فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات حشره شناسی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام صنعتگر*، حامد فکوری، محمدرضا لشکری، عزت الله صداقت فر صفحات 15-25

  پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae  از آفات کلیدی درختان پسته در ایران است. هم حشرات بالغ و هم پوره ها با مکیدن شیره گیاه، خسارات اقتصادی زیادی وارد کرده و همچنین مقدار زیادی عسلک تولید می کنند. استفاده مداوم از آفت کش ها برای کنترل A. pistaciae منجر به مقاومت شدن جمعیت های آفت به چندین آفت کش و ناکارآمدی در کنترل بیولوژیکی و در نتیجه سبب طغیان آفات می شود. در تحقیق حاضر، آزمایش های مزرعه ای طی سال های 1398-1399 بر روی درختان پسته رقم احمد آقایی در استان های کرمان، یزد، قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، مرکزی و اصفهان انجام شد. بررسی تاثیر روغن DG بر A. pistaciae در مقایسه با دو آفت کش Spirotetramat و Dinotefuran. با نمونه برداری از تیمارها یک روز قبل از سمپاشی و 1، 3، 7، 14، 21 و 28 روز پس از تیمار انجام شد. آزمایش ها بر اساس بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار (شامل دوز توصیه شده روغن DG 5/0 لیتر در 1000 لیتر آب در هکتار)، اسپیروتترامات (1 لیتر در 1000 لیتر آب در هکتار)، دینوتفوران (75/0 کیلوگرم در1000 لیتر آب در هکتار) و شاهد (محلول پاشی با آب) و در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که روغن DG از روز اول پس از سمپاشی کارایی بالایی داشت و تاثیرگذاری آن به مدت چهار هفته ادامه یافت و روغن DG در مقایسه با اسپیروتترامات و دینوتوفوران عملکرد مناسب و رضایت بخشی داشت. به عنوان دوستدار محیط زیست و سازگارترین ترکیب با IPM برای کنترل A. pistaciae توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پسیل معمولی پسته، روغن DG، اسپیروتترامات، دینوتفوران
 • حسین حجت* صفحات 26-39

  عوامل استرس زا در زنبورها به صورت فردی و همچنین در سطح کلنی بر آنها تاثیر می گذارد. تغییرات در عمل زنبورداری، مانند بازرسی در یک روز گرم یا گرم کردن کندوها در روزهای سرد می تواند برای کلنی های زنبور عسل استرس زا باشد. حمل و نقل کندو و بازرسی نیز ممکن است باعث استرس شود. علاوه بر این، شرایط هوای مرطوب گرم یا تغییر ناگهانی دما با کشیدن هوا از طریق پایه کندو، و همچنین وجود دشمنان طبیعی یا تازه معرفی شده (مانند Vespa velutina یا سوسک های کندو)، یا تغییرات ناگهانی سیگنال ها در اطراف کندو کندوهایی مانند ساخت و سازها یا پوسترها ممکن است برای زنبورها استرس زا باشند. سیگنال های استرس در مغز دریافت می شوند و تشکیل رادیکال های آزاد در سلول ها بر متابولیسم سلولی تاثیر می گذارد و ممکن است باعث واکنش به عوامل استرس زا شود. شبکه آندوپلاسمی سلولی (ER) در پاسخ به استرس می تواند باعث آپوپتوز سلولی شود. بیان ژن ممکن است از طریق فاکتورهای رونویسی در سلول ها پاسخ دهد و ممکن است DNA را از طریق مسیرهای آنتی اکسیدانی ترمیم کند. پاسخ های اپی ژنتیکی توسط متیلاسیون DNA ممکن است سلول ها و رده زایا را در واکنش به استرس تحت تاثیر قرار دهد و اثرات آنها در تولید مثل ملکه می تواند باعث سازگاری در نسل بعدی آنها شود. در ادامه به تشریح اثرات کلی تنش بر روی Apis mellifera، Apis florea، Bombus terrestris، Blastophaga psenes و حشرات انگلی می پردازیم.

