فهرست مطالب

نشریه نسیم خرد
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عیسی متقی زاده*، کورش فریدونپور، پرنیان هوشنگی ماهر صفحات 9-26
  معنای زبان هدف اصلی در پژوهش های زبانی است. ویتگنشتاین دو دیدگاه نسبت به زبان داشت: اول، زبان را تصویری از عالم می دانست؛ یعنی واژگان ارجاع ناپذیر به محسوسات را بی معنا می پنداشت؛ دوم، معنای زبان را تابع کارکرد آن در بازی های زبانی مخصوص کاربران آن می دانست. فارابی نیز زبان را فقط مافی الضمیر در انسان می دانست و بر این باور بود که قصد گوینده، که برای معانی به کار می رود و در قالب لفظ گنجانده می شود، همان زبان است. از دید او، معانی موجودند و الفاظ نزد ملت ها قراردادی اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تطبیقی نظریات ویتگنشتاین و فارابی درباره زبان و معنی را تحلیل کرده و وجوه تفاوت و تشابه آن ها را نشان داده است. فارابی دو نظریه درمورد الفاظ داشت که با دیدگاه اول و دوم ویتگنشتاین سازگار بود. همچنین هر دو اندیشمند، زبان را محور اصلی فلسفه می دانستند و بر این باور بودند که کار اصلی فلسفه ابهام زدایی از زبان است، اما ویتگنشتاین در آغاز برخی گزاره ها را بی معنا تلقی می کرد و فارابی معنا را موجود در جهان می دانست. ویتگنشتاین دستور زبان را به عنوان علمی عملی نمی پذیرد و آن را تابع معنا می داند، اما فارابی علم نحو را علمی مستقل و هم سو با منطق می شمارد؛ به نظر او هر منطقی برای بیان نظریات خود نیازمند دستور زبان است تا به معنای صحیح برسد.
  کلیدواژگان: زبان، معنا، ویتگنشتاین، فارابی
 • طاهر کریم زاده*، سلمان لطفی، حسن معلمی صفحات 27-42
  یکی از موضوعات مهم در فلسفه و عرفان که ثمرات هستی شناختی و معرفت شناختی عمده ای بر آن مترتب است، تبیین حقیقت نفس الامر است؛ چراکه حقیقت نفس الامر با صدق و کذب قضایا و گزاره های معرفتی، ارتباط مستقیم دارد. موضوع پژوهش پیش رو، بررسی تطبیقی دیدگاه فلاسفه و عرفای اسلامی درمورد حقیقت نفس الامر با روش توصیفی تحلیلی است و اطلاعات آن از طریق مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف پژوهش، جمع بندی کلی و بیان نقاط اشتراک و افتراق نظرات غالب فیلسوفان و عرفا درباره حقیقت نفس الامر و ارایه تحلیلی مختصر درباره آن هاست. اهم یافته های تحقیق عبارت اند از اینکه تفاسیر عرفا از حقیقت نفس الامر، ناظر به حوزه هستی شناسی بوده و برای تبیین وحدت وجودی عالم مطرح شده است، اما تفاسیر فلاسفه، ناظر به حوزه معرفت شناسی بوده و به قصد تبیین صدق و کذب گزاره های معرفتی طرح شده است. طبق این رویکرد، برخی از تفاسیر فلاسفه، نظیر واقع و خارج به معنی اخص، عقل فعال، نفس الوجود، تفسیر صحیح و دقیق از نفس الامر نیست، اما برخی دیگر مثل ثبوت عام یا ظرف مطلق ثبوت واقعیات خارجی و ظرف ثبوت عقلی محکیات، توجیه پذیرند. به نظر می رسد «نفس الشی» دقیق ترین و جامع ترین تفسیری است که قابلیت تبیین صدق و کذب هر نوع گزاره معرفتی را دارد.
