فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید شایان، مریم قاسمی، حوریه هوایی* صفحات 431-446

  امروزه آب یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر است و منشا بسیاری از تحولات جهان محسوب می شود. از آنجایی که پراکنش منابع آب و نزولات عموما متناسب نمی باشد، ذخیره سازی و انتقال در مقیاس خرد و نیز بین حوضه ای آب در قالب طرح های آبی برای جمع آوری، انتقال برای توسعه موزون فعالیت های انسانی لازم است. لذا استفاده بهینه و درست از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مهمترین تاثیرات طرح های کوچک مقیاس محلی مهار و انتقال آب بر توسعه اقتصاد روستایی در قلمرو شهرستان نیشابور و شناسایی مشکلات پیش روی آنها می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. تعداد نمونه ها 165 سهم بر آب استخر یا بند می باشد که با استقاده از فرمول N0 با توجه به تعداد سهامداران آب تعیین شد. با توجه به نتایج به دست آمده، ایجاد طرح های کوچک مقیاس و محلی مهار و انتقال آب باعث افزایش سطح توان اقتصاد روستایی خصوصا در بخش کشاورزی شده است. چرا که راندمان و مساحت اراضی زراعی و باغی بعد از ایجاد طرح های کوچک مقیاس و محلی مهار و انتقال آب به طور معناداری افزایش یافته اند. همچنین مشکلاتی نظیر اختلاف بر سر تقسیم آب، تخریب به وسیله افراد غریبه و کمبود سرمایه، ضعف همکاری مالکین و تامین بودجه، عدم ایمن سازی، سامان دهی آب های سطحی و مشکلات مالی نیز در این زمینه وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهار آب، انتقال آب، اقتصاد روستایی، طرح های کوچک مقیاس، نواحی روستایی
 • مرضیه شهریاری*، حسین کوراوند صفحات 447-459

  گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان از منابع مهم رونق اقتصادی در اشتغال زایی، کسب درآمد های ارزی، کاهش فقر و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق پژوهش برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری و نقش آن در توسعه روستایی است که در روستای زراس شهرستان ایذه در سال 1396 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شامل سه گروه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه نمونه گیری کوکران برای سرپرست خانوارها، تعداد 200 نفر و برای گردشگران 120 نفر و 20 نفر از مسیولان به عنوان نمونه انتخاب شده است. می باشد که تحقیق حاضر با استفاده از روش مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها به شیوه تحلیل SWOT به ارایه استراتژی و راهبردهایی جهت توسعه گردشگری روستایی زراس پرداخته و نتایج پژوهش گویای این امر است که در برنامه ریزی گردشگری شهرستان ایذه (روستای زراس) در اولویت اول راهبردهای رقابتی/ تهاجمی (so) و بعد آن راهبرد بازنگری (wt) قرار می گیرد. در واقع راهبرد های رقابتی تهاجمی نشان می دهد که با تاکید بر آداب و رسوم و فرهنگ محلی بومی، افزایش امکانات قایق سواری و امنیت گردشگران با افزایش توجه دولت در این زمینه موجب انگیزش برای مسافرت و جذب بخش خصوصی می شود و برای تحقق اهداف با بهره بهره گیری از این راهبردها، تقویت و افزایش امکانات و خدمات در کنار جاذبه ها و منابع گردشگری با هدف جلب رضایت بیشتر گردشگر و ایجاد اشتغال و درآمد پیشنهاد می شود و آستانه آسیب پذیری این منطقه روستایی به علت پتانسیل گردشگری بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگری جدی و ارایه سیاست گذاری های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و موانع موجود می می باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه روستایی، راهکار، مدل SWOT
 • سید رامین غفاری*، هاجر ناصحی صفحات 461-478

