فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم طهرانی، الهام حیدری، فرزاد مرادپور*، کامران فرج زاده صفحات 15-34
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاب آوری فردی و رهبری تحول آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب آوری تیمی و نقش تعدیل گر جو یادگیری می باشد.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:

   این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی _ همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 760 نفر از کارکنان شرکت کارگزاری مفید بوده و حجم نمونه 261 نفر از کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل سازی مربعات جزیی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS  انجام شده است.

  یافته های پژوهش:

    یافته ها نشان داد که تاب آوری فردی و رهبری تحول آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه تاثیر معناداری دارد. تاثیر نقش تعدیل گر جو یادگیری در این رابطه معنادار بوده اما تاثیر نقش میانجی تاب آوری تیمی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار تیمی نوآورانه معنادار نیست.

  محدودیت ها و پیامدها: 

  مطالعه حاضر تاب آوری تیمی را به عنوان مفهومی تک بعدی در نظر  گرفته است در حالی که در برخی از معیارهای ارایه شده برای سنجش این متغیر، ابعاد متفاوت و گوناگونی برای سنجش آن ارایه شده که ممکن است تعمیم پذیری نتایج این مطالعه را محدود نماید.

  پیامدهای عملی: 

  مطالعه حاضر با تمرکز بر تفکیک پیامدهای ملموس مانند نرخ ترک خدمت کارکنان، عملکرد سازمانی و پیامدهای غیرملموس مانند مشارکت کارکنان، تعهد کارکنان زمینه را برای بررسی پیامدهای حاصل از تاب آوری تیمی فراهم می کند.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   با توجه به اهمیت بالای تاب آوری و فعالیت در شرایط فشار کاری بالا در اکثر موقعیت های شغلی که از سوی سازمان ارایه می گردد. بررسی مفاهیم ذکر گردیده می تواند بینش های جدیدی را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری تیمی، تاب آوری فردی، رهبری تحول آفرین، رفتار تیمی نوآورانه، جو یادگیری
 • فاطمه طاهرپور*، حجت ناصحیان صفحات 35-59
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین مهارت‌های رهبری پایدار و مولفه‌های هم‌ آفرینی با نقش میانجی اعتماد شناختی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند انجام گرفت.

  طراحی/روش ‌شناسی/رویکرد:

   روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 98-99 به تعداد 323 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی ساده تعداد 230 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه محقق‌ ساخته مهارت‌های رهبری پایدار با پایایی 93/0، پرسشنامه هم ‌آفرینی طاهرپور با پایایی 95/0 و پرسشنامه اعتماد شناختی یانگ و ماس‌هولدر با پایایی 80/0 استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط متخصصان تایید شد و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه‌ ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ ها در سطح توصیفی و سطح استنباطی انجام گرفتند.

  یافته‌ های پژوهش:

   مقایسه ضرایب استاندارد مستقیم با ضرایب استاندارد غیرمستقیم نشان داد که اعتماد شناختی نقش میانجی ایفا می ‌کند. با توجه به ضریب استاندارد 47/0 در سطح خطای کوچکتر از 01/0، مهارت‌های رهبری پایدار پیش‌بینی‌ کننده هم‌ آفرینی بود و همچنین با ضریب استاندارد 60/0 اعتماد شناختی را پیش‌بینی می‌کرد. ضریب استاندارد اعتماد شناختی و هم‌ آفرینی نیز 24/0 و معنی‌ دار بود. در خصوص الگوی پیشنهادی پژوهش روابط بررسی گردید و الگو از برازش لازم برخوردار بود.

  پیامدهای عملی:

   با بهره‌ گیری از مهارت‌های رهبری پایدار می ‌توان زمینه اعتماد شناختی بین ذی‌نفعان را تضمین کرد و میزان هم ‌آفرینی و اشتراک دانش و مهارت‌ها را ارتقاء بخشید.

