فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نجما اسمعیل پور*، دلارام پیروزمهر، رضا اکبری، فاطمه اسمعیل پور صفحات 1-24

  طرح مسئله: 

  با گذر زمان، مفهوم بازآفرینی شهری از ایده تحول فیزیکی به یک فرم جامع و یکپارچه سیاست مداخله با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای شهر از طریق استراتژی های زمینه محور (مبتنی بر مکان)، فرایندی مداوم و حاصل شراکت چندبخشی تبدیل شده است. اکنون تعامل اجتماع محلی، جنبه ای جدایی ناپذیر از برنامه های بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی است. محله قلعه وکیل آباد یک بافت ناکارآمد میانی و روستابنیان در شهر مشهد است.

  هدف پژوهش: 

  تبیین نقش برخی عوامل اجتماعی بر تمایل ساکنان برای مشارکت اجتماعی در فرایند بازآفرینی در این محله است. روش پژوهش: توصیفی و علی، مبتنی بر کاربرد مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS است.

  نتایج پژوهش:

   اول، احساس تعلق، اعتماد به اهالی، تعاملات اجتماعی، اعتماد به سازمان های دولتی، اعتماد به سازمان های مردم نهاد و انسجام و همبستگی به ترتیب بیشترین نقش را بر تمایل ساکنان به مشارکت در فرایند بازآفرینی اجتماع محور در این محله دارد. دوم، ازنظر اهالی مشارکت اجتماعی مردم، اصل اساسی در موفقیت اقدامات بازآفرینی محله است؛ بنابراین مسیولان و برنامه ریزان باید به روش های مختلف درصدد افزایش و برانگیزش نقش هر یک از این متغیرها در محله باشند تا با اتکا به مشارکت ساکنان بازآفرینی موفقی تجربه شود.

  نوآوری:

   تعیین عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت ساکنان با کاربرد روش معادلات ساختاری و نرم افزار  PLS نوآوری پژوهش حاضر است.

  کلیدواژگان: بازآفرینی اجتماع محور، مشارکت اجتماعی، بافت های ناکارآمد، محله قلعه وکیل آباد، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار PLS، شهر مشهد
 • رضا مختاری ملک آبادی*، سید رامین غفاری، مریم لارابی صفحات 25-45
  زمینه

  برندسازی شهری، روش جدیدی برای توصیف و اجرای بازاریابی شهری است. همان گونه که شناسایی شهر از طریق ادراک تصویر صورت می گیرد، استفاده بازاریابی شهری نیز تا حد زیادی به زیرساخت ها، ارتباطات و مدیریت تصویر شهری بستگی دارد.

  هدف

  بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در برندسازی شهر اصفهان.

  روش پژوهش:

   این پژوهش، مطالعه ای اسنادی- میدانی و مبتنی بر پیمایش است که ابزار تحقیق در بخش پیمایشی پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری، کلیه شهروندان شهر اصفهان و نمونه آماری پژوهش با توجه به محاسبه کوکران برابر با 384 نفر است؛ اما به منظور کسب اطلاعات دقیق تر، 414 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد؛ همچنین 50 پرسشنامه میان مدیران شهر اصفهان توزیع شد. از دو نرم افزار spss و smart pls برای سنجش و تحلیل داده ها استفاده شده است.

  نوآوری پژوهش:

   شناسایی تاثیر مولفه های مدیریت شهری (مولفه شهرداری، شورای شهر، اتاق بازرگانی و سایر ارگان های مرتبط) بر برندسازی شهری است.

  نتیجه پژوهش:

   دیدگاه مدیران و شهروندان به صورت جداگانه در پاسخ به تاثیر نقش شهرداری ها، شورای شهر، اتاق بازرگانی و سایر ارگان ها بر توسعه برند شهر اصفهان بررسی شده و نشان دهنده آن است که دستگاه های مذکور، نقش اساسی در توسعه برند شهری دارند. به طوری که مدیران معتقدند 77 درصد مولفه های مدیریت شهری بر توسعه برند شهری تاثیر دارند؛ همچنین شهروندان عنوان می کنند که مولفه های مدیریت شهری، 94 درصد توسعه برند شهری را تحت تاثیر قرار داده است.