  امروزه فعالیت های روستایی، رفت و آمدها و ارتباطات سطح یه روستا با شهر و منطقه نفوذ آن به میزان زیادی تغییر کرده و این تغییرات بدون توجه به شرایط زیست محیطی و محیط مطلوب انسانی بوده است به گونه ای که مشکلات زیادی را به ویژه برای انسان های ساکن فراهم آورده است. این پژوهش با رویکردی توسعه ای کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی هدف مدل سازی و ارایه الگوی بهینه توسعه ی شبکه ی معابر روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه است. به گونه ای که برای دستیابی به این مهم شاخص هایی در 4 بخش طبیعی و اکولوژیکی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی - فضایی استخراج شد و با نظر سنجی از 30 متخصص امر در زمینه مطالعات شهری و روستایی و با استفاده از نرم افزار Smart-Pls به تحلیل عوامل اکتشافی پرداخته شد. در این بین برای بهینه توسعه ی شبکه ی معابر روستایی از الگوریتم درخت پوشای مینیمم MST در محیط نرم افزار Matlab 2016 و برای فضایی سازی شاخص های مورد مطالعه از روش و فرآیند تحلیل شبکه Network Analyst Tools در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقادیر اشتراکات استخراجی حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه ها بالاتر از مقدار 4/0 قرار داشته که تاییدی بر مناسب بودن داده ها و تحلیل عاملی می باشد و شاخص کالبدی فضایی با ضریب 692/0 مهم ترین عامل شناسایی شد نتایج بررسی میدانی نشان داد که از بین مسیرهای توسعه شبکه معابر برای 15 روستای مورد مطالعه در بخش 4 شاخص و سنارویو تشکیل داده شد که روستاهای جهاد آباد و مورچه خورت در وضعیت مناسب کاملا مناسبی از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند، روستاهای ونداده و سعید آباد یر وضعیت متوسطی از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند، روستاهای قاسم آباد، خسرو آباد، موته و لوشاب در وضعیت نامناسب و روستاهای رباط پایین، لای بید، آزان و زیاد آباد در وضعیت کاملا نامناسبی از از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند. با توجه به تحلیل یافته های می توان گفت از بین روستاهای مورد مطالعه 6/66 درصد از در وضعیتی نامناسب و کاملا نامناسب از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند.

  کلیدواژگان: مدل سازی، توسعه، شبکه ی معابر، روستا، شاهین شهر و میمه
 • اسماء عیدی، فاطمه کاظمیه* صفحات 479-489

  با توجه به اهمیت توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی کشور، در سالیان گذشته شیوه ها و رویکردهای متفاوتی جهت دستیابی به اهداف توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته است، که یکی از مهمترین آنها اجرای طرح های هادی روستایی می باشد. در حال حاضر سه دهه از تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی در کشور میگذرد و همچنان نیز این طرح در سطح کشور برای روستاهای زیادی درحال تهیه و اجراست، لذا ارزیابی اثرات اجرای آن در توسعه روستایی ضرورت دارد. از این رو هدف کلی این تحقیق تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستایی قرهآغاجکوه شهرستان ارومیه بود. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را 204 نفر سرپرست خانوار از کل 420 خانوار ساکن در روستا تشکیل دادند. برای جمعآوری اطلاعات از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی از تکنیک تحلیلعاملی اکتشافی بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی انجام شده، مهم ترین اثرات اجرای طرح هادی در روستای مورد مطالعه در قالب پنج مولفه با عناوین؛ "کالبدی و زیرساختی"،"اجتماعی"،" اقتصادی"،"زیست محیطی" و "فرهنگی" شناسایی و طبقهبندی شدند. پنج عامل مذکور در مجموع حدود 23/64 درصد تغییرات واریانس کل را تبیین کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای طرح هادی در روستای قرهآغاجکوه تا حدودی بر مولفه های کالبدی و محیطی روستا تاثیرگذار بوده، اما بر سایر ابعاد توسعه تاثیر چندانی نداشته است. این درحالی است که طرح هادی از جمله پروژه هایی است که در راستای دستیابی به توسعه همهجانبه روستایی در کشور اجرا میشود لذا پیشنهاد میشود در اجرای طرحهای هادی توجه و برنامهریزی بیشتری بر سایر ابعاد توسعه منجمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، شهرستان ارومیه، طرح هادی
 • بابک اجتماعی*، علی شکور، علی شجاعی فرد صفحات 491-504

