فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 119، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 119، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی اسدی، محمد محمدیان *، علیرضا شهریاری، مهدی مصری صفحات 1660-1674
  زمینه و هدف

  بیمارستان‌ها اغلب به عنوان خط مقدم در مقابله با حوادث هستند. ‌ضرورت این مطالعه در شرایطی است که با توجه به روند فناوری و تهدیدات که در حوادث شیمیایی، زیستی، هسته ای و پرتوی (CBRN) قابل مشاهده است، اهداف جنگ‌های آینده و خطر همه‌گیری جامعه و تهدیدات پیچیده‌ای که در زمینه CBRN وجود دارد، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. منطقی‌ترین شیوه برخورد با یک خطر بالقوه داشتن آمادگی لازم برای مقابله با شرایط بحرانی است که این امر مستلزم داشتن الگوهای علمی است. لذا هدف این مطالعه، نگاهی به سطح آمادگی‌ اورژانس‌‌ها در مقابله با حوادث CBRN و یک الگوی چند منظوره‌سازی اورژانس عمومی بیمارستان‌ها در شرایط CBRN است.

  روش‌ها: 

  این مطالعه یک پژوهش مروری، از نوع روایی است. جامعه آماری شامل اسناد و مقالات در دسترس در مورد اورژانس CBRN در بازه زمانی ژانویه 2000 تا آوریل 2022 بود. روش نمونه‌گیری به صورت سرشماری با ابزار بررسی اسناد مرتبط با موضوع؛ اورژانس عمومی، تروما، شیمیایی، زیستی، هسته‌ای و پرتوی انجام شد. روایی مطالعه از طریق جستجو مقالات در پایگاه‌های معتبر علمی فارسی و انگلیسی شامل PubMed، Scopus، Magiran، IranMedex و Google Scholar انجام گرفت. همچنین جهت پایایی از مطالعه تطبیقی اسناد استفاده شد. روش جستجو با استفاده از کلید‌واژه‌های General Emergency، Trauma Emergency، Chemical Emergency Biological Emergency، Nuclear Emergency و Radiation Emergency و معادل فارسی آن‌ها بود. سپس با استفاده از چک لیست پریسما، مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت.

  یافته‌ها: 

  پس از لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج، در مجموع تعداد 22 مقاله مربوط به کشور‌های؛ ایران (10 مورد)، آمریکا (5 مورد)، کانادا (3 مورد)، بریتانیا (1 مورد)، بلژیک (1 مورد)، استرالیا (1 مورد) و هنگ‌کنگ (1 مورد) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که مهمترین عامل موفقیت در برابر حوادث CBRN در اورژانس، پیش بینی و تدارک اقدامات لازم و آمادگی برای مواجهه با آن است. یافته های مطالعه حاضر با توجه به اسناد و مقالات و مقایسه بین آن ها (عوامل مشترک) و همچنین با استفاده از شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت بحران بیانگر آن بود که در مجموع شش محور در زمینه اورژانس CBRN شامل: 1) طراحی بخش فیزیکی اورژانس، 2) دارو و تجهیزات مورد نیاز، 3) ‌کارکنان‌موردنیاز، 4) آموزش وتربیت کارکنان، 5) ساختار و تشکیلات، 6) فرآیندها و دستورالعمل، تقسیم و مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه‌گیری: 

  مطالعات صورت گرفته و تحلیل‌های انجام شده بر مبنای آن‌ها نشان داد که بسیاری از سازمان‌ها و کشورها از الگوی مشخصی برای مواجهه با حوادث CBRN استفاده نمی‌کنند. می‌توان گفت‌ که‌ بیشتر بیمارستان‌ها به‌ جز بیمارستان‌هایی‌ که‌ دارای اورژانس‌ اختصاصی‌ برای یکی‌ از عامل‌های CBRN هستند، برای مقابله‌ با چنین حوادثی آمادگی‌ لازم را ندارند. در این راستا تدوین مدل جامع مدیریت بحران‌های CBRN مشتمل بر ابعاد: منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، فضای فیزیکی، دستورالعمل‌ها و فرایندها، و تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: اورژانس، بیمارستان، چند منظور ه سازی، CBRN
 • هادی خوش محبت، داود بی زری *، شعبان مهرورز، علیرضا سلیمانی تبار صفحات 1675-1680

  هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) مجموعه‌ای از فناوری‌های مختلف است که با کارکرد همزمان، ماشین‌ها را قادر می‌سازد تا مانند انسان تصمیم‌گیری کرده و از نظر عملکردی مشابه هوش انسان رفتار نمایند. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در شاخه‌های مختلف علوم پزشکی، داروسازی، ژنتیک و غیره، منجر به بهبود اثربخشی و کاهش خطاهای انسانی در تشخیص و درمان انواع بیماری ها و ارایه روش های نوین در راستای گسترش مرزهای دانش پزشکی گردیده است. در حوزه تروما نیز که همواره به عنوان عامل بسیار مهم مرگ و میر و از کار افتادگی در اکثر کشورهای جهان مطرح بوده است نیاز به بررسی و مطالعه ظرفیت ها و گسترش کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت مصدومین ترومایی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با معرفی اجمالی مبانی هوش مصنوعی و توانمندی های آن، ظرفیت های این حوزه در مدیریت مصدومین ترومایی بررسی و در نهایت ویژگی های بهینه جهت طراحی و بکارگیری سیستم‌های بر پایه هوش مصنوعی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، تروما، یادگیری، ماشین، کاهش مرگ و میر
 • رضا منصوری زاده، زهرا رضاسلطانی *، افسانه دادارخواه صفحات 1681-1689
  زمینه و هدف

   سندرم درد پتلوفمورال یک اختلال شایع اسکلتی- عضلانی با شیوع بالا در بین پرسنل نظامی است. تغییر الگوی حرکتی و اعمال بار می‌تواند افزایش نوسان پاسچر را در پی داشته باشد و منجر به توسعه سندرم درد پتلوفمورال در نظامیان شود. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه زاویه والگوس زانو و اثر حمل کوله نظامی بر نوسان پاسچر در نظامیان با و بدون سندرم درد پتلوفمورال می‌باشد.

  روش‌ها: 

  در این مطالعه مورد شاهدی، 21 پرسنل نظامی مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال با روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس و 21 پرسنل نظامی سالم به روش جور کردن با گروه مورد، به صورت داوطلبانه شرکت کردند. شاخص‌های نوسان پاسچر که شامل طول مسیر جابجایی، انحراف معیار نوسانات داخلی- خارجی، انحراف معیار نوسانات قدامی- خلفی بودند به وسیله دستگاه توزیع فشار زبریس در دو وضعیت با و بدون حمل کوله نظامی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین زاویه والگوس زانو در طی آزمون اسکات تک پا ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل و تی همبسته در سطح معناداری 0/05 با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که زاویه والگوس زانو، طول مسیر جابجایی، انحراف معیار نوسانات داخلی- خارجی، انحراف معیار نوسانات قدامی- خلفی، در هر دو وضعیت با و بدون حمل کوله نظامی در گروه مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال به طور معناداری بیشتر از نظامیان سالم بود (0/05>P). مقایسه تغیرات متغیرهای مرکز فشار در طی آزمون تعادل ایستا و تعادل ایستا همراه با حمل کوله نظامی نیز بین دو وضعیت تغییرات معناداری وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه‌گیری: 

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، نظامیان مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال که دارای افزایش زاویه والگوس زانو بودند نوسان پاسچر و تغییرات بیشتری در شاخص‌های نوسان پاسچر در مقایسه با نظامیان سالم داشتند که می‌تواند ناشی از تغییر استراتژی‌های کنترل پاسچر و تغییر الگوی حرکتی نظامیان مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال باشد. توجه به این تغییرات در ارایه برنامه درمانی مناسب برای پیشگیری از آسیب دیدگی مجدد و تغییرات ثانویه در نظامیان مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال ضروری می‌باشد.

  کلیدواژگان: سندرم درد پتلوفمورال، پرسنل نظامی، نوسان پاسچر، والگوس داینامیک زانو، حمل بار
 • محمدرضا ابراهیمی، فرهاد آوخ، ارسیا تقوا، زهرا فارسی، لیلا گنابادی نژاد * صفحات 1690-1700
  زمینه و هدف

  شفافیت و اعتبار بالای آیین‌نامه می‌تواند سبب بهبود وحدت رویه شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار و بازنگری بخش بیماری‌های اعصاب و روان آیین‌نامه معافیت پزشکی مشمولان وظیفه عمومی در سال 1400-1399 انجام شد.

  روش‌ها: 

  یک مطالعه کیفی با رویکرد تکنیک دلفی کلاسیک در سه مرحله انجام شد. مرحله اول شامل مصاحبه و بحث گروهی متمرکز برای استخراج ایرادات و ابهامات آیین‌نامه بود. در مرحله دوم روایی صوری و محتوایی آیین‌نامه اصلاح شده مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله سوم نظرات متخصصین برای سنجش میزان توافق در مورد آیین‌نامه نهایی اخذ شد. جامعه پژوهش شامل روانپزشکان، افراد آگاه در حوزه آیین‌نامه‌های نظام وظیفه و پزشکان عمومی دارای سابقه حضور در کمیسیون‌های پزشکی بود.

