فهرست مطالب

هستی و شناخت (نامه مفید) - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1400)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر دیوانی* صفحات 7-26

  اهتمام دو دانش کلام و فلسفه به موضوعاتی است که در قلمرو تجربه قرار نمی گیرند: مبدا هستی، غایت هستی و جهان های فراطبیعی هستی از جمله ی این موضوعاتند. پرداختن به این قبیل موضوعات، عقلی بودن این دو دانش و نیز همجواری آن ها در قلمرو عقل محض را آشکار می کند. اثبات اصول دین و اثبات اصول واقع، که دو اصول این همانند، به ترتیب بر عهده ی کلام و فلسفه قرار می گیرد. استواری یا نااستواری هر نظام کلامی و فلسفی، تابع استواری و نااستواری اثبات این اصول در آن نظام است. تنها شرایط صوری و محتوایی برهان می توانند اذهان را به واقع به نحو استوار پیوند دهند. برهان، به مثابه ی یک روش استدلالی ناظر به واقع، فلسفه و کلام را در کنار یکدیگر قرار می دهد. روش جدلی هرچند با روش برهان ناسازگار نیست، لیک در شرایطی ممکن است کاربر آن صرفا به خاموش کردن طرف مقابلش اکتفا کند. دانش کلام در بخشی از تاریخ خود در دوره ی اسلامی به مسیر جدلی گام نهاد و حسن همجواری این دانش با فلسفه را با روش و شیوه ی خود بر هم زد. در این مقاله می کوشیم تا ستیزه ی متکلمان و فیلسوفان این دوره را تبیین کنیم و اصل این ستیزه را از ساحت این دو دانش زدوده و همجواری و تعامل آن ها را، به نشانه ی کار فلسفی و کلامی عده ای از دانشمندان علوم عقلی، نشان دهیم.

  کلیدواژگان: فلسفه-کلام، برهان، جدل، اصول دین، اصول واقع
 • حجت منگنه چی* صفحات 28-45
  رابطه خداوند با جهان و موجودات آن، رابطه ایجادی بوده و او فاعل و خالق نظام امکانی است. در تبیین چگونگی این فاعلیت، میان مشهور متکلمان و فیلسوفان اختلاف نظر کلی وجود دارد. در این میان، اختلاف نظر دیگری نیز مشاهده می‏شود که در یک سوی آن دیدگاه فیلسوفان و در سوی دیگرش برخی آیات و شماری از روایات قرار گرفته و ناسازگاری را نشان می‏دهد؛ زیرا برخلاف نظر فیلسوفان که علم خداوند را یگانه منشا صدور فعل می‏دانند، در قرآن به صورت پراکنده و در شماری از روایات به روشنی به این معنا توجه داده شده که ایجاد موجودات به طی شدن مراتب و مراحلی بستگی دارد. مسیله این است که چگونه می‏توان این کثرت را (اگر خارجی باشد) با اصول عقلی ناظر به مرتبه خاص وجود خداوند سازگار دانست؟ در این نوشتار کوشیدم که نشان دهم یافته‏های فلسفی، به ضمیمه برخی آموزه‏های دینی، این ناسازگاری را برطرف می‏کند.
  کلیدواژگان: فاعلیت خداوند، اقسام فاعل، قرآن، روایات، اصول عقلی، شواهد نقلی
 • یزدان محمدی*، سید محمد انتظام صفحات 46-62

