فهرست مطالب

مدیریت بهره وری - پیاپی 64 (بهار 1402)

نشریه مدیریت بهره وری
پیاپی 64 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احسان نامدار جویمی، سید علیقلی روشن*، نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی صفحات 23-48

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و دسته بندی ذهنیات خبرگان منابع انسانی درباره پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی می باشد. در این راستا برای رسیدن به شناسایی و دسته بندی ذهنیت خبرگان منابع انسانی در زمینه پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی از روش کیو استفاده شد که ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مرور شد و سپس بر اساس اسناد و مدارک و مصاحبه و پرسش نامه از 12 خبره عبارت کیو (49 عبارت) شکل گرفت. سپس در مرحله بعد از خبرگان منابع انسانی و دانشگاهی خواسته شده است که عبارات کیو را بر محورهای تنظیم شده موافق و مخالف و ممتنع در قالب طیف شش گزینه ای 6+ تا 6- دسته بندی کنند. سپس بر اساس امار استباطی (تحلیل عاملی) بر اساس نرم افراز SPSS داده ها تجزیه و تحلیل شد و در قالب الگوهای مختلف ذهنی دسته بندی شده اند که در نهایت سه الگوی ذهنی شناسایی شده است. بر اساس اسناد و مدارک و اظهار نظر خبرگان میتوان این چنین اظهار کرد که عبارات کیو به دست امده از قابلیت و جامعیت برخوردار است. از این رو دارای روایی مورد قبول و مورد تایید است.

