فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالهادی فقهی زاده، مجتبی محمدی انویق* صفحات 1-20
  روایات نهج البلاغه در اوضاع گوناگون اجتماعی و سیاسی صادر شده اند و اطلاعات تربیتی سودمندی در اختیار خوانندگان قرار می دهند. یکی از مسایلی که در نهج البلاغه به آن پرداخته شده، موضوع انتقاد و انتقادپذیری است. از دیدگاه نهج البلاغه، انتقادات گوناگون را می توان به دو دسته کلی انتقادات سازنده/ مثبت و انتقادات مخرب/ منفی تقسیم کرد. هر یک از این انتقادات، زمینه هایی جهت بروز در جامعه دارند و نقش آنها در تربیت اجتماعی غیر قابل انکار است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به یادکرد آنها می پردازیم. اهم زمینه های انتقادات سازنده از نظر امام علی (ع) در نهج البلاغه عبارتند از: ریشه یابی ضعف و فساد، جامع نگری و تیزبینی، آزاداندیشی و پرهیز از هیجانات نااندیشیده، ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و وارستگی از غرض ورزی های سیاسی؛ چنان که قدرت طلبی و رقابت های سیاسی، بداندیشی و غرض‎ورزی، خام اندیشی و ساده لوحی، فضای ناسالم و بحران زده، و بخل و تنگ نظری، زمینه های بروز انتقادات مخرب به شمار می روند. کارکردهای تربیتی انتقادات سازنده نیز عبارتند از: اصلاح ضعف ها و کژی ها و رساندن جامعه به بلوغ فکری و فرهنگی، ایجاد زمینه بهره برداری بیشتر از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و همدلی بیشتر میان مردم و حاکمان، و نفی چاپلوسی و مجیزگویی؛ چنان که اهم آسیب های تربیتی انتقادات مخرب عبارتند از: از دست دادن فرصت ها و تخریب سرمایه های فردی و اجتماعی، جلوگیری از بالندگی و شکوفایی جامعه، مشوش شدن فضای جامعه و عدم امکان تشخیص درست از نادرست، و اختلال در روابط اجتماعی و تضعیف اخوت ایمانی.
  کلیدواژگان: زمینه های انتقاد، کارکردهای انتقاد، آسیب های انتقاد، انتقادات سازنده و مخرب، نهج البلاغه
 • محمد جعفرنژاد*، سید محمد صدری، احمد باقری صفحات 21-39

  تنوع و پیچیدگی رفتاری در انسان و هدایت ان در مسیر کمال، از اهم مسایل علوم تربیتی محسوب می شود.خطاهای کم و بیش انسان در عرصه های مختلف زندگی، و شناسایی راهکارهای اصلاح آن، از دیرباز موضوع مورد توجه اندیشمندان حوزه تربیت بوده است. اسلام نیز که هدف از خلقت انسان را تعالی و کمال او می داند، این امر مهم را سرلوحه آموزه های خود قرار داده است و در سیره پیامبر و امامان معصوم متجلی ساخته است. چون«تصحیح خطا و اشتباه» نیاز به تخصص و تعهد دارد، و بی تردید داشتن الگوی حسنه و انتخاب شیوه درست و مناسب، در موفقیت برخورد با خطا، تاثیر بسزایی دارد؛ این مقاله با هدف شناخت بعدی از ابعاد اخلاقی و تربیتی پیامبر گرامی اسلام در مواجهه با خطا و خطاکاران و در صدد دستیابی به اسلوبها و روش های اصلاحی ایشان به عنوان الگوی عملی تربیتی در تصحیح اشتباهات نگارش یافته و به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین مساله می پردازد؛ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که موفق ترین روش اصلاحی، یادگیری الگویی است و پیامبر (ص)، با اتصال به کانون الهی و تحت نظارت وحی، به عنوان نیکوترین الگو، بهترین روش ها در مواجه با خطا داشته اند؛ اصلاح تصور خطا، مقدم بر اصلاح عمل خطاست؛ بهره گیری از افکار عمومی برای تصحیح اشتباهات و خطاها؛ و توجه به اثر اصلاح خطا، و تسامح با خطار نادم و رفع سوء پیشینه از او از جمله یافته های این پژوهش است.