  از دیرباز چیستی مفاهیم کلی ماهوی و چگونگی پدیدار شدن آنها در فاهمه انسان برای فلاسفه مساله بوده است. از نظر ارسطو صورت عقلی همان صورت حسی است که در فرایند تجرید و نادیده گرفتن عوارض جزیی کننده، کلی شده و قابلیت صدق بر کثیرین یافته است. فلاسفه مشایی از جمله ابن سینا با رویکرد ارسطو موافقت کردند. ملاصدرا اما دیدگاه تازه ای در چیستی علم طرح نمود و علم را نه کیف نفسانی بلکه نحوه وجود مجرد دانست. همین تلقی او از علم سبب شد تا در شناخت عقلی تصوری (مفاهیم ماهوی) نیز نظری بدیع ارایه دهد. در این مقاله به تحلیل و تبیین نظریه ملاصدرا درباره چیستی، چگونگی شکل گیری مفاهیم کلی در قوه شناختاری انسان و نحوه صدق آنها بر کثیرین پرداخته ایم. شناخت عقلی تصوری و ادراک مفاهیم ماهوی نتیجه ارتقاء وجودی انسان در فرایند حرکت جوهری و اتحاد وجودی با مرتبه وجود برتر عقلانی مدرک است. ملاصدرا دو تبیین برای قابلیت صدق مفاهیم ماهوی بر کثیرین ارایه داده است: 1) ضعف قوه شناختی در مواجه با صور عقلیه مجرد ادراکی مبهم و تار از آنها به دست می دهد و این ابهام زمینه تردید و امکان صدق بر کثیرین را فراهم می آورد. 2) این قابلیت، پیامد سعه و شمول وجودی صور عقلیه نسبت به هر معنی معقول مناسب است.

  کلیدواژگان: شناخت عقلی، صدرالمتالهین، نحوه وجود، صور عقلیه
 • مهدی بروجردی*، هادی صمدی، علیرضا منصوری صفحات 63-85
  از زمان طرح توسط چارلز داروین، نظریه تکامل خوانش های متعددی به خود دیده است. دیدگاه رایج در قرن بیستم مبتنی بر شانس کور و انتخاب طبیعی بود درحالی که در برخی دیدگاه های اخیر موجودات زنده را به عنوان ارگانیسم های فعال و هدایت گر در نظر می گیرند. در این مقاله به تشریح دیدگاه پوپر در برجسته سازی کنشگری هر واحد زیستی، از باکتری تا موجود پیچیده ای چون انسان، پرداخته ایم و نشان می دهیم پوپر چه نقدی به دیدگاه های قدیم داشت و آینده نگرانه، با چه خوانشی از رویکردهای جدید سخن گفته است. از نظر پوپر کنشگری فرایندی مداوم شامل طرح مساله، یافتن راه حل های ابداعی برای مساله پیش آمده و حذف برخی از آن ها است که منجر به پدید آمدن موقعیت های جدید خواهد شد و درنتیجه آن گونه زایی و تنوع زیستی به وجود خواهد آمد. داروینیسم فعال پوپر در تقابل آشکار با آراء رایج زیست شناسان در انفعال موجودات نسبت به انتخاب طبیعی و در توافق با رویکردهای متاخرتر در زیست شناسی است. هرچند سابقه چنین نگاهی در آراء خود داروین در دو بحث انتخاب مصنوعی و انتخاب جنسی نیز قابل ردیابی است اما پوپر آن را برجسته می سازد. در این مقاله تلاش می شود خوانشی عمیق تر از معرفت شناسی پوپر عرضه شود که هم نوا با نوع خوانش او از داروینیسم باشد.
  کلیدواژگان: پوپر، شناخت عینی، داروینیسم فعال، داروینیسم منفعل، معرفت شناسی تکاملی
 • مصطفی زالی*، بهنام اخگر صفحات 86-104
  مفسران برساخت گرای اخلاق کانت مدعی اند که تمام ارزش ها و هنجارهای اخلاقی وابسته به کنشگران است و اراده ی نیک ارزش های اخلاقی را وضع می کند. مفسران واقع گرای اخلاق کانت مدعی اند که اراده و خودآیینی آن در ناسازگاری با واقع گرایی اخلاقی نیست، زیرا حداقل برخی ارزش ها وجودی مستقل از کنشگران دارند. در این تلقی، معمولا تحلیل دقیقی از اراده ی نیک داده نمی شود و نقشی حاشیه ای پیدا می کند. بر خلاف این دو تفسیر، در این مقاله با روشی تفسیری، با تبیین معنای بنیادین اراده ی نیک، از سازگاری اراده ی نیک کانت با واقع گرایی اخلاقی بحث می کنیم، به نحوی که نقش کلیدی اراده ی نیک حفظ شود. بنیان اراده ی نیک خودآیینی است. از یک سو، خودآیینی شرط صوری واقعیت های اخلاقی است و از سوی دیگر، غایت فی نفسه بنیان مادی اراده ی نیک است. بنابراین، می توان اراده ی نیک را مطابق با واقع گرایی دانست، زیرا اراده ی نیک کارکردی صوری دارد و بنیان مادی آن نیز، ارزشی ذاتی و واقعی است.
  کلیدواژگان: کانت، برساخت گرایی کانتی، واقع گرایی اخلاقی، اراده ی نیک، خودآیینی، غایت فی نفسه
 • محمدصادق عباسی آغوی*، سید محمد انتظام صفحات 105-126