  کلیدواژگان: نفس الامر، معرفت، صدق و کذب، وحدت وجود، فیلسوفان، عارفان
 • روح الله سوری، علیرضا زرافشانی* صفحات 43-56
  نظریه امکان فقری از نوآوری های ملاصدراست. امکان فقری همان نیاز ذاتی ممکنات است، که برپایه آن هیچ استقلالی برای معلول قابل تصور نیست تا جایی که تصور ذهنی حقیقت معلول، بدون تصور علتش ممکن نیست. طراحی چنین نظریه بدیعی قطعا آثار نظری و عملی فراوانی درپی دارد که موجب تحول و دگرگونی مسایل بالادستی می شود. این پژوهش به بررسی پیامدهای ادراک امکان فقری در سبک زندگی توحیدی می پردازد. البته این آثار به نظری و عملی، و آثار عملی به فردی و اجتماعی دسته بندی می شوند و تحقیق کنونی تنها آثار عملی فردی را پیگیری می کند. دیدگاه امکان فقری مباحثی چون ایثار، دفع تکبر، اصالت یافتن دعا، ترک محبت ماسوا و نترسیدن از غیر خداوند را از پایه دگرکون می کند؛ در برخی از آن ها حلال شبهات است و در برخی دیگر با ایجاد ذهنیتی جدید، تصویری نوین از مسیله به دست می دهد؛ برای نمونه، امکان فقری روشن می کند که دعا مقتضای ذات سراسر فقر آدمی است، نه ابزاری برای دستیابی به خواهش های نفسانی. چنان که باور عمیق به اینکه همه مخلوقات کاملا به خدا نیازمندند، ترس از بزرگ ترین قدرت ها را از دل برمی کند و برای انجام وظایف الهی دلیری به ارمغان می آورد.
  کلیدواژگان: امکان فقری، سبک زندگی توحیدی، آثار امکان فقری
 • علیرضا فاضلی*، علی حسینی، محمد عدالتی نسب صفحات 57-74
  تضاد از دید استاد مطهری ناسازگاری و تنازع میان دو موجود است که در آن واحد در وجود مجتمع اند و این تضاد مستقیما به عالم ماده مربوط است. نگارنده در پژوهش پیش رو در پی تبیین چرایی و چگونگی تضادها، تقابلات، فواید، برکات، حکمت ها و آثار مثبت تضادهای عالم ماده از دیدگاه شهید مطهری است و این هدف را به روش کیفی و به شکل تحلیلی توصیفی و با مطالعه هرمنوتیکی نوشته های ایشان دنبال کرده است. مطهری از یک طرف علت اصلی تضادها و تقابلات عالم ماده را مرتبه وجودی و «ماده داشتن» آن و ذاتی بودن «استعداد و قوه و امکان برای این ماده» می داند که دایما به سوی فعلیت و کمال جدیدی در حرکت است و از طرف دیگر این تضادها را دارای برکات و حکمت ها و آثار مثبت می داند؛ ازجمله زمینه سازی برای ظهور اختیار انسان، امکان شناخت بهتر اشیا، نمایان ساختن و معنی دار کردن خیرات و زیبایی ها، تکمیل نفوس اولیای الهی و نهفتگی سعادت در دل گرفتاری ها. پس تقابلات عالم در نگاه سطحی شر تلقی می شود و در نگاهی عمیق تر آخرت گرایانه و خیر و مطلوب است.
  کلیدواژگان: جهان آفرینش، تضادها، تقابلات، مرتضی مطهری، حکمت
 • احمد میرزایی*، غلامرضا فیاضی صفحات 75-90
  تبیین فلسفی مفاهیم دینی از رسالت های فلسفه اسلامی است. آنچه قبل از ملاصدرا به عنوان تناسخ شناخته می شود، صرفا تناسخ ملکی است که زوال روح از بدنی و پذیرش آن در بدنی دیگر است. ملاصدرا برای تبیین برخی از مفاهیم دینی، اصطلاح دیگری برای تناسخ با عنوان تناسخ ملکوتی ساخته است و بسیاری از مباحث دینی و تجارب عرفانی را به کمک آن شرح می دهد. ما در این مقاله ابتدا به مبانی خاص فلسفه ملاصدرا پرداخته ایم که به تبیین مفهوم تناسخ و اقسام آن کمک می کند و سپس تبیین فلسفی او از تناسخ ملکوتی را بیان کرده ایم، آنگاه آیاتی را بررسی کرده ایم که هر یک از اقسام تناسخ را نشان می دهند، و در نهایت، مباحث مرتبط با تناسخ در روایات را جمع بندی کرده ایم.