  یافته‌ها: 

  32 متخصص حداقل در یکی از مراحل مطالعه شرکت نمودند. میانگین سن و سابقه حضور آن‌ها در کمیسیون‌های پزشکی به ترتیب برابر با 5/8±49/9 و 5/5±10/7 سال بود. در مرحله اول در مجموع تعداد 62 کد اولیه استخراج شد. در مرحله دوم آیین‌نامه اصلاح شده شامل 15 بند و 27 زیر مجموعه با محاسبه میزان شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا به ترتیب به میزان 84/87 و 61/1 روان‌سنجی شد. آیین‌نامه نهایی با 14 بند و 25 زیر مجموعه جهت سنجش توافق در اختیار صاحب نظران قرار گرفت و میانگین توافق برای بخش بیماری‌های اعصاب و روان آیین‌نامه معافیت پزشکی در مجموع برابر با 84/8 بود.

  نتیجه‌گیری: 

  آیین‌نامه اصلاح شده می‌تواند به عنوان نسخه جایگزین آیین‌نامه موجود مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بهره‌گیری از نظرات جمع کثیری از متخصصین در طی مراحل مختلف و با استفاده از رویکردهای متفاوت، اعتبار یافته‌ها را افزایش داده و نتایج قابل اتکایی فراهم نموده است.

  کلیدواژگان: اعتبار، آیین نامه، معافیت پزشکی، مشمولان وظیفه عمومی
 • مینو اسدزندی *، لیلا لطفیان، مجتبی سپندی صفحات 1701-1709
  زمینه و هدف

   آمادگی معنوی در رزم نیازمند هوش معنوی برای معنادادن به زندگی و تغییر نگرش به بحران ها به عنوان تجربه معنوی است. هدف مطالعه، بررسی تاثیر مشاوره معنوی مدل قلب سلیم بر هوش و تجربه معنوی فرماندهان نظامی بود.

  روش‌ها: 

  روش پژوهش، از نوع کارآزمایی بالینی بود. جامعه پژوهش 98 نفر از فرماندهان نظامی ارتش بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. با تخصیص تصادفی گروهی به دو گروه تقسیم شدند. مداخله گروه آزمون به مدت 51 هفته با آموزش چندرسانه ای مبتنی بر مدل و با هدف جلب اعتماد، دانش افزایی، توسعه ارتباطات و انگیزش، به وسیله نرم افزار آموزشی و پیگیری در شبکه مجازی، اجرا شد. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه های تجارب معنوی روزانه و هوش معنوی توسط نمونه ها تکمیل شدند.

  یافته‌ها: 

  هوش معنوی فرماندهان دو گروه قبل از مداخله، تفاوت معنی داری نداشتند (مداخله 4/33 ± 65/39 -کنترل 5/38 ± 65/15) (0/80 = P). بعد از مداخله، تفاوت معنی داری ایجاد شد (مداخله 2/97 ± 84/16 -کنترل 5/82 ± 65/41) (0/001>P). تجربه معنوی فرماندهان دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشتند (مداخله 2/13 ± 48/08 -کنترل 2/36 ± 48/12) (0/92 = P). بعد از مداخله تفاوت معنی دار شد (مداخله 4/18 ± 67/96 -کنترل 2/20 ± 48/37) (0/001>P).

  نتیجه‌گیری: 

  با توجه به تاثیر مشاوره معنوی بر ارتقای هوش و تجربه معنوی فرماندهان نظامی، استفاده از مدل قلب سلیم برای آمادگی معنوی کارکنان نظامی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کارکنان نظامی، معنویت، مشاوره، هوش
 • زهره رستمی، لیلا خدمت *، اقیلم نعمتی، بهزاد عین الهی، نوشین بیات صفحات 1710-1718
  زمینه و هدف

   بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیوی (ESRD) تقریبا 17 برابر بیشتر از جمعیت عمومی در معرض خطر افزایش شکستگی و اختلالات استخوانی قرار دارند. ارزیابی خطر شکستگی در بیماران مبتلا به ESRD می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار کادر درمان و پژوهشگران قرار دهد. الگوریتم ابزار ارزیابی خطر شکستگی (®FRAX) به همراه سنجش جذب انرژی اشعه ایکس دوگانه (DXA) یا سنجش تراکم استخوان (BMD) استفاده می شود و می تواند میزان احتمال 10 ساله شکستگی لگن و شکستگی های مهم ناشی از پوکی استخوان (MOF) را در گروه خاصی از بیماران پیش بینی کند.

