فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و پنجم شماره 5 (پیاپی 185، آذر و دی 1401)
 • سال شصت و پنجم شماره 5 (پیاپی 185، آذر و دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 19
|
 • علیرضا صداقت، احمد باقری مقدم، فرزانه فاضلی، بنیامین فضلی، نوشین عبدالله پور، بیتا میرزایی فیض آبادی صفحات 1915-1925
  هدف

  عفونت اولیه و عفونت نازوکومیال در بخش‎های مراقبت‏های ویژه شایع بوده و همچنان به عنوان یک نگرانی بزرگ باقی مانده است. مقاومت به داروهای ضد میکروبی بین پاتوژن‎های بخش‎های مراقبت ویژه عموما درحال افزایش است ولی تفاوت‎هایی بین کشورهای مختلف وجود دارد که ممکن است به دلیل الگوی استفاده از آنتی‎بیوتیک باشد. برای تهیه پروتکل مناسب درمان تجربی در بخش مراقبت‎های ویژه، دانش کافی درباره میکروب‎های شایع محلی و الگوی حساسیت آن‎ها ضروری به نظر می‎رسد. هدف از انجام این مطالعه بررسی پروفایل باکتریولوژی و آنتی بیوگرام کشت‎های انجام شده در بخش مراقبت‏های ویژه می‎باشد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بر روی تمام نمونه ‎های کشت ارسال شده از بیماران بستری در چهار ICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در طی سال‎های 1395 تا 1398صورت گرفت. اطلاعات مربوط به کشت و آنتی بیوگرام بیماران با استفاده از سیستم HIS استخراج گردید و در موارد لزوم با پرونده بیماران مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای استفاده شد.

  یافته‏ ها:

   در مجموع 1569 نمونه مورد بررسی قرار گرفت که 674 نمونه (95/42%) ‎برای کشت میکروبی مثبت بودند. شایع‎ترین باکتری جدا شده آسینتوباکتر در 222 مورد (9/32%) بود. کاندیدا 85 مورد (6/12%)، استافیلوکوک اریوس 81 مورد (12%) و کلبسیلا 59 مورد (8/7%) به ترتیب در رتبه ‎های بعدی قرار گرفتند. موثرترین آنتی‏بیوتیک علیه آسینتوباکتر، کولیستین با 9/0% مقاومت گزارش گردید، این میکروارگانیسم‎ها نسبت به کارباپنم‎ها بیش از 95 % مقاوم بودند.

  نتیجه ‎گیری:

   بر اساس نتایج بدست آمده بیش از نیمی از عفونت‎های ایجاد شده در بخش‎های مراقبت‏ ویژه مربوط به باسیل‎های گرم منفی می‎باشد، که شایع‏ترین آن‎ها آسینتوباکتر بود. همچنین این سوش‎ها مقاومت بالایی را نسبت به اکثر آنتی‎بیوتیک‎های تست شده به جز کولیستین داشتند. باتوجه به ماهیت مقاومت چند دارویی این میکروارگانیسم‎ها بازنگری در فرایند‎های کنترل عفونت و تجویز استاندارد آنتی‎بیوتیک در بخش‎های مراقبت ویژه بسیار ضروری است.

  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، آسینوباکتر، استافیلوکوک ارئوس، کولیستین، بخش مراقبت‎های ویژه
 • محمداسماعیل افضل پور، مهدی مقرنسی، حسین زهرایی، مجتبی امیرآبادی زاده، حسین نخعی صفحات 1925-1941
  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بافتی آیریزین و خساسیت به انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک بود.

  روش کار

  48 سر موش صحرایی نر ویستار شش هفته ای و وزن 180-150 گرم انتخاب و پس از القای سندرم متابولیک، به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی کنترل استاندارد، کنترل سندرم متابولیک، شنای تداومی متوسط+سندرم متابولیک (CT+MetS) و گروه شنای تناوبی با شدت بالا+سندرم متابولیک (HIIT+MetS) تقسیم شدند. تمرین شنا به مدت هشت هفته و پنج روز در هفته معادل 65 و تقریبا 100 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به ترتیب برای CT و HIIT اجرا گردید. اندازه گیری متغیرهای خونی و بافتی (چربی احشایی و کبد) به روش الایزا و تحلیل آماری با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی‌داری 05/0<p انجام شد.

  نتایج

  شنای CT و HIIT پس از القای سندرم متابولیک، باعث افزایش سطح آیریزین در بافت کبد و چربی احشایی موش ها می شود (به ترتیب با 002/0=p و 0001/0=p) و این تغییرات پس از HIIT بیشتر بود. مقایر گلوکز در گروه شنای CT و HIIT به طور معنی دار از گروه کنترل استاندارد و سندرم متابولیک پایین تر بود (0001/0=p). از طرف دیگر، حساسیت به انسولین (67/0=p) بین گروه های تمرین با گروه کنترل سندرم متابولیک، تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  احتمال دارد که شنای CT و HIIT، اثرات درمانی محافظتی بر روی سندرم متابولیک از طریق افزایش آیریزین و کاهش مقادیر گلوکز خون داشته باشد.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، شنای تداومی، شنای تناوبی با شدت بالا، آیریزین، حساسیت به انسولین
 • بهمن مرادی پوده، فاطمه احمدپور صفحات 1942-1949
  زمینه و هدف

  آمیگدالین یک ترکیب سیانوژیک هست که به‌طور طبیعی در دانه‌های زردآلو، هلو، بادام تلخ، آلو و سیب وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آمیگدالین بر روی بقای سلولی و سطح مالون دی آلدهید (MDA) در رده سلولی سرطانی پستان SK-BR-3 و مقایسه این اثرات بر روی رده سلولی سالم MRC-5 بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه از رده سلولی سرطانی پستان SK-BR-3 و رده سلولی سالم MRC-5 استفاده شد. به‌منظور بررسی اثر آمیگدالین بر روی بقای این دو رده از سلول‌ها و همچنین بر روی سطح MDA از غلظت‌های 5/2، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر آمیگدالین استفاده شد. بقای سلولی توسط آزمون MTT و میزان MDA توسط روش تیوباربیتوریک اسید و اسپکتروفتومتری ارزیابی شد. مقایسه آماری میانگین بین گروه‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و سپس آزمون تعقیبی Tukey انجام شد.

   یافته‌ها:

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، آمیگدالین از طریق وابسته به دوز باعث کاهش معنی‌دار بقای سلول‌های سرطانی رده SK-BR-3 و همچنین افزایش معنی‌دار سطح MDA بر روی این رده سلولی شد (05/0 P). ولی اثر آماری معنی‌داری بر روی بقای سلول‌های طبیعی MRC-5 و سطح MDA نداشت (05/0 >p).

  نتیجه‌گیری:

   آمیگدالین از طریق افزایش دادن سطح MDA در سلول‌های سرطان پستان SK-BR-3 باعث از بین بردن سلول‌های سرطانی این رده می‌گردد.

  کلیدواژگان: بقای سلولی، سرطان پستان، آمیگدالین، مالون دی آلدهید، SK-BR-3
 • غلامرضا دریای لعل، بهمن اکبری صفحات 1950-1961
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری  پژوهش حاضر، شامل تمامی دانشجویان 18 تا26 ساله مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان (11271 نفر) در سال تحصیلی 98-1397  بودند. در این مرحله پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران (2000) بر روی تمامی  دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند اجرا شد. جلسات درمان شناختی-رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی هافمن (2007) در 10 جلسه گروهی 2 ساعته اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم‌افزار spss استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر بهبود سرکوبی (80/10=F، 003/0=P)، تجربه هیجانی ناخوشایند (86/12=F، 001/0>P)، نشانه های هیجانی پردازش (95/16=F، 001/0>P)، اجتناب (65/19=F، 001/0>P) و کنترل هیجانی (23/21=F، 001/0>P) آزمودنی های گروه آزمایش موثر‎بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان شناختی-رفتاری بر پردازش های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی می‎تواند موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، پردازش هیجانی، اضطراب اجتماعی، دانشجویان
 • زکیه ایمان پناه، مهدی عسکری بدوئی، غلامرضا هاشمی تبار، کیارش قزوینی صفحات 1962-1974
  مقدمه

  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شیوع، گروه‎های ‎فیلوژنتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎EAEC جدا شده از کودکان اسهالی در شهر مشهد بود.

  روش کار

  در مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر به مدت یکسال، 450 نمونه اسهال کودکان زیر 10 سال از بیمارستان‎های ‎تخصصی کودکان در شهر مشهد جمع آوری گردید. پس از جداسازی و شناسایی اولیه اشریشیاکلی، با استفاده از PCR جدایه‎های ‎EAEC شناسایی شد. گروه‎های ‎فیلوژنتیکی جدایه‎های ‎EAECبا استفاده از روش اصلی و بهبودیافته در سال 2019 تعیین گردید. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفوژن آگار در مقابل 12 آنتی بیوتیک انجام شد.

