فهرست مطالب

آموزه های فلسفه اسلامی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار و تابستان 1401)

نشریه آموزه های فلسفه اسلامی
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا ارشادی نیا* صفحات 3-24

  مقاله ای با در پیش گرفتن روند شبهه زایی بر مبادی هستی شناسی فلسفه اسلامی، مدعی است که ایرادات ابتکاری بر نظریه فیض با محوریت آموزه تشکیک، در همه مکاتب فلسفی فراهم آورده تا نشان دهد ابتنای نظریه تعلیم و تربیت بر فلسفه اسلامی، بی اعتبار و بی فایده است. این مقاله پس از پراکنده گویی ها و تولید شبهات گوناگون و عنوان قرار دادن «پیامدها در تعلیم و تربیت»، قصد دارد با الزامات مردود بر فلسفه اسلامی، به نظریه پردازی بدیع درباره «هدف و مراحل تعلیم و تربیت» نایل گردد! آنچه بیش از همه برای خرده گیری مقاله به کار آمده، برشی از مبحث تشکیک وجود و چون و چرا درباره برخی مطالب پراکنده هستی شناختی است و هیچ اشاره اندکی حتی به مواضع نفس شناختی و انسان شناسی و مراحل رشد انسان در فلسفه اسلامی نکرده تا بتواند مراحل تعلیم و تربیت را همسو با مراحل رشد در دیدگاه فلاسفه اسلام احراز کند و برای شبهات خود، راه به ظاهر منطقی به روی مخاطب بگشاید. با این وصف، مدعی است که به نوآوری نایل شده و دو نظریه توالی گرا و توازی گرا را مردود دانسته و به احداث نظر سوم یعنی جمع بین هر دو راه یافته است. واکاوی دعاوی مقاله و اتهاماتش علیه فلسفه اسلامی به ویژه در امر تعلیم و تربیت، عیار تمایز نقد راستین را از شبهه زایی برملا خواهد ساخت.

  کلیدواژگان: تشکیک وجود، تعلیم و تربیت، توالی گرایی، توازی گرایی
 • حمزه علی اسلامی نسب* صفحات 25-50

  معنویت های نوظهور، نگاهی ویژه و نو به انسان و جایگاه او در هستی دارند که در بسیاری از موارد، منجر به اومانیسم می گردد. از جمله آن ها، عرفانی است که توسط دیپاک چوپرا تبلیغ می شود و معتقد است که انسان به واسطه ذهن خود دارای توانایی مطلق است که می تواند هم سطح خدای متعال شده و هم در جهان مادی و کاینات تصرف کند و هم باعث مریضی یا بهبودی جسم خود شود. از آن طرف، صدرا نیز ضمن تاکید بر توانایی های بالقوه نفس و ذهن انسان، معتقد است که در صورت تکامل آن ها و تقرب به خدای متعال می توانند موجب خلاقیت در خود و غیر خود شوند و به عنوان خلیفهالله و با اذن الهی در هستی امکانی دخل و تصرف کند. این پژوهش، پژوهشی انتقادی است که در نظر دارد به بررسی انتقادی دیدگاه چوپرا در مورد انسان ذهن گرا بر اساس آراء صدرا بپردازد. یافته های پژوهش این است که از نگاه صدرا، ذهن انسان نمی تواند در کنار نفس و بدن به عنوان ساحت سوم وجود انسان به حساب بیاید؛ بلکه از شیون نفس بوده و عمل به دستورات دینی باعث تقویت و افزایش توانایی های نفس و سعادت دنیا و آخرت می شود.

  کلیدواژگان: دیپاک چوپرا، ملاصدرا، انسان، ذهن، خلاقیت، جهان مادی
 • یحیی بوذری نژاد، حمید پارسانیا، فاطمه رفیعی آتانی * صفحات 51-77

  این پژوهش با روشی اسنادی، خلا نفی قاعده ضرورت و اصل علیت در فلسفه عملی کانت و الهیات پساکانتی را به محک فلسفه اسلامی گذاشته است. طبق این تحقیق، مفاهیمی چون ایجاد استعلایی، نفی استعلایی، دیالکتیک، دازاین و ایده، رمزواژه هایی هستند که حد مشترک میان دو فرقه کلامی اعتزالی و اشعری در کلام اسلامی و دو جریان الهیات لیبرال و الهیات دیالکتیک در کلام مسیحی واقع شده و این جریان ها را ناگزیر به سمت نفی قاعده ضرورت و اصل علیت سوق داده اند که نتیجه ای جز راه یافتن تصور ترکیب در ذات پروردگار، پذیرفتن انگاره «وجود اجوف» و تعطیل احکام شریعت به نفع اختیار نداشته است. به زعم این پژوهش، این امر پیامد بلافصل تفکیک فلسفه از کلام و یا تبعیت فلسفه از کلام در الهیات بوده است. بازگشت به نظم فلسفی ماتقدم ذیل یک جهان بینی توحیدی و تبعیت کلام از فلسفه متافیزیک، راه حل پیشنهادی این پژوهش برای رفع مسیله است.