  کلیدواژگان: تناسخ، اقسام تناسخ، تناسخ ملکوتی، تناسخ ملکی، ملاصدرا
 • قاسم بهلول زاده* صفحات 91-104
  تبحر علامه حسن زاده آملی در حل مناقشات علمی و تجمیع نظرات مکاتب علمی در مسیر نیل به حقیقت، می تواند کمک بسزایی در فهم و تفسیر صحیح از اصالت وجود و معنای اعتباریت ماهیت و امتداد آن در عصر حاضر داشته باشد. نوشته حاضر با واکاوی آثار علامه به روشی توصیفی تحلیلی، علاوه بر تنظیم مقدمات مهم در فهم معنای اعتباریت و اسناد وجود به ماهیت، دو جمع را برای معنای موجود بودن و موجود نبودن ماهیت قابل طرح می داند: در جمع اول، اسناد موجودیت به ماهیت به واسطه در عروض و حکم به نبودن به سبب صحت سلب از آن است؛ در جمع دوم، ماهیت به حسب وجود رابطی یا همان ربطی معدوم و به حسب وجود رابط، یعنی مفاد کان ناقصه، موجود است. در پایان نیز در ضمن دو نکته اساسی، به توضیح وجود مجازی ماهیت یا همان حکم عرفانی آن، از دیدگاه استاد حسن زاده آملی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، وجود مجازی ماهیت، علامه حسن زاده آملی
 • نادر شکراللهی* صفحات 105-120
  «فلسفه» در بحث رواج فلسفه یا نوعی شیوه اندیشیدن است یا محصولات فلسفی است که در کتب به ودیعت نهاده شده است. بحث از جواز یا عدم جواز رواج فلسفه به هر دو معنا در حوزه فعالیت عقل عملی قرار می گیرد. بعضی رواج فلسفه را دارای مفاسدی می دانند؛ مثل این که به دین داری مردم، نظم اجتماعی و شاید آرامش روانی افراد آسیب می رساند. در مقابل، برخی به مزایای آن مانند استقلال انسان در تصمیم گیری ها، کاهش سوءاستفاده از جهل و ساده اندیشی مردم و کمتر شدن هزینه های تغییرات اجتماعی و استحکام بیشتر عقاید اشاره می کنند. در دوره جدید، با گسترش وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، پنهان نگاه داشتن محصولات عقلی ممکن نیست و همه مردم ازجمله جوانان در معرض افکار و عقاید متفاوتی قرار دارند. تنها راه مصون ماندن از خطرات یا کاستن آسیب ها مجهز شدن به فلسفه به هر دو معناست. اگر دیروز می توانستیم بین ترویج یا ممنوعیت فلسفه یکی را انتخاب کنیم، امروز تنها یک راه داریم و آن لزوم رواج فلسفه است. با این همه، می دانیم که همه مردم توانایی فلسفه ورزی ندارند؛ بنابراین اول باید با آموزش، توانایی تامل فلسفی را افزایش داد و سپس افراد ضعیف را هم در مقابل سیل اطلاعات درست و نادرست رسانه های مختلف به روش های دیگر مصون ساخت. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که رواج هر رشته علمی، سرمایه های مادی و معنوی فراوانی به خود اختصاص می دهد؛ پس برای تصمیم گیری درمورد ترویج یا ممنوعیت هر رشته ای، ازجمله فلسفه که مخالفان و موافقانی دارد، تامل در باب منافع و مضرات آن ضروری است. روش این نوشته استنادی و تحلیلی عقلی است.
  کلیدواژگان: فلسفه ورزی، رواج فلسفه، دین داری، نظم اجتماعی، روش برهانی، محصولات فلسفی
 • محمد ثنایی* صفحات 121-136
  در حکمت متعالیه، عقل در تعامل با دین و شهود ارتقا می یابد؛ هم صعود بر فراز شهود حاصل ارتقای عقل است و هم فرود آوردن آن حقایق متعالی در آستان برهان، محصول رشدیافتگی عقل است. چنان که هم پیوند قلبی با دین و نفوذ حقیقت معارف آن در جان آدمی، نشان از تعالی عقل دارد و هم سیر امواج آن بحر حکمت از عمق جان تا ساحل بیان فلسفی نیازمند کنشگری عقلی است که این هم نشانی دیگر از بالندگی و حیات عقل است. مهم ترین راه های ارتقای عقل در پرتو شهود عبارت اند از: سازگار شدن عقل با عوالم مجرد در پی استفاده از شهود، اشتداد و صیرورت وجودی عقل به سبب برخورداری از شهود، سریان حب در همه مراتب نفس و تاثیر آن در بهره مندی عقل از شهود قلب. همچنین چگونگی ارتقای عقل در تعامل با دین به دو صورت کلی قابل تصور است: تاثیر حقیقت دین در قلب انسان و انعکاس آن در فهم عقلی؛ ارتقای عقل به مدد معارف هستی شناسانه متن دینی.
