فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسین نجاتیان* صفحات 7-37

  شمار جمعیت و آهنگ رشد آن از دیر باز مورد توجه حاکمان، سیاستمداران و سپس جمعیت شناسان قرار داشته است. اما آرای جمعیت شناسان در این خصوص، نه تنها در زمان و مکان های مختلف، که در زمان و مکان واحد نیز یکسان و همسو با یکدیگر نیست. گروهی از پیشینیان طرفدار جمعیت زیاد و رشد سریع آن هستند و گروهی دیگر این شرایط را برنمی تابند و عواقب ان را جز نکبت، فلاکت، فقر و فساد نمی دانند و بدین گونه معمایی پدید آمده است. معمایی که گویی همزاد جمعیت و تمدن بشری است و از صبح تاریخ تا عصر حاضر همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر می کوشد از طریق بررسی آرا و اندیشه های جمعیتی پیشینیان در طول تاریخ، فصل مشترکی برای این نظریه ها بیابد و به حل این معما کمک کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در بین آرا و نظرات اندیشمندان از دیرباز تاکنون دیدگاه تقریبا مشترکی وجود دارد. این که افزایش شمار جمعیت نامحدود نیست و سقف معینی دارد و در ثانی این سقف- که آن را سقف یا حد معیشتی نامیده اند- در جوامع مختلف متفاوت است. منظور آنان از این سقف، حداکثر تعداد جمعیتی است که جامعه می تواند معیشت آنان را تامین کند.

  کلیدواژگان: رشد جمعیت، افزایش موالید، دیدگاه های نظری جمعیت شناختی، تعداد و رشد جمعیت، موانع نظری تحقق سیاست های زایش گرا
 • حسین محمودیان، محمدجلال عباسی شوازی، حمیدرضا حاجی هاشمی* صفحات 39-72

  این پژوهش قصد دارد درکی شناختی از گذار باروری ارایه دهد. در این راستا، تغییر رفتار باروری از جمعیت های پیشاگذار تا پساگذار از لحاظ سه عنصر آگاهی، عقلانیت و ساختار نگرش مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور، نظریه های کاهش باروری و دلالت های آن برای آگاهی و عقلانیت و نیز فرایندهای شناختی در شکل گیری باورها و نگرش ها درباره فرزندآوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در مراحل پایانی گذار باروری، به تدریج رفتار باروری آگاهانه تر می شود و نقش عناصر شناختی عقلانیت در پیش آیندهای رفتار باروری افزایش می یابد. همراه با کاهش باروری به سطح جانشینی، گذار ارزش فرزند و تغییرات فرهنگی سبب افزایش تعارض میان ارزش فرزند و ارزش های رقیب آن می شود و درنتیجه ساختار نگرش به فرزندآوری مسیله ساز خواهد شد. یافته های تجربی این تحقیق که با مطالعه 482 زن 39-15 ساله همسردار در شهر تهران به دست آمد نشان داد که احساس دوسوگرایی یا تردید به عنوان یکی از جنبه های مهم ساختار نگرش، درباره فرزندآوری اول و دوم در مقایسه با فرزندآوری مراتب بالاتر، به طور معناداری بیشتر است.

  کلیدواژگان: گذار باروری، فرزندآوری، ارزش فرزند، ساختار نگرش، دوسوگرایی، عقلانیت
 • مریم علیمرادیان، حجیه بی بی رازقی نصرآباد*، ملیحه علی مندگاری، عباس عسکری ندوشن صفحات 73-111
  از دو دهه قبل به این سو، شاخص میزان باروری کل در ایران کم تر از دو فرزند بوده است. افزایش میانگین سن فرزندآوری و نیز طولانی تر شدن فاصله گذاری میان تولدها، بخشی از تجربه باروری پایین ایران طی این دو دهه بوده است. هدف از این مطالعه، تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک فرزندی تا رسیدن به فرزند دوم و تعیین کننده های آن در شهر خرم آباد است. داده ها، از یک پیمایش مقطعی در سال 1399 با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در حجم نمونه ای برابر با 478 زن ازدواج کرده 49-15 ساله گردآوری شد. برای برآورد زمان بقای تک فرزندی از روش تحلیل بقا و آزمون کاپلان مایر و برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل از مدل پارامتری لگ نرمال با شکنندگی گاما استفاده شد. یافته ها نشان داد میانه زمان بقای تک فرزندی 60 ماه است. زنان با تحصیلات دانشگاهی، دارای نگرش جنسیتی مدرن، همچنین زنان دارای شبکه اجتماعی محدود‏ و احساس ناامنی اقتصادی- ‏اجتماعی بالا، دیرتر از سایر زنان به فرزند دوم می رسند. بنابراین احتمال بقای تک فرزندی بالاتری دارند. در مجموع، با توجه به ارتباط زیاد بین تاخیر در فرزندآوری با باروری پایین، تاخیر در تولد فرزند دوم از مسایل مهم جمعیتی کشور است و زمان بندی موالید در سطح سیاستگذاری و برنامه ریزی نیازمند توجه اساسی است. لذا همسو با سیاست های افرایش جمعیت، اجرای برنامه هایی برای تسهیل فرزندآوری و حمایت از افرادی که تمایل به فرزندآوری دارند، اما به دلیل هزینه های فرصت و یا محدودیت های اقتصادی اجتماعی، ممکن است مدت طولانی تک فرزند باقی بمانند، ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: باروری، تاخیر فرزندآوری، سیاست های جمعیتی، فاصله بین موالید، تحلیل بقا، مدل پارامتری
 • احمد دراهکی*، معصومه اخوان ارمکی، شیرین احمدنیا صفحات 113-144

