فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 99، پاییز 1401)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 99، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه نیک روش، رسول افسری، علیرضا دربان آستانه*، نسرین کاظمی صفحات 1-24

  با توجه به وجود فضای مناسب و پتانسیل نواحی روستایی کشور، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان گزینه ای مناسب برای تامین انرژی مطرح شده است؛ بنابراین، هدف این مطالعه ادغام روش های تصمیم گیری چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور پتانسیل سنجی مناطق بهینه در سطح محلی و روستایی است تا با ارایه روش تصمیم گیری در مطالعات فضایی انرژی های تجدیدپذیر بالاترین تفکیک فضایی ممکن در این زمینه فراهم شود. در این مطالعه، جهت وزن دهی به معیارها از روش بهترین- بدترین و برای به دست آوردن نقشه تناسب جهت توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر در روستاهای شهرستان مشهد از روش ترکیب خطی وزنی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده اهمیت معیارهای محیطی و اقتصادی و نیز توجه به نوع انرژی تجدیدپذیر برای مناطق روستایی است به طوری که از مجموع مساحت منطقه مورد مطالعه، 54 درصد جهت تاسیس نیروگاه خورشیدی و 25 درصد جهت تاسیس نیروگاه بادی در کلاس مناسب هستند. روستاها در منطقه مورد مطالعه به دو گروه روستاهای برخوردار از پتانسیل انرژی بادی و انرژی خورشیدی تقسیم بندی شدند. روستاهای گروه اول عمدتا در حاشیه جنوب غربی و روستاهای گروه دوم در حاشیه جنوبی و مرکزی شهرستان مشهد توزیع شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در تمام سطوح مدیریتی جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در آینده بسیار مفید باشد.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدیدپذیر، مناطق روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش های تصمیم گیری چندمعیاره، مشهد
 • بهروز محمدی یگانه، مهدی نیک سرشت* صفحات 25-46

  گردشگری روستایی به عنوان یکی از اشکال مهم گردشگری و موتور محرکه توسعه محیط های روستایی از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ برنامه های راهبردی فضایی منسجم متناسب با شرایط بومی است. در چارچوب این برنامه ریزی، تمامی ظرفیت های قابل عرضه در حوزه گردشگری از طریق پیوندهای فضایی به صورتی یکپارچه برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن بازیگران متعدد و متفاوت توسعه این نوع گردشگری و نقش و جایگاه آنها در فرایند مدیریتی، راهبردهای از مدیریت فضایی گردشگری ارایه می دهد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی منابع و قابلیت ها و جایگاه روستا در میان سایر رقبا و ارایه راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه است. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان در نظر گرفته شده است. در نهایت با استفاده از تکنیک متاسوات به معرفی جایگاه روستا و راهکارهای اجرایی متناسب پرداخته شده است. نتایج نشان داد که راهبردهای نظیر توسعه ی اکوتوریسم به عنوان مهم ترین پتانسیل درونی روستا، بابهره گیری از مناظر طبیعی از طریق تجهیز منطقه به اقامتگاه های موقتی و دایمی و...، تلاش برای معرفی روستا در سطح فرامنطقه ای به عنوان مرکز زردآلود و حمایت از ثبت برندسازی آن با تبلیغ و اطلاع رسانی وسیع، زمینه سازی و بهره-گیری از سرمایه گذاران بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات، مشارکت دادن گردشگر در فرایند ساخت و فرآوری محصولات و حذف واسطه ها در ارایه محصولات باغی داخل روستا به بازار دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده و بیشترین وزن را در بین سایر عوامل دارند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، گردشگری روستایی، مدل متاسوات، روستای حیدرآباد، استان ایلام
 • ناصر شفیعی ثابت*، فائزه ابراهیمی پور صفحات 47-70