  نتایج

  (8/9 %)44 سویه EAEC از مجموع (8/93 %)422 جدایه اشریشیاکلی به وسیله  PCRتشخیص داده شد. هفت فیلوگروه D(9/%40)، unknown(3/27 %)12، G(4/11 %)، B1(1/9 %)، F(5/4 %)، B2(5/4 %) و A(3/2 %) در بین جدایه‎هایEAEC شناسایی شد. بیش‎ترین تنوع الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به فیلوگروه D بود. جدایه‎های ‎EAEC بیشترین مقاومت را نسبت به آموکسی سیلین و اریترومایسین 100% نشان دادند. 7/97% جدایه‎ های ‎EAEC دارای مقاومت چندگانه بودند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان می‎دهد درصد قابل توجهی از موارد اسهال کودکان با سویه‎های ‎EAEC در ارتباط است. با توجه به نقش EAEC در اسهال و سندروم کاهش رشد کودکان پیشنهاد می‎گردد، شناسایی سویه ‎های ‎EAEC در آزمایشگاه ‎های ‎تشخیصی در موارد اسهال کودکان مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، به دلیل شیوع مقاومت‎های ‎چند گانه، انجام تست آنتی بیوگرام برای درمان اسهال کودکان ضروری به نظر می‎رسد.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای، ‎ فیلوژنتیک، مقاومت آنتی بیوتیکی، اسهال کودکان، مشهد
 • مریم بهریان، سیمین بشردوست، هایده صابری صفحات 1975-1986
  مقدمه

  اعتیاد جنسی یک اختلال روانی با پیامدهای فردی، بین فردی، قانونی، اجتماعی و جسمانی ناخوشایند است. اعتیاد جنسی به طور عمده در تجربه های ناخوشایند در خانواده و در کودکی ریشه دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی مقایسه خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا بود.

  روش کار

  این مطالعه به صورت علی-مقایسه ای با روش نمونه گیری هدفمند روی 50 نفر دارای اختلال اعتیاد جنسی و 50 غیرمبتلا همتا شده به لحاظ سن و تحصیلات انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده آزمون تجدیدنظر شده غربالگری اعتیاد جنسی (SAST-R) کارنز و همکاران، پرسشنامه خودپنداره (SCQ) راجرز و پرسشنامه ترومای کودکی (CTQ-SF) برنشتاین و همکاران بوده است. در مطالعه حاضر، از تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که افراد دارای اختلال اعتیاد جنسی دارای نمرات بالاتری در خودپنداره منفی و ترومای کودکی نسبت به افراد غیرمبتلا بودند.

  نتیجه گیری

  این نتایج تلویحات مهمی از نقش تجربیات ناخوشایند در خانواده بر رفتارهای جنسی افراد در سا ل های بعدی زندگی دارد. به طوری که کسانی که خودپنداره منفی و ترومای کودکی بیشتری دارند بیشتر مستعد اختلال اعتیاد جنسی هستند.

  کلیدواژگان: خودپنداره، تروماهای کودکی، اختلال اعتیاد جنسی
 • حسین محمدی، محمداسماعیل افضل پور، سید حسین ابطحی ایوری صفحات 1987-1992
  مقدمه

  مطالعات گوناگون نشان داده اند که زمانهای استراحتی متفاوت در طی تمرینات مقاومتی اثر معناداری بر پاسخهای هورمونی، متابولیکی و قلبی عروقی می‎گذارد. این عوامل می‎تواند به پاسخهای متفاوت آسیب عضلانی منجر شود.

  روش کار

  20 نفر آزمودنی تمرین نکرده (سن 618/0±4/25 سال، قد 097/0±74/1 سانتی متر و وزن 48/8±30/72 کیلوگرم) در سه جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا با 24 ساعت استراحت بین هر جلسه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنیها در 2 گروه 10 نفره تعداد 50 انقباض برونگرا را در 5 نوبت و 10 تکرار با فاصله استراحتی بین نوبت 1 و 3 دقیقه ای با شدت 85 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. فاکتور نکروز تومور آلفا، قبل از فعالیت، بلافاصله پس از هر جلسه و 24 ساعت پس از جلسه آخر تمرین اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری‎های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

  نتایج

  فاکتور نکروز تومور آلفا، در همه زمانهای اندازه گیری در 2 گروه به طور معناداری افزایش یافت اما تفاوت معناداری در بین 2 گروه در زمانهای مختلف مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تکرار تمرین برونگرا در سه روز متوالی سبب ایجاد آسیب عضلانی می‎شودکه می‎تواند یک عامل تاثیرگذار بر سیستم ایمنی باشد و باعث پاسخ‎های التهابی مستقل از دستکاری فواصل استراحتی در افراد بدون تمرین شود.

  کلیدواژگان: تمرین برونگرا، آسیب عضلانی، شاخص التهابی، فواصل استراحتی، فاکتور نکروز تومور آلفا
 • هاله سادات ساعتچی، طاهر تیزدست، محمدعلی رحمانی صفحات 1993-2006
  مقدمه

  نگرش مثبت به مواد عامل مهمی در اقدام به رفتارهای داروجویانه، بروز وابستگی و تداوم سوءمصرف مواد است. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش میانجی ظرفیت ایگو در رابطه بین سبک‎های دلبستگی با نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بود.

  روش کار

  روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه یک شهر تهران جهت ترک اعتیاد، ازتیرماه تا مهر ماه 1399 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‎ای 214 نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‎ها، پرسشنامه دلبستگی بزرگسال‎هازان و شاور (1987)، فهرست روانی - اجتماعی استحکام ایگو مارکستروم و همکاران (1997) و پرسشنامه نگرش به اعتیاد نظری (1379) بودند.

  نتایج

  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد نشان داد سبک دلبستگی ایمن بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر منفی (317/0- =β؛ 01/0>p) و سبک‎های دلبستگی ناایمن اضطرابی (378/0 =β؛ 01/0>p) و ناایمن اجتنابی (375/0=β؛ 01/0>p) بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر مثبت دارند. همچنین، سبک دلبستگی ایمن بر نگرش منفی به اعتیاد تاثیر مثبت (364/0=β؛ 01/0>p) و سبک‎های دلبستگی ناایمن اضطرابی (315/0- =β؛ 01/0>p) و ناایمن اجتنابی (341/0- =β؛ 01/0>p) بر نگرش منفی به اعتیاد تاثیر منفی دارند. ظرفیت ایگو بر نگرش منفی به اعتیاد تاثیر مثبت (512/0=β؛ 01/0>p) و بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر منفی دارد (744/0- =β؛ 01/0>p). سبک دلبستگی ایمن بر ظرفیت ایگو تاثیر مثبت (743/0=β؛ 01/0>p) و سبک‎های دلبستگی ناایمن اضطرابی (732/0- =β؛ 01/0>p) و ناایمن اجتنابی (762/0- =β؛ 01/0>p) بر ظرفیت ایگو تاثیر منفی دارند.

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته‎های این مطالعه به نظر می رسد درمان‎های حمایتی می توانند در مدیریت و کاهش شدت مصرف و اصلاح نگرش نسبت به اعتیاد و بطورکلی درمان اعتیاد و پیشگیری از عود مناسب باشند و از هزینه‎های تحمیل شده به خانواده‎ها، جامعه و سیستم بهداشت و درمان بکاهند.

  کلیدواژگان: ترک مصرف مواد، توانمندی درون-روانی، دلبستگی به افراد مهم، نگرش مثبت به اعتیاد
 • سهیل شمیری، وحید پوراسماعیل، سید محمدباقر نجارزاده صفحات 2008-2023
  مقدمه

  بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک است که دارای عوارض ماکروواسکولار و میکروواسکولار شامل نفروپاتی، رتینوپاتی و نوروپاتی است. اختلالات الکترولیتی و ویتامین D نیز در بیماران دیابتی دیده شده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو است.

  روش کار

  این مطالعه موردی-شاهدی بر روی 83 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور مشهد در سال 98 که به دو گروه دارای نفروپاتی و فاقد نفروپاتی تقسیم شدند، انجام گرفت. پروفایل چربی، کراتینین، FBS، HbA1c، GFR به همراه دیگر اطلاعات دموگرافیک بررسی شد. سطح سرمی ویتامین D با روش الایزا و سطح سرمی سدیم و پتاسیم با روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی در تمام بیماران اندازه گیری شد. جهت آنالیز یافته ها از نرم افزار IBM-SPSS v.20 استفاده و سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  نتایج

  میانگین سنی 62/10±27/59 سال که شامل 45 مرد و 38 زن بود. شاخص توده بدنی (009/0=P-value)، مصرف دخانیات (005/0=P-value)، مدت ابتلا به دیابت، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، پتاسیم، FBS، HbA1c، کراتینین، GFR بین دو گروه تفاوت معناداری داشت (برای هر یک 0001/0=P-value). همچنین بین سطح سرمی ویتامین D (004/0=P-value) با بروز و سطح سرمی پتاسیم با شدت نفروپاتی ارتباط معناداری وجود داشت  (001/0=P-value).