  گسترش مدرنیته و جهانی شدن، به تنوع منابع هویت ساز و بازاندیشی در هویت های پیشین در بین زنان منجر شده است. روش این پژوهش، پیمایش و داده های تحقیق، با انتخاب 385 نفر از زنان همسردار 18-44 سال در نقاط شهری شهرستان کاشان براساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای گردآوری شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که در تمامی ابعاد هویت جنسیتی مورد مطالعه به جز متغیرهای هویت مادری و مدیریت ظاهر بدن؛ میانگین نمره زنان بالاتر از میانگین مورد انتظار بوده است. تحلیل چندمتغیره نشان داد که از بین تمامی متغیرهای نگرشی هویت بازاندیشانه، تنها نوع نگرش به هویت مادری بر رفتار باروری زنان اثرگذار بود؛ به گونه ای که به موازات مدرن تر شدن آن، باروری زنان مورد مطالعه کاهش می یابد. همچنین نتایج تحلیل مسیر، بیانگر نقش واسطه ای و محوری هویت مادری در اثرگذاری غیرمستقیم برخی از متغیرهای هویت جنسیتی بر رفتار باروری بود. این یافته ضرورت توجه به هویت مادری را دوچندان می کند. ازآنجایی که زنان هویت خود را همچون گذشته در خانواده، نقش مادری و فرزنددار شدن خلاصه نمی کنند؛ توصیه می شود گسترش تسهیلات و برنامه های حمایتی از مادران و کاهش تعارضات بین نقش مادری با سایر منابع هویت ساز جدید زنان مانند اشتغال و تحصیلات در دستور کار سیاست های جمعیتی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: باروری، هویت جنسیتی، نگرش جنسیتی، بازاندیشی، کاشان
 • مسلم انصاری نسب*، نجمه بیدمال صفحات 145-178

  یکی از موضوعاتی که موردتوجه علوم اجتماعی به خصوص در علم اقتصاد بحث مشارکت زنان است. ازاین رو، این پژوهش اثر نرخ مشارکت زنان بر میزان باروری برای استان های ایران با استفاده از رگرسیون استوار بررسی نموده است. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس که علت آن نقاط دورافتاده در مشاهدات بوده، لذا برای مواجهه با نقاط دورافتاده، از رگرسیون استوار کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از برآوردگر S بیانگر این است که متغیرهای نرخ باسوادی و امید زندگی تاثیر مثبتی بر میزان باروری داشته ‏اند. از سوی دیگر متغیرهای نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مرگ ومیر و میزان شهرنشینی بر میزان باروری اثر منفی و معنی داری داشته‏اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان اثر منفی و معنی داری بر میزان باروری دارد. نتایج نشان داد لازم است که سیاست گذاران کلان کشور شناخت صحیحی از عوامل موثر بر میزان باروری و نرخ مشارکت ازجمله متغیرهایی مانند نرخ باسوادی و امید زندگی داشته باشند. همچنین مشارکت زنان باید به نحوی باشد که علاوه بر شاغل بودن زنان سبب افزایش میزان باروری شود. از سوی دیگر با توجه به ناهمسانی در باروری استان‏های ایران، اعمال سیاست‏های یکسان و متمرکز برای همه استان‏ها فارغ از شرایط هر استان نتایج کارآمدی به دنبال نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: نرخ باروری، نرخ مشارکت، رگرسیون استوار، نقاط دور افتاده، اشتغال زنان
 • شمسی پورعباسی، جعفر کردزنگنه*، منصور شریفی صفحات 179-206