  پیدایش سکونتگاه های روستایی، بر پایه ی عوامل طبیعی مانند آب وخاک استوار بوده است. عوامل طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه ی نفوذ، توسعه ی فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارد و این عوامل گاهی به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی عمل می کند. هدف از این مطالعه وضعیت قرارگیری سکونتگاه های روستایی شهرستان فیروزآباد در ارتباط با عوامل طبیعی می باشد. جامعه آماری شامل سکونتگاه های روستایی شهرستان فیروزآباد می باشد این شهرستان دارای دو بخش و 5 دهستان می باشد. روش موردمطالعه در این تحقیق، روش تاپسیس فازی می باشد که یکی از بهترین روش های تصمیم گیری جند شاخصه است که بر مبنای متغیرهای فازی بیان شده است. لایه های اطلاعاتی مورداستفاده شامل لایه ارتفاعی، شیب، جهت، اقلیم، پوشش گیاهی، خاک، فرسایش، کاربری اراضی می باشد که در محیط GIS تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که بخش مرکزی با بیشترین روستاها، ضعیف ترین عملکرد را نسبت به عوامل طبیعی داشته و دهستان احمدآباد در این بخش با 95 درصد در رتبه نخست قرار می گیرد. دومین بخش شهرستان مربوط به بخش میمند بوده که ازلحاظ عوامل طبیعی عملکرد بهتری داشته اند به طوری که اکثر روستاهایی که در شهرستان در وضعیت مناسب تری قرار داشته اند در این بخش قرارگرفته اند. به طورکلی سکونتگاه های روستایی که در قسمت شمالی و شمال غربی فیروزآباد می باشند در وضعیت مناسب تری قرار دارند. درصورتی که وضعیت سکونتگاه های روستایی بخش جنوبی و مرکزی شهرستان نامناسب می باشد. نقش عوامل انسانی بخصوص در لایه های پوشش گیاهی، خاک، فرسایش و کاربری اراضی باعث شده که وضعیت قرارگیری بسیاری از سکونتگاه های روستایی در ارتباط با عوامل طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند. لذا می طلبد پتانسیل و ظرفیت سکونتگاه های روستایی شهرستان به خوبی موردبررسی قرارگرفته و در تناسب بااستعدادهای موجود در منطقه نسبت به معرفی، طرح ریزی و اجرای برنامه های معیشتی جایگزین اقتصاد زراعی -دامی که در حال حاضر می باشد و باعث تخریب این موقعیت شده است اقدام شود.

  کلیدواژگان: سکونتگاه های روستایی، دهستان، عوامل طبیعی، تاپسیس، لایه های اطلاعاتی
 • موسی اعظمی*، مهدی فرهادی، کاروان شانازی صفحات 505-523

  سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی روستایی زمینه موثر و مناسبی برای دست یابی به توسعه پایدار روستایی می باشد که این امر نیازمند آموزش مهارت ها و فنون مختلف و نوین به روستاییان است. این موضوع یکی از اهداف و برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای است که سال هاست عملیاتی شده اما آنچه مهم است این است که به چه میزان در این راستا موفق بوده اند. لذا گستره وسیع فعالیت های انجام شده نیازمند بررسی کارآیی و موفقیت عملی در جامعه است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس از میان 708 نفر از مهارت آموزان ساکن در روستاهای شهرستان فامنین 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب به عنوان حجم نمونه جهت بررسی و مطالعه انتخاب گردید. داده های پژوهش در سال 1399 از طریق پرسشنامه ای متشکل از چهار بخش مشخصات فردی و شغلی و سه متغیر توانمندی های فردی و شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS25 و LISREL8.5 استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای در ابعاد سه گانه توانمندی فردی و شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی مهارت آموزان بطور متفاوت اثرگذار بوده به گونه ای که باعث افزایش سطح و بهبود مولفه های مربوط به هر یک از ابعاد شده است. این تاثیر به ترتیب در بعد فردی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین بوده و یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سن، تعداد دوره های آموزشی و تحصیلات مهارت آموزان با توانمندی های فردی-شخصیتی و اقتصادی آنها دارد. بر پایه نتایج حاصله پیشنهاد می شود در دوره های آموزشی برای موفقیت بیشتر و اثرگذاری بالاتر به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف توجه نموده و به متغیرهای سن، سواد و تحصیلات مهارت آموزان عنایت خاص مبذول گردد.

  کلیدواژگان: توانمندی فردی-شخصیتی، توانمندی اقتصادی-اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای، شهرستان فامنین
 • محمد رستگار، داود کیا کجوری*، محمدجواد تقی پوریان، محمد مهدی پورپاشا صفحات 525-539

  اگرچه یکی از اصول اساسی و مهم تعاونی ها، اصل همکاری است؛ اما در شرایط اقتصاد آزاد، بخش تعاون به دلیل کمبود ساختارهای رقابتی توانمند، صدمات جدی متحمل خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق ارایه مدل کیفی رقابت پذیری شرکت های تعاونی بر مبنای اصول تعاون با استفاده از رویکرد فراترکیب بود. در پژوهش حاضر در سال 1399 با استفاده از رویکرد کیفی، یافته های مطالعات داخلی و خارجی به صورت نظام مند با روش هفت مرحله ای ساندوسکی و بارسو موردبررسی قرار گرفت. از 232 مقاله جستجو شده در این حیطه،43 مقاله با روش مرور سیستماتیک انتخاب و بر اساس آن با روش فراترکیب، نقش های رقابتی شناسایی و استخراج گردید. بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار مکس کیودا ، این عوامل در یک مقوله اصلی و هفت کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از شاخص کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده برابر با 906/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که تمامی اصول هفتگانه تعاون بر رقابت پذیری این بخش تاثیرگذارند. توجه و لزوم بازنگری در اصول هفتگانه تعاون و تاکید بر وفاداری شرکت های تعاونی به آن ها به منظور حفظ هویتشان، می تواند ابزاری قدرتمند برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار تعاونی ها گردد.

  کلیدواژگان: تعاون، شرکت های تعاونی، اصول تعاون، رقابت پذیری، فراترکیب
 • علی رسولیان*، حسین حکیم پور، مهدی محمودزاده صفحات 541-554

  مطالعات نشان داده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل توجهی روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله افزایش درآمد مالیاتی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد. در این میان اقتصاد مناطق روستایی به دلیل سهم بالا در اشتغال و وجود ظرفیت های فراوان در صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش مهمی در جذب سرمایه های خارجی ایفا می کند. در ایران، خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد آن به خصوص در مناطق روستایی و مناطق دارای رویکرد کشاورزی صنعتی می باشد. این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش آمیخته های بازاریابی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در روستاها و بخش های اقتصادی مستعد جذب سرمایه در خراسان رضوی بپردازد. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 30 نفر از کارشناسان و نخبگان اقتصادی در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی با تاکید بر دستگاه های استانی مرتبط با حوزه اقتصاد روستا و دانشگاهی و سایر اطلاعات لازم از تعداد 25 شرکت فعال در حوزه های مرتبط با تولیدات روستایی در این زمینه به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1400 جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف مطالعه از الگوی اقتصادی لاجیت ترتیبی و الگوی تحلیل شبکه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که سابقه فعالیت شرکت در جذب سرمایه گذاری، تحصیلات مدیر ارشد یا عامل شرکت، هزینه های تبلیغات، تحقیق و توسعه در سال، آمیخته های بازاریابی، استراتژی های بازاریابی و تضمین امنیت سرمایه گذاری در جذب سرمایه های خارجی توسط شرکت ها اثر گذار هستند. هر چند که شاخص های کلان اقتصادی و رفتارهای حاکمیتی دولت و سیاست های آن نیز اثر گذاری زیادی دارد. در پایان آمیخته های بازاریابی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اولویت بندی گردید.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، مناطق روستایی، لاجیت ترتیبی
|
 • Hamid Shayan, Maryam Ghasemi, Hooreye Havayi * Pages 431-446