  روش‌ها: 

  این مطالعه مقطعی برای ارزیابی خطر شکستگی در 107 بیمار تحت همودیالیز انجام شده است، که طی سال 1398 در هفته سه بار به مدت 4 ساعت در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) همودیالیز شده اند. بیمارانی که سنجش تراکم استخوان انجام داده اند و  برای آن ها پرسشنامه FRAX استاندارد شده سازمان بهداشت جهانی پرشده بود وارد مطالعه شدند.

  یافته‌ها: 

  میانگین سنی شرکت کنندگان 14/18 ± 59/95 سال و 58/2% آن ها مرد بود. میانگین سطح کلسیم، فسفر، هورمون پاراتیرویید، آلبومین و ویتامین D به ترتیب 1/14 ± 8/40 میلی گرم بر دسی لیتر، 1/4 ± 4/9 میلی گرم بر دسی لیتر، 269/4 ± 297/66 پیکوگرم بر میلی لیتر، 0/49 ± 3/86 گرم بر دسی لیتر و 13/93 ± 22/15 نانومول بر لیتر تعیین شد. حداقل، میانگین و حداکثر مقادیر BMD به ترتیب 5/30- ، 2/09 و 2/20 بوده است. نمرات FRAX برای شکستگی مفصل ران و برای MOFs با استفاده از BMD به ترتیب 5/01 و 8/81 بود، در حالی که بدون استفاده از BMD به ترتیب 2/23 و 5/82 تعیین شد. بدین ترتیب تفاوت آماری معناداری بین نمرات FRAX با و بدون استفاده از BMD  مشاهده شد. همچنین، تفاوت آماری معناداری بین مقادیر خطر MOFs و مقادیر خطر شکستگی مفصل ران محاسبه شده با و بدون استفاده از BMD  یافت شد. در مطالعه ما، سابقه شکستگی قبلی بیمار نمره بالاتر FRAX ران را در آینده پیش بینی می کند، اما سابقه شکستگی مفصل ران والدین هیچ تاثیری بر نمره FRAX مفصل ران نداشت. همچنین دریافتیم که افزایش در سطح PTH تاثیر افزایشی بر نمره FRAX مفصل ران داشته است. نتایج  نشان داد که افزایش قد و BMD بیماران می تواند به طور قابل توجهی نمره FRAX مربوط به MOFs و ران را کاهش دهد، در حالی که این شاخص با افزایش سن بیماران و PTH افزایش می یابد. در مطالعه ما نیز بیماران لاغر و کوتاه قد مستعد شکستگی بیشتر در مفصل ران هستند.

  نتیجه‌گیری: 

  یافته های این مطالعه نشان می دهد که FRAX plus BMD ممکن است ابزاری ارزشمند برای پزشکان این مرکز برای ارزیابی دقیق خطر شکستگی در بیماران ESRD باشد و نهایتا از هزینه های درمانی بکاهد. این مطالعه نفرولوژیست ها را ترغیب می کند که به اطلاعات الگوریتم توجه زیادی داشته باشند.

  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، مرحله انتهایی نارسایی کلیه، شکستگی استخوانی، دانسیتومتری مواد معدنی استخوان، ابزار ارزیابی خطر شکستگی، همودیالیز
 • مجتبی فردوسی، یاسر سعید، محمدجواد بهزادنیا، اسماعیل حیدرانلو *، محمدمهدی سالاری صفحات 1719-1729
  زمینه و هدف

   اکسیژن درمانی از موضوعات مهم درمان حمایتی در بیماران مبتلا به کووید-19 است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اکسیژن درمانی هدفمند بر پیامدهای بهبودی بیماران مبتلا به کووید-19 در یک بیمارستان منتخب نظامی تهران در سال 1400 انجام شد.

  روش‌ها:

   یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور دارای گروه کنترل و مداخله بر روی بیماران مبتلا به کووید-19 بستری شده در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) از 5 مهر تا 30 آبان 1400 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه 40 نفر در هر دو گروه محاسبه گردید. جمع آوری داده‌ها بر اساس چک لیستی که شامل متغیرهای (تنگی نفس، تست احتباس تنفس، تست شش دقیقه راه رفتن، تست‌های آزمایشگاهی (Troponin، CDK، LDH)، درد قفسه سینه، شاخص های همودینامیک (فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب، تعداد تنفس) در بازه زمانی پذیرش، 24 ساعت بعد از بستری و زمان ترخیص اندازه گیری شد. تحلیل داده‌ها به روش قبل و بعد با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها: 

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معناداری بین پیامدهای تنگی نفس، فشارخون سیستولیک، درد قفسه سینه، تست شش دقیقه راه رفتن وجو دارد (0/05>P). همچنین بین گروه‌های مداخله و کنترل، در زمان پذیرش، تفاوت معناداری از نظر سطح سرمی  LDH و CPK وجود نداشته است. اما تفاوت معناداری از نظر سطح سرمی Tropinin مشاهده گردید (0/05>P).