  ازدواج زودهنگام مساله ای جهانی است که با طیف وسیعی از پیامدهای بهداشتی و اجتماعی برای دختران نوجوان همراه است. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر ازدواج زودهنگام زنان شهرستان اهواز است. نمونه پژوهش شامل 700 نفر (315 نفر ازدواج بالای 18 سال و 385 نفر ازدواج زیر 18سال) است. روش تحقیق پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. یافته ها نشان داد ازدواج زودهنگام در شهرستان اهواز، از 4/29 درصد کل ازدواج ها در سال 1390 به 1/32 درصد در سال 1400رسیده است. نداشتن اختیار در انتخاب همسر، ازدواج با بستگان نزدیک و نگرانی والدین از دیر ازدواج کردن دختران و نگرانی از ارتباط پیش از ازدواج که ناشی از فرهنگ غالب و ازدواج های سنتی- خویشاوندی در شهر اهواز می باشد؛ ازدواج زودهنگام دختران را تشدید نموده است. براساس تحلیل چندمتغیره، بعد از متغیر تحصیلات، به ترتیب متغیرهای نوع ازدواج (اجباری/اختیاری)، نسبت خویشاوندی با همسر، و محل سکونت اهمیت بیشتری در پیش بینی احتمال ازدواج زودهنگام داشته اند. پایان دادن به ازدواج زودهنگام نیازمند یک استراتژی چندجانبه تمرکز بر دختران، خانواده های آنها، جامعه و... دولت است. بهبود آموزش، فرصت های اقتصادی، دسترسی به خدمات بهداشتی و چارچوب های سخت گیرانه تر قانونی می تواند روند رو به افزایش ازدواج کودکان در ایران و خوزستان را متوقف کند.

  کلیدواژگان: ازدواج زودهنگام، تحصیلات زنان، نسبت خویشاوندی با همسر، بهبود آموزش، شهرستان اهواز
 • فاطمه تنها*، حمید ربیعی، حسین محمودیان صفحات 207-240

  مهاجرت یکی از مولفه های تغییر جمعیت است که به علت فرایند گزینشی بودن، می تواند منجر به تغیر نسبت جنسی در مبدا و مقصد مهاجرت شود. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مهاجرت داخلی بر تغییرات نسبت جنسی شهرستان های ایران و تبیین این اثر با استفاده از رگرسیون وزن دار جغرافیایی بوده است. بدین منظور، از داده های سرشماری 1390 و 1395 و سالنامه آماری 1395 استفاده شده است. محاسبه تاثیر مهاجرت بر تغییرات نسبت جنسی شهرستان ها با روش اثر ترکیبی مهاجرت رودریگرز ویگنولی و رو (2018) انجام شده است. یافته ها نشان داد که بیشترین تغییر نسبت جنسی شهرستان ها در سنین 29-15 سال است و تاثیر مهاجرت بر تغییرات نسبت جنسی کل، 29-15 سال و 49-30 سال شهرستان ها دارای خود همبستگی فضایی است. تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون رگرسیون وزن دار جغرافیایی و مقایسه آن با نتایج آزمون رگرسیون حداقل مربعات، نشان از این دارد که مهاجرت منجر به کاهش نسبت جنسی شهرستان های با توسعه آموزشی بالاترو افزایش نسبت جنسی شهرستان های با توسعه اقتصادی-اجتماعی بالاتر شده است. اعمال سیاست هایی در جهت کاهش نابرابری های توسعه ای در حوزه اقتصادی و آموزش عالی می تواند منجر به کاهش مهاجرت های داخلی و در نتیجه عدم تعادل نسبت جنسی در برخی از مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست شود.

  کلیدواژگان: مهاجرت داخلی، نسبت جنسی، اثر ترکیبی مهاجرت، توسعه یافتگی، رگرسیون وزن دار جغرافیایی
 • مرتضی مبارک بخشایش، علی یار احمدی*، ماهرخ رجبی، علی گلی صفحات 241-268
  ثبات یا پایداری سکونتی یکی از مولفه های مهم در برنامه ریزی های جمعیتی و اجتماعی در سکونتگاه های رسمی و غیررسمی است. اقامت بلندمدت در یک محله موجب شکل گیری هویتی از مقیم بودن می شود که دارای پیامدهای مثبتی در راستای کمک به جامعه بوده و باعث کاستن از آسیب های اجتماعی می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین ثبات سکونتی در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز است. پژوهش حاضر، یک مطالعه پیمایشی مقطعی است که داده های آن از طریق پرسشنامه گردآوری شد. براساس یافته ها، شهروندان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی از ثبات سکونتی متوسطی برخوردار هستند که نشان دهنده تمایل آن ها برای اقامت بلندمدت در این مناطق می باشد. همچنین، بین احساس مطبوعیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، توسعه پذیری، احساس امنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، احساس تعلق به مکان و هویت اجتماعی با ثبات سکونتی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل چندمتغیره نشان می دهد، پنج متغیر (احساس تعلق به مکان، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، هنجارمندی و احساس مطبوعیت اجتماعی) عوامل ماندگار در ارتباط با ثبات سکونتی هستند که در مجموع 382/0 از واریانس آن را تبیین می کنند. براساس نتایج، سرمایه گذاری در مولفه های غیرمادی همچون سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی در کنار عامل کالبدی مطبوعیت اجتماعی می تواند در برنامه ریزی های شهری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ثبات سکونتی، احساس مطبوعیت اجتماعی، تعلق به مکان، سرمایه اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی
 • سید علیرضا افشانی، حمیده شیری محمدآباد* صفحات 269-308

