فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اجتماعی - پیاپی 48 (زمستان 1401)
 • پیاپی 48 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن جوزی*، فرزانه رمضانپور، محمدجواد بگیان کوله مرز صفحات 1-20
  مقدمه
  استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی بخش جدایی ن اپذیر از زندگی ما است، با این حال استفاده بیش از حد از آن ها پیامدهای روانشناختی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. این پژوهش با هدف الگویی ساختاری سبک های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در دانش آموزان انجام شد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 1400 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش 400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نورآباد (دلفان) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های دلبستگی هازن و شیور (1987)، سه گانه تاریک شخصیت جونز و پایلوس (2014)، پرسشنامه حساسیت به طرد دونی و فلدمن (1996)، پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی توتگون- یونال و دنیز (2015) و  مهارت های ارتباطی کروکوت (1996) به صورت آنلاین پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که 32 درصد از واریانس مهارت های ارتباطی توسط سبک های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن و 41 درصد از واریانس اعتیاد به شبکه های اجتماعی توسط سبک های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن و مهارت های ارتباطی تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که تضعیف حساسیت طرد و افزایش مهارت های ارتباطی را می توان در مطالعات آینده به عنوان عواملی برای اعتیاد به  شبکه های اجتماعی برای مطالعات پیشگیری یا مداخله در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن، اعتیاد به شبکه های اجتماعی، مهارت های ارتباطی، دانش آموزان
 • زهرا زینالی، علی زینالی* صفحات 21-34
  مقدمه
  شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط افراد با یکدیگر ایفا می کنند و یکی از مولفه های بین فردی موثر بر بروز اعتیاد به شبکه های اجتماعی خانواده و عمکلرد جاری در آن است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد خانواده در اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجیگری نیازهای اساسی روانشناختی در دانش آموزان انجام شده است.
  روش
  این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از این جامعه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 380 نفر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به شبکه های اجتماعی تورل و سرنکو (2012)، عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران (2003) و نیازهای اساسی روانشناختی دسی و رایان (2000) استفاده شد. داده ها به کمک همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عملکرد خانواده بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی و نیازهای اساسی روانشناختی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. همچنین نیازهای اساسی روانشناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین عملکرد خانواده از طریق میانجی نیازهای اساسی روانشناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد (05/>P).
  نتیجه گیری
  افزایش عملکرد خانواده (نمره بالا نشان دهنده عملکرد ضعیف) موجب کاهش نیازهای اساسی روانشناختی در دانش آموزان شده که به نوبه خود باعث افزایش اعتیاد به شبکه های اجتماعی می شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به شبکه های اجتماعی، عملکرد خانواده، نیازهای اساسی روانشناختی
 • فاطمه بیان فر*، مبین قدرتی صفحات 35-54
  مقدمه
  سالمندی به عنوان گذر از مرحله ای به مرحله جدیدی از زندگی تلقی میگردد، یکی از پدیده های این سن سندرم آشیانه خالی است. شناسایی مداخلات موثر در درمان این سندرم حایز اهمیت است. بنابر این پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش هشیاری وجودی بر طرد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی، اجتناب شناختی در سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی انجام شد.
  روش
  روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون- گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری ، کلیه سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی شهر تهران در سال 1401 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، بر اساس ملاک های ورود تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر).گروه آزمایش تحت 10 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر هشیاری وجودی قرار گرفت.ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از:مقیاس ادراک طردشدگی پنهالیگون و همکاران (2009)،پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل(1961)، پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر و همکاران (1990)، پرسشنامه اجتناب شناختی سگستون ،داگاس (2008). داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر هشیاری وجودی در کاهش طرد اجتماعی ، کفایت اجتماعی و اجتناب شناختی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی اثربخش بود،ولی بر سازگاری اجتماعی اثر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده میتوان در طراحی برنامه های مرتبط با ارتقای سلامت سالمندان مبتلا به سندم آشیانه خالی به عنوان مداخله ای موثر در بهبود طرد اجتماعی، کفایت اجتماعی و اجتناب شناختی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هشیاری وجودی، طرد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی، اجتناب شناختی
 • سجاد حسنی، فریبرز نیکدل*، علی تقوایی نیا صفحات 55-74
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودگردانی در رابطه بین خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن دانش آموزان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهرستان اقلید استان فارس در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه مورد مطالعه 250 نفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پس از بررسی سوالات مربوط به قد و وزن آزمودنی ها، دانش آموزان با شاخص توده بدنی 25 به بالا به عنوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد، خودپنداره منداگلیو و پی ریست (1995)، خودکارآمدی ورزش کرل و همکاران (2007)، خودگردانی میلر و براون (1999) و رفتار کاهش وزن از بخش رفتار پرسشنامه مظلومی محمودآباد و همکاران (1397) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار LISREL 8.8 تحلیل گردید.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد، خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره بر رفتارهای مرتبط با کاهش وزن تاثیر مستقیم و معنی دار دارند (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد که خودگردانی از نقش میانجی در رابطه با خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن برخوردار است.