  Today, water is one of the greatest challenges of the present century and is the source of many changes in the world. Since the distribution of water resources and rainfall is generally disproportionate, storage and transfer on a micro scale, as well as between water basins in the form of water schemes for collection, transmission is necessary for the balanced development of human activities. Therefore, the optimal and correct use of water resources and preventing their loss is very important. The present study seeks to identify the most important effects of small-scale local projects of water control and transfer on the development of rural economy in the territory of Neishabour city and identify the problems facing them. The research method is descriptive-analytical. The number of samples is 165 shares per pool water or dam, which was determined by using formula N0 according to the number of water shareholders. According to the obtained results, the creation of small-scale and local plans to control and transfer water has increased the level of power of the rural economy, especially in the agricultural sector. Because the efficiency and area of agricultural and garden lands have increased significantly after the creation of small-scale and local plans for water control and transfer. There are also problems such as disputes over water sharing, destruction by strangers and lack of capital, poor cooperation between owners and funding, lack of security, surface water management and financial problems in this area

  Keywords: : Water control, Water Transfer, rural economy, small-scale projects, Rural Areas
 • Marziyeh Shahryari *, Hossien Koravand Pages 447-459

  Tourism, as the largest service industry in the world, is one of the important sources of economic prosperity in job creation, earning foreign exchange earnings, reducing poverty and increasing exchange and social interaction. The purpose of this research is strategic planning for tourism development and its role in rural development, which has been done in Zaras village of Izeh city. The statistical population of the study consists of three groups that using Cochran sampling method, 200 people have been selected as heads of households, 120 for tourists and 20 for officials as a sample. The present study uses field studies and determines the strengths, weaknesses, opportunities and threats by SWOT analysis to present strategies and strategies for the development of rural tourism in Zaras and the results show that in tourism planning in Izeh (Zaras village) The first priority is competitive / aggressive strategies (so) and then the review strategy (wt). In fact, competitive and aggressive strategies show that by emphasizing local customs and local culture, increasing boating facilities and tourist safety by increasing government attention in this area will motivate to travel and attract the private sector and to achieve the goals by using These strategies are proposed to strengthen and increase facilities and services along with tourist attractions and resources in order to attract more tourists and create employment and income. The vulnerability threshold of this rural area is very high due to tourism potential and needs serious review and policy presentation. Appropriate arrangements are in place to remove restrictions and barriers.

  Keywords: Rural tourism, Rural development, Solution, SWOT Model
 • Sayed Ramin Ghafari *, Hajar Nasehi Pages 461-478

  Today, human activities, comings and goings and communications at the urban and rural levels have changed a lot and these changes have been regardless of environmental conditions and the desired human environment. The present research is based on applied development goal and in terms of descriptive-analytical methodology based on library studies and field studies. To study, model and present the optimal model for the development of rural roads network in Shahinshahr and Meimeh. To achieve the objectives of the research, 4 indicators: natural and ecological, socio-cultural, economic and physical-spatial were extracted and surveyed by 30 experts in the field of urban and rural studies and using Smart-Pls software to analyze the factors. Exploration was done. Then, in order to present the optimal model for the development of the rural road network, the colonial competition algorithm (MST minimum tree cover) in Matlab 2016 software environment has been used, and the Tracking Analyst Tools method in spatialization of the studied indicators in Network Analyst Tools is used in the ArcGIS software environment. The results show that among the studied indicators, the socio-cultural index has the highest coefficient and impact on the development of rural road network and then the economic index is effective as a stimulus and mediator in the second category. Also, the results of spatial analysis show that Among the studied villages, 66.6% are in an unsuitable and completely unsuitable situation in terms of the development of the road network.