  کلیدواژگان: الگوی ذهنیت، خبرگان منابع انسانی، پیشران، التزام سرمایه انسانی، روش کیو
 • مجتبی بخشنده، یحیی زارع مهرجردی* صفحات 49-69
  مدیریت ارزش کسب شده (EVM) به عنوان ابزاری کارآمد و شناخته شده برای مدیریت پروژه شناخته می شود. با بررسی منابع مختلف مشاهده شد که هرچند مدل تحلیلی EVM شاخص های خوبی برای اندازه گیری پیشرفت پروژه معرفی نموده، اما در تخمین هزینه نهایی پروژه ضعف داشته و روند تغییر هزینه و کارایی پروژه را پیش بینی نمی کند. از طرف دیگر، در زمینه بکارگیری پویایی سیستم در مدیریت ارزش کسب شده تاکنون کاری انجام نشده است. لذا با توجه به توانایی پویایی سیستم در مدل سازی سیستم های پیچیده و توانایی تنظیم پارامترها به صورت پویا بر اساس متغیرهای مدل، مساله اصلی تحقیق مدل سازی مدل ارزش کسب شده با شبیه سازی پویایی سیستم است. فرضیه پویای تحقیق این است که بین شاخص های اصلی EVM، پویایی هایی وجود دارد. شناسایی این پویایی ها و چگونگی تاثیر آنها بر یکدیگر می تواند منجر به تخمین روند تغییر هزینه ها و کارایی تا پایان پروژه شود. با ارایه نمودارهای حلقه علی و انباشت جریان مدل پیشنهادی، متغیرها تعیین و پس از شبیه سازی، با انجام آزمون های مختلف مدل اعتبارسنجی شده، سپس سناریوهای مختلف سیاست گذاری ارایه گردیده است. با توجه به مقایسه نتایج مدل شبیه سازی تحقیق با نتایج مدل تحلیلی EVM، اختلاف نتایج با میزان کارایی به میزان کمتری است. نوآوری اصلی تحقیق، ایجاد یک مدل شبیه ساز مبتنی بر پویایی سیستم به عنوان هسته اصلی شبیه سازی جهت تخمین روند و میزان نهایی کارایی و هزینه پروژه که می تواند به عنوان جزیی از یک مدل جامع تر شبیه سازی، جهت تعیین تاثیر کارکردهای مختلف مدیریت پروژه بر ارتقای کارایی پروژه بکار برده شده که این پیشنهاد اصلی ادامه تحقیق است.
  کلیدواژگان: پویایی سیستم، مدیریت ارزش کسب شده، کارایی پروژه، مدل شبیه سازی
 • لیلا یاراحمدی، محسن عارف نژاد*، حجت وحدتی صفحات 71-92
  در محیط پیچیده امروز لازمه موفقیت سازمان ها کسب مزیت رقابتی است، مزایای مربوط به ویژگی های درون سازمانی به طور اثربخش موفقیت رقابتی یک سازمان را تعیین می کند. سازمان های دانش بنیان که در تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه نقش مهمی دارا می باشند، بایستی خود را با تغییر و تحولات نوظهور در محیط نوین سازمان همراه کنند و در این محیط رقابتی برای کسب مزیت رقابتی تلاش کنند. در پژوهش حاضر به تاثیر ویژگی های درون سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه در سازمان های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری لرستان پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه پاسخگویان این پژوهش 120 نفراز کارشناسان سازمان های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری استان لرستان بود که با استفاده از جدول مورگان 92 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و پایایی به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی به روش همگرا سنجیده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است، ویژگی های درون سازمان (صلاحیت همکاری، مکانیزم اداری، حمایت سازمانی، انعطاف پذیری برنامه ریزی، مدت برنامه ریزی) هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق بازاریابی کارآفرینی بر مزیت رقابتی اثرمی گذارند.
  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینی، شرکت های دانش بنیان، مزیت رقابتی، ویژگی های درون سازمانی
 • عبدالکریم کیانی، سید علی اکبر احمدی*، اسماعیل اسدی صفحات 93-122
  امروزه بهره وری نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند و در شرایط کنونی، توجه به بهره وری از یک انتخاب فراتر رفته، به یک ضرورت تبدیل گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندهای بهره وری سازمانی مبتنی بر تیوری نهادگرایی جدید انجام شده است. نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای است. بدین منظور پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، در فاصله زمانی 1998 تا 2022، تعداد 671 مقاله در حوزه بهره وری ارزیابی و در نهایت 65 مقاله به روش هدفمند انتخاب و وارد مرحله تحلیل شدند. بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، پیشایندهای بهره وری سازمانی مبتنی بر تیوری نهادگرایی جدید در قالب دو مقوله اصلی و هشت مقوله فرعی دسته بندی گردیدند. مقوله های اصلی حاصل از نتایج پژوهش عبارتند از: پیشایندهای درون سازمانی و پیشایندهای نهادی، پیشایندهای درون سازمانی شامل پنج مقوله فرعی رهبری و مدیریت بهره وری، استراتژی و خط مشی سازمان در قبال بهره وری، کارکنان، منابع سازمانی و فرایندهای سازمانی می باشند و پیشایندهای نهادی شامل سه مقوله فرعی الزامات قانونی/ اجباری، الزامات هنجاری و الزامات تقلیدی/حرفه ای هستند. چارچوب به دست آمده را می توان به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی در حوزه بهره وری سازمانی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: بهره وری سازمانی، تئوری نهادگرایی جدید، روش فراترکیب
 • محسن هوشنگی، ابوالفضل کزازی، محمدتقی تقوی فرد، رضا کیانی ماوی صفحات 123-160

  هدف این پژوهش ارایه مدل قابلیت های رقابتی شرکت در حضور سرمایه اجتماعی و ریسک ارتباطات خریدار- تامین کننده است. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای- کاربردی، از منظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از منظر نحوه انجام آمیخته است. جامعه مورد مطالعه خبرگان دانشگاهی و صنعتی فعال در صنعت پله برقی و آسانسور بوده اند. از روش نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری برای نمونه گیری بهره گرفته شده است. در این پژوهش، محققان بعد از انجام 18 مصاحبه به نقطه اشباع رسیده اند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته و برای بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تحلیل از دو روش تحلیل مضمون و معادلات ساختاری تفسیری بهره گرفته شده است. مدل نهایی این تحقیق نشانگر آن است متغیر سرمایه اجتماعی دارای سه مضمون فراگیر 15 مضمون سازمان دهنده و 49 مضمون پایه، ریسک ارتباط خریدار- تامین کننده دارای 7 مضمون سازمان دهنده و 28 مضمون پایه و قابلیت های رقابتی دارای 9 مضمون سازمان دهنده و 32 مضمون پایه است. همچنین نتایج حاصل از روش معادلات ساختاری تفسیری بیانگر مدلی شش سطحی است.