  پژوهش حاضر به واکاوی عملکرد مدیریت محلی در اجرای برنامه ها و طرح ها و نقش اثرات ادراک شده روستاییان از این برنامه ها و طرح ها برای مشارکت آن ها درفرآیند تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی در بخش اسفندقه پرداخته است. این پژوهش به روش کمی و توصیفی تحلیلی و با ابزار پرسشنامه، متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر را دراین ارتباط وارسی کرده است. پی آیندهای پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر مدیریت محلی با چهار متغیر میانجی اثرات محیطی اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی زیربنایی ادراک شده از طرح ها و برنامه-ها است. همچنین، رابطه بین مدیریت محلی و مشارکت آنان در فرا گرد تحولات فضایی با نقش میانجی اثرات محیطی اکولوژیک، اجتماعی و کالبدی زیربنایی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها مورد تایید قرار گرفت. اما رابطه بین مدیریت محلی و مشارکت آنان در فرا گرد تحولات فضایی با نقش میانجی اثرات اقتصادی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها تایید نشد. به سخن دیگر، اجرای برنامه ها و طرح-های تحول فضایی در حوزه اقتصادی، به گونه ای نبوده که بتواند مشارکت روستاییان را در این زمینه با خود همراه سازد. به طورکلی، یافته های پژوهش نشان داد، مدیریت محلی با نقش میانجی اثرات محیطی اکولوژیک، اجتماعی و کالبدی ادراک شده روستاییان از برنامه ها و طرح ها بر مشارکت آنان در سه بعد محیطی اکولوژیک، اجتماعی و کالبدی تحول فضایی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

  کلیدواژگان: ویژگی فردی و تشکیلاتی، مدیریت محلی، مشارکت محلی، اثرات ادراک شده
 • علی شهنوازی* صفحات 71-96
  در این پژوهش به منظور بررسی ظرفیت ها و تنگناهای روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه از الگوهای SWOT و QSPM استفاده و در مجموع 40 عامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و 30 عامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) مطالعه شد. نتایج نشان داد که نهال و بذور گواهی شده، نظام نوین ترویج و توانمندسازی زنان و صنایع تبدیلی چهار نقطه برتر اقدامات انجام یافته و در دست اجرا در روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه بوده و از میان محصولات معرفی شده به عنوان کشت های جایگزین، کشت زعفران و گیاهان دارویی از جایگاه برتری برخوردار هستند. بر اساس یافته های پژوهش، سنتی بودن فرآیند تولید، اتلاف منابع آب، برداشت آب از سفره های زیرزمینی و وجود باغ های درجه 2 و 3 مهم ترین نقاط ضعف موجود هستند. رتبه بندی فرصت ها بیانگر آن بود که وجود تقاضا برای محصولات کشاورزی، تنوع تولیدات باغی، دانش آموختگان کشاورزی و اراضی مستعد، برترین فرصت های موجود در روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه می باشند. طبق یافته های مطالعه عواملی چون فرسایش خاک، کمبود آب، کاهش حاصلخیزی خاک و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی از جمله عواملی هستند که معیشت را در روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه مورد تهدید جدی قرار داده اند. با توجه یافته های پژوهش و برتری عوامل داخلی در مقایسه با عوامل بیرونی و همچنین برتری نقاط قوت به نقاط ضعف و فرصت ها در مقایسه با تهدیدها استراتژی کلی بخش کشاورزی در روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه برای بهبود معیشت، رویکردی تهاجمی می باشد.
  کلیدواژگان: راهبرد، SWOT، QSPM، رتبه بندی
 • توکل رچام، آیت الله کرمی*، وحید یعقوبی صفحات 97-114