  کلیدواژگان: قاعده ضرورت، اصل علیت، دیالکتیک استعلایی، دیالکتیک تجافی، ایده، دازاین
 • جواد پارسایی*، محمدمهدی گرجیان، حسن عبدی صفحات 79-104

  وجود خطا در ادراکات حسی، چالش های فلسفی متعددی را به همراه دارد. از این رو پرداختن به دیدگاه ها و راه حل های فلاسفه مسلمان در این مسیله اهمیت پیدا می کند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات، و با روش عقلی به تحلیل آن پرداخته شده است؛ به این صورت که ابتدا به چیستی علم حسی و فرایند پیدایش آن در حیطه بدن و نفس پرداخته شده است، سپس چالش های نشیت گرفته از مسیله خطای حسی مورد تبیین قرار گرفته و در ادامه به نحوه مواجهه حکمای مسلمان با مسیله خطای حسی و چالش های آن پرداخته شده است. با تحلیل دیدگاه حکمای مسلمان چنین نتیجه گرفته شده که محورهای مواجهه حکما در مورد خطای حسی عبارت اند از: 1 عدم اتصاف ادراک حسی به خطا و صواب؛ 2 تاثیر قوه واهمه و متخیله در خطای حسی؛ 3 کشف و تصحیح خطای حسی به واسطه قوه عاقله. از نظر نویسندگان با تحلیل و تفکیک جنبه های معرفت شناختی و هستی شناختی ادراکات حسی، مشخص می شود که ادراکات حسی به معنای حقیقی قابل صدق و کذب هستند و اعتبار معرفت شناختی آن ها مبتنی بر فکر و تعقل است. از این رو، ادراکات حسی و قضایای محسوسات از تحت بدیهیات و یقینیات خارج می شوند.

  کلیدواژگان: ادراک حسی، خطای حسی، بدیهیات، یقینیات، حکمت اسلامی
 • محمد حسین زاده* صفحات 105-130

  فیلسوفان مسلمان در مسیله کلی و جزیی، از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان متاثر بوده اند؛ به طوری که بن مایه دیدگاه های ارایه شده در دوره اسلامی را می توان در آرای افلاطون و ارسطو مشاهده کرد. ابن سینا  همانند ارسطو نظریه مثل را انکار کرده و دیدگاه افلاطون درباره مسیله کلی و جزیی را نپذیرفته است. سهروردی  بر خلاف ابن سینا نظریه مثل افلاطونی را پذیرفته است؛ اما در مسیله کلی و جزیی، کلی افلاطونی را انکار کرده و در تبیین «کلی» با ارسطو و ابن سینا هم داستان شده است؛ به این معنا که او همانند ابن سینا، کلی را همان مفهوم ذهنی قایم به نفس دانسته است. البته شیخ اشراق در برخی جنبه های فرعی این مسیله با ابن سینا مخالفت کرده و نوآوری هایی را ارایه کرده است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه سهروردی در مسیله کلی و جزیی را تبیین کرده و علت گرایش او به تبیین مشایی از «کلی» را بررسی کرده است. در این بررسی تحلیلی، نقدهای سهروردی به رویکرد سینوی نیز تبیین شده و تاثیر آن ها بر نقد ملاصدرا بر نظریه مشاییان نشان داده شده است. همچنین نحوه مواجهه ملاصدرا با دیدگاه سهروردی در مسیله کلیات تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: کلی، جزئی، مثل افلاطونی، ماهیت، سهروردی
 • سید محمد حسینی حکمت *، طه آگاه صفحات 131-148