  بحث و نتیجه گیری

  کنترل سطح سرمی ویتامین D و پتاسیم میتواند بر روی بروز و شدت نفروپاتی دیابتی تاثیر بگذارد، لذا کنترل این متغیرها در این بیماران توصیه میشود.

  کلیدواژگان: دیابت، نفروپاتی دیابتی، ویتامین D، سدیم، پتاسیم
 • الهه هاشمی، چنگیز رحیمی طاقانکی، نورالله محمدی، عبدالعزیز افلاک سیر صفحات 2023-2038
  مقدمه

  اختلال وسواسی-جبری یکی از رایج ترین اختلالات روانپزشکی است. از یک طرف در مدل های مختلف نظری بر سازه های متنوعی تاکید دارند و از سوی دیگر، رواندرمانی های اختلال وسواسی-جبری بروندادهای درمانی نابسنده ای دارند. از این رو، پرداختن به این حوزه، اهمیت حیاتی دارد. هدف از این مطالعه استخراج مولفه های تشخیصی اختلال وسواسی-جبری مبتنی بر تجربه ی زیسته ی آنهاست.

  روش کار

  برای انجام این پژوهش از روش کیفی از نوع پدیدارشناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند از نوع معیار جمع آوری شد.  با 6 مشارکت کننده مبتلا به اختلال وسواسی-جبری مصاحبه شد. با انجام مصاحبه ها و استخراج تجارب زیسته، مضامین استخراج شدند. 

  نتایج

  در این مطالعه 4 مضمون سازمان دهنده استخراج شد. مضمون های سازمان دهنده عبارت بودند از: شناخت (فاجعه انگاری، بایداندیشی، مسیولیت پذیری افراطی، و برچسب زنی)، هیجان (خشم، ترس، احساس گناه)، رفتار (وارسی، شستشوی افراطی، اجتناب)، سبک زندگی (تعاملات، ورزش، کار/تحصیل، تفریح). این مضامین سازمان دهنده، در اصل همان مولفه های اصلی هستند که می توانند به تشخیص و درک اختلال وسواسی-جبری کمک کنند. 

  نتیجه گیری

  اختلال وسواسی-جبری با دو ادراک شناختی عمده ارتباط دارد: 1) آسیب (خطر) هراسی مفرط، 2) پذیرش مسیولیت افراطی در قبال آسیب (خطر).

  کلیدواژگان: اختلال وسواسی-جبری، تشخیص، تحلیل محتوا، تجربه زیسته، روش پدیدارشناختی
 • فهیمه پورحاجی، فاطمه پورحاجی، نوشین پیمان صفحات 2039-2049

  شیر مادر غذای اصلی کودک است، اما کوتاه شدن طول مدت تغذیه ی شیرخوار با شیرمادر به خصوص در کشورهای در حال توسعه یک مشکل جدی می باشد،کاهش در میزان و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر می تواند منجر به افزایش دو تا سه برابر در میزان سوء تغذیه، عفونت و مرگ و میر شیرخواران گردد. در این بررسی، هدف ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی در افزایش تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد.

  روش کار

  جستجوی ادبیات با استفاده از چهار پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (Irandoc) ، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و گوگل اسکالر (Google Scholar) انجام شد. بررسی حاضر شامل مطالعاتی از تاریخ 3/3/1388 تا تاریخ 22/04/1399 می شود.

  یافته ها

  در مجموع 11 مطالعه شامل داده های 1275 مشارکت کننده ، معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. 11 مطالعه میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر را قبل و بعد از مداخله سنجیده بودندکه 4مقاله از الگو و تیوری های آموزش بهداشت برای مداخله استفاده کرده است. از الگوی رفتار برنامه ریزی شده در 3 مطالعه و مدل اعتقاد بهداشتی یک مرتبه جهت ارتقاء میزان شیردهی استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  طراحی و اجرای مداخله آموزشی جهت تداوم تغذیه با شیرمادر، آگاهی از ضرورت لزوم تغذیه با شیر مادر را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد و منجر به تداوم رفتار شیردهی در مادران می گردد. آموزش می تواند در بهبود عملکرد، آگاهی و نگرش در میان پدران و مادران در مورد نحوه تغذیه کودک با شیر مادر موثر باشد.

  کلیدواژگان: مداخلات آموزشی، شیردهی انحصاری، مرور سیستماتیک
 • امیرطاهر میرمرتضوی، مریم نوروزیان، علیرضا چمنی، عبدالرسول رنگ رزی صفحات 2050-2058
  مقدمه

  ثبات ابعادی دنچرهای متحرک در محیط‎های ضدعفونی کننده مختلف خاصیت مهم و ضروری به شمار می‎‎آید. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی‎ثبات ابعادی دو نوع آکریل گرما پخت پس از غوطه‎وری در آب مقطر، آب ازون‎دار شده و محلول هیپوکلریت سدیم می‎‎باشد.

  روش کار

  برای این مطالعه آزمایشگاهی تعداد60 نمونه دیسکی شکل شامل 30 نمونه از رزین آکریلی گرماپخت آکروپارس و 30 نمونه از رزین آکریلی گرماپخت  Pro Base Hot ساخته شد. 30 نمونه از هر رزین آکریلی به سه زیر گروه (10=n) تقسیم شدند: 1) غوطه‎وری به مدت 8 ساعت در آب مقطر (گروه کنترل)، 2) غوطه‎ وری به مدت 8ساعت در هیپوکلریت سدیم 1%  و 3) غوطه‎وری به مدت 8 ساعت در آب ازون‎دار شده. بعد از هر 8 ساعت محلول‎ها تعویض شده بطوری که همه‎ی نمونه‎ ها به مدت 16 هفته در محلول‎های ضدعفونی قرار گرفتند. پیش و پس از غوطه‎وری در هر کدام از محیط ها، قطر نمونه‎ ها به وسیله میکرومتر اندازه گیری شد. در نهایت داده ‎های به دست آمده با استفاده از آزمون‎های آماری مناسب تحلیل گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد که تغییرات ابعادی رزین آکریلی گرماپخت Pro Base Hot  با غوطه‎ وری در هر یک از محلول‎های هیپوکلریت سدیم 1% و آب ازون‎دار و آب مقطر معنی دار نیست وتغییرات  ابعادی آکریل آکروپارس (ایرانی) نیز در هریک از این محلول‎ها معنادار نشد. بنابراین هردو محلول ضدعفونی برای ضدعفونی کردن دنچر‎ها مناسب است.

  نتیجه گیری

  پس از مدت 16هفته غوطه‎وری تغییر ابعاد رزین‎های آکریلی گرماپخت در آب ازون‎دار از لحاظ کلینیکی قابل قبول بوده و با توجه به تایید اثر ضد عفونی کنندگی مناسب آب حاوی ازون در مطالعات گذشته  و با انجام مطالعات بیشتر می‎‎توان آن را به عنوان یک ضدعفونی کننده  مناسب جهت ضدعفونی دنچرها به بیماران توصیه کرد.

  کلیدواژگان: ازون، هیپوکلریت سدیم، رزین آکریلی، دنچر، ثبات ابعادی
 • مهر علی رحیمی، محسن نعمتی، حبیب الله اسماعیلی، اکرم رحیمی صفحات 2059-2068
  زمینه و هدف

  سن شروع منارک بعنوان یک ویژگی تولید مثلی درطی قرن بیستم کاهش چشمگیری نشان داده است که بطور گسترده ای به فاکتورهای محیطی نسبت داده می شود.این مطالعه باهدف تعیین عوامل محیطی که ممکن است برسن شروع منارک نقش داشته باشنددرمدارس دخترانه شهرکرمانشاه انجام گردید.

  مواد و روش ها

  دراین مطالعه موردی شاهدی 400 دانش آموز دختر≥ 12 سال که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند به روش خوشه ای از 3 ناحیه شهر کرمانشاه انتخاب شدند.جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات عمومی، فعالیت فیزیکی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی بوده است.برای محاسبات آماری از رگرسیون لجستیک، تی مستقل، من ویتنی و کای دو استفاده گردید.

  یافته ها

  دختران با منارک زودرس بطور معنی داری قد بلندتر و وزن بیشتری ازدختران بدون منارک داشتند.دختران چاق و دارای اضافه وزن به ترتیب36/3 و 55/2 برابردختران با نمایه توده بدنی طبیعی شانس بالاتری برای ابتلا به منارک زودرس داشتند.میانگین وزن تولد در دختران با منارک زودرس 18/0 کیلوگرم کمتر ازدختران سالم بود.اما در سن شروع تغذیه تکمیلی ومدت تغذیه با شیر مادر تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.دختران با فعالیت فیزیکی کم 44درصد، فعالیت فیزیکی متوسط 48درصدو فعالیت فیزیکی شدید 59%درصد ریسک کمتری برای قاعدگی زودرس درمقایسه با دختران بی تحرک داشتند.