  کلیدواژگان: مدیریت شهر، مولفه های مدیریت شهری، برندسازی شهری، شهر اصفهان
 • مهشید محمدابراهیمی، امیر اشنویی نوش آبادی* صفحات 47-66

  کیفیت محیط شهری به عنوان بخشی از مباحث کیفیت زندگی شهری جایگاه ویژه ای را در مطالعات برنامه ریزی شهری معاصر به خود اختصاص داده است؛ زیرا هرچقدر میزان کیفیت یک محیط شهری بیشتر باشد، آن شهر توانایی توسعه هوشمند و پایدار را دارد. البته رشد کمی و پرشتاب شهرها و اسپرال شهری در شهرهای جهان سوم همچون ایران باعث وقوع بحران های زیادی در زندگی شهری در قرن 21 مانند مشکلات محیطی و کاهش کیفیت محیط شهری شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های موثر بر کیفیت محیط شهری در شهر شیراز است. این تحقیق، ازنظر هدف، رویکردی کاربردی دارد و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی (از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته) بوده است و جامعه آماری، شهروندان شیراز هستند. از طریق نمونه گیری کوکران تعداد 384 پرسشنامه به عنوان حجم نمونه تکمیل شد. برای شناسایی ارتباط بین متغیرها و تحلیل آنها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شده است. همبستگی بین متغیرها نشان دهنده و تاییدکننده معناداری رابطه بین مولفه های محیط مسکن، کالبدی، محتوایی و عملکردی در کیفیت محیط شهری شیراز است؛ همچنین بیشترین همبستگی ها بین ویژگی های عملکردی (شامل خدمات بهداشتی، تجاری، تفریحی و رفاه اجتماعی) با کالبدی شامل (فضای شهری، دسترسی و حمل ونقل، فضاها و بناها) (67/0) و بعد از آن بین ویژگی های محیط های مسکونی با کالبدی (65/0) و سپس ویژگی های عملکردی با عوامل محیطی (64/0) است که نشان از اثرگذاری این ویژگی ها در کیفیت محیط شهری شیراز است.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، کیفیت محیط شهری، کیفیت زندگی، تحلیل مسیر، شهر شیراز
 • احمد حجاریان، حمید برقی* صفحات 67-82

  طرح مسئله: 

  نظام های بهره برداری اساس کشاورزی ایران را تشکیل می دهند و نشان دهنده نوع و شکل رابطه انسان با طبیعت هستند. استفاده صحیح و اصولی انسان ها از طبیعت و نهاده های تولید و ابزار در بهره برداری های کشاورزی اهمیت زیادی دارد و این استفاده درست و اصولی خود را در پایداری و پویایی نظام های بهره برداری نشان خواهد داد.

  هدف

  این پژوهش، نظام های بهره برداری خرد دهقانی و تعاونی های تولید را با توجه شاخص های توسعه پایدار در استان اصفهان بررسی و ازنظر تطبیقی تحلیل کرده است.

  روش

  روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی- پیمایشی است.

  نتایج

  تکنیک WASPAS نشان دهنده آن بود که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در شرکت ارگ رودشت بیشترین رتبه را در مقایسه با سایر شرکت ها دارد؛ همچنین مقدار کمتر Qi (در این شرکت، Qi در نظام خرد دهقانی 0787/0 و در شرکت تعاونی تولید معادل 0506/0) در نظام بهره برداری تعاون تولیدی نشان دهنده موفقیت بیشتر این نظام در مقایسه با نظام خرده دهقانی است. شرکت گلستان قنوات، برزوک و تنگ چاییده در پایین ترین رتبه در مقایسه با سایر شرکت هاست. با کمک تکنیک CODAS، نظام های بهره برداری خرده دهقانی و تعاونی تولید بررسی و سنجیده شد و نتیجه این تکنیک نیز حاکی از آن بود که شرکت ارگ رودشت در نظام بهره برداری خرد دهقانی و تعاونی تولید بیش از سایر شرکت های استان اصفهان بوده است. با توجه به مقدار فواصل اقلیدسی محاسبه شده، نظام تعاونی تولید در این تکنیک نیز موفق تر از نظام بهره برداری خرده دهقانی بوده است. براساس تکنیک CODAS شرکت تنگ چاییده در نظام بهره برداری خرد دهقانی و شرکت سرداب سفلی در نظام بهره برداری تعاونی تولید کمترین رتبه را دارد.

