فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم پرهیزکاری* صفحات 1-22

  قصه حضرت یوسف، در دیوان نزاری قهستانی، مورد توجه خاص قرار گرفته است. مساله تحقیق این است که اجزا و شخصیت های این قصه چگونه به صورت تمثیلی در اشعار نزاری پردازش شده و از آن ها برای بیان اندیشه های عرفانی، دینی، فلسفی و اخلاقی شاعر استفاده گردیده است. مهمترین سوال تحقیق این است که نزاری چگونه و از چه تمثیل هایی برای تبیین قصه حضرت یوسف استفاده کرده و سیر این قصه در دیوان او چگونه تبیین شده است. کتاب «کشف الاسرار و عده الابرار» اثر ابوالفضل میبدی و مقاله «اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع) » پیشینه تحقیق می باشد. با توجه به این که داستان یوسف پیامبر که سرآمد تمام داستان ها می باشد و از زاویه عرفانی و تمثیلی مورد توجه خاص نزاری قرار گرفته، ضرورت انجام کار احساس می شود. هدف از این تحقیق شناخت جایگاه تمثیلی قصه حضرت یوسف در اشعار نزاری و تبیین اجزای این قصه در چهارچوب ادب عرفانی می باشد. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسید، شیوه گردآوری بدین صورت است که تمام اجزا و شخصیت های قصه یوسف در غزلیات نزاری یادداشت برداری شد، سپس طبقه بندی گردید و در نهایت با توجه به مختصات رویکرد تمثیلی، تجلی این قصه در چهارچوب ادب عرفانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این مقاله نشان می دهد که نگاه نزاری به داستان یوسف، عرفانی بوده و تمام اجزا و شخصیت های داستان به طور تمثیلی مورد استفاده قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: نزاری قهستانی، غزلیات نزاری، یوسف پیامبر، تمثیل، عرفان و تصوف
 • ساره تربیت* صفحات 23-45
  استفاده از تمثیل در شعر و به کارگیری آن در متون ادبی، یکی از عناصری است که باعث تقویت زیبایی شناسی آثار ادبی و کیفیت بخشیدن به اصالت ادبی در متن می شود. با توجه به جایگاه ادبی و تاثیر حسین منزوی بر غزل و غزلسرایان معاصر، ضرورت تحقیق درباره ی اشعار وی کاملا واضح است. در جستار پیش رو چگونگی کاربرد انواع تمثیل در غزلیات منزوی مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به شواهد مثال، به دست آمد که این آرایه ی ادبی، از جایگاه ویژه ای در غزلیات او برخوردار است. از آن جا که ماهیت این آرایه وابسته به متون و داستان ها و اشعار ذهن آشنای پیشین است، به طبع ظرفیت چندانی برای آفرینش و نوآوری در آن وجود ندارد و منزوی نیز در اندک مواردی، در نحوه ی کاربرد و بهره گیری مفهومی از تمثیل ها، خلاقیتی از خود نشان داده است. درباره ی شعر و اندیشه ی حسین منزوی، مقالاتی نوشته شده ولی تا کنون به طور خاص در زمینه ی «تمثیل در غزل منزوی» تحقیقی صورت نگرفته. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این پرسش که میزان توجه و استفاده ی منزوی از انواع تمثیل و خلاقیتش در به کارگیری تمثیل های شعری تا چه حد بوده است؟ پرداخته شد.
  کلیدواژگان: تمثیل، غزل، حسین منزوی، نوآوری
 • محمد حاجی آبادی* صفحات 46-67
  استاد و شاعر بزرگ خطه قهستان، حکیم نزاری، به مدد روح لطیف، اندیشه قدرتمند، ذهن نکته سنج و با الهام از عوالم معنوی و عالم درون، احساسات لطیف و رقیق خویش را در قالب غزل منعکس ساخته است. شاعر علاوه بر خلق مضامین والا و عمیق به دلیل رعایت مقتضای حال شنونده و آراستن کلام به انواع ترفند و شگردهای ادبی دست یازیده است. یکی از وجوه بلاغی و تصویرسازی های نزاری تمثیل و زیر شاخه های آن بوده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی عشق یکی از محوری ترین تجربه های عرفانی شاعر با رویکردی تمثیلی است که نگارنده به شیوه اسنادی و کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی مورد واکاوی قرار داده است. پرسش اصلی این است که شاعر قهستان از کاربرد تمثیل و زیر شاخه های آن چه اغراضی را دنبال می کرده است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه شاعر از تمثیل به عنوان کاراترین شیوه محاکات برای آشکارکردن معانی پیچیده به ویژه تجربه های عرفانی خویش بهره جسته است و گاهی به ذکر تمثیلات متعدد برای یک معنی پرداخته و غرض از آن روشن کردن ابعاد گوناگون آن معنی بوده است. نزاری در تمثیلات خویش در قلمرو عشق بیشتر از شحصیت ها و تصاویر ملموس و حسی استفاده کرده و به خلق مضامین بدیع پرداخته که در این پژوهش تمثیلات عشق در دو حوزه شبکه های تمثیلی انسانی و مکانی دنبال شده است.کلید واژه ها: نزاری قهستانی، غزل، تصویر آفرینی، تمثیل، عشق.