  نتیجه گیری:

   با افزایش خودکارآمدی ورزشی، خودپنداره و خودگردانی، رفتارهای مرتبط با کاهش وزن نیز افزایش خواهد یافت. لذا، بهتر است در محیط هایی که درمانگران مشغول به کار هستند، به خودکارآمدی، خودپنداره و خودگردانی نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی ورزشی، خودپنداره، رفتار کاهش وزن، خودگردانی
 • ژاله کوه بومی، محمد قمری*، سیمین حسینیان صفحات 75-88
  مقدمه

  خشونت خانگی علیه زنان یک مشکل جدی و نگرانی عمده برای سلامت عمومی است که بر اساس گزارش ها به دنبال شیوع ویروس کرونا و ایجاد قرنطینه خانگی به یک اپیدمی دنباله دار تبدیل شده است. مرور نظام مند پژوهش ها نشان می دهد، رابطه پایداری بین تاب آوری و سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی و خشونت خانگی وجود دارد. اما تاکنون پژوهشی روابط این متغیرها را در قالب یک مدل جامع بررسی نکرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گر تاب آوری در رابطه بین سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی و خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل شهر کرج در بازه زمانی اول مهر تا پایان آبان ماه 1399بود که 241 نفر به صورت اینترنتی بوسیله پرسشنامه های سبک های مقابله ای بلینگز و موس، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، خشونت علیه زنان حاج یحیی و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها:

   سبک های مقابله ای و تاب آوری و خشونت خانگی علیه زنان دارای همبستگی مثبت معنادار (01/0>P) و سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی دارای همبستگی منفی (05/0>P) و تاب آوری و کیفیت زندگی دارای همبستگی مثبت (01/0<P) معناداری هستند. همچنین تاب آوری در رابطه بین سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری:

   سبک های مقابله ای و تاب آوری از عوامل مهم اثرگذار بر کیفیت زندگی و خشونت خانگی علیه زنان است و باید در برنامه های پیشگیری و درمانی مورد توجه متخصصان زوج و خانواده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، خشونت خانگی علیه زنان، سبک های مقابله، کیفیت زندگی
 • پریسا جمشاد*، رحیم داوری صفحات 89-102
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس ویژگی های شخصیت و ناگویی هیجانی زنان متاهل شهر تهران انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به فرهنگسراها و سراهای محله مناطق 1 و 3 شهر تهران در بازه زمانی 1400_1401 بودند که از بین آنها تعداد 264 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان کارول و نلسون (2006)، سنجش صفات پنج گانه شخصیتی فرم کوتاه نیو کاستا و مک کری (1985) و ناگویی هیجانی تورنتو باگبی و تیلور و پارکر (1994) پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین روان رنجوری و ناگویی هیجانی با پرخاشگری ارتباطی پنهان وجود دارد. از طرفی بین برون گرایی، گشودگی، توافق پذیری و با وجدان بودن با پرخاشگری ارتباطی پنهان، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که روان رنجوری، توافق پذیری و ناگویی هیجانی قادر به پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان بود.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های پژوهش با کاهش روان رنجوری و ناگویی هیجانی و افزایش توافق پذیری زنان، پرخاشگری ارتباطی پنهان آنها کاهش می یابد و می توان نتیجه گرفت که ویژگی های شخصیت و ناگویی هیجانی در افزایش پرخاشگری ارتباطی پنهان نقش دارند. ضر با هدف پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان براساس ویژگی های شخصیت و ناگویی هیجانی زنان متاهل شهر تهران انجام گرفت.

