فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدصادق کاویانی*، روح الله سوری، حمید پارسانیا، حبیب الله رزمی صفحات 17-48

  قاعده «المتفرقات فی وعاء الزمان، مجتمعات فی وعاء الدهر» یکی از قاعده های پرکاربرد در مباحث فلسفه اسلامی است که در نظام فکری اندیشمندانی چون میرداماد، نقشی اساسی ایفا می نماید. این قاعده تفسیرهای گوناگونی دارد که تاکنون به گونه ای فراگیر درکنار یکدیگر بیان نشده و زمینه برخی مغالطه ها را فراهم نموده است. برای پرهیز از مغالطه های یادشده، پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی، نخستین بار تفسیرهای گوناگون قاعده، وجوه اشتراک و امتیاز، و برخی کاربردهای آنها را درکنارهم تبیین می نماید. دامنه کاربست این تفاسیر از حوزه الهیات بالمعنی الاخص تا مباحث فلسفه زمان معاصر امتداد دارد.گوناگونی تفسیرهای یادشده نتیجه اختلاف در سه مولفه مهم است: 1. واژه دهر معانی سه گانه ای دارد که با یکدیگر تنها اشتراک لفظی دارند. 2. آن چه در دهر حاضر می شود می تواند شخص موجود زمانی، حیثیتی از حیثیات او یا وجود برتر او باشد. 3. ثبات عالم زمان، تنها از افق دید موجودهای ثابت (نازمان مند) تحقق می یابد یا این ثبات وابستگیی به فاعل شناسا ندارد. برپایه مولفه های یادشده، در مجموع، چهار تفسیر از قاعده سامان یافته که عبارتند از: 1. موجودهای پراکنده در ظرف زمان، در ظرف دهر به وجود برتر خویش، مجتمع با یکدیگرند. 2. موجودهای پراکنده زمانی همگی در ظرف موجودهای دهری تحقق می یابند. 3. موجودهای متفرق زمانی از جهت ثباتی برخوردارند و از این جهت با موجودهای ثابت مرتبط هستند. 4. شیء متحرک، نسبت به عالم زمان متحرک و نسبت به مبادی عالیه ثابت است.

  کلیدواژگان: زمان، دهر، اجتماع دهری، فلسفه زمان، میرداماد
 • محمد دانش نهاد*، محمدحسن وکیلی صفحات 55-76

  عدم تطابق ذهن و خارج یکی از مباحث چالشی است که بسیاری از حکما آن را نمی پذیرند و شاید غالب حکما بر این امر متفق باشند که همان چیزی که انسان ادراک می کند، مطابق با واقع است. در مقابل اگر نظریه عدم تطابق ذهن و عین مطرح گردد، ممکن است با قول به شبح همسان تلقی گردد درحالی که این نظریه می تواند متفاوت از آن تحلیل شود به گونه ای که نه از آن قول به شبح لازم آید و نه سفسطه ای پدید آید. در این پژوهش که مبتنی بر روش کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا است تطابق بین عین و ذهن رد می گردد چراکه دلیلی بر تطابق وجود ندارد بلکه ادله ای نقلی و تجربی (شهودی) بر عدم تطابق وجود دارد و از سوی دیگر اشکالاتی را که در رابطه با عدم تطابق به وجود می آید در ذیل بحث قول به شبح پاسخ دهد. ازجمله ثمرات این نظریه این است که مشکلاتی را که در باب مکاشفات، تعبیر خواب و تجسم اعمال و معاد جسمانی وجود دارد برطرف می نماید، چراکه در این موارد از یک حقیقت تعابیر گوناگونی بیان شده است که اگر ذهن و عین مطابق باشند این تعابیر با یکدیگر تناقض دارند و قابل حل نیستند اما زمانی که تطابق میان ذهن و عین برداشته شود می توان از یک حقیقت تعابیر گوناگونی ارایه نمود .