  Keywords: Modeling, Development, Road Network, Village, Shahinshahr, Maymeh
 • Asma Eidi, Fatemeh Kazemiyeh * Pages 479-489

  One of the most important environmental aspects of rural areas is the physical development and planning of the rural body through various development and development plans (such as rural hadi plans, the Bayer Land Development Plan and Etc.) Directs human behavior to the environment. One of the rural development projects in recent years is the rural hadi project, which is being implemented in large scale in rural areas of the country. Rural hadi plan was implemented to improve socio-economic and especially physical status of rural settlements. Now, after more than twenty years of preparing and implementing rural lead projects and accumulating valuable experiences in this field, we need to know what the consequences and consequences of these actions are. In this regard, this descriptive-survey research was conducted with the aim of analyzing and evaluating the impacts of the implementation of the hadi plan in the village of Ghareaghajkuh in Urmia. The statistical population of the study consists of 204 household heads out of 420 households living in the village. These households were selected based on Krejcie-Morgan table using simple random sampling. Questionnaire was used for data collection and its validity was confirmed by a panel of experts and experts in the field of research. To determine the reliability of the pre-test, the Cronbach's alpha coefficient was 0.859. Data were analyzed using SPSS software and factor analysis technique. In this study, five factors were identified to summarize the effects of the Hadi plan on rural development, with a specific amount greater than one. The factor analysis and percentage of variance were used to determine the number of factors in this analysis. According to the results of the research, the most important impacts of conducting the plan in the study village were: physical and infrastructural impacts, social impacts, economic impacts, environmental and cultural impacts, respectively. These five factors account for about 64.23% of the total variance.

  Keywords: Hadi Plan, Economic impacts, Social impacts, Urmia city
 • Babak Ejtemaei *, Ali Shakoor, Ali Shojaeifard Pages 491-504

  The appearance of rural settlements has been based on natural factors such as soil and water. Natural factors have a decisive effect on location, dispersion, range of influence, physical development, morphology, and the like, and these factors sometimes act as a positive factor and sometimes as a negative factor. The purpose of this study is the status of rural settlements in Firoozabad city in relation to natural factors. The statistical population includes rural settlements of Firoozabad city. This city has two parts and 5 rural districts. The method studied in this research is the fuzzy TOPSIS method, which is one of the best decision-making methods based on fuzzy variables. The information used includes altitude, slope, direction, climate, vegetation, soil, erosion, land use, which have been analyzed in GIS environment. Findings show that the central part with the most villages has the weakest performance compared to natural factors and Ahmadabad rural district is in the first place with 95% The second part of the city is related to a part of Meymand that has performed better in terms of natural factors so that most of the villages in the city are in a better condition in this part. In general, rural settlements in the north and northwest of Firoozabad are in a better situation. While the situation of rural settlements in the southern and central parts of the city is unsuitable. Be in an awkward position. Therefore, it demands that the potential and capacity of rural settlements in the city be well studied and in proportion to the existing talents in the region, to introduce, plan and implement alternative livelihood programs for the agro-livestock economy that is currently and has destroyed this situation.