  تعداد شهرهای کوچک در ایران طی دو دهه گذشته رشد بالایی داشته است. شهرهای کوچک عملکردهای متفاوتی مانند ارایه خدمات و امکانات و رفع محرومیت زدایی به مناطق پیرامون، پایداری جمعیت، رونق اشتغال و درآمد، ایجاد بازار برای تولیدات کشاورزی، توسعه کشاورزی، افزایش دسترسی به تسهیلات و خدمات بانکی و بهداشتی، تبادل اطلاعات و ارتباطات و غیره دارد. این مطالعه با موضوع بررسی اثرات و پیامدهای اجتماعی شهر لیکک بر توسعه روستاهای اطراف و منطقه در دو دوره قبل و بعد از ایجاد شهر انجام شد. در این مطالعه از دو روش کتابخانه ای برای بررسی نظریات و دیدگاه ها و روش میدانی برای گردآوری اطلاعات خانوارها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق با توجه به نوع مطالعه، سرپرستان خانوارها تشکیل داده است. در روش میدانی با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری طبقه ای 220 خانوار برای مطالعه انتخاب شد. نتایج کلی تحقیق حاکی از وجود اثرات جذب منابع روستایی توسط شهر بوده است. به عبارتی اثر جذب بیشتر از اثرات نشر بوده است. وضعیت روستاها در ابعاد پایداری جمعیت، سرمایه اجتماعی، تولیدات و توسعه کشاورزی بهبود چشمگیری نداشته است؛ اما وضعیت ابعاد آموزش، دسترسی به خدمات و امکانات، خدمات بهداشت و سلامت و رتباطات روند مثبتی داشته و نسبت به دوره قبل بهبود یافته است.

  کلیدواژگان: اثرات اجتماعی، مهاجرت، امنیت غذایی، روستاهای پیرامون، شهر لیکک
 • مهناز جعفری، حسین مهدی زاده، نعمت الله شیری* صفحات 115-138

  اگرچه زنان به ویژه زنان روستایی نقش مهمی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه دارند؛ ولی متاسفانه به مسایل، مشکلات و فعالیت های اقتصادی آنان توجه چندانی نمی شود. در این راستا، نظر به اینکه صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی می تواند بستری را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و در نتیجه حل مسایل و مشکلات زنان روستایی فراهم کند؛ بنابراین، توجه به توسعه فعالیت های کارآفرینی اجتماعی در قالب صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. هدف کلی پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستان ایوان (استان ایلام) بود. این پژوهش از لحاظ پارادایم، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بود که با بهره گیری از روش نظریه داده بنیان انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل متخصصان حوزه کارآفرینی اجتماعی و زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد روستایی در شهرستان ایوان بودند. نمونه های مورد مطالعه ابتدا به صورت هدفمند و در ادامه به صورت نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه های عمیق انفرادی بود. پس از انجام 19 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانش و اطلاعات، تلاطم های فردی، سرمایه اجتماعی، مسیولیت پذیری اجتماعی، داشتن الگوی نقش، خصیصه های روانشناختی، آگاهی اجتماعی، ماهیت صندوق های اعتبارات خرد و ویژگی های جمعیت شناختی، مولفه های تبیین کننده الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان روستایی بودند. بر اساس یافته های پژوهش، راهکارهایی نظیر حمایت اقتصادی، حمایت آموزشی، سیاست های مالی- حمایتی، الگوسازی و تیم سازی اثربخش برای توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان روستایی پیشنهاد داده شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، توانمندسازی زنان، صندوق های اعتبارات خرد
 • حسن جلیلی اصل، اصغر فلاح*، جعفر اولادی، ساره حسینی صفحات 139-166