 • سعیده لونی، ابراهیم سلیمان نژادیان*، مسعود لطیفیان، عزیز شیخی گرجان، رضا وفایی شوشتری صفحات 41-50

  سوسک های Oryzaephilus surinamensis L. (col., Silvanidae) یکی از مهم ترین آفاتی است که به محصولات انباری در ایران آسیب می رساند. اثر سه حشره کش IGR، تبوفنوزید، کرومافنوزید و لوفوکس® در طی این مطالعه بر روی تخم و مراحل لاروی ارزیابی شده است. کارایی این حشره کش ها با غلظت های مختلف در تخم های یک روزه، 5 روزه (جوان) و 19 روزه O. surinamensis مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات زیست سنجی نشان داد که ®Lufox بیشترین و تبوفنوزاید کمترین اثر را بر روی تخم ها و مراحل لاروی دارند. همچنین اثرات مرگ و میر مستقیما با افزایش غلظت IGR افزایش یافت. از جنبه دیگر، تخم های O. surinamensis حساس ترین مرحله در پاسخ به  حشره کش های IGR بودند.مقدار LT50 در Lufox  کوتاه تر از Tebufenozide و Chromafenozide بود. در نهایت سمیت بالا و قوی ترین کارایی را می توان با استفاده از Lufox® در مقایسه با تبوفنوزید و کرومافنوزید به دست آورد.

  کلیدواژگان: Orizaephilus surinamensis، IGRs، تبوفنوزید، کرومافنوزید، ® Lufox
 • فرناز دامغانی زاده*، رضا وفایی شوشتری، سعید چاووشی صفحات 69-90

  زنبور (Hym.,: Braconidae) (Say) Habrobracon hebetor پارازیتویید خارجی و اجتماعی لارو تعداد زیادی از آفات از جمله شب پره کشمش Ephestia figulilella (Gregson) (Lep.: Pyralidae) می باشد. زنبورهای خانواده Braconidae از مهم ترین پارازیتوییدهای آفات می باشند. عملکرد پارازیتوییدها می تواند به وسیله کاربرد حشره کش ها تحت تاثیر قرار گیرد. جهت استفاده همزمان از عوامل کنترل بیولوژیک و آفتکش ها در مدیریت آفات، شناخت اثر      آفت کش ها روی عوامل کنترل بیولوژیک ضروری است. در این بررسی، اثرات جانبی سموم لوفنورون و هگزافلومورون روی پارامترهای زیستی زنبور پارازیتویید H. hebetor در شرایط آزمایشگاهی و میزبان شب پره ی آرد Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep.,: Pyralidae) در قالب طرح کامل تصادفی دو فاکتوره، فاکتور اول نوع سم (لوفنورون و هگزافلومورون هر کدام با غلظت مصرفی 500پی پی ام)، فاکتور دوم مرحله ی زندگی زنبور شامل سه مرحله (لارو، شفیره و حشره ی کامل) با سه تکرار (هر تکرار 5 جفت زنبور) انجام گردید. حشره کش های لوفنورون و هگزافلومورون جزء مهارکننده های سنتز کیتین و متعلق به گروه تنظیم کننده های رشد حشرات هستند. مصرف این دو ترکیب با برهم زدن فعالیت عادی سیستم های ترشحی داخلی باعث اختلال در روند رشد و نمو حشرات می شوند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد حشره کش های لوفنورون و هگزافلومورون بر پارامترهای طول عمر، میانگین کل تخم، تعداد تخم روزانه، میزان تفریخ تخم و نسبت جنسی زنبور H. hebetor تاثیر دارند. هر دو حشره کش موجب کاهش پارامترهای ذکر شده گردیدند و این کاهش در حشره کش هگزافلومورون نسبت به حشره کش لوفنورون بیش تر مشاهده گردید. همچنین مراحل زندگی حشره نیز پارامترهای فوق را تحت تاثیر قرار داده و حداقل تاثیرات و تغییرات در مرحله ی شفیرگی به دست آمد.

