فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
پیاپی 104 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کمال سعادتی*، جواد شهرکی، احمد اکبری، رمضان حسین زاده صفحات 7-38

  پژوهش حاضر به بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر آلاینده ها در ایران در سال 1390 می پردازد. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده می شود. به منظور ارزیابی اثر مالیات بر آلاینده ها بر متغیرهای اقتصادی و سطح تولید بخش های اقتصادی، شش سناریو تعریف می شود. نتایج نشان می دهد، وضع مالیات بر آلاینده ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، اثر منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد و سطح تولید تمام بخش های تولیدی کاهش می یابد، اما هنگامی که مالیات بر آلاینده ها همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش مالیات های دیگر اعمال می شود، از شدت آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی کاسته می شود و تنها سطح تولید بخش هایی که آلایندگی بیشتری دارند، کاهش می یابد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، اعمال مالیات بر آلودگی همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش سایر مالیات ها صورت گیرد تا آثار منفی مالیات بر آلودگی بر سطوح تولید و دیگر متغیرهای اقتصادی کاهش یابد.

  کلیدواژگان: مالیات بر آلودگی، انرژی، تعادل عمومی محاسبه پذیر
 • داود رشیدی، محمد واعظ برزانی*، رسول بخشی دستجردی صفحات 39-72

  کسری بودجه پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن است. از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی وجود کسری بودجه  پی درپی نشانه ضعف اقتصادی کشور می باشد و دولت آن کشور لازم است به اصلاحات اقتصادی بپردازد و از طرق مختلف کسری بودجه مستمر را رفع نماید و یا حداقل کاهش دهد. تا زمانی که این امر مهم محقق شود لازم است جهت تامین مالی کسری بودجه مناسب ترین روش انتخاب شود. روش های مختلفی جهت تامین مالی کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارجیان و استقراض از مردم و بخش خصوصی وجود دارد. تحقیق حاضر با توجه به روند رو به رشد استفاده از اسناد خزانه اسلامی در ایران جهت تامین مالی کسری بودجه به این موضوع پرداخته و تاثیر انتشار این اوراق بر متغیرهای اقتصادی را در مقایسه با تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تحلیل نموده است. این مقایسه با استفاده از طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای ایران به عنوان یک اقتصادباز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در مواجهه با تکانه نرخ ارز و تکانه پولی و تکانه نفتی به منظور افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم استفاده از اسناد خزانه اسلامی روش مناسب تری می باشد در صورتی که به منظور افزایش مصرف خانوار استقراض از بانک مرکزی روش بهتری در زمان ایجاد تکانه می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد در صورت استفاده از اسناد خزانه اسلامی در اثر ایجاد این سه تکانه، متغیرهای مورد بررسی کمتر از حالت تعادل خود خارج می شوند و در مدت زمان کوتاه تری به تعادل اولیه خود بازمی گردند.

  کلیدواژگان: استقراض از بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی، کسری بودجه، تعادل عمومی پویای تصادفی، متغیرهای اقتصاد کلان
 • سجاد برخورداری*، قهرمان عبدلی، رضا امیری صفحات 73-115

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، در مطالعه حاضر، اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی با به‏کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده‏های فصلی طی دوره (1397-1390) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله گویای آن است که نحوه‏ی اثرپذیری ارزش صنایع مختلف نسبت به تکانه نرخ رشد اقتصادی متفاوت بوده است. افزون بر این، این واکنش برای هر صنعت نیز درگذر زمان متفاوت بوده است که این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر - متغیر را آشکار می‏سازد. همچنین، با واردکردن تکانه نرخ رشد اقتصادی (به اندازه یک انحراف معیار) مشخص شد که سرعت واکنش پذیری بازار سهام نسبت به تکانه مذکور با تاخیر زمانی چند دوره ای همراه است و اثرات این متغیر بعد از چند دوره بر ارزش صنایع منتخب نمایان می شود. همان طور که نتایج پژوهش نشان می دهد، حتی در سال هایی که نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم واکنش ارزش برخی از صنایع کاملا خلاف مسیر حرکتی متغیر نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ یکی از دلایلی که می توان برای این موضوع بیان نمود کیفیت پایین رشد اقتصادی در کشور است.