  کلیدواژگان: نزاری قهستانی، غزل، تصویر آفرینی، تمثیل، عشق
 • لیلا خیاطان*، فرزانه یوسف قنبری، نسیم خواجه زاده، مسعود خردمندپور صفحات 67-85
  هدف از نوشتار حاضر شناخت و تبیین نقش و کارکرد یکی از آرایه های ادبی در آفرینش تصاویر و مضامین اجتماعی در داستان کوتاه است. پاسخ دادن به این سوال که آیا صنایع گوناگون ادبی به کار رفته در داستان های کوتاه فارسی، به ویژه تمثیل، می توانند علاوه بر نمایش ظرافت های بیانی و بلاغی، نقش عناصر زیبایی شناختی را به عنوان پدیده ای پویا، در نمایش بهتر شرایط سیاسی و اجتماعی زمان ساخت اثر نشان دهند؟،اهمیت و ضرورت بررسی تمثیل و کارکرد اجتماعی آن را در یکی تازه ترین انواع ادبی در زبان فارسی به خوبی معلوم می سازد. به طوری که می توان ادعا کرد درک و برداشت اجتماعی از داستان های تمثیلی بر جذابیت مباحث و مطالعات فرامتنی می افزاید. روش گردآوری در این جستار بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و شیوه پژوهش بر پایه روش توصیفی-تحلیلی است که ابتدا خلاصه ای از هر دو داستان آمده و سپس مصادیقی از تمثیل های اجتماعی به کاررفته در آن ها کشف و مورد تحلیل مضمون و محتوا قرارگرفته است. بافت و ساختار درونی هر دو داستان مورد بحث ما در این مجال به گونه ای است که پس از این بررسی، این نتیجه حاصل شد که نویسنده از قالب تمثیل برای بهتر نشان دادن وجوه نواقص و معایب جامعه ی روزگارش بهره برده و مفاهیم اجتماعی - سیاسی عصرش را در بطن یک داستان تمثیلی جای داده است.
  کلیدواژگان: تمثیل اجتماعی، داستان کوتاه، آب زندگی، قضیه خر دجال
 • شیرین کبیری*، سعیده ساکی انتظامی، جواد استاد محمدی، حمیدرضا دهقانی پور صفحات 86-101
  یکی از گونه های پرکاربرد در تعلیم آموزه های تربیتی و اخلاقی استفاده از شگرد تمثیل است. شعرا و نویسندگان همواره سعی کرده اند به کمک تمثیل، مفاهیم عقلی، ذهنی و انتزاعی را به شکلی موثر و کارآمد به خوانندگان و مخاطبان خود منتقل سازند. شاعران سبک هندی در آثار خود از انواع تمثیل بهره برده اند. از سوی دیگر آنچه در ادبیات تعلیمی تاثیرگذاری شگرفی داشته، بهره گیری از تمثیل برای آموزش اخلاق و بیان پند و اندرز است. نعمت خان عالی شیرازی، یکی از شاعران نامبردار دربار هند در قرن یازدهم و آغاز قرن دوازدهم هجری است. از آنجا که بررسی کاربرد تمثیل و کارکردهای مختلف آن در یک اثر ادبی ضرورت دارد، هدف این پژوهش بررسی کاربرد انواع تمثیل برای بیان مفاهیم اخلاقی در اشعار نعمت خان عالی است. در این پژوهش در پی آنیم که به این پرسشها پاسخ دهیم که: کارکرد تمثیل در اشعار نعمت خان عالی به چه اندازه است؟ و وی برای بیان مفاهیم اخلاقی از کدام یک از انواع تمثیل بیشتر بهره برده است؟ و تا چه اندازه در این راه موفق بوده است؟ هر چند کتابها و مقالات متعددی درباره تمثیل و کاربرد آن در دیوان شعرا نوشته شده است اما تاکنون درباره کاربرد تمثیل در اشعار نعمت خان مقاله ای منتشر نشده است. این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و مطالعه موردی انجام شده است و رویکردی توصیفی - تحلیلی دارد. بر اساس یافته های پژوهش وی از بین انواع تمثیل کوتاه(توصیفی)، بیشتر به ارسال المثل و اسلوب معادله توجه داشته است.
  کلیدواژگان: آموزه های تربیتی و اخلاقی، تمثیل، نعمت خان عالی، سبک هندی
 • محمدرضا کمالی بانیانی* صفحات 102-127