  نتایج :

  آماری ارتباطی میان درآمدخانوار بارسیدن به منارک تا 12 سالگی را نشان دادند درحالیکه هیچ ارتباطی بین میزان تحصیلات و وضعیت شغلی مادران با منارک زودرس مشاهده نشد.دخترانی که مادرانشان قاعدگی زودرس داشتند تمایل بیشتری برای تجربه زودتر منارک درمقایسه باگروه کنترل داشتند.

  کلیدواژگان: منارک زودرس، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، فعالیت فیزیکی، عوامل محیطی
 • زهرا گودرزقلعه مهدیخانی، محدثه لاری پور، محمدرضا رضوی صفحات 2069-2080
  سابقه وهدف

  کاندیدا آلبیکنس،شبه مخمری است که جزیی از فلورنرمال سطوح مخاطی حفره دهانی، دستگاه گوارش و واژن میباشد.این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع کاندیدیازیس و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده ای چون سن،جنس،مصرف سیگار ونوع بیماری (مشکلات گوارشی ، دیابت وآلزایمر) انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی از ضایعات183بیماران مشکوک به کاندیدیازیس (ترشحات واژن ،سواب مقعدی و دهان) در سال 1397 نمونه برداری شد.گونه های کاندیدا باروش های مورفولوژیک،بیوشیمیایی وازطریق کشت برروی محیط کروم آگارکاندیدا شناسایی شدندو برای شناسایی قطعی گونه های کاندیدا ،روش مولکولی PCR-RFLPاجراگردید.نمونه برداری با رضایت افراد انجام گرفت واطلاعات مورد نیاز در پرسش نامه ی مربوطه ثبت شدوداده ها با استفاده از آزمون آماری Chi-square وFisherمورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفتند.

  نتایج

  ازمجموع183نمونه مورد مطالعه،گونه کاندیدا آلبیکنس با تعداد98مورد (55/53%)بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.نتایج حاصله نشان داد 12/78درصد ازافراد مبتلا به کاندیدیازیس گوارشی درسنین55 تا80سال،از بیماری آلزایمررنج میبردند (05/0P.value‹).همچنین از بین56نفر مبتلا به دیابت،36نفر (28/64%)به کاندیدیازیس دهانی مبتلا بودندکه اغلب در گروه سنی18تا30سال قرار داشتند (05/0P.value‹).توزیع کاندیدیازیس واژن با عفونت های گوارشی و سن ارتباط معناداری دارد.بین گروه های سنی با سه نوع کاندیدیازیس با کنترل از نظر آماری در سطح کمتر از 05/0 بود.درحالیکه بین توزیع هیچ یک نوع از کاندیدیازیس با مصرف سیگار وجنس ارتباط معناداری مشاهده نگردید (05/0P.value›).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان دادکه کاندیدیازیس در افرادبا زمینه های مستعدکننده بالاخص بیماری هایی چون دیابت،آلزایمر و افراد دارای مشکلات گوارشی شیوع قابل توجهی داردومیتواند زمینه ساز بیماری های جدی وخطرناک باشد.همچنین کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا تروپیکالیس از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده ی عفونت هستند.

  کلیدواژگان: کاندیداآلبیکنس، کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدیازیس، مستعدکننده
 • سیده فاطمه حسینی ایوری، علی درویش پور، ملیحه نصیری، حسین شیری صفحات 2081-2090
  زمینه و هدف

  یکی از بیماری‌هایی که امروزه کیفیت زندگی افراد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بیماری نارسایی مزمن کلیه می‌باشد. دیالیز صفاقی یکی از درمان‌های نارسایی مزمن کلیه می‌باشد. آموزش، بخش مهمی از برنامه مراقبتی می‌باشد که به بیمار کمک می‌کند که نقش مهمی را در روند درمان خود داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی نیازهای بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی می‌باشند که براساس تشخیص‌های پرستاری، مداخلات پرستاری و نتایج بدست آمده، طی فرآیند پرستاری انجام شده‌است. سپس با توجه به نیاز بیماران یک برنامه آموزشی مراقبت از خود تدوین ‌گردید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که بر روی 74 بیمار مراجعه‌کننده به بخش‌های دیالیز صفاقی 5 مرکز درمانی، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمعیت‌شناختی- بالینی از طریق پرونده پزشکی بیماران و نیازهای آموزشی از طریق مصاحبه حضوری و تلفنی با افراد تحت درمان با دیالیزصفاقی گردآوری گردید. تعیین نیازهای آموزشی بر مبنای تشخیص‌های پرستاری انجمن بین‌المللی آمریکای شمالی صورت گرفت و در نهایت تدوین برنامه مراقبت از خود از طریق مداخلات پرستاری مربوط به تشخیص‌های شایع و برآیندهای موردانتظار در آن‌ها انجام شد. داده ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها و نتیجه‌گیری:

   از میان 20 تشخیص پرستاری مطرح شده در NANDA در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی، 5 تشخیص شامل: اختلالات آب و الکترولیت، عفونت، یبوست، اختلالات خواب، اختلال در تمامیت پوست می‌باشند که برنامه آموزش مراقبت از خود جهت رفع این نیازها تدوین گردید.

  کلیدواژگان: آموزش، مراقبت از خود، فرآیندپرستاری، دیالیز صفاقی
 • سمیرا کدوغنی ثانی، مجید جمشیدیان مجاور، حمیدرضا فرزین، محسن نعیمی پور، محدثه امیری صفحات 2091-2100

  لاکتوفرین یک گلیکوپروتیین و یکی از مهم‌ترین بیواکتیوهای شیر است که فعالیت ضدباکتری، ضدویروسی، ضدقارچی و ضدانگلی دارد. پپتید های ضد میکروبی به علت برخورداری از خصوصیات و ویژگی‌های مناسب مانند کشندگی سریع، طیف وسیع فعالیت و همچنین اثر بخش آن ها نسبت به به مقاومت دارویی ، در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

  مواد و روش کار

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آنتی‌باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آیروژینوزا ،استافیلوکوکوس اوریوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز می باشد.بدین منظور در ابتدا نانوذره نقره بر روی لاکتوفرین بارگذاری شد. سپس جهت تایید بارگذاری نانوذرات نقره بر روی لاکتوفرین، پتانسیل زتای توسط دستگاه تعیین پتانسیل زتا اندازه گیری شد. همچنین با کمک طیف سنجی رامان، FTIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی خصوصیات این نانوکمپلکس بررسی گردید. سپس اثر نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی سلول‌ها بررسی شد تا سمیت این ترکیب بر روی سلول‌ها مشخص گردد. خاصیت ضدباکتریایی نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری سودوموناس آیروژینوزا، باکتری استافیلوکوکوس اریوس، باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز و باکتری آسینتوباکتر بومانی به روش های تست MTT، تست های MIC ،MBC و انتشار در حفره آگار بررسی گردید .

  یافته‌ها:

   نتایج نشان می‌دهد که نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بیشترین اثر کشندگی را بر باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز داشته است و بر باکتری آسینتوباکتر بومانی کمترین اثر را داشته است.

  استنتاج

  سنتز کمپلکس نانوذرات نقره-لاکتوفرین می‌تواند در زمینه پزشکی و صنایع غذایی به عنوان عامل ضد میکروبی نوآورانه، اقتصادی قابل استفاده باشد.

  کلیدواژگان: لاکتوفرین، نقره، استافیلوکوکوس ارئوس، سودوموناس آئروژینوزا
 • بنیاد جمشیدزهی، فرهاد کهرازئی، محمود شیرازی صفحات 2101-2112
  مقدمه

  تحقیقات نشان داده است روان درمانی مثبت گرا به سازگاری زناشویی در زوجین منجر می‌شود. از سوی دیگر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  در کاهش مواردی همچون کشمکش و منازعه، سازگای و تعهد به معنای داشتن زندگی غنی و پرمعنا موثر بوده است اما در زمینه مقایسه این دو رویکرد شکاف تحقیقاتی وجود دارد.هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی در زوجین  بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین خواهان میل به طلاق بود که جهت زوج درمانی به مراکز مشاوره خانواده شهر ایرانشهر در سال1399 مراجعه نموده بودند. 45 زوج به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و یک گروه 30 نفری گواه تقسیم شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک و والاس (1995) پاسخ دادند.  آموزش زوج درمانی مثبت نگر سلیگمن و سیکزنت میهالی (2000) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز، استروساحل و ویلسون (2012) در 8  جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه‌های آزمایش اجرا و پس از اتمام جلسات پس آزمون انجام شد. در پایان بعد از اجرای پس آزمون نتایج با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد آموزش زوج درمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش سازگاری زناشویی در زوجین موثر بوده است (01/0<p). همچنین آموزش  زوج درمانی مثبت نگر نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر معنی دار تری داشت (01/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه هر دو مداخله دارای تاثیر قدرتمندی بر افزایش سازگاری زناشویی داشتند، ولی زوج درمانی مثبت نگر در افزایش سازگاری زناشویی و مسامحه موثرتر بود لذا ترکیب این دو روش در مداخلات زوج درمانگری احتمالا به نتایج موثرتری منتج می‌گردد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی مثبت نگر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سازگاری زناشویی، زوجین
 • شیدا بوذری، روناک بختیاری، هاتف آجودانی فر، سید عطاالله سادات شاندیز صفحات 2114-2124

  شیمی درمانی سرطان به‌دلیل اثرات نامطلوب داروهای ضدسرطانی یک چالش بزرگ است. لذا تلاش بر آن است تا از محصولات طبیعی با پتانسیل درمانی و بی‌خطر برای درمان انواع بیماریها استفاده شود. هدف این پژوهش کشف پتانسیل ضدسرطانی پری‌بیوتیک Bovicin HC5 است.