  کلیدواژگان: ریسک ارتباط خریدار- تامین کننده، سرمایه اجتماعی، قابلیت های رقابتی، صنعت آسانسور و پله برقی
 • مهدیه ویشلقی، عباسعلی رستگار*، علی اصغر روح الامین صفحات 161-195
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی تدوین قراردادهای نامتعارف کاری در شرکت های بخش خصوصی ایران انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین استفاده شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند - قضاوتی و گلوله برفی انجام شد. نتایج تحلیل مصاحبه های انجام شده با 19 نفر از استادان و خبرگان در شرکت های خصوصی طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ارایه الگوی پارادایمی قراردادهای نامتعارف کاری با 6 مقوله و 27 مفهوم گردید. عوامل علی موثر بر قراردادهای نامتعارف کاری در شرکت های خصوصی «ساختارهای سلسله مراتبی»، «عدم انگیزش و مشارکت»، «سیستم حقوق و دستمزد»، «عدم انعطاف پذیری»، «رفتارها و سبک رهبری وظیفه گرایانه»، «محدودیت های شغلی»، «عدم رضایت کارکنان» و «عدم تمایل به تغییر»؛ شرایط زمینه ای از قبیل «فرهنگ شرکت»، «چارچوب های قانونی»، «چشم انداز استراتژیک شرکت» و «ساختار مالی شرکت»، شرایط مداخله گر «حمایت مدیران»، «قدرت مذاکره»، «ویژگی های شخصیتی مدیران»، «تبادلات رهبر-عضو»؛ راهبردهای «شایسته گماری»، «افزایش قدرت چانه زنی کارکنان»، «منعطف نمودن محیط کاری»، «فراهم کردن بسترهای نوین ICT»، «تحولات ساختاری» و «اصلاح نظام جبران خدمات»، «تمرکززدایی»، «توانمندسازی روان شناختی» و «ارتباطات همه جانبه» و پیامدهای حاصل از تدوین قراردادهای نامتعارف کاری شامل «پیامدهای فردی» و «پیامدهای سازمانی» هستند.
  کلیدواژگان: قرارداد، قراردادهای نامتعارف کاری، حفظ و نگهداشت منابع انسانی، رویکرد داده بنیاد
 • بهنام قیصری، مجتبی معظمی*، عبدالرضا سبحانی صفحات 197-221

  مطالعه حاضر با هدف ارایه مدل بهسازی منابع انسانی با رویکرد رهبری تحول گرا در سازمان آموزش وپرورش استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی بود. جامعه آماری این مطالعه مدیران و معاونان آموزش وپرورش استان تهران بودند. حجم نمونه آماری 320 نفر تعیین شده بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بهسازی منابع انسانی با رویکرد رهبری تحول گراست که طی یک مطالعه کیفی تهیه شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد مدل ارایه شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است. درنتیجه می توان با تکیه بر مولفه های مدل، با ویژگی های رهبری تحول گرا زمینه مناسب برای بهسازی منابع انسانی را در سازمان ها فراهم کرد.

  کلیدواژگان: بهسازی منابع انسانی، رهبری تحول گرا، آموزش وپرورش
 • حبیب الله زمان نژاد، کرم الله دانش فرد*، سید علیرضا ازغندی، مجید توسلی رکن آبادی صفحات 223-248