  یکی از جمله شاعران تاثیر گذار در ادب پارسی فروغ فرخزاد است. با توجه به سیطره شعر آرمان گرای او در تقابل با شعر آرمان گریز ، شعر او به سوی نوعی دمکراتیک شعری سوق یافته است. واکاوی دقیق اشعار او، دگردیسی و دگرنویسی اشعار او را از نوعی هرمنوتیک ذوقی به نوعی هرمنوتیک فلسفی نشان می دهد. هدف این بررسی نمایان ساختن صور تمثیلی در اشعار فروغ فرخزاد است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آشکار سازی جنبه های تمثیلی آنیموس در اشعار فروغ فرخزاد صورت گرفته است.بر پایه این پژوهش مشخص می شود صور مثالی آنیموس که فروغ فرخزاد در اشعار خود از آنها بهره جسته اند کدامند و هر کدام چه تاثیری در بیان اندیشه های وی داشته است، نتایج این پژوهش نشان می دهد صور مثالی آنیموس را در اشعار فروغ فرخزاد در جایگاه هایی منسجم و در اشکال متفاوتی همچون اساطیر ، مراسم مذهبی، رویا ها و تخیلات فردی و... نمایانگر شده است.یافته اند.

  کلیدواژگان: فروغ فرخزاد، آنیموس، معشوق درونی، ناخود آگاه جمعی
|
 • Maryam Parhizkari * Pages 1-22

  The story of Joseph the prophet has been particularly paid attention to in Nizari Quhistani’s book of poem. The research question of this study is going to explore how the component parts and characters of this story are dealt with allegorically and used to express the mystical, religious, moral, and philosophical thoughts of poet. Another posed question of this study deals with the allegories used by Nizari to express the story of Joseph and the trajectory according which the story is explained. A book titled Kashf o lasrar by Abolfazl Meibodi and an article titled Esharat Erfani dar Dastane Hazrat Yousef are used as literature review. The significance of this study is emanated from Nizari’s special attention to the great story of Joseph from mystical and allegorical viewpoint. The current study attempts to discover the allegorical position of this story in Nizari’s book of poem and also to elaborate on the component parts of the story of Joseph in a framework of mystical literature. The descriptive and analytical methodology, by using library sources, are used to develop our research project. After note taking about any single part and character, they are categorized and analyzed. Finally, regarding to the features of allegorical approach, the researcher investigate the component parts and characters in the framework of mystical literature. The findings of this study shows that Hakim Nizari had a mystical view on the story of Joseph and all characters and elements of the story are used symbolically and allegorically.