  کلیدواژگان: ذهن و خارج، اتحاد ماهوی، شبح، معاد جسمانی، مکاشفات
 • آیسودا هاشم پور*، فروغ السادات رحیم پور، عبدالعلی شکر صفحات 85-106
  ابن سینا در ایراد مباحث مربوط به سعادت ناشی از ادراک انسان بر نقش محوری «ادراک» تاکید دارد. از نظر او ادراکات انسان اعم از حسی، خیالی و عقلی، سعادت متناسب با خود را به دنبال دارد. از آنجا که وضعیت مغزی تاثیر مستقیمی بر نحوه ادراک انسان دارد، سعادت مذکور با واسطه به وضعیت مغزی نیز مرتبط می شود. در نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، تاثیر سلامت مغز بر ادراک و به تبع، تاثیرپذیری سعادت از آن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. مطابق یافته های این جستار وضعیت های نابهنجار مغزی در سه مورد اختلالات سرشتی، سوء مزاج و بیماری های مغزی، موجب اختلال در فرآیند طبیعی ادراک می شود. این اختلال باعث می شود کمال قوای مختلف و در نتیجه سعادت حاصل از آن ناحیه، از جمله سعادت حاصل از ناحیه قوه عاقله- که برترین نوع سعادت به شمار می رود- مختل گردد. با ملاحظه رابطه میان وضعیت مغزی که غالبا خارج از حیطه اراده و اختیار فرد است و تلاش نوع انسان برای رسیدن به سعادت ناشی از ادراکات، این پرسش مطرح می شود که سعادت افرادی که دچار نابهنجاری های مغزی هستند، چگونه تحقق می یابد؟ با تامل در آثار ابن سینا می توان دو پاسخ به این پرسش ارایه داد که پاسخ اول، پاسخی تجربی و ناظر به امکان تعدیل مغز در حیات دنیوی است و پاسخ دوم، پاسخی فلسفی است که با توجه به نظریه اکتساب نوعی کمال نفس پس از مرگ، کیفیت رسیدن این افراد به سعادت ادراکی تبیین می گردد.
  کلیدواژگان: ابن سینا، ادراک، سعادت ناشی از ادراک، قوای نفس، مغز
 • بتول احمدی*، قاسم پورحسن صفحات 115-144
  کیهان شناسی فارابی یکی از ابعاد فلسفه فارابی است که بازتابی از جهان بینی وی است. فارابی نخستین فیلسوف اسلامی است که در مورد کیهان نظریه منسجم و مدونی را تدوین کرد که الگو و مبنایی برای کیهان شناسی در سنت فلسفه اسلامی قرار گرفت. کیهان شناسی فارابی آمیزه ای از دو میراث یونانی اعم از فلسفی و علمی و دیگری میراث تمدن نوظهور اسلامی است که با نوآوری و ابتکارت خاص وی همراه شده است. فارابی با پذیرش نظریه صدور، نگاه ذات گرایانه و ماهوی ارسطو در کیهان-شناسی را کنار زد و با رویکرد هستی شناسی، کیهان شناسی مختص به خود را ترسیم کرد. کیهان شناسی فارابی نظامی پارادایمی و الگوی محور است که مبدا آن مشخص است و براساس مبدا اولیه مقصد نیز قابل ترسیم است، برخلاف نظام ارسطویی که نظامی اکتشافی است و موجودات در مراحل تحقیق و تامل منکشف می شوند. در کیهان شناسی فارابی استلزامات نظیر خداباوری، نظام محوری، انسان مداری، تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی و رابطه علی و معلولی قابل پی گیری است. نوشتار پیش رو در تلاش است کیهان شناسی فارابی را براساس خاستگاه، مبانی، ابداعات و ابتکارات فارابی توصیف کند و در ادامه استلزامات کیهان شناسی فارابی را بیان کند؛با توجه اینکه کار مستقلی نیز در زمینه انجام نشده است.
  کلیدواژگان: فارابی، کیهان شناسی، جهان بینی، نظریه صدور، تعقل، فلک
 • صمد حسینی، عباس یزدانی* صفحات 151-181
  مطابق با تلقی نیوداروینیست های ماده گرا، حیات و همه امور مربوط به آن صرفا نتیجه عملکرد قوانین مادی بوده و هیچ عامل غیرمادی یا ماورایی در ایجاد آن دخالتی نداشته است. از این رو، برای ارایه تبیینی جامع و نهایی درباره جانداران نیز تنها کافی است قوانین مادی را بشناسیم و همه امور را به این قوانین فرو بکاهیم. تامس نیگل، فیلسوف ذهن و از مخالفان ماده گرایی، با استدلال هایی نظیر نامحتمل بودن پیدایش حیات از ماده بی جان، غیر ضروری بودن عملکرد قوانین فیزیکی، وجود آگاهی و فروکاست ناپذیری آن به امور فیزیکی و نهایتا ناکارآمدی نظریه انتخاب طبیعی در تبیین عقل، به نقد نیوداروینیسم ماده گرایانه می پردازد. اما دیدگاه خداباورانه را نیز با این استدلال که اولا باعث ایجاد دوگانگی و شکاف تبیینی میان امر ذهنی و امر فیزیکی می شود و ثانیا این دیدگاه نیز همچون دیدگاه ماده گرایان تبیین را به نقطه نهایی نمی رساند، مورد نقد قرار می دهد. در مقابل،  پیشنهاد وی فرضیه همه جاندار انگاری است که مدعی ارایه فهمی طبیعی، ضروری، جامع و در عین حال غیرمادی از طبیعت است. هدف این مقاله که به روش تحلیلی- انتقادی انجام پذیرفته است، در وهله اول، نقد نیوداروینیسم ماده گرایانه با بهره بردن از آراء انتقادی نیگل، و در وهله دوم، استدلال بر این نکته است که بر اساس اصل استنتاج بهترین تبیین، خداباوری در مقایسه با ماده انگاری و فرضیه نیگل، تبیین قابل قبول تری است.
  کلیدواژگان: نئوداروینیسم مادی، همه جاندار انگاری، خداباوری، استنتاج بهترین تبیین، تامس نیگل
 • قدرت الله قربانی* صفحات 189-222

  دنیای کنونی مملو از ادیانی است که آموزه ها و پیروان گوناگونی دارند. ضمن اینکه میان ادیان الهی و غیرالهی، یا خداباور و غیرخداباور، برخی اشتراکات و اختلافات قابل توجهی وجود دارد. چنین کثرتی با نظر به بسط جغرافیایی و تاریخی ادیان و دلبستگی پیروان آنها به سنت دینی خاص، ما را با این پرسش مهم مواجه می سازد که بین عدالت الهی و تکثر ادیان چه نسبتی برقرار است؟ آیا تکثر ادیان در زمان ها و مکان های مختلف، مطابق خواست الهی است؟ آیا صرف ظهور برخی ادیان الهی در منطقه جغرافیایی خاورمیانه، دلیل بر انحصار موهبت حقانیت و نجات الهی به مردم چنین منطقه ای است؟ و اینکه تکلیف انسان هایی که به دلایل مختلف صدای ادیان الهی را نشنیده اند و یا آن ادیان بطور مناسبی به آنها معرفی نشده اند، چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها و تحقیق درباب نسبت عدالت الهی با تکثر ادیان موجود، تلاش می شود نشان داده شود که لازمه عدالت الهی فراهم نمودن روش ها و طرق متنوع هدایت انسانهاست که ارسال رسولان در قالب ادیان وحیانی از نمونه های بارز آن است. همچنین مقدم بر ارسال رسولان، مهم ترین طریق الهی برای هدایت انسانها، تکیه بر رسولان باطنی است که مصداق آن عقل و فطرت بشری است. همچنین از آنجاکه انسانها در شرایط زمانی، مکانی و فرهنگی مختلفی زیست می کنند، لازمه منطقی هدایت الهی آنها تکثر روش های هدایت و بهره مندی عادلانه آنها از موهبت حقانیت و نجات است. نتیجه اینکه، نه تنها حقانیت و نجات منحصر به ادیان الهی نیست، بلکه تنوع طرق اعطای آن به آدمیان، لازمه عدالت الهی است.