  کلیدواژگان: تعامل عقل و دین، تعامل عقل و شهود، عقل، دین، شهود
 • سیده عالیه نقوی*، مصطفی فرهودی، وحید سهرابی فر صفحات 137-152
  غایت آفرینش از منظر عرفان نظری به کمال رسیدن تک تک موجودات هستی است و شایسته ترین طریق برای تحقق آن را طریق انسان کامل دانسته اند. در تبیین این نگاه، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی تحلیلی به تنقیح مبانی انسان شناختی ناظر به مسیله «کمال انسان» در عرفان نظری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رویکرد این ساحت براساس این مبانی ویژه، ازجمله دوساحتی بودن وجود انسان، «قلب» حقیقت انسانی و مقام «خداگونگی» انسان، رویکردی خدامحورانه است. ویژگی خاص انسان در عرفان نظری برخورداری از قوه «خداگونگی» است. انسان خداگونه، انسان کامل خداخواه خداآگاه و باریافته به مقام قرب إلی الله است. در ادبیات عرفان نظری، تقرب به حق «ولایت» نام دارد و مراد از آن محو انانیت و تعین عبد و رسیدن به مقام فنای فی الله است که ملاک و میزان کمال انسانی است. منهج تربیتی عرفان نظری تربیت انسان به انسان است که بر مبنای آن نفوس مستکفی با استعانت از نفوس مکتفی با سیر و سلوک قلبی در مسیر قرب الی الله اعتلا می یابند و به میزان کسب کمالات اسمایی و بقا به صفات الهی در کردار و گفتار خویش، پیوندی راسخ میان حیات طیبه و حیات معقول ایجاد کرده، صراط مستقیم عبودیت را پیموده، خداگونه می شوند. نیل به «خداگونگی» که خود مفهومی تشکیکی و منشا اثرات عینی است، غایت آفرینش انسان و کمال وجود اوست.
  کلیدواژگان: کمال انسان، قلب، خداگونگی، ولایت
 • حسین حاجی زاده*، حسین حاجی پور صفحات 153-168
  پیشینه تقسیم بندی علوم به یونان باستان برمی گردد. از حکمای یونانی می توان از ارسطو نام برد که برخی او را نخستین کسی می دانند که توانست علوم را تقسیم و طبقه بندی کند. او حکمت را به نظری و عملی، و حکمت نظری را به ریاضیات، طبیعیات، امور عامه، و الهیات تقسیم کرد و حکمت عملی را شامل سه بخش قرار داد: سیاست منزل، سیاست مدن، اخلاق. فلاسفه و حکمای مسلمان حکمت نظری را به سه بخش تقسیم نمودند؛ از نظر آنان الهیات علم مستقلی نیست و جزو امور عامه است. توجیه و تبیین این تقسیم بندی حکما با توجه به ملاک قرار دادن موضوع در تمایز و تقسیم بندی تامل برانگیز است. مهم ترین قید در تبیین موضوع «عرض ذاتی» است. در این تحقیق، به روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان نظرات محمدرضا مظفر و مرتضی مطهری درمورد عرض ذاتی، به لوازم این نظر نیز اشاره شده است. نتایج پژوهش از این قرار است که با نگاه محمدرضا مظفر به عرض ذاتی تمام علوم فلسفی خواهند بود، ولی با نگاه مرتضی مطهری چنین اشکالی وارد نخواهد بود و همه گزاره های علوم در جای مناسب خود قرار خواهند گرفت.