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  در این مطالعه برای اولین بار متغیر مهارت‌های رهبری پایدار مورد بررسی قرار گرفته است و سنجه ویژه ای برای این امر طراحی و اعتباریابی شده است. همچنین برای نخستین بار این چند متغیر به صورت یکجا در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

  محدودیت‌ ها: 

  از روش‌های کیفی در گردآوری داده ‌ها مانند مصاحبه استفاده نشد. اثرات نمونه ‌گیری و خطای اندازه‌گیری، گستردگی آموزش عالی ایران، پر هزینه بودن جمع‌ آوری داده ‌ها، کمبود مطالعات انجام شده و عدم همکاری خبرگان آموزش عالی از جمله محدودیت ‌های پژوهش حاضر بود.

  کلیدواژگان: مهارت های رهبری پایدار، هم آفرینی، اعتماد شناختی، اعضای هیات علمی، دانشگاه بیرجند
 • محمدرضا ابراهیمی، طیبه امیرخانی*، اکرم هادی زاده مقدم، مریم اخوان خرازیان صفحات 61-90
  هدف

  با توجه به اهمیت سرمایه ‌های انسانی سازمان و به ویژه استعدادها به عنوان مهم ترین ابزار کسب مزیت رقابتی، هدف از انجام این پژوهش ارایه مدلی برای مدیریت استعداد در صنعت خودرو است.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد:

   این پژوهش، به صورت ترکیبی اکتشافی (کیفی-کمی) انجام شده است. در فاز کیفی، اجزای یک مدل مدیریت استعداد به روش تحلیل تم شناسایی شد. در فاز کمی، اجزاء و روابط مدل استخراج شده از فاز کیفی، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، مورد ارزیابی قرار گرفت تا مهم ترین متغیرهای مرتبط برای یک مدل مدیریت استعداد و ارتباطات آنها، طراحی و تبیین شود.

  یافته ‌های پژوهش:

   مدل حاصل از این پژوهش مشتمل بر شناسایی فرایند مدیریت استعداد (تعریف، شناسایی و انتخاب، توسعه، به‌کارگیری، نگهداشت استعدادهای موجود و ایجاد شرایط جذب استعدادهای جدید)، عوامل اثرگذار بر این فرایند در چهار دسته عوامل محیط کلان، عوامل سطح سازمان، عوامل سطح فرد و عوامل مربوط به سیستم مدیریت منابع انسانی و پیامدهای این فرایند در سه دسته فردی، سازمانی و فراسازمانی است.

  محدودیت‌ ها و پیامدها:

   با توجه به سازه ‌ها و مضامین شناسایی شده مرتبط با صنعت خودرو، تعمیم نتایج به سایر صنایع محدودیت دارد.

  پیامدهای عملی:

   ارایه مدلی برای مدیریت استعداد در صنعت خودور، در سه بخش عوامل اثرگذار، فرایند و نتایج مدیریت استعداد و متغیرهای مرتبط و چگونگی ارتباطات آنها.

  ابتکار یا ارزش مقاله: 

  این پژوهش جامعه گسترده‌ ای از شرکت ‌های فعال در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده و خروجی این پژوهش برای سیاست ‌گذاران و مدیران این صنعت، در زمینه‌ سازی و پیاده‌ سازی مدیریت استعداد قابل اتکا خواهد بود. برخی سازه‌ها و بسیاری از متغیرها و مضامین شناسایی شده و جزییات ارایه شده در خروجی‌های این تحقیق، متفاوت با مدل‌های موجود و متناسب با صنعت خودرو می‌باشند.

  کلیدواژگان: استعداد، مدیریت استعداد، صنعت خودرو
 • یوسف محمدی مقدم، عبدالله ساعدی، فرحناز آهنگ* صفحات 91-112
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری در سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت.

  طراحی/ روش‌ شناسی/ رویکرد : 

  پژوهش حاضر دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدیران سازمان‌های دولتی در استان لرستان تشکیل می ‌دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه ‌گیری هدفمند 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تایید گردید و داده ‌های به‌دست ‌آمده از مصاحبه با استفاده از نرم‌ افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و پیامدهای شبکه‌ سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تایید قرار گرفت.

  یافته‌ های پژوهش: 

  یافته‌ های بخش کیفی حکایت از آن دارد که شانزده عامل به عنوان پیامدهای شبکه‌ سازی سیاسی شناسایی شد. همچنین یافته ‌های بخش کمی اولویت‌بندی و تشخیص میزان درجه اهمیت پیامدهای شبکه ‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری با استفاده از رویکرد دلفی فازی می ‌باشد.