  نوآوری پژوهش: 

  در کاربرد شاخص های متناسب با شرایط محلی، نوع آزمون ها و مکان پژوهش است.

  کلیدواژگان: کشاورزی، نظام های بهره برداری، تکنیک WASPAS، تکنیک CODAS، استان اصفهان
 • فیروز جعفری*، اکبر اصغری زمانی، شیوا ستارزاده صفحات 83-107

  طرح مسئله:

   ازجمله چالش های اصلی در شهرهای بزرگ به ویژه کلان شهرها افزایش بی رویه جمعیت بدون توجه به ظرفیت خدمات و تاسیسات، پاسخ گو به نیازهای اساسی شهروندان است. ایجاد رابطه ای متعادل بین جمعیت و ظرفیت منابع مورداستفاده به منظور پایداری منابع باکیفیت استاندارد برای نسل های آتی، ضرورت توجه به مقوله ظرفیت برد را در تدوین برنامه های شهری آشکار می کند. ظرفیت برد نقش بسزایی در پایداری محیط های شهری دارد، به ایجاد تعادل بین میزان جمعیت و منابع موجود در شهر و به تبع آن مدیریت بهینه شهری کمک می کند.

  هدف

  شناخت عوامل موثر بر پایداری زیستی، سنجش ظرفیت جمعیت پذیری و ارایه راهبردهای مدیریت برای بهبود شهر از اهداف این پژوهش است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر توسعه ای- کاربردی و روش تحقیق از نوع تحلیلی _ توصیفی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش به روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص های (جمعیت، آب، برق و فضای سبز) از روش فازی استفاده و سپس شاخص های مذکور در محیط نرم افزار ArcGIS با روش های آماره گیتس اردجی، تحلیل خود همبستگی فضایی موران، پهنه بندی تکنیک موریس و مدل عدد فشار تجزیه وتحلیل شده است.

  نتایج و نوآوری پژوهش: 

  نتایج نشان دهنده آن است که مقدار موران جمعیت، آب، برق و فضای سبز به ترتیب 17/0، 15/0، 15/0 و 03/0 است. به طوری که سه شاخص اول از الگوی خوشه ای قوی پیروی می کنند؛ در حالی که شاخص فضای سبز به صورت پراکنده در سطح شهر توزیع شده است. بیشترین توان جمعیت پذیری ظرفیت تحمل شاخص های آب، برق و فضای سبز به ترتیب برابر با 105639، 129121 و 528540 نفر است. براساس تحلیل های آستانه ظرفیت تحمل جمعیت، مصرف آب و توزیع برق شهر جدید سهند در بازه فشار بحرانی قرار گرفته است؛ در حالی که شاخص فضای سبز در آستانه مطلوب است. به طوری که در چندین سال اخیر شهر دارای سرانه فضای سبز بسیار خوبی بوده و ظرفیت تحمل آن بیش از 80 درصد است.

  کلیدواژگان: سیستم ظرفیت برد شهری، آماره گیتس اردجی، تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، شهر جدید سهند
 • داریوش نوین، ابراهیم تقوی*، بختیار عزت پناه صفحات 109-121

  امروزه یکی از رویکردهای مهم برای کنترل و مدیریت این پدیده، حکمروایی خوب شهری است. حکمروایی خوب شهری شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت سازندهی بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی به منظور نیل به توسعه پایدار شهری، ایجاد شهر سالم و ارتقای کیفیت زندگی تعریف می شود. در پژوهش حاضر، پهنه های اسکان غیررسمی کلان شهر تبریز با رویکرد حکمروایی مطلوب شهری بررسی شده است. روش پژوهش، شامل توصیفی تحلیلی و محاسبات آماری بوده و برای تحلیل داده های پژوهش، از نرم افزارهای آماری SPSS، EXCEL و تکنیک های آماری ازجمله آزمون T استفاده شده است. اطلاعات پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 1400 خانوار ساکن سکونت گاه های غیررسمی کلان شهر تبریز و حجم نمونه 300 نفر سرپرست خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار محاسبه شده 6/0 به دست آمده است. ارزش گذاری متغیرها با بهره مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است. نتایج بررسی ها براساس شاخص های حکمروایی خوب شهری مشارکت، پاسخگویی، قانونمندی، عدالت، شفافیت، مسیولیت پذیری، اثربخشی و کارآمدی نشان دهنده آن است که میزان بهره گیری از حکمروایی مطلوب شهری در تبریز در سطح متوسط و پایینی قرار دارد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیریت شهری، سکونت گاه غیررسمی، محلات شهری، تبریز
 • نصرت مرادی، سید هدایت الله نوری* صفحات 123-145