  کلیدواژگان: تقسیمات حکمت، خداشناسی، عرض ذاتی، امور عامه، مرتضی مطهری، محمدرضا مظفر
 • یحیی نورمحمدی نجف آبادی* صفحات 169-186
  متون درسی یکی از ارکان مهم آموزش در هر نظام آموزشی اند که نقش عمده ای در فرایند تعلیم و تعلم دارند و همواره مورد اهتمام برنامه ریزان آموزشی بوده اند. بررسی وضعیت متون آموزشی و آسیب شناسی کتاب های درسی در راستای اصلاح، تکمیل، روزآمد و کارآمد کردن آن ها یکی از اقدامات لازم و متداول در نظام های آموزشی است. در بررسی و آسیب شناسی متون درسی دانش منطق در حوزه علمیه قم، با روش توصیفی انتقادی، آسیب های متعددی می توان یافت که می توان آن ها را به دو بخش آسیب های عمومی (اهداف، روش، محتوا، شکل و ظاهر متن، ساختار متن و جنبه های روان شناختی) و آسیب های اختصاصی (رکود و ایستایی در مباحث منطقی، بی توجهی به منطق جدید، اختلاف در ترتیب مباحث، استفاده از اصطلاحات و واژگان نامانوس، کاستی کمی و کیفی استفاده از مثال، فقدان تمرین و پرسش های تحلیلی) تفکیک کرد. این مقاله با بررسی کتاب های درسی منطق در نظام آموزشی حوزه علمیه قم، از نظر ویژگی های ساختاری و میزان رعایت اصول علمی در طراحی و تدوین آن ها از یک طرف و درک اثرات مستقیم و غیرمستقیم محتوا بر ابعاد متفاوت یادگیری شناختی، عاطفی و مهارتی فراگیران از سوی دیگر، به دنبال سنجش آن ها با شاخص های آموزشی است تا زمینه را برای بازنویسی آن ها متناسب با شرایط و نیازهای جدید فراهم گرداند تا کتاب های منطقی حوزه به شرایط مطلوب نزدیک تر شوند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، متن درسی، منطق، حوزه علمیه قم
 • محمد خانی*، مهدی احمد خان بیگی صفحات 187-205
  دانش معرفت شناسی به سبب غایتی که در پی آن است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که هیچ دانشی از آن بی نیاز نیست؛ زیرا معتبر بودن گزاره های دیگر علوم، در گرو مسیله ارزش شناخت و معیار صدق است که مهم ترین مسیله «معرفت شناسی» است. در این مقاله، تمام ابعاد این دانش ازجمله پیشینه، موضوع، روش، مسیله، تعریف و غایت را بیان کرده ایم و برای معرفی بیشتر آن، با دیگر علوم مرتبط همچون منطق، فلسفه، روانشناسی ادراک، هستی شناسی علم و فلسفه علم مقایسه کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با وجود مشابهت هایی که بین این علوم و معرفت شناسی وجود دارد، تداخلی بین آن ها اتفاق نمی افتد. همچنین مشخص شد که ملاک صدق گزاره ها، که مهم ترین ثمره این دانش است، ارجاع با واسطه یا بی واسطه معلومات به علم حضوری است.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی، حضوری، معیار صدق، ارزش شناخت
|
 • Issa Motaghizadeh *, Korosh Frydounpour, Parnian Hoshangy Maher Pages 9-26
  The meaning of the language is the main goal in linguistic inquiries. Wittgenstein had two views on language: first, he considered language as an image of the universe. That is, he considered the words not referable to sensible things as meaningless. Second, he considered the meaning of language as dependent on its function in linguistic games specific to its users. Similarly, Farabi considered language as what is in the man’s inner side and believed that the speaker’s purpose – which is used for meaning and inserted in the form of words – is the very language. In his view, meanings exist and words are contractual items among nations. This inquiry uses a descriptive-comparative approach to analyze the views of Wittgenstein and Farabi on language and meaning and show their points of difference and similarity. Farabai had two theories on words, which were consistent with Wittgenstein’s first and second views. Besides, both thinkers considered language as the main axis of philosophy and maintained that the main function of philosophy is to remove ambiguities from the language. Wittgenstein, however, would initially consider some of the propositions as meaningless, and Farabi considered meaning as existent in the universe. Wittgenstein did not accept grammar as a practical science and considered it as dependent on meaning. Farabi, however, considered grammar as an independent science in line with logics. In his view, any logic requires grammar to state its opinions and achieve the right meaning.