  کلیدواژگان: پرخاشگری ارتباطی پنهان، ویژگی های شخصیت، ناگویی هیجانی، زنان متاهل
 • نواب کاظمی*، لیدا نعمتی، سیده لیبا یادگاری، فرزانه عبدوس صفحات 103-116
  مقدمه

  شناخت اجتماعی، به فرآیند تشخیص، پردازش و استفاده از داده های اجتماعی برای نظم دهی عملکرد میان فردی و رفتاراثربخش اجتماعی می پردازد و از نظرگاه روان شناسی اجتماعی در روابط اجتماعی وکارآمد، دارای اهمیت به سزایی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی شناخت اجتماعی براساس تمایزیافتگی خود وانعطاف پذیری روان شناختی در دانشجویان انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1400-1401 بود که از بین آنها 221 نفر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه شناخت اجتماعی نجاتی، کمری وجعفری (1397)، تمایزیافتگی خود (دریک، 2011) و پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی دنیس وواندرال (2010) گردآوری و با استفاده از نرم افزار  SPSS-24و روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج نشان دادند که تمایز یافتگی خود و انعطاف پذیری روان شناختی، شناخت اجتماعی را با اطمینان پیش بینی می کند. نتایج ضریب رگرسیونی استانداردشده نیزنشان داد که مولفه های تمایزیافتگی خود با 6/44 درصد از سهم پیش بینی کنندگی بیشتری در شناخت اجتماعی برخوردارند.

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش حاضراهمیت نقش تمایزیافتگی خود و انعطاف پذیری روان شناختی در دانشجویان را مشخص می سازد که می تواند درطراحی برنامه های مشاوره ای کارآمد باشد.

  کلیدواژگان: شناخت اجتماعی، تمایزیافتگی خود، انعطاف پذیری روان شناختی، دانشجویان
|
 • Hassan Jozi *, Farzaneh Ramezanpoor, Mohammadjavad Bagean Koulemarz Pages 1-20
  Introduction
  Using the Internet and social networks is an integral part of our lives, however, excessive use of them has many psychological and social consequences. This study was conducted with the aim of a structural model of attachment styles, dark triad personality, and sensitivity to rejection with social media addiction mediated by communication skills in students.
   
  Method
  The research method is descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population of this study consists of all high school students in Nurabad (Delfan) in the academic year 1400, from which a sample of 400 high school students; was selected by cluster sampling method. They completed the online version of the Attachment Style Questionnaire (Hazen and Shiver 1987), Dark Triad Personality Questionnaire (Jones and Paulus 2014), Social Network Addiction Questionnaire (Tutgun-Ünal and Deniz 2015), and Korkut’s (1996) Communication Skills Questionnaire. They also responded to the Sensitivity to Rejection Scale (Dooney and Feldman 1996).
   
  Results
  The results of structural equation modeling showed that attachment styles, dark personality triads, and rejection sensitivity account for 32% of the variance of communication skills. Also, social media addiction explains 41% of the variance of attachment styles, dark triad personality, Sensitivity to rejection, and communication skills.
   
  Conclusion
  Overall, the findings suggest that weakening rejection sensitivity, and enhancing Communication skills can be considered in future studies as contributors to social networking sites addiction for prevention or intervention studies.
  Keywords: Attachment Styles, Dark triad personality, sensitivity to rejection, Social Media addiction, Communication skills, Students
 • Zahra Zeinali, Ali Zeinali * Pages 21-34
  Introduction
  Social networks play a very important role in people's relationships with each other, and one of the interpersonal components affecting the start of an addiction to social networks is the family and its function. Therefore, the present research was conducted aiming at investigating the role of family functioning in social network addiction by mediating basic psychological needs in students.
   
  Method
  This study was a descriptive correlation research. The statistical population was composed of the high school students of Urmia in the academic year 2021-2022. From this population, a sample of 380 students was drawn. The selection was conducted through Morgan's table and cluster random sampling method. To collect data, Turel and Serenko’s (2012) social network addiction, Epstein and colleagues’ family functioning (2003), and Desi and Ryan basic psychological needs questionnaires (2000) were used. The data were analyzed using Pearson's correlation and structural equation analysis.
   