  هدف این پژوهش، طراحی یک مدل ارزیابی تناسب زمین براساس روش ارزیابی چندمعیاره-سناریو محور در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای توسعه کشاورزی در شهرستان ارومیه واقع در شمال غرب ایران است. در این رویکرد چندمرحله ای، ابتدا، مهم ترین ویژگی های فیزیکی زمین ازجمله توپوگرافی مطالعه شد. در مراحل بعدی، محدودیت های طبیعی و انسانی و درنهایت، سناریوهای محیط زیستی و اجتماعی-اقتصادی برای تهیه سناریوی توسعه کشاورزی پایدار ارزیابی شد. نتایج مستخرج از تهیه نقشه پایه محدودیت های توسعه کشاورزی براساس مدل بولین و فازی نشان دهنده آن بود که تنها حدود 12 درصد از کل مساحت شهرستان برای توسعه کشاورزی بدون محدودیت است؛ در حالی که حدود 64 درصد از کل مساحت شهرستان در کلاس محدودیت متوسط تا شدید قرار دارد. نتایج ارزیابی زمین در دو سناریوی محیطزیستی و اجتماعی- اقتصادی نشان از آن داشت که با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و بحران محیط زیستی دریاچه ارومیه، سناریوی توسعه کشاورزی پایدار به عنوان یک آلترناتیو موثر توسعه در نواحی دور از دریاچه، از تمرکز فزاینده فعالیت ها در حاشیه دریاچه کاسته و در کاهش مشکلات دریاچه ارومیه و حفاظت از آن موثر است.

  کلیدواژگان: سناریو، کشاورزی پایدار، ارومیه، تناسب زمین
|
 • Najma Esmailpoor *, Delaram Piroozmehr, Reza Akbari, Fatemeh Esmailpoor Pages 1-24

  Local community interaction is an inseparable aspect of social and economic regeneration programs.Ghalah Vakil Abad neighborhood is an inefficient middle and village-based texture in the 12th district of Mashhad, which, despite having an important functional position in the city, has a significant percentage of unstable buildings, impermeable passages, and small parts. The rule of urban poverty, including physical and service poverty and the residents’economic poverty, has eliminated the possibility of spontaneous change in the living environment, whilethe situation of the neighborhood needs to be improvedand recreated i based on resident’s participation. Considering that preparation of the neighborhood renewal plan is on the agenda of the relevant local organizations.Community-oriented regeneration is a suitable method forimproving the residents’qualities of life, but first, it is important to identify the variables that play a role in the people’svoluntary participations. The present study investigated the relationship between social factors, including "social trust", "social cohesion and solidarity", "social interactions", and "sense of belonging",andwillingness to voluntarily participate in the regeneration of Ghalah VakilAbad neighborhood. The currentresearch method was descriptive and causal based onStructural Equivalence Model (SEM). The feeling of belonging, trust in residents, social interactions, trust in government organizations, trust in people-institution organizations, and cohesion and solidarity respectively had the greatest roles in the residents’willingness to participate in the community-oriented regeneration process in this neighborhood. Secondly, according to the residents, the people’ssocial participation was the basic principle in the success of the neighborhood regeneration measures. Therefore, officials and planners should try to increase and stimulate the role of each of these variables in the neighborhood in different ways.

  Keywords: Community-oriented regeneration, Social Participation, Inefficient Texture, Qhalah VakilAbad Neighborhood, Structural Equation Model (SEM), PLS Software, Mashhad
 • Reza Mokhtari Malekabadi *, Seyed Ramin Ghaffari, Maryam Larabi Pages 25-45
  Background

  Urban branding is a new way of describing and implementing urban marketing. Just as city identification is done through image perception, the use of urban marketing largely depends on infrastructure, communications, and urban image management.