  متکلمان در اثبات اراده الهی، از استدلالی بر پایه مقدمات و مبانی خاص استفاده می کنند که اشکالاتی جدی دارد. این اشکالات متوجه حکمایی که مبانی متفاوتی دارند، اما این استدلال را پذیرفته و به آن استناد نموده اند نیز می گردد. خلاصه استدلال این است که از بین اشیاء ممکن الوجود تنها بعضی اشیاء ایجاد می گردند و این اشیاء در زمانی خاص به وجود می آیند. اختصاص وجود به آن ها و اختصاص آن ها به زمان خاصشان به مخصصی نیازمند است. این مخصص که نمی تواند علم یا قدرت باشد، بنابراین صفتی دیگر به نام اراده را برای خداوند اثبات می کند. این استدلال که در دامان اشاعره شکل می گیرد و با وجود اشکالات مبنایی و محتوایی، بعضی متکلمان معتزله، امامیه و برخی حکما نیز آن را تکرار کرده اند، مستلزم اشکالاتی از جمله ترجیح بلامرجح، حدوث زمانی عالم، اختصاص اراده به امور مادی و زمانی، امکانی شدن اراده الهی و... می باشد. به علاوه، اشکالاتی در تمامیت این استدلال نیز وجود دارد که از آن جمله می توان تعارض درونی، عدم انحصار مخصص در اراده، امکان تعمیم ویژگی های اراده به علم و قدرت و در نتیجه امکان جایگزینی این دو صفت به عنوان مخصص و... را برشمرد. در این جستار برآنیم که با بررسی اشکالات و نقد این استدلال، مانع از ابتلا به خطاهای ناشی از آن شویم.

  کلیدواژگان: اراده الهی، اثبات اراده، استدلال اشاعره، استدلال متکلمان، مخصص
 • امین دهقانی* صفحات 149-190

  معادشناسی و انسان شناسی، نقشی تعیین کننده در سعادت انسان دارد که اگر مبتنی بر نقل وحیانی و عقل برهانی باشد، می تواند زمینه ساز سعادت انسان و دوری وی از شقاوت گردد. از مهم ترین مسایل این دو عرصه، تجسم اعمال است. تجسم اعمال به معنای به شکل درآمدن عقاید، اخلاق، اوصاف، ملکات، اراده، افعال و آثار انسان و صیرورت آدمی به همان وزان است. در واقع، انسان با این امور حقیقت خود را می سازد و با همان هم محشور می شود. در این مقاله، به این مسیله بر اساس آراء و اندیشه های آیهالله جوادی آملی پرداخته می شود. ایشان در جایگاه مفسری توانمند و فیلسوفی متضلع، در زمینه تجسم اعمال با استفاده از وحی قرآنی و مبانی رصین حکمت متعالیه، به تبیین این مسیله می پردازد. در این مقاله با پرداختن به برخی اصول و امهات مقتبس از آراء وی، به ترسیم حقیقت تجسم اعمال پرداخته می شود، که با اقامه این مبانی و استخراج فروعات آن ها، نقاب از چهره مسیله تجسم اعمال به کنار رفته و از این رو تفسیری عمیق از حقایق معاد و حشر انسان ها مبرهن می گردد و بسیاری از شبهات عرصه مهم معاد و حشر و قیامت و کیفیت پاداش اعمال، پاسخ خود را نقد می یابند و طنین روح نواز پیوند وحی و عقل در فضای اندیشه ناب اسلام شیعی نواخته می شود، که در صورت رسیدن آن به گوش هر مستمعی در هر جای جهان، اقناع نفوس عامه و خضوع دانشمندان صادق را در پی خواهد داشت. از آنجا که تجسم اخلاق از مصادیق بارز تجسم اعمال به حساب می آید، در بخش پایانی از آن برای اثبات واقع گرایی اخلاقی و عام گرایی اخلاقی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تجسم اعمال، آیت الله جوادی آملی، انسان شناسی، معاد، فلسفه اخلاق، واقع گرایی اخلاقی، عام گرایی اخلاقی
 • محمود صیدی *، محمدرضا فرهمندکیا صفحات 191-206

  یکی از مسایل و مباحث قدیمی در میان فلاسفه، وجود داشتن یا عدم وجود خلا می باشد. فیلسوفان مسلمان عمدتا به پیروی از ارسطو، نظریه خلا را نادرست می دانستند و براهینی نیز در ابطال خلا اقامه می نمودند. فخر رازی از معدود متکلمان و متفکران مسلمان می باشد که سعی بسیاری در اثبات آن نموده است. او استدلال های بسیاری در اثبات نظریه خویش اقامه می نماید که از طریق بی نیاز بودن خلا از جسم، خلا بودن مبدا و منتهای حرکت جسم متحرک و به وجود آمدن خلا هنگام جدا گشتن سطوح مماس می باشد. در پژوهش حاضر اثبات گردید که استدلال های فخر رازی و نظریه او در این زمینه، دچار اشکالات و انتقاداتی می باشد که از مهم ترین آن ها می توان به خلط و مغالطه میان احکام خلا با فضای خالی از هر جسمی اشاره نمود.