  کلیدواژگان: الگوی عملی، شیوه تربیتی. خطا، رخورد پیامبر(ص)
 • مریم بهمنی*، سوسن آل رسول، زینب سادات میرشمسی صفحات 41-60
  عواطف از وجوه موثر روحی و روانی انسان هستند که در عملکرد و رفتارهای او تاثیر بسزایی دارند. علامه طباطبایی محبت، مودت، رحمت و احسان را از مصادیق بارز عاطفه مثبت دانسته که موجب توجه به غیر شده و لازمه زندگی اجتماعی افراد می باشد؛ ایشان از عواملی همچون پاداش عمل، تقوا، انوار الهی و داشتن الگو به عنوان محرک مثبت عواطف نام برده که با وجود آنها راه استکمال انسان هموارتر می شود و نیز معتقد است که مصادیق منفی عواطف همچون هلوع بودن، عجول بودن، شهوات و رعب و وحشت به عنوان مانعی در مسیر رشد و تکامل انسان هستند مگر آنکه به صورت متعادل از آنها استفاده شود همچنین دو عامل شیطان و هوای نفس را مانع سعادتمندی و کمال انسان معرفی می کند؛ رویکرد علامه در مسیر استکمال انسان واقع گرایانه بوده و همگان می توانند آموزه های اخلاقی ایشان در تفسیر را مورد استفاده قرار دهند؛ او راه رسیدن به کمال و تحقق مراتبی از آن را در این دنیا میسر می داند؛ هرچند کمال نهایی همه امور در جهان آخرت است، زیرا قرآن افرادی را به عنوان الگو به جامعه بشریت معرفی کرده که در همین جهان هم به درجاتی از کمال نایل آمدند. مقاله حاضر با اشاره به نظرات برخی فلاسفه و تمرکز بر آراء علامه در تفسیر المیزان به بررسی آیاتی که بیانگر وجه عاطفی انسان هستند، پرداخته و نقش تربیتی آنها را در استکمال انسان نشان داده است.
  کلیدواژگان: عاطفه، کمال، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، نقش تربیتی
 • منصوره علی هاشمی اشتیانی*، محمدعلی مهدوی راد، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 61-79

  «لحن گفتار خداوند» به معنای تعریض و فحوای کلام، از جمله صنایع قرآنی است که قرینه قرار گرفتن آن در فرایند تفسیر آیات، نوع رویکرد به فهم کلام الهی را متفاوت می سازد. در حالی که ساز و کار لحن گفتار، یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار کلام وحی به شمار می رود، متاسفانه مفسران چه قدیم و چه معاصر توجه بایسته و شایسته را به این مقوله نداشته اند، تا جایی که در مواردی تفسیرهایی کاملا مبهم ارایه شده که انتقال صحیح مفهوم را مختل ساخته است. جستار حاضر در روشی توصیفی تحلیلی با تبیین عناصر لحن، قرآن را به مثابه رخداد زبانی لحاظ کرده که به وسیله قراین زبانی و برون‏متنی، به بررسی لحن خداوند در تفسیر آیات قصص پرداخته است. بررسی انجام گرفته نشان می دهد که برخی آثار لحن در تفسیر قصص قرآنی عبارتند از: ایجاد لذت در شنونده و برانگیختن عواطف وی، عینیت یافتن داستان های قرآن، تبدیل متن تعلیمی به متن پرورشی، خیال انگیز ساختن داستان های واقعی قرآن .

  کلیدواژگان: لحن گفتار، تفسیر، قصص، زبان قرآن
 • مرضیه بلخاری قهی*، محمدرضا شاهرودی، محمد صافحیان صفحات 81-100

  از مهم ترین فریضه های اسلام، امربه معروف و نهی از منکر است،که در قرآن و احادیث توجه ویژه ای به ان شده است. از آنجاکه امام حسین (ع) هدف قیام خود را این فریضه اعلام کردند، پژوهش های صورت گرفته روی سخنان ایشان متمرکز بر عاشورا بوده است از همین رو پرداختن به شیوه های تربیت اجتماعی در سخنانشان در این امر، مهم است. و چون نوه پیامبر (ص) و صحابه ایشان بوده، پژوهش در احادیثشان درمنابع اهل سنت ، جایگاه فعالیتشان تا قبل از عاشورا را برجسته تر می کند. از همین رو مسیله این مقاله بررسی شیوه تربیت اجتماعی ایشان دراین امراست. تحقیقات نشان می دهد که ایشان روایاتی را ابتدا نقل و سعی کرده اند سیره علمی و گفتاری پیامبر (ص) و امام علی (ع) را مطرح و از این طریق به ترویج این فریضه پرداخته اند. واز شیوه های مختلفی چون وضع قانون، نظارت بر اجرای ان، تشویق و ترغیب، تبشیر و انذار، ، تحریک عواطف توبیخی، درترویج ان ،پرداخته اند.