  نتیجه‌گیری: 

  اکسیژن درمانی هدفمند به عنوان یک راهبرد حمایتی برای بهبود اکسیژن رسانی در بیماران مبتلا به کووید-19 و کاهش پیامدهای این بیماری موثر بوده است. با توجه به نیاز فعلی به درمان حمایتی اضافی برای بهبود اکسیژن رسانی، اکسیژن درمانی هدفمند به عنوان یک درمان حمایتی پزشکی جدید در بیماران مبتلا به کووید-19 توصیه می‌گردد.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، اکسیژن رسانی، هیپرباریک، هیپوکسی، سندرم زجر تنفسی، تهویه
 • هادی خوشاب، صادق یوسفی، اشرف خرمی راد، صدیقه خدابنده * صفحات 1730-1738
  زمینه و هدف

   آموزش پرستاران در مورد ارزش‌های معنوی به درک عمیق مشکلات و افزایش کیفیت مراقبت‌ها کمک می‌کند. با این حال، موضوع معنویت در برنامه‌های آموزش پرستاری لحاظ نشده است. هدف از انجام این پژوهش، تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر همدلی و تعهد حرفه‌ای پرستاران بود.

  روش‌ها:

   این پژوهش پیش آزمون- پس آزمون بر روی 80 نفر از پرستاران بخش های بیمارستان پاستور بم انجام شد. برنامه آموزش مراقبت معنوی در گروه مداخله به صورت وبینار 2 جلسه ای برگزار گردید. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه‌های استاندارد همدلی جفرسون و پرسشنامه تعهد حرفه‌ای کلایکمن بودند.

  یافته‌ها: 

  نتایج مطالعه اختلاف معنی داری را بین میانگین نمرات تعهد حرفه‌ای قبل 0/32 ± 33/11 و بعد 0/28 ± 65/43 از مداخله و همچنین متغیر همدلی قبل 0/21 ± 53/41 و بعد 0/25 ± 78/83 از مداخله در گروه مداخله نشان داد (0/05>P). این اختلاف در نمرات متغیرهای مذکور قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین بین میانگین نمرات تعهد حرفه ای و نیز همدلی واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله به صورت معنی‌داری اختلاف وجود نداشته (0/05<P)؛ اما بعد از انجام مداخله بین میانگین نمرات تعهد حرفه‌ای و همدلی پرستاران در دو گروه به صورت معنی‌داری اختلاف به وجود آمده (0/05>P) که حاکی از ارتقاء این نمرات به دلیل انجام مداخله می‌باشد.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به تاثیرگذاری آموزش مراقبت معنوی در جهت ارتقای تعهد حرفه ای و همدلی پرستاری، پیشنهاد می شود مراقبت معنوی در محتوای درسی پرستاران گنجانده شود.

  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، تعهد حرفه ای، همدلی، پرستاران
|
 • Mahdi Asadi, Mohammad Mohammadian *, Alireza Shahriary, Mehdi Mesri Pages 1660-1674
  Background and Aim

  Hospitals are often the front line in dealing with incidents. With the technological trends and threats of Chemical, biological, nuclear, and radiation (CBRN) incidents, considering future wars and the risk of community epidemics and complex threats in the field of CBRN, the importance of the issue has doubled. The most rational way to manage a potential danger is having sufficient preparation in the face of critical situations, this, however, requires scientific models. Therefore, the aim of this study was to, first, look at the level of preparedness of emergency rooms to respond to CBRN incidents and, second, to construct a multi-purpose model of hospitals’ general emergency in CBRN conditions.

  Methods

  This study was a narrative review. The statistical population included available documents and articles about CBRN emergencies between January 2000 and April 2022. Document review tools were used to aggregate documents related to general emergency, trauma, chemical, biological, nuclear, and radiation. Validation was done by searching reliable Persian and English scientific databases such as PubMed, Scopus, Magiran, IranMedex and Google Scholar. Also, for reliability testing, a comparative study of documents was performed. The keywords "General Emergency", "Trauma Emergency", "Chemical Emergency", "Biological Emergency", "Nuclear Emergency", and "Radiation Emergency" and their Persian equivalents were utilized. Then it was analyzed using the Prisma checklist.