  کلیدواژگان: فخر رازی، خلا، فضای خالی، جسم، ملا
 • محمدهادی کمالی*، جهانگیر مسعودی، سید حسین سیدموسوی صفحات 207-232

  به باور صدرالمتالهین، همه موجودات عالم، متناسب با مرتبه وجودی خود، از آگاهی هم بهره مند هستند. بنابراین حتی اجسام مادی مانند عناصر، جمادات و نباتات که در عرف عام فاقد شعور شمرده می شوند، حظی از آگاهی و علم دارند. صدرا با دو رهیافت مختلف تلاش نموده تا سریان علم به مادیات را از نظر فلسفی توجیه نماید. در راه نخست، از طریق اثبات عینیت مطلق وجود با علم، به اجسام با همان هویت مادی، علم را نسبت داده، و در راه دوم، از طریق اتحاد اجسام با مبادی عقلی (ارباب انواع)، علم را برای آن ها ثابت دانسته است. مسیله اصلی در این مقاله آن است که آیا از این دو رهیافت، نتایج یکسان به دست می آید یا نه؟ و کدام یک از این دو راه قوی تر و برتر از دیگری است؟ در این مقاله، هر دو رهیافت با روش تحلیلی و مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که اولا نتیجه این دو رهیافت یکسان نیست و آگاهی که برای اجسام مادی طبق رهیافت نخست ثابت می شود، از چند جهت با آگاهی که طبق رهیافت دوم اثبات می شود، تفاوت دارد؛ ثانیا رهیافت دوم به دلایلی قوی تر و برتر است.

  کلیدواژگان: اجسام، مادی، مجرد، علم، آگاهی، مبادی عقلی، ارباب انواع
 • علی مستاجران *، مجید صادقی حسن آبادی صفحات 233-254

  مسیله ودیعه سپاری ملکات نفسانی در بستر معاد جسمانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. ملاصدرا در نظریه معاد جسمانی، ملکات نفسانی و اقتضایات وجودی آن را به گونه ای خاص تبیین نموده است که بسیاری از حکمای پس از ایشان، موافقت خود را نسبت به این دیدگاه ابراز نموده اند. اما مدرس زنوزی دیدگاهی متفاوت برگزیده و بر این باور است که نفس پس از مرگ، ودایع و آثار ذاتی در بدن دنیوی به جای می گذارد که وجه امتیاز بدن ها پس از مرگ خواهد شد که با محوریت ودیعه سپاری ملکات نفسانی در بدن و به پشتوانه حرکت جوهری در معاد جسمانی، بدن به سوی نفس در حرکت خواهد بود؛ اما نظریه ملاصدرا بر قابلیت انشاء وجودی نفس استوار است. در این پژوهش با روش تحلیل و توصیف محتوا، مبانی فلسفی ملاصدرا و زنوزی در این مسیله بررسی می گردد و مترتب بر مبانی هر دو اندیشمند، محل نزاع مشخص خواهد شد. مقایسه آرا نشان می دهد که طبق تفسیر زنوزی، اجزای بدن عنصری به محوریت حرکت جوهری ملحق به نفس شده است که در این فرایند، ملکات نفسانی در آن ها نهادینه می شود؛ اما بر اساس نظر ملاصدرا، نفس انسانی با تکیه بر انشاء وجودی و ارتقاء آن، سبب تحقق معاد جسمانی خواهد شد.

  کلیدواژگان: ملکات نفسانی، ودیعه سپاری، معاد جسمانی، زنوزی، بدن مثالی
 • غلامعلی مقدم* صفحات 255-277

  برای تمایز علوم از هم، معیارهای حقیقی و اعتباری متعددی بیان شده است؛ تفاوت موضوع، محمول، روش، غایت، سنخ مسایل، وضع و قرارداد و... از آن جمله است. عرفان نظری که علمی حصولی و عهده دار تبیین عقلانی شهود عرفانی است، برای تمایز خود از فلسفه بر برخی از این معیارها تکیه کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از مسایل خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی عرفان نظری در شیوه و موضوع با فلسفه مشترک است، سوٴال این است که آیا به واقع می توان عرفان نظری را علمی متمایز از فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی قلمداد کرد. به نظر می رسد علی رغم تلاش عرفان نظری در این زمینه، تفکیک عرفان نظری از فلسفه محل تامل و تردید بوده، ادله عرفان نظری در توجیه تمایز یا اثبات شرافت و علو این علم نسبت به فلسفه در اثبات مدعا کافی نیست. این معیارها اگرچه تمایز میان شهود، تعقل، عمل یا عرفان شهودی از عرفان عملی و فلسفه را ثابت می کند، اما برای اثبات عرفان نظری به مثابه علمی جداگانه کافی به نظر نمی رسد. در این مقاله به روش تحلیلی، یکی از معیارهای عمده ارایه شده برای تمایز عرفان نظری از فلسفه که تفاوت در موضوع است، مورد تحلیل و بررسی واقع شده و از دو جهت یعنی تحقق موضوع و توانایی ایجاد تمایز، مورد مناقشه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: عرفان نظری، تمایز عرفان از فلسفه، نقد عرفان نظری، تمایز علوم
 • محمد نجاتی، مصطفی مومنی*، یاسر سالاری، فاروق طولی صفحات 279-300