  بوم گردی روستایی بر اساس اصول و معیارها علمی از رویکردهای ضروری در فرآیند نیل به توسعه پایدار و جلوگیری از هدررفت وقت و سرمایه است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف آن اولویت بندی روستاهای هدف بوم گردی روستایی در منطقه جنگلی حوزه آبخیز بابلکرود از توابع استان مازندران است. در این تحقیق، از روش دلفی به منظور شناسایی معیارهای بوم گردی روستایی، تکنیک Entropy برای تعیین وزن آنها و از مدل های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS، ElECTER و VIKOR برای اولویت بندی روستاهای منطقه جنگلی حوزه آبخیز بابلکرود از نظر توان بوم گردی روستایی در سال 1399 استفاده شد. یافته های این تحقیق، چهار معیار زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی و 44 شاخص را جهت ارزیابی بوم-گردی روستایی شناسایی و در منطقه مورد مطالعه بومی سازی نمود. نتایج اولویت بندی 17 روستای منطقه جنگلی حوزه آبخیز بابلکرود نشان داد به ترتیب روستاهای خلیل کلا، خرکاک، آری، کالیکلا و فیروزجاه با کسب بیشترین میانگین نهایی جزء پنج روستای با توان بالا جهت بوم گردی روستایی هستند. همچنین نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل های گوناگون چندمعیاره به رتبه بندی متفاوتی از گزینه های رقیب منجر می شود، بنابراین جهت حصول به اجماع و نیز رتبه بندی جامع تر گزینه ها، روش ادغام سه گانه استفاده شده است. نتایج این روش نشان داد مدل ویکور در قیاس با سایر مدل ها نتایج مناسبتری برای اولویت بندی روستاهای منطقه از نظر توان بوم گردی روستایی ارایه می دهد. لذا، پیشنهاد می شود روستاهای هدف بومگردی در این مطالعه در برنامه های مدیریتی و اجرای پروژه های بوم گردی روستایی در استان مازندران، شهرستان سوادکوه بیشتر مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بوم گردی روستایی، تاپسیس، ویکور، الکتر، بابلکرود
 • فضل الله غفاریان، زکریا فرج زاده*، آذر شیخ زین الدین صفحات 167-198

  فرآیند تولید کشاورزی در انتشار برخی از آلاینده ها مانند متان و اکسیددی نیتروژن نقش مهمی دارد. به گونه ای که تامین آب سالم برای خانوارهای روستایی به دلیل نفوذ آلودگی به منابع آبی به یک ضرورت تبدیل شده است. افزون بر اجرای سیاست ها در سطح بخش کشاورزی، اقداماتی نیز باید در سطح مزرعه صورت گیرد. این مطالعه با توجه به ضرورت یادشده با هدف تدوین استراتژی هایی در سطح مزرعه برای کاهش انتشار ناشی از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور استراتژی های احتمالی برای کاهش انتشار آلاینده ها در سطح مزرعه بر اساس ادبیات موجود و نظر کارشناس ها، تدوین و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت رتبه بندی آن ها از کارشناس های منتخب استان فارس نظرسنجی صورت گرفت. این استراتژی ها با استفاده از روش FAHP و تاپسیس رتبه بندی شد. بر اساس نتایج رتبه بندی استراتژی ها در هر دو گروه فعالیت های زراعت و باغبانی و دامپروری، "اثرگذاری" و "هزینه بربودن" به عنوان مهم ترین معیارها در تدوین و اجرای استراتژی ها معرفی شدند و حدود سه چهارم از وزن به این دو معیار تعلق گرفت. استراتژی های حایز اولویت در فعالیت های زراعی و باغی شامل مدیریت استفاده از ماشین آلات و ادوات، مدیریت بقایای گیاهی و به طور کلی مدیریت در سطح مزرعه بود؛ درحالی که نوع گیاه و نوع نهاده کود شیمیایی در اهمیت پایین تری قرار گرفتند. اولویت بالاتر در مورد فعالیت های دامی نیز به نحوه کودروبی و مدیریت فضای نگهداری دام داده شد و تغییر جیره دام در اهمیت بعدی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آلودگی، متان، اکسیددی نیتروژن، کشاورزی، استان فارس
 • امیر دادرس مقدم*، محمدحسین کریم، سید مهدی حسینی، محمد الیاس کریم صفحات 199-212