  کلیدواژگان: تکثر ادیان، عدالت الهی، خدا، حقانیت، نجات
 • محمد هاشمی، امیر مازیار* صفحات 229-259
  این مقاله جنبه های اخلاقی عواطف ترس و شفقت در رساله ی فن شعر ارسطو را مورد مطالعه قرار داده است. ارسطو در رساله ی فن خطابه ترس و شفقت را عواطفی خودخواهانه و دیگرخواهانه معرفی کرده که در نتیجه ی پیش چشم آوردن رنج ناروای ناشی از رخ دادن غیرمترقبه ی مصایبی ویرانگر در گذشته یا آینده برای انسانی نیک که شبیه به ما و بهتر از ماست، حاصل می آید. این عواطف در تراژدی که تقلید کنش ها و زندگی است، در شرایط مشابهی که در فن خطابه برای زندگی شرح شده رخ می دهند. در تراژدی، بنا به تعریف ارسطو در فن شعر برانگیخته شدن ترس و شفقت در مخاطب موجب تعدیل این عواطف و در نتیجه پاکسازی آنها می شود.این برانگیختگی عواطف، حاصل جهل شخصیت فضیلتمند متوسط تراژدی نسبت به ماهیت کنش ارادی اش طی طرح ساخت تراژدی است که در نتیجه ی اضطرار ناشی از سلب خیرهای بیرونی مرتکب می شود و او را به سوی رفتاری که در آن حد وسط اخلاقی رعایت نشده می راند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هاست که از نظر ارسطو در فن شعر، اولا چگونه تعدیل جنبه های خودخواهانه و دیگرخواهانه ی عواطف ترس و شفقت وجه اخلاقی تراژدی را برآورده می سازد؟ ثانیا چگونه با پیوند میان برانگیختگی ترس و شفقت در مخاطب تراژدی و جهل شخصیت نسبت به ماهیت کنش هایش، این عواطف جنبه ی اخلاقی می یابند و ثالثا بین خصوصیات ویژه ی شخصیت و طرح ساخت و جنبه های اخلاقی عواطف ترس و شفقت در تراژدی چه نسبتی وجود دارد؟
  کلیدواژگان: ترس و شفقت، ارسطو، فن شعر، حد وسط اخلاقی، اخلاق نیکوماخوس، فن خطابه
 • سمیه مسعودی نیا*، حسن احمدی زاده صفحات 267-292
  موضوع اخلاق آموزگاری از موضوعات بنیادین و مهم دانش اخلاق است. چگونگی برخورد آموزگار با شاگردان، پیامدهای مهمی در زندگی سعادت محور و مباحث تربیتی دارد. راغب اصفهانی، صاحب الذریعه الی مکارم الشریعه، یکی از اندیشمندان مسلمان است که در لابلای مباحث تربیتی و اخلاقی این کتاب به وظایف اخلاقی آموزگار توجه داشته است. هرچند ساختار کلی نظریه اخلاقی راغب اصفهانی در این کتاب از فلاسفه یونان تاثیر پذیرفته است اما محتوای کلی آن، دینی و قرآنی است و در آن اخلاق فلسفی و قرآنی با هم آمیخته شده است. از آنجا که عبارات غزالی در خصوص اخلاق آموزگاری در میزان العمل، متاثر از عبارات الذریعه راغب اصفهانی است لذا می توان به وجود اشتراکاتی میان این دو کتاب اذعان نمود. راغب اصفهانی در الذریعه از پنج وظیفه برای آموزگار سخن به میان می آورد اما غزالی از هشت وظیفه سخن می گوید. شفقت، بازدارندگی غیر مستقیم، عامل بودن در گفتار و رفتار، الگو قرار دادن پیامبر (ص) و مخاطب قرار دادن متعلمین با توجه به میزان درکشان، از مهمترین وظایفی هستند که هم راغب اصفهانی برای آموزگار برمی شمارد و هم غزالی، اما غزالی از درون برخی از این وظایف، موارد دیگری نیز اتخاذ می کند و تبیین گسترده تری از اخلاق آموزگاری ارایه می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق آموزگاری، الذریعه، میزان العمل، راغب اصفهانی، غزالی
 • وحید خادم زاده* صفحات 301-330
  جهات جغرافیایی یکی از مهمترین مولفه های شناختی و زبانی انسان است که در معنای تحت الفظی شان به نسبت میان اجسام در عالم طبیعت اشاره دارند. جهت محیط - محاط به رابطه دو جسم اشاره دارد که مرزهای خارجی جسم محاط منطبق بر مرزهای داخلی جسم محیط است. جهت مذکور در زبان متعارف روزمره و همچنین در نظام های فلسفی جهت توصیف و تبیین مفاهیم انتزاعی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. ملاصدرا با پذیرش معنای تحت الفظی این جهت در طبیعیات، به شکل گسترده ای جهت توصیف و تبیین مفاهیم فلسفی در متافیزیک از این جهت نیز کمک گرفته است. بهره گیری از جهت محیط - محاط جهت توصیف مفاهیم انتزاعی بواسطه استعاره های مفهومی امکان پذیر شده است. استعاره های مفهومی مرتبط با این جهت در فلسفه ملاصدرا عبارتند از استعاره «علم تام داشتن به مثابه احاطه داشتن»، «علم فعلی داشتن به مثابه احاطه داشتن»، «علیت تام به مثابه احاطه داشتن»، «اصالت داشتن به مثابه احاطه داشتن»، «اتصاف حداکثری به یک صفت به مثابه احاطه شدن» و « اعمال قدرت و اراده تام به مثابه احاطه داشتن». جهت حاوی - محوی نیز هر چند در نگاه اولیه مترادف و معادل جهت محیط - محاط است اما کارکردهای استعاری کاملا متفاوتی یافته است. استعاره های مفهومی «علم به مثابه حاوی» و «زمان به مثابه حاوی» در فلسفه ملاصدرا به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، ملاصدرا، محیط، احاطه، حاوی
 • زینب سادات میرشمسی* صفحات 335-359
  تعارض میان وجوب وجود ، اکتفای بالذات و تغییر ناپذیری خدا با علم مطلق و توجه خدا به بندگان و در نهایت عاطفه مندی خدا از موضوعاتی است که مورد توجه جدی فلاسفه و متکلمین قرار گرفته است . با توجه به اینکه در فلسفه عاطفه معاصر ، عاطفه به عنوان یک فرایند شناختی مستلزم آگاهی و ارزیابی است ، بهره مندی از آن جزء کمالات وجودی موجودات به حساب آمده و هر موجود آگاه ضرورتا در تعامل با سایر موجودات بوده وعاطفه منداست . متکلمین کلاسیک مسیحی تاکید میکنند،خدا متاثر نمیشود و لذا عاطفه مند نیست . نظریه تاثرپذیری خدا به عنوان یک نظریه ارتودکسی جدید در الهیات قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت . متکلمین نیو کلاسیک بر این باور شدند که نظریه تاثرناپذیری ریشه در کتاب مقدس ندارد. ایشان میان تاثرناپذیری و عشق الهی قایل به تعارض شدند .زیرا همدردی خداوند نشانه ای از عشق او به بندگان است. این مقاله با روش توصیفی - تطبیقی تلاش میکند ضمن تطبیق نظریات متکلمین کلاسیک و نیوکلاسیک مسیحی ، راه حل این مکاتب را در برون رفت از این چالش مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد . به نظر می رسد با توجه به تعریف شناختی - ارزشی از عواطف ، تحلیل نوین از علم ، زمان، خدای مطلق و تغییر پذیری می توان به تبیینی از خدا که در آن صفات مذکور به گونه ای با یکدیگر سازگاری داشته باشند نزدیک شد .
  کلیدواژگان: تاثرپذیری خدا، همدلی، عاطفه، خداباوری کلاسیک، خداباوری نئوکلاسیک
 • فاطمه بختیاری* صفحات 367-384

