بازو و ران (83%) و (84%) و میان ناحیه ساق با ران همبستگی بالایی (85%) وجود داشت (01/0≥P). نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که در اندازه‌گیری با تعداد موضع کمتر می‌توان نسبت به ارزیابی ترکیب‌بدنی اقدام کرد.

  کلیدواژگان: چین پوستی، ترکیب بدن، کالیپر، دانشجویان
 • ریحانه مقیمیان*، صدیقه انصاری صفحات 11-21

  ورزش بخش قابل توجهی از برنامه ها و فعالیت های روزمره انسان به خصوص نسل جدید را به خود اختصاص داده است و هرکس به نوبه ی خود وظایفی را برای حفظ سلامتی جسمی و روحی خود در نظر دارد. با رونق ورزش حرفه ای، اخلاق ورزشی در میادین بین المللی اهمیت و ضرورت ویژه ای یافته است. نوشتار حاضر در پی آن است تا با ارایه تعریفی از آن و بیان برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام انگیزه اصلی ورزش را تعیین کرده و همچنین فواید و شرایط موفقیت یک ورزشکار و محورهای اخلاقی را ترسیم نماید.در پایان نیز ویژگی های ورزش و اخلاق ورزشی ایده آل را ارایه دهد. در اسلام تنها به تربیت و پرورش جسم توجه نشده است بلکه به موازات جسم به روح او هم توجه شده است. و دستوراتی در زمینه تقویت آن وارد شده از قبیل: دعا، روزه، عبادات کلی و ورزش. پرداختن به جسم به تنهایی دارای ارزش انسانی نبوده و انسان را از محدوده حیوانیت خارج نمی کند.

  کلیدواژگان: ورزش، جسم، اخلاق ورزشی، رقابت، تربیت بدنی
 • غلامرضا شریفی، علیرضا بابایی مزرعه نو*، لیلی همتیان دهکردی، محمدابراهیم طالبی صفحات 22-30

  رقابت‌های ورزشی تقاضاهای زیادی را در ورزشکاران ایجاد می‌کند و اغلب اوقات نتایج رقابت‌های ورزشی در نتیجه تفاوت در ادراک و مهارت رقابت‌کنندگان مشخص می‌شود. این امر، استرس بالایی را در افراد ایجاد می‌کند که این استرس معمولا ناشی از اضطراب رقابتی ورزشکاران است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اضطراب حالتی-رقابتی بازیکنان حرفه‌ای بسکتبال از طریق پرسشنامه SCAT و کورتیزول خون، انجام شد. در این تحقیق توصیفی-مقایسه‌ای که به شکل میدانی صورت گرفت تعداد 10 نفر از بازیکنان حرفه ای بسکتبال با سن 16/2±5/21 سال که در مسابقات لیگ برتر 1400 شرکت داشتند و از بین مسابقات خانگی دور رفت آنها، دو مسابقه که در یکی بازیکنان برانگیختگی بالا داشتند (70 درصد احتمال باخت می‌دادند) و در دیگری برانگیختگی پایین داشتند (احتمال برد می‌دادند) به صورت تصادفی انتخاب شدند. دو ساعت قبل از اجرای هر دو مسابقه تعیین شده، پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی SCAT در اختیار بازیکنان قرار گرفت و همزمان نمونه‌گیری خون نیز برای تعیین سطح کورتیزول خون از بازیکنان به عمل آمد. نتایج حاصله از طریق آزمون t مستقل و ویلکاکسون با استفاده از ویرایش 21 نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حالت بر انگیختگی بالا با استفاده از هر دو روش پرسشنامه ‭scat‬ و آزمایش کورتیزول خون اضطراب در سطح نسبتا بالایی بود و درحالت بر انگیختگی پایین با استفاده از هر دو روش پرسشنامه ‭SCAT‬ و آزمایش سطح کورتیزول خون اضطراب در سطح پایینی قرار داشت (05/≥p)، همچنین در این پژوهش دو روش اندازه گیری اضطراب حالتی رقابتی یعنی پرسشنامه ‭scat‬و تعیین سطح کورتیزول خون نیز با یکدیگر مقایسه شد و نتایج عدم تفاوت بین ایندو را نشان داد (05/0≤P).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  کلیدواژگان: اضطراب حالتی رقابتی، برانگیختگی، کورتیزول، بازیکنان حرفه ای
 • حمیدرضا اسدی، فاطمه جعفری، حمیده عیوض زاده* صفحات 31-42