  کلیدواژگان: الگوی پارامترهای متغیر طی زمان، نوسانات نرخ رشد اقتصادی، ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار تهران
 • حسین صمصامی، هادی حقیقی*، امیرمسعود پلیمی، حسین عطااللهی صفحات 117-145

  بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سوالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.

  کلیدواژگان: بانک ها، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، اشتغال، 3SLS، سیستم معادلات هم زمان
 • سید مهدی برکچیان*، امیر باقرنژاد صفحات 147-182

  در این مقاله بررسی می شود که آیا قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پیش بینی کننده دقیقی از قیمت نقدی سکه در زمان سررسید همان قرارداد آتی است. این پژوهش به کمک داده های روزانه قیمت آتی و نقدی سکه در فاصله آذر سال 1387 الی تیر 1397 انجام می شود. بررسی رابطه هم انباشتگی بین قیمت آتی و قیمت نقدی در زمان سررسید نشان می دهد در افق های کمتر از 100 روز هم حرکتی قابل ملاحظه و تقریبا یک به یکی بین این دو قیمت وجود دارد که حاکی از آن است که قیمت های آتی در این افق ها حاوی اطلاعاتی از قیمت های نقدی زمان سررسید هستند. در این تحقیق همچنین، دقت پیش بینی قیمت آتی با پیش بینی های حاصل از مدل های سری زمانی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که در افق های کوتاه مدت، عملکرد قیمت آتی بهتر بوده و با افزایش افق از این برتری کاسته می شود اگرچه همچنان قیمت آتی به طور معناداری بدتر از سایر مدل ها پیش بینی نمی کند.

  کلیدواژگان: قرارداد آتی، سکه طلا، پیش بینی، هم انباشتگی، مدل تصحیح خطا، مدل های سری زمانی، آزمون دیبولد-ماریانو
 • هادی رفیعی دارانی*، مهسا بهرامی نسب، فاطمه رحمانی، جواد براتی صفحات 183-208

  صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر منطقه است و رشد سریع آن، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. استان خراسان رضوی و به خصوص مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا و پایتخت معنوی جهان تشیع، دارای توانمندی های گردشگری با کارکردهای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمندی است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت اشتغال در هر یک از فعالیت های اصلی گردشگری استان و تحلیل اثر افزایش سرمایه گذاری در همه و در هر یک از بخش های اصلی گردشگری بر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری استان است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 در چارچوب سناریوهای تحلیلی استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در تمام بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 800 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوی تحلیلی)، 2831 نفر اشتغال در سطح فعالیت های اقتصادی استان ایجاد می نماید. از این میزان 5/97 درصد افراد، به صورت مستقیم در بخش های 8 گانه ی صنعت گردشگری استان اشتغال خواهند یافت. سرمایه گذاری در حوزه خدمات مذهبی سیاسی، احداث و توسعه اقامتگاه های بومگردی و عدم کاهش سهم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به دلیل اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح استان از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، اشتغال، سرمایه گذاری، داده ستانده، استان خراسان رضوی
 • سعید راسخی*، ماءده کریمی صفحات 209-236

  بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2021، بخش کشاورزی 70 درصد آب شیرین را مصرف می کند. از این رو، مدیریت و استفاده بهینه آب و آینده نگری درباره مصرف آب مجازی در بخش کشاورزی ضروری است. دسترسی محدود، توزیع نابرابر منابع آب، تغییر اقلیم و روند افزایشی تقاضای آب در سطح بین المللی، بر اهمیت این موضوع افزوده است. با آگاهی از این وضعیت، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تراز آب مجازی گروه کالاهای منتخب کشاورزی استان مازندران با کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS)  در سال 1397 می باشد. در این مطالعه با به کارگیری نرم افزارهای CROPWAT و OPTIWAT، ابتدا نیاز آبی گیاهان محاسبه شده و سپس، با پردازش داده های تجارت خارجی استان مازندران با CIS، تراز تجاری آب مجازی محصولات کشاورزی محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تراز تجاری آب مجازی استان مازندران با CIS در سال 1397، 76/2816 میلیون مترمکعب بوده که نشانگر صرفه جویی در منابع ملی آب در تجارت خارجی استان می باشد. توصیه سیاستی این مطالعه، توجه ویژه به موضوع آب مجازی و ترکیب آن در اسناد بالادستی در راستای صرفه جویی ملی آب و پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست می باشد.