  کلیدواژگان: امام حسین(ع)، امربه معروف، نهی از منکر، منابع اهل سنت، احادیث اخلاقی
 • سلمان رضوان خواه*، سوسن کشاورز صفحات 101-121
  یکی از مشکلاتی که امروزه دامن گیر افراد شده است، عدم توانایی آنان در همزیستی مسالمت آمیز است. اسلام به عنوان کامل ترین دین برای دستیابی به این همزیستی مسالمت آمیز برنامه هایی دارد. یکی از متون متقن و دست اول اسلام، قرآن کریم است و آنچه مشخص است این است که بهترین روش دریافت آموزه های قرآن کریم مراجعه به تفاسیرمعتبر است؛ از جمله ی این تفاسیر معتبر که نگاهی اجتماعی و تربیتی دارد تفسیر المیزان است. لذا هدف پژوهش حاضر دستیابی به یک الگوی مفهومی همزیستی مسالمت آمیز مبتنی بر مبانی انسان شناسی علامه طباطبایی و با تاکید بر تفسیر المیزان است. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تلفیقی استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای پاسخ به سوال اول پژوهش از روش تحلیل مفهومی، در پاسخ به سوال دوم پژوهش از روش قیاس نظری و در پاسخ به سوال سوم پژوهش که از روش قیاس عملی بهره گرفته شده است. نهایتا اینکه یافته های پژوهش به شش مبنای انسان شناختی و شش هدف تربیتی و هفت روش تربیتی اشاره دارد که ارتباط مبانی، اهداف و روش های تربیتی فوق به صورت یک الگوی مفهومی تنظیم شده است.
  کلیدواژگان: مبانی انسان شناسی، دلالت های تربیتی، همزیستی مسالمت آمیز، تفسیر المیزان، الگوی مفهومی
 • زینب اجلالی، حسین مومنی مهمویی*، مرضیه عالی صفحات 123-141
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای داستان های قرآنی به عنوان محتوای یاددهی - یادگیری تعلیم و تربیت دینی مقطع ابتدایی بود. بدین منظور با روش تحلیل محتوای کیفی در گام نخست انتقادات صورت گرفته به روش های مبتنی بر حافظه پروری در آموزش و پرورش مطرح و در ادامه رویکردهای مطرح شده در برنامه های آموزش تفکر و شیوه های تربیت دینی به کودکان مطرح شد آنگاه از میان رویکردهای موجود آموزش تفکر، رویکرد محتوایی که در آن محتوای تاملی اهمیت بالایی دارد مطرح و متناسب با رویکرد حاضر مضامین فلسفی (هستی شناسانه، شناخت شناسانه و ارزش شناسانه) معرفی و نشان داده شد که داستان های قرآنی کدام ساحت یا ساحت های فلسفی را در درون خود دارد و چگونه می تواند در برنامه تربیت دینی دوره ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج نشان داد بازنویسی و ساده سازی این داستان ها مبتنی بر رویکرد محتوایی به سبب مناسبت فرهنگی برای کودکان ایران اسلامی ضمن فراهم نمودن زمینه تامل و تفکر برای کودکان در کلاسی که به اجتماع پژوهشی بدل شده است اهداف تربیت دینی درباب خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی و مباحث اخلاقی را به شکل مناسب تری میسر سازد.
  کلیدواژگان: p4c، رویکرد محتوایی، داستان های قرآنی، مضامین فلسفی
 • نیکو دیالمه* صفحات 143-158
  نظام اعتقادی و ارزشی هرمکتبی از منابع مهم درتعیین اهداف واصول تربیتی و تصمیم گیریهای برنامه درسی به شما ر می آید . از آنجایی که قانونمندی اجتماع به عنوان یک نظریه قرآنی جزء لاینفک باور توحیدی است لازم است مورد توجه صاحب نظران تعلیم وتربیت اسلامی قرارگیرد. ایده اصلی این نظریه مبتنی بر رابطه مندی رویدادهای اجتماعی با کنش های انسانی است ، واقعیتی که هم بیانگرموقعیت انسان در پهنه هستی ونقش فعال او است وهم نشان پیامدهای عمل درخلال رویدادهای زندگی است .یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی دلالتهای این نظریه در زمینه اهداف تربیتی عبارتند از : تقویت باورمندی متربیان به حاکمیت قوانین اجتماعی، توانمندسازی کشف روابط فیمابین رویدادها با کنش انسانی ؛ مواجهه فعال متربیان با رخدادهای اجتماعی (اعم از مداخله یا اقدام جهت پیشگیری ،کنترل یا بهره مندی) ؛ دلالتها در زمینه اصول تربیتی عبارتند از :اصل درونی سازی توحید افعالی در متربیان وضرورت پرداختن به آن در برنامه درسی علاوه بر توحید نظری ، اصل ارتقاء سطح هشیاری و تحلیل متربی نسبت به رویدادهای اجتماعی درجهت معنایابی و کشف روابط، اصل آینده نگری و پرهیز از نگاه های محصور به زمان حال در متربیان .روش های تربیتی پیشنهادی نیز در جهت تحقق اصول بیان گردیده است .
  کلیدواژگان: قانونمندی اجتماع، دلالت تربیتی، دلالت پژوهی، نظریه قرآنی
 • رسول محمدجعفری*، صادق زمانی، زینب پدرام صفحات 159-176