  بیمه محصولات کشاورزی از جمله برنامه های موثر مدیریت ریسک کشاورزی است. یکی از محصولات مهم در خراسان جنوبی زرشک بوده که حدود 95 درصد تولید آن در این استان صورت می گیرد. بدین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه در بین باغداران زرشک در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی در سال 1399 پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که جامعه آماری آن شامل 12500 زرشک کار روستاهای شهرستان های قاین و زیرکوه بوده که براساس فرمول کوکران تعداد نمونه آماری به اندازه 372 زرشک کار تعیین شده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته از طریق کارشناسان ترویج جهادکشاورزی و اساتید و همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج نشان داد که متغیرهای سابقه باغداری، آگاهی از خطرات طبیعی و آفات و بیماری های همچون شته، بارندگی‎ های ناگهانی، حشرات و جوندگان تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد که حاکی از آن است که با افزایش آگاهی از خطرات طبیعی و آفات و بیماریها، احتمال پذیرش بیمه توسط باغداران زرشک در مناطق روستایی افزایش می یابد. بنابراین پیشنهاد می شود با برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی و در جهت افزایش آگاهی روستاییان از خطرات احتمالی و ریسک های موجود، امکان استفاده بیشتر کشاورزان از برنامه بیمه جهت کنترل مدیریت ریسک فراهم شود.

  کلیدواژگان: پذیرش بیمه، باغداران زرشک، مخاطره، مخاطرات احتمالی
 • مجید یاسوری*، معصومه نوروزی نژاد، سیده فاطمه امامی صفحات 213-230

  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی اثرات صنایع بر توسعه در دهستان دیوشل است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که صنایع روستایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی توسعه دهستان دیوشل در شهرستان لنگرود به چه میزان موثر بوده است؟. رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. تحقیق حاضر در سال 1399 انجام شد و جامعه آماری تحقیق 10261 نفر از جمعیت دهستان دیوشل بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، 303 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و به روش تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که ایجاد صنایع در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی توسعه مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه، دارای اثر معنادار است. طبق تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای تحقیق، 56 % از شاخص‏های توسعه روستایی از نظر کارکردهای صنایع روستایی را در محدوده مورد مطالعه تبیین می کنند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صنایع روستایی، در توسعه دهستان دیوشل در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، دارای میانگین بالاتر از میانه نظری است که نشان دهنده وضعیت مطلوب ابعاد مذکور است. در بعد زیست محیطی نیز، میانگین بالاتر از میانه نظری است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این بعد است. همچنین اثرات صنایع در بعد کالبدی دارای اثرگذاری منفی بوده و شاخص های این بعد نتوانسته اند توسعه روستایی در دهستان مورد نظر را موجب گردند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، توسعه اقتصادی، صنایع روستایی، دهستان دیوشل، شهرستان لنگرود
|
 • F .Nickravesh, R .Afsari, A.R. Darban Astane *, N. Kazemi Pages 1-24

  Due to the existence of suitable space and potential of rural areas of the country, renewable energy has been proposed as a suitable option for energy supply. Therefore, the aim of this study is to integrate multi-criteria decision making methods and geographic information systems in order to assess the potential of optimal areas at the local and rural levels to provide the highest possible spatial separation in this field by presenting decision methods in spatial studies. In this study, the best-worst method was used to weight the criteria and the WLC method was used to obtain a fitness map for the development of renewable energy in Mashhad. The results show the importance of environmental and economic criteria as well as attention to the type of renewable energy for rural areas. Thus, 54% of the total area of the study area is suitable for the establishment of solar power plants and 25% for the establishment of wind power plants in the class. In the study area, the villages were divided into two groups of villages with wind energy potential and solar energy. The villages of the first group are mainly distributed in the southwestern margin and the villages of the second group are distributed in the southern and central margins of Mashhad city. The results of this study can be very useful for planning and decision making at all levels of management for the development of renewable energy in the future.