  ملاصدرا در مسیله اصالت وجود با نفی قسم مفهومی وجود، وجود لابشرط مقسمی را دارای وحدت مصداقی و تکثر فردی می داند. حقیقت وجود دارای وحدت جمعی و انبساطی است و لذا مبنای اصالت وجود و موضوع فلسفه قرار می گیرد. در نگاه ادق، وجود لابشرط مقسمی علاوه بر افراد خارجی خود، مقسم تقسیمات مفاهیم ذهنی و حتی عدمی و هر آنچه که بهره ای از وجود داشتن دارد، نیز می گردد. ملاصدرا در بحث اعتباریت ماهیت، دو نگرش متفاوت به نحوه وجود ماهیت بشرط شیء دارد. حاصل این بحث، تفکیک اصالت وجود به دو معناست؛ در معنای اول، اصل حقایق خارجی و آنچه عالم خارج را پر کرده، وجود لابشرط مقسمی است و ماهیت یا همان حدود و قیود حقیقت لابشرطی وجود به تبع متحقق می گردد. در نگرش دوم و نهایی، صدرا با نفی هر گونه تمایز خارجی وجود و ماهیت، اعتباریت ماهیت را به معنای ذهنیت صرف آن لحاظ کرده و وجود ماهیت را تابعی از وجود نفس و اذهان انسانی و اعتبارات آن می داند.

  کلیدواژگان: اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، حقیقت وجود، فلسفه
 • صفحات 301-310
|
 • MuhammadReza Ershadinia * Pages 3-24

  An article claims by increasing the process of doubting and creating doubt on the ontological principles of Islamic philosophy to have provided innovative flaws on the theory of emanationism, centered on the doctrine of analogical gradation (modulation) in all philosophical schools to show that basing the theory of education on Islamic philosophy is invalid and useless. This article after expressing the scattered words and producing various doubts and choosing the title “Consequences in Education” intends to reach a novel theorizing about the “purpose and stages of education” with the unaccepted obligations of Islamic philosophy! What has been mostly used to criticize the article is a section of the topic of modulation of existence and arguing about some scattered ontological matters, and it has not even mentioned the psychological (self-knowledge) and anthropological positions and the stages of human growth (development) in Islamic philosophy in order to be able to achieve the stages of education in line with the stages of growth in the Islamic philosopher’s perspective and open a seemingly logical way to the audience for doubts. Nevertheless, the article claims to have achieved innovation and rejected two sequencing (Arabic: توالی, succession, consequentialism) and parallelist (Arabic: توازی) theories and has made its way to create a third opinion, which is the combination of both. The analysis of the claims of the article and its accusations against Islamic philosophy, particularly in the field of education will reveal the criterion for distinguishing true criticism from doubting.

  Keywords: Modulation of existence, Education, Sequencing Arabic: توالی, succession, consequentialism, Parallelist (Arabic: توازی)
 • Hamzeh Ali Eslaminasab * Pages 25-50

  The new emerging spiritualities have a special and new look at man and his place in existence, which in many cases leads to humanism. One of them is a mysticism missioned by Deepak Chopra who believes that man has absolute ability through his mind that he can become the same level as the Almighty God and capture both the material world and the universe and cause both the sickness or healing of his body. On the other hand, Mullā Ṣadrā (Persian: ملا صدرا, Arabic: صدر المتالهین) while emphasizing on the potential abilities of the human soul and mind believes that they can cause creativity in themselves and others, if they evolve and approach (endearment) God the Almighty, and they can interfere in the possibility existence as vicegerents of Allah with Divine permission (by the Divine leave of Allah). This research is critical that intends to critically examine Chopra’s view on the subjectivist man based on Ṣadrā’s views. The findings of this study indicate that the human mind from Ṣadrā’s point of view cannot be counted as the third realm of human existence alongside the soul and body, but it is soul modes and following religious orders strengthens and enhances the abilities of the soul and sa'ādah (Arabic: سعاده, the happiness) in the hereafter and in the present world.