  Keywords: language, Meaning, Wittgenstein, Farabi
 • Taher Karimzadeh *, Salman Lotfi, Hasan Moallemi Pages 27-42
  One of the important issues in philosophy and mysticism, with considerable ontological and epistemological effects, is explaining the truth of fact-itself (nafs al-amr). This is because the truth of fact-itself is directly related to affirmation and falsification of epistemic propositions and statements. The subject of the present inquiry is a comparative investigation of the views of Islamic philosophers and mystics regarding the truth of fact-itself in a descriptive-analytical method. The related data were gathered through library studies. The inquiry aims at a general expression and stating the common and different points among the views of most philosophers and mystics regarding the fact-itself and presenting a brief analysis on them. The most important findings of the inquiry are as follows: the mystics’ interpretations of the fact-itself are focused on the ontological sphere and are proposed for explaining the existential unity of the universe. But the philosophers’ interpretations are focused on the epistemological sphere and aim at explaining the verity and falsity of the epistemic propositions. According to this approach, some of the philosophers’ interpretations such as ‘fact and outside in particular sense’, ‘active intellect’, and ‘existence-self’, are not the precise and right interpretations of fact-itself. But, some others such as ‘general affirmation’ or ‘absolute container of affirmation of external realities’ and ‘container of rational affirmation of the facts’ are justifiable. It seems that ‘thing-itself’ (nafs al-shayʾ) is the most precise and most comprehensive interpretation that enjoys the capability to explain the verity and falsity of any epistemic proposition.
  Keywords: fact-itself, Knowledge, verity, falsity, unity of existence, philosophers, mystics
 • Rouhollah Souri, Alireza Zarafshani * Pages 43-56
  The theory of ‘possibility in the sense of need’ (imkān faqrī) is among Mulla Sadra’s innovations. Possibility in the sense of need is the very essential need of the possible beings, according to which no independence is conceivable for the effect, to the extent that the mental image of the truth of the effect is not possible without imagining its cause. Designing such a creative theory has definitely many theoretical and practical consequences that lead to alteration and evolution in upstream issues. The present study investigates the consequences of realizing the possibility in the sense of need in the monotheistic lifestyle. Of course, these consequences are divided into theoretical and practical; and the latter type is divided into individual and social. The present study pursues just the individual practical ones. The view of ‘possibility in the sense of need’ alters discussions such as self-sacrifice, removing arrogance, principality of prayer, giving up loving others and not fearing anyone other than God. In some of them, it resolves doubts and in some others, it creates a new mentality to offer a new image of the issue. For instance, the ‘possibility in the sense of need’ clarifies that praying is the necessary feature of human’s all needy existence, not a tool for accessing sensual passions. A deep belief that all creatures are completely in need of God removes fear of the greatest powers and brings about courage for performing divine obligations.
  Keywords: possibility in the sense of need, monotheistic lifestyle, the consequences of possibility in the sense of need
 • Alireza Fazeli *, Ali Hoseini, Mohammad Edalatinasab Pages 57-74
  In Master Motahhari’s view, contrast is inconsistency and conflict between two beings that are at the same time together; and this contrast is directly related to the material world. The writer, in the present article, is seeking to explain the reason and the mode of contrasts, conflicts, benefits, blessings, wisdoms, and positive effects of the material world from Master Motahhari’s view. It pursues this goal in a qualitative form through a descriptive-analytical method by studying his hermeneutic writings. On the one hand, Master Motahhari maintains that the main reason for contrasts and conflicts of the material world is its existential order and its ‘having matter’ as well as the essential nature of ‘potential and possibility for this matter’, which moves continuously towards actualization and new perfection. And on the other hand, he considers these contrasts as enjoying blessings, wisdoms and positive effects, including preparing the ground for emergence of human’s free will, possibility of knowing things better, unveiling goodness and beauties and making them meaningful, perfecting the souls of divine saints, and hiding felicity inside troubles. Thus, conflicts in the world are seen, in the superficial look, as evil; and in a deeper look, they are otherworldly, good and desirable.
  Keywords: Universe, contrasts, Conflicts, Morteza Motahhari, wisdom
 • Ahmad Mirzaei *, Gholamreaza Fayyazi Pages 75-90
  Philosophical explanation of religious concepts is one of the missions of Islamic philosophy. What was known as reincarnation before Mulla Sadra is just the worldly reincarnation (tanāsukh mulkī) in the sense of removal of the soul from one body and its transference into another one. For explaining some of the religious concepts, Mulla Sadra fabricated another term for incarnation: celestial reincarnation (tanāsukh malakūtī), expositing many religious discussions and mystical experiences by using it. Here, we have firstly dealt with the special foundations of Mulla Sadra’s philosophy that help us in explaining the concept of reincarnation and its various types; then, we have stated his philosophical explanation of celestial reincarnation. Afterwards, we have investigated those Quranic verses that show various types of reincarnation. Finally, we have summarized the discussions related to reincarnation in traditions.