  آموزش و پرورش در نهادینه کردن توسعه پایدار نقش اساسی ایفا می کند. این تحقیق که توصیفی - پیمایشی است به دنبال شناسایی عوامل موجود در تصمیم گیری توسعه پایدار و میزان انحراف و وضع مطلوب در سیاستگذاری آموزشی است. برای"سنجش روایی" پرسشنامه ای طراحی شده که در مرحله اول با بهره گیری از نظرات صاحب نظران ابهامات برطرف گردید و در مرحله دوم با بهره از SPSS و نتایج تحلیل عاملی تاییدی، سوال هایی که مقدار بار عاملی آنها بر برازش مدل تاثیر داشته اند در مدل اندازه گیری باقی ماندند. همچنین در روایی همگرا با استفاده از SMART PLS معلوم شد مقدار عوامل از 0/4 بیشتر است که روایی قابل قبول را نشان می دهد. در "سنجش پایایی" هم از آلفای کرونباخ استفاده شده و هم از سنجش پایایی ترکیبی (CR) که در هر دو، مقدار از 0/7 بالاتر بوده و نشان از وجود پایایی دارد. تلفیقی از روش های نمونه گیری: در دسترس، هدفمند، گلوله برفی و نظری به کار گرفته شد. جامعه آماری را کلیه خبرگان و سیاستگذاران آموزشی تشکیل می دهند و حجم نمونه 70 نفر می باشند که 10 نفر به عنوان نمونه کیفی جهت مصاحبه عمیق و 60 نفر به عنوان نمونه کمی انتخاب شده اند. نهایتا مطابق خروجی PLS به ترتیب رتبه بندی مسوولیت پذیری، جهت گیری آتی، جهت گیری سیستمی، مهارت های عملی و مشارکت فردی به عنوان عوامل تصمیم گیری توسعه پایدار در سیاستگذاری آموزشی شناخته شده که مشخص گردید بین وضع موجود و مطلوب شکافی به میزان حدود یک واحد وجود دارد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، تصمیم گیری، سیاست گذاری آموزشی، مسئولیت پذیری، بهره وری
 • حسین عظیمی*، رقیه بیات صفحات 249-277
  امروزه با تغییر فضای رقابت، کشورهایی موفق هستند که دانش بیشتری دارند و مدیریت دانش و فعالیت های منابع انسانی دانش محور در سازمان ها به ویژه در شرکت های دانش بنیان که خود پایگاه هم افزایی علم، فن و ثروت هستند، اهمیت ویژه ای یافته است. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر فعالیت های مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر نوآوری با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی به اجرا درآمده است. جامعه آماری، کارکنان شرکت های مستقر در مراکز رشد و فناوری بوده و با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر از نمونه های آماری به پرسشنامه ها پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه با پایایی ترکیبی بیش از 0/6 و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/892 مورد تایید قرار گرفت. روایی آن نیز با روایی محتوا و روایی همگرا با معیار میانگین واریانس مربوط به سازه ها که بیش از 0/4 بود، مورد تایید قرار گرفت. درنهایت مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS برازش شد و نتایج نشان داد عوامل متعدد در زیرمجموعه مدیریت دانش اعم از اقدامات سرپرستی، جبران خدمت دانش محور، مکانیسم یادگیری و اقدامات فناوری اطلاعات بر نوآوری تاثیر دارد. ضمن این که معنی دار بودن تاثیر عواملی از قبیل حفاظت دانش، مدیریت استراتژیک دانش و شایستگی، استخدام دانش محور، آموزش و توسعه دانش محور، ارزیابی عملکرد دانش محور و سازماندهی کار بر نوآوری مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، مراکز رشد و فناوری، نوآوری
 • مهرداد آزادی، سید عباس حیدری*، وحیدرضا میرابی صفحات 279-299
  فرش دستبافت کشور یکی از توانمندترین صنایع داخلی به شمار می رود که علی رغم پتانسیل بالا نتوانسته است در سال های اخیر در عرصه جهانی موفقیت سال های گذشته را تکرار کند. یکی از عوامل بروز این مشکل، عدم توجه به بهره وری این صنعت و عوامل تاثیرگذار بر آن است. بنابراین در تحقیق حاضر، مدلی برای سنجش بازارگرایی بر بهره وری صنعت فرش کشور ارایه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش خبرگان صنعت فرش (10 نفر) و کارشناسان و مدیران مرکز ملی فرش و بخش فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت که به تعداد 425 نفر بودند با بهره گیری از فرمول حجم نمونه کوکران، 203 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ابتدا با تکیه بر تیوری ها و چارچوب های حوزه بازارگرایی و بهره وری و بهره گیری از نظرات خبرگان صنعت فرش دستبافت، مدل اولیه تحقیق استخراج شد. در ادامه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل مدل مستخرج مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت تاثیر بازارگرایی شامل سه بعد مشتری محوری، موقعیت در بازار و هماهنگی بین وظیفه ای بر بهره وری صنعت فرش شامل ابعاد اثربخشی بازار و شدت بازار تایید شد. ضمن اینکه میزان تاثیر مشتری محوری بر بهره وری بیش از سایر متغیرها بود.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، بهره وری، صنعت فرش دستبافت
|
 • Ehsan Namdar Joyami, Seyed Aligholi Roshan *, NourMohammad Yaghoubi, Badredin Orai Yazdani Pages 23-48