  کلیدواژگان: پارازیتوئید، لوفنورون، هگزافلومورون، کنترل بیولوژیک، Habrobracon hebetor
 • مهری زرگانی* صفحات 91-103

  اثر تحریک کننده غلظت های کم مواد شیمیای بر موجودات زنده، هورمسیس نامیده می شود. هورمسیس به عنوان یک مکانیسم تطبیقی شناخته شده است که به وسیله آن عوامل استرس زای خفیف می توانند ظرفیت محافظتی میزبان را تقویت کنند، در حالی که همین عوامل در سطوح بیش از حد مضر یا کشنده هستند. حشرات در اکوسیستم های کشاورزی با بسیاری از عوامل استرس زا (مواد شیمیایی، گرما و کمبود مواد مغذی) که اغلب در سطوح پایین هستند، مواجه می شوند. در حال حاضر اثرات تحریکی (هورمتیک) در معرض استرس خفیف قرار گرفتن حشرات به خوبی شناخته شده است که موجب پیامدهایی برای مدیریت حشرات، ساختار و عملکرد اکولوژیکی در اکوسیستم های کشاورزی می شود. بسیاری از فرآیندهای زیستی و غیرزیستی نیز دز آفت کشی را که یک حشره در مزرعه در معرض آن قرار می گیرد، از نظر مکانی و زمانی تغییر می دهد. بنابراین هورمسیس یک پدیده ی مهم در مدیریت آفات به شمار می آید. با این حال این پدیده توجه نسبتا کمی از سوی سم شناسان حشرات در ایران دریافت کرده است. با توجه به اهمیت پدیده ی هورمسیس این مقاله به بررسی اثرات هورمتیک عوامل مختلف در حشرات با توجه به تحقیقات پیشین پرداخته است.

  کلیدواژگان: غلظت آفت کش ها، تجدید حیات آفت، شیوع آفت ثانویه، هورمتیک، اثرات تحریک کننده سموم
 • ستاره مومن بیت اللهی، رضا وفایی شوشتری*، زهرا رفیعی کرهرودی صفحات 105-124

  سوسک برگ خوار نارون یکی از مهم ترین آفات درختان نارون در مرحله حشره کامل و به ویژه در مراحل لاروی می باشد. در این تحقیق اثر سمیت و شاخص های تغذیه ای اسانس های گیاهی دارچین، رزماری و اسطوخودوس روی برخی مراحل زیستی سوسک برگ خوار نارون در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند.چهار تکرار در نظر گرفته شد و پس از 24 ساعت تعداد تلفات شمارش شد. میزانLC50  پس از 24 ساعت بر روی حشره کامل سوسک برگ خوار نارون در اسانس های دارچین، رزماری و اسطوخدوس به ترتیب 57/11، 83/28 و 84/737 برآورد گردید که نشان دهنده سمیت بیشتر اسانس گیاهی دارچین به نسبت اسانس های دیگر در این بررسی می باشد. با افزایش غلظت اسانس ها، شاخص های تغذیه ای در مرحله لارو سن دوم کاهش یافت. نرخ مصرف نسبی لارو سن دوم (PCR) در اسانس دارچین در غلظت های LC25، LC35 و LC50 با تیمار شاهد اختلاف معنی داری در سطح 5% نشان داد. نتایج آنالیز اسانس ها نشان داد، سینامالدهید (8/91 درصد)، 1، 8- سینیول (8/37) و بورنیول (4/8 درصد) به ترتیب ترکیب های غالب در اسانس های دارچین، رزماری و اسطوخدوس می باشند. افزایش بازدارندگی تغذیه در اسانس دارچین در مقایسه با اسانس های رزماری و اسطوخدوس را می توان به سمیت قوی سینامالدهید موجود در این اسانس نسبت داد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اسانس گیاهی دارچین نسبت به اسانس های گیاهی رزماری و اسطوخدوس گزینه مناسب تری جهت کنترل این آفت می باشد.