  Keywords: reincarnation, types of reincarnation, celestial reincarnation, worldly reincarnation, Mulla Sadra
 • Ghasem Bohloulzadeh * Pages 91-104
  Allameh Hassan-zada’s skill in resolving scientific disputes and reconciling the views of scientific schools in the way to achieve truth can assist us greatly in understanding and rightly interpreting the principality of existence and the meaning of conventionality of quiddity and its extension in the present time. The present article explores Allameh’s works in a descriptive-analytical way, adjust the important preliminaries in understanding the meaning of conventionality and predication of existence on quiddity, and regards two overall meaning for existence and non-existence of nature. First, predicating existence on quiddity is through medium of accidents and judging non-existence due to the rightness of its negation. Second, quiddity is non-existence in terms of relational existence, and is existent in terms of the existence of relation, i.e. the imperfect ‘to be’ (kāna nāqiṣa). Finally, we have explained the figurative existence of quiddity or its mystical judgment in Allameh Hassan-zada’s view.
  Keywords: principality of existence, conventionality of quiddity, figurative existence of quiddity, Allameh Hassan-zada Amoli
 • Nader Shokrollahi * Pages 105-120
  In the discussion on popularization of philosophy, the term ‘philosophy’ either refers to a method of thinking or to the philosophical products extant in books. Discussion on permissibility or non-permissibility of popularization of philosophy in both senses is in the sphere of activities of the practical intellect. Some consider corruptions in popularization of philosophy, such as harming people’s piety, social order and even individuals’ mental tranquility. On the contrary, some refer to its advantages such as human’s independence in decision-makings, reduction of misusing people’s ignorance and their naivety, and reducing the costs of social changes as well as reinforcing people’s beliefs. In the new era, with the spread of communication and information devices, hiding rational products is impossible, and all people – including young people – are subject to various thoughts and beliefs. The only way for being immune from risks or reducing harms is being equipped with philosophy in both senses. If we previously could choose between popularizing philosophy and forbidding it, today we have just one way: the necessity of popularizing philosophy. Nevertheless, we know that all people have no capability to philosophize. Thus, first we must increase the ability of philosophical thinking through educating people and, then, immune weak individuals – through other methods – against the flood of right and wrong information of various media. The importance of dealing with this issue is because the promotion of any scientific discipline is along with appropriation of ample material and spiritual assets. Thus, to decide on popularizing or forbidding any discipline, including philosophy with its opponents and proponents, contemplating on its advantages and disadvantages is a necessity. The method of this writing is documentary and analytical-rational.
  Keywords: philosophizing, popularization of philosophy, Piety, Social order, argumentative method, philosophical products
 • Mohammad Sanaei * Pages 121-136
  In transcendental philosophy, the intellect is promoted in interaction with religion and intuition. The ascend above intuition is the product of intellect and descend of those transcendental truths to the threshold of argument is the product of the growth of intellect. Both the heartfelt link with religion and infiltration of the truth of its teachings in the man’s soul are a sign of elevation of intellect, and the circuit of the waves of the sea of wisdom from the depth of one’s soul to the coasts of philosophical expression requires rational activism, which is itself another sign of growth and livelihood of the intellect. The most important ways for promotion of intellect in the light of intuition are as follows: the harmony of intellect with the immaterial world ensuing the use of intuition, the existential becoming and strengthening of the intellect due to enjoying intuition, circulation of love in all orders of the soul and its effect in the intellect’s enjoyment of the heart’s intuition. Besides, we can imagine in two forms the way the intellect is promoted in interaction with religion: (1) the effect of the religion’s truth in the man’s heart and its reflection in rational understanding, and (2) promotion of the intellect with assistance from the ontological teachings of the text of religion.