  محدودیت ‌ها و پیامدها:

   مغفول ماندن شبکه‌سازی سیاسی به‌خصوص در پژوهش‌ های داخلی، پژوهش حاضر را بر آن داشت تا خلا نظری و مفهومی پیش گفته را کاهش دهد.

  پیامدهای عملی: 

  شبکه ‌سازی سیاسی این قابلیت را دارد که با تزریق راهبردها و سیاست‌های نوین، سیاست‌گذاری در شرایط پیچیده را تسهیل نماید.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   این پژوهش پیامدهای شبکه‌ سازی سیاسی را با روشی که تاکنون به‌کار گرفته نشده است مورد تحلیل قرار داده که این امر مفهومی کامل‌تر از آن را ارایه می‌دهد.

  کلیدواژگان: شبکه سازی، شبکه سازی سیاسی، نظام سیاست گذاری، سازمان های دولتی، رویکرد دلفی فازی
 • منوچهر اسدی، محمد عطایی*، محمود درودیان صفحات 113-136
  هدف

  هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک در پاسخگویی، مسیولیت پذیری و شفافیت با اعتماد عمومی با میانجی گری اثربخشی درک شده از حکومت الکترونیکی در مدیریت دولتی می باشد.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:

   پژوهش حاضر با استفاده از یک بررسی میدانی مقطعی کمی صورت پذیرفته است. داده های اولیه در سطوح جامعه آماری مربوط به 23 دفتر فعال خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10 +) در سطح استان گیلان بوده و حجم نمونه 392 نفر از مراجعه کنندگان به دفاتر خدماتی می باشد که از طریق نمونه گیری احتمالی (تصادفی طبقه ای) انتخاب گردیده است. روش گردآوری داده ها توصیفی بوده و از نظر نوع تحلیل از همبستگی پیرسون استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش میدانی در توزیع پرسشنامه استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: 

  برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج R2 تغییر 2/79 % را در کلیت اعتماد عمومی به دولت به دلیل تمام ساختارهای مستقیم و میانجی نشان می دهد. R2برای اثربخشی دولت الکترونیک 4/56٪ می باشد که نمایانگر رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی از انتظارات شهروندان به واسطه اثربخشی دولت الکترونیک است.

  محدودیت ها و پیامدها:

   محدودیت این پژوهش انجام آن در حوزه جغرافیایی استان گیلان بوده که قابلیت تعمیم نتایج آن به کل سطح کشور را دشوار می نماید.

  پیامدهای عملی:

   این مطالعه چارچوبی اجرایی را برای اعتماد عمومی در راستای حکمرانی دولت به واسطه ادراک شهروندان از اثربخش بودن خدمات دفاتر الکترونیک ارایه می نماید.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   این مقاله مطابق با استدلال های انجام شده، به این نتیجه رسید که شیوه های حکمرانی خوب باعث ایجاد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می شود، بنابراین جهت گیری هایی را در خط مشی های کلیدی ارایه می دهد. همچنین یافته های این تحقیق به اعتبار نظریه حکمرانی خوب با حکمرانی الکترونیک کمک می نماید.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، ادراک از اثربخشی، دولت الکترونیک، اعتماد عمومی به دولت
 • بابک خسروی*، حسین عیسایی، محسن میری، علی طاهری صفحات 137-160
  هدف

  با توجه به کاستی های موجود، نظام سیاست گذاری سازمانی به فرایندی سیستماتیک، هدفمند و منظم برای تولید داده های حاصل از عملکرد، پردازش آن ها به اطلاعات و تبدیل آن به دانش سیاستی نیاز دارد تا نسبت به کم و کیف تحقق اهداف سیاست ها، آثار و پیامدهای آن ها و موفقیت یا ناکامی شان آگاهی داشته و از آن برای سیاست گذاری و تصمیم گیری بهره گیرد. ازاین رو مسیله اصلی که محقق به تلاش برای رفع آن می پردازد تبیین این موضوع است که سیاست ها و راهبردهای کلان چه پیامدها و آثاری در پی خواهد داشت.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:

   پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها اسنادی-فراترکیب است. در روند این پژوهش، 408 پژوهش انتخاب شدند که در آن ها درباره مولفه های ارزیابی سیاست ها و راهبردهای مرتبط با جوامع دانشگاهی به طور مستقیم و غیرمستقیم بحث شده بود. برای تحلیل داده ها از رویکرد کیفی استفاده شد. برای بررسی اعتبار مطالعات مورد استفاده در این پژوهش از «ابزار حیاتی گلین» استفاده شده است که برای ارزیابی همه طرح های پژوهشی کاربردی، قابل استناد است.