  Keywords: rural settlements, Rural, Natural Factors, TOPSIS, Information Layer
 • Mousa Aazami *, Mehdi Farhadi, Karwan Shanazi Pages 505-523

  Investing rural economic activities is a suitable and effective way to achieve sustainable rural development which requires educating rural people over new different skills and techniques. This is one of the goals of vocational training programs that have been in operation for many years, but what matters is how successful they have so far been. Therefore, a wide range of activities required to evaluate the efficiency and practical success of the community that has been addressed in this study. The study area was Famenin County in Hamedan province in which based on the Cochran formula, 200 out of 708 skilled students residing in rural areas of this area were selected by proportional stratified random sampling method. The necessary data were collected in 2019 through a questionnaire consisting of four sections including: demographic and occupational characteristics of respondents and three variables of personal and personality, economic and social abilities. Both SPSS25 and LISREL8.5 soft-wares were used for data analysis. Based on the findings of the research, technical and vocational education have had different effects on the triple dimensions of personality, economic and social empowerment of learners, so as have consequently increased the level and improve the components related to each dimension. This effect was highest in the individual, economic and social dimensions, respectively, and the findings showed a positive and significant relationship between age, number of courses, and education of students with their individual-personality and economic abilities. Based on the results obtained, it is suggested to pay attention to different economic, social and cultural aspects of different areas in vocational and educational courses for more success and higher impact, and give special consideration to some variables like age, literacy and education of skill learners

  Keywords: Personal-personality Empowerment, Socio-economic empowerment, Technical, Vocational Education, Famenin County
 • Mohamad Rastegar, Davood Kiakojouri *, Mohamad Javad Taghipourian, Mohamad Mehdi Pourpasha Pages 525-539

  Although one of the main principles of cooperatives is cooperation principle, cooperation section will face serious issues in free economic due to the lack of competitive structures. The main purpose of this study was to explain the factors affecting the competitiveness of cooperatives using a hybrid approach. Using this approach, the findings of internal and external studies were systematically examined using the seven-step method of Sandowski and Barso. Out of 232 articles searched in this field, 43 articles were selected and based on that, competitive maps were identified and extracted. Based on three-step coding in MAXQDA software, these factors were analyzed and categorized into one main category and seven core codes. Kappa index was used to measure the reliability and quality control of the present study. The kappa coefficient calculated was equal to 0.906, which is at the level of excellent agreement. According to this study, the results showed that all seven principles of cooperation affect the competitiveness of this sector. Attention and the need to review the principles and emphasize the loyalty of cooperatives to them in order to preserve their identity, can be a powerful tool to create and maintain a sustainable competitive advantage of cooperatives.

  Keywords: Cooperatives, Principles of Cooperatives, Competitiveness, Hypertext
 • Ali Rasoolian *, Hossein Hakimpour, Mehdi Mahmoodzadeh Pages 541-554

  Studies have shown that foreign direct investment has significant effects on macroeconomic variables including tax revenue growth, inflation rate, liquidity growth rate, exchange rate, economic growth growth, employment growth, reduced imports and export development. Meanwhile, the economy of rural areas plays an important role in attracting foreign capital due to its high share in employment and the existence of abundant capacities in the capital conversion and complementary industries. In Iran, Khorasan Razavi is one of the leading provinces in attracting foreign investment due to its unique potentials, especially in rural areas and areas with an industrial agriculture approach. This study aims to investigate the role of marketing mixes on attracting foreign investment in villages and economic sectors prone to attracting capital in Khorasan Razavi. Required information by completing a questionnaire from 30 experts and economic elites in government and private sector with emphasis on provincial agencies related to rural and university economics and other necessary information from 25 companies active in areas related to products A village in this field was collected by available sampling method in 2021. In order to achieve the purpose of the study, the sequential logit economic model and network analysis model were used. The results showed that the company's activity history in attracting investment, education of the CEO or CEO, advertising costs, research and development per year, marketing mixes, marketing strategies and ensuring investment security in attracting foreign capital by companies. Are in transition. However, macroeconomic indicators and government governance behaviors and policies also have a large impact. In the end, marketing mixes were prioritized in order to attract foreign investment.

  Keywords: Foreign Investment, Rural Areas, order logit