  Keywords: renewable energy, rural areas, Geographic Information System, Multiple-Criteria Decision Analysis, Mashhad
 • B. Mohammadi Yeganeh, M. Nikseresht * Pages 25-46

  Rural tourism as one of the important forms of tourism and the driving force behind the development of rural environments is one of the most important issues that require the adoption of coherent strategic plans in accordance with the potentials and local conditions of the region. In the framework of this planning, all the capacities and assets that can be offered in the field of rural tourism through spatial links are integrated. Also taking into account the numerous and different actors in the development of this type of tourism and their role and position in the process strategies from tourism spatial management are offered. Therefore, the purpose of this study is to identify the resources and capabilities and position of the village among other competitors and to present rural tourism development strategies in Hyderabad village located in Mishkhas district of Ilam province. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting information and data is documentary and field. The statistical population of the study has been a group of experts. Finally, using the Meta-SWOT technique, the position of the village and appropriate executive strategies has been introduced. The results showed that among the investigated factors, 4 ecotourism development strategies as the most important internal potential of the village which have the most influence and weight are the use of natural landscapes by equipping the area with temporary and permanent residences, etc.; trying to introduce the village at the extra-regional level as an apricot center and supporting the registration of its branding with wide publicity and information; laying the groundwork for investment and taking advantage of private sector investors by granting facilities; involving tourists in the process of making and processing products and eliminating middlemen in providing garden products from the village to the market.

  Keywords: Strategic planning, Rural Tourism, Meta-SWOT Model, Hyderabad Village, Mishkhas District
 • N. Shafiei Sabet *, F. Ebrahimipour Pages 47-70

  The present study investigates the performance of local government in the implementation of plans and projects and the role of perceived effects of villagers from these plans and projects for their participation in the process of the spatial evolution of rural settlements in the Esfandagheh district. This research is quantitative in scope; Which has studied the effective and influential variables of this research by the descriptive-analytical method and questionnaire tools. The research results indicate a positive and significant relationship between the performance of local government variables and four mediating environmental effects - ecological, social, economic, and physical - infrastructure perceived from plans and projects. Confirmed the relationship between local government and their participation in spatial change with the mediating role of environmental-ecological, social, and physical-infrastructural effects perceived from plans and projects. However, they did not confirm the relationship between local government and their participation in spatial change with the mediating role of perceived economic effects of plans and projects. In other words, the implementation of spatial transformation plans and projects in the economic field has not involved villagers' participation in this field. In general, the research findings showed that local government with the mediating role of environmental-ecological, social, and physical effects of villagers' perceptions of plans and projects on their participation in three dimensions of environmental-ecological, social, and structural spatial evolution. It has had a positive and significant effect.

  Keywords: Individual, organizational characteristics, Local Management, local participation, Perceived effects
 • Ali Shahnavazi * Pages 71-96
  In this study, in order to investigate the capacities and bottlenecks of the villages around Lake Urmia, SWOT and QSPM models were used and 40 internal factors (strengths and weaknesses) and 30 external factors (opportunities and threats) were studied. The results showed that certified seedlings, the new system of extension, empowerment of women and conversion industries were the top four strengths that under implementation in the villages around Lake Urmia and among the products introduced as alternative crops, saffron and medicinal plants had superior position. According to the research findings, the traditional production process, waste of water resources, water extraction from aquifers and the existence of second and third degree gardens were the most important weaknesses. The ranking of opportunities indicated that the demand for agricultural products, the diversity of horticultural products, agricultural graduates and good lands were the best opportunities available in the villages around Lake Urmia. According to the findings of the study, factors such as soil erosion, water scarcity, reduced soil fertility and declining groundwater levels were among the factors that had seriously threatened livelihoods in the villages around Lake Urmia. According to the research findings and the superiority of internal factors compared to external factors as well as the superiority of strengths to weaknesses and opportunities compared to threats, the general strategy of the agricultural sector in the villages around Lake Urmia to improve livelihood was an aggressive approach.
  Keywords: Strategy, SWOT, QSPM, ranking
 • T. Racham, A. Karami *, V. Yaghoobi Pages 97-114