  Results

  Considering the entry and exit criteria, a total of 22 articles from 7 countries; Iran (10), America (5), Canada (3), Great Britain (1), Belgium (1), Australia (1), and Hong Kong (1) were evaluated. The results of the research indicated that the most important success factor against CBRN incidents in the emergency department is the anticipation and preparation of necessary measures. The findings of the present study according to the documents, articles, and the subsequent comparison of their common factors and also using the indicators of international organizations in the field of crisis management indicated that there are 6 axes in the field of CBRN emergency. The axes are namely; 1. Design of the emergency department, 2. Medicines and required equipment, 3. Required staff, 4. Education and training of staff, 5. Structure and organization, 6. Processes and instructions.

  Conclusion

  Studies have been conducted and the analyzes performed based on the axes showed that many organizations and countries do not use a specific model to deal with CBRN incidents. It can be said that most hospitals, except for the hospitals that have a dedicated emergency room for one of the CBRN agents, are not prepared to manage such incidents. In this regard, developing a comprehensive CBRN crisis management model including the dimensions of human resources, structure and organization, physical space, instructions and processes, and equipment is of particular importance.

  Keywords: Emergency, Hospital, Multi-Purpose, CBRN
 • Hadi Khoshmohabat, Davood Bizari *, Shaban Mehrvarz, Alireza Soleymanitabar Pages 1675-1680

  Artificial intelligence is a set of different technologies that, by working together, enable machines to make decisions like humans and behave in terms of functionality similar to human intelligence. The increasing development of the use of artificial intelligence in various branches of medical sciences, pharmacy, genetics, etc. has led to the improvement of effectiveness and reduction of human errors in the diagnosis and treatment of various diseases and the provision of new methods in order to expand the boundaries of medical knowledge. In the field of trauma, which has always been considered a very important cause of death and disability in most countries of the world, the need to investigate and study the capacities and expand the use of artificial intelligence in the management of trauma victims seems essential. In this article, by briefly introducing the basics of artificial intelligence and its capabilities, the capacities of this field in the management of trauma victims have been examined, and finally, the optimal features for the design and application of systems based on artificial intelligence have been presented.

  Keywords: Artificial Intelligence, Trauma, Machine Learning, Mortality Decline
 • Reza Mansourizadeh, Zahra Rezasoltani *, Afsaneh Dadarkhah Pages 1681-1689
  Background and Aim

  Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is a common musculoskeletal disorder with a high prevalence among military personnel. Changing the movement pattern and applying loads can lead to an increase in postural sway and contribute to the development of patellofemoral pain syndrome in military personnel. Therefore, the aim of the present study is to comparison of knee valgus angle and the effect of carrying a military backpack on postural sway in the military with and without patellofemoral pain syndrome.

  Methods

  In this case-control study, 21 military personnel with patellofemoral pain syndrome participated voluntarily with Convenience Judgmental Sampling method and 21 healthy military personnel with the case group matching method. The indices of postural sway, including the path length, the standard deviation of medial-lateral sway (M-L), and the standard deviation of anterior-posterior sway (A-P) were measured using the Zebris pressure distribution device in two situations with and without carrying a military backpack. Also, the knee valgus angle was assessed during the single-leg squat test. To analyze the data, an independent t-test and paired sample t-test with a significance level of 0.05 were used in SPSS software version 23.

  Results

  The results of the independent t-test showed that knee valgus angle, path length, SD(M-L), SD (A-P), in both positions with and without carrying a military backpack showed a significant increase in patellofemoral pain syndrome group in comparison with the healthy military (P<0.05). Comparing the changes in the center of pressure variables during the static balance test, and static balance with carrying a military backpack, there were also significant changes between the two positions (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results, military with patellofemoral pain syndrome who had an increase in knee valgus angle had more postural sway and changes in postural sway indices compared to the healthy military, which could be caused by changing posture control strategies and changing the movement pattern of the military with patellofemoral pain syndrome. It is necessary to pay attention to these changes in providing an appropriate treatment plan for preventing re-injury and secondary changes in military suffering from patellofemoral pain syndrome.

  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Military Personnel, Postural Sway, Dynamic Knee Valgus, Load Carrying
 • Mohammad Reza Ebrahimi, Farhad Avakh, Arsia Taghva, Zahra Farsi, Leila Gonabadi-Nezhad * Pages 1690-1700
  Background and Aim

   The high transparency and validity of the Medical Exemption Regulations can improve the unity of the procedure. The aim of this study was to determine the validity and revision of the neurological and mental illnesses part of the medical exemption regulation for 2021.