  روش کار

  سنجش بقای سلول‌های کارسینوم هپاتوسلولار انسانی Huh-7 پس از تیمار با غلظت‌های مختلف Bovicin HC5 به‌روش MTT  بررسی شد. آپوپتوز سلولی با سنجش فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های سرطانی Huh-7 تیمار شده با غلظتIC50  Bovicin HC5 بررسی شد. جهت ارزیابی توانایی تهاجم سلول‌های سرطانی Huh-7 تیمار شده با دوزهای زیرکشنده Bovicin HC5 از روش Boyden Chamber استفاده شد. میزان بیان ژن‌های پروآپوپتوتیک bax، آنتی‌آپوپتوتیک bcl-2 و ژن مرجع ꞵ-actin درسلول‌های Huh-7 تیمار شده با غلظتIC50  Bovicin HC5 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روشReal Time PCR، مورد بررسی کمی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد (05/0>P). 91/1، 36/2 و 62/2 نتایج تست MTT نشان داد که زنده‌مانی سلول‌های Huh-7 تیمار شده با غلظت‌های مختلف Bovicin HC5 به‌طور معنی‌داری وابسته به غلظت و زمان تیمار کاهش پیدا کرده است (001/0>p). به‌طوری‌که بیشترین تاثیر درغلظتµM  400 و مدت 72 ساعت مشاهده شد. غلظتIC50  Bovicin HC5 برابر باµM  300 به‌دست آمد. فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های Huh-7 تیمار شده پس از 72 ساعت به‌صورت وابسته به زمان افزایش معنی‌داری داشتند و نسبت به کنترل به‌ترتیب حدود 9/1 برابر (01/0>p)، 36/2 برابر (001/0>p) و 62/2 برابر (001/0>p) شدند. توان تهاجم سلول‌های سرطانی Huh-7 تیمار شده با دوز زیرکشنده Bovicin HC5 به‌طور وابسته به‌ دوز کاهش یافت و در غلظتµM 250 بدون اثر کشندگی شدید، حداقل توان تهاجم را نشان داد (001/0>p). همچنین بیان ژن پروآپوپتوتیک bax و آنتی‌آپوپتوتیک bcl-2 در سلول‌های Huh-7تیمار شده با غلظت IC50 Bovicin HC5 به‌طور قابل ملاحظه‌ای به‌ترتیب افزایش (001/0>p) و کاهش (001/0>p) یافت. درنتیجه، Bovicin HC5 ممکن است نوید بخش کشف یک استراتژی جدید برای درمان کارسینوم هپاتوسلولار انسانی بوده و داروی جدیدی با فعالیت ضدتومور و ضدمتاستاتیک و بدون عوارض جانبی تولید گردد.

  کلیدواژگان: کارسینوم هپاتوسلولار انسانی، پری بیوتیک، Bovicin HC5، ضدمتاستاز، آپوپتوز
 • اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی
  زهرا احمدی کاظم آبادی، فریبرز درتاج رابری، حسن احدی، صادق نصری، فاطمه قائمی صفحات 2124-2136
  مقدمه

   تولد فرزند با ناتوانی، مادران را با آسیب‌های روانی، هیجانی و اجتماعی متنوعی مواجه می‌سازد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی بود.

  روش کار

    روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل مادران دارای کودک استثنایی بود که کودک آنها در یکی از مدارس استثنایی شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول آموزش بودند که تعداد آنان در مجموع 320 نفر بود. در این مطالعه 37 مادر دارای کودک استثنایی به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. مادران حاضر در گروه آزمایش به مدت 12 هفته تحت آموزش شفقت به خود (12 جلسه) قرار گرفتند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه امیدواری به روابط سازنده (اسنایدر و همکاران، 1991) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار اماری SPSS ویرایش 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

   نتایج نشان داد که آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده (0001>P؛ 58/0=Eta؛ 57/47=F) در مادران دارای کودکان استثنایی تاثیر معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش شفقت به خود با تمرکز بر تصویرسازی شفقت نسبت به خود و دیگران، استفاده از درماندگی خلاق، تصریح اهداف ارزشمند، تقویت رفتارهای شفقت‌آمیز و توسعه رفتارهای هوشمندانه، می‌تواند به عنوان روشی موثر در جهت بهبود امیدواری به روابط سازنده مادران دارای کودکان استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش شفقت به خود، امیدواری به روابط سازنده، کودکان استثنایی
|
 • Alireza Sedaghat, Ahmad Bagherimoghaddam, Farzaneh Fazeli, Benyamin Fazli, Nooshin Abdollahpour, Bita Mirzaie Feizabadi Pages 1915-1925
  Objective

  Intensive care units (ICU) still face a high risk of primary and nosocomial infection. Pathogens in ICU are generally becoming more resistant to antimicrobial drugs, but there are differences between countries, possibly moving to different antibiotic usage patterns. It seems necessary to have adequate knowledge about local microbes and their sensitivity patterns in order to prepare an effective experimental treatment protocol in the ICU. In this study, the bacteriological profile and antibiogram of cultures performed in the ICU are investigated.

  Methods

  The cross-sectional study examined all culture samples obtained from patients in four intensive care units at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran, during 2016 to 2019. Culture and antibiogram information was extracted from the HIS system and compared with patient files whenever necessary. In order to analyze the data, SPSS software was used along with the Chi Square test.

  Results

  In total, 1569 samples were examined, and 674 (42.95%) were positive for microbial culture. As the most commonly isolated bacteria, Acinetobacter accounted for 32.9% of the cases in 222 cases. Candida accounted for 85 cases (12.6%), Staphylococcus aureus 81 cases (12%), and Klebsiella 59 cases (7.8%). Colistin, the most effective antibiotic against Acinetobacter, showed a resistance rate of 0.9%, whereas carbapenems were not effective against over 95% of these bacteria.

  Conclusion

  Acinetobacter was the most common Gram-negative bacillus in intensive care units, accounting for more than half of infections. In addition, most of the tested antibiotics, except colistin, were resistant to these strains. Since these microorganisms are multidrug resistant, it is crucial that infection control processes in intensive care units are reviewed and standard antibiotics are prescribed.

  Keywords: Drug resistance, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, Colistin, Intensive Care Units
 • MohammadEsmaeil Afzalpour, Mehdi Mogharnasi, Hossien Zahraei, mojtaba Amirabadezadeh, hossein Nakhaie Pages 1925-1941
  Introduction

  The aim of the present study was to investigated the comparison effects of eight weeks of continuous and high intensity interval swimming on irisin tissue levels and insulin sensitivity in male rats with metabolic syndrome.

  Materials and Methods

  48 male Wistar rats with six weeks of age and a weight range of 150-180 gr were randomly divided into four groups of eight including: standard control, metabolic syndrome control, moderate continuous swimming+metabolic syndrome (CT+MetS) and high-intensity interval swimming+metabolic syndrome (HIIT+MetS). The training was carriedout for eight weeks and five days a week, equivalent to 65 and almost 100 percent of the maximum oxygen consumption, respectively, for the program of CT and HIIT swimming. Measurement of blood and tissue variables (visceral fat and liver) was done by ELISA method and statistical analysis was done using one-way analysis of variance and at a significance level of p<0.05.

  Results

  The results showed that CT and HIIT swimming after induction of metabolic syndrome increased level of irisin in the liver tissue and visceral fat of rats (p=0.002 and p=0.0001, respectively); so the changes were higher after HIIT. The glucose levels in the CT and HIIT swimming group were significantly lower than the standard and the metabolic syndrome control (p=0.0001) groups. No significant difference was observed in the insulin sensitivity (p=0.67) between the training groups and the metabolic syndrome control group.

  Conclusion

  It is possible that moderate and high intensity intermittent swimming induce protective effects on metabolic syndrome by increasing irisin and reducing blood glucose.