  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه خبرنگاران ورزشی فعال کل کشور تشکیل دادند که تعداد آنها حدود 250 نفر برآورد شد. که از بین آنها بر اساس جدول مورگان تعداد 162 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای اندازه گیری فرسودگی شغلی، از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، برای اندازه گیری تعهد اخلاقی شرکت کننده ها از مقیاس تعهد اخلاقی هاشمی (1395) و برای اندازه گیری مدیریت تنوع از پرسشنامه مدیریت تنوع ویلیامیل استرید(2007) استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوا تو سط ده تن از متخصصین و روایی سازه با ا ستفاده از برازش مدل ارزیابی و تعیین پایایی (آلفای کرونباخ 85/) توزیع و جمع آوری شد. برای توصیف آماری داده ها از جداول توزیع فراوانی و استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل ارتباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSSو AMOS و در سطح خطای 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی در حد میانگین بود. همچنین بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی خبرنگاران ورزشی ارتباط منفی و معناداری و بین مدیریت تنوع با تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و مدیریت تنوع توسط فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی پیش بینی شد و مدل برازش قابل قبولی داشت. با توجه به این نتایج برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و بهبود تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی، توجه به مدیریت تنوع اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت تنوع، فرسودگی شغلی، تعهد اخلاقی، خبرنگاران ورزشی
 • احسان اسداللهی*، ملیکا برگر صفحات 43-53

  کیفیت زندگی سالمندان یکی از مسایل مهم جامعه شهری می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بازی‌های ورزشی ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان می‌باشد. پژوهش از نظر تحلیل از نوع تحقیقات نیمه تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است و از حیث ماهیت و هدف پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه سالمندان مرد شهر مشهد تشکیل دادند که با توجه به نیمه‌تجربی بودن تحقیق، برای هر گروه پیش و پس آزمون 15 نفر به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ معتبر کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که 8 هفته بازی‌های ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان اثر معنی داری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود امکانات و دسترسی‌های لازم جهت حضور سالمندان فراهم گردد تا بتوان ضمن مشارکت در اجرای بازی‌های ریتمیک ورزشی، به بهبود کیفیت زندگی فردیشان کمک کرد.

  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، بازی های ریتمیک، کیفیت زندگی، سالمندان
 • رضا خدادوست*، زهرا سادات میرزازاده، علی رشیدی صفحات 54-67

  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه با نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه ی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه بودند که تعداد آنها 85 نفر بود و برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید، به این صورت که تمام معلمان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه اعتماد سازمانی در بیان کلارک و پاینه (2008) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (2002) استفاده شد. داده ها در قالب آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح خطای 05/0تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خودکارآمدی شغلی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیون 21/0، خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی با ضریب رگرسیونی 38/0 و اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیونی 42/0 با هم رابطه مثبت و معناداری داشتند. بر اساس مدل مفهومی پژوهش اعتماد سازمانی می تواند بین خودکارآمدی و عملکرد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی عمل کرده و این ارتباط را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی شغلی، اعتماد سازمانی، عملکرد شغلی، معلمان تربیت بدنی
 • محسن کرامتی مقدم*، لیلا حیدریانی، مجید کرامتی مقدم صفحات 68-76