  یافته های پژوهش: 

  در پژوهش حاضر 4 بعد، 16 مولفه و 75 شاخص شناسایی شده است که در نهایت الگوی ارزیابی آثار و پیامدهای سیاست ها و راهبردهای جوامع دانشگاهی بر اساس آن ها تدوین شده است. ابعاد مدل استخراجی عبارت اند از: تربیت و آموزش، پژوهش و نوآوری، خدمات مستشاری و مدیریت دانش.

  محدودیت ها و پیامدها:

   در این پژوهش به بررسی تحقیقات علمی در پایگاه های تحقیقاتی معتبر پرداخته شده است. از آنجا که مقوله ارزیابی پیامد در حوزه سیاست ها و راهبردهای کلان جوامع دانشگاهی سهم ناچیزی از تحقیقات این حوزه را به خود اختصاص داده اند، محدودیت این پژوهش را می توان تعداد اندک تحقیقات و پژوهشگران عنوان نمود.

  پیامدهای عملی:

   به وسیله شاخص های موجود در مدل حاضر می توان پیامدهای اصلی سیاست های وضع شده در جوامع دانشگاهی را مورد سنجش قرار داد و با توجه به نتایج حاصل اطلاعات مفیدی را به تصمیم گیران این حوزه ارایه نمود تا از هدررفت منابع و زمان با اتخاذ سیاست ها و راهبردهای نامناسب جلوگیری گردد.

  ابتکار یا ارزش عملی:

   این پژوهش اولین پژوهش در خصوص ارایه مدل منسجم در زمینه ارزیابی پیامد سیاست ها و راهبردهای جوامع دانشگاهی می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، ارزیابی پیامد، ارزیابی سیاست و راهبرد، دانشگاه
 • محمد طالاری*، مینا خوشرو صفحات 161-185
  هدف

  با توجه به آسیب پذیری سازمان ها در برابر عدم قطعیت های محیطی، هیچ سازمانی از بحران مصون نیست. بنابراین آسیب های ناشی از بحران را می توان با اتخاذ استراتژی های صحیح، به حداقل رساند. ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه شناسی راهبردهای پاسخ به بحران های سازمانی است.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: 

  برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2006) استفاده شد. از این رو تمامی مقالات مرتبط با هدف پژوهش در پایگاه داده اسکوپوس در بازه 2010 الی 2021 مورد جست و جو قرارگرفته و 678 مقاله یافت شد که پس از بررسی و غربال آن ها بر اساس عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت در نهایت 61 مقاله امتیاز لازم را جهت استخراج شاخص ها کسب نمودند.

  یافته های پژوهش: 

  پس از تجزیه وتحلیل داده ها، 59 شاخص استخراج گردید که این شاخص ها در نهایت در 4 گونه شناسی راهبردی (تهاجمی، تدافعی، تحلیلگر و واکنشی) دسته بندی شدند.محدودیت ها و پیامدها: پژوهش حاضر مقالات علمی-پژوهشی انگلیسی زبان را بررسی کرده است. پژوهش های آتی می توانند مقالات فارسی زبان و سایر اسناد نظیر کتاب ها، مقالات کنفرانسی و... را نیز بررسی کنند.

  پیامدهای عملی:

   ایجاد تعادل نزدیک تر بین اکتشاف و بهره برداری، سازمان را قادر می سازد تا از خطر انقراض یا خطر عدم تطبیق با محیط های بحرانی اجتناب کند، یا حداقل آن را بهتر مدیریت کند. همچنین شرکت هایی که هم زمان فعالیت های اکتشافی و بهره بردارانه را دنبال می کنند می توانند در مقایسه با شرکت هایی که بر یکی به قیمت دیگری تمرکز می کنند به عملکرد برتر در بحران ها دست یابند.