  Findings
  The results showed that family functioning has a direct and significant effect on addiction to social networks and a direct and significant effect on basic psychological needs. Also, basic psychological needs have an inverse and significant effect on addiction to social networks. Furthermore, family functioning has an indirect and significant effect on addiction to social networks through the mediation of basic psychological needs (05/0>P).
   
  Conclusion
  The increase in family functioning (a high score indicates poor functioning) has reduced the basic psychological needs of students, which in turn increases addiction to social networks.
  Keywords: social networks Addiction, Family functioning, basic psychological needs
 • Fatemeh Bayanfar *, Mobin Ghodrati Pages 35-54
  Introduction
  Elderly is thought to be a transition from a life stage to a new one and empty nest syndrome seems to be one prevalent phenomenon in this period. It is essential to identify effective interventions to treat this syndrome. Therefore, the present study was conducted with the objective of the effectiveness of existential consciousness group therapy on social rejection, social adjustment, social sufficiency, and cognitive avoidance in the elderly with empty nest syndrome.
   
   
  Method
  The present study was a quasi-experimental of pretest-posttest and control group design with a follow-up period. The statistical population included all the elderly with empty nest syndrome living in elderly care centers in Tehran, Iran, in 2022. Among whom, 30 were selected using convenience sampling and, according to the inclusion criteria, assigned into experimental and control groups equally (15 people in each group). The experimental group underwent 10 sessions of 90-minute existential consciousness therapy (shariatmadar,1393). Data collection tools were the Penhaligon Perceived Rejection Scale (2009), Bell Adjustment Scale (1961), Fellner, Lees& Phillips Social Sufficiency scale (1990), and Sexton and Dougas Cognitive Avoidance Questionnaire (2008). The data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANCOVA).
  Findings
  The results showed that existential consciousness group therapy reduced the feeling of social rejection (F=4/187, P<0/05), cognitive avoidance (F=2/395, P<0/05), and increased social competence (F=2/395, P<0/05) in the elderly with empty nest syndrome, but it had no significant effect on the subjects' social adjustment (F=0/0337, P<0.05).
  Conclusion
  According to the results, in designing programs related to promoting health in the elderly with empty nest syndrome, existential consciousness therapy can be used as an effective intervention for improving social rejection, social sufficiency, and cognitive avoidance.
  Keywords: Existential consciousness, Social rejection, social adjustment, Social sufficiency, Cognitive avoidance
 • Sajad Hasani, Fariborz Nikdel *, Ali Taghvaei Nia Pages 55-74
  Introduction

  Present study aimed to mediate the role of Self-regulation in the relationship between Sports self-efficacy and Self-concept with weight loss behaviors of students.

  Method

  The current research is a descriptive survey of the correlation based on structural equation modeling. The study’s statistical population included all female and male first-high school students in Eqlid (Fars province) in the academic year 2022-2023. The sample size of 250 students was selected by multi-stage cluster random sampling. After examining the questions related to the subject’s height and weight, they were grouped as overweight and obese with a body mass index of 25 or higher. Data were collected using the standard Mendaglio and Pirist self-concept (1995), Kerel and colleagues (2007) sports self-efficacy, Miller and Brown (1999) self-regulation, and weight loss behavior questionnaire by Mazloumi Mahmoudabad and colleagues (2017). Data analysis was performed by Structural Equation Modeling and with PLS 8.8 software.

  Results

  The results showed that sports self-efficacy and self-concept a had direct and significant effect on weight loss behaviors. Also, the results showed that self-regulation has a mediating role in the relationship between sports self-efficacy and self-concept with behaviors related to weight loss behaviors.

  Conclusion

  By increasing sports self-efficacy, self-concept, and self-regulation, weight loss Behaviors will also increase. Therefore, it is better in environments where therapists, pay more attention to sports self-efficacy, self-concept, and self-regulation in obese and overweight teenagers.