  پیشوایان الهی مانند دیگر انسان ها هستند، شاخص ترین تفاوت آنان دریافت وحی برای رهنمود به توحید است، با این وجود عده ای از مردم از دیرباز درباره این پیشروان به آفت غلو دچار شده اند که مانع از سوق انسان ها برای عبودیت خداوند و اسوه ناپذیر جلوه دادن این الگوهای جاودانه است. امام حسین (ع) یکی از برجسته ترین رهبران الهی است که از همان دوران شهادتش برخی به ایشان باور غالیانه داشته اند.یکی از روش های مقابله با غلو، آگاهی از نقش وراثت، محیط و اراده در شکل گیری شخصیت امام حسین (ع) است، لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که نقش وراثت، محیط و اراده در شکل گیری شخصیت امام حسین (ع) از منظر روایات چگونه است؟یافته های تحقیق حکایت از آن داشت که اولا، امام حسین (ع) وارث ویژگی های جسمانی، عقلانی و اخلاقی پدر، مادر و جدش بوده است. ثانیا، محیط پیش از تولد، محیط درون رحمی است؛ حضرت فاطمه (س) با حساسیت فرزند خود را پروراند. محیط طبیعی نقش چندانی در شکل گیری شخصیت امام حسین (ع) نداشته است مگر تغذیه متمایز و اعجازگونه ای که داشته است. در محیط خانواده سه عضو: پیامبر (ص)، امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) موثر بوده اند. هم سالان و دوستانی که در تراز اثرگذاری بر آن حضرت باشند، وجود نداشت مگر امام حسن (ع). برای فرهنگ و تعلیم و تربیت آن عصر نمی توان سهمی متصور شد، زیرا خانواده آن حضرت و خود ایشان تغییر آن را عهده دار بودند، ثالثا، اراده مهمترین نقش را در شکل گیری شخصیت امام حسین (ع) داشته است، واپسین دوران حیات آن حضرت تجلی حقیقی قدرت اراده یک انسان خودساخته است.

  کلیدواژگان: امام حسین(ع)، شخصیت، وراثت، محیط، اراده
 • نرگس شکربیگی، مجید چهری*، پریسا کریمی نیا صفحات 177-196

  جامعه سازی فرآیندی پیچیده است که در گذر زمان و بر مبنای اصول و قواعد مشخصی بنا نهاده می شود که یکی از مهم ترین ویژگی آن؛ مرحله ای بودن این فرآیند است. مراحل و ساختار جامعه ای که در عصر نزول قرآن کریم بنا نهاده شد و زمینه های شکل گیری آن، بیانگر ظرفیت دین مبین اسلام در شکل گیری جامعه ایده آل با تمام خصوصیات منحصر به فرد آن است؛ لذا ضرورت شناخت مبانی و ویژگی های جامعه دینی مورد نظر خداوند حکیم و نحوه تشکیل آن، امری حایز اهمیت است. آیه 29 سوره مبارکه فتح یکی از آیات غرر قرآن کریم است که در آن به مراحل تربیتی و نحوه پایه ریزی جامعه نبوی (ص) اشاره گردیده است. در این جستار با توصیف و تحلیل بخش های گوناگون این آیه به مهم ترین شاخصه تشکیل جامعه دینی که همانا وجود رهبری الهی است و همچنین خصوصیات مومنین به عنوان ارکان اصلی جامعه اعم از صفات فردی، اجتماعی، عبادی و... پرداخته شده است. نقش تربیتی و هدایتی حضرت رسول (ص) در چگونگی گذار جامعه جاهلی به جامعه دینی و اقدامات اساسی آن جناب در زمینه ایجاد تحول در مخاطبان معاصر نزول قرآن کریم مبنی بر ایجاد تحولات فردی و فرهنگی مطلب قابل تامل دیگری است که از گزاره های آیه 29 سوره فتح حاصل گردید.

  کلیدواژگان: جامعه دینی، جامعه سازی، سیمای عبادی، تحولات فردی، تحولات فرهنگی
 • مریم تفرجی یگانه*، نوشین خسروی صفحات 197-212