  The drivers of human capital engagement development are the factors influencing the processes, events, actions, and images that produce distinct results and consequences for the concept of engagement. The purpose of this study was to identify and categorize the drivers of development of human capital commitment and the views of human resource experts about the drivers of human capital commitment. To this end, the Q methodology was employed. First, the related literature and research background were reviewed and then, based on the documents, interviews and questionnaires from 12 experts, the phrase Q (49 phrases) was formed. In the next step, human resources and academic experts were asked to categorize the Q statements on the agreed-upon, opposite, and abstracted axes in the form of a six-choice spectrum of 6+ to -6. Then, based on the inferential statistics (factor analysis) using SPSS software, the data were analyzed and categorized into different mental patterns, and finally, three mental patterns were identified. Based on the results, it can be stated that the Q statements obtained are capable and comprehensive. Therefore, it has an accepted and approved narrative. In this study, re-test was used to confirm the reliability. In this way, at least 20% of the sample subjects, that is, three people (12 experts in total) were tested twice, and the correlation coefficient obtained was 82% (0.82), which indicates a high level of reliability. The mentalities obtained based on the order of importance are: first pattern: leadership and personal and identity development; third pattern: structural, process and procedural; and second pattern: management and organizational resources.

  Keywords: : mindset model, human resource experts, proponents, human capital engagement, Q methodology
 • Mojtaba Bakhshandeh, Yahya Zare Mehrjerdi * Pages 49-69
  Earned Value Management (EVM) is known as an efficient and well-known tool for project management. Examining various sources, it was observed that although the EVM analytical model has introduced good indicators for measuring project progress, it is weak in estimating the final cost of the project and does not predict the process of cost change and project efficiency. On the other hand, nothing has been done so far to use system dynamics in EVM.Therefore, considering the capacity of system dynamics in modeling complex systems and setting parameters dynamically based on model variables, the main problem of modeling research is the value model obtained by simulating system dynamics. The dynamic hypothesis of the research was that there are dynamics between the main indicators of EVM. Identifying these dynamics and the way they affect each other can lead to estimating the process of changing costs and project efficiency by the end of the project.Through presenting the causal loop diagram and the stack flow diagram of the proposed model, the variables were determined and after simulation, the model was validated by performing various tests and different policy scenarios were presented.The comparison of the results of the research simulation model with the results of the EVM analytical model revealed that there is a slight difference between the results and the efficiency. The main contribution of the research is the creation of a simulation model based on system dynamics as the core of the simulation to estimate the trend and the final amount of efficiency and cost of the project, which can be part of a more comprehensive simulation model.This can be used to determine the impact of various project management functions on improving project efficiency, which is the main suggestion for further research.
  Keywords: System Dynamics, earned value management, project efficiency, Simulation model
 • Leila Yarahmadi, Mohsen Aref Nezhad *, Hojjat Vahdati Pages 71-92
  In today's complex environment, the success of organizations requires the acquisition of competitive advantage; the benefits of intra-organizational characteristics effectively determine the competitive success of an organization.  Knowledge-based organizations, which play an important role in generating wealth and added value in a society, must keep pace with emerging changes in the new environment of the organization and strive to gain a competitive advantage in this competitive environment.  In the present study, the effect of intra-organizational characteristics on competitive advantage with the mediating role of entrepreneurial marketing in knowledge-based organizations active in Lorestan Science and Technology Park has been investigated.  The research method in this study is descriptive-survey and applied. The intended population was 120 experts of knowledge-based organizations active in Lorestan Science and Technology Park from among whom 92 experts were recruited through random sampling based on Morgan Table.  The data were collected using a standard questionnaire whose reliability was measured by Cronbach's alpha and its combined reliability and validity were measured by convergent method.  Structural equation modeling approach and Smart PLS software were used to analyze the data.  The results indicate that the characteristics within the organization (cooperation competence, administrative mechanism, organizational support, planning flexibility, planning time) both directly and indirectly, through entrepreneurial marketing, affect competitive advantage.
  Keywords: entrepreneurship marketing, Knowledge-Based Companies, Competitive Advantage, intra-organizational characteristics
 • Abdolkarim Kiani, Seydaliakbar Ahmadi *, Esmaeel Asadi Pages 93-122
  Today, productivity plays an important role in the economic development of countries. Infact, attention to productivity has gone beyond a choice; it has become a necessity. This study aims to identify the antecedents of organizational productivity based on the theory of new institutionalism. This research is developmental in terms of purpose. For this purpose, after searching the databases, in the period between 1998 to 2022, 671 articles in the field of productivity were evaluated and finally 65 articles were purposefully selected and analyzed. Based on the final research framework, organizational productivity antecedents based on the new institutionalist theory were classified into two main categories and eight sub-categories. The main categories resulting from the research results are: inter organizational antecedents and institutional antecedents. Interorganizational antecedents include five sub-categories of leadership and productivity management, organizational strategy and policy towards productivity, employees, organizational resources and organizational processes, and institutional antecedents include three sub-categories of legal / mandatory requirements, normative requirements and imitation / professional requirements. The obtained framework can be used for strategic planning in the field of organizational productivity.
  Keywords: Organizational Productivity, New Institutional ism theory, Meta synthesis method
 • Mohsen Hooshangi, Abolfazl Kazazi, MohammadTaghi Taghavifard, Reza Kianimavi Pages 123-160