  Keywords: interaction of intellect, religion, interaction of intellect, intuition, Intellect, religion, intuition
 • Sayedah Aleeyeh Naqavi *, Mostafa Farhoudi, Vahid Sohrabi Far Pages 137-152
  From the viewpoint of theoretical mysticism, the ultimate goal of creation is perfection of all creatures, and the most desirable way for it is known to be through the perfect man. In explaining this view, the present study uses a descriptive-analytical method to revise the anthropological foundations of the ‘perfect man’ in theoretical mysticism and conclude that the approach of this domain on the basis of these special foundations, including the dichotomy of the man’s existence, the man’s true ‘heart’ and his state of ‘godlikeness’, is a god-centered approach. The man’s special characteristic in the theoretical mysticism is enjoying the power of ‘godlikeness’. The godlike man is the perfect God-seeking man who knows God and has achieved the status of proximity to God. In the literature of theoretical mysticism, proximity to truth is called wilāyat, meaning elimination of the servant’s ‘self’ and I-ness and his achieving the status of annihilation in God as the criterion for human’s perfection. The educational way of theoretical mysticism is educating a man through a man, based on which the souls who seek sufficiency get help from the sufficient souls through heartfelt wayfaring to elevate in the path to proximity to God, create a strong link between the godly refined life (ḥayāt ṭayyiba) and reasonable life in proportion to acquiring divine names and keeping on divine attributes in their actions and words, cover the right path of servitude to God, and become godlike. Achieving godlikeness, which is a graded concept and is the origin for objective effects, is the ultimate goal for the man’s creation and his existential perfection.
  Keywords: human’s perfection, Heart, godlikeness, Wilāyat
 • Hossein Hajizadeh *, Hosain Hajipour Pages 153-168
  The background of classification of sciences goes back to ancient Greece. Among the Greek philosophers, we may mention Aristotle whom some consider the first person who could classify sciences. He divided philosophy into theoretical and practical, and classified mathematics, natural sciences, public affairs and theology under the former, while considering the latter as including three sections: management of the house (domestic policy), management of cities (civil policy), and ethics. Muslim philosophers have divided theoretical philosophy into three sections. For them, theology is not an independent science and is among the pubic affairs. The justification and explanation of this classification, considering the fact that they have specified ‘subject’ as the criterion, is thought-provoking. The most important provision in explaining the subject is ‘essential accident’. In this study, we have used a descriptive-analytical method to state the views offered by Mohammad Reza Mozaffar and Morteza Motahhari regarding the essential accident and refer to the implications of this idea. The results are as follows: according to Mohammad Reza Mozaffar’s view of essential accident, all sciences are philosophical, but Morteza Motahhari’s view does not have such a drawback, and all propositions of sciences are in their special place.
  Keywords: divisions of philosophy, Theology, essential accident, Public Affairs, Morteza Motahhari, Mohammad Reza Mozaffar
 • Yahya Noormuhammadi Najafabadi * Pages 169-186
  The textbooks constitute one of the important pillars of education in any educational system and play a considerable role in the process of teaching and learning, and have always been considered by education planners. Investigating the situation of educational texts and pathology of textbooks in line with improving, completing, updating and making them efficient is among the essential and common measures taken in the educational systems. In investigation and pathology of textbooks related to logics in Qom seminary center, we may find, through a descriptive-critical method, numerous impairments that can be divided into two types: general impairments (including goals, method, content, form and appearance of the text, structure of the text, and psychological aspects) and specific impairments (including stagnation and stop in logical discussions, inattention to new logic, disagreement on the order of discussions, using unfamiliar words and terminologies, qualitative and quantitative deficiency in using examples, lack of analytical practices and questions). Here, by investigating the textbooks of logic in the educational system of Qom seminary – from the viewpoint of structural features and level of observing scientific principles in designing and compiling them on the one hand, and perceiving the direct and indirect effects of the content on various dimensions of cognitive, emotional and skill learning of the learners – we seek to assess them with educational parameters so that we may prepare the ground for rewriting them in proportion to new conditions and new needs to make the book on logics in seminary centers closer to desired conditions.
  Keywords: Pathology, textbook, Logic, Qom seminary center
 • Muhammad Khani *, Mahdi Ahmad Khanbeigy Pages 187-205
  The science of epistemology, due to the goal it pursues, is of great importance, because no science is needles of it. This is due to the fact that the validity of propositions in other sciences is dependent on the value of knowing and criterion of verity, which is the most important issue in epistemology. In this article, we have stated all dimensions of this science – including its background, subject, method, problem, definition and ultimate goal – and to introduce it more, we have compared it to other related sciences such as logics, philosophy, psychology of perception, ontology of philosophy, and philosophy of science to conclude that despite similarities between those sciences and epistemology, there is no overlap between them. Besides, it was clarified that the criterion for verity of the propositions, which is the most important fruit of this science, is direct or indirect reference of what is known to the intuitive knowledge.
  Keywords: Epistemology, Intuitive, criterion of verity, value of knowledge