  Methods

   A qualitative study with the classical Delphi technique approach was performed in three rounds. The first round consisted of interviews and focus group discussions to extract the flaws and ambiguities of the existing regulation. In the second round, the face and content validity of the amended regulations were assessed based on the opinions of experts, and in the third round, the opinions of experts were assessed to investigate the agreement on the final regulations. The study population consisted of psychiatrists, conscientious objectors, and medical doctors with experience in attending medical commissions.

  Results

   Thirty-two specialists participated in at least one round of the study. The mean age and experience of their presence in medical commissions were 47.9 ± 5.8 and 10.7 ± 5.5 years, respectively. In the first round, a total of 62 initial codes were extracted. The regulation document, including 15 clauses and 27 sub-categories, was provided to the participants to assess the content validity (second round) and the content validity index (CVI), and the content validity ratio (CVR) for the neurological and mental illnesses part of the medical exemption regulation were 84.87 and 61.1, respectively. The final version of regulations with 14 clauses and 25 sub-categories was provided to the experts to assess the agreement, and the mean agreement for the neurological and mental illnesses part of the medical exemption regulation was 84.8.

  Conclusion

   The revised regulation can be used as an alternative to the existing regulation. Utilizing the opinions of a large number of experts during different rounds and using different approaches has increased the validity of the findings and provided reliable results.

  Keywords: Validity, Regulation, Medical Exemption, Public Military Service
 • Minoo Asadzandi *, Leila Lotfian, Mojtaba Sepandi Pages 1701-1709
  Background and Aim

  Spiritual fitness in combat requires spiritual intelligence to give meaning to life and change the attitude towards crises as a spiritual experience. The purpose of the study was to investigate the effect of the spiritual counseling of the Sound Heart Model on the spiritual intelligence and spiritual experience of military commanders.

  Methods

  The research method was a clinical trial type. The research population consisted of 98 military commanders of the army, who were selected according to the inclusion criteria through available sampling. They were divided into two groups by random group allocation. The intervention for the experimental group was implemented for 51 weeks with model-based multimedia training with the aim of gaining trust, increasing knowledge, developing communication, and motivation, by means of educational software and follow-up in the virtual network. Before and after the intervention, daily spiritual experiences and spiritual intelligence questionnaires were completed by both groups.

  Results

  The spiritual intelligence of the commanders of the two groups before the intervention had no significant difference (P = 0.80) (intervention 65.39 ± 4.33 - control 65.15 ± 5.38). But after the intervention, a significant difference was created (P<0.001) (intervention 84.16 ± 2.97 - control 65.41 ± 5.82). There was no significant difference in the spiritual experience of the commanders of the two groups before the intervention (P = 0.92) (intervention 48.08 ± 2.13 - control 48.12 ± 2.36). But after the intervention, the difference was significant (P<0.001) (intervention 67.96 ± 4.18 - control 48.37 ± 2.20).

  Conclusion

  Considering the effect of spiritual counseling on improving the spiritual intelligence and spiritual experience of military commanders, it is recommended to use the "Sound Heart Model" for the spiritual fitness of military personnel.

  Keywords: Military Personnel, Spirituality, Counseling, Intelligence
 • Zohreh Rostami, Leila Khedmat*, Eghlim Nemati, Behzad Einollahi, Noushin Bayat Pages 1710-1718
  Background and Aim

  Patients with end-stage renal disease (ESRD) are at risk for fractures and bone disorders approximately 17 times more than the general population. Evaluating fracture risk in patients with ESRD in the dialysis department of the hospital, can provide useful information to the treatment for staff and researchers. The Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®) algorithm is used along with dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) or bone densitometry and is capable in predicting the rate of 10-year probability of hip and major osteoporotic fracture (MOF) in a certain group of patients.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted to evaluate the fracture risk in 107 hemodialysis patients, who underwent hemodialysis three times a week for 4 hours in 2018 in Baqiyatullah Hospital. Patients who have done bone densitometry and for whom the standardized FRAX questionnaire of the World Health Organization was filled were included in the study.

  Results

  The mean age of the participants was 59.95 ± 14.18 years and 58.2% of them were male. The average levels of calcium, phosphorus, parathyroid hormone, albumin, and vitamin D were determined to be 8.40 ± 1.14 mg/dL, 4.97 ± 1.41 mg/dL, 269.40 ± 297.66 ng/ml, 3.86 ± 0.49 g/dL, 22.15 ± 13.93 nmol/L and -2.08 ± 1, respectively. The minimum, mean and maximum values of BMD were found to be -5.30, -2.09, and -2.20, respectively. The FRAX scores of hip fracture and MOFs with BMD were 5.01 and 8.81, respectively, while the corresponding values for FRAX scores of hip fracture and MOFs without BMD were determined 2.23 and 5.82, respectively. A significant difference was observed between FRAX scores with and without BMD. Furthermore, a statistically significant difference was found between MOFs and hip fracture risk values ​​calculated with and without BMD. In our study, the patient's previous fracture history predicts a higher hip FRAX score in the future, but the parents' hip fracture history had no effect on the hip FRAX score. We also found that the increase in PTH level had an increasing effect on the FRAX score of the hip joint. The results demonstrated that increasing the height and BMD of patients can significantly reduce the FRAX score related to MOFs and tight, while this index increases with increasing age of patients and PTH. In our study, thin and short patients are prone to more fractures in the hip joint.