  Keywords: sport self-efficacy, self-concept, weight loss Behavior, self-regulation
 • Zhaleh Koohboomi, Mohammad Ghamari *, Simin Hosseinian Pages 75-88
  Introduction

  Domestic violence against women is a serious and major concern for public health. The reports show that domestic violence has become an epidemic due to the spread of the Coronavirus and home quarantine. A systematic research review indicates a stable relationship between resilience and coping styles with life quality and domestic violence. So far, no study has investigated these variables' relationships in the form of a comprehensive model. This study aimed to determine the mediating role of resilience in the relationship between coping styles with quality of life and domestic violence against women in the Coronavirus quarantine period.

  Method

  The correlational research design was structural equation modeling. The statistical population of the study included all married women in Karaj from the beginning of October to the end of November 2020. Accordingly, 241 people were evaluated online and through virtual networks using the Coping Styles Questionnaire developed by Billings &Mouse, the Quality of Life Questionnaire by WHO, the Resilience Scales by Connor & Davidson, and the Violence Towards Women Inventory by Haj-Yahia. Pearson correlation and structural equations were used to analyze the data.

  Results

  The findings indicate that coping styles, resilience, and domestic violence against women have a significant positive correlation(P<0.01). In addition, coping styles and life quality have a negative correlation (P<0.05), and resilience and life quality have a significant positive correlation(P<0.01). Resilience also has a mediating role in the relationship between coping styles and life quality.

  Conclusion

  Coping and resilience styles are among the main factors affecting life quality and domestic violence against women; therefore, couples and family specialists should pay more attention to them in prevention and treatment programs.

  Keywords: Resilience, Domestic Violence against Women, Coping styles, Quality of Life
 • Parisa Jamshad *, Rahim Davari Pages 89-102
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of predicting covert-related aggression based on the personality traits and Alexithymia of married women in Tehran. 

  Method

  The research method was a descriptive correlation. The statistical population included all married women who referred to cultural centers and neighborhood centers in districts 1 and 3 of Tehran in the period of 2021-2022, from which 264 people were selected as a statistical sample using a multi-stage cluster sampling method, and they were evaluated on the scale of aggression. The correspondence of Nelson and Carroll (2006), measuring the five personality traits of the short form of Neo Costa and McCrae (1985) and Toronto Bagby et al. (1994) were answered. Research data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis using SPSS software version 26.  

  Findings

  The Pearson correlation results showed that there is a positive and significant relationship between neuroticism and Alexithymia with relational aggression. On the other hand, there is a negative and significant relationship between extroversion, openness, agreeableness, conscientiousness with covert-related aggression. In addition, the results of simultaneous regression analysis showed that neuroticism, agreeableness, and alexithymia were able to predict women's covert-related aggression. 

  Conclusion

  According to the findings of the research, by reducing neuroticism and Alexithymia and increasing women's agreeableness, their covert-related aggression decreases and it can be concluded that personality traits and Alexithymia play a role in increasing hidden covert-related aggression.

  Keywords: Covert Relational Aggression, personality traits, alexithymia
 • Navab Kazemi *, Lida Nemati, Seyedeh Liba Yadegari, Farzaneh Abdous Pages 103-116
  Introduction

  Social cognition deals with the process of recognizing, processing, and using social data to regulate interpersonal performance and socially effective behavior. From the point of view of social psychology, it is very important in social and effective relationships. The present research was conducted with the aim of predicting social cognition based on self-differentiation and cognitive flexibility in students.

  Method

  The present research was conducted with the aim of predicting social cognition based on self-differentiation and cognitive flexibility in students. The study was conducted in the academic year 1401-1400. A sample of 221 students was selected using the multi-stage cluster sampling method.  The research data were collected using Nejati, Kemari, and Jafari's social cognition (2017), self-differentiation (Drake, 2011), and Dennis and Vandrwal’s cognitive flexibility questionnaire (2010). The SPSS version 24 was used for the regression and Multivariate analyses.

  Finding

  The results showed that self-differentiation and cognitive flexibility reliably predict social cognition. The results of the standardized regression coefficient also showed that the differentiation components have a greater predictive share (44.6%) in social cognition.

  Results

  The results of the present research show the importance of the role of self-differentiation and psychological flexibility in students, which can be effective in designing counseling programs.

  Keywords: social cognition, Self-differentiation, Psychological flexibility, Students