  طرحواره های تصویری از مهمترین موضوعات در زبان شناسی شناختی هستند که بیانگر فرایندهای شناختی هستند که در اثر تجربه های فیزیکی در مواجه با جهان خارج شکل می گیرند و درک مفاهیم انتزاعی را میسر می کنند. پژوهش حاضر بر اساس نظریه طرحواره، به بررسی تعدادی از خطبه-های امام علی (ع) درچارچوب زبان شناسی شناختی پرداخته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان بسامد طرح واره های تصویری و تحلیل تربیتی کاربرد آنها در خطبه های نهج البلاغه بوده است. بدین صورت که طرحواره های تصویری به کارگرفته شده در خطبه های منتخب استخراج و سپس به صورت توصیفی- تحلیلی و از منظر دینی و زبانشناختی بررسی شدند. براساس یافته ها، در خطبه های بررسی شده انواع طرح واره های تصویری شامل (قدرتی-حرکتی-حجمی) وجود دارد و هم چنین جملاتی در بین خطبه ها وجود دارد که حاکی از وجود همزمان دو نوع طرح واره است. نتایج حبیانگر آن است که از بین طرح واره های تصویری، طرح واره ی حرکتی بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است، که از منظر تربیتی به نوعی تاکید بر مسیر زندگی، گذرایی و فانی بودن آن است. همچنین این طرحواره نشان دهنده عزم و اراده، جنبش و حرکت و پویایی است. طرح واره ی حجمی نیز بعد ازطرح واره ی حرکتی بیشترین بسامد را داشته است، که به لحاظ تربیتی دال بر ظرفیت وجودی انسان است، که نیرو و حرکت توامان در طرحواره حجمی موجود است. در نهایت طرح واره ی قدرتی و طرح واره های دوجانبه و متعلق به دو گروه هستند کمترین بسامد را به خود اختصاص داده اند. که این هم به لحاظ تربیتی دال بر قدرت محدود انسان و ناتوانی او در برابر قدرت لایزال الهی می باشد.

  کلیدواژگان: طرح واره های تصویری، طرح واره حرکتی، طرح واره قدرتی، طرح واره حجمی، نهج البلاغه
 • عفت آدم زاده* صفحات 213-235

  تیوری تربیت شهروند موثر از منظر نهج البلاغه، هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در این مقاله با نگاهی اسلامی و با محوریت نهج البلاغه عوامل تربیت شهروند موثر، با استفاده از روش داده بنیاد استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: پدیده کانونی، مسیولیت پذیری افراد می باشد که در سایر مقولات بازتاب عمیق و مهمی دارد. عوامل علی عبارتنداز: شناخت خدا (حق الله)، حق النفس، حق-الناس و انتخاب و اراده آزاد مبتنی بر شناخت توحیدی، ایمان و عمل صالح، آگاهی و پذیرش مسیولیت خویش-جهت رشد و توسعه همه جانبه خود ودیگران و پاسخگو بودن در برابر آنها و مسیول رشد و توسعه محیط زیست بودن (حق محیط زیست). تربیت شهروند موثر در شرایط زمینه ای خاصی همچون: انجام واجبات و ترک-محرمات، امید به فضل و رحمت الهی، اخلاق مداری، وجدان کاری، سعه صدر، جهت گیری های مردمی، اعتدال در رفتار و گفتار، وجود حاکمان ناصح، صالح و مسیول، مسیولیت پذیری و پاسخگو بودن رخ می دهد. شرایط عام مداخله گر شامل: طغیان، غرور و خودخواهی ، منت گذاری، پیروی از شیطان و هوای های نفسانی، تعدی و ظلم به خود و دیگران، جهالت، مسیولیت آگاهی یافتن در زمینه های مختلف و آگاهی دادن به دیگران و غفلت-زدایی و رهایی از جهل و نادانی است. انسان مسیولیتش را در فرایند تربیت شهروند موثر با انجام اعمال و راهبردهایی نظیر: علم آموزی و کسب بینش و بصیرت، صبوری و شکرگزاری، تلاش و کوشش، تواضع و فروتنی، انتخاب کمک، احترام و احسان به دیگران، خیرخواهی و نوعدوستی، عدالت ورزی و مدارا، مهربانی و-عطوفت، جهاد اصغر، اوسط و اکبر، پذیرش مسیولیت رشد و تحول خود و دیگران، انجام می دهدکه اینها پیامدهایی چون مقام یقین و رضایت مندی، کرامت انسانی، تحول آفرینی، سعادت و نیکبختی، قلبی مطمین دارد و حیات طیبه ای را رقم خواهد زد و امید بخش تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