  ابتکار یا ارزش مقاله:

   پژوهش حاضر یک گونه شناسی از استراتژی های مقابله با بحران را به عنوان توصیه هایی برای مدیران و رهبران سازمان ها ارایه می دهد که می تواند به صورت استراتژیک به کاهش اثرات منفی و مدیریت بحران کمک کند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، راهبردهای پاسخ به بحران، بحران سازمانی، مدل گونه شناسی، فراترکیب
|
 • Maryam Tehrani, Elham Heydari, Farzad Moradpour *, Kamran Farajzadeh Pages 15-34
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the impact of individual resilience and transformational leadership on team innovative work behavior with respect to the mediating role of team resilience and the moderating role of learning climate.

  Design/ methodology/ approach:

   This study is applied in terms of object and descriptive-correlational in terms of method. In this study, the statistical population consists of the employees of Mofid Securities and the sample size of 261 employees selected by simple random sampling method. Data analysis was performed using structural equation modeling approach and partial least squares method using SPSS and PLS software.

  Research Findings

  The results reveal that individual resilience and transformational leadership have a significant impact on team innovative behavior. The moderating effect of learning climate in this relationship is significant, but the mediating effect of team resilience in the relationship between transformational leadership and innovative team behavior is not significant.

  Limitations & Consequences: 

   This study considers team resilience as a one-dimensional concept, while in some of the criteria for measuring this variable, different and varied dimensions for measuring it are presented, which may limit the generalizability of the results of this study.

  Practical Consequences: 

  The present study provides the basis for examining the consequences of team resilience by focusing on the separation of tangible consequences such as employee turnover rate, organizational performance, etc. and intangible consequences such as employee participation, employee commitment.

  Innovation or value of the Article:

    Due to the high importance of resilience and activity under high work pressure condition in most of the jobs in organization, investigating the mentioned concepts could bring new insights.

  Keywords: Individual resilience, Team resilience, Team innovative work behavior, transformational leadership, learning Climate
 • Fatem Taherpour *, Hojjat Nasehyan Pages 35-59
  Purpose

   The purpose of this study was to determine the relationship between Sustainable leadership Skills and Co-creation with mediating role of Cognition-based trust in the perspective of faculty members of Birjand University.

  Design/Methodology/Approach:

   The research method was descriptive - correlation. The statistical population of the study consisted of all faculty members of Birjand university at 2019-2020, which were selected by a simple random sampling method of 230 persons. In order to measure the Sustainable leadership Skills variable, a Researcher - Made Questionnaire with reliability of 93% , For measuring Co-creation Taherpour questionnaire with reliability of 95% and Cognition-based trust of the Yang & Mossholder  questionnaire was used with reliability of 80%. Content validity of the questionnaires was confirmed by experts and construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. the Reliability coefficient of the Questionnaires was investigated using Cronbach's Alpha coefficient.

  Research Findings

   Comparison of direct standard coefficients with indirect standard coefficients showed that Cognition-based trust plays a mediator role. According to the standard coefficient of 0/47 at the smaller error level than 0.01, Sustainable leadership Skills were the antecedents of Co-creation and also with a standard coefficient of 0.60 of Cognition-based trust. The Standardcoefficient of Cognition-based trust and Co-creation was also 0/24 and meaningful. Regarding to the proposed model, the relationships were studied and the model was fitted.

  Limitations & Consequences:

   Not using qualitative methods in data collection such as interviews, the effects of the sample size and error rate, the prevalence of data collection, the lack of data collection, lack of studies and lack of cooperation of experts of higher education were among the limitation of this study

  Practical Consequences: 

  With the usage of sustainable leadership skills, we can guarantee the relationship between stakeholder’s Cognition-based trust and organization structure and enhance co-creation and knowledge and Skills sharing.

  Innovation or value of the Article: 

  In this study, for the first time, Sustainable Leadership Skill’s, variables have been investigated and a special measure is designed and fabricated. for the first time, the number of variables have been studied in one place among faculty members of the university.