  جابه جایی از یک مکان به مکانی دیگر نه تنها برای فرد مهاجر، همراه با چالش ها و فرصت های متعددی است، بلکه برای جامعه مقصد نیز پیامدهای  گوناگونی به همراه دارد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی نقاط چهارگانه سوات (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) در ارتباط با حضور مهاجران داخلی در استان یزد بود. مطالعه به روش تحلیل مضمون انجام و اطلاعات مورد نیاز با تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته از بین 16 مشارکت کننده گردآوری شد. براساس یافته ها، نقاط قوتی چون زیست فرهنگی مهاجران، رونق توریسم سلامت، معرفی شهر یزد به عنوان شهری امن، شهر یزد بستری مناسب برای جذب شاغلان یقه آبی و نقاط ضعفی مانند بازتولید محیطی شهری نازیبا، دشواری های زندگی در همسایگی یک خانواده گسترده، بی تفاوتی اجتماعی عامل بازتولید آسیب، فقدان سرمایه اقتصادی مکفی و انگ عار برای مشاغل سطح پایین معرفی شدند. همچنین مهاجرین وارد شده به استان یزد، فرصت ها و چالش های مختلفی نیز برای استان ایجاد کرده اند؛ فرصت های ناشی از حضور مهاجران، با مضامینی نظیر آشنایی با مشخصات فرهنگی مهاجران، مهاجران به مثابه سرمایه فرهنگی، یقه آبی های فروتن، تکنوکرات های مهاجر عامل رونق اقتصادی مشخص شدند و تهدید های مربوط به حضور مهاجران با مضمون های تشدید بحران های زیست محیطی، افزایش آسیب های اجتماعی، لانه گزینی مهاجران در بافت تاریخی، غریبه عامل تشدید بدبینی و دشواری شغل یابی برای نیروی کار بومی، ارایه شدند. همچنین پیشنهاد می گردد نیروی کار بین استانی از طریق دفاتر کاریابی پذیرفته شوند و توجه ویژه ای به بافت تاریخی شود.