  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اوقات فراغت دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحلیل عاملی تاییدی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر خرم آباد در سال 1401 در سطح شهر و مدارس فوتبال و آموزشگاه های هنری، کانون های زبان، کانون های فرهنگی - تربیتی و... بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 237 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد پرسشنامه اوقات فراغت دانش آموزان تحلیل عاملی شده دارای 12 سوال و 4 مولفه (دغدغه مالی- معیشتی؛ دغدغه تربیتی- آموزشی؛ سبک زندگی مدرن و شهری؛ علاقه و استعداد فرزند) بوده و از لحاظ روان سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخوردار است. از پرسش نامه تحلیل عاملی شده اوقات فراغت دانش آموزان، می توان برای مطالعات مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ساخت، اعتباریابی، اوقات فراغت، دانش آموزن
|
 • Alireza Babaei Mazreno*, Sajad Moemeni Piri, Iman Nazerian Pages 1-10

  Monitoring body fat and controlling it is an important factor in checking people's health and efficiency. This factor is especially important in students because physical fitness plays a key role in better performance and health of their body and mind, therefore, this article was conducted with the aim of relating the thickness of skin folds in different areas of the body in male students. In this study, 120 male students aged 19 to 24 years of Isfahan University were randomly selected and the fat thickness of the octagonal points of their body was measured 3 times using a Seka caliper with an accuracy of 0.1 and the results were measured using descriptive and inferential statistics such as Pearson's correlation coefficient. It was analyzed with version 21 of spss software. Mean and standard deviation of subscapular fat (14.95±5.5), forearm fat (6.13±2.9), back arm fat (11.92±5.04), breast fat (9.9) 9.6±3), belly fat (19.4±8.8), extra-specific fat (14.7±8.9), thigh fat (16.5±6.7), leg fat (6 It was 11.4±5.00, so there was a high correlation between the thoracic region with the subscapular and abdominal regions (82%) and (80%) and on the other hand, the abdominal region had a high correlation with the supraclavicular region (78%). Also, there is a high correlation between the back of the arm and forearm and thigh (83%) and (84%) and between the leg and thigh (85%) (p<0.01). The results of this study show that body composition can be evaluated in the measurement with a smaller number of positions.

  Keywords: skin fold, body composition, caliper, students
 • Reihaneh moghimiyan, sedigheh Ansari* Pages 11-21

  Sports has taken up a significant part of the daily plans and activities of people, especially the new generation, and everyone, in turn, has duties to maintain their physical and mental health. With the boom of professional sports, sports ethics has gained special importance and necessity in international arenas. This article seeks to determine the main motivation of sports by providing a definition of it and stating some verses of the Qur'an and traditions of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) and also outline the benefits and conditions of an athlete's success and moral principles. Finally, the characteristics of sports and provide ideal sportsmanship.

  Keywords: Sports, body, sports ethics, competition, physical training
 • Alireza Babaei Mazreno*, Leyla Hematian Dehkordi, Gholamreza Sharifi, MohammadEbrahim Talebi Pages 22-30

  Sports competitions create a lot in athletes and sometimes the results of sports competitions are determined as a result of differences in competitions and skills. This creates stress in the agents, which is the stress caused by the athletes. The purpose this study was comparisons between competitive state anxiety in low and high arousal in elite basketball players. The subjects of this study were basketball players who participated in basketball competition that disposed on 90-91. Tow of competitions choice T won the competition that the players had high arousal (the players 70% did not guess to win that competition) and the other one with low arousal (the players 70% did not guess to win that competition). 2 hours before each competition begin the subjects completed the SCAT questionnaire and their blood bleeder too. The results of this study shown that the competitive state anxiety in high arousal was high and in low arousal was low, in tow ways SCAT and cortisol tests (p<0/05) and with a comparison between SCAT and cortisol tests, the results shown that there were not any significant differences between SCAT and cortisol tests.