  مسایل انسان شناسی، از دیرباز مورد توجه ویژه فلاسفه و اندیشمندان مختلف بوده است. در این میان رابطه نفس و بدن جایگاه خاصی دارد. صدرالمتالهین با استفاده از مبانی حکمت متعالیه، دیدگاه خود را درباره رابطه نفس و بدن مطرح می کند. شیخ احمد احسایی از مهم ترین منتقدین فلسفه صدرایی است. مساله رابطه نفس و بدن، یکی از نقاط اوج مخالفت احسایی با دیدگاه ملاصدرا است. تا اندازه ای که نمونه ای از همه اشکالات وارد شده به مساله رابطه نفس و بدن صدرایی در آثار احسایی یافت می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است، نقد های احسایی به رابطه نفس و بدن صدرایی، بررسی شود. دو اشکال مبنایی است: عدم پذیرش اصالت وجود و حرکت جوهری. سه اشکال نیز ناظر به مسایل نفس شناسی است: عدم پذیرش تجرد قوه خیال، مخالفت حدوث جسمانی با آیات و روایات و تناقض حدوث جسمانی با تجرد نفس. ریشه تمام اشکالاتی که احسایی به صدرالمتالهین وارد می کند، ظاهر گرایی و تمسک به ظاهر آیات و روایات و عدم تصور صحیح او از تشکیک وجود و حرکت جوهری است.

  کلیدواژگان: شیخ احمد احسائی، صدرالمتالهین، حدوث جسمانی، نفس و بدن
 • سید علی اکبر هاشمی کروئی* صفحات 127-145
  در این جستار از طریق پژوهش در چیستی معنای عدل الهی مساله حق بشر بر خدا را مورد بررسی قرار دادیم. بحث از حق بشر بر خدا لازمه پذیرش عدل به معنای «دادن حق هر کس به وی» به عنوان معنای عدل الهی است. پرسش اصلی این است که کدام معنا از عدل را می توان به خداوند نسبت داد؟ با توجه به این که عدل الهی در سه حوزه تکوین، تشریع و جزا مطرح است، آن معنا از عدل که این سه حوزه را پوشش می دهد «دادن حق هر کس به وی» است. تصور حق داشتن غیر خدا بر خدا آن گاه که مثبت این حق خود خدا باشد مشکلی ندارد. عدل اخلاقی آن معنا از عدل است که جای نسبت دادن آن به خداوند در آثار متفکران، به ویژه فیلسوفان ما، خالی است. از بین معانی عدل از نظر شهید مطهری اتفاقا آن معنایی که تردیدآمیز است همان است که ایشان آن را تنها معنای مناسب عدل برای نسبت دادن به خدا می دانند: عدل تکوینی یا فلسفی. افزون بر این که طرح بحث عدالت در مقام تکوین که هنوز موجودی خلق نشده است، تردیدآمیز است؛ این معنا از عدل نه عدل جزایی و تشریعی را پوشش می دهد و نه تبیین مناسبی برای آیات و روایاتی است که عدل را در همه افعال به خدا نسبت می دهند و وی را از هرگونه ظلم تنزیه می کنند.
  کلیدواژگان: عدل الهی، عدل تشریعی، عدل جزایی، عدل تکوینی، عدل اخلاقی، حق بشر بر خدا
 • منوچهر شامی نژاد*، عزیزه قائمی گرگری صفحات 151-166