  Keywords: Sustainable leadership Skills, co-creation, Cognition-based trust, faculty members, University of Birjand
 • MohamadReza Ebrahimi, Tayebeh Amirkhani *, Akram Hadizadeh Moghadam, Maryam Akhavan Kharaziyan Pages 61-90
  Purpose

  Considering the importance of human resources of the organization and especially talents as the most important tool for gaining a competitive advantage, the purpose of this study is to provide a model for talent management in the automobile industry.

  Design/ Methodology/ Approach: 

  This research was conducted based on a combined exploratory method (qualitative-quantitative). In the qualitative phase, the components of a talent management model were identified by theme analysis. In the quantitative phase, the components and relationships of the model (extracted from the qualitative phase) were evaluated by using structural equation modeling to design and explain the most important relevant variables for a talent management model and their relationships.

  Research Findings

  The model of this research includes identifying the talent management process (defining, identifying and selecting, developing, applying, retaining existing talents and creating conditions for attracting new talents), factors affecting this processare in four categories: environmental factors, organizational level factors, individual level factors, and the factors related to the human resource management system, and the consequences of this process are in three categories: individual, organizational and extra-organizational.

  Limitations & Consequences:

   The generalization of the results of this research to other industries is limited.Practical Consequences: Providing a model for talent management in the Automobile industry, in three parts: influential factors, talent management process with results, and related variables and how they relate.

  Innovation or value of the Article: 

  This research examines a wide community of companies which are active in the Automobile industry and the output of this research will be reliable for policy makers and managers in this industry, for planning and implementation of talent management. Some constructs and many variables and themes identified and the details provided in the outputs of this research are different from the existing models and are suitable for the automobile industry.

  Keywords: Talent, Talent management, Automobile Industry
 • Yousef Mohammadi Moghaddam, Abdolah Saedi, Farahnaz Ahang * Pages 91-112
  Purpose

   The aim of this study was to analyze the consequences of political networking in the policy-making system in governmental organizations in Lorestan province.

  Design/Methodology/Approach: 

  The statistical population of the study consists of managers of governmental organizations in Lorestan province. Using the principle of theoretical adequacy and purposeful sampling method, 16 of them were selected as sample members. In the qualitative part of the research, semi-structured (in-depth) interviews were used to collect data, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, respectively, and the data obtained from the interview using software Atlas.ti and the coding method of analysis and the consequences of political networking in the policy system were identified. On the other hand, in the quantitative part, a questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and incompatibility rate. 

  Research Findings:

   The findings of the qualitative section indicate that sixteen factors were identified as consequences of political networking. Also, the findings of the quantitative section are prioritizing and recognizing the degree of importance of the consequences of political networking in the policy-making system using the fuzzy Delphi approach

  Limitations & Consequences: 

  The neglect of political networking, especially in domestic research, has led the present study to reduce the aforementioned theoretical and conceptual gap.

  Practical Consequences: 

   Political networking has the potential to facilitate policy-making in complex situations by injecting new strategies and policies.
  Innovation or value of the Article: This study analyzes the consequences of political networking in a way that has not been used before, which provides a more complete concept.

  Keywords: Networking, Political Networking, Policy Making, Governmental Organizations, Fuzzy Delphi Approach
 • Manouchehr Asadi, Mohammad Ataie *, Mahmoud Droudian Pages 113-136
  Purpose

  The Purpose of this study was to investigate the relationship between perceptions on accountability, responsibility and transparency towards public trust mediated by the perceived effectiveness of e-government in public administration. 

  Design/Methodology/Approach: 

  The current research was conducted using a quantitative cross-sectional field survey, the primary data at the statistical community levels are related to 23 active police electronic service offices (Police +10) in Gilan province, the sample size is 392 people. Among the people who refer to service offices, they were selected through probability sampling (stratified random), the method of data collection is descriptive, and in terms of type and analysis, it is Pearson correlation. In order to collect data and information, the field method was used to distribute the questionnaire.

  Research Findings

  Positive results were obtained for all hypothetical links (direct and indirect relationships). The results of R2 show a change of %79.2 in the totality of public trust in the government due to all direct and intermediary structures. R2 for the effectiveness of e-government is %56.4. which shows the relationship between good governance and public trust from citizens' expectations due to the effectiveness of electronic government.