  کلیدواژگان: تربیت شهروند موثر، نهج البلاغه، داده بنیاد متنی، تئوری
|
 • Abdolhadi Feghhizadeh, Mojtaba Mohammadi Anvigh * Pages 1-20
  Abdolhadi Feghhizadeh[1]Mojtaba Mohammadi Anvigh[2]AbstractNarratives of Nahj al-Balaghah have been issued in various social and political situations and provide useful educational information to the readers. One of the issues discussed in Nahj al-Balaghah is the issue of criticism. From the point of view of Nahj al-Balaghah, various criticisms can be divided into two general categories: constructive/positive criticisms and destructive/negative criticisms. Based on the descriptive-analytical method, these criticisms have some special grounds to appear in society and their importance in social education cannot be denied. The most important areas of constructive criticisms according to Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balaghah are: Aware of weaknesses and corruption, acuity and comprehensiveness, thinking without prejudice, avoiding thoughtless emotions, and choosing social interests over individual and political interests; some grounds for destructive criticism include power-seeking and political competition, malignity, bias, crudeness, credulity, poisonous and crisis-ridden atmospheres, and avarice and narrow-mindedness. Additionally, constructive criticisms have the educational function of correcting weaknesses and distortions and bringing societies to intellectual and cultural maturity, creating some grounds for maximizing economic and social resources, strengthening social resources and empathy between rulers and people, and reducing flattery; as the most important educational damages of destructive criticisms are: loss of opportunities and destruction of individual and social capitals, prevention of the growth and prosperity of society, confusion of the atmosphere of society and the impossibility of distinguishing right from wrong, and disruption of social relations and weakening of brotherhood of faith.  [1]. Professor at Tehran University[2]. Assistant Professor at Ilam University
  Keywords: grounds of criticism, functions of criticism, damages of criticism, Constructive criticism, destructive criticism, social education, Nahj al-Balaghah
 • Mohammad Jafarnejad *, Sayyed Mohammad Sadri, Ahmad Baghrei Pages 21-39

  Diversity and complexity of behavior in human beings and guiding them to the path of perfection is one of the most important issues in educational sciences. Islam, which considers the purpose of human creation as his transcendence and perfection, has made this important matter the headline of its teachings and has manifested it in the life of the Prophet and the infallible Imams. Because "error correction" requires expertise and commitment, and undoubtedly having a good model and choosing the right and appropriate method, has a great impact on the success of dealing with error; This article aims to further understand the moral and educational dimensions of the Holy Prophet of Islam in the face of mistakes and wrongdoers and seeks to achieve his corrective methods and methods as a practical educational model in correcting mistakes and written in a library and descriptive manner. An analysis explains the problem; The findings of this study indicate that the most successful corrective method is model learning and the Prophet (PBUH), by connecting to the divine center and under the supervision of revelation, as the best model, had the best methods in the face of error; Correcting the perception of error precedes correcting the act of error; Utilizing public opinion to correct mistakes and errors; And paying attention to the effect of error correction, and tolerance with remorse and eliminating his bad background are among the findings of this research.

  Keywords: PRACTICAL PATTERN, EDUCATIONAL METHOD. Error, the occurrence of the Prophet (PBUH)
 • Maryam Bahmani *, Susan Aleraso, Zeinab Sadat Mirshamsi Pages 41-60
  Emotions are effective aspects of human psyche that have a great impact on his actions and behaviors. Allameh Tabatabai considers love, kindness, mercy and kindness as obvious examples of positive emotion that cause attention to others and is necessary for people's social life; He mentioned factors such as reward for action, piety, divine light and having a role model as positive stimuli of emotions, with which the path to human perfection becomes smoother, and also believes that negative examples of emotions such as haste, haste, lust and fear. They are considered as an obstacle in the path of human growth and development unless they are used in a balanced way. Allameh's approach to human perfection is realistic and everyone can use his moral teachings in interpretation; He believes in the way to reach perfection and achieve a degree of it in this world; However, the ultimate perfection of all things in the world is the Hereafter, because the Qur'an has introduced people as a model to human society who also achieved degrees of perfection in this world. The present article, by referring to the opinions of some philosophers and focusing on Allameh's views in the interpretation of Al-Mizan, has studied the verses that express the emotional aspect of human beings and has shown their educational role in human perfection.
  Keywords: Atefeh, Kamal, Allameh Tabatabai, Tafsir al-Mizan, educational map
 • Mansooreh Ali Hashemi Ashtiyani *, MohammadAli Mahdavi Rad, MohammadKazem Rahman Setayesh Pages 61-79

  'The Tune of the Lord's Speech' means the rules and destruction of the word, including the Qur'anic literary industries, which makes it different in the process of interpreting verses, different types of approach to understanding the divine word. While the mechanism of the tone of the speech is one of the most important and influential components of the Word of revelation, unfortunately, what are the old and contemporary commentators not worthy of this category, as far as in some cases fully vague interpretations. Has been disrupted the correct transition of the concept. The present study in an analytical descriptive method with the explanation of the elements of the tone has included the Qur'an as a linguistic event, which examines the tone of God in the interpretation of the verses in the interpretation of the verses. The review shows that some of the tone works in the interpretation of Qur'anic tents are: creating pleasure in the listener and provoking his emotions, the objectivity of finding the Qur'an, the conversion of the textual text of the project, imagining the real stories of the Qur'an.