  این مقاله در زمینه فلسفه ملاصدرا در صدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه خدا در زندگی انسان بر اساس نظریه وجود منبسط کجاست؟ از نظر ملاصدرا بنای خلقت بر تجلی و انبساط وجودی وجود واحد و مطلق است. معلول در ریسمان وجود منبسط از مراتب آن منتزع می شود و هیچ استقلالی ندارد. از نظر صدرا حیات هر موجودی عبارت از نحوه وجود آن است؛ زیرا حیات عبارت از بودن شی‏ء است به نحوی که از او افعالی صادر شود. به عبارتی هر چه ادراکش قویتر باشد حیاتش قویتر و مرتبه وجودی اش بالاتر است. وجود واحد است و غیر وجود عدم است و تمامی موجودات در دایره وجودی وجود منبسط موجودند. بنابراین با تحلیل دیدگاه ملاصدرا می توان به این نتیجه رسید که خدا در لحظه لحظه زندگی انسان حضور دارد و چون ادراک انسان ها متفاوت است تجلی خدا هم در وجود آنها متفاوت است. در این نگرش فاعلیت خدا طولی نیست بلکه فاعلیت سعی است. مقاله حاضر با دید توصیفی - تحلیلی در صدد است تا جایگاه خدا را با نگرش وجود انبساطی در زندگی انسان مورد مداقه قرار دهد.

  کلیدواژگان: خدا و انسان، وحدت وجود، تشکیک وجود، وجود منبسط، ملاصدرا
 • محمدمهدی عبدالعلی نژاد*، احمد فاضلی صفحات 159-177
  ابن عربی و اکهارت با وجود این که در بسیاری از اصول و مبانی با یک دیگر موافقت و مشابهت دارند، در وزنی که «تشبیه» و «تنزیه» خداوند می دهند، اختلاف دیدگاه دارند. همین اختلاف دیدگاه که در ابتدا در برابر آن همه اتفاق نظرات کم اهمیت به نظر می رسد، در مسیله «جایگاه عالم ناسوت» منجر به اختلافی عمیق و حتی تقابل بین اندیشه ی دو متفکر ما می شود. لذا «عالم و ناسوت» و جایگاه آن را می توان به عنوان مسیله ای تلقی کرد که عمق اختلاف دیدگاه ابن عربی و اکهارت را - با وجود همه ی مشابهت ها و اتفاق نظرها - در معرض توجه قرار می دهد. حتی آموزه های مشترکی چون «وحدت وجود» و «بر صورت خدا خلق شدن انسان» هم نمی تواند از عمق اختلاف ابن عربی و اکهارت در مسیله ی جایگاه عالم ناسوت بکاهد. چنان چه اثبات خواهد شد، ابن عربی از این دو آموزه در جهت تقدس بخشیدن به عالم و کثرات استفاده می کند. اما اکهارت این دو آموزه را به گونه ای تفسیر می کند که منجر به تحقیر و ناچیز شمردن عالم و کثرات می شود.
  کلیدواژگان: کثرت، صورت، تشبیه، تنزیه، عالم ماده، الهیات سلبی
 • فهیمه خوشنویسان*، زینب شکیبی، سید علی علم الهدی، جلال پیکانی صفحات 178-199

  ویتگنشتاین با نگاه زبان شناختی به باورهای دینی وکیرکگارد بانگاه متعارض به گزاره های دینی جزء ایمانگرایان قلمدادمیشوند، پلانتینگا دارای رویکرد برونگرایانه و اعتمادگرایانه است. او در سازو کار رسیدن به معرفتشناسی عام خود ابتدا از عملکرد قوای صحیح معرفتی و معرفت تضمین شده سخن میگویدوسپس بااین مبانی وارد معرفت شناسی دینی میشود.پلانتینگادر معرفت شناسی دینی دارای رویکرد فضلیت محوری است،فضیلتمندی باورهای ناشی از حس الوهی ،بخاطر پایه و یقینی بودن این قوه است ، استدلال براساس واقعا پایه بودن ما را به ایمانگرایی رهنمون میکند. اواز پایه بودن باورهای حاصل از حس الوهی ، معرفت طبیعی خداوند را نتیجه میگیرد،این شناخت ،طبیعی،غیرعقلانی ، موثق و تضمین شده است، علاوه براین پلانتینگا در تجربه دینی نیز ،ایمانگرایانه عمل کرده است زیرا باورهای دینی حاصل از تجربه دینی باورهایی پایه و خطاناپذیرهستند ،بنابراین اعتقاد به خداوند هم به نحو پایه وبدون استدلال پذیرفته میشود. پلانتینگا باانکه در ظاهر به ایمانگرایی اعتراف نمیکند وچنین ادعایی را قبول ندارد اما ایمانگرا بودن وی از لوازم پذیرفتن نظریاتش است وبدون قایل شدن به ایمانگرایی ،میتوان گفت دستگاه و ساختار معرفت شناسی دینی او بدرستی طرح ریزی نشده است.