  رستگاری همواره مفهوم مورد التفات اکثر ادیان و مکاتب فکری در طول تاریخ بوده است. افلاطون نیز به عنوان متفکری موسس در این باب اندیشیده و بررسی اندیشه او در این باب مورد پژوهش مقاله حاضر بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رستگاری و فلسفه در فلسفه افلاطون ارتباط وثیقی دارند. این ارتباط به نقش عقل در فلسفه او برمی گردد. عقل برای افلاطون جزیی از نفس است که اولا انسان را انسان می کند و نهایتا می تواند او را الهی نیز بکند. معنای این سخن آن است که افلاطون فکر می کند انسان به کمک عقل می تواند از چرخه تناسخ رهایی یابد و زنده فناناپذیر شود. توضیح این که از نظر افلاطون موجودات زنده به دو نوع هستند: فناپذیر و فناناپذیر. موجود زنده فناناپذیر همان نفس است که بال و پر (پاکی و کمال) خود را از دست نداده است و در عالم بالا می گردد و جهان لایتناهی را می پیماید. وقتی نفس بال و پرش را از دست بدهد و به کالبدی زمینی هبوط کند و منشا حرکت آن می شود، تبدیل به موجود زنده فناپذیر می شود. رستگاری از نظر افلاطون وقتی حاصل می شود که انسان به کمک عقل بتواند به عالمی که از آن هبوط کرده است، بازگردد. به دیگر سخن رستگاری حقیقی از نظر افلاطون رهایی نفس از چرخه تناسخ است و رهایی از چرخه تناسخ فقط با زندگی فیلسوفانه حاصل می شود.