  Keywords: Metabolic syndrome, Continuous swimming, High-intensity interval swimming, Irisin, Insulin sensitivity
 • Bahman Moradi poodeh, Fatemeh Ahmadpour Pages 1942-1949
  Background and Objectives

  Amygdalin is a cyanogenic compound naturally present in apricot, peach, bitter almond, plum and apple seeds. The aim of this study was to evaluate the effect of amygdalin on cell survival and Malondialdehyde (MDA) level in the SK-BR-3 breast cancer cell line and to compare these effects on the healthy MRC-5 cell line.

  Methods

  Breast cancer cell line SK-BR-3 and healthy cell line MRC-5 were used in this study. To study the effect of amygdalin on the survival of these two cell lines and on the surface of MDA, concentrations of 2.5, 5, 10, 20, 40 and 80 mg/ml of amygdalin were used. Cell survival was assessed by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay and MDA level was assessed by thiobarbituric acid and spectrophotometric method. Statistical comparison of the mean between the groups was performed using a one-way analysis of variance (ANOVA) followed by a post hoc Tukey's test.

  Results

  Based on the results of the present study, amygdalin in a dose-dependent manner significantly reduced SK-BR-3 tumor cell survival and also significantly increased MDA levels in this cell line (P <0.05), but it there were no statistically significant effect on the normal survival of MRC-5 cells and MDA levels (P >0.05).

  Conclusion

  Amygdalin kills SK-BR-3 breast cancer cells by increasing the level of MDA in these cells.

  Keywords: Breast cancer, Amygdalin, Malondialdehyde, SK-BR-3
 • Gholamreza Daryayelal, Bahman Akbari Pages 1950-1961
  Introduction

  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral  therapy on emotional processes in students with social anxiety disorder.

  Material and Method

  The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and follow-up with a control group. The statistical population of the present study included all 26 to 18 year old female undergraduate students of Guilan University (11271 people) in the academic year 1397-98. At this stage, the Social Panic Questionnaire (SPIN) of Connor et al. (2000) was administered to all undergraduate female students of Guilan University who were selected using random sampling method. Cognitive behavioral  therapy sessions for social anxiety disorder (Hayes, 2004) were conducted in 10 2-hour group sessions, but the control group remained on the waiting list. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that cognitive behavioral  therapy on the improvement of repression (F=10.80, P=0.003), unpleasant emotional experience (F=12.86, P<0.001), emotional symptoms Processing (F=16.95, P<0.001), avoidance (F=19.65, P<0.001) and emotional control (F= 21.23, P<0.001) of the experimental group subjects It was effective.

  Conclusion

  It can be concluded that cognitive behavioral  therapy was effective on emotional processes in girls with social anxiety disorder.

  Keywords: Cognitive behavioral Therapy, Emotional Processing, Social Anxiety
 • Zakiyeh Imanpanah, Mahdi Askari Badouei, Gholamreza Hashemi Tabar, Kiarash Ghazvini Pages 1962-1974
  Introduction

  Purpose of this study was to investigate of prevalence, phylogenetic groups and antibiotic resistance pattern EAEC isolated from diarrheic children in Mashhad city.

  Material and Method

  This cross-sectional study conducted for one year. In total, 450 diarrhea samples of children under 10 years of age were collected from children's specialized hospital in Mashhad. After isolation of Escherichia coli, EAEC isolates were identified by PCR molcular method. Phylogenetic groups of EAEC isolates were determined using the original and updated 2019 method. Antimicrobial susceptibility test was performed using disc diffusion methods(Kirby-Bauer method) against 12 antibiotics.

  Results

  44(9.8%) EAEC isolates were identified from 422(93.8%) Escherichia coli isolates by PCR. Seven phylogroups including D(40.9%), unknown(27.3%), G(11.4%), B1(9.1%), F(4.5%), B2(4.5%) and A(2.3%) were detected among EAEC isolates.The highest diversity of antibiotic resistance patterns was related to Phylogroup D. EAEC isolates showed the highest resistance to amoxicillin and erythromycin 100%. Overall, 97.7% of EAEC isolates were with multiple drug resistance(MDR).

  Conclusion

  The present study showed a significant presence of EAEC strains. Considering the role of EAEC in chronic diarrhea and growth retardation syndrome in children, it is suggested that the identification of EAEC strains to be considered in diagnostic laboratories in cases of children’s diarrhea. on the other hand, due to the high prevalence of multiple resistances, antibiogram test is required to treat diarrhea in children.

  Keywords: EAEC, phylogenetic, Antibiotic Resistance, Children's diarrhea, Mashhad
 • Maryam Bahrian, Simin Bashardust, Hayede Saberi Pages 1975-1986
  Introduction

  Sexual addiction is a psychiatric disorder with unpleasant personal, interpersonal, legal, social, and physical outcomes. Sexual addiction is mainly rooted in unpleasant experiences within family and during childhood. The purpose of this study was to investigate comparison of self-concept and childhood traumas of people with sexual addiction disorder with healthy people.

  Material and Method

  This study was a causal-comparative investigation and using purposive sampling method, was carried out on 50 people with sexual addiction disorder and 50 healthy people in the control group matching with age and academic. The study made use of the sexual addiction screening test-revised (SAST-R) of Carnes and et al, self-concept questionnaire (SCQ) of Rogers and short form of the childhood trauma questionnaire (CTQ-SF) of Bernstein and et al. In this study, Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used for data analysis.

  Results

  The results of multivariate analysis of variance showed that there is a difference between self-concept and childhood traumas of people with sexual addiction disorder with healthy people; in this way, the people with sexual addiction disorder have lower scores in negative self-concept and childhood traumas than the healthy people.

  Conclusion

  These results have important implications of the role of unpleasant experiences in the family on the sexual behaviors of people in the later years of life. So that those who have negative self-concept and more childhood trauma are more to sexual addiction disorder.

  Keywords: self-concept, childhood traumas, sexual addiction disorder
 • Hossein Mohammadi, MohammadEsmaiel Afzalpour, Seyed Hossein Abtahi Ievary Pages 1987-1992
  Introduction

  Various studies have demonstrated that different rest Intervals has a significant effect on hormonal, metabolic and cardiovascular responses. This factors can lead to different muscle damage responses.

  Material and Method

  20 untrained subjects (25.4 ± 0.068 years, height 1.74 ± 0.97 cm and weight 30.8 ± 8.48 kg) in three sessions of eccentric resistance exercise with 24 hours rest between each session Participated in this study. Subjects were divided into 2 groups of 10 subjects who performed 50 eccentric contractions with number of 5 sets, 10 repetitions, and the interset rest interval 1 and 3 minutes with 85% of one repetition maximum (1RM). Alpha necrosis tumor factor, were measured immediately before , immediately after each session and 24 hours after the last training session. Variance analysis with repeated measurment and Bonferroni post- hoc test were used to statistical analysis of data.

  Results

  Alpha necrosis tumor factor in the immediately after each training session and 24 hours after the last training session in 2 groups significantly increased (P <0.05), but no significant difference in All dependent variable was found in 2 groups at different time points.

  Conclusion

  The repetition of eccentric exercise for three consecutive days causes muscle damage that can be a factor influencing the immune system and causing inflammatory responses in untrained individuals independent of manipulating the interset rest intervals.

  Keywords: eccentric exercise, muscle damage, inflammatory markers, rest intervals, Alpha necrosis tumor factor
 • Haleh sadat Saatchig, Taher Tizdast, MohammadAli Rahmani Pages 1993-2006
  Introduction

  A positive attitude towards drugs is an important factor in drug-seeking behavior, the occurrence of dependence and the continuation of drug abuse. The aim of this study was to determine the mediating role of ego capacity in the relationship between attachment styles and attitude towards addiction of clients who are quitting.

  Material and Method

  The method of this present study was descriptive-correlational. The statistical population of this research included all addicts who referred to addiction treatment centers in one district of Tehran for addiction treatment from July to October 2019. 214 samples were selected using random cluster sampling method. The data collection tools were Hazan and Shaver's Adult Attachment Questionnaire (1987), Markström et al.'s (1997) Psycho-Social Ego Strength Inventory, and Theoretical Addiction Attitude Questionnaire (1379).

  Results

  Data analysis using structural equation modeling showed that secure attachment style had a negative effect on positive attitude towards addiction (β = -0.317; p < 0.01) and anxious insecure attachment style (p < 0.01) β; p<0.01) and insecure avoidant (β=0.375; p<0.01) have a positive effect on positive attitude towards addiction. Also, secure attachment style has a positive effect on negative attitude towards addiction (β=0.364; p<0.01) and anxious insecure attachment styles (β=0.315; p<0.01) and insecure avoidant (341) β = -0.01; p < 0.01) have a negative effect on the negative attitude towards addiction. Ego capacity has a positive effect on the negative attitude towards addiction (β=0.512; p<0.01) and has a negative effect on the positive attitude towards addiction (β=0.744; p<0.01). Secure attachment style has a positive effect on ego capacity (β=0.743; p<0.01) and anxious insecure attachment styles (β=0.732; p<0.01) and insecure avoidant attachment styles (β=0.01; p<0.01) β; p<0.01) have a negative effect on ego capacity.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it seems that supportive treatments can be appropriate in managing and reducing the intensity of consumption and modifying the attitude towards addiction, and in general, treating addiction and preventing relapse, and it is one of the costs imposed on families, society and the system. Reduce healthcare.