  کلیدواژگان: تماسی، کشندگی، اسانس های گیاهی، شاخص های تغذیه ای
|
 • Elham Sanatgar *, H. Fakori, M. R. Lashkari, E. Sedaghatfar Pages 15-25

  The common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae is a key pest of pistachio trees in Iran. Both adults and nymphs cause great economic damages by sucking sap and produce large amounts of honeydew. The continued use of pesticides to control A. pistaciae leads to resistant of its populations to several pesticides and inefficiencies in biological control, resulting in pest outbreaks.  In the present study, Field experiments were conducted during 2019–2020 on pistachio trees, the Ahmad Aghaei cultivar, in Kerman, Yazd, Qom, Khorasan Razavi, Khorasan Shomali, Khorasan Jonoubi, Semnan, Fars, Markazi, and Esfahan provinces to evaluate the effect of DG oil on A. pistaciae in comparison with the two pesticides Spirotetramat and Dinotefuran. The sampling was carried out a day before spraying and 1, 3, 7, 14, 21 and 28 days post-treatment. The experiments were conducted based on complete randomized blocks with four treatments (included the recommended dosage of DG oil (0.5 liter1000 liter water/ha), Spirotetramat (1 liter/1000 liter water/ha), Dinotefuran (0.75 kg/ 1000 liter water/ha and control (Spraying with water) and four replications. Results showed a high performance of DG oil starting from the first day after spraying and Continued for four weeks. Compared to Spirotetramat and Dinotofuran, DG oil had a suitable and satisfied performance. DG oil is recommended as the most environment-friendly and IPM compatible compound to control A. pistaciae.

  Keywords: Common pistachio psyllid, DG oil, Spirotetramat, Dinotefuran
 • S. H. Hodjat * Pages 26-39

  Stressors in bees affect them individually as well as at the colony level. Changes in beekeeping practice, such as inspection on a warm day or heating hives on cool days can be stressful to bee colonies. Hive transport and inspection also may cause stress. In addition, warm humid air conditions or sudden change of temperature by pulling air through the base of the hive, as well as the presence of natural or newly introduced enemies (e.g. Vespa velutina, or hive beetles), or sudden alterations of signals around the hives such as constructions or posters may be stressful to bees. Stress signals are received in the brain and free radical formation in cells affects cell metabolism and may cause a reaction to the stressors. The cell endoplasmic reticulum (ER) in response to stress can cause cell apoptosis. Gene expression may respond through transcription factors in cells and may repair DNA by antioxidant pathways. Epigenetic responses by DNA methylation may affect cells and the germ line in reaction to stress and their effects in queen reproduction can produce adaptation in their next generation. Following is a description of general effects of stress on Apis mellifera, Apis florea, Bombus terrestris, Blastophaga psenes and parasitic insects.

  Keywords: Bee, WASP, Stress, Pollinators
 • S. Loni, E. Soleyman Nejadian *, M. Latifiyan, A. Sheykhi Gorgan, Reza Vafaie Pages 41-50

  The saw-toothed grain beetles, Oryzaephilus surinamensis L. (col., Silvanidae) is one of the most important pests that damage to stored products in Iran. The efficacies of three IGR insecticides, Tebufenozide, Chromafenozide and Lufox® have been evaluated on eggs and larval stages of O. surinamensis during this study. The Efficiencies of these  insecticides have been  considered by different concentrations on one day old eggs, 5 day old (young) and 19 day-old  larvae. The results of bioassay tests showed that Lufox® has the most and Tebufenozide has the least efficacy on eggs and larval stages. Also, the mortality effects directly increased by raising the IGRs concentrations. In the other aspect, the eggs of O. surinamensis were the most susceptible stage in response to IGR insecticides. The LT50 value of Lufox® was shorter than that of Tebufenozide and Chromafenozide. Finally the high toxicity and strongest efficiency can be resulted by using of Lufox® in comparison with Tebufenozide and Chromafenozide.