  کلیدواژگان: آب مجازی، تجارت خارجی، استان مازندران، CIS
 • رضا مشهدی*، فرهاد غفاری، سید شمس الدین حسینی، کامبیز پیکارجو صفحات 237-267

  سلامت بانک ها ازجمله موارد مهمی است که مغفول ماندن از آن می تواند برای اقتصاد هر کشوری تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. ازاین رو به بررسی ارتباط بین کارایی و شاخص مرکب کمل (CAMEL) به عنوان معیار سلامت حوزه بانکی با استفاده از داده های 16 بانک ایران در دوره 1396-1389 پرداخته شده است. کارایی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و روش تحلیل مرزی تصادفی محاسبه گردیده است که نتایج آن حکایت از روند کلی صعودی دارد. شاخص مرکب کمل که تا کنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است، با روش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از یک مدل پانل و یک مدل خودرگرسیون برداری پانل استفاده شده است که نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار شاخص توانگری مالی و شاخص عملکرد مالی با کارایی دارد، سایر نتایج مبین رابطه علیت شاخص عملکرد مالی و کارایی است.

  کلیدواژگان: کارایی، شاخص مرکب کمل، تحلیل مرزی تصادفی، تحلیل عاملی اکتشافی، صنعت بانکداری
 • مریم امامی میبدی*، سعید دائی کریم زاده صفحات 269-303

  نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند، عملکرد شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمین در اقتصاد می شود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019- 1980، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوک های نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید می نماید. سپس، تاثیر شاخص های کیفیت  نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و  شاخص های کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاست ها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود

  کلیدواژگان: انحرافات نرخ ارز موثر واقعی، شاخص های توسعه مالی، شاخص های کیفیت نهادی، روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی
 • احسان زنگنه*، غلامرضا زمانیان، محمدنبی شهیکی تاش، علی چشمی صفحات 305-353

  طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوییچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.

  کلیدواژگان: اثرات نامتقارن، متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ نکول، مدل ویلسون، مدل مارکوف سوئیچینگ
 • مسلم انصاری نسب*، نجمه بیدمال صفحات 355-389

  در راستای تحقق برنامه های توسعه مبتنی بر صادرات غیرنفتی، صادرات مس را می توان به عنوان یکی از منابع مهم در عرصه ارزآوری به کشور دانست. لذا در این پژوهش برای اولین بار به بررسی درجه تشابه برای همگرایی و امکان‏سنجی صادرات مس به سازمان اکو در دوره زمانی (2020-2016) پرداخته می شود. که برای رسیدن به این هدف در چهار گام اساسی بررسی ها صورت گرفت. نتایج هر دو شاخص تشابه صادراتی فینگر و کرینین و شاخص پتانسیل صادراتی بیانگر این است که ایران بیشترین درجه تشابه در صادرات مس به کشور ترکیه و پاکستان داشته است. نتایج مدل جاذبه حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی کشور مقصد به ترتیب با تکنیک پانل دیتا (677/0) و به روش پانل دیتای پویا با گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثر (566/0) با تجارت مس ایران رابطه مثبت و معنادار و اثر فاصله با صادرات مس ایران منفی و معنادار برآورد شده است. همچنین شاخص پتانسیل صادراتی نشان داد بیشترین ظرفیت صادرات مس ایران به ترتیب مربوط به کشورهای ترکیه، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان است. نتایج شاخص پتانسیل صادراتی، ظرفیت صادرات مس ایران به کشورهای مختلف سازمان اکو را به خوبی نشان داد که در این بین توجه به پتانسیل دو کشور ترکیه و پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع نتایج این پژوهش می تواند راهگشای بسیار مفیدی برای برنامه‏ریزی‏های کلان جهت یافتن بازارهای هدف تجارت مس ایران به ویژه در گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو باشد.