  Limitations & Consequences: 

  The limitation of this research is that it was carried out in the geographical area of Gilan province, which makes it difficult to generalize its results to the entire country.

  Practical Consequences: 

  This study provides an implementation framework for public trust in the direction of government governance through citizens' perception of the effectiveness of electronic office services.

  Innovation or value of the Article:  

  According to the arguments made, this paper concluded that good governance practices create and increase public trust in the government, thus providing directions in key policies. Also, the findings of this research contribute to the validity of the theory of good governance with electronic governance.

  Keywords: Good Governance, Perception of effectiveness, E-government, Public trust in government
 • Babak Khosravi *, Hussein Eisaaei, Mohsen Miry, Ali Tahery Pages 137-160
  Purpose

  Due to the existing shortcomings, the organizational policy-making system needs a systematic, purposeful and regular process to produce performance data, process them into information and turn them into policy knowledge in order to achieve the goals of policies, effects and consequences. Be aware of them and their successes or failures and use them for policy-making and decision-making. Therefore, the main issue that the researcher tries to solve is to explain what the consequences of policies and strategies will be.

  Design/Methodology/Approach:

   In terms of practical purpose and in terms of data collection method the current research is documentary- Meta-Synthesis. In the process of this research, 408 studies were selected in which the components of evaluating policies and strategies related to academic societies were discussed directly and indirectly. A qualitative approach was used to analyze the data. To check the validity of the studies used in this research, "Glynn's Vital Tool" has been used, which can be used to evaluate all applied research projects.

  Findings

  In the present study, 4 dimensions, 16 components and 93 indicators have been identified, and finally, the model for evaluating the effects and consequences of policies and strategies of academic communities has been developed based on them. The dimensions of the extraction model are: training and education, research and innovation, consulting services and knowledge management.

  Limitations and Consequences:

   The only limitation in this study is the lack of a coherent model for evaluating the consequences of policies and strategies in the academic community. Therefore, this research is the first one to provide a coherent model for evaluating the consequences of policies and strategies in academic communities.

  Practical Implications:

   Using the indicators in the present model, the main consequences of the policies set in the academic community can be assessed and according to the results, useful information can be provided to decision makers in this field to avoid wasting resources and time by adopting policies and strategies.

  Initiative or practical value:

   This research is the first one to provide a coherent model in assessing the impact of policies and strategies of academic communities.

  Keywords: evaluation, Impact evaluation, assessment, Outcome evaluation, Policy, Strategy evaluation, University
 • Mohammad Talari *, Mina Khoshroo Pages 161-185
  Purpose

  Given the vulnerability of organizations to environmental uncertainties, no organization is immune to crisis. Therefore, the damage caused by the crisis can be minimized by adopting the right strategies. So, the main purpose of this study was to provide a comprehensive and ambidextrous model for the typology of response strategies to organizational crises.

  Design/ Methodology/ Approach: 

  To achieve the main goal of the research, the seven-step Meta‐synthesis method of Sandelowski and Barroso (2006) was used. therefore, all articles related to the purpose of research in the Scopus database were searched between 2010 and 2021, and 678 articles were found, after reviewing and screening them based on the title, abstract, content, and quality, finally 61 articles were selected. They obtained the necessary points to extract the indicators.

  Research Findings

  After analyzing the data, 59 indicators were extracted which were finally classified into 4 strategic typologies (prospector, defender, analyzer, and reactive).Limitations & Consequences: The present research has examined scientific-research articles in English. Future research can examine Persian language articles and other documents such as books, conference articles, etc.

  Practical Consequences: 

  Creating a closer balance between exploration and exploitation enables the organization to avoid, or at least better manage, the risk of extinction or the risk of adapting to critical environments. Also, companies that pursue exploratory and exploitative activities at the same time can achieve superior performance in crises compared to companies that focus on one price at a time.

  Innovation or value of the Article: 

  The present study presents a typology of crisis management strategies as recommendations for managers and leaders of organizations that can strategically help to reduce the negative effects and crisis management.

  Keywords: Crisis Management, Response strategies to Crisis, Organizational crisis, Typology model, Meta‐synthesis