  Keywords: Stop using drugs, intra-psychological ability, attachment to important people, positive attitude towards addiction
 • Soheil Shomeiri, Vahid Pouresmaeil, Seyed MohammadBagher Najarzadeh Pages 2008-2023
  Introduction

  Diabetes is one of the most common metabolic diseases that has macrovascular and microvascular complications including nephropathy, retinopathy and neuropathy. Electrolyte and vitamin D disorders have also been seen in diabetic patients. The aim of this study was to investigate the relationship between serum levels of vitamin D, sodium and potassium with nephropathy in patients with type 2 diabetes.

  Material and Methods

  This case-control study was performed on 83 patients with type 2 diabetes referred to Shahrivar Hospital in Mashhad in 2019 who were divided into two groups with nephropathy and no nephropathy. Fat, creatinine, FBS, HbA1c, GFR profiles were evaluated along with other demographic information. Serum level of vitamin D was measured by ELISA method and serum level of sodium and potassium was measured by atomic absorption spectrophotometry in all patients. IBM-SPSS v.20 software was used to analyze the findings and the significance level of the tests was less than 0.05.

  Results

  The mean age was 59.27±10.62 years which included 45 men and 38 women. Body mass index (P-value=0.009), Smoking (P-value=0.005), Duration of Diabetes, Systolic and Diastolic Blood Pressure, Potassium, FBS, HbA1c, Creatinine, GFR were significantly different between the two groups. (P-value=0.0001 for each). Also, there was a significant relationship between serum vitamin D level (P-value=0.004) with the incidence and serum potassium level with the severity of nephropathy (P-value=0.001).

  Conclusion

  Control of serum levels of vitamin D and potassium can affect the incidence and severity of diabetic nephropathy, so control of these variables is recommended in these patients.

  Keywords: Diabetes, Diabetic nephropathy, Vitamin D, Sodium, Potassium
 • Elahe Hashemi, Changiz Rahimi Taganki, Nourollah Mohammadi, Abdolaziz Aflak Seir Pages 2023-2038
  Introduction

  Obsessive-compulsive disorder is one of the most frequent mental disorders. On the one hand, various theoretical models emphasize different structures; on the other hand, OCD psychotherapies result in inadequate therapeutic outputs. Therefore, it is essential to look into this subject. This study extracted OCD diagnostic components based on lived experiences.

  Material and Method

  This study is qualitative and phenomenological. The information was gathered through the use of semi-structured interviews and criterion-based sampling. Accordingly, six participants with OCD were interviewed. The themes were extracted through performing interviews and obtaining lived experiences.                                                     

  Results

  In this research, four organizing themes were extracted. The organizing themes include Cognition (catastrophizing, should, excessive responsibility, and labeling), emotions (anger, fear, and sense of guilt), behavior (inspection, excessive washing, and avoidance), and lifestyle (interactions, excretion, work/education, and leisure activities). These organizing themes were the main components that can facilitate diagnosing and understanding OCD.  

  Conclusion

  OCD is related to two major cognitive perceptions: 1. Excessive damage (risk) phobia, 2. Taking on excessive responsibility for damages (risks).

  Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Diagnosis, Content Analysis, Lived Experience, Phenomenological Approach
 • fahime pourhaji, Fatemeh pourhaji, nooshin peyman Pages 2039-2049
  Introduction

  Breast milk is the main food of infants, but shortening the duration of breastfeeding is a serious problem, especially in developing countries. Reducing the amount and duration of exclusive breastfeeding can lead to an increase of two to three Equal in the rate of malnutrition, infection and infant mortality.The aim of this study was to evaluate the effectiveness of educational interventions in increasing the continuity of exclusive breastfeeding.

  Methods

  Literature search was performed using four databases of Scientific Jihad Scientific Information Center (SID), Iran Scientific Information and Documentation Research Institute (Irandoc), Database of Iranian Publications (Magiran) and Google Scholar. The present study includes studies from 5/24/2010 to 7/12/2020.

  Results

  A total of 11 studies, including data from 1275 participants, met the inclusion criteria. Eleven studies measured the amount of exclusive breastfeeding before and after the intervention, and 4 articles used the model and theories of health education for the intervention. The planned behavior pattern has been used in 3 studies and the health belief model once to improve breastfeeding.

  Conclusion

  Designing and implementing an educational intervention to continue breastfeeding significantly improves the awareness of the need for breastfeeding and leads to continued breastfeeding behavior in mothers. Education can be effective in improving performance, awareness and attitudes among parents about how to breastfeed the baby.

  Keywords: Educational interventions, xclusive breastfeeding, Systematic Review
 • Amirtaher Mirmortazavi, Maryam Norouzian, Alireza Chamani, Abdolrasoul Rangrazi Pages 2050-2058
  Introduction

  Dimensional stability of removable dentures in various disinfecting agents is considered an important and necessary property. The purpose of this study is to evaluate the dimensional stability of two types of heat-cured acrylic after immersion in distilled water, ozonated water and sodium hypochlorite solution.

  Material and Method

  In this in-vitro study, 60 disk-shaped samples were made, including 30 samples of Acropars heat cure acrylic resin and 30 samples of Pro Base heat cure acrylic resin. 30 samples of each acrylic were divided into three subgroups (n=10): 1) Immersion for 8 hours in distilled water (control group). 2) immersion for 8 hours in 1% sodium hypochlorite and 3) immersion for 8 hours in ozonized water. After every 8 hours, the solutions were changed and all samples were placed in disinfectant solutions for 16 weeks. Before and after immersion in each of the environments, the diameter of the samples was measured with an accurate micrometer with an accuracy of 1 micron. Finally, the obtained data were analyzed through appropriate statistical tests.

  Results

  Results showed that the dimensional changes of Pro Base heat cure acrylic resin by immersion in any of the 1% sodium hypochlorite solutions, ozonated water and, distilled water are not significant, and the dimensional changes of Acropars (Iranian) acrylic resin are not also significant in each of these solutions. Therefore, both disinfectant solutions are suitable for disinfection of dentures.

  Conclusion

  After 16 weeks of immersion, the change in dimensions of heat cure acrylic resins in ozonated water is clinically acceptable, and according to the confirmation of the appropriate disinfection property of ozonated water in previous research and further studies, it can be suggested to the patients as a suitable disinfectant for disinfection of dentures.

  Keywords: Ozone, Sodium hypochlorite, Acrylic Resin, Denture, Dimensional stability
 • MehrAli rahimi, Mohsen Nematy, Habibollah Esmaily, Akram Rahimi Pages 2059-2068
  Background and objective

  the age when menarche start as a reproductive trait has undergone a significant decline over the twentieth century which is widely attributed to the environmental factors. The current study aims to investigate the environmental factors impacting on menarche in the girl’s school in Kermanshah, Iran.

  Materials and Method

  in this case-control study, 400 participants of age 12 and over were recruited based on a cluster sampling strategy from three neighborhoods in Kermanshah, Iran. The questionnaires were measured based on demography, physical and socio-economical statues items. Logistic regression, Independent sample T test, Mann-Whitney and chi-square were used for statistical calculations.

  Findings

  It was observed that the girls with early menarche were significantly taller and heavier than non-menarcheal. The obese and overweight girls had respectively 3.36 and 2.55 higher chance to early age at menarche in comparison with normal BMI ones. The mean birth weight of early menarche girls was 0.18 kg lower than the healthy girls. However, there were no significant difference in the age of complementary feeding and the breast-feeding period among the two groups. The girls who had low physical activity(OR=0/56, 95% CI 0/32-0/98), medium , and high, had respectively 44%,48% and 59% lower risk of early menarche compared to inactive students. The statistical findings approved a correlation between the family income and premature menarche, whereas there was no correlation between parental education, occupational status and early menarche. Finally, girls whose mothers had also early menarche tended to have the same experience compared to control group.

  Keywords: early menarche socio-economic status, physical activity, environmental factors
 • Zahra Goodarz Ghaleh Mehdikhani, Mohaddeseh Larypoor, MohammadReza Razavi Pages 2069-2080
  Introduction

  Candida albicans is a yeast-like part of the normal flora of the mucosal surfaces of the oral cavity, digestive tract, and vagina. This study aimed to determine the prevalence of candidiasis and its relation with predisposing factors such as age, sex, smoking and disease type (gastrointestinal problems, diabetes, and Alzheimer's disease).

  Material and Methods

  In this cross-sectional study, lesions of 183 patients suspected of candidiasis(vaginal discharge, anal swab and oral)were sampled in2018.Candida species were identified using morphological, biochemical tests and culture on the CHROMagar Candida medium and the PCR-RFLP method was used for definitive identification of the candida species. Sampling was done with the consent of the subjects and the required data were recorded in the relevant questionnaire. The necessary data were recorded in the relevant data sheets and analyzed by Fisher and Chi-square test(P.value=0.05).