  کلیدواژگان: مهاجرت داخلی، جامعه مقصد، فرهنگ مهاجران، مهاجران، تحلیل مضمون
 • مهیار محبی میمندی، مجید کوششی*، علی سوری صفحات 309-346
  رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی هر دو از پیامدهای گذار جمعیتی هستند. این که تعامل بین این دو متغیر مهم چگونه از نوسانات باروری و مرگ ومیر اثر می پذیرد و بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، پرسشی است که در پژوهش های پیشین پاسخ داده نشده است. هدف مقاله، ارایه پاسخ به این پرسش از طریق بررسی جزییات سنی اثر تغییرات جمعیتی بر نرخ رشد اقتصادی است. بدین منظور، نرخ رشد جمعیت به رشدهای سهمی ویژه سن تجزیه شده و با استفاده از نمایه های سنی تولید و مصرف، وزن جمعیت سنین و تغییرات آن در سود جمعیتی نخست برآورد و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که نرخ رشدهای سهمی، که یکجا هم معرفی از اندازه و هم تغییر جمعیت سنین است، قادر به بازنمایی اثر پدیده هایی مانند بیش زایی و گشتاور جمعیت بر اندازه سود جمعیتی ایران است. همچنین، تقریبا همزمان با گذار سنی، یک گذار جمعیتی- اقتصادی در جریان است. طبق نتایج، از اواسط مرحله اول تا اواسط مرحله سوم گذار سنی، کاهش جمعیت گروه های سنی زیر 30 سال سهم مهمی در رشد منفی شمار موثر مصرف کنندگان و افزایش جمعیت گروه های سنی 49-30 ساله سهم مهمی در رشد مثبت شمار موثر تولیدکنندگان و در نتیجه، تحقق سود نخست جمعیتی در ایران داشته است.
  کلیدواژگان: گذار سنی، رشد جمعیت، تغییرات ساختار سنی، نرخ رشدهای سهمی ویژه سن، سود جمعیتی
 • شیوا پروائی* صفحات 347-379
  تغییرات جامعه ایرانی طی چند دهه اخیر زندگی روزمره سالمندان را متاثر ساخته است و کشف سویه های پروبلماتیک تجربه سالمندی دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از پژوهش کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با سالمندان و برخی از متخصصان حوزه سالمندی، تحلیلی از وضعیت اجتماعی سالمندان ارایه شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که سالمندی در کشاکش تغییرات اجتماعی روایتی است از سالمندی در جامعه پرمخاطره؛ جامعه ای که در آن با تحولات اقتصادی و همچنین تغییرات اجتماعی و فرهنگی و در فقدان حمایت دولت به مثابه نهادی اجتماعی و حمایت گر، سالمندی به تجربه ای ناامن و پرمخاطره تبدیل می شود و در چنین جامعه ای، سالمندان طبقات تهیدست بیش از همه آسیب می بینند. در جامعه پرمخاطره، نظام بازنشستگی ضعیف و ناامن، و فقر نظام حمایتی و مساعدت اجتماعی از مهم ترین ویژگی های سیاست های اجتماعی سالمندی است. در اقتصاد تورمی، بی ثبات و ناامن نیز سالمندان تهیدست پیامدهای اجتماعی تورم چون فقر معیشتی، سبک زندگی ضرورت محور، و پیامدهای کالایی شدن سلامت را تجربه می کنند. درنهایت خانواده ایرانی نیز از روند کالایی شدن و غلبه منطق اقتصادی مصون نمانده است و سالمندان در این میدان، ناامنی تعاملات بین نسلی، سالمندآزاری و تنهاشدگی را تجربه می کنند. در چنین شرایط اجتماعی، سیاست گذاری اجتماعی سالمندی بسیار دارای ضرورت است.
  کلیدواژگان: سالمندی، جامعه پرمخاطره، سالمندی پرمخاطره، جامعه شناسی سالمندی، سیاست گذاری اجتماعی سالمندی
 • مریم معینی، ابوالقاسم پوررضا* صفحات 381-386
  واقعیت های آماری نشان می دهد که با وجود روند کاهشی نرخ مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته و همچنین در بین غیرسفیدپوستان آمریکایی، نرخ مرگ ومیر در بین میانسالان سفیدپوست فاقد مدرک دانشگاهی، از شروع قرن 21 افزایش یافته است. همین مساله منجر به کاهش امید زندگی در آمریکا شده است. علت افزایش نرخ مرگ در بین سفیدپوستان میانسال، افزایش مرگ های مرتبط با خودکشی، سوءمصرف مواد مخدر، و بیماری های کبدی مرتبط با مصرف الکل بوده است. این پدیده، مرگ های از ناامیدی نامیده شده است. ریشه مرگ های از ناامیدی در جامعه آمریکا، رکود بلندمدت اقتصادی، و شیوه سیاستگذاری در مواجهه با آن بوده که باعث افزایش رقابت در بازار مشاغل غیرتخصصی و در نتیجه گسترش نرخ بیکاری در بین سفیدپوستان فاقد مهارت های تخصصی شغلی شده است. گسترش بیکاری به شیوع مرگ های از ناامیدی منجر شده است. کشور ما هم در چند دهه گذشته با مساله رکود اقتصادی و یا نرخ های بسیار پایین رشد اقتصادی مواجه بوده، و در نتیجه نرخ بیکاری بالایی را تجربه کرده است. بنابراین، این مرگ ها به صورت بالقوه در جامعه ایرانی هم می تواند بروز پیدا کند. برای پیشگیری از بروز و گسترش مرگ های از ناامیدی در جامعه ایرانی، وفاق ملی جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت، به عنوان یک اولویت بسیار مهم و اساسی در سیاستگذاری عمومی، ضروری است.
  کلیدواژگان: مرگ ومیر، مرگ های از ناامیدی، مرگ خودساخته، میانسالی، رکود اقتصادی
|
 • MohammadHossein Nejatian * Pages 7-37

  The number of population and its rate of growth have long been the focus of rulers, politicians and then demographers. But the opinions of demographers in this regard, not only in different times and places, but also in the same time and place are not the same and aligned with each other. A group of predecessors are in favor of a large population and its rapid growth, while another group does not accept these conditions and do not consider its consequences to be anything but misery, poverty, and corruption, and this is how a mystery has emerged. As if it is the cognate of human population and civilization and continues from the dawn of history to the present day. The current research tries to find a joint principle for these theories by examining the population opinions and thoughts of the predecessors throughout history and help to solve this mystery. The result of the research shows that there is almost a common point of view among the opinions of scholars, namely the increase in the number of people is not unlimited and has a certain ceiling, furthermore, this ceiling, which is called the ceiling or limit of subsistence, differs in different societies. According to them, this ceiling is the maximum number of people that the society can provide for their livelihood.