  کلیدواژگان: افلاطون، تناسخ، رستگاری، عدالت، نفس
 • ابوالفضل صبرآمیز* صفحات 393-421
  ارگانوییدهای مغزی انسانی، اندام واره های بیولوژیکی هستند که در ظرف های آزمایشگاهی کشت می شوند و ساختاری شبیه جنین نابالغ دارند. یکی از مسایل اصلی درباره جایگاه اخلاقی این موجودات است. جایگاه اخلاقی ارگانوییدهای مغزی در سلسله مراتب اخلاقی کجاست و خط قرمز محققان برای استفاده از آنها در آزمایش هایشان کجاست. بحث از جایگاه اخلاقی ارگانوییدها با بحث از آگاهی آنها پیوند دارد. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا آگاهی پدیداری می تواند تضمین کننده جایگاه اخلاقی این موجودات باشد یا خیر؟ در این جا پاسخ خواهیم داد صرف آگاهی پدیداری نمی تواند مشخص کننده جایگاه اخلاقی یک موجود باشد. علاوه بر این، شروطی مثل داشتن یک ویژگی اخلاقی، شباهت ساختاری با مغز جنین و یا بودن در دایره ارتباطات مهم انسانی که به عنوان شروط داشتن جایگاه اخلاقی ارگانوییدهای مغزی ذکر می شود، در نهایت چیزی بیشتری از اینکه آگاهی پدیداری را شرط کافی برای داشتن جایگاه اخلاقی برای موجودی بدانیم ندارند. بنابراین این شروط نیز نمی توانند راهنمای خوبی برای تعیین یک چارچوب اخلاقی برای استفاده از ارگانوییدهای مغزی باشند. در نهایت هدف این تحقیق این است که نشان دهد شرط دارا بودن آگاهی پدیداری، نمی تواند تضمینی برای داشتن چارچوب اخلاقی مثمرثمر درباره ارگانوییدهای مغزی انسانی باشد و نیازمند چیزی بیشتر از صرف آگاهی پدیداری هستیم.
  کلیدواژگان: ارگانوئیدهای مغزی، آگاهی پدیداری، جایگاه اخلاقی، متافیزیک
 • مهدی اسدی* صفحات 429-463
  برخی از اشکال هایی که اندیشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کرده اند نزد فیلسوفان ما هنوز ناشناخته است. برای نمونه، هوسرل با پیش کشیدن دشواره ی فرمول های پیچیده ی ریاضی مدعی است هیچ صورت ذهنی برای امور پیچیده، مثلا برای «چند میلیون ضلعی»، وجود ندارد. گرچه تصور ذهنی امور پیچیده به معنای عام خود برای اندیشمندان مسلمان مطرح نبوده ، بعضی از آن ها گاه بحثی مشابه را پیش کشیده و گفته اند به چنین اموری علم اجمالی داریم. بر پایه ی مبادی شناخته شده ی فلسفه ی اسلامی، به ویژه فلسفه ی سینوی، نیز نخستین پاسخی که به ذهن خطور می کند همین علم اجمالی است. ولی علم اجمالی و/یا بازسازی آن آیا می تواند پاسخ درخوری برای امور پیچیده باشد؟ علم اجمالی، به ویژه در فلسفه ی سینوی، خود می تواند دو تفسیر مختلف داشته باشد: (1) علم بسیط بالفعل - که ناخودآگاه است؛ (2) علم بالقوه. نشان خواهیم داد معنای (1) در نهایت پذیرفتنی نیست. از این رو مطلق علم ناخودآگاه را - پس از ریشه یابی در فلسفه ی اسلامی و برخی از فیلسوفان غربی هم چون لایب نیتس - با چند دلیل به چالش می کشیم. ولی معنای (2) فی نفسه پذیرفتنی است. پس با ریشه یابی (2) در آثار ابن سینا و شرح و تفسیر آن، نشان خواهیم داد ما گاهی چنین علم بالقوه ای داریم و اموری چون ملکه ی اجتهاد علمی را نیز با همین علم بالقوه می توان تحلیل کرد. بالاخره بررسی خواهیم کرد همین علم اجمالی بالقوه ی پذیرفتنی به طور خاص در مورد اشکال فرمول های پیچیده تا چه اندازه می تواند کارایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: وجود ذهنی، فرمول های پیچیده، علم اجمالی، علم بالقوه، علم ناخودآگاه
 • حامد منوچهری کوشا* صفحات 471-502
  در تاریخ جهان اسلام، غالبا متکلمین بر حدوث زمانی عالم و فلاسفه بر قدم آن اصرار داشته اند. در این میان،ملاصدرا بر اساس نظریه حرکت جوهری، معتقد به حدوث زمانی تجددی و آن به آن عالم جسمانی است، ولی در عین حال وجود آغاز زمانی را برای عالم نمی پذیرد. در نوشتار حاضر پس از بازنگری در مفهوم حدوث و آغازمندی زمانی عالم در چهارچوب فلسفه صدرایی، به نقد تفصیلی مهم ترین براهین اقامه شده علیه حدوث زمانی عالم پرداخته شده است. بدین ترتیب نشان داده شده است که می توان ضمن پذیرش و دفاع از مبانی فلسفه صدرایی و حدوث زمانی تجددی معرفی شده توسط ملاصدرا، سخن او را در رد آغازمندی عالم نپذیرفت. در نهایت استدلال شده است که نه تنها بین حکمت متعالیه و آغازمندی عالم تعارضی نیست، بلکه مبانی حکمت متعالیه به ارایه تبیینی سازگار از آغازمندی عالم، و رد براهین اقامه شده علیه آن، کمک شایان توجهی می کند. بدین ترتیب تصویر نوینی از حدوث زمانی عالم به دست می آید، که در آن عالم هم آغازمند است و هم حادث است به حدوث زمانی تجددی. این دیدگاه را می توان «نظریه عالم آغازمند سیال» نامید.این تصویر ضمن بهره مندی از مبانی متقن فلسفه صدرایی، می تواند در حل برخی از مسایل و تعارضات احتمالی بین رشته ای نیز راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، ملاصدرا، حدوث زمانی، آغازمندی عالم، حدوث تجددی: عالم آغازمند سیال
|
 • MohammadSadegh Kavyani *, Rouhollah Souri, Hamid Parsania, Habibollah Razmi Pages 17-48