  Keywords: Deepak Chopra, Mullā Ṣadrā, Human, Mind, Creativity, Material World
 • Yahya Bouzarinejad, Hamid Parsania, Fatemeh Rafiei Atani * Pages 51-77

  This research has put the negation of the rule of necessity and the principle of causality in Kant’s practical philosophy and post-Kantian theology to the test of Islamic philosophy by a citation method. According to this research, concepts such as transcendental creation, transcendental negation, dialectic, Dasein (existence) and the idea are the watchwords that are the common boundary between the two theological sects of Mu'tazilism (Arabic: المعتزله al-muʿtazilah or اعتزال iʿtizāl) and Ashʿarism (Arabic: الاشعریه: al-ʾAshʿarīyah, or Ashʿarī) in Islamic theology and two currents of liberal theology and dialectical theology are in Christian theology, and these currents have been inevitably led to the negation of the rule of necessity and the principle of causality, which had no result other than the entering of the imagination of composition in the essence of God, accepting the notion of “the existence of Ajwaf” (Arabic: وجود اجوف , hollow existence) and preventing Sharia (Arabic: شریعه, Romanized: sharīʿa) law in favor of free will. This was the immediate consequence of the separation of philosophy from the defensive apologetics or the subordination of philosophy to the defensive apologetics in theology according to this research. Returning to the early philosophical order under a monotheistic worldview and subordinating the defensive apologetics to metaphysical philosophy is the suggested solution of this research to solve the issue.

  Keywords: The rule of necessity, The Causality principle, Transcendental dialectic, Hollow dialectic, Idea, Dasein
 • Javad Parsaei *, MuhammadMahdi Gorjian, Hassan Abdi Pages 79-104

  The existence of illusions in perceptual perceptions have many philosophical challenges; so, it is important to study the views and solutions of Muslim philosophers in this issue. The information in this article has been collected using a library method and analyzed by using a rational method in such a way that firstly, the quiddity of sensual knowledge and the process of its emergence in the field of body and soul are discussed, then the challenges arising from the issue of perceptual illusion have been explained, and then the way Muslim sages face the issue of perceptual illusion and its challenges are discussed. It has been concluded by analyzing the views of Muslim sages that the issues of the sages’ confrontation regarding perceptual illusion are: 1- Non-attribution of perceptual perception to mistake (Arabic: خطا, khaṭā) and correctness (Arabic: صواب, ṣawāb, right) 2- The effect of the faculty of estimation and estimated on perceptual illusion 3- Discovery and correction of perceptual illusion through intellectual faculty. It is clear according to the author by analyzing and separating the epistemological and ontological aspects of perceptual perceptions that perceptual perceptions can be true and false in the true sense and their epistemological validity is based on thought and reasoning; hence perceptual perceptions and sensible propositions are removed from the axioms and certainties.

  Keywords: Perceptual perception, Perceptual illusion, Axiologies, certainties, Islamic wisdom
 • Muhammad Hosseinzadeh * Pages 105-130

  Muslim philosophers have been influenced by the views of ancient Greek philosophers in the issue of generality (generic) and partiality, so that the essence of the views presented in the Islamic era can be seen in the opinions of Plato and Aristotle. Avicenna, like Aristotle, has denied the theory of Forms (theory of Ideas) and rejected Plato’s view about the general and partial issue. Unlike Avicenna, Suhrawardī has accepted the Platonic theory of Forms, but he has denied the Platonic generality in the issue of generality (generic) and partiality and has had a common opinion in explaining of “generic” (Arabic: کلی) with Aristotle and Avicenna, which means that he, like Avicenna, considers generality to be the same of mental concept as independently subsistent. Of course, Shaikh al-ʿIshraq (Master of Illumination) has opposed Avicenna in some minor aspects of this issue and has presented innovations. This article has explained Suhrawardī’s point of view on the issue of generality (generic) and partiality by an analytical-descriptive method and studied the reason of his tendency to Peripatetic explanation of the “generic”. Suhrawardī’s critiques of Sinavi’s approach have also been explained in this analytical study, and their impact on Mullā Ṣadrā’s critique on Peripatetic’s theory has been shown. Also, Mullā Ṣadrā’s encounter with Suhrawardī’s view on the issue of generality (generic) has been analyzed.