  Keywords: population growth, Birth Rate, Demographic perspectives, Population size, Pronatalism, Antinatalism
 • Hossein Mahmoudian, MohammadJalal Abbasi-Shavazi, Hamidreza Hajihashemi * Pages 39-72

  This study aims to offer a cognitive understanding of the fertility transition. In this regard, the changes in fertility behavior from pre-transitional to post-transitional fertility are explained in terms of consciousness, rationality, and attitude structure. To do this, we reviewed theories of fertility decline and their implications for consciousness and rationality as well as cognitive processes in the formation of beliefs and attitudes towards childbearing. The results show that at the final stages of the fertility transition, fertility behavior gradually becomes more conscious and the role of the cognitive element of rationality in the behavior increases. Along with fertility decline to the replacement level, the transition of the value of children and cultural changes increase the conflict between the value of the children and its competing values. Consequently, the structure of attitude towards fertility becomes problematic. The empirical findings of this research, in which 482 married women aged 15 to 39 were surveyed in the city of Tehran, showed that the feeling of ambivalence toward the first and second births (as one of the important properties of the attitude structure) is significantly more than that toward the third or higher-order births.

  Keywords: Fertility Transition, Childbearing, child value, Attitude Structure, Ambivalence, rationality
 • Maryam Alimoradiyan, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad *, Maliheh Alimondegari, Abbas Askari-Nodoushan Pages 73-111
  Postponment of first birth to the older age of the mothers, as well as lengthening the birth intervals, has been a part of Iran's experience of low fertility during last two decades. In fact, postponement of successive births for extended periods accounted for much of the drop in Iran’s fertility to below replecemetn level. The purpose of this study is to estimate the survival time of single child and its determinants in Khorramabad city. Data was collected using a survey questionnaire in a sample size of 478 married women aged 15-49 in 2021. The Kaplan-Meier test was used to determine the second birth interval. To investigate the effect of independent variables on survival time, the lognormal parametric model with common fragility model was used. The findings showed that the median survival time of single child is 60 months. Women with university education, with a modern gender attitude, women with a limited social network and a high sense of socioeconomic insecurity, have a second child later than other women, so they have a higher probability of being as a single-child mothers. Clearly, the timing of births needs basic attention at the level of policy and planning. Therefore, in line with the current population policies, it is necessary to implement programs to facilitate childbearing and support people who desire to have children, but due to opportunity costs or socio-economic limitations, they may remain single child for a long time.
  Keywords: Fertility, Postponement, Population Policies, Birth Interval, parametric model
 • Ahmad Dorahaki *, Masoumeh Akhwan Armaki, Shirin Ahmadnia Pages 113-144

  The expansion of modernity and globalization has led to the diversity of identity sources and reflexivity of identities of the past among women. The method of this research is survey and by selecting 385 married women aged 18-44 years in urban areas of the city of Kashan by the multi-stage cluster sampling method. The results of this research indicate that in all dimensions of gender identity studied except for maternal identity and body image management, the average score of women is higher than the expected average. Multivariate analysis showed among all the attitude variables related to the reflexivity identity, only the attitude toward maternal identity had an effect on women's fertility; The fertility of the studied women decreases as it become more modern. Also, the results of the path analysis indicated the mediating and central role of maternal identity in the indirect effect of some other gender identity variables on fertility. This issue highlights the importance of the attitude towards maternal identity. Since women don't summarize their identity as in the past in family, the motherhood role and having children, it is recommended that expansion of facilities and support programs for mothers and reduction of conflicts between the motherhood role and other sources of new identity of women such as employment and education should be placed on the agenda of population policies.

  Keywords: Fertility, Gender Identity, gender attitude, Reflexivity, kashan
 • Moslem Ansarinasab *, Najmeh Bidmal Pages 145-178

  One of the interesting topics in social sciences, especially in economics, is the discussion of women's economic participation. This research has investigated the effect of women's economic participation on the fertility rate in the provinces of Iran using robust regression. Due to the existence of variance heterogeneity, which was caused by outlying points in the observations, robust regression was used. The results of the S estimator indicate that the variables of literacy rate and life expectancy have a positive effect on the fertility rate. On the other hand, the variables of women's economic participation rate, mortality rate and urbanization rate have a negative and significant effect on the fertility rate. The results showed that it is necessary for the policy makers of the country to have a correct understanding of the factors affecting the fertility rate and the participation rate, including variables such as the literacy rate and life expectancy. Also, the participation of women should be provided in a way that does not prevent them from having children. On the other hand, considering the heterogeneity in the fertility of Iran provinces, the application of identical and centralized policies for all provinces in which the conditions of each province is not taken into account will not lead to efficient results.