  During the past two decades, the number of small towns has grown dramatically in Iran. Small towns have different functions such as providing services and facilities and overcoming deprivation of surrounding regions, population stability, improving employment and income, creating a market for agricultural products, agricultural development, increasing access to banking and health facilities and services, exchanging of information and communication and so on. This study was done to investigate the social effects and impacts of Likak town on the development of the surrounding villages and the region in two periods: before and after the town was established. In this study, two methods were used including library research to study theories and field study to collect households’ information. According to the study, the statistical population of the research consisted of the head of households. In the field study, 220 households were selected using Cochran's formula and stratified sampling. The general findings of the research indicated that there was absorb effects of rural resources by the town. In other words, the effect of absorb was more than the effects of diffusion. The status of villages has not considerable improvement in terms of population stability, social capital, agricultural products and development.

  Keywords: Social Effects, Migration, Food security, surrounding villages, Likak town
 • M. Jafary, H. Mehdizadeh, N. Shiri * Pages 115-138

  Although women, especially rural women, play an important role in the development of developing countries; But unfortunately, not much attention is paid to their problems and economic activities. In this regard, rural women microcredit funds can provide a platform for the development of social entrepreneurship and thus solve the problems of rural women; therefore, paying attention to the development of social entrepreneurship activities in the form of rural women micro-credit funds is of great importance and necessity. The aim of this study was to designing a model for the development of social entrepreneurship among the rural women member of microfinance funds in Ivan Township. This research was qualitative in terms of paradigm and applied in terms of purpose, which was done using grounded theory. The study statistical population includes experts in the field of entrepreneurship and social entrepreneurship and managers and women members of rural microfinance funds in Ivan Township. The studied samples were first selected purposefully and then selected as a theoretical sample. After 19 interviews, theoretical saturation was obtained. In order to analyze the data, open, axial and selective coding were performed. The findings showed that knowledge and information, personal turmoil, social capital, social responsibility, role modeling, psychological characteristics, social awareness, the nature of microcredit funds and demographic were the components of model of social entrepreneurship development among rural women. Result showed that social entrepreneurship development strategies among rural women microcredit funds including economic support, educational support, financial-supportive policies, modeling and team building were effective.

  Keywords: Social Entrepreneurship, Social Responsibility, Women's Empowerment, microfinance funds
 • Hassan Jalili Asle, Asghar Fallah *, Jafar Oladi, Sareh Hosseini Pages 139-166

  Rural ecotourism based on scientific principles and criteria is one of the essential approaches in the process of achieving sustainable development and preventing the waste of time and capital.The research method is descriptive-analytical and its purpose is to prioritize the villages targeted for rural ecotourism in the forest area of Babolakrood watershed in Mazandaran province. In the study, Delphi method to identify rural ecotourism criteria, Entropy technique to determine their weight and multi-criteria decision models such as TOPSIS, ElECTER and VIKOR to prioritize villages in the forest area of Babolakrood watershed in terms of ecotourism potential rural in 2019. The findings of the study identified and customized four environmental, economic, social and technical criteria and 44 indicators to evaluate rural ecotourism in case stuady. The results of prioritization of 17 villages in the forest region of Babolakrood watershed showed that Khalil Kola, Kharkak, Ari, Kalikola and Firozjah villages respectively are five villages with high potential for rural ecotourism, with the highest final average. Also, the results showed that the application of different multi-criteria models leads to different ranking of options, so in order to reach a consensus and a more comprehensive ranking of options, the triple integration method has been used. The results showed that VIKOR model in comparison with other models provides more suitable results for prioritizing the villages of the region in terms of rural ecotourism potential. Therefore, we suggested that the target ecotourism villages considered in the management programs of rural ecotourism projects in Mazandaran province,Savadkuh city.