  The rule of "miscellaneous articles in the time , complexes in the "duration" is one of the most widely used rules in Islamic philosophy, which directly or indirectly in discussions such as the relationship between the variable and the constant, the occurrence of the universe, divine knowledge, jurisprudence and Divine predestination, divine action, God's presence with the world of time, adaptation of worlds, transformation of sequence and infinite actual realization, as well as rational explanation of some religious teachings such as the simultaneous presence of the Imams on the bed of various mortals or the absence of time on the divine essence are used.Therefore, this rule plays an essential role in the intellectual system of thinkers such as Mirdamad. This rule has various interpretations have not yet been comprehensively expressed together and has provided grounds for fallacies. Leading research provides an overview of the various interpretations of this rule and some of their applications. The diversity of these interpretations is primarily due to the fact that Duration itself has three separate meanings that have only verbal commonalities with each other. Also, what is present in the universe can be a person existing in time, a status of existing statuses in time, or a superior existence in time, and ultimately the stability of the world of time can only be achieved from the perspective of fixed beings, or this Stability does not depend on the cognitive subject. According to the factors, a total of four interpretations of the rule are organized,

  Keywords: Time, Duration, Durationian community, philosophy of time, Mirdamad
 • Mohammad Daneshnahad *, Mohammadhasan VAKILI Pages 55-76

  The mismatch between the mind and the outside is one of the challenges that many sages do not accept, and most sages may agree that what one perceives is true. Conversely, if the theory of mind-object mismatch is put forward, it may be equated with a ghost statement, while this theory can be analyzed differently in such a way that neither a ghost statement is necessary nor a sophistry arises. In this study, which is based on the library method of collecting information, analyzing it and comparing opinions, the conformity between object and mind is rejected because there is no reason for conformity, but there are narrative and empirical (intuitive) arguments for non-conformity. In connection with the inconsistency arises in the following discussion of the promise to respond to the ghost. One of the fruits of this theory is that it solves the problems that exist in revelation, dream interpretation, and the embodiment of bodily deeds and resurrection, because in these cases, different interpretations of a truth have been expressed, which if the mind and the object are compatible with each other. They are contradictory and unsolvable, but when the conformity between mind and object is removed, different interpretations of a truth can be given.

  Keywords: Mind, outside, material alliance, ghost, physical resurrection, apocalypse
 • Aysooda Hashempour *, Forough Rahimpour, Abdolali Shokr Pages 85-106
  Ibn Sina emphasizes the central role of "perception" in addressing issues related to the happiness of human perception. According to him, human perceptions, including sensory, imaginary and intellectual, seek happiness commensurate with themselves. Since the state of the brain has a direct effect on the way a person perceives, this happiness is also related to the state of the brain. In the present article, by descriptive-analytical method, the effect of brain health on perception and, consequently, the effect of happiness on it is examined and analyzed. According to the findings of this study, abnormal brain conditions in three cases of nature disorders, mood disorders and brain diseases, disrupt the natural process of perception. This disorder causes the perfection of various powers and as a result, the happiness resulting from that area, including the happiness resulting from the area of the intellect, which is the highest type of happiness, is disrupted. Considering the relationship between the state of the brain, which is often beyond the scope of the individual's will and control, and the human race's attempt to achieve happiness due to perceptions, the question arises as to how the happiness of people with brain abnormalities is achieved ? Reflecting on the works of Ibn Sina, two answers can be given to this question: the first answer is an empirical answer and observes the possibility of adjusting the brain in worldly life, and the second
  Keywords: Ibn Sina, Perception, Happiness from Perception, Soul Powers, brain
 • Batool Ahmadi *, Qasim Pourhassan Pages 115-144
  Farabi's cosmology is one of the dimensions of Farabi's philosophy that reflects his worldview. Farabi was the first Islamic philosopher to formulate a coherent theory of the universe, which became the model and basis for philosophical cosmology in the tradition of Islamic philosophy. Farabi's cosmology is a mixture of two Greek heritages, both philosophical and scientific, and the other is the heritage of the emerging Islamic civilization, which has been accompanied by his own innovation and initiative. By accepting the theory of issuance, Farabi rejected Aristotle's essentialist view of cosmology and, with an ontological approach, drew his own cosmology. Farabi's cosmology is a paradigm and pattern-oriented system whose origin is known and can be drawn based on the original origin of the destination, unlike the Aristotelian system which is an exploratory system and beings are discovered in the stages of research and reflection. In Farabi's cosmology, implications such as theism, system-orientation, humanism, ontological precedence over epistemology, and causal relationship can be traced. Given that no independent work has been done in the field; the present article tries to describe Farabi cosmology based on Farabi's origin, principles, innovations and initiatives, and then states the implications of Farabi cosmology.
  Keywords: Farabi, Cosmology, Worldview, Export Theory, Reason, Sky
 • Samad Hoseini, Abbas Yazdani * Pages 151-181
  According to materialist neo-Darwinists, life and all things related to it are merely the results of the operation of material laws, and no immaterial or transcendental factor has been involved. Therefore, in order to provide a comprehensive and ultimate explanation of living things, it is enough to know the material laws and reduce everything to these laws. Thomas Nagel, a prominent philosopher of the mind and one of the opponents of materialism, argued that the existence of life from inanimate matter was improbable, that physical laws are not self-sufficiency, that consciousness existed and that it could not be reduced to physical matters, and then natural selection theory can not explain reason. But he also critiques materialist neo-Darwinism. But it also criticizes the theistic view, arguing that it firstly creates a dilemma and explanatory gap between the mental and the physical, and secondly that it does not, as the materialists’ view, bring the explanation to an end. In contrast, he proposes the theory of panpsychism for the constitutive aspect of his view and natural teleology for its historical aspect. The purpose of this analytical-critical article is, firstly, to critique materialist neo-Darwinism using Nagel's critical views, and secondly, to argue that, based on the principle of inference of the best explanation, theism in A comparison with Nagel's materialism and the panpsychistic hypothesis is a more plausible explanation.
  Keywords: Material neo-Darwinism, panpsychism, theism, inference of the best explanation
 • Ghodratalah Ghorbani Pages 189-222