  Results

  Of the 183 samples studied, Candida albicans with 98 cases(53.55%)had the highest contribution. Results showed that 78.12% of people with gastrointestinal candidiasis aged 55 to 80 years were suffering from Alzheimer's disease(P.value<0.05). Also among the 56 diabetic patients, 36 (64.28%) had oral candidiasis, most of which were in the age group of 18-30 years(P.value<0.05). The distribution of vaginal candidiasis was significantly associated with gastrointestinal infections and age. There was no significant relationship between the distribution of candidiasis and smoking and sex(P.value>0.05).

  Conclusion

  This study showed that candidiasis is highly prevalent in people with predisposing conditions, especially diabetes, Alzheimer's and people with digestive problems. Candida albicans and Candida tropicalis are the major contributing factors.

  Keywords: Candida albicans, Candida tropicalis, Candidiasis, predisposing
 • Seyedeh fatemeh Hosainy Eivari, Ali Darvishpoor, Malihe Nasiri, Hossein Shiri Pages 2081-2090
  Background & Aim

  Chronic kidney failure is one of the diseases that affect the quality of life of people today. Peritoneal dialysis is one of the treatments for chronic kidney failure. Education is an important part of the care program that helps the patient to play an important role in the treatment process. The aim of this study was to evaluate the needs of patients undergoing peritoneal dialysis, which is based on nursing diagnoses, nursing interventions and the results obtained during the nursing process. Then, according to the needs of patients, a self-care educational program was developed.

  Methods

  The present study is a descriptive study that was performed on 74 patients referred to peritoneal dialysis wards of 5 medical centers. Demographic-clinical information was collected through patients' medical records and educational needs through face-to-face and telephone interviews with patients undergoing peritoneal dialysis. The training needs were determined based on the nursing diagnoses of the International Association of North America, and finally the self-care program was developed through nursing interventions related to common diagnoses and their expected outcomes. Data were analyzed by SPSS software version 26.

  Results and Conclusion

  Among the 20 nursing diagnoses presented in NANDA in patients undergoing peritoneal dialysis, 5 diagnoses including: water and electrolyte disorders, infection, constipation, sleep disorders, and skin integrity disorders are the most common. Self-care was developed to meet these needs.

  Keywords: education, self-care, nursing process, peritoneal dialysis
 • Samira Kadoughani Sani, Majid Jamshidian-Mojaver, Hamidreza Farzin, Mohsen Naeemipour, Mohadese Amiri Pages 2091-2100

  milk, which has antibacterial, antiviral, antifungal and antiparasitic activity. Antimicrobial peptides have been receiving a lot of attention in recent decades due to having suitable properties such as fast killing, wide spectrum of activity and also their effectiveness in relation to drug resistance.

  Materials and methods

  The purpose of this study is to investigate the antibacterial effect of silver lactoferrin nanocomplex on Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii and Streptococcus pyogenes.
  For this purpose, silver nanoparticles were first loaded on lactoferrin. Then, to confirm the loading of silver nanoparticles on lactoferrin, the zeta potential was measured by the zeta potential determination device. Also, with the help of Raman spectroscopy, FTIR and scanning electron microscope, the properties of this nanocomplex were investigated. Then the effect of lactoferrin + silver nanocomplex on cells was investigated to determine the toxicity of this compound on cells. The antibacterial properties of lactoferrin + silver nanocomplex on Pseudomonas aeruginosa bacteria, Staphylococcus aureus bacteria, Streptococcus pyogenes bacteria and Acinetobacter baumannii bacteria were investigated by MTT test, MIC, MBC tests and diffusion in agar hole.

  findings

  The results show that lactoferrin + silver nanocomplex had the most lethal effect on Streptococcus pyogenes bacteria and the least effect on Acintobacter baumannii bacteria

  Conclusion

  Synthesis of silver-lactoferrin nanoparticle complex can be used as an innovative, economic antimicrobial agent in the field of medicine and food industry.

  Keywords: Lactoferrin, silver, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes
 • Bonyad Jamshidzhi, Farhad Kahrazei, Mahmoud Shirazi Pages 2101-2112
  Introduction

  Research has shown that positivist psychotherapy leads to marital adjustment in couples. On the other hand, acceptance and commitment therapy has been effective in reducing issues such as conflict and conflict, adaptation and commitment meaning a rich and meaningful life, but there is a research gap in comparing the two approaches. The purpose of this study is to compare the effectiveness of couples. Positive therapy and therapy was based on acceptance and commitment to increase marital adjustment in couples.

  Material and Method

  The method of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all couples seeking divorce who had referred to family counseling centers in Iranshahr in 1399 for couple therapy. 45 couples were selected by convenience sampling method and then randomly divided into two groups of 30 experimental and one group of 30 controls. Participants responded to the Lock and Wallace Marital Adjustment Questionnaire (1995). Couples therapy, positive therapy Seligman and Sequent Mihali (2000) and therapy based on acceptance and commitment Hayes, Strosahel and Wilson (2012) performed in 8 sessions of 90 minutes on the experimental groups and after the post-test sessions. Done. Finally, after the post-test, the results were analyzed by analysis of covariance.

  Results

  The results showed that couples therapy, positive therapy and acceptance and commitment based therapy were effective in increasing marital adjustment in couples (P <0.01). Also, positive couple therapy training had a more significant effect than acceptance and commitment therapy (P <0.01).

  Conclusion

  Considering that both interventions had a strong effect on increasing marital adjustment, but positive couple therapy was more effective in increasing marital adjustment and negligence, so the combination of these two methods in couples therapy interventions will probably lead to more effective results.

  Keywords: Positive couple therapy, Acceptance, commitment based therapy, Marital adjustment, Couples
 • Sheyda Bouzari, Ronak Bakhtiari, Hatef Ajoudanifar, Seyed ataollah Sadat shandiz Pages 2114-2124

  Cancer chemotherapy is a big challenge due to the adverse effects of anticancer drugs. Therefore, the effort is to use natural products with therapeutic and safe potential to treat all kinds of diseases. This research aims to discover the anticancer potential of the prebiotic Bovicin HC5. The survival rate of Huh-7 human hepatocellular carcinoma cells after treatment with different concentrations of Bovicin HC5 was investigated by MTT assay. Assays of caspase 3, 8, and 9 activities in Huh-7 cancer cells treated with the Bovicin HC5 IC50 concentration were conducted to determine the degree of cell apoptosis. Boyden Chambers were used to assessing Huh-7 cancer cells' invasion ability after being treated with sublethal doses of Bovicin HC5. Using specific primers and the Real-Time PCR method, proapoptotic bax and antiapoptotic bcl-2 expression levels in Huh-7 cells treated with the Bovicin HC5 IC50 concentration were quantified. ANOVA statistical test was used to analyze the data (p<0.05). The results of the MTT test showed that the viability of Huh-7 cells treated with different concentrations of Bovicin HC5 decreased significantly depending on the concentration and treatment time (p<0.001). As a result, a 400 µM concentration and 72-hour duration resulted in the greatest effects. The IC50 concentration of Bovicin HC5 was determined to be 300 µM. The activity of caspases 3, 8, and 9 in treated Huh-7 cells increased significantly after 72 hours in a time-dependent manner and compared to the control by about 1.9 times (p<0.01), and 2.36 times (p<0.01) and 2.62 times (p<0.001).

  Keywords: human hepatocellular carcinoma, prebiotic, Bovicin HC5, antimetastasis, apoptosis
 • Effectiveness of Self-Compassion Training on Hoping for Constructive Relationships of Mothers with Exceptional Children
  Zahra AHMADI KAZEM ABADI, Fariborz Dortaj Rabari, Hasan Ahadi, Sadegh Nasri, Fatemeh Ghaemi Pages 2124-2136
  Introduction and purpose

   The birth of a child with a disability causes mothers to face various psychological, emotional and social injuries. according to this the present study was conducted to investigate the effectiveness of self-compassion training on hoping for constructive relationships of mothers with exceptional children.

  Methodology

   The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design. The statistical population of the research included mothers with exceptional children whose children were studying in one of the exceptional schools of Rafsanjan city in the academic year of 2019-2019, and their number was 320 in total. 37 mothers with exceptional children were selected through voluntary sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received self-compassion training during twelve sessions. The applied questionnaires included Hope Questionnaire (Snyder et al, 1991). The data from the study were analyzed through Covariance using SPSS statistical software version 23.

  Findings

   The results showed that self-compassion training has significant effect on the hoping for constructive relationships (F=47.57; Eta=0.58; P<0001) in mothers with exceptional children.

  Conclusion

   According to the findings of the present study, self-compassion training can be used as an efficient method to improve hoping for constructive relationships of mothers with exceptional children through focusing on the method of Visualizing compassion for self and others, using creative helplessness, articulating worthwhile goals, fostering compassionate behaviors, and developing intelligent behaviors.

  Keywords: Self-compassion training, hoping for constructive relationships, exceptional children