  Keywords: General, Partial, Platonic theory of Forms (theory of Ideas), Nature, Suhrawardī
 • Seyyed Muhammad Hosseini Hekmat *, Taha Agah Pages 131-148

  Theologians in proving the will of God (the divine will) use an argument based on certain preliminaries (premises) and principles (foundations) that have serious problems. These problems are noticed by scholars who have different principles but have accepted and cited this argument. Summary of the argument: There are only some objects among the possible existences (contingent beings) and these objects are created at a certain time. Allocating existence to them and allocating them to their specific time requires an individualizer (Arabic: مخصص, specificative, specificator, particularizer). This individualizer (specificative), which cannot be knowledge or power, proves another attribute for God, called will. This argument, which is formed in Ashʿarism (Arabic: الاشعریه: al-ʾAshʿarīyah, or Ashʿarī) and despite the fundamental and content problems by some Mu'tazilism (Arabic: المعتزله al-muʿtazilah) theologians, Imāmiyyah and some scholars have repeated it, have some problems such as preference of one thing over the other without a justified cause undue preference (Arabic: ترجیح بلا مرجح, distinction without a difference), the temporal contingency of the origination of the world, the allocation of will to material and temporal affairs, the possibility of divine will, etc. In addition, there are some problems in the completeness and correctness of this argument, including internal conflict, the lack of exclusiveness of the individualizer (specificative) in the will, the possibility of generalizing the characteristics of the will to knowledge and power, and as a result, the possibility of replacing these two attributes as the individualizer (specificative). We intend in this article to prevent the mistakes caused by this argument through examining these problems and criticizing its argument.

  Keywords: Divine will, Proof of will, Reasoning of Ashʿarism, Theologians’ reasoning, Individualizer (specificative)
 • Amin Dehqani * Pages 149-190

  Eschatology and anthropology have a decisive role in human happiness (Arabic: سعاده, Romanized: sa'ādah) and it can be the foundation of human happiness and his distance from misery, if it would be based on revelation and rational reasoning. The embodiment of deeds is one of the most important issues in these two fields. The embodiment of deeds means the formation of beliefs, morals (ethics), attributes, dispositions, will, deeds and effects of a person and the process of becoming of a person of the same; in fact, man creates his own truth with these matters and becomes revivification with them. This issue in this article is discussed based on the opinions and thoughts of Ayatollah Javadi Amoli. He, who is a capable commentator and a philosopher full of knowledge, explains this issue in the field of embodiment of deeds by using the Qur'anic revelation and the strong principles of transcendental wisdom (Ḥikmat al-muta'aliya). The truth of the embodiment of deeds by addressing a series of principles adapted from his opinions is explained in this article and which by expressing these principles and extracting their branches, the truth of the issue of the embodiment of deeds is revealed and hence a profound interpretation of the facts of the resurrection of human beings is revealed and many doubts about the important field of resurrection and the quality of reward for deeds are criticized and the soulful resonance of the connection of revelation and intellect (reason) in the pure thought space of Shīʿa Islam is spread, which it will be inspired by the persuasion of people and the submission of honest scholars, if it reaches the ears of every listener anywhere in the world. It has been used in the final part to prove moral realism and moral generalist method, since the embodiment of ethics is one of the obvious examples of the embodiment of deeds.

  Keywords: Embodiment of deeds, Ayatollah Javadi Amoli, Anthropology, Resurrection, Philosophy of Ethics (moral philosophy), moral realism, moral generalism
 • Mahmoud Seydi, MuhammadReza Farahmandkia Pages 191-206

  One of the old issues among philosophers is the existence or non-existence of Void (Arabic: خلا). Muslim philosophers, who mainly following Aristotle, considered the theory of void to be incorrect and also introduced proofs to annul the void. Fakhr Rāzī is one of the few Muslim theologians who has tried a lot to prove it. He presents many arguments to prove his theory, which are tangent through the needlessness of the void from the body (physical being), being a void of origin and the end of the movement of the moving body and the creation of a void when separated from the surfaces. It was proved in this study that Fakhr Rāzī’s arguments and his theory in this regard have some problems and criticisms, the most important of which is the confusion and fallacy between void rules and the empty space of any body.