  Keywords: Competitive State Anxiety, Arousal, Cortisol, Elite Player
 • Hamidreza Asadi, Fatemeh Jafari, Hamideh Ayvazzadeh* Pages 31-42

  The purpose of this study was to investigate Develop a relationship model between diversity management and burnout and the ethical commitment of sports reporters. The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of the present study consisted of all active sports journalists in the country, whose number was estimated at about 250 people. According to Morgan's table, 162 people were selected as available as a research sample. To measure burnout, from the standard Maslach (1991) burnout questionnaire, to measure participants' moral commitment from the Hashemi Moral Commitment Scale (2016) and to measure diversity from the William Millstreed Diversity Management Questionnaire (2007) used. After verifying the form and content validity by ten experts and the construct validity was distributed and collected using the fit of the assessment model and determining the reliability (Cronbach's alpha/85). Frequency distribution tables were used for statistical description of data. Structural equations were also used to check the communication model. The results showed that burnout and moral commitment of sports reporters were average. Also, there was a negative and significant relationship between diversity management and burnout of sports reporters and a positive and significant relationship between diversity management and moral commitment of sports reporters and diversity management was predicted by burnout and moral commitment of sports reporters and had an acceptable fit model. Given these results, it is important to pay attention to diversity management to prevent burnout and improve the ethical commitment of sports reporters.

  Keywords: Diversity Management, Burnout, Moral Commitment, Sports Reporters
 • Ehsan Asadollahi*, Melika Bargar Pages 43-53

  The quality of life of the elderly is one of the important issues of the urban society. The purpose of this research is to investigate the effect of rhythmic sports games on the quality of life of the elderly. In terms of analysis, the research is a semi-experimental type of research with pre-test and post-test, and in terms of the nature and purpose of the research, it is considered as applied research. The statistical population of this research consists of all the elderly people of Mashhad city, and due to the semi-experimental nature of the research, 15 people for each group randomly simple were used as a statistical sample in this research. Standard quality of life questionnaires were used to collect data. Data analysis in two sections of descriptive and inferential statistics using SPSS software version 25 showed that 8 weeks of rhythmic games have a significant effect on the quality of life of the elderly. According to the results of the research, it is suggested to provide the necessary facilities and access for the presence of the elderly so that while participating in the performance of rhythmic sports games, it can help improve the quality of their individual lives.

  Keywords: Social Injury, Rhythmic Games, Quality of Life, Elderly
 • Reza Khodadoost*, Zahra Sadat Mirzazadeh, Ali Rashidi Pages 54-67

  This study examined the association between self-efficacy and job performance with the mediating role of organizational trust of physical education teachers in Torbat. The current study was a descriptive-correlation study and a survey method was used to conduct it. All teachers considered as an example of the questionnaire was used to collect data, N=85, respectively, career self-efficacy questionnaire (Riggs and Knight) (1994), organizational trust Inventory express Clark and Peine (2008) and job performance questionnaire. Patterson (2002) called. The data were analyzed in the form of descriptive statistics (mean, standard deviation and frequency table) and inferential statistics (correlation coefficient and regression) using SPSS software at an error level of 0.05. The findings showed that self-efficacy, organizational trust and job performance physical education teachers were in good condition job performance regression coefficient 0.21, 0.38 self-employment and organizational trust and organizational trust and job performance regression coefficient r= 0.42 with both positive and significant relationship. The conceptual model is confirmed the trust model between self-efficacy and job performance of an organization can act as a mediator to facilitate this connection.

  Keywords: Job self-efficacy, organizational trust, job performance, physical education teachers
 • Mohsen Keramati Moghadam*Leila Heydariani, Majid Keramati Moghadam Pages 68-76

  The present study was conducted with the aim of building and validating the questionnaire of students' free time. The method of the current research was a descriptive correlation type and a confirmatory factor analysis type. The statistical population of the research included all the citizens of Khorram-Abad city in 1401 at the city level and football schools and art schools, language centers, cultural-educational centers, etc. 237 people were selected as a statistical sample. The results showed that the questionnaire of students' free time factor analysis has 12 questions and 4 components (financial-livelihood concern; educational-educational concern; modern and urban lifestyle; child's interest and talent) and in terms of psychometric reliability, It has good validity and elegance. The factor analysis questionnaire of students' free time can be used for studies related to students' free time.

  Keywords: construction, validation, free time, students