  Keywords: Orizaephilus surinamensis, IGRs, Tebufenozide, Chromafenozide, Lufox®
 • F. Damghanizade *, R. Vafaie, S. Chavoshi Pages 69-90

  The wasp Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) is an external and social larve stage parasitoid of a large number of pests, including the raisin moth Ephestia figulilella (Gregson) (Lep.: Pyralidae). Wasps of the Braconidae family are one of the most important pest parasitoids. The performance of parasitoids can be affected by use of insecticides. In order to simultaneously use of biological control agents and pesticides in pest management, it is necessary to know the effect of pesticides on biological control agents. In this study, the side effects of Lufenuron and Hexaflumuron on the biological parameters of the parasitoid wasp H. hebetor in laboratory conditions and the host flour moth Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep.,: Pyralidae) in the form of a two-factor randomized complete design, the first factor is the type of insecticide (Lufenuron and Hexaflumuron each with a consumption concentration of 500ppm) and the second factor is the wasp life stage including three stages (larve, pupa and adult insect) were performed with three repetitions (5pairs of wasps per repetition). Hexaflumuron and Lufenuron insecticides are chitin synthesis inhibitors and belong to the group of insect growth regulators. Consumption of these two compounds disrupts the normal activity of the internal secretory systems and disrupts the growth and development of insects. The results of the present study showed that the insecticides Lufenuron and Hexaflumuron have an effect on the life span parameters, the average total egg, the number of daily eggs, the hatching rate and the sexual population ratio of the wasp H. hebetor. Both insecticides caused a decrease in the mentioned parameters, and this decrease was more observed in Hexaflumuron insecticide than in Lufenuron insecticide. Also, the life stages of the insect affected the above parameters and minimal effects and changes were obtained in the pupal stage.

  Keywords: parasitoid, Lufenuron, Hexaflumuron, Biological control, Habrobracon hebetor
 • M. Zargani * Pages 91-103

  The stimulating effect of low concentrations of chemicals on organisms is called hormesis. Hormesis is recognized as an adaptive mechanism by which mild stressors can enhance the protective capacity of the host, while the same factors are harmful or lethal at excessive levels. Insects in agricultural ecosystems are exposed to many stressors (chemicals, heat, and lack of nutrients) that are often at low levels. The stimulatory (hormetic) effects of insect exposure to mild stress are now well known, with implications for insect management, structure and ecological function in agricultural ecosystems. Many biotic and abiotic processes also spatially and temporally change the pesticide dose to which an insect is exposed in the field. Therefore, hormesis is an important phenomenon in pest management. However, this phenomenon has received relatively little attention from insect toxicologists in Iran. Considering the importance of the hormesis, this article has investigated the hormetic effects of various factors in insects according to previous researches.

  Keywords: Pesticide concentration, Pest resurgence, Secondary pest, Hormetic, Stimulatory effects of insect toxicology
 • S. Momen Beitollahi, R. Vafaie *, Z. Rafiea Karahrudi Pages 105-124

  Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) is considered as one of the most important pests of Ulmus trees at the adult insect stage, especially at the larval stages. The effect of toxicity and nutritional indicators of essential oils of Cinnamomum zeylanicum L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula angustifolia L. on different biological stages of X. luteola investigated under standard environmental conditions. Four replications were considered and after 24 hours, losses were counted. LC50 values for toxicity of C. zeylanicum L., R. officinalis L. and L. angustifolia L. essential oils on adult X. luteola were estimated to be 11.57, 28.83 and 737.87 ppm, respectively, indicating that Cinnamomum essential oil is more toxic than other essential oils. With increasing concentrations of essential oils, eating indicators of second-instar larvae reduced. The relative consumption rate (RCR) of second-instar larvae in Cinnamomum essential oil at concentrations of LC25, LC35 and LC50 showed a significant difference with the control treatment at the level of 5%. The results of essential oil analysis showed that cinnamaldehyde (91.8%), 1, 8-cinnamol (37.8%) and borneol (8.4%) are the predominant compounds in C. zeylanicum L., R. officinalis L. and L. angustifolia L. essential oils, respectively. Increased nutritional inhibition in Cinnamomum essential oil compared to R. officinalis L. and L. angustifolia L. essential oils can be attributed to the strong toxicity of cinnamaldehyde available in this essential oil. The study results show that Cinnamomum essential oil is a more suitable option for controlling this pest than R. officinalis L. and L. angustifolia L. essential oils.

  Keywords: Contact, Lethality, Plant essential oils, nutritional indicators