  Contemporary world is full of religions that have different teachings and adherents. Meanwhile, there are significant differences and commonalities among divine and non-divine, theistic and non-theistic religions. Such a plurality with regarding religions’ geographical and historical spreading and their adherents’ interests to a special religious tradition, is faced us to some questions as follow: What is the relation between divine justice and religious plurality? Does religious plurality, in different times and places, is based on divine will? With regarding appearing some divine religions in the Middle East, can it indicate that divine grace and salvation was/is limited to the people of this region? And what is the duty of those people who have not heard the voice of divine religions or that religions have not properly introduced to them? For answering such questions and doing more research about the relation between divine justice and religions’ plurality, is tried to show that the requisite of divine justice is providing plural ways and paths concerning human beings’ guidance that sending divine Prophets in the form of divine religions are as its’ clear samples. Also, prior to sending Prophets, the most significant path for guiding human beings is relying on internal Prophets that human being’s intellect and innate indicate this aspect. In addition, as human beings live in different cultural, spatial and temporal circumstances, logical requisite of their divine guidance is plurality of guiding’s methods and their justly participation of the divine grace of truth and salvation.

  Keywords: Religions&rsquo, Plurality, Divine justice, God, truth, Salvation
 • Mohammad Hashemi, Amir Maziar * Pages 229-259
  In Rhetorics, Aristotle introduced fear and pity as selfish and altruistic emotions that resulted in the unfortunate suffering caused by the unexpected occurrence of devastating calamities in the past or future for a good human being like us and better. These emotions occur in tragedy, which is the imitation of actions and life, in the same circumstances as described for life in Rhetorics. In tragedy, according to Aristotle, in Poetics, the arousal of fear and pity in the audience moderates these emotions and thus purifies them. This arousal of emotions is the result of the ignorance of the average virtuous character of the tragedy about the nature of his voluntary action during the plot of the tragedy, which is the result of the urgency of depriving the external goods and leads him to behavior in which the moral middle ground is not observed. This research seeks to answer the questions that Aristotle considers in the Poetics: First, how does moderating the selfish and altruistic aspects of the emotions of fear and pity satisfy the moral aspect of tragedy? Second, how do these emotions find a moral aspect by linking the arousal of fear and pity in the audience of tragedy and the character's ignorance of the nature of his actions? And thirdly, what is the relationship between the special character traits and the plot and the moral aspects of the emotions of fear and pity in tragedy?
  Keywords: Fear, pity, Aristotle, Poetics, The moral middle ground, Nichomacean ethics, rhetorics
 • Somayye Masoudinia *, Hasan Ahmadizade Pages 267-292
  The subject of teaching ethics is one of the fundamental and important issues of ethical knowledge. How the teacher treats students has important implications for well-being and educational issues. Ragheb Isfahani, the author of Al-Dari'ah al-Makarem al-Shari'ah, is one of the Muslim thinkers who has paid attention to the moral duties of the teacher in the course of the educational and moral issues of this book. Although the general structure of Ragheb Esfahani's moral theory in this book has been influenced by Greek philosophers, but its general content is religious and Qur'anic, in which philosophical and Qur'anic ethics are mixed. Since Ghazali's statements about teaching ethics in the Mizan-alamlal are influenced by Ragheb Isfahani's expressions, it can be acknowledged that there are similarities between these two books. Ragheb Esfahani in Al-Dari'ah talks about five duties for the teacher, but Ghazali talks about eight duties. Compassion, indirect deterrence, being a factor in speech and behavior, setting an example for the Prophet (PBUH) and addressing the learners according to their level of understanding, are among the most important tasks that both Ragheb Isfahani and Ghazali, but Ghazali from within, Some of these tasks take on other implications and provide a broader explanation of teaching ethics.
  Keywords: Teaching ethics, Al-Dari', a, Mizan Al-Aml, Ragheb Isfahani, Ghazali
 • Vahid Khademzadeh * Pages 301-330
  Geographical orientations are one of the important cognitive tools of human beings that in their literal meaning refer to relations between physical objects in the natural world. Encompassing-encompassed orientation refers to a relation between two object that external boundary of the encompassed object corresponds to internal boundary of the encompassing object. This orientation has been used in everyday language as well as in the philosophical systems to conceptualize philosophical principles and rules. With acceptance of literal meaning of this orientation in physics, Mulla Sadra uses widely this for description and explanation of philosophical concepts in metaphysics. Using the of encompassing-encompassed orientation to describe abstract concepts is made possible by conceptual metaphors. Conceptual metaphors related to this orientation in Mulla Sadra's philosophy are: " having perfect knowledge as encompassing", "having active knowledge as encompassing", " being perfect cause as encompassing", "being basic as encompassing", " Maximum attribution to an adjective as encompassing", " exercising power and will as encompassing". Although at first glance, the container-content orientation is equal with the encompassing-encompassed orientation, but they have completely different metaphorical functions. " Knowledge as container" and " time as container" metaphors can be seen in Mulla Sadra's philosophy
  Keywords: conceptual metaphors, Mulla sadra, encompassing, encompassed, container
 • Zeinab Sadat Mirshamsi * Pages 335-359
  The conflict between the necessity of existence, the essential self-sufficiency and immutability of God with absolute knowledge and God's attention to his servants, and finally God's affection are among the issues that have been seriously considered by philosophers and theologians. Given that in contemporary philosophy of emotion, emotion as a cognitive process requires awareness and evaluation, its use is considered part of the existential perfection of beings and every conscious being is necessarily in interaction with other beings and is emotional. Classical theist emphasize that God is unaffected and therefore impassible. Passible God was considered a new orthodox theory in twentieth-century theology. Neoclassical theist believed that impassibility had no roots in the Bible. She saw a conflict between impassibility and divine love, because God's sympathy is a sign of his love for his servants.This article focuses on Christian theology and tries to evaluate and analyze the solution of these schools in overcoming this challenge by explaining and applying the theories of classical and neoclassical theists in the face of the mentioned conflict. It seems that according to the cognitive-value definition of emotions, the new analysis of science, time, absolute God and variability, one can approach an explanation of God in which the mentioned attributes are somehow compatible with each other.Key words: passibility. empathy. emotion. classical theist. neoclassical theist
  Keywords: passibility, empathy, emotion, classical theist, neoclassical theist
 • Fatemeh Bakhtiari Pages 367-384