  Keywords: Rural ecotourism, TOPSIS, VIKOR, ElECTER, Babolacrood
 • F. Ghafarian, Z. FARAJZADEH *, A. Sheikhzeinoddin Pages 167-198

  Production process including agricultural production plays a significant role for some pollutants like Methane (CH4) and Nitrous Oxide (N2O), leading to the necessity of supplying safe drinking water in rural areas due to pollutants leakage to water resources. Thus, in addition to the policies at the agricultural sector level, other measures should be taken at the farm level. In this context, the current study aims to develop strategies in order to mitigate pollutants emissions emitted from agricultural activities. The possible strategies to dampen the pollutants emissions at farm level were developed based on the current literature and the survey implemented throughout the selected experts in Fars province. The survey was conducted to provide information to rank the strategies. The strategies were ranked using FAHP and TOPSIS techniques. Based on the results, for both agronomy and horticultural, and husbandry activities, effectiveness and cost were ranked more important, assigning three-fourth of the total weight. The results obtained for strategies ranking revealed that for activities in agronomy and horticultural subsector, the prioritized strategies are agricultural machinery and equipment management, plant residue management and managerial activities in general at the farm level. For the husbandry activities, manure scraping method and the animal housing management were ranked with higher importance followed by alteration in animal feed diet.

  Keywords: Pollution, methane, Nitrous oxide, agriculture, Fars province
 • Amir Dadras Moghadam *, MohammadHossein KARIM, Seyedmehdi Hossieni, M.E .Karim Pages 199-212

  Agricultural insurance is one of the effective agricultural risk management programs. Barberry is the major agricultural product in South Khorasan province which shapes 95% of the entire agricultural production in the province. Accordingly, this research investigates the major factors that affect insurance acceptance amongst barberry producers in rural areas of South Khorasan province in 2020. The demographic statistics suggest that there are approximately 12,500 barberry producers in Ghaen and Zirkoh villages, which is about half of the whole barberry producers in the province. Based on Cochran's formula, the number of statistical samples is 372 barberries. Both the reliability of using Cronbach's alpha and the validity of the research questionnaire became confirmed by the agricultural-jahad department experts and the university professors. The results show that a range of factors including horticultural experience level, awareness of aphid dangers, sudden rains, insects and rodents have a positive and significant effect on the intended farmers’ willingness to accept agricultural insurance. Insects and rodents have a dramatic impact on insurance acceptance. Further, a higher awareness of natural hazards and pests and diseases would increase the likelihood of agricultural insurance acceptance amongst the intended farmers. Therefore, this study suggests that related awareness classes are needed to boost the knowledge level of farmers about the potential risks and hazards and encourage them to accept agricultural insurance programs.

  Keywords: Agricultural insurance, Barberry, Natural hazards, Sustainable Rural Development
 • Majid Yasouri *, Masoumeh Noroozinezhad, S.F .Emami Pages 213-230

  The purpose of this study is to evaluate the effects of industry on development in divshal rural district. This study seeks to answer the question of how effective rural industries have been in the social, economic, environmental and physical dimensions of the development of the divshal rural district in the county of Langaroud?. The approach of this research is descriptive-analytical and survey. The present study was conducted in 2020 and the statistical population of the study was 10261 people from the population of divshal rural district. Using Cochran's formula, 303 households were selected as the sample population and were interviewed by simple random sampling. The results of one-sample t-test showed that the creation of industries in social, economic, physical and environmental dimensions of rural development in the study area, has a significant effect. According to the multiple regression analysis, the research variables explain 56% of the rural development indicators in terms of the functions of rural industries in the study area. The results of this study showed that rural industries, in the development of divshal rural district in economic and social dimensions, have a higher average than the theoretical average, which indicates the favorable situation of these dimensions. In the environmental dimension, the average is higher than the theoretical average, which indicates the unfavorable situation of this dimension. Also, the effects of industries in the physical dimension have a negative effect and the indicators of this dimension have not been able to cause rural development in the desired rural district.

  Keywords: Sustainable Rural Development, Economic Development, rural industries, divshal rural district, Langaroud county