  کلیدواژگان: تجارت مس، سازمان اکو، درجه تشابه، مدل جاذبه، روش پانل دیتای پویا با گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
 • الهام فتح الهی، محمد علیزاده*، مسعود سعادت مهر صفحات 391-432

  آموزش عالی به عنوان موتور توسعه و رشد به دلیل مزایای آن برای افزایش تحقیقات، دانش و فناوری در کشور در نظر گرفته می شود. همچنین هزینه های آموزش به عنوان نماینده سرمایه انسانی و از جمله عوامل تعیین کننده نابرابری های منطقه ای می باشد. بهبود پویایی رشد در آینده و با توجه به نقش آموزش در این زمینه، موضوع سطوح تامین مالی مناسب را بیشتر از گذشته مطرح کرده است. تجزیه و تحلیل همگرایی به معنی وجود تمایل به کاهش نابرابری هزینه ها در طول زمان به ازای هر دانشجو در سراسر کشور تفسیر می شود. لذا، این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های پانلی به بررسی روند هزینه های هر دانشجو در موسسات آموزش عالی و به تفکیک دولتی و خصوصی در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1385 می پردازد. نتایج نشان داد که همگرایی بتای مطلق در سرانه هزینه های آموزشی استان های ایران وجود دارد. سرعت همگرایی در مخارج دولتی آموزش عالی بالاتر از مخارج خصوصی بوده ولی در هر دو حالت سرعت همگرایی بسیار پایین است. بدین معنی که وضعیت ناهماهنگی بین استان های ایران از نظر هزینه های خصوصی و دولتی بر آموزش عالی، در یک زمان و دوره معین، به مرور زمان کاهش می یابد و همه استان های نمونه به یک حالت ثابت همگرا می شوند ولی سرعت رسیدن مناطق فقیر به مناطق ثروتمند از نظر هزینه های آموزش، بسیار پایین تر است. همچنین بررسی پراکندگی هزینه های سرانه ی آموزشی هر استان حاکی از وجود همگرایی سیگما در مخارج دولتی آموزش در استان های ایران می باشد و همین امر در روند همگرایی کلی هزینه های سرانه آموزشی هر استان اثر گذار بوده است. بدین مفهوم که نابرابری در هزینه های عمومی آموزش عالی در استان های ایران با سرعت در حال کاهش است، اما این نابرابری در مورد هزینه های خصوصی آموزش عالی با سرعت بسیار کمتری در حال کاهش و بهبودی است

  کلیدواژگان: همگرایی بتا، همگرایی سیگما، هزینه های آموزش عالی، پانل دیتا
|
 • Kamal Saadati*, Javad Shahraki, Ahmad Akbari, Ramezan Hossein Zadeh Pages 7-38

  This study investigates the economic effects of taxes on pollutants in Iran in 2011. For this purpose, computable general equilibrium model with 2011 social accounting matrix is applied. Six scenarios taxes on pollutants have defined and estimatethe effects on economic variables and production quantity of activities. The results show that the taxes on pollutants is conducive to environmental improvement, but the economic variables and production quantity of activities are adversely affected. when the government refunds the production  tax and corporate income tax, the results show that this can indeed relieve the negative effects. According to the results, it is suggested that the taxes on pollutants should be applied along with the tax refund through the reduction of other taxes in order to reduce the negative effects of the taxes on pollutants on production quantity of activities and economic variables.

  Keywords: Taxes on Pollutant, Energy, Computable General Equilibrium
 • Davoud Rashidi, Mohammad Vaez Barzani*, Rasoul Bakhshi Pages 39-72

  The budget deficit refers to the situation where the government’s expenditures exceeding its revenues According to many schools of economics, the existence of a persistent budget deficit in an economy is a sign of that country’s economic weakness, and the government of that country must implement economic reforms to eliminate or reduce it in various ways. There are various ways to finance the budget deficit such as borrowing from the central bank, borrowing from foreigners and borrowing from the people and private sectors. The present study, considering the growing trend of using Islamic treasury bills in Iran to finance the budget deficit, has addressed the importance of the impact of issuing these bonds on economic variables compared to financing the budget deficit through borrowing from the Central Bank. For this purpose, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model has been developed for the Iranian economy as an open economy Results claim in order to increase the investment, enhance the state consumptions and the deflation, while facing exchange rate momentum and monetary momentum, it would be a better choice to use the Islamic Treasury Bills. Whereas to increase the consumptions, receiving a loan from the Central Bank would be a better option in the case of momentum. Moreover, results indicate that in the case using Islamic T-Bills due to these two momenta, observing variables would be less off-balance and they would return to their early balance within a short span of time.