  کلیدواژگان: ایمان گرایی، پلانتینگا، حس الوهی، معرفت شناسی دینی
 • فرزاد کیانی* صفحات 200-217
  پدیدارشناسی اخلاق نزد پایه گذاران این مکتب فلسفی روشی بود که بوسیله آن ساختار ارزش های اخلاقی در فلسفه کانت را نقد کنند. همچنین تعریف جدیدی از ارزش های اخلاقی ارایه دهند که برمبنای حقیقت وجودی انسان بنا شده باشد. فرانسیس برنتانو و ماکس شلر به عنوان بنیان گذاران پدیدارشناسی اخلاق تلاش کردند با تکیه بر روش پدیدارشناسی در مقابل مفاهیم شکل گرفته در عقل عملی محض، ساختارهای ارزش های اخلاقی را بازتعریف کنند. این دو متفکر در پدیدارشناسی اخلاق خود می خواهند احساسات و عواطف را به عنوان اصل بنیادین کنش انسان به ساختار ارزش های اخلاقی بازگردانند و آن را محور فلسفه خود قرار دهند. اما نگاه برنتانو و شلر به ماهیت ارزش-های اخلاقی دارای تفاوت های بنیادین است. در واقع هر دو متفکر از روش پدیدار شناسی در فهم ماهیت ارزش های اخلاقی استفاده می کنند اما برنتانو تمایل به یک فهم روانشناختی از ذات انسان به کمک مبانی معرفت شناسی دارد و در نقطه مقابل شلر در جستجو این امر است که با نگاه هستی شناختی به ارزش های اخلاقی، نسبت آن را با امر الوهی آشکار کند.
  کلیدواژگان: احساسات، داوری اخلاقی، عشق، نفرت، ارزش
 • سارا منوچهری مقدم، محمدرضا ریخته گران* صفحات 218-236
  زیبایی در فلسفه افلاطون به مثابه یک مفهوم بنیادین از جهت خاستگاه، ماهیت، ظهور و نحوه ادراک آن مورد توجه واقع شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، و با ابتنا بر مهمترین رسالات افلاطون در باب زیبایی، همچون فایدروس و مهمانی؛ و نیز با بررسی شیوه دیالکتیک وجودی-عقلانی مطرح شده در رساله جمهوری، در صدد است امکان تلقی مساوقت ایده وجود و زیبایی؛ و سنخیت دیالکتیک وجودی- عقلانی و ادراک زیبایی را در فلسفه افلاطون مورد بررسی قرار دهد. از جمله یافته های پژوهش این است که در فلسفه افلاطون، ادراک زیبایی محسوس نقطه آغاز دیالکتیک وجودی- عقلانی نفس؛ موجب استحاله وجودی- معرفتی و زمینه عروج و فرارفتن نفس از مرتبه وجودی معین به مرتبه وجودی بالاتراست که در نهایت به دیدار و تحقق معرفت مثال خیر منجر می شود. در فلسفه افلاطون ادراک زیبایی در مراتب فرارونده از محسوس به معقول، به مثابه یک کنش وجودی با ارتقای وجودی-معرفتی نفس مساوق است.
  کلیدواژگان: افلاطون، استحاله وجودی-معرفتی، دیالکتیک وجودی-عقلانی، زیبایی، مثال خیر
|
 • AMIR DIVANI * Pages 7-26

  The knowledge of theology and knowledge of philosophy focus on issues that are not in the realm of experience: the origin of existence and supernatural worlds are among these issues. Dealing with such issues reveals the rationality of them and their proximity in the realm of pure reason. Proving the principles of religion and proving the principles of reality, which are identical, are placed on theology and philosophy, respectively.The stability or instability of any theological and philosophical system depends on the stability and instability of the proof of these principles in that system. Only the formal and content conditions of the argument can firmly connect minds to reality. Proof, as a fact-based reasoning method, puts philosophy and theology together. Although the polemical method is not incompatible with the method of proof, in some situations, its user may be satisfied with silencing the opposite person. In a part of its history in the Islamic period, the knowledge of theology took a polemic path, and disturbed the its good adjacent with philosophy by his own method. We try to explain the conflict between theologians and philosophers of this period and end the origin of this conflict from the field of these two knowledge and their adjacent and interaction, by the sign of the philosophical and theological work of some intellectual scholars.