  Keywords: discourse` tone, Interpretation.Stories, Quranic language
 • Marziyeh Bolkhari Ghahi *, MohammadReza Shahroodi, Mohammad Safehian Pages 81-100

  A fundamental obligation of Islam is enjoining good and forbidding evil, and in Holy Qur'an and hadiths of Imams, special attention is paid to it. Since Imam Hussain’s goal of uprising was to enjoin good and forbid evil, the literature has mainly focused on his words within Ashura. Therefore, probing into methods of social education in Imam Hussain’s narrations regarding enjoining good and forbidding evil is significant. Moreover, since he was among descendants of Holy Prophet and his companions, conducting research on Imam Hussain’s hadiths highlights importance of his endeavors before Ashura. Therefore, the present study delves into methods of social education in Imam Hussain’s narrations in enjoining good and forbidding evil in Sunni sources. The findings revealed that Imam Hussain narrated a number of hadiths from himself and attempted to promote scientific and verbal conduct of Prophet and Imam Ali, to promote good and prevent evil in society. Imam Hussain took various approaches such as law-making, monitoring right implementation of law, proper ways of encouragement and persuasion, preaching and advising, appropriate means of proclaiming good news and bearing bad news, and different ways of provoking emotions and admonishing, to enjoin good and forbid evil in society.

  Keywords: Imam Hussain (as), Enjoining the Good, Forbidding the evil, Sunni sources, Socio-political Hadiths
 • Salman Rezvankhah *, Sosan Keshawarz Pages 101-121
  One of the problems that plagues people today is their inability to peacefull coexistence. As the most perfect religion, Islam has plans to achieve this peaceful coexistence. One of the authentic and first-hand texts of Islam is the Holy Quran, and what is clear is that the best way to receive the teachings of the Holy Quran is to refer to authentic interpretations. Among these authentic interpretations that have a social and educational perspective is Al-Mizan's interpretation. Therefore, the aim of the current research is to achieve a conceptual model of peaceful coexistence based on the anthropological foundations of Allameh Tabatabai and emphasizing the interpretation of al-Mizan. To achieve this aim, the integrated research method has been used; In this way, to answer the first research question, the conceptual analysis method was used, in response to the second research question, the theoretical comparison method was used, and in response to the third research question, the practical comparison method was used. Finally, the findings of the research refer to six anthropological bases, six educational goals, and seven educational methods, and the relationship between the above bases, goals, and educational methods is set as a conceptual model.
  Keywords: Basics of Anthropology, educational implications, Peaceful Coexistence, Tafsir al-Mizan, Conceptual model
 • Zeinab Ejlali, Hosain Momenimahmouei *, Marziye Aali Pages 123-141
  The aim of the current research was to analyze the content of Quranic stories as teaching-learning content of religious education and training at the primary level. For this purpose, with the method of qualitative content analysis, in the first step, the criticisms of the methods based on memory cultivation in education were raised, and then the approaches proposed in the thinking training programs and religious education methods for children were raised. The existing approaches of teaching thinking, the content approach in which the reflective content is of high importance, were presented and in accordance with the current approach, philosophical themes (ontological, epistemological and value-oriented) were introduced and it was shown which philosophical field or fields the Qur'anic stories belong to. and how it can be used in the religious education program of elementary school. The results showed that the rewriting and simplification of these stories based on the content approach due to the cultural relevance for the children of Islamic Iran while providing a context for reflection and thinking for the children in a class that has turned into a research community, the goals of religious education regarding theology, cosmology and It facilitates anthropology and moral issues in a more appropriate way.
  Keywords: p4c, content approach, Quranic stories, philosophical themes
 • Nikoo Dialameh * Pages 143-158
  Abstract The belief and value system of each school are important sources in determining the goals and principles of education and deciding about the curriculum. Since the lawfulness of society as a Qur'anic theory is an integral part of the monotheistic belief, it is necessary for Islamic education authorities to take it into consideration.The main idea of this theory is based on the relationship of social events with human actions, a fact that reflects both the position of man in the realm of existence and his active role and the consequences of action during life events.The findings show that some of the implications of this theory in the area of educational goals are: strengthening the belief of educators in the rule of law over human society, enabling the discovery of relationships between events and human action; Active exposure of educators to social events (whether intervention or action to prevent, control or benefit); The implications in the field of educational principles are: the principle of internalization of unity of acts (Tawhid al-af'al) among educators and the need to address it in the curriculum in addition to theoretical monotheism, the principle of raising awareness and developing analytical skills of educators towards social events - in order to find meanings and discover relationships, the principle of foresight and avoidance from a present-bound view among educators. Also, some proposed educational methods have been expressed.Key words :lawfulness of society, educational implication, research implication, Quranic theory
  Keywords: lawfulness of society, educational implication, research implication, Quranic theory
 • Rasoul Muhammad-Jafari *, Sadegh Zamani, Zeinab Pedram Pages 159-176