  Keywords: Budget Deficit, Islamic Treasury Bills, Macroeconomic Variables, Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model
 • Sajjad Barkhordari*, Ghahraman Abdoli, Reza Amiri Pages 73-115

  The main purpose of this study is to investigate the effects of economic growth rate shock on the selected industries value in the Tehran Stock Exchange; For this purpose, in the present study, the effects of economic growth rate shock were investigated by applying the time-varying parameter factor-augmented vector autoregressive model (TVP-FAVAR) and using quarterly data during the period (2011-2018).The results show that the response of different industries value to economic growth rate shock has been different; Also, this response has been different for each industry over time, which highlights the need for a TVP approach. Also, by entering the economic growth rate impulse (as much as one standard deviation), it was found that the stock market response to this impulse is associated with a time lag and the effects of this variable appear after several periods on the selected industries value. As the results of the research show, even in the years when we have had a negative economic growth rate, the response of some industries' value has been completely opposite to the variable direction of economic growth rate; One of the reasons for this subject is the low quality of economic growth rate in the country.

  Keywords: TVP-FAVAR, Economic growth volatility, Firm’s value, Tehran stock exchange
 • Hossein Samsami, Hadi Haghighi*, Amir Masoud Palimi, Hossein Ataollahi Pages 117-145

  Banks are among the main sectors of any country's economy. Nowadays, one of the questions raised about Iran's economy is whether the expansion of banks and nongovernmental credit institutions has led to achieving the goals of increasing competitiveness, efficiency, and overall economic growth.
   The present study aimed to investigate the effect of the expansion of banks and nongovernmental credit institutions on private sector investment, employment, and gross domestic product in Iran from March 2001 to July 2020. To do this, first, a special and appropriate index was created to evaluate the effectiveness of banks and nongovernmental credit institutions. Then, the index was put alongside the equations of gross domestic product, private sector investment, employment, and liquidity and estimated within the framework of a system of simultaneous equations using the 3SLS system. After that, the effects of the index were assessed through the two channels of the liquidity effect and distributive effect.
  The results demonstrated that during the study period, the formation and expansion of banks and non-governmental credit institutions had no significant effect on private sector investment, employment, and gross domestic product.

  Keywords: Analyzing the impact process of banks, private institutions on macroeconomic indicators
 • Seyed Mahdi Barakchian*, Amir Baghernejad Pages 147-182

  This paper examines whether the gold coin futures prices in the Iran Mercantile Exchange can forecast accurately the gold coin spot prices at the maturity date. For this, it uses daily data of both futures and spot prices from Azar 1387 to Tir 1397. A cointegration analysis shows that in horizons shorter than 100 days, there is a significant one-to-one relation between these two prices which implies that the future prices contain some information about the spot prices at the maturity date. In addition, the future prices are compared with forecasts generated by the standard time series models to see which one is more accurate in forecasting the spot prices. The results show that in short horizons, the performance of the futures is better than the time series models, but this outperformance wanes as the horizon increases.

  Keywords: Futures Contract, Gold Coin, Forecasting, Cointegration, Error Correction Model, ARMA, Diebold-Mariano Test
 • Hadi Rafiei Darani*, Mahsa Bahraminasab, Fatemeh Rahmani, Javad Barati Pages 183-208

  Tourism is one of the best sources of economic growth and job creation in every region. Khorasan Razavi province, especially Mashhad as the second-largest religious city of the world and the spiritual capital of the Shiite world, has tourism capabilities with very valuable religious and cultural functions. The main purpose of this study is to investigate the employment situation in each of the main province's tourism activities. another goal of the study is to analyze the effect of increasing investment in all and each of the main sectors of tourism on the rate of direct and indirect employment in the Province's tourism industry. For this purpose, the updated input-output table of Khorasan-Razavi province (2018) has been used in the framework of analytical scenarios. The results were analyzed by considering two scenarios (proportional investment in all economic sectors of the tourism industry together, and investment in each economic sector of the tourism industry separately).
  The results of the study showed that if investment in all sectors of tourism increases by 100 billion rials simultaneously -equivalent to 800 billion rials in total- (as an analytical scenario), 2831 people will be employed at the province's economic activities. Of this amount, 97.5% of people will be directly employed in the eight sectors of the province's tourism industry. The most important suggestions of this study were, investment in the field of religious and political services, construction and development of ecotourism resorts and non-reduction of the share of investment in the tourism industry due to its role in direct and indirect employment in the province.