  Conclusion

  Our finding suggests that FRAXB with MD may be a valuable tool for clinicians in this center to accurately assess fracture risk in ESRD patients and ultimately reduce treatment costs. We encourage nephrologists to pay close attention to this algorithm information.

  Keywords: Chronic kidney disease, End stage renal Disease, Bone fracture, bone mineral density, Fracture risk assessment Tool, Hemodialysis
 • Mojtabi Ferdowsi, Yaser Saeed, Mohammad Javad Behzadnia, Esmail Heidaranlu *, Mohammad Mehdi Salari Pages 1719-1729
  Background and Aim

  Oxygen therapy is one of the important topics of supportive treatment in COVID-19 patients. The present study aims of determining the effect of targeted oxygen therapy on the recovery outcomes of patients with COVID-19 in a selected military hospital in Tehran in 1400.

  Methods

  A single-blind clinical trial with a control and intervention group was performed on COVID-19 patients admitted to Baqiyatallah Al-Azam Hospital from October 26 to November 20, 2021. The sampling method was simply random and the sample size of 40 people in both groups was calculated. Data collection (improvement outcomes) using demographic information registration form and checklist of clinical findings (shortness of breath, respiratory retention test, six-minute walk test, laboratory tests (Troponin, CDK, LDH), chest pain, in The period at arrival was 24 hours after admission and discharge time. Data using SPSS software version 25, descriptive statistics (mean, standard deviation, and frequency), and inferential statistics (Chi-square test, paired t-test, Friedman) in 95% confidence level were analyzed.

  Results

  The results of the present study showed a significant difference between the consequences of shortness of breath, systolic blood pressure, chest pain, and a six-minute walk test (P<0.05). Also, there was no significant difference in serum LDH and CPK levels between the intervention and control groups at the time of admission. But there was a significant difference in serum Tropinin level (P<0.05).

  Conclusion

  Targeted oxygen therapy has been effective as a supportive strategy to improve oxygen delivery in COVID-19 patients and reduce the consequences of this disease. Given the current need for additional supportive therapy to improve oxygen delivery, targeted oxygen therapy is recommended as a new medical supportive treatment in COVID-19 patients.

  Keywords: Coronavirus, Hyperbaric Oxygenation, Hypoxia, Respiratory Distress Syndrome, Ventilation
 • Hadi Khoshab, Sadegh Yoosefee, Ashraf khoramirad, Sedigheh Khodabandeh Shahraki * Pages 1730-1738
  Background and Aim

  Educating nurses about spiritual principles and values helps to have a deeper understanding of problems and increases the quality-of-care delivery. However, the issue of spirituality is not included in the educational content. The purpose of this study was to the effect of spiritual care training on the empathy and professional commitment of nurses at Bam University of Medical Sciences.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a two-group pretest-posttest design. The research sample consisted of 80 nurses from different wards of Pasteur Hospital affiliated to Bam University of Medical Sciences were divided into two groups of intervention and control using a simple random sampling. Spiritual care training program in the intervention group was held as a 2-session webinar. The questionnaire used included the Jefferson Standard Empathy Questionnaire, the Kleikman and Henning Professional Commitment Questionnaire, and the Demographic Information Form.

  Results

  The results showed a significant difference between the mean scores of professional commitments before (33.11 ± 0.32) and after (65.43 ± 0.28) the intervention and also the empathy variable before (53.41 ± 0.21) and after (78.83 ± 0.25) of the intervention in the experimental group (P<0.05). This difference was not observed in the scores before and after the intervention in the control group. Also, there was no significant difference between the mean scores of professional commitment and empathy of the subjects before the intervention (P>0.05) while there was a significant difference between the mean scores of professional commitment and empathy of the two groups after the intervention (P<0.05), which indicated that these scores improved due to the intervention.

  Conclusion

  According to the results of this study, it is suggested that the spiritual care training program should be inserted in-service training programs or nurses' curriculum content to promote nursing professional commitment and empathy.

  Keywords: Spiritual Care, Professional Commitment, Empathy, Nurses