  The purpose of this study was to present a model of competitive capabilities considering social capital and buyer- supplier relationships. In terms of purpose, it is developmental-applied and in terms of nature, descriptive-analytical and regarding method, a mixed method study. The study population included the academic and industrial experts active in the elevator and escalator industry. To recruit the sample, purposeful and theoretical saturation sampling methods were used in which the researchers reached a saturation point after conducting 18 interviews. Semi-structured qualitative interviews were used to collect the data in the qualitative section and questionnaires were used for the quantitative section. To analyze the data, content analysis and interpretive structural equations were employed. The final obtained model reveals that the social capital variable has three comprehensive themes, 15 organizing themes and 49 basic themes, the buyer-supplier relationship risk has seven organizing themes and 28basic themes, and the competitive capabilities include nine organizing themes and 32 basic themes. Also, the results of the interpretive structural equation method show a six-level model.

  Keywords: Social capital, Buyer-Supplier Relationships Risk, competitive capabilities, Elevator, Escalator Industry
 • Mahdieh Vishalghi, Abbasali Rastgar *, Aliasghar Rouholamin Pages 161-195
  The purpose of the current study was to design a paradigm model in order to establish idiosyncratic deals within private companies of Iran. In this research, a qualitative method based on the grounded theory was utilized. Semi-structured interviews and Strauss and Corbin data analysis were conducted to gather the data. Sampling was carried out using a theoretical sampling approach, and purposive-judgmental and snowball sampling techniques. After analyzing the results of the interviews with 19 professors and experts within private companies, in the process of open, axial, and selective coding, an idiosyncratic deals paradigm model was presented with 6 topics and 28 concepts. Based on the results, the casual factors influencing idiosyncratic deals within private companies are as follows: “hierarchical structures”, “motivation and collaboration”, “wage payment systems”, “resilience”, “behavior and task-oriented leadership style”, “employment limitations”, “lack of satisfaction among employees”, and “unwillingness to change”, the”, “strategic vision of the company”, and the intervening conditions are “managers’ support”, “negotiation power”, “management personal traits”, “leader-member exchanges”, “Adhocracy system within the company”, “meritocracy strategies”, “increased employees’ bargaining power”, “flexible work environment”, “providing novel ICT platforms”, “structural changes”, “improving service compensation system”, “decentralization”, “psychological empowerment”, and “holistic communication”. Moreover, establishing idiosyncratic deals can have “personal consequences” as well as “organizational consequences”.
  Keywords: Deals, idiosyncratic deals, Preservation of human resources, Grounded Theory Approach
 • Behnam Gheysari, Mojtaba Moazzami *, Abd Alreza Sobhani Pages 197-221

  The current study aimed at presenting a model of human resource improvement with a transformational leadership approach in the education organization of Tehran Province. It was a descriptive study. The statistical population of this study consisted of the principals and deputies of the education organization in Tehran Province. The sample size was 320 people who were selected through simple random sampling. The data were collected by a human resource improvement with a transformational leadership approach questionnaire, which was developed during a qualitative study. The reliability of the instrument was calculated through Cronbach's alpha (r = .87). The data analysis, using confirmatory factor analysis method and structural equation model, revealed that the proposed model has a good fit. As a result, relying on the components of the model, the characteristics of transformational leadership can provide the basis for improving human resources in organizations.