  Keywords: philosophy-theology, Proof, polemic method, principles of religion, principles of reality
 • Hojjat Mangenehchi * Pages 28-45
  God’s relation to the world and its creatures has been a creative relationship, and He is agent and creator of possibility system. To explain how this activity is, popular theologians and philosophers have general disagreement over it. In the meantime, the other difference of opinion is seen too, that from one side we have philosophers’ views, and from the other side we face with some verses and traditions that show incompatibility; because contrary to the philosophers’ views that know God’s knowledge the only source of occurring action, in the Holy Quran sporadically, and in some traditions clearly have been regarded to this meaning that creating the creatures depends on passing steps and levels. The problem is that how can this multiplicity (if external) be compatible with rational principles manifesting special rank of God’s existence? In this writing we try to show that philosophical findings along with some religious teachings, eliminate this incompatibility.
  Keywords: God’s Activity, Types of Agent, Holy Quran, traditions, Rational Principles, Narrative Evidence
 • Yazdan Mahammadi *, Mohammad Entezam Pages 46-62

  According to Aristotle, the intellectual form isthe same as the sense form that has been generalized in the process of abstraction. Masha'i philosophers, including Ibn Sina, agreed with Aristotle's approach. Mulla Sadra proposed a new perspective on the nature of perception and considered perception not as a sensual quality but as a way of being. Mulla Sadra's view of perception caused him to present an innovative theory in imaginary intellectual cognition (substantive concepts) as well. In this article, we have analyzed and explained Mulla Sadra's theory about what it is, how general concepts are formed in human cognition and how they are true for many. Imaginary intellectual cognition and understanding of essential concepts is the result of the human being's existential upgrade in the process of essential movement and existential union with the higher order of rational existence. Mulla Sadra has presented two explanations for the possibility of the truth of substantive concepts to many: 1) Weakness of cognitive power in the face of abstract rational forms gives a vague and blurred perception of them, and this ambiguity provides the basis for doubt and the possibility of truth to many. brought 2) This capability is a consequence of the existence of rational forms in relation to any suitable sensible meaning.

  Keywords: intellectual cognition, Mulla sadra, mode of existence, forms of rationality
 • Mahdi Boroujerdi *, Hadi Samadi, Ali Reza Mansouri Pages 63-85
  Darwin’s evolutionary theory has taken on a number of readings since its introduction. The common view in the twentieth century was based on blind chance and natural selection. While in some recent views, living organisms are considered as active, not passive ones that remain to be selected. In this article, we will describe Popper as a philosopher, which interested in the theory of evolution. He attributes special importance to the agency of organisms and their activities. We will show how Popper criticized old views and offered new ones. Popper saw agency as an ongoing process that involved arising problems, finding innovative solutions to problems, and eliminating some of them, which will lead to speciation and increase of biodiversity. Popper's active Darwinism is in obvious contrast to the common views of biologists on the inactivity of organisms toward natural selection and in agreement with so-called non-adaptationism. It is shown that the history of such a view can be traced back to Darwin when he spoke on artificial selection and sexual selection. This article attempts to offer a deeper reading of Popper's epistemology that is consistent with his reading of Darwinism.
  Keywords: Popper, Objective Knowledge, Active Darwinism, Passive Darwinism, Evolutionary Epistemology
 • Mustafa Zali *, Behnam Akhgar Pages 86-104
  Constructivist interpreters of Kant's moral philosophy claim that all moral values and norms depend on agents and the good will create moral values. The realist interpreters of Kant's moral philosophy claim that the will and its autonomy are not incompatible with moral realism, because at least some values exist independently of agents. In this view, a detailed analysis of the good will is usually not given or it finds an unimportant role. Contrary to these two interpretations, in this paper, with an interpretive method, by explaining the fundamental meaning of good will, we discuss the compatibility of Kant's good will with moral realism, in such a way that the key role of good will is maintained. The basis of the good will is autonomy. On the one hand, autonomy is the formal condition of moral facts, and on the other hand, the end in itself is the material ground for the good will. Therefore, the good will can be considered compatible with non-natural realism, because the good will has a formal function and its material ground is an intrinsic and real value.
  Keywords: Kant, Kantian constructivism, moral realism, Good Will, Autonomy, End in itself
 • Mohammad Sadegh Abbasi Aghavi *, Sayed Mohammad Entezam Pages 105-126