  Objective

  The purpose of this study was to investigate the role and position of urban management in branding in Isfahan City.

  Research Method

  This research was a survey-based document-field study, which used a researcher's questionnaire as the research tool in the survey section. The statistical population included all the citizens of Isfahan City and the statistical sample was equal to 384 people according to Cochran's calculation, but 414 questionnaires were distributed and finally collected in order to obtain more accurate information. Also, 50 questionnaires were distributed among the managers of Isfahan City. SPSS and Smart PLS software were used for measurement and analysis. Research Innovation: The managers and citizens’ points of view in response to the roles of municipalities, city council, chamber of commerce, and other bodies in the development of branding in Isfahan City were separately examined, which showed that the aforementioned institutions played a fundamental role in the development of the city branding. The managers believed that 77% percent of the urban management components had an impact on the development of urban branding. Also, the citizens said that the components of urban management had influenced 94% of the development of urban branding.

  Findings

  From the managers and citizens’ perspectives, the approvals of the municipality, city council, chamber of commerce, and other related bodies had a key role in the development of the city branding. The managers believed that 77% of the components of urban management had an impact on the development of urban branding. The citizens said that the urban management components had affected 94% of urban branding development.

  Keywords: City Management, urban management components, urban branding, Isfahan city
 • Mahshid Mohammadebrahimi, Amir Oshnooei Nooshabadi * Pages 47-66

  Urban environmental quality as a part of the urban life quality has a special position in contemporary urban planning studies because the higher the quality of an urban environment is, the higher the potential for smart and sustainable development will be. The physical and rapid growth of cities and urban sprawl in the third-world cities like Iran has caused urban life with environmental problems and poor quality of urban environment in the 21st century. This study aimed to investigate the factors affecting the quality of urban environment in Shiraz City. This research used a practical and descriptive-analytical approach. Archival and surveying methods were utilized to collect the data through a researcher-made questionnaire. The statistical population included Shiraz citizens. A total of 384 questionnaires were completed by using Cochran’s formula. Structural Equation Modeling (SEM) was applied to validate the relationships between the variables and analyze them with the LISREL program. The correlation between the variables confirmed a significant relationship between the elements of residential, physical, content, and functional environments in the quality of urban environment in Shiraz. The highest correlations of functional characteristics, including health services, commercial services, recreational services, and social welfare services, with physical characteristics, including urban space, access and transportation, and spaces and buildings (0.67), followed by those of the characteristics of residential environment with physical characteristics (0.65) and then those of functional characteristics with environmental factors (0.64) were found, which showed the influences of the mentioned characteristics on the quality of urban environment in Shiraz.

  Keywords: Prioritization, Urban environmental quality, Quality of Life, route analysis, Shiraz
 • Ahmad Hajarian Hajarian, Hamid Barghi * Pages 67-82

  Problem design: 

  Exploitation systems form the basis of Iran's agriculture and show the type and form of the relationship between man and nature. The correct and principled use of nature and production inputs and tools by humans is of great importance in agricultural exploitation. Such a use could show itself in the stability and dynamics of exploitation systems.

  Objective

  This research was based on the comparative analysis of small peasant exploitation systems and production cooperatives with regard to sustainable development indicators in Isfahan Province.

  Method

  The research was based on an applied method in terms of purpose and a descriptive-analytical one in terms of nature. The data collection method was based on a documentary-survey approach.

  Results

  WASPAS technique showed that the social, economic, and environmental dimensions in Arg Rudasht Company had the highest rank compared to those of other companies. Also, the higher value of Qi (0.0506) in the production cooperative exploitation system in the production cooperative company compared to its value of 0.0787 in the small peasant system in the mentioned company indicated the greater success of the production cooperative exploitation system compared to the small peasant system. Also, Golestan Kanawat, Berzuk, and Teng-e Chayedeh companies were in the lowest rank compared to the other companies. With the help of CODAS technique, the small peasant exploitation and production cooperative systems were measured. The results showed that Arg Rudasht company was higher than the other companies in both the small peasant exploitation and production cooperative systems in Isfahan Province. According to the calculated Euclidean distances, the production cooperative system was more successful than the small peasant exploitation system. Also, according to the CODAS technique, Tang-e Chayedeh and Sardab Sofli companies had the lowest ranks in the small peasant exploitation and production cooperative exploitation systems.