  Keywords: Nizar Quhistani, Nizari&rsquo, s sonnets, Joseph the prophet, allegory, mysticism, Sufism
 • Sareh Tarbiat * Pages 23-45
  Using allegories in poetry and utilizing them in literary texts is among the factors that boost the aesthetics of literary works and the quality of literary originality in texts. Due to the literary position and influence of Hossain Monzavi on contemporary ghazals and poets, the need to investigate his poetry seemed pressing. The present study aimed to investigate how various types of allegories were utilized in Monzavi’s ghazals, and, based on the obtained evidence, it was shown that the literary figures of speech occupied a special position in his poetry. As the nature of the figure of speech depends on previously-known texts, tales, and poems, it, consequently, does not have much space for creativity and innovation. Thus, Monzavi has just been able to be innovative on rare occasions, including the manner of conceptually utilizing the allegories. A number of articles were found on Hossain Monzavi’s poetry and thought, but no study was conducted to focus on “allegories in Monzavi’s ghazals”. The present study used a descriptive-analytical methodology to investigate the following questions: “How much did Monzavi pay attention to and utilize various types of allegories, and how much was his creativity in utilizing poetic allegories?”
  Keywords: allegory, Ghazal, Hossain Monzavi, innovation
 • Mohammad Hajiababdi * Pages 46-67
  The great master and poet of Qahestan region, Hakim Nazari, with the help of his gentle soul, powerful thought, thoughtful mind and inspired by the spiritual worlds and the inner world, reflected his tender and subtle feelings in the form of sonnets. In addition to creating lofty and deep themes, the poet has achieved all kinds of literary tricks and tricks due to the need of the listener and embellishing the words. One of the aspects of Nizari's rhetoric and depictions is allegory and its sub-branches. The aim of the upcoming research is to investigate love, one of the most central mystical experiences of the poet with an allegorical approach, which the writer has analyzed in a documentary and library way and in a descriptive and analytical way. The main question is, what purpose did the poet of Qahestan follow from the use of allegory and its sub-branches? The findings of the research indicate that the poet used allegory as the most efficient way of similes to reveal complex meanings, especially his mystical experiences, and sometimes mentioned multiple allegories for the same meaning, and the purpose of that was to clarify the various dimensions of that meaning. . In his allegories in the realm of love, Nazari used more tangible and sensual personalities and images and created novel themes.Keywords: Nizari Qahestani, Ghazal, image creation, allegory, love
  Keywords: Nizari Qahestani, Ghazal, image creation, allegory, love
 • Leila Khayatan *, Farzaneh Yosef- Ghanbary, Nasim Khajeh Zadeh, Masood Kheradmand Pour Pages 67-85
  . The study of reflection of literary elites thoughts has an effective way of evolving people public opinions by expression's art. The analysis of short stories based on the figure of speech used in them, in addition to receiving the delicacies of the role of the language element, appears as a dynamic phenomenon in the political and social conditions of its time. An article with the subject and title of social allegory analysis has not been found in stories and articles, but with the general title of fictional allegory; two scientific documents have been written in articles and dissertations. To write the article has been used sources such as books, literary sites and related articles. The research method in this article is based on descriptive-analytical method. First, there is a summary of the selected short stories, and then some of the allegories used are analyzed by content. Wherever the audience of popular literary works is people, more tangible and smooth type of literature such as allegory is usually used.
  Keywords: Fictional literature, Social allegory, Life Water, The case of the Antichrist Donkey, Short story, Sadegh Hedayat
 • Shirin Kabiri *, Saeedeh Saki Entezami, Javad Ostadmohamadi, Hamidreza Dehghanipour Pages 86-101
  One of the most used methods in educational and moral teachings is the use of allegory. Poets and writers have always tried to convey rational, mental, and abstract concepts to their readers and audiences effectively and efficiently with the help of allegory. Indian-style poets used it in their writings considerably. What has also made a tremendous impact in educational literature, is the use of allegory to teach ethics and give advice. Nemat Khan Aali Shirazi was a famous poet of the Indian court in the 11th and 12th centuries of Hijri. And because it is necessary to examine the use of allegory, and its various functions in a literary work, the purpose of this research is to study the use of allegory in Nemat Khan Aali's poems to express moral concepts. In this research, we are looking for the answer to the role of allegory in Nemat Khan Aali's poems. And which of the types of allegory has he used more to express moral concepts? And how successful he has been? Although many books and articles have been written about allegory and its use in poets' divans, so far no article has been published about the use of allegory in Nemat Khan Aali's poems. This research has been done in library-style and case-study methods and has a descriptive-analytical approach. Based on the findings of this research, among the types of short (descriptive) allegories, he has paid more attention to allegorical similes and equation styles.
  Keywords: Educational, Moral Teachings, allegory, Nemat Khan Aali, Indian-style
 • MohammadReza Kamali Baniyani * Pages 102-127

  One of the influential poets in Persian literature is Forough Farrokhzad. Due to the dominance of his idealistic poetry in contrast to idealistic poetry, his poetry has shifted to a kind of democratic poetry. Careful analysis of his poems shows the metamorphosis and metamorphosis of his poems from a kind of taste hermeneutics to a kind of philosophical hermeneutics. The purpose of this study is to show the allegorical forms in Forough Farrokhzad's poems. This research has been done by descriptive-analytical method and by examining the revelation of allegorical aspects of animus in Forough Farrokhzad's poems.Based on this research, it is determined what are the examples of animus that Forough Farrokhzad has used in his poems and what effect each of them has had on the expression of his thoughts.The authors of this research have found allegorical images of animus in Forough Farrokhzad's poems in coherent places and in different forms such as myths, religious ceremonies, dreams and personal imaginations, etc.

  Keywords: Forough Farrokhzad, animus, inner lover, Collective Unconscious