  Divine leaders are like other human beings, the most significant difference being that they receive revelation to guide them to monotheism. And it is impossible to make these patterns immortal. Imam Hussein (AS) is one of the most prominent divine leaders that some have believed in him since the time of his martyrdom. One of the methods to deal with exaggeration is awareness of the role of heredity, environment and will in the formation of the personality of Imam Hussein (AS), so this research seeks to answer the question with a descriptive-analytical method that the role of heredity, environment and What is the will in shaping the personality of Imam Hussein (AS) from the perspective of narrations? The findings of the research indicated that, firstly, Imam Hussein (AS) inherited the physical, intellectual and moral characteristics of his father, mother and grandfather. Second, the prenatal environment is the intrauterine environment; Hazrat Fatemeh (PBUH) raised her child with sensitivity. The natural environment has not played a significant role in shaping the character of Imam Hussein (AS) except for its distinctive and miraculous nutrition. In the family environment, three members: the Prophet (PBUH), Imam Ali (AS) and Hazrat Zahra (AS) have been effective. There were no peers and friends who were on the same level of influence on that Imam except Imam Hassan (AS). There can be no contribution to the culture and education of that era, because the family of the Imam and himself were responsible for changing it.

  Keywords: Imam Hussein (AS), Personality, inheritance, environment, will
 • Narges Shekarbeygi, Majid Chehri *, Parisa Kariminia Pages 177-196

  Socialization is a complex process that is built over time and based on certain principles and rules, one of the most important features of which is; It is a step-by-step process. The stages and structure of a society that was founded in the era of the revelation of the Holy Quran and the context of its formation, show the capacity of the religion of Islam in the formation of an ideal society with all its unique characteristics; Therefore, the need to know the principles and characteristics of the religious community desired by God Almighty and how it is formed is important. Verse 29 of Surah Al-Fath is one of the verses of Gharr of the Holy Quran which mentions the educational stages and the foundation of the Prophetic community (PBUH). In this article, by describing and analyzing the various parts of this verse, the most important feature of the formation of a religious community, which is the existence of divine leadership, as well as the characteristics of believers as the main pillars of society, including individual, social, devotional and .... Is. The educational and guiding role of the Holy Prophet (PBUH) in the transition of the ignorant society to the religious society and his basic actions in the field of creating change in the contemporary audience of the revelation of the Holy Quran based on creating individual and cultural changes is another matter to consider. 29 Surahs of Fatah were obtained.

  Keywords: Religious Society, community building, worship image, individual developments, cultural developments
 • Maryam Tafaroji Yeganeh *, Nooshin Khosravi Pages 197-212

  Visual schemas are one of the most important topics in cognitive linguistics that express cognitive processes that are formed as a result of human physical experiences in outside world and make it possible to understand abstract concepts. The present study has examined a number of sermons of Imam Ali (as) in the book of Nahj al-Balaghah in the framework of cognitive linguistics. The purpose of this study is to analyze the frequency of schemas in the mentioned book. The visual schemas used in the selected sermons were extracted and then descriptively examined from a religious and linguistic perspective. The results show that there are all kinds of image schemas (container- path- force) and there are also some sentences which show they have two kinds of schemas. Also the results shows that between the image schemas, the path schemas has the most frequent in the sermons. Which from an educational perspective is a kind of emphasis on the path of life, transience and it is mortal, starting from a point and ending somewhere.Container schemas has the most frequent after path schemas. Which in terms of education indicates the existential capacity of human beings, that force and motion are present in the volumetric schema. Eventually the force schemas and the schemas which are related to two groups have the least frequent in the table of frequency. This, in terms of education, can indicate the limited power of man and his inability to face the eternal divine power.

  Keywords: image schemas, schemas (path, Force, container), Nahjolbalaqeh
 • Effat Adamzadeh * Pages 213-235

  The aim of the present study is to design the theory of effective citizen education from the perspective of Nahj al-Balagheh has been addressed. In this article with focusing on Nahj al-Balagheh about the factors of effective citizen education, has been extracted using one based on the Grounded theory. The findings of the research show that: the central phenomenon is the responsibility of people, which has a deep reflection in other categories. Causal factors include: knowledge of God, self, people and environment, awareness and accepting one's responsibility for the comprehensive growth and development of oneself and others and being accountable to them and being responsible for the growth and development of the environment. specific contexts, such as: mercy, ethics, honesty, moderation in behavior and speech, competent and responsible rulers, responsibility and accountability. The general conditions of the interventionist include: rebellion, pride, following the devil, transgressing and oppressing oneself and others, the responsibility of gaining knowledge in various fields and informing others. It is from ignorance. Man fulfills his responsibility in the process of educating an effective citizen by performing actions and strategies such as: patience and gratitude, modesty and humility, choosing to help to others, benevolence and, justice And tolerance, kindness and compassion, small, medium and large jihad, acceptance of responsibility for the growth and development of oneself and others, which have consequences such as satisfaction, happiness and good fortune, a confident heart and a good life and give hope for the realization of the new Islamic civilization.

  Keywords: “Effective citizen education”, ” Nahj al-Balaghah”, ” Grounded theory”, ” Theory”