  Research innovation: 

  The innovation of this study was application of the mentioned indicators that were appropriate for the local conditions, types of the tests, and the studied places.

  Keywords: Agriculture, Operating systems, WASPAS technique, CODAS technique, Isfahan province
 • Firooz Jafari *, Akbar Asghari Zamani, Shiva Sattarzadeh Salehi Pages 83-107

  Among the main challenges in big cities, especially megacities, is the excessive increase in population regardless of the capacity of services and facilities to meet the basic needs of citizens. Identifying the factors affecting biological sustainability, measuring population capacity, and providing management strategies to improve the city were among the goals of this research. The information needed for the research was prepared via document-library and field methods. The fuzzy method was used to descale the indicators of population, water, electricity, and green space. Then, the mentioned indicators were used in the ArcGIS software environment with the methods of Gates Ardeji statistics, Moran's spatial autocorrelation analysis, Morris technique zoning, together with the model. After analyzing the pressure number, the results showed that the Moran values of population, water, electricity, and green space were 0.17, 0.15, 0.15, and 0.03, respectively. Therefore, the first three indicators followed a strong cluster pattern, while the green space index was scattered and distributed in the surface of the city. The maximum capacity of the population, carrying capacity of water, electricity, and green space indicators were equal to 105639, 129121, and 528540 people, respectively. Based on the analysis of population tolerance threshold, water consumption, and electricity distribution, the new city of Sahand was in the critical pressure range, while the green space index was at the optimal threshold so that in the last several years, the city had had a very good green space per capita. Its bearing capacity was more than 80%.

  Keywords: Urban carrying capacity system, Gates Ardaji Statistics, Moran spatial autocorrelation analysis, New City of Sahand
 • Darioush Nowin, Ebrahim Taghavi *, Bakhtyar Ezzatpanah Pages 109-121

  Today, one of the critical approaches to controlling and managing informal settlements is the approach of good urban governance. Good urban governance can be defined as the method and process of managing urban affairs with the constructive participation of public, private, and civil society sectors in order to achieve sustainable urban development, create a healthy city, and improve the quality of life. In the current research, the informal settlement areas of the Tabriz metropolis have been investigated with the approach of optimal urban governance. The research method is descriptive-analytical using statistical calculations, and the research data analysis is based on SPSS, EXCEL statistical software, and statistical techniques including T-test. Research data were collected in two ways - library and survey (using a questionnaire). The statistical population of the research includes 1400 households living in informal settlements of the Tabriz metropolis and a sample size of 300 heads of households were selected using Cochran's formula and by the simple random sampling method. Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the questionnaire, and the calculated value was 0.6. Valuation of the variables has been done using the Likert scale. The results of the surveys based on the indicators of good urban governance, participation, accountability, legality, justice, transparency, responsibility, effectiveness, and efficiency show that the utilization rate of good urban governance in Tabriz is at a medium and low level.

  Keywords: empowerment, urban management, Informal settlement, urban neighborhoods, Tabriz
 • Nosrat Moradi, Hedayatollah Nouri * Pages 123-145

  The purpose of the current study is to design a land suitability evaluation model using Multi-Criteria Evaluation (MCE) and a multi-stage scenario-based analysis in the Geographic Information System (GIS) environment for agricultural development in Urmia County, North West of Iran. In this multi-stage procedure, firstly, the leading physical characteristics of the region, including topography, is studied. Then, to prepare a sustainable agricultural development scenario, physical and man-made restrictions, socio-economy, and finally, environmental scenarios were evaluated. The results of the Base Map, based on the Boolean Model, showed that only 12 percent of Urmia County is classified as a highly suitable class for agricultural development; whereas around 64% of the total region contains moderate to highly restricted lands. The results of the land evaluation, based on the socio-economy and environmental scenarios, showed that a sustainable agricultural development scenario, as an alternative, can play an important role in decreasing activities from the surrounding area of Urmia Lake, and consequently act as a crucial factor for conservation of Urmia Lake.

  Keywords: Scenario, sustainable agricultural, Urmia, Land Suitability