  Salvation has always been considered as an important matter by most religions and the thought schools. Plato as an original philosopher, meditated on it. The result of his thought about salvation has been investigated in this essay. Thus, it had been found out that salvation and philosophy have a strong relation in Plato’s philosophy. Their relation has to do with the role of reason in his philosophy. Reason according to him, is a part of soul which makes us human beings and also could finally make us divine creatures. It means that human being, according to Plato, could free himself or herself from the cycle of rebirth with the help of reason and thus become a mortal living thing. In the other words, living things, according to Plato, are of two types: immortal and mortal. An immortal living thing is a winged soul patrolling all of heaven. When the soul sheds its wings, and wanders until it lights on something solid, where it settles and takes on an earthly body and makes it move, then it becomes a mortal living thing (human being). Therefore, whenever human being could come back to the heaven, he or she would be saved from the cycle of rebirth. However, salvation is only the result of life as a philosopher.

  Keywords: : justice, Plato, rebirth, Salvation, soul
 • Abolfazl Sabramiz * Pages 393-421
  Human cerebral organoids are biological organs that are cultured in laboratory dishes and can mimic the human brain. One of the main issues in this area is about the moral status of these creatures. Where is the moral status of cerebral organoids in the ethical hierarchy, and to what extent can researchers use them for their experiments? The discussion of the moral status of organoids is connected to the discussion of their consciousness. The main question of this article is whether phenomenal consciousness can guarantee the moral status of these beings or not? We will answer that mere phenomenal consciousness cannot determine the moral status of a being. In addition, conditions such as to possess a certain morally relevant characteristic, structural resemblance to the fetal brain, or being in the network of significant and appropriate relationships, which are cited as conditions for the moral status of cerebral organoids, they ultimately have nothing more than to consider phenomenal consciousness as a sufficient condition for having a moral status for a creature. Therefore, these conditions cannot be a good guide to determine an ethical framework for the use of cerebral organoids. Ultimately, the goal of this study is to show that the condition of having phenomenal consciousness cannot guarantee an efficient moral frame for human cerebral organoids, and that we need more than just phenomenal consciousness.
  Keywords: Cerebral organoids, Phenomenal consciousness, Moral Status, Metaphysic
 • Mahdi Assadi * Pages 429-463
  Some objections to the mental existence that are proposed by the western philosophers are still unknown to Muslim philosophers. For example, Husserl’s complicated mathematical formulae objection says that no man can imagine e.g. polygons with several million sides. So, there is no mental existence for the complicated. Although imagining the complicated, in its general sense, in mind has not been argued as a philosophical problem by Muslim thinkers, sometimes some of them have proposed some similar issues and said that we are of the synoptic knowledge (al–‘ilm al–ijmālī) about them. The first resolution to suggest, on the basis of the well-known principles of Muslim Philosophy, especially of Avicennian Philosophy, too is the very synoptic knowledge. But, can the synoptic knowledge and/or its reconstruction be a worthy response to the complicated? The synoptic knowledge itself can be interpreted in two different ways: (1) actual uncompounded knowledge – that is unconscious; (2) potential knowledge. We will argue that (1) cannot be accepted eventually. Thus, we will refute unconscious knowledge absolutely – either unconscious knowledge of Muslim philosophers or that of such western philosophers as Leibniz – by means of several proofs. But (2) is acceptable by itself. So, we will show that such a knowledge sometimes can be found in us and also such things as the scientific art can be analyzed by means of the very potential knowledge. Finally, we will investigate the very acceptable potential synoptic knowledge how much can be applicable in the case of the complicated formulae objection.
  Keywords: mental existence, complicated formulae, synoptic knowledge, potential knowledge, unconscious knowledge
 • Hamed Manouchehri Kousha * Pages 471-502
  In the history of Islamic thoughts, Kalām specialists mostly believed in temporal coming-into-being of the universe, and on the other side, Islamic philosophers mostly believed in temporal eternity of it. But in contrast, “Mulla Sadra” as an Islamic philosopher, on the basis of the “renewing creation” based on the “substantial motion”, believed in temporal coming-into-being of the universe in every moment; but meanwhile, he rejects the temporal finitism. In this paper, after reconsidering the concepts of “temporal coming-into-being” and “temporal finitude” of the universe, I criticize the most important arguments against the temporal finitism, using the framework of Mulla Sadra’s transcendent philosophy. So I show that one can accept Mulla Sadra’s philosophical framework and his “renewing creation”, but reject his arguments against temporal finitism. Finally, I argue that not only there is no contradiction between transcendent philosophy and temporal finitism, but also this framework helps a lot for a coherent and valid explanation of both the temporal coming-into-being of the universe and the temporal finitude of it. Accordingly, I have introduced a new picture for temporal coming-into-being, in which the universe has both temporal beginning and renewing creation. One could call this theory "The temporally finite renewing universe". This model in addition to enjoying the benefits of the fruitful framework of transcendent philosophy, helps to solve some of the interdisciplinary problems and possible conflicts.
  Keywords: Transcendent Philosophy, Mulla sadra, temporal coming-into-being, renewing creation, The temporally finite renewing universe, incipience of the cosmos