  Anthropological issues have long been of special interest to various philosophers and thinkers. Amongst these, the relationship between soul and body has a special position. Using the principles of transcendent philosophy, Sadr al-Muta'allehin presents his view on the relationship between the soul and the body. Meanwhile, Sheikh Ahmad Ehsaei is one of the most important critics of Sadra's philosophy. The issue of the relationship between the soul and the body is the culmination of Ehsaei’s opposition to Mulla Sadra's view. To an extent that an example of every error that he believed was involved in “the issue of relationship between the soul and the body” of Sadra can be found in Ehsaei’s works. In this article, an attempt has been made to examine the Ehsaei criticisms of Sadra's soul and body relationship. There are two fundamental drawbacks, the rejection of the fundamentality of existence and substantial motion. There are three drawbacks that deal with the issues of soulology: the rejection of the abstraction of imaginal power, the opposition of physical contingency to verses and hadiths, and the contradiction of physical contingency with abstraction of the soul. The root of all the drawbacks that Ehsai brings to Sadr al-Mutalahin is trusting the appearance of verses and narrations and misunderstanding of the fundamentality of existence and substantial motion.

  Keywords: Sheikh Ahmad Ehsaei, Sadr al-Muta'allehin, physical contingency, the soul, the body
 • Sayyed Aliakbar Hashemi Karoii * Pages 127-145
  In this article, through research on what is the meaning of divine justice, we examined the issue of human rights against God. The main question is what meaning of justice can be attributed to God? Given that divine justice is presented in three areas of creation, legislation and punishment, the meaning of justice that covers these three areas is "giving everyone the right to it." There is no problem in imagining the right of non-God to God when this right of God himself is positive. Moral justice is the meaning of justice that has no place in attributing it to God in the works of thinkers, especially our philosophers. Among the meanings of justice according to Shahid Motahhari, the meaning that is doubtful is the one that he considers to be the only appropriate meaning of justice to attribute to God: formative or philosophical justice. Moreover, the design of the discussion of justice in the position of creation, which has not yet been created, is questionable; This meaning of justice does not cover criminal and legislative justice, nor is it a suitable explanation for the verses and hadiths that attribute justice to God in all actions and purify him from any oppression
  Keywords: Divine justice, Legislative justice, Criminal Justice, Developmental justice, Moral Justice, Human right to God
 • Manouchehr Shami Nezhad *, Azizeh Ghaemi Gargari Pages 151-166

  This article on Mulla Sadra's philosophy seeks to answer the question: Where is the place of God in human life according to the theory of existential expansion? According to Mulla Sadra, the foundation of creation is the manifestation and existential vastness of a single and absolute existence. Caused (Ma'alool) is abstracted from existential expanded ranks and has no independence. According to Sadra, the life of any creature is how it exists; Because life is the existence of an object in such a way that actions are issued from it. In other words, the stronger his perception, the stronger his life, and the higher his level of existence. Existence is one and non-existence is non-existence, and all beings exist in the existential circle of expanded existence; Therefore, by analyzing Mulla Sadra's view, it can be concluded that God is present in every moment of human life, and because human perceptions are different, the manifestation of God in their existence is also different. In this view, God's activity is not longitudinal but vast action. The present article, with a descriptive-analytical view, seeks to examine the position of God with the view of the expansion existential in human life.