  Keywords: education, Human resource improvement, Transformational Leadership
 • Habibullah Zaman Nejad, Karamallah Daneshfard *, Seyed Alireza Azghandi, Majid Tavasoli Roknabadi Pages 223-248

  Education plays a fundamental role in institutionalizing sustainable development. This research, which is a descriptive survey, seeks to identify the factors involved in sustainable development decision-making and the degree of deviation and the optimal situation in education policy. To ensure the validity of the questionnaire, in the first stage, the ambiguous points were clarified consulting the experts and in the second stage, using SPSS and the results of confirmatory factor analysis, those questions whose factor loadings had an effect on the fit of the model, were keep in the measurement model. Also, regarding convergent validity, Smart PLS was performed and the value of factors was greater than 0.4 which indicates acceptable validity. To measure reliability, both Cronbach's alpha and combined reliability test (CR) were used and in both cases, the value was higher than 0.7, indicating acceptable reliability. A combination of sampling methods, including available, purposive, snowball, and theoretical samplings was used. The statistical population consisted of all education experts and policymakers and the sample size was 70. Ten of the participants were selected as a qualitative sample for in-depth interviews and 60 people were selected as a quantitative sample. Finally, based on the output of PLS, the ranking of responsibility, future orientation, system orientation, practical skills, and individual participation, respectively, were identified as the decision-making factors of sustainable development in education policy, and it was found that there is a gap about one unit between the current and the desired situation in this regard.

  Keywords: Sustainable Development, decision-making, Education policy, responsibility, scientific skills, Participation
 • Hossein Azimi *, Roghayeh Bayat Pages 249-277
  Today, with the change in the competitive environment, successful countries are those with more knowledge, and knowledge management and knowledge-based human resource activities in organizations, especially in knowledge-based companies, which are the basis for the integration of science, technology and wealth, has become particularly important. Therefore, the present applied research was conducted to investigate the impact of knowledge management and human resource management activities on innovation using a descriptive survey research method. The statistical population was the employees of companies located in the growth and technology centers, from among whom, using Cochran's formula, 120 answered the questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed with a combined reliability of more than 0.6 and a Cronbach's alpha coefficient of 0.892. Its validity was also confirmed through content validity and convergent validity with the mean variance criterion of structures which was more than 0.4. Finally, the conceptual model of the research was fitted using the structural equation model in PLS software.The results showed that various factors in the subset of knowledge management including supervisory actions, knowledge-based service compensation, learning mechanism and information technology measures affect innovation whereas the significance of the impact of factors such as knowledge protection, strategic management of knowledge and competence, knowledge-based employment, knowledge-based education and development, knowledge-based performance evaluation and work organization on innovation was not confirmed.
  Keywords: Knowledge management, human resource management, Growth, technology centers, innovation
 • Mehrdad Azadi, Seyyed Abbas Heidari *, Vahidreza Mirabi Pages 279-299
  Handmade carpet industry is one of the most powerful internal industries which could not repeat the success it had in the past years at a global scale despite its high potential. One of the reasons can be lack of attention to productivity and the related affecting factors. Therefore, in the current research, a model was presented to measure the impact of marketing on the productivity of carpet industry in Iran. The statistical population included two different parts of carpet industry experts (10 experts) and the managers at different levels of Iran National Carpet Center and the Ministry of Industry, Mine and Trade from among whom 203 ones were selected based on Cochran sampling formula. First, reviewing the theories and frameworks about market orientation and productivity and benefiting the views of handmade carpet industry experts, a preliminary model was extracted. Then, through continuously applying structural equation model in LISREL software environment, the extracted model was tested and finally, the impact of market orientation including customer orientation (customer satisfaction, customer loyalty and customer capital), market situation (rival orientation and market intelligence) and inter functional coordination (flexibility, knowledge sharing and cooperation) on productivity (including market effectiveness and market intensity) was proved. It was also found that the influence of customer orientation on productivity was more than other dimensions.
  Keywords: Market Orientation, Productivity, handmade carpet industry