  Keywords: Tourism Industry, Employment, Investment, Input-Output, Khorasan Razavi Province
 • Saeed Rasekhi*, Maedeh Karimi Pages 209-236

  According to World Bank Report (2021), the agricultural sector consumes 70 percent of global freshwater. Therefore, managing and exploiting water resources optimally as well as future planning in this sector is necessary. Limited access to water endowments, unequal distribution of water resources, climate changes and increasing global water demand have increased the importance of the issue. Aware of this situation, the main purpose of this study is to investigate the virtual water balance of selected agricultural products in Mazandaran Province with the Commonwealth of Independent States (CIS) in 2018. In this paper, by using CROPWAT and OPTIWAT software, first the water requirement of plants has been calculated and then, by processing the data of foreign trade of Mazandaran province with CIS, the trade balance of virtual water for selected agricultural products has been measured. The results of the present study show that the trade balance of virtual water in Mazandaran Province with the CIS in 2018 was 2816.76 million cubic meters, which indicates overall saved national water resources.The policy recommendation of this study is to pay special attention to virtual water and its combination in the upstream documents in order to conserve national water as well as social, economic and environmental sustainability.

  Keywords: Virtual Water, foreign trade, Mazandaran province, CIS
 • Reza Mashhadi*, Farhad Ghaffari, Seyed Shamseddin Hosseini, Kambiz Peykarjou Pages 237-267

  The soundness and validity of banks are one of the important subjects that neglecting them could have been leaded to adverse consequences for every countrychr('39')s economy. Therefore, investigation of relationship between efficiency and camel composite as a measurement of banking soundness and validity, within 16 Iranian bank data, between the years 1389 to 1396, has been studied. Efficiency has been estimated by the Translog cost function and stochastic frontier analysis, which its result shows an aggregate ascending trend. Camel composite which its calculation depends on arithmetic mean, is computed by exploratory factor analysis; exploring two factors, which is called financial ability and financial performance, is the result. For studding of variables relation, a panel data model and an auto regressive panel vector model have been used. The main result shows a positive financial ability and financial performance and significant relationship with efficiency; another result shows one side causality between financial performance and efficiency.

  Keywords: efficiency, Camel composite, stochastic frontier analysis, factor analysis, bank industry
 • Maryam Emamimibodi*, Saeed Daei-Karimzadeh Pages 269-303

  The effective real exchange rate is one of the variables that can Misalignment from equilibrium values, Performance affects macroeconomic indicators and creates an unstable and uncertain environment in the economy. Therefore, in order to investigate the factors affecting the real effective exchange rate Misalignment in OPEC member countries during the period 1980-1980, first, in the framework of the least dynamic ordinary squares method (DOLS), the effective factors for determining the effective equilibrium effective exchange rate have been investigated and the results confirm the estimation of the positive effects of oil shocks on the intensification of exchange rate Misalignment. Then, the effect of institutional quality indicators and financial development index on exchange rate Misalignment is investigated using the generalized panel method (GMM). The results of estimation at this stage indicate that the financial development index has a positive impact and institutional quality indicators, including; The stability of the state (rule of law), the ability to account democratically (democracy), social and economic conditions (political rights and civil liberties) have had a significant negative effect on the real effective exchange rate Misalignment. Therefore, programs and policies in the countries under study should focus on improving the quality of market regulation, government accountability for its performance, and ensuring political and economic stability.