  Keywords: FERTILITY RATE, Participation Rate, robust regression, Outlier points, Female employment
 • Shamsi Pourabbasi, Jafar Kord-Zanganeh *, Mansour Sharifi Pages 179-206

  Early marriage is a global problem with a wide range of health and social consequences for adolescent girls. The purpose of the present study is to investigate the factors affecting the early marriage of women in Ahvaz. The research sample includes 700 respondents (315 women married over 18 years old, and 385 women married below the age 18). The survey research method was carried out using the questionnaire tool. The findings showed that early marriage in the district of Ahvaz has increased from 29.4% of all marriages in 2011 to 32.1% in 2021. Not having the right to choose a spouse, marriage with close relatives, and parents' concern about girls marrying late and premarital relations, which is caused by the dominant culture and traditional-relative marriages in the city of Ahvaz, have intensified the early marriage of girls. Based on multivariate analysis, education was the most important variable in predicting the probability of early marriage followed by the variables of the type of marriage (compulsory/optional), kinship relationship with spouse, and the place of residence. Ending early marriage requires a multifaceted strategy focusing on girls, their families, society, and the government. Improving education, economic opportunities, access to health services and stricter constitutional frameworks can stop the growing trend of child marriage in Iran and Khuzestan.

  Keywords: Early marriage, Women's education, Kinship relationship with spouse, Child Marriage, District of Ahvaz
 • Fatemeh Tanhaa *, HamidReza Rabiei-Dastjerdi, Hossein Mahmoudian Pages 207-240

  Immigration, which is a selective socioeconomic process, is one of the components of population change that can change the gender ratio at the origins and destinations of migration. This study aimed to investigate the effect of internal migration on the gender ratio of Iranian counties using geographically weighted regression (GWR). For this purpose, the data from the censuses of 2011 and 2016 and the statistical yearbook of 2016 were used. The calculation of the effect of migration on the gender ratio of counties was done based on the Compositional Impact of migration (CIM) introduced by Rodriguez Vigenoli and Rood (2018). The results showed that the most significant change in gender ratio was in the 15-29 age group, and gender ratio changes in the 15-29 and 30-49 age groups have spatial autocorrelation. Furthermore, compared to the ordinary least squares (OLS) method, the results of GWR show that migration has decreased the sex ratio of counties with higher education development and increased this ratio in counties with higher socio-economic development. Therefore, to reduce the negative impact of internal migration, implementing policies to reduce economic and educational inequality in less developed counties may reduce internal migration and gender ratios in some origin and destination areas.

  Keywords: Internal Migration, Sex ratio, Compositional impact of migration (CIM), development, Geographically weighted regression
 • Morteza Mobarak Bakhshayesh, Aliyar Ahmadi *, Mahrokh Rajabi, Ali Goli Pages 241-268
  Examining the factors affecting the willingness to stay long-term in informal settlements and paying attention to the amenities in this type of settlements have always been important for researchers, planners and trustees of this field. Residential stability or in other words population stability is one of the important components of population and social planning in formal and informal settlements. The purpose of this research is to explain the residential stability in the informal settlements of the city of Tabriz. The present research is a survey study and in terms of time, it is a cross-sectional study, the data of which was collected through a closed-ended questionnaire. Based on the results obtained from the research, citizens living in informal settlements have moderate residential stability and sense of social amenities. Research data shows that there is a significant relationship between feeling of social amenities, social capital, expandability, feeling of social security, social cohesion, sense of belonging to place and social identity with residential stability. The results related to the fitting of multivariate analysis models show that five variables (sense of belonging to a place, social trust, sense of social security, normativity and sense of social pleasantness) explain a total of 0.382 of the variance of residential stability. Based on the results, it can be concluded that investment in non-material components such as social capital, social trust, social security, along with the physical factor of social comfort, can be considered in urban planning.
  Keywords: Residential Stability, Sense of Social Comfort, Belonging to Place, Social Capital, Sense of Social Security
 • Seyed alireza Afshani, Hamideh Shiri Mohammadabad * Pages 269-308

  Moving from one place to another place involves not only challenges and opportunities for immigrants, but also various consequences for the destination country. This study aimed to identify the SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) of presence of internal immigrants in the province of Yazd. The data collected through semi-structured interviews with 16 informants underwent thematic analysis. Based on the analyzed data set, there are strengths such as the bio-culture for immigrants, the growth of health tourism, and the introduction of Yazd as a safe city and a desirable attracting platform for blue-collar workers. There are also weaknesses such as the representation of an ugly urban environment, the difficulties of living in the neighborhood of an extended family, social indifference toward the cause of recurring damages, lack of sufficient economic capital and stigma for low-level jobs. The results also show that the migration of people from other regions to the province of Yazd has created different opportunities and threats in the province. The opportunities that have caused economic prosperity include themes such as familiarity with the cultural characteristics of migrants, migrants as cultural capital, humble blue-collar workers, migrant technocrats. The threats include themes such as intensified environmental crises, increasing social harms, integration of migrants into the historical texture, strangers causing incredulity, and difficulty of finding jobs for local workforce. It is also suggested, the inter-provincial labor force should be accepted through employment offices and special attention should be paid to the historical zones.

  Keywords: Internal Migration, Destination society, Migrants' culture, Migrants, SWOT
 • Mahyar Moheby Meymandi, Majid Koosheshi *, Ali Souri Pages 309-346
  Population growth and changes in age structure both are the most important consequences of demographic transition. how the interaction between these two important variables is resulted from fertility and mortality, and in turn affects national economy is a question which has not been answered in previous researches. Examining the age details of the effect of demographic changes on the economic growth rate, the purpose of this article is to provide an answer to this question. To do this, the population growth rate has been aggregated into age-specific growth rates and using the age profiles of production and consumption, the impacts of the weight and changes of population by age segments on the first demographic dividend have been estimated and analyzed. The findings show that the share growth rate, which indicates both the size and the changes of population of each age, is capable to represent the effect of phenomena such as baby boom, and population momentum on the amount of Iran's demographic dividend. Also, almost simultaneously with the age transition, a demographic-economic transition is taking place due to the interaction of the economic life cycle and the change in the age structure. The results show that the decrease in the population of age groups under 30 years old, during a period from the middle of the first phase to the middle of the third phase of the age transition, makes an important contribution to the negative growth of the effective number of consumers and the increase of the population of prime age adult (30-49 years old) leading to the positive growth of the effective number of producers per consumers and, as a result , the realization of the first demographic dividend in Iran.
  Keywords: age transition, Changing age structure, Age specific population growth rate, Demographic dividend
 • Shiva Parvaei * Pages 347-379
  Iranian society has undergone various changes in recent decades that have affected the everyday life of older people, and it is important to discover the problematic aspects of the ageing experience. In this study, using qualitative research techniques such as in-depth and semi-structured interviews with older people and some specialists in the field of ageing, an analysis of the everyday life of older people in the context of social changes is presented. The results indicate that ageing in the transition of social changes is a narrative of ageing in a risky society; A society with economic changes as well as social and cultural changes and in the absence of government support as a social and supportive institution, ageing becomes an unsafe and risky experience, and in such society, the poor older people suffer the most. In a risky society, the weak and insecure pension system and the poverty of the support system and social assistance are the most important features of the social policies of ageing. In an inflationary, unstable and insecure economy, older adults experience the social consequences of inflation, such as subsistence poverty, a necessity-oriented lifestyle and the consequences of the commodification of health. Finally, the Iranian family is not immune to the process of commodification and the dominance of economic logic, and older adults experience the insecurity of intergenerational interactions, elder abuse and loneliness. In such social conditions, the social policy of ageing in Iranian society is very necessary.
  Keywords: Ageing, risk Society, risk ageing, Social changes, sociology of ageing, Social policy of ageing
 • Maryam Moeini, Abolghasem Pourreza * Pages 381-386
  Statistical facts show that despite the declining trend of death rates for populations across the developed countries as well as for non-white Americans, the death rate among middle-aged white Americans without a college degree has increased since the beginning of the 21st century causing a decrease in life expectancy in USA. The increase in deaths among middle-aged whites has been attributed to suicide, drug overdose, and alcohol-related liver disease. This phenomenon has been labeled deaths of despair. The original causes of deaths of despair in American society are a long economic stagnation and the way they as a nation have dealt with it. The original causes have raised competition in the market of low-skilled jobs. Subsequent rise in unemployment rate among lower-skilled whites has accelerated deaths of despair. In the past few decades, Iran has faced the problem of economic stagnation or very low rates of economic growth, thus experiencing a high unemployment rate. Therefore, deaths of despair are a potential threat for Iranian society. In order to prevent and mitigate such deaths in Iranian society, a national consensus seems to be vital to put sustainable and long-term economic growth as a top priority in public policy.
  Keywords: Mortality, Health Policy, Economic recession, Death rates, Iranian Adults