  Keywords: God, man, unity of existence, gradation of existence, existential expansion, Mulla sadra
 • Mohammadmahdi Abdolalinejad *, Ahmad Fazeli Pages 159-177
  Despite the fact that Ibn Arabi and Eckhart agree and are similar to each other in many principles, they differ in their emphasis on God's "analogy" and "purification". This difference of opinion, which at first seems insignificant compared to many of their common opinions, leads to a deep difference and even conflict between the thoughts of our two thinkers in the issue of "the place of physical world". Therefore, "the physical world" and its place can be considered as a problem that highlights the differences between Ibn Arabi's and Eckhart's views - in spite of all the similarities and consensus. Even common doctrines such as "the unity of existence" and "the creation of man in the image of God" cannot reduce the deep disagreement between Ibn Arabi and Eckhart on the issue of the place of the world. As it will be proven, Ibn Arabi uses these two teachings in order to sanctify the world and multitudes. But Eckhart interprets these two doctrines in a way that leads to disdain the universe and multitudes.
  Keywords: Multiplicity, image, analogy, Purification, physical world, Negative Theology
 • Fahimeh Khoshnevisan *, Zeinab Shakibi, Saaid Ali Alamolhoda, Jalal Peykani Pages 178-199

  Wittgenstein with a linguistic view of religious beliefs, and Kierkegaard, who opposes religious propositions, are considered believers, Plantinga has an extroverted and trusting approach. In the mechanism of reaching his general epistemology, he first talks about the functioning of correct epistemological powers and guaranteed knowledge, he enters religious epistemology with these foundations. Plantinga has a virtue-oriented approach in religious epistemology. The virtue of beliefs resulting from divine sense is due to the basis and certainty of this power, reasoning based on its true basis leads us to faith. From the basis of the beliefs resulting from the divine sense, he concludes the natural knowledge of God, this knowledge is natural, reliable and guaranteed. Plantinga has removed any rational reflection from the process of producing and guaranteeing beliefs resulting from divine sense. Plantinga has also acted as a believer in his religious experience. Religious beliefs resulting from religious experience are basic and infallible beliefs, so belief in God is also accepted as a basis. Plantinga, although he does not admit to being a believer and does not accept such a claim, but his being a believer is an essential part of accepting It is his. And without believing in faith, it can be said that his religious epistemological apparatus and structure are not properly planned.

  Keywords: Divine sense, fideism, Plantinga, Religious epistemology
 • Farzad Kiani * Pages 200-217
  According to the founders of this philosophical school, the phenomenology of ethics was a way to criticize the structure of moral values in Kant's philosophy. Also, provide a new definition of moral values that is based on the truth of human existence. Francis Brentano and Max Scheler, as the founders of the phenomenology of ethics, tried to redefine the structures of moral values by relying on the phenomenological method against the concepts formed in pure practical reason. In their phenomenology of ethics, these two thinkers want to return feelings and emotions as the fundamental principle of human action to the structure of moral values and make it the center of their philosophy. But Brentano's and Scheler's views on the nature of moral values have fundamental differences. In fact, both thinkers use the phenomenological method to understand the nature of moral values, but Brentano has a desire for a psychological understanding of human nature with the help of epistemological foundations, and in contrast to Scheler, he is searching for the fact that with an ontological view of moral values, reveal with the divine command.
  Keywords: emotions, moral judgment, Love, hate, value
 • Sara Manouchehri Moghadam, Mohammad Reza Rikhtegaran * Pages 218-236
  Beauty as a fundamental concept has been considered by Plato in terms of its origin, nature, manifestation and perception. This paper, using a descriptive-analytical method, based on Plato's most important treatises on Beauty, such as Phaedrus and the Party; also, by examining the existential- intellectual dialectics presented in the Republican treatise, seeks the possibility of considering the coexistence of Existence and Beauty; and to examine the similarity of existential dialectics and the perception of beauty in Plato's philosophy. As conclusions, in Plato's philosophy, the perception of perceptible beauty is the starting point of existential- intellectual dialectics; causes existential- epistemological transformation, and is the base of the ascension of the soul to a higher existential level than its own, which ultimately leads to "Visit" and realization of the Good. In Plato's philosophy, the perception of beauty as an existential action is equivalent to the psychic promotion based on intellectual and epistemological evolution.
  Keywords: Beauty, existential-epistemological transformation, the Good, existential-intellectual dialectics, Plato