  Keywords: The Real Effective Exchange Rate Misalignment, Indicators of Financial Development, Institutional Quality Indicators, GMM Panel
 • Ehsan Zangane*, Gholamreza Zamanian, Mohamadnabi Shahiki Tash, Ali Cheshomi Pages 305-353

  In recent decades, the high rate of inflation has been one of the concerns of Iran's economy, and one of the main causes of inflation has been the imbalance of banks. The level of non-current claims of banks has been increasing due to the economic recession, credit facilities and the lack of optimal allocation of facilities, and therefore it has unbalanced the balance sheets of banks, hence the examination of economic factors affecting the bank default rate is of special importance. has In this research, the economic factors affecting bank defaults have been identified and their asymmetric effects on the bank default rate have been analyzed using a non-linear approach using the Markov switching method during the quarterly period of 2019 to 2019. The results of this research indicate the asymmetric effect of macroeconomic variables on the bank default rate during high and low default periods. The economic growth rate has a negative effect on the default rate in the medium and high default regimes, but it has a positive effect on the default rate in the low default period, the increase in the inflation rate in the low and high default periods leads to a decrease in non-current claims, but the inflation rate in the medium default period It does not have a significant effect on the default rate, the exchange rate has a significant effect on the default rate only in the medium and high default periods, and it does not have a significant effect in the low default period, the unemployment rate has a positive effect on the default rate in the low default period, but it has an effect in the high default period. has a negative effect, the facility growth rate has a negative effect on the default rate in the low default period, but has a positive effect in the medium and high default period, the world oil price has a negative and significant effect on the default rate only in the low default period, but in the medium and high default period, The global price of oil has no significant effect on the default rate, the interest rate of bank facilities has had a negative and significant effect on the default rate only during the period of high default.

  Keywords: asymmetric effects, Macroeconomic variables, default rate, Wilson's model, The Markov switching model
 • Moslem Ansarinasab*, Najmeh Bidmal Pages 355-389

  In order to realize development programs based on non-oil exports, copper exports can be considered as one of the important resources in the field of foreign exchange to the country. Therefore, in this study, for the first time, the degree of similarity for convergence and feasibility of copper exports to ECO in the period (2020-2016) is investigated. The results of the gravity model indicate that the gross domestic product of the destination country with the data panel (0.677) and the dynamic data panel with generalized torques (GMM) effect (0.566) have a positive relationship with the copper trade, respectively. Significant and the effect of distance with copper exports has been estimated to be negative and significant. Also, the export potential index showed that the highest export capacity of Iranian copper is related respectively to Turkey, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan and Turkmenistan, Afghanistan and Tajikistan. The export capacity of Iranian copper to different countries of the ECO, which is of paramount importance to the potential of both turkey and Pakistan. Overall, the results of this study can be a very useful way for macro-planning to find the target markets for Iranian copper trade, especially in the group of ECO countries.

  Keywords: Copper trade, Eco Organization, Degree of similarity, Gravity model, Dynamic data panel method with generalized torques (GMM)
 • Elham Fatholahi, Mohammad Alizadeh*, Masoud Saadat Mehr Pages 391-432

  Higher education is considered as the engine of development and growth because of its benefits for increasing research, knowledge and technological innovation in the country. Also, the cost of education is a representative of human capital and among the determining factors of regional inequalities. Improving the dynamics of growth in future and considering the role of education in this field, the issue of appropriate financing levels is more important than in the past. Convergence analysis is interpreted to mean that there is a tendency to reduce the inequality of spending per student over time across the country. Therefore, using panel data approach, this article examines the trend of expenses of each student in higher education institutions (public and private) in the provinces of Iran during the period of 2006-2018. The results showed that there is absolute beta convergence in the per capita education costs of Iran's provinces. The speed of convergence in public expenditures of higher education is higher than private expenditures, but in both cases the speed of convergence is very low. This means that the state of inconsistency between the provinces of Iran in terms of private and public spending on higher education, in a certain time and period, will decrease over time and all sample provinces will converge to a stable state, but the speed of reaching the poor to wealthy areas, the cost of education is very low. Also, the examination of the per capita educational costs of each province indicates the existence of sigma convergence in the government expenditures of education in the provinces of Iran, and this has been effective in the overall convergence of the per capita educational costs of each province. In the sense that the inequality in the public costs of higher education in the provinces of Iran is decreasing rapidly, but this inequality in the private costs of higher education is decreasing and improving very slowly.

  Keywords: Beta Convergence, Sigma Convergence, Higher Education expenditure, Data Panel