  Keywords: Fakhr Rāzī, Void (Arabic: خلا), Empty space, Body (physical being), Infinity (Arabic: ملا)
 • MuhammadHadi Kamali *, Jahangir Masoudi, Seyyed Hossein Seyyed Mousavi Pages 207-232

  All beings in the world according to Ṣadr al Muta'allihīn, benefit from awareness (consciousness) in accordance with their existential order. Therefore, material bodies such as elements, inanimate bodies and vegetable, which are generally considered to be devoid of consciousness even have knowledge and awareness in general usage (custom). Ṣadrā has tried by two different approaches to justify the diffusion of the knowledge to material objects philosophically. He has attributed knowledge to objects with the same material identity by proving the absolute objectivity of existence with knowledge in the first way, and he considered knowledge to be proved for them through the union of objects by intellectual principles (masters of species) in the second way. The main issue in this article is whether the same results can be obtained from these two approaches or not. And which of these two ways is stronger and superior than the other? Both approaches have been studied by analytical and comparative method in this article and it has been firstly proved that the results of these two approaches are not the same, and the awareness that is proved for material objects according to the first approach is different from the knowledge that is proved according to the second approach, secondly, the second approach is stronger and superior for some reason.

  Keywords: Objects, Material, Single, Knowledge, Consciousness, Intellectual principles, Master of all species
 • Ali Mostajeran Gourtani *, Majid Sadeqi Hassanabadi Pages 233-254

  The issue of the endurance of dispositions in the context of physical resurrection is analyzed. Mullā Ṣadrā has explained the endurance of dispositions and its existential requirements in the theory of physical resurrection in such a way that many of the scholars after him have expressed their approval for this view, but Muhaqqiq Zonouzī has a different view. He believes that the soul leaves inner effects after death in the worldly body that will be the difference of the bodies after death, which will be the endurance of dispositions in the body and the body moves toward the soul by substantial movement in the physical resurrection, but Mullā Ṣadrā’s theory is based on the capability of the creation of the existential soul. The philosophical principles of Mullā Ṣadrā and Zonouzī by the method of content analysis and description is studied in this research and the conflict will be determined based on the principles of both thinkers. The comparison of the oppinions shows that according to Zonouzī’s interpretation of the parts of the body, an element based on the substantial movement was added to the soul in which dispositions in this process, but according to Mullā Ṣadrā, the human soul, relying on the existential creation and promoting it, will lead to the realization of physical resurrection.

  Keywords: Dispositions, Endurance, Physical resurrection, Zonouzī, Astral body (imaginary body)
 • GholamAli Moqadam * Pages 255-277

  Many real and arbitrary criteria have been mentioned in order to differentiate the knowledge from each other, such as the difference between subject, predicate, method, goal, cognation of propositions, position (stipulation) and consideration (validity), etc. Theoretical mysticism, which is an attained knowledge (Arabic: العلم الحصولی) and responsible for rational explanation of mystical intuition has relied on some of these criteria to differentiate itself from philosophy. The question, by considering that many theological, cosmological and anthropological issues of theoretical mysticism are common to philosophy in manner and subject matter, is whether theoretical mysticism (speculative Sufism) can actually be considered as a distinct knowledge from philosophy, especially Islamic philosophy. It seems that the separation of theoretical mysticism from philosophy despite the efforts of theoretical mysticism in this field is doubtful and the evidence of theoretical mysticism is not sufficient in the justification of the distinction or the proof of honor (virtual manner) and the excellence of this knowledge to philosophy in proving claims is not sufficient. Although these criteria prove the distinction between intuition, reasoning, practice or intuitive mysticism from practical mysticism and philosophy. However, it does not seem sufficient to prove theoretical mysticism as a separate knowledge. One of the main criteria presented for distinguishing theoretical mysticism from philosophy, which is the difference in the subject has been analyzed and studied in this article, and has been disputed from two aspects, i.e., the realization of the subject and the ability to create distinction.

  Keywords: Theoretical mysticism, distinction of mysticism from philosophy, critique of theoretical mysticism, Distinction of knowledge
 • Muhammad Nejati, Mustafa Momeni *, Yaser Salari, Farouq Touli Pages 279-300

  Mullā Ṣadrā in the issue of principality of existence with the negation of the conceptual part of existence considers the nonconditioned as a source of division to have extensional unity and individual plurality. The truth of existence has collective and expansionary unity and it is the basis of the principality of existence and the subject of philosophy for this reason. He has two different attitudes towards the existence of the positive condition in the discussion of the validity of the nature of his own. The separation of the principality of existence in two meanings is the result of this discussion In the first sense, the root of external realties and what fills the external world is the existence of the nonconditioned as a source of division, and the nature or the ranges of the truth of the unconditioned of existence are consequently realized. Ṣadrā in the second and final view considers the validity of nature as a mere mentality by rejecting any external distinction of existence and nature and considers the existence of nature as a function of the existence of the soul and its human minds and its mental aspects.

  Keywords: Principality of existence, Validity of nature, Reality of